Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...50 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...51 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...51 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...51 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...52 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...65 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...67 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...68

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) SEK (730) SALOMAA YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 18, 25, 35, 38, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) SALOMAA YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 NCL(8)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TIIMIYRITTÄJÄ (730) PARTUS OY (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 16 (111) (210) T (220) Imate (730) IMATE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) LIV (730) SANOMA ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) FIBERON

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MOOD WORKS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 22, 37 (111) (210) T (220) Light Life (730) NEUFIN OY, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220) MYLLY

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAUPPAKESKUS MYLLY OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 43 (111) (210) T (220) (730) KAUPPAKESKUS MYLLY OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 43 (111) (210) T (220) Neurologipäivät (730) KANTANEN, ANNE-MARI, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KOO/koo (730) DORN-LAMMINEN, KRISTA MARGIT, Turku, Åbo, FI (511) 11, 20

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Talvisirkus (730) TANSSITEATTERI HURJARUUTHIN KANNATUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Hansa-kampus (730) VAASAN KAUPUNKI (VASA STAD), Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220) ELTEL (730) ELTEL GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) TRM-LAVA

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CARGOTEC FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) MeidänSähkö (730) KESKUSOSUUSKUNTA OULUN SEUDUN SÄHKÖ, Kempele, Kempele, FI (511) 4, 39, 40 (111) (210) T (220) MeidänLämpö (730) KESKUSOSUUSKUNTA OULUN SEUDUN SÄHKÖ, Kempele, Kempele, FI (511) 4, 39, 40 (111) (210) T (220) Saunarekka (730) MARKUS NENONEN KY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POK GROUP OY, Juuka, Juga, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (551) (730) VALTAKUNNALLINEN YES RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) REPLAY LEAGUE (730) STOKELY-VAN CAMP, INC., Indiana, Indiana, US (740) Berggren Oy Ab (511) 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning STEPPI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, punainen, harmaa ja musta. - Märket utförs i grönt, gult, rött, grått och svart. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) SUMMER FRESH (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38 (111) (210) T (220) (730) HUTTUNEN, OUTI BIRGITTA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 39, 41, 44 (111) (210) T (220) MISSION POSSIBLE (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 34, 35, 36, 37, 39, 45 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, vihreä, aniliininpunainen, kullanruskea, kulta, vaaleansininen, sininen, punainen, vaaleanvihreä, musta ja harmaa. - Märket utförs i vitt, gult, grönt, anilinrött, guldbrunt, guld, ljusblått, blått, rött, ljusgrönt, svart och grått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, vihreä, kullanruskea, kulta, vaaleansininen, sininen, punainen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i vitt, gult, grönt, guldbrunt, guld, ljusblått, blått, rött och ljusgrönt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, vihreä, vaaleansininen, sininen, punainen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i svart, vitt, gult, grönt, ljusblått, blått, rött och ljusgrönt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Pluscon (730) PLUSCON OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 7, 9, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) SEK & Grey Oy (511) 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220) VIEHEKONE

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) Corento (730) ATOSTEK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) IMAGINATIVE MINDS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Kutumarkkinat (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 41

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Suomen Urheilu Sponsori (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Tiera (730) KUNTIEN TIERA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SUPERCELL (730) SUPERCELL OY, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) UUTTA OLOA

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PEIPONEN, SANNA JOHANNA, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 41 (111) (210) T (220) (730) KWH-KONCERNEN AB (KWH GROUP LTD) (KWH-YHTYMÄ OY), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (511) 6, 17, 19 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i gult, brunt och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i gult, brunt och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Ilo Laulaa (730) TÄHDENVALO, TIINA ANNIINA, TOIMINIMEN VALKOISET SIIVET HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41, 44, 45

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Bugrace (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) SMOOTHIE HEAVEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, valkoinen, oranssi ja musta. - Märket utförs i brunt, vitt, orange och svart. (511) 32, 43 (111) (210) T (220) PISARA TANSSIN ILOA (730) LYYTIKKÄ, ANTTI JUSSI, Jämsä, Jämsä, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) Kiinto

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄLIITTO - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLAREFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) RUOKAVUOSI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) HAMMASVÄLINE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 10 (111) (210) T (220) Motivire (730) MOTIVAATIOVERKKO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 25, 41, 44

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) DR.MOUSE (730) PFIZER INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 44 (111) (210) T (220) LASER KUITUPUURO (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 30 (111) (210) T (220) (730) VARJUS, JUTTA HELINÄ, Somero, Somero, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i ljusrött, orange, gult, grönt, blått och svart. (511) 16 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Drag Bear Race (730) BEAR PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Laastari lähiklinikka (730) R-KLINIK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 35, 40, 44 (111) (210) T (220) (730) R-KLINIK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 35, 40, 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) R-KLINIK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 35, 40, 44 (111) (210) T (220) Lähelläsi autoilun koko maailma! (730) E. HARTIKAINEN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) IKADO (730) RAPALA VMC OYJ, Asikkala, Asikkala, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28 (111) (210) T (220) (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i gult, vitt och svart. (511) 29, 32, 33

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LEHTINEN, TIMO, Tuusula, Tusby, FI, NIIRANEN, OLLI, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) MS BUSINESS SECURITY CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) KARINIEMI, ANNE-MARI, Hattula, Hattula, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 37

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MAXI'N HELSINGIN SINAPPI HS HERKKUSUILLE (730) OY MAXISAUCE LTD, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) PLAN SUOMI SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 41, 44 (111) (210) T (220) TREZRHUNT (730) TEAM ACTION ZONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LANTMÄNNEN EK FÖR, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) Ikävoima (730) RANTALA, AULIS EINO ILARI, Kerava, Kervo, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) (730) OIVAKKA OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (591) Merkin värit ovat tummanruskea, harmaanruskea ja ruskea. - Märket utförs i mörkbrunt, gråbrunt och brunt. (511) 12 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VARUSTELEKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat viininpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i vinrött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) WASA REILU (730) BARILLA SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i gult, rött och vitt. (511) 29, 30, 32

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i gult, grönt och vitt. (511) 29, 30, 32

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i gult, blått och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) IHMISELLE MAHDOLLISTA (730) MANPOWER INC. (2), Wisconsin, Wisconsin, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PALVIAINEN, RUUT KRISTIINA, Lieto, Lundo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 16, 24, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) LAAKSO, LINDA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 20, 25 (111) (210) T (220) (730) FINLAND RESTAURANTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 21, 25 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALUROLL OY, Lapinjärvi, Lappträsk, FI (740) Jari Sotka (511) 6, 11, 37 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SVENSTRÖM, HELENA MARIA, Hollola, Hollola, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 51651/2011 FORWARD (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) (320) (330) CH (310) 51802/2011 FORWARD 2 IN 1 (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LEPPÄLÄ, OSMO OLAVI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERMAA, LAURI TUOMAS, Helsinki, Esbo, FI (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220) TerveTalli (730) HAUTALA, KATJA MIRJAMI, Vihti, Vichtis, FI (511) 5, 31, 44 (111) (210) T (220) (730) PRATENSIS KY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 31

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) JAKSA JA VOI HYVIN (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) APPA (730) ELTETE TPM OY (ELTETE TPM LTD), Loviisa, Lovisa, FI (511) 20 (111) (210) T (220) APPA Pallets (730) ELTETE TPM OY (ELTETE TPM LTD), Loviisa, Lovisa, FI (511) 20 (111) (210) T (220) APPA Technology (730) ELTETE TPM OY (ELTETE TPM LTD), Loviisa, Lovisa, FI (511) 7

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PIRAATTI BURGER (730) VEGEMESTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) HOSTINA (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 43 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29 (111) (210) T (220) OVENIA tavoitekustannusmalli (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) NISSINEN, JYRKI MATTI, Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 9, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FUNKIS (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) GESÄLL (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) HUVILI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) KUPOL (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MÄSTARE (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) ROMANSHORN (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) TAUBILA (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) TUKULU

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PAPKUILSFONTEIN VINEYARDS (PTY) LIMITED, Stellenbosch, Stellenbosch, ZA (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Peloton Ski Marathon Jämi (730) KUISKAAJA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) VegeOn (730) TIBUNET OY, Nousiainen, Nousis, FI (511) 11, 31, 37 (111) (210) T (220) Joku tolkku (730) KATLEENA KORTESUO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Ei oo totta (730) KATLEENA KORTESUO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Dare to be special (730) K & N TUKKU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) weska (730) RASIMÄKI, HEIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 18, 22 (111) (210) T (220) Jarcrac (730) KONTTILA, JARI JUHANI, Ranua, Ranua, FI (511) 7 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) dchange (730) INNOTIIMI OY (2), Imatra, Imatra, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSTAITO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAMPBELL SOUP SWEDEN AB, Kristianstad, Kristianstad, SE (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) SAMSUNG VRT (730) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon, Suwon, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) feelgo (730) EVESTEP OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) MAGICAL SUNSET

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 30 (111) (210) T (220) STARRY NIGHT (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 30 (111) (210) T (220) PAMTECH - varma valinta - sure choice (730) PAMTECH FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) HIDDENVIEW (730) HIDDEN VIEW OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 11, 20 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ISÄNNÖINTILIITON PALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) HJ. BERTULA & SON AB, Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (591) Merkin värit ovat musta ja kulta. - Märket utförs i svart och gold. (511) 24 (111) (210) T (220) KOLSTER-INFO (730) KOLSTER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 38, 41

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KOTIPIZZA OYJ, Vaasa, Vasa, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) GLAZE HAZE (730) UNILEVER PLC, Merseyside, Merseyside, GB (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) KerabitPro (730) NORDIC WATERPROOFING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 37, 40

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Borrex (730) DUOPHARMA OY, Turku, Åbo, FI (511) 10, 35, 44 (111) (210) T (220) XIFAXAN (730) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest, Budapest, HU (740) Benjon Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) KÄYNNISTÄ ENEMMÄN KUIN AUTO (730) FORD MOTOR COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 12, 35 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELTEEN RATSUTILA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 36 (111) (210) T (220) HUPSU (730) RAEJÄRVI, HANNELE KRISTIINA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 14, 20, 24, 25 (111) (210) T (220) FotoForest (730) F-PLAN OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) Takametsien miehet (730) GOSPEL KARTING RY, Kihniö, Kihniö, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Neverfind

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARTANOKUVA OY, Kempele, Kempele, FI (511) 22, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen, viininpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, vinrött och vitt. (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen, viininpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, vinrött och vitt. (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, hopea ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, silver och svart. (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i orange, vitt och grått. (511) 16, 35, 38

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) ROLIC INVEST SARL, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 56719, 93334, 95188, , , , , , (730) PFIZER AG, Zürich, Zürich, CH (111) (730) WERNER & MERTZ GMBH, Mainz, Mainz, DE (111) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) NALCO COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CANAL+ FRANCE, Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux, FR (111) , (730) PERCEPT BRANDS LLC, Washington, Washington, US (111) (730) VARSTA SOFTWARE OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) OSUUSKUNTA TYÖPOOLI ANDELSLAG, Porvoo, Borgå, FI

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) MERCK SHARP & DOHME CORP., New Jersey, New Jersey, US (791) FINANCIERE MSD S.A.S, Pariisi, Paris, FR (111) (730) MERCK SHARP & DOHME CORP., New Jersey, New Jersey, US (791) SANOFI PASTEUR MSD S.N.C., Lyon, Lyon FR TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) DISCOVERY CHANNEL (730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, Delaware, Delaware, US

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 52 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B) (A) (B)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) TESS AS, Drammen, Drammen, NO (511) 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 37 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4370/2008 IBO (730) DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, Pasching, Pasching, AT (511) 6, 7, 37, 42

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) Renovo (730) ZEUS ZENTRALE FÜR EINKAUF & SERVICE GMBH & CO. KG, Soltau, Soltau, DE (511) 5, 9, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 40 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OPEN JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN TRADING SYSTEM" STOCK EXCHANGE, Moskova, Moskva, RU (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16, 35, 36, 38 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 BEBE MORE (730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, Zug, Zug, CH (511) 3, 5, 35 (111) (151)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SILKAR MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Içerenköy - Istanbul, Içerenköy - Istanbul, TR (511) 19 (111) (151) (730) HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES GMBH, Braunau am inn - Ranshofen, Braunau am inn - Ranshofen, AT (511) 12, 42 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) HARSCO TECHNOLOGIES LLC, Minnesota, Minnesota, US (511) 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 39, 40, 42, 43 (111) (151) (320) (330) MC (310)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAM "BELEAF", Monaco, Monaco, MC (511) 19, 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 Betty Barclay Beautiful Grace (730) WINTER HOLDING GMBH & CO KG, Nussloch, Nussloch, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) REVIVE (730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, Basel, CH (511) 1, 5, 41, 44 (111) (151) (320) (330) FR (310) MYSOFABED (730) LAYANI ALBERT, Toulouse, Toulouse, FR (511) 11, 20, 35

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) CH (310) MIROLEX (730) VELINOR AG, Luzern, Luzern, CH (511) 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 QS by s.oliver on stage (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 3, 6, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) / New Cologne (730) MÄURER + WIRTZ GMBH & CO. KG, Stolberg, Stolberg, DE (511) 3, 14, 25 (111) (151) BATISTE

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VIVALIS LIMITED, Skelmersdale, Lancashire, Skelmersdale, Lancashire, GB (511) 3 (111) (151) (320) (330) LV (310) M (730) HIEROGLIFS, SIA, Riika, Riga, LV (511) 41 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 SmartMatic (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 1, 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Z-COMPACT

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CARL ZEISS MEDITEC AG, Jena, Jena, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) FI2009C ANTINORI (730) MARCHESI ANTINORI S.R.L., Firenze, Florens, IT (511) 32 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2009/06602 Clickbroker (730) CLICKBROKER AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (151) (730) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU "TELESENS", Kharkiv, Kharkiv, UA (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 9, 35, 38, 42

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) Hypro-Oss (730) HYPRO OTROKOVICE, S.R.O., Otrokovice, Otrokovice, CZ (511) 1, 5, 10 (111) (151) (730) XU JIAN HUA, Shenzhen City, Guangdong Province, Shenzhen City,Guangdong Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 s.oliver Spring Spirit (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 3, 6, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 Xagros (730) JUNGPFLANZEN GRÜNEWALD GMBH, Selm, Selm, DE (511) 31

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) PL (310) (730) FOODCARE SPÓLKA Z O.O., Zabierzów, Zabierzów, PL (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, gult, och grått. (511) 32 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "SUMMA TEHNOLOGIY", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on SONORA. - Translitteration av märket är SONORA. (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, gult och vitt. (511) 3 (111) (151) (320) (330) CN (310)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BEIJING YANJING HOTEL CO., LTD., Beijing, Beijing, CN (511) 43 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 2503/2009 (730) ANTON PFANNER, Hohenems, Hohenems, AT (511) 9, 12, 25, 28 (111) (151) (320) (330) CZ (310) KABEX (730) KUPILÍK PAVEL, Holýsov, Holýsov, CZ (511) 6, 9 (111) (151) (320) (330) LI (310) OPTRADAM PLUS

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 5, 17 (111) (151) (730) HANNA JOHANSSON, Göteborg, Göteborg, SE (511) 25 (111) (151) MYFREECAMS.COM (730) MFCXY INC, Illinois, Illinois, US (511) 38 (111) (151) (730) VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION, New York, New York, US (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, vitt och svart. (511) 36 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRAPHISOFT R&D SZAMITASTECHNIKAI FEJLESZTÖ RESZVENYTARSASAG, Budapest, Budapest, HU (511) 9 (111) (151) PETROL (730) PETRO H.L. VAN ZON, Oisterwijk, Oisterwijk, NL (511) 18 NCL(8) (111) (151) Brillcolor (730) BRILLUX GMBH & CO. KG, Münster, Münster, DE (511) 2, 3, 19 NCL(8) (111) (151) SWAN CONTAINER LINE (730) SWAN CONTAINER LINE GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 6, 35

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , , (730) LEIFHEIT AG, Nassau/Lahn, Nassau/Lahn, DE (111) , , , , , , , , , , , , , , , (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (A), , (730) JUVENA MARLIES MÖLLER AG, Volketswill, Volketswill, CH (111) (730) PAROC AB, Skövde, Skövde, SE (111) (730) WCR TECHNOLOGIE GMBH, Haan, Haan, DE (111) (730) ELAN, D.O.O., Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem, SI (111) (730) GUNNEBO AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, Basel, CH (111) (730) BUNGE HOLDINGS FRANCE, Saint Nazaire, Saint Nazaire, FR (111) (730) SOLBERG & ANDERSEN AS, Nyborg, Nyborg, NO

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) TRUSTIVE LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (A) (730) GENERAL SATELLITE CORPORATION LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (D) (730) BIARRITZ HOLDINGS, S.A.R.L., Luxembourg, Luxembourg, LU (111) (730) ANTULA HEALTHCARE AB, Tukholma, Stockholm, SE KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG:

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 68 UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (A)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

70

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot