Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (561) translitteraatio (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (561) translitteration (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...24 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...27 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...29 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...40 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kändä varumärken...44 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 44

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (320) (330) TT (310) (730) QUINTS LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) musta, sininen - svart, blått (511) 3, 8, 16 (111) (151) (210) T (220) Aivoterveys (730) AIVOLIITTO RY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Marins Bussar (730) ORAVAIS TRAFIK AB - ORAVAISEN LIIKENNE OY, Vöyri, Vörå, FI (740) Advokatbyrå Kim Åstrand Ab (511) 39 (111) (151) (210) T (220) Loisteasunnot (730) NREP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 36, 37, 42 (111) (151) (210) T (220) Loistekodit (730) NREP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 36, 37, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT RY - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLARE RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT RY - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLARE RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT RY - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLARE RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT RY - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLARE RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT RY - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLARE RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) Smash (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab (511) 32 (111) (151) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LUONTAISTUNTIJAT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 35 (111) (151) (210) T (220) TINYPOLIS (730) EVERYWEAR GAMES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) TURUNEN, KATRIINA, TOIMINIMEN T:MI SISUSTUSSUUNNITTELU KATRIINA TURUNEN HALTIJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Asianajotoimisto Fenno Oy (591) Oranssi, Musta - Orange, Svart (511) 36, 42 (111) (151) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY NAVY BLUE TRADING LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) SAVO-KARJALAN LIHA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) SAVO-KARJALAN LIHA OY, Kuopio, Kuopio, FI

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) MyDNAPedia (730) WOBLE HELSINKI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) ABLOY OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy (511) 6, 7, 9, 35, 37, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) EM (310) DIGITAL GROWTH ENGINE (730) NORDIC MORNING OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (151) (210) T (220) (730) ARTOME OY, Heinola, Heinola, FI (511) 9, 11 (111) (151) (210) T (220) DELANY (730) GEITEL, TEA MARGARETA, TOIMINIMEN MCDANZE HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2017/02290 CHICK'N EASY (730) ATRIA SCANDINAVIA AKTIEBOLAG, Sköllersta, Sköllersta, SE (740) Boco IP Oy Ab (511) 29, 43 (111) (151) (210) T (220) KAKOLA

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAKOLA YHTIÖT OY, Lieto, Lundo, FI (740) Vuorenvirta, Risto (511) 3, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) VASTAMÄKI, JARI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 4, 25 (111) (151) (210) T (220) Apuraha XXL (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 36 (111) (151) (210) T (220) (730) MOTONET OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Asianajotoimisto Heikki Virri Oy (591) Punainen, Valkoinen - Rött, Vitt (511) 37

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) Dough Track (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Communications Qualified Lead Leverage Method CQLLM (730) MÄNTYJÄRVI, JUKKA TAPANI, Helsinki, Helsinfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) W-Profile (730) VELJ. WAHLSTEN OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 18 (111) (151) (210) T (220) TAMPUURI (730) SUOMEN TALOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfros, FI (511) 9, 36, 42 (111) (151) (210) T

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (220) (730) MITTAKORI OY, Uurainen, Urias, FI (511) 8 (111) (151) (210) T (220) Visualize your Science (730) VISUALIZE YOUR SCIENCE AB, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) ARKKITEHDIT LSV OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning My Helsinki (730) KOLA, MARKUS JUHANI SAMUEL, TOIMINIMEN MY HELSINKI DESIGN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) ARJESSA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) harmaa, vihreä - grått, grönt (511) 35, 41, 43, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) urpole (730) U. LEHTIMÄKI OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 9, 16 (111) (151) (210) T (220) (730) VALO MOTION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) BYGGPART (730) WESTERLUND, KURT RUDOLF, Pori, Björneborg, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) TERVEYSPALVELUT SYMPATIKUS OY, Turku, Åbo, FI (591) Vihreä, Musta, Valkoinen - Grönt, Svart, Vitt (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) SILÉN, JONI, Virolahti, Virolahti, FI (591) musta, valkoinen - Svart, Vitt (511) 42

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) LOKI (730) PALJAKKA, ANNE-MARIE, TOIMINIMEN MIRROR DESIGN HALTIJANA, Loimaa, Loimaa, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) MARATONSEIKKAILUT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 25, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KOHONEN FARM OY, Petäjävesi, Petäjävesi, FI (591) Valkoinen, Musta, Vaaleanruskea, Tummanruskea - Vitt, Svart, Ljusbrunt, Mörkbrunt (511) 29

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) Terveenä kotiin (730) SYMPPIS INTERNATIONAL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3 (111) (151) (210) T (220) (730) KAMA TUOTANTO OY, Orivesi, Orivesi, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) SILMU, SIMO JOHANNES, Pori, Björneborg, FI (511) 9, 25, 41 (111) (151)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (210) T (220) Happy Arepa (730) HUISKONEN, ARTO JUHANI, Tuusula, Tusby, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) Luovuuden lähde (730) RIMPILÄINEN, MINNA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Vaatelaastari (730) PUMMILA, ANNE, Kuortane, Kuortane, FI, LIUKKONEN, MARJETTA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 26 (111) (151) (210) T (220) (730) CASHMENT OY, Lapua, Lappo, FI (591) Vihreä - Grönt (511) 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) SaveThe7Seas (730) UK ART OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MIGRAINEADVISER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Sininen, Valkoinen - Blått, Vitt (511) 44 (111) (151) (210) T (220) GitarMer (730) KALLONEN, KARI MARKKU, Espoo, Esbo, FI (511) 15 (111) (151) (210) T (220) SLH-Kattava

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄÄTÖLAITEHUOLTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) MERCK SHARP & DOHME CORP., New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy (591) Turkoosi, Musta - Turkos, Svart (511) 44 (111) (151) (210) T (220) DiivaDesigns (730) SORMUNEN, HEIDI SUSANNA, TOIMINIMEN DIIVADESIGNS HALTIJANA, Iisalmi, Iisalmi, FI (511) 14 (111) (151) (210) T (220) DiivaDesigns Luxury (730) SORMUNEN, HEIDI SUSANNA, TOIMINIMEN DIIVADESIGNS HALTIJANA, Iisalmi, Iisalmi, FI (511) 14 (111) (151) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PAAKARI (730) WIHURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 32, 33 (111) (151) (210) T (220) Digitaalinen Asuntoikkuna (730) VIRTUAL TRADE CENTER OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) PALMUSTO FOODS OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (591) Tummanvihreä, Vaaleanvihreä, Musta - Mörkgrönt, Ljusgrönt, Svart (511) 30 (111) (151) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MENDOZA GONZALEZ, GUSTAVO ADOLFO, TOIMINIMEN TMI MENDOZA HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Musta, Valkoinen, Vaaleansininen, Ruskea - Svart, Vitt, Ljusblått, Brunt (511) 20, 25 (111) (151) (210) T (220) Greenpolis (730) IIN MICROPOLIS OY, Ii, Ii, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Punainen - Rött (511) 16 (111) (151) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UArctic (730) LAPIN YLIOPISTO, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) north2north (730) LAPIN YLIOPISTO, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) , , (730) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD., Yongin-si, Gyeonggi-do, Yongin-si, Gyeonggi-do, KP (111) , , (730) ROLLTEST MEASUREMENTS & CONTROLS OY, Varkaus, Varkaus, FI (111) , , , (730) ADITRO HOLDING AB, Sundbyberg, Sundbyberg, SE (111) , , (730) ADITRO HOLDING AB, Sundbyberg, Sundbyberg, SE (111) , , , , , , , , , , , , , (730) ESTRELLA AB, Angered, Angered, SE (111) ,123456,18058,53169,63600,94374,94376,21801 (B) (111) , , , , , , 20437, , , , 32769, 40356, 40357, 47972, 48922, 49537, 49709, 59192, 66013, 81596, 92461

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOXELL CORPORATION, Maryland, Maryland, US (111) , , , , , (730) ALMA MEDIA KUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PT. BARCLAY PRODUCTS, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, ID (111) (730) INEOS STYROLUTION GROUP GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (111) (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) GRANISSIMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, Barueri, São Paulo, Barueri, São Paulo, BR (111) (730) GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Leudelange, LU (111) (730) GRANO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HUHTAMAKI, INC., Kansas, Kansas, US (111) (730) MANIFATTURA RIESE S.P.A., Rio Saliceto, Rio Saliceto, IT (111) (730) GARRETT THERMAL SYSTEMS LIMITED, Berkshire, Berkshire, GB (111) (730) M C E, Pariisi, Paris, FR (111) (730) ALTIUM LLC, Delaware, Delaware, US

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) COTY B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) GRANO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GRANO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) WASENIUS, VIPARAT, TOIMINIMEN T:MI FIN-STATION HALTIJANA, Uusikaupunki, Nystad, FI (111) (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GRANO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) EERA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MOBY SPL LIMITED, SIVULIIKE SUOMESSA, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PALOHEIMO, VEIKKO ANTERO, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) AALTO, TUURE, Lemi, Lemi, FI (111) (730) IOT PAJA -SÄÄTIÖ SR, Espoo, Esbo, FI (111) (730) AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) PÖYRY OYJ, Vantaa, Vanda, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats (111)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISUJA: RÄTTELSER: OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/17 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/17 Rekisteröinti nro on kuulutettu erehdyksessä. Registreringen nr har kungjorts av misstag. OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 16/2017 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 16/2017 (111) (151) (210) T (220) Musiikki Sointula (730) MUSIIKKI SOINTULA OSK, Tampere, Tammerfors, FI (740) Ipriq Oy (511) 41 Kuulutuksessa merkin haltijan nimi oli väärä. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. Namnet på märkets innehavare var fel vid kungörelsen. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. (111) (151) (210) T

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (220) (730) MUSIIKKI SOINTULA OSK, Tampere, Tammerfors, FI (740) Ipriq Oy (591) Turkoosi, Musta - Turkos, Svart (511) 41 Kuulutuksessa merkin haltijan nimi oli väärä. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. Namnet på märkets innehavare var fel vid kungörelsen. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/2017 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/2017 (111) (730) EMÄPITÄJÄN ANNISKELURAVINTOLAT OY, Rautalampi, Rautalampi, FI Kuulutuksessa virhe haltijan kotipaikassa. Vid kungörelsen angavs innehavarens hemort felaktigt. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI JIKA (730) LAUFEN CZ S.R.O., Praha, Prag, CZ (511) 11, 19, 21 NCL(7) (111) (151) (730) STAR EDUCATION AG, Zürich, Zürich, CH (511) 41 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) VESTEL TICARET A.S., Manisa, Manisa, TR (740) Berggren Oy (511) 9 (111) (151)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BEAN INDUSTRIES LIMITED, Gloucester, Gloucester, GB (511) 7, 8, 11, 21 (111) (151) PIANO TILES (730) CHEETAH MOBILE AMERICA, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 (111) (151) (730) YUANTONG EXPRESS CO., LTD, Shanghai, Shanghai, CN (591) oranssi, purppura - orange, purpur (511) 39 (111) (151)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MARİTAŞ DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Kahramanmaras, Kahramanmaras, TR (591) merkki on värillinen - märket utförs i färger (511) 24, 35 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY «NEOLINE RUS», Moskova, Moskva, RU (591) tummansininen, vaaleansininen, harmaa, musta - mörkblått, ljusblått, grått, svart (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) DIENER & DIENER (730) DIENER & DIENER ARCHITEKTEN, Basel, Basel, CH (511) 6, 11, 20, 21, 37, 41, 42 (111) (151) (320) (330) NO (310)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IT -ensity (730) STATNETT SF, Oslo, Oslo, NO (511) 4, 9, 42 (111) (151) (730) HELLATEX - TEXTIL GESELLSCHAFT M.B.H., St. Peter am Wimberg, St. Peter am Wimberg, AT (511) 21 (111) (151) (730) WELL LEAD MEDICAL CO., LTD., Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 10 (111) (151) (320) (330) DE (310) (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (591) sininen, punainen, valkoinen - blått, rött, vitt (511) 3, 5, 10 (111) (151) (730) TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO., LTD., Wenling City, Zhejiang Province, Wenling City, Zhejiang Province, CN (591) punainen, sininen, vihreä, keltainen, purppura - rött, blått, grönt, gult, purpurn (511) 12, 24, 35 (111) (151) QIAODAN (730) QIAODAN SPORTS CO., LTD., Fujian, Fujian, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (591) keltainen, oranssi, punainen - gult, orangen, rött (511) 3

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) FOSHAN HAI TIAN FLAVORING & FOOD COMPANY LIMITED, Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 29, 30 (111) (151) EgiAs (730) OSG CORPORATION, Aichi-ken, Aichi-ken, JP (511) 7 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2016/55240 (730) ARVEN ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sariyer/Istanbul, Sariyer/Istanbul, TR (511) 5, 10 (111) (151) (320) (330) RU (310)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MARSIANKA (730) AMARA DEVELOPMENT S.A., Luxemburg, Luxembourg, LU (511) 30 (111) (151) SMALL COPPER HORSE (730) TRADING HOUSE «SYNERGY MARKET», LLC, Zvenigorod, Zvenigorod, RU (511) 33 (111) (151) (320) (330) FR (310) SILK MOUSSE (730) BEIERSDORF HOLDING FRANCE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE, Pariisi, Paris, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) EM (310) CAFRÈME (730) SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP EERSEL B.V., Eersel, Eersel, NL (511) 34 (111) (151) TEVIVA (730) MONIER ROOFING GMBH, Oberursel, Oberursel, DE (511) 19

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) MİNİK O PAZARLAMA DIŞ TİCARET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 10 (111) (151) CARECLOUD (730) CARECLOUD CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 42 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2016/77624 (730) CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU, Rize, Rize, TR (591) ruskea, punainen, valkoinen, vihreä - brunt, rött, vitt, grönt (511) 30, 32 (111) (151)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI huqqabaz (730) HUQQABAZ GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Istanbul, Istanbul, TR (511) 43 (111) (151) (730) CHINA TOBACCO SICHUAN INDUSTRIAL CO., LTD., Sichuan Province, Sichuan Province, CN (511) 34 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) SCHMID & WEZEL GMBH, Maulbronn, Maulbronn, DE (111) (730) GRAUPNER CO., LTD., Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, KP (111) (730) SCHMID & WEZEL GMBH, Maulbronn, Maulbronn, DE (111) (730) PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG S.C.A., Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) IMS GEAR SE & CO. KGAA, Donaueschingen, Donaueschingen, DE (111)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BRAVIDA HOLDING AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Owińska, Owińska, PL (111) (730) CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Owińska, Owińska, PL (111) (730) CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Owińska, Owińska, PL (111) (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (111) (730) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED, Hangzhou, Zhejiang, Hangzhou, Zhejiang, CN (111) (730) WANLI TIRE CORPORATION LIMITED, Guangzhou, Guangdong, Guangzhou, Guangdong, CN (111) (730) WANLI TIRE CORPORATION LIMITED, Guangzhou, Guangdong, Guangzhou, Guangdong, CN (111) (730) JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD., Wuxi City, Jiangsu Province, Wuxi City, Jiangsu Province, CN (111) (730) HOYER HANDEL GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (111) (730) UNIWHEELS AG, Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, DE (111) (730) UNIWHEELS AG, Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, DE

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TIGER AIRWAYS SINGAPORE PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) TIGER AIRWAYS SINGAPORE PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) SHKLYARUK, OLEKSANDR, Kiova, Kiev, UA (111) (730) LIGHTHOUSE MEDIA N.V., Bryssel, Bryssel, BE (111) (730) ZHUHAI LIEKE ELECTRONICS CO.,LTD., Zhuhai, Guangdong, Zhuhai, Guangdong, CN (111) (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 5/2017 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 5/2017 (111) WIPO:n kansainvälisen toimiston ilmoittaman virheen johdosta: På grund av misstag som WIPOs internationella byrå har anmält : Kansainvälinen rekisteröinti nro on kuulutettu erehdyksessä. Den internationella registreringen nr har kungjorts av misstag. (111) WIPO:n kansainvälisen toimiston ilmoittaman virheen johdosta: På grund av misstag som WIPOs internationella byrå har anmält : Kansainvälinen rekisteröinti nro on kuulutettu erehdyksessä. Den internationella registreringen nr har kungjorts av misstag.

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LAAJALTI TUNNETTUJEN TAVARAMERKKIEN LUETTELOON HYVÄKSYTYT TAVARAMERKIT: VARUMÄRKEN SOM HAR TAGITS UPP I FÖRTECKNINGEN ÖVER VÄL KÄNDÄ VARUMÄRKEN: Merkin numero Märkets nummer Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke Haltija Innehavare Asiamies Ombud Kohderyhmä Målgrupp Tavarat/palvelut Varor/tjänster L LUHTA L-Fashion Group Oy Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Ei rajattu - Ej begränsad Luokka Luokka 25: Vaatteet: TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SUOMEN SANCO OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että SUOMEN SANCO OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro R on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Tarkastaja Hannele Vähäsöyrinki

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus YAN WANG:lle, Riihimäki, sen johdosta, että YAN WANG:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Frida Strandström Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus RATEKOULUTUS OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että RATEKOULUTUS OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Dahlia Wolfram Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SARA-STEEL OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että SARA-STEEL OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Noora Laine Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto.

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tiedotus HOLROYD, SUSANNA, TOIMINIMEN ARCTIC FINN WATER HALTIJANA, Suomussalmi, sen johdosta, että HOLROYD, SUSANNA, TOIMINIMEN ARCTIC FINN WATER HALTIJANA, tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Apulaistarkastaja Carita Kaukinen Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus BIOFARBEN NORDIC OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että BIOFARBEN NORDIC OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patenttija rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Vanhempi lakimies Kari Juusela

47

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 29.12.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot