Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...5 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...80 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...81 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...82 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...84 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser...107

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...113

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) NOKIA CONNECTING PEOPLE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) CONNECTING PEOPLE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 25, 28, 41 NCL(8) (111) (210) T (220) RISPETAD

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) (111) (210) T (220) IKI-LEVY (730) FORMICA IKI OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 19 NCL(8) (111) (210) T (220) Marskin a' la carte (730) NORDIC DELI OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 29 NCL(8) (111) (210) T (220) (320) (330) GB (310) BELVITA (730) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 NCL(8)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CARPE DIEM (730) CARPE DIEM BEDS OF SWEDEN AB, Lysekil, Lysekil, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 20 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 22 (111) (210) T (220) INCODE BRIGSTON (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220) COBRA

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAARELAINEN, PENTTI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Taisto Nieminen (511) 6 (111) (210) T (220) MINI-BAG (730) BAXTER INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) MAKO (730) MAKO MARINE INTERNATIONAL, INC., Florida, Florida, US (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) DUNE (730) BROWNING ENTERPRISES LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ALIS SRL, Castelnuovo Rangone (Modena), Castelnuovo Rangone (Modena), IT (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY CARLSON, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Divaani

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIRVES, VESA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) UPS EXPRESS CRITICAL (730) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 39 (111) (210) T (220) (730) WASENIUS, JYRI EERIK, Vammala, Vammala, FI (511) 21 (111) (210) T (220) MAIL FOR EXCHANGE

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Helsinki Burlesque (730) INNANEN, PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NIPPELI REIJO MÄKELÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 12 (111) (210) T (220) kerrokaverille (730) SANOFI PASTEUR MSD S.N.C., Lyon, Lyon, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 44

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Basic (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Premium (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Facta

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Deluxe (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Keho&Mieli (730) KEHO&MIELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) DWNLD (730) SUOMEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNETUOTTAJAT ÄKT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 16, 25, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI CETRA (730) OY SCANIMPEX AB, Turku, Åbo, FI (511) 12, 28 (111) (210) T (220) (730) VUELOS BARATOS LTD., Derry City, Derry City, GB (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, orange och vitt. (511) 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) VIA NATURALE OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Wild Lapland

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) LT-HALKEAMAKORJAUS (730) LUJITUSTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 19 (111) (210) T (220) LT-SAUMAT (730) LUJITUSTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 19 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BIO-TEHO OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) DESIGN ROOM HOLDING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 4, 6, 8, 11, 18, 22, 26 (111) (210) T (220) HAPPY HOURS (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 31 (111) (210) T (220) Health Wireless (730) CAROUSEL OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 9, 35, 44

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VIISARI (730) VARISTO INVEST OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Benjon Oy (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Liikuntalounas (730) HAIPAKKA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) ANNA-TÄDIN HERKUT (730) FINNSWEET OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) ANNA-TÄDIN OHUET PIPARKAKUT

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FINNSWEET OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) VAUTSI (730) ITELLA - KONSERNIN TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 44 (111) (210) T (220) GoPhone (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) SNOWPOLIS OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 35, 41, 42

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) BUTTENHOFF (730) BUTTENHOFF, BIRGITTA, Ruokolahti, Ruokolax, FI, BUTTENHOFF, LARS-HENRIK, Ruokolahti, Ruokolax, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) KENNO (730) OY RAKENNUSTOIMISTO KENNO-RAKENNE BYGGNADSBYRÅ AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 37 (111) (210) T (220) (730) OY RAKENNUSTOIMISTO KENNO-RAKENNE BYGGNADSBYRÅ AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 37

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MAJESTA (730) DELIPAP OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 16 (111) (210) T (220) MERCEDES (730) DAIMLER AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TROPICANA VITADUO (730) TROPICANA PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOPEANIEMI OY, Vihti, Vichtis, FI (591) Merkin väri on siniharmaa. - Märket urförs i blågrått. (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORGESGRUPPEN ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Chamber Café (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Advice (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Channel (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Chamber Highway (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Update (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Net (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Säkkijärvi-lehti (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Säkkijärven historiikki, muistojulkaisu, Säkkijärvi kautta aikojen kirja (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Säkkijärven Sanomat (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OVIMARKET OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, keltainen, sininen, punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, gult, blått, rött, grått och vitt. (511) 19, 20

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) GiovanniBellagio (730) CENCEI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 21 (111) (210) T (220) BeautyChannel (730) CENCEI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 21 (111) (210) T (220) (730) SYSTAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i färgerna svart och orange. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Royal Chrystalia (730) TURUNEN, PÄIVI, Helsinki, Helsingfors, FI, SAMALETDIN, YASMIN, Heinola, Heinola, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) donegroup (730) DONEGROUP OY, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SM- Lammikkolätkä (730) HPK-JUNIORIJÄÄKIEKKO RY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Asiakasfiltteri (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) NESTE GREEN (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 4 (111) (210) T (220) Armo riittää (730) EVANKELIUMIN OPINTOYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) KULTAMURO (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Herwood Bros

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOUSIAINEN, PERTTI, Tampere, Tammerfors, FI, LUMME, LAURI, Tampere, Tammerfors, FI, KULTALAHTI, OLLI, Tampere, Tammerfors, FI, CARLSON, JUKKA, Tampere, Tammerfors, FI, RANTANEN, RISTO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) NOBODY IS LEFT BEHIND (730) HERTSIKAN BRANKKARIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) TIMONEN, ANTTI, Helsinki, Helsingfors, FI, KUUSI, NIKO, Espoo, Esbo, FI, TIMPERI, TEEMU, Espoo, Esbo, FI, TUONONEN, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEACARITA OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37, 40 (111) (210) T (220) (730) AXXELL UTBILDNING AB, Tammisaari, Ekenäs, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) Sails for Environment

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖ - SEGELFARTYGSSTIFTELSEN I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SOLERA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 33 (111) (210) T (220) (730) LAKITOIMISTO INTRESSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna mörkgrönt och vitt. (511) 45

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) OLK (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) UMV (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) YVK (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WEBROPOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sinivihreä ja musta. - Märket utförs i orange, blågrönt och svart. (511) 42 (111) (210) T (220) Laululaukku (730) LAPPALAINEN, MINNA-RIITTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) Opinkierros (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Taitamusverkosto (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Tietämysverkosto (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN ANTIDOPINGTOIMIKUNTA ADT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEMIN MATKAILU OY, Kemi, Kemi, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KEMIN MATKAILU OY, Kemi, Kemi, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket utförs i gult och svart. (511) 42, 45 (111) (210) T (220) ANKARA TÄILLE, LEMPEÄ LAPSILLE (730) CHEFARO IRELAND LTD., Dublin, Dublin, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) SYSTANE ULTRA (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (210) T (220) TOMESTE (730) CUSTOM AUTOMATION OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 37

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SURFOPEN (730) TELIASONERA AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kirsi Ekström (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) FINNSS - FINNISCHE-SISU RY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 14, 25, 38 (111) (210) T (220) eduzef (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ZEF VERTAILUKONE (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) PDKI (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) KDP (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning th Force (730) FIFTH ELEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) PlusAikuiset (730) KUMLIN, HERBERT MAGNUS, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 35, 39, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Remontti-Reiska (730) FINNISH CONSTRUCTION COMMUNICATIONS HANNONEN & SALMI & TUOMINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) SHERWOOD (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) UTSLOHI OY, Utsjoki, Utsjoki, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) COOLIZER (730) TASAJÄRVI, LASSI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HARLINE (730) RÄSÄNEN, HARRI JUHO PÄRTTYLI, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (511) 6, 12, 14, 35, 39 (111) (210) T (220) Zano (730) MATEREX FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI, FINABLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) PERLEROSE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) SUMMER JOY

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) FRUZZANTE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Ice Crystal (730) HUHTANEN, MIKA VESA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 37, 41, 43 (111) (210) T (220) KODIKA (730) HUSSO, PAULI VELI JUHANI, Vihti, Vichtis, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIPKYYTI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KEHITYSKUMPPANI L & M MÄRKJÄRVI OY, Nastola, Nastola, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) KARVONEN, TOMMI, TOIMINIMEN DATA TOMMI HALTIJANA, Lempäälä, Lembois, FI (511) 9, 35, 42

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TeamingStream (730) AHOKANGAS, PETRI JUHANI, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) bstage (730) ONLINE SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 4, 6, 7, 11, 17, 19, 37, 39, 40

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HYDROKEY (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 4, 6, 7, 11, 17, 19, 37, 39, 40 (111) (210) T (220) ZUPREMA (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) YARALIVA (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 44 (111) (210) T (220) YARAVITA

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 44 (111) (210) T (220) YARAVERA (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) MATKAMIKKO (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 38, 39 (111) (210) T (220) LOMAMIKKO (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 38, 39

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PS-ASUNNOT OY, Parainen, Pargas, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) PÄIJÄNTEEN METSÄNHOITOYHDISTYS RY, Korpilahti, Korpilahti, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt, blått och vitt. (511) 35, 36, 44 (111) (210) T (220) Rhodiola 300+ (730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 31

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OMNICOM MEDIA GROUP FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Travel Plus GreenGate (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Kotikaupungin tähdet (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) TANDEFELT, PETRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 28 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (561) Merkin translitteraatio on PIRKKA. - Translitteration av märket är PIRKKA. (511) 3, 4, 5, 9, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HARP TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, tummanpunainen, okranpunainen, keltainen, vaaleankeltainen, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i färgerna svart, grått, mörkrött, ockrarött, gult, ljusgult, vitt och orange. (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220) LIX (730) BWELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 41, 45 (111) (210) T (220) BACOUT (730) BIOFONTE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO-FINLANDS DRAMATIKERFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KUNTOTAITO OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (591) Merkin värit ovat punainen, tummanvihreä, vaaleanvihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, mörkgrönt, ljusgrönt, grått och vitt. (511) 41, 44 (111) (210) T (220) REMU (730) TRAVALLE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) SUPERREMU

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRAVALLE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Tilavirta (730) JOENSUUN YLIOPISTO, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Hyvän Elämän Jalanjälki (730) MIND GARDENIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) HyvinvointiAgentti (730) JUNTUNEN, RIITTA, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) Tea Shark

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NAVIRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) ALTICOR INC., Michigan, Michigan, US (740) Leitzinger Oy (511) 32 (111) (210) T (220) kidicap (730) KOLARI, RIIKKA HANNELE, Rovaniemi, Rovaniemi, FI, PARVIAINEN, MINNA SATU MAARIT, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRAVELJIGSAW LIMITED, Manchester, Manchester, GB (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (591) Merkin värit ovat sininen, violetti ja harmaa. - Märket utförs i färgerna blått, violett och grått. (511) 39 (111) (210) T (220) (730) DOCTAGON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) IMAGESTARS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 39, 41, 42, 43

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tonttuakatemia (730) ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) MILTÄ YRITYKSESI MAISTUU? (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30, 35, 38, 39 (111) (210) T (220) (730) OY ENIRO FINLAND AB, Espoo, Esbo, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FLOWMOTION (730) LIIKUNTAVIETERI OY, Oulu, Uleåborg, FI, SAKKO, JARMO MICHAEL, Oulu, Uleåborg, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) FRYD (730) NIDAR AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Kulta-Aika kello- ja kultasepänalan ammattilehti (730) SUOMEN KULTASEPPIEN LIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) TRIO MARKETING GROUP OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LOMUFAST (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SNOWPOLIS OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Rauhalan Priima -palvelut (730) RAUHALA YHTIÖT OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L., Cambrils, Cambrils, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i färgerna orange, ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 11, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L., Cambrils, Cambrils, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, svart och vitt. (511) 11, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i färgen blått. (511) 41 (111) (210) T (220) Almonda (730) HELANDER-HYVÖNEN, HEIDI KAARINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LINNAKKO, ILKKA TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) PRODEMIC CONSULTING GROUP OY LTD - PCG, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått, rött och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Savcor Wedge (730) SAVCOR FOREST OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) T-baari (730) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) Equitazione Mille Cavalli (730) EQUIBRANDS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) HEINÄPÄIVÄ (730) MÄKI, JARNO, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 1, 5, 31 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEDIADUUNI 24H OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) HARIBO BLACK BELT (730) HARIBO LAKRIDS OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Vipster (730) VIPSTER OY, Turku, Åbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SNPE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 13 (111) (210) T (220) Vitamix 24h (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) XYLITOP

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Helpten (730) ASTARTE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 38, 39, 45 (111) (210) T (220) Mosmo (730) CORONARIA TERVEKAUPPA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CORONARIA TERVEKAUPPA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28 (111) (210) T (220) MTV3 SARJA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Tanssiyhtye Laulava Sydän (730) PIIPARINEN, PERTTI ENSIO, Imatra, Imatra, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, oranssi ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, grönt, orange och svart. (511) 3 (111) (210) T (220) Imperium-C (730) ALFMIX OY, Helsinki, Helsinfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Imperium-Candy (730) ALFMIX OY, Helsinki, Helsinfors, FI (511) 30

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Palkanlaskennan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Kirjanpidon ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Alvin ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Konsernitilinpäätöksen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Yritysverotuksen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Johtamisen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Markkinoinnin ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Henkilöstöasiantuntijan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Visuaalisen viestinnän ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Sopimusjuridiikan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Reskontranhoitajan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Projektihallinnan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Yrityskaupan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Venäjän kaupan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Justitia kirjasarja (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Yritysjohdon erityisavustajan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Finera (730) FINERA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 6, 7, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) ARMIPUTKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, blått, gult, vitt och svart. (511) 11, 37 (111) (210) T (220) Scenix (730) FINERA AITATEOLLISUUS OY, Mänttä, Mänttä, FI (511) 6, 19, 37, 42 (111) (210) T (220)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUNE GELLBERG, Malmö, Malmö, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, sininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött, gult, blått, grönt, vitt och svart. (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) RUSKEEPÄÄ, EEVI-RIITTA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 21, 32 (111) (210) T (220)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARTTIINI DECO OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 14, 16, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) LANKA JA MUOVI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 20, 21 (111) (210) T (220) (730) LANKA JA MUOVI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 20, 21

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SEINÄJOEN RAKENNUSTARVIKE JA LUKKO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (591) Merkin värit ovat musta, vaaleansininen ja tummansininen. - Märket utförs i svart, ljusblått och mörkblått. (511) 6, 20 (111) (210) T (220) Murtumatta mukana - lujuutta liikkumalla - Skön men skör - träning ger trygghet (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i färgerna mörkblått och ljusblått. (511) 35, 41

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LÄÄKETIETOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2005/04172 STARS FOR SALE (730) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero baserar sig på den internationella registreringen nummer (111) (210) T (220) Silentia (730) EKS FINLAND OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 16, 35, 39, 41

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 13127, 21347, 31757, 34872, 37157, 39262, 48918, , , , , , , , , , , (730) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex, Greenford, Middlesex, GB (111) (730) RONALD PRINZLAU, Hampuri, Hamburg, DE (111) (730) VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH, Birsfelden, Birsfelden, CH (111) 62815, , , (730) ALLISON TRANSMISSION, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINANSSIALAN KESKUSLIITTO - FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (111) (730) VIDEOTRONIC INTERNATIONAL MEDIA SOLUTIONS GMBH, Rastatt, Rastatt, DE (111) , (730) SISU AKSELIT OY (2), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) SNELLMAN, SUSANNE ELISABETH, Helsinki, Helsingfors, FI, LINDBERG, ULF THOMAS MAGNUS, Kauniainen, Grankulla, FI (111) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) WASENIUS, JYRI EERIK, Vammala, Vammala, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen osittain väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) OY FINNPESTICIDES AB, Helsinki, Helsingfors, FI

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (B)

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ECOLAB GMBH & CO. OHG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151) RIEGER (730) RIEGER KFZ-KUNSTSTOFFTEILE, DESIGN UND TUNING GMBH, Eggenfelden, Eggenfelden, DE (511) 12 (111) (151) RECA (730) RECA NORM GMBH & CO. KG, Kupferzell, Kupferzell, DE (511) 1, 3, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 25

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) DAVID JONES (730) SARL C.C.M., La Courneuve, La Courneuve, FR (511) 18, 25 (111) (151) (730) FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A., Rubi, Rubi, ES (511) 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38 NaviGate (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 NCL(8) (111) (151) (730) ESET, SPOL. S R.O., Bratislava, Bratislava, SK (511) 16 NCL(8)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky. Y-tunnus 23953381 Kluuvikatu 3, Helsinki. Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011 Yhtiön kotipaikka Helsinki Yrityksen nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Yhtiömuoto Kommandiittiyhtiö Y-tunnus 23953381 Osoite Kluuvikatu 3, Helsinki Kotisivut www.taaleritehdas.fi Puhelinnumero 0467147100 Perustamisvuosi 2011

Lisätiedot

Rankingkiertue

Rankingkiertue Rankingkiertue 2014-2015 Tali 29.11.2014 8 sarjan karsinta tas. tulos yht. ka. 1 Jarmo Sinilaakso Mistral, Porvoo 2042 2042 255,3 2 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 1931 1931 241,4 3 Sanna Pasanen Giants,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2013 (pk, lm) TUA:n Ruskeenkiven Ampumarata Akaa 31.08-01.09.2013 14:35:42 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAS 100 98100 99 98 96 591 2. Teemu Lipponen NoSA 99100 96 96 97 98 586 3. Jussi Hölli

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

päivitetty 5.12 klo Erä 1 Ma 3.2. klo Nimi Seura Paikkakunta

päivitetty 5.12 klo Erä 1 Ma 3.2. klo Nimi Seura Paikkakunta päivitetty. klo. Erä Ma.. klo.0 Erä Ke.. klo.00 Erä To.. klo.00 Erä To.. klo.0 Erä Pe.. klo.0 Erä La.. klo.00 Erä La.. klo.0 Erä La.. klo.00 Erä Su.. klo.0 Erä Su.. klo.00 Erä Su.. klo.0 (lisävuoro) Erä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot