Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...28 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...31 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...31 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...32 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...34 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...40 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...43 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...44 Oikaisuja Rättelser...44 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...46

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) FREEDOM FINANCE (730) FREEDOM FINANCE PLC, Wilmslow, Cheshire, Wilmslow, Cheshire, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 36 NCL(9) (111) (210) T (220) ELLIT (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 35, 41, 42 NCL(9) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning NORDKALK TERRA (730) NORDKALK OY AB (2), Parainen, Pargas, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 1, 17, 19, 22 NCL(9) (111) (210) T (220) ALMA DIVERSO (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Vesi-isännöinti (730) S & H HEININEN OY, Masku, Masku, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Kuopiorock (730) HEINOLA, JYRKI JUHANI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 25, 41

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LVI-SUUNNITTELU PAM-ENERGIA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) ELÄMÄN HELMET (730) VERBUM FÖRLAG AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) WEBAUTO (730) DATADRIVERS OY, Tornio, Torneå, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) FINN FISH

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CAVIAR EMPIRIK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 32, 43 (111) (210) T (220) LUHTA HINTARALLI (730) L-FASHION GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) JUNO MEDICAL OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 10, 44 (111) (210) T (220) Nosto (730) NOSTO SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Asianajotoimisto Oy (511) 5, 10, 35, 40, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) BOOKIT RIGHT OFFER AT THE RIGHT TIME (730) BOOKIT OY AJANVARAUSPALVELU, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 36, 39 (111) (210) T (220) Kauppakeskus Apila (730) KIINTEISTÖ OY VANTAAN KAUPPAKESKUS APILA, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36, 43 (111) (210) T (220) WILLIMIES

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HONKALA, PAULA, TOIMINIMEN MAUNTEKIJÄ PAULA HONKALA HALTIJANA, Luumäki, Luumäki, FI (511) 3, 5, 18, 21, 24 (111) (210) T (220) ROOLISOTA (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) We Did It (730) UNELMA TALLI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220) ENMO (730) HAUTA-AHO, JARI JUHANI, Pirkkala, Birkala, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI RuffProto (730) PREERIAPINGVIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) SUUNNITTELUTOIMISTO PERUSTE OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 22, 39 (111) (210) T (220) NATU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29 (111) (210) T (220) VALIO NATU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 (111) (210) T (220) Neste Premium (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220) Neste Turbo (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Neste Hydrauli (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220) Neste City Pro (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220) Neste City Standard (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JL TUOTANTO OY, Kerava, Kervo, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket utförs i vitt och blått. (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) LEET INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) JAN-ERIK SIGG AB, Närpiö, Närpes, FI (511) 31

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PUUSTINEN, TOMI MIKAEL, Espoo, Esbo, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Fjuul (730) WISCHEK, SASCHA, Sipoo, Sibbo, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UPM-KYMMENE OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 20, 25, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) VAHANEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja sininen. - Märket utförs i vitt, svart och blått. (511) 37, 42 (111) (210) T (220) MediTag (730) OY MEDIKEY MOBILE SOLUTIONS (MEMS) LTD, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2012/05038 MOVO (730) BRINGWELL SVERIGE AB, Falköping, Falköping, SE (740) Papula Oy (511) 5

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FLOWER SPLASH (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Lupa viihdyttää. (730) MYSTEERI KUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) KÖYHÄN KIRKAS (730) VIRTANEN, TEEMU JUHANI, Reisjärvi, Reisjärvi, FI (511) 32 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Helsinkids (730) BORG, TUOMAS, Espoo, Esbo, FI (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja beige. - Märket utförs i blått och beige. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusrött och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on ruskea. - Märket utförs i brunt. (511) 29, 30, 32

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat pinkki ja musta. - Märket utförs i rosa och svart. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Controof (730) ETHERMA SKANDINAVIA OY, Imatra, Imatra, FI (511) 6 (111) (210) T (220) KUNNON KEHU (730) PERHEKOTI KUNTO OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN NUORTEN NAISTEN KRISTILLISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja violetti. - Märket utförs i blått, grönt och violett. (511) 41, 45 (111) (210) T (220) (730) WELLQUIP OY, Pori, Björneborg, FI (740) Petri Marjanen (511) 6, 7, 37 (111) (210) T (220) (730) WELLQUIP OY, Pori, Björneborg, FI (740) Petri Marjanen (511) 6, 7, 37

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Escapist (730) SINOCO CHEMICALS KY, Kerava, Kervo, FI (511) 20, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) EI KEKSIÄ RAKKAAMPAA (730) OY KRAFT FOODS FINLAND AB, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött, gult och vitt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) ME-Perustukset (730) ME-PERUSTUKSET OY, Muurame, Muurame, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SEPIMA OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 21, 29, 43 (111) (210) T (220) Ainokainen (730) KERVINEN, NETTA, TOIMINIMEN AINOKAINEN HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i mörkgrönt, ljusgrönt och vitt. (511) 5 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VARJUS, ILONA ELISABETH, Somero, Somero, FI, VARJUS, NIKOLAI OLAVI ILMARI, Somero, Somero, FI, VARJUS, VILMA HELENA, Somero, Somero, FI, VARJUS, LINNEA KATARIINA, Somero, Somero, FI, VARJUS, SYLVIA JOSEFIINA, Somero, Somero, FI, VARJUS, OLIVIA MAGDALEENA, Somero, Somero, FI (591) Musta, pinkki, lila, turkoosi, oranssi, keltainen, sininen, vihreä, fuksia ja punainen. - Märket utförs i svart, rosa, lila, turkos, gult, blått, grönt, fuksia och rött. (511) 24 (111) (210) T (220) THAIS (730) GOODSOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) IronBorn (730) IRONBORN OY, Viitasaari, Viitasaari, FI (511) 6 (111) (210) T (220) SUOMEN HULLUIMMAT BILETTÄJÄT

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AHMADI, PEZHMAN, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Onnen Lähettiläs (730) KOTE, TITTA MARI JOHANNA, Raahe, Brahestad, FI (511) 16, 24, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) INNOFIS TOIMISTOPALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 20, 28 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LEHTO, TONY OLAVI, Paimio, Pemar, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 16, 25, 35 (111) (210) T (220) Ideaimuri (730) TURUN KAUPUNKI, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) MATKAPUHELINHUOLTO DIGIMAN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 37 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SIERLA-KUOKKANEN-LAITINEN OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanpunainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rosa, svart och vitt. (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220) Kipukapula (730) HONKALA, SAMI SANTTU, Kokkola, Karleby, FI (511) 5, 28, 44

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 7749, 25741, 60253, 68679, 92456, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 21828, 25154, 27579, 33800, 36386, 36664, 37261, 41372, 50336, 54518, 60854, 71483, 80576, 80822, 84986, 89564, 90527, 91006, 92012, 99865, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) FAZER INVEST OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) AB GUNRY, Kungsbacka, Kungsbacka, SE (111) (730) EGGER PUMPS TECHNOLOGY SA, Cressier, Cressier, CH (111) (730) WERNERFELT A/S, Grenaa, Grenaa, DK (111) 60546, (730) PIPER AIRCRAFT, INC., Delaware, Delaware, US (111) 63806, , , , , (730) PRINGLES S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) ALAKOSKI, NITA, Helsinki, Helsingfors, FI

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) GRAVOTECH MARKING, Rillieux-la-Pape, Rillieux-la-Pape, FR (111) (730) TRINITY HAIRCARE AG, Herisau, Herisau, CH (111) (730) NORSTAR A/S, Brabrand, Brabrand, DK (111) (730) CARDIAC SCIENCE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) DANLY IEM, LLC, Delaware, Delaware, US (111) , (730) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Neuchâtel, Neuchâtel, CH (111) (730) NANTEN OY (2), Tuusula, Tusby, FI (111) (730) KEKKILÄ OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (111) (730) S.G. NIEMINEN OY (2), Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) FL EUROPE HOLDINGS, INC., New York, New York, US (111) (730) OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV, Nazareth, Nazareth, BE (111) (730) ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC., Michigan, Michigan, US

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , , , , , , (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) , (730) MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK) LIMITED, Burton Upon Trent, Staffordshire, Burton Upon Trent, Staffordshire, GB (111) (730) KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELU OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) JOPIARVIO OY (2), Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (111) (730) KIELO RAKENNUS OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LUKKORENGAS OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) OSAKEYHTIÖ OSK. RAJALA, Turku, Åbo, FI (111) (730) OY TURKU ENERGIA - ÅBO ENERGI AB, Turku, Åbo, FI (111) (730) EDITA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SBS TV OY, Helsinki, Helsingfors, FI

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) CHINALUX SA, Luxembourg, Luxembourg, LU (511) 14 (111) (B) (730) UNILEVER INGMAN PRODUCTION OY, Sipoo, FI (511) 30 (111) (B) (730) UNILEVER INGMAN PRODUCTION OY, Sipoo, FI (511) 30 (111) (B) (730) UNILEVER INGMAN PRODUCTION OY, Sipoo, FI (511) 30 (111) (B) (730) UNILEVER INGMAN PRODUCTION OY, Sipoo, FI (511) 30 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 32 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (B)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2009C (730) B & T S.R.L., Milano, Milano, IT (511) 1, 3 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) VROOM (730) VESTRE AS, Oslo, Oslo, NO (511) 6, 20, 21 NCL(9)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2010C (730) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (FIAT AUTO S.P.A.), Torino, Turin, IT (511) 12 NCL(9) (111) (151) (730) CLOETTA AB, Ljungsbro, Ljungsbro, SE (511) 30 NCL(9) (111) (151) EXPRESS (730) EXPRESS, LLC, Delaware, Delaware, US (511) 25 NCL(9) (111) (151) OMNISWITCH (730) ALCATEL-LUCENT USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 NCL(9)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) LithoSil (730) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG, Ober-Ramstadt, Ober-Ramstadt, DE (511) 1, 2, 19 NCL(9) (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "MAGNAT", Moskova, Moskva, RU (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on Bikram. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är Bikram. (591) Merkin värit ovat punainen, viininpunainen, oranssi, valkoinen, musta vihreä, vaaleanruskea, keltainen, sininen ja ruskea. - Märket utförs i rött, vinrött, orange, vitt, svart, grönt, ljusbrunt, gult, blått och brunt. (511) 5 NCL(9) (111) (151) (320) (330) BX (310)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JACS. KOOPMAN B.V., Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede, NL (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, blått och vitt. (511) 9, 11, 37 NCL(9) (111) (151) (730) CARO EMERALD VOF, Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 25, 41 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) APRO (730) APOTEKPRODUKSION AS, Oslo, Oslo, NO (511) 3, 5, 8, 10, 21, 30 NCL(9) (111) (151) (730) SM ELECTRONIC GMBH, Stapelfeld, Stapelfeld, DE (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 3, 10, 11, 13, 18, 21 NCL(9)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) VOLUME DESIGN OÜ, Harjumaa, Harjumaa, EE (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 35, 37, 40, 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2010C HAPPY START BY NUTELLA (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (511) 30, 35, 41 NCL(9) (111) (151) (730) DEBORAH GROUP S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 3 (111) (151) (320) (330) BX (310)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORMULA ONE LICENSING B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (511) 3, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 42 (111) (151) BLUE LEMON (730) BLUE LEMON AG, Luzern, Luzern, CH (511) 25, 35 NCL(8) (111) (151) (730) WERNER & MERTZ GMBH, Mainz, Mainz, DE (591) Merkin värit ovat vihreä ja punainen. - Märket utförs i grönt och rött. (511) 1, 2, 5 NCL(8)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) YUYAO HUACHANG ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURE CO,. LTD, Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (111) (730) NORD CAPITAL AG, Teufen, Teufen, CH (111) (730) MAXAM HOLDINGS SARL, Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) HAECKY HOLDING AG, Reinach BL, Reinach BL, CH (111) (730) OMYA AG, Oftringen, Oftringen, CH (111) (730) VARIONIX GMBH, Zug, Zug, CH (111) (730) VAN MERKSTEIJN PLASTICS B.V., Enschede, Enschede, NL (111) (730) DESSO HOLDING B.V., Waalwijk, Waalwijk, NL (111) , , , , , , , , , (730) 3M DEUTSCHLAND GMBH, Neuss, Neuss, DE (111) (730) SWITZERLAND CHEESE MARKETING AG, Bern, Bern, CH

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , , , , , , (730) ALVA MANAGEMENT GMBH, Icking, Icking, DE (111) (730) LA COLLINE CELLULAR RESEARCH LABORATORIES S.A., Chernex, Chernex, CH (111) , (730) PROTEC POLYMER PROCESSING GMBH, Bensheim, Bensheim, DE (111) (730) HALTERMANN HOLDING GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (111) (730) BODEGAS PALACIO DE LA VEGA, S.L.U., Cartagena, Murcia, Cartagena, Murcia, ES (111) (730) MISS ITALIA S.R.L., Rooma, Rom, IT (111) (730) SORAYA S.A., Radzymin, Radzymin, PL (111) , (730) POLESIE POLAND SP. ZO.O, Biala Podlaska, Biala Podlaska, PL (111) (730) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, New York, New York, US (111) (A) (730) MEDDO SVERIGE AB, Linköping, Linköping, SE (111) , (730) ZÖLLER-KIPPER GMBH, Mainz, Mainz, DE

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) DR. STANISLAW R. BURZYNSKI, Texas, Texas, US (111) (730) SERVISAIR GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (A) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ERBO AG, Bützberg, Bützberg, CH (111) (730) IPSOS (SUISSE) SA, Lancy, Lancy, CH (111) , (730) ADVENTURE LAND, Bobigny, Bobigny, FR (111) (730) FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A., Ostrow Mazowiecka, Ostrow Mazowiecka, PL (111) (730) FRANZ BAUER GMBH, Graz, Graz, AT (111) (A), (A) (730) RTI AMERICA, INC., Florida, Florida, US (111) (730) DAOTEC PAYMENT GMBH, Wien, Wien, AT (111) (730) BEIJING ERSHANG WANGZHIHE FOOD CO., LTD, Peking, Peking, CN (111) (730) KLL DOLLS, LLC, New York, New York, US

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) MEDICEM TECHNOLOGY S.R.O., Kamenné Zehrovice, Kamenné Zehrovice, CZ KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN: (Tavaramerkkilaki 56 d 3 mom.) INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER DELVIS I FINLAND: (56 d 3 mom. varumärkeslagen) (111) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSVENNOSTYU "BOOKMAC - ELEKTRONNYE KNIGNYE MAGAZINY", Moskova, Moskva, RU

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 44 UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (A) (A) (E) (B) (A)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus BLOMQVIST CARE OY:lle, Luvia, sen johdosta, että BLOMQVIST CARE OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MARKUS JOHAN KRISTIAN VÄYRYSELLE, Raahe, sen johdosta, että MARKUS JOHAN KRISTIAN VÄYRYSEN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MARKUS JOHAN KRISTIAN VÄYRYSELLE, Raahe, sen johdosta, että MARKUS JOHAN KRISTIAN VÄYRYSEN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus ADACTIVE OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että ADACTIVE OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Anne Kemppi Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus CELEBRATION BROTHERS LTD OY:lle, Lahti, sen johdosta, että CELEBRATION BROTHERS LTD OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MANNIKAINEN, TOMI TAPIOLLE, Helsinki, sen johdosta, että MANNIKAINEN, TOMI TAPION tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patenttija rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu

48

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 Pika- ja aitajuoksuissa (100 400 metriä sekä pika- ja aitaviestit) virallisiksi ennätyksiksi hyväksytään vain sähköisellä ajanotolla tehdyt tulokset. Lisäksi pikamatkoilla

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT!

LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT! Kevät 2017 LENNOL 50 V. & SUOMI 100 V. - TUPLAJUHLAT! Vuosi 2017 on hieno. Olemme mukana Suomen 100-vuotisjuhlissa, ja Made by Finland -kampanjassa. Yhdessä Suomen juhlavuoden kanssa yrityksemme viettää

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY. lauantaina 23.1.2016 kello 14 15 Suomen lasimuseossa

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY. lauantaina 23.1.2016 kello 14 15 Suomen lasimuseossa SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY Lasihuutokauppa 2016 lauantaina 23.1.2016 kello 14 15 Suomen lasimuseossa SUOMEN LASIMUSEO Tehtaankatu 23 11910 Riihimäki www.suomenlasimuseo.fi Huutokauppaesineet ovat nähtävillä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot