Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...40 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...40 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...41 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...44 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...67 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...68 Oikaisuja Rättelser...70 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...71

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MERCANTEM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) CITYCON CREATING GREEN (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i ljusgrönt och vitt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Akateeminen (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) Akateeminen Kirjakauppa (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 38, 41

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Finpro Gaselli (730) FINPRO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (561) Merkin translitteraatio on SANTEN. - Translitteration av märket är SANTEN. (511) 5, 10 (111) (210) T (220) (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (561) Merkin translitteraatio on SANTEN. - Translitteration av märket är SANTEN. (511) 5, 10 (111) (210) T (220) Perfect Protein Shake

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN LISÄRAVINNE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sosiaalisen median yritysindeksi (730) WASALA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 42 (111) (210) T (220) Terveysperusteinen ajokyvyn arviointi (730) CONTRAF OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) OY AIRAM ELECTRIC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 9, 11, 21, 28, 37, 42 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning RELA (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 5, 32 (111) (210) T (220) TarjousHelmi (730) ADPEARL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) PIPELINE (730) TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) (730) TAYS SYDÄNKESKUS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 42, 44

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Etsiresepti (730) PRODUKTION 203 AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, harmaa ja musta. - Märket utförs i orange, grått och svart. (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Palvelutason Valvonta (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Onnistunut Hankinta

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Testaus Palveluna (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Laadukas Palvelutuotanto (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Laatuvaaka (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Qentinel Latuwaka

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) JOGO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat pinkki, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rosa, rött och vitt. (511) 29, 30, 35, 43 (111) (210) T (220) RentoYoga (730) JOKINIVA, MIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Mist services

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KONSULTOINTI MARTIKAINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Mist network (730) KONSULTOINTI MARTIKAINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220) Mental Management MTC (730) KOULUTTAMO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) MAHTITALOT (730) INSINÖÖRITOIMISTO SILOMÄKI OY, Nokia, Nokia, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIINTEISTÖ-TAPIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, grönt och grått. (511) 35, 36, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖ-TAPIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, grönt och grått. (511) 35, 36, 37, 45 (111) (210) T (220) ideatori (730) SUNPROFILE OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9, 38, 42

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Mist computing (730) KONSULTOINTI MARTIKAINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Irti Arjesta (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 44 (111) (210) T (220) BePure (730) HIGH WAY OF LIFE Oy, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 20, 21 (111) (210) T (220) Kisagrillimakkara

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 35 (111) (210) T (220) Kisamakkara (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 35 (111) (210) T (220) ACTIVSHOWER (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Marskinwursti (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 30, 35

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) GLOBAL VISION (730) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 35 (111) (210) T (220) Utopia & Utility (730) UTOPIA & UTILITY OY, Kitee, Kitee, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ILTALEHTI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Lohikäärmeen Luola

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAUDASKOSKI, SEPPO HEIKKI, Kiikoinen, Kiikoinen, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) HUNTER KUIVIKE (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 22, 31 (111) (210) T (220) HUNTER KUTTERIKUIVIKE (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 22, 31 (111) (210) T (220) Bioscreener software (730) OY GROWTH CURVES AB LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AURORA WORLD CENTER (730) LOMAKYLÄ KAKSLAUTTANEN OY, Sodankylä, Sodankylä, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Kigurumi (730) G9 MEDIA AB, Gävle, Gävle, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 39 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, sininen, valkoinen, keltainen, harmaa ja ruskea. - Märket utförs i rött, orange, blått, vitt, gult, grått och brunt. (511) 32 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, sininen, valkoinen, keltainen, harmaa ja ruskea. - Märket utförs i rött, orange, blått, vitt, gult, grått och brunt. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, valkoinen, violetti, vihreä, harmaa ja keltainen. - Märket utförs i rött, blått, vitt, violett, grönt, grått och gult. (511) 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, valkoinen, keltainen, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i rött, blått, vitt, gult, grått och grönt. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, valkoinen, vihreä, harmaa ja ruskea. - Märket utförs i rött, blått, vitt, grönt, grått och brunt. (511) 32 (111) (210) T (220) AURINKOTALOUS

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Rally Potatoes GP (730) SUOMEN POLKUAUTOLIITTO PEDALCAR FINLAND RY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 28, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) NINGBO XIANGLONG METAL PRODUCTS CO., LTD., Ningbo, Ningbo, CN (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 6 (111) (210) T (220) PEER GÜNT (730) NIKKI, TIMO-PEKKA, Turku, Åbo, FI (511) 9, 25, 41

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kellariravintola HÄLLÄPYÖRÄ (730) MITTAPINTA OY, Hattula, Hattula, FI (511) 43 (111) (210) T (220) VAASAN OMPPUMUNKKI (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) HUISKULA OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä ja musta. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt och svart. (511) 31 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Työpäivä, joka kasvattaa pääomaa. (730) MAINOSTAJIEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Red corner (730) NURMI, PERTTI JUHANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) MUOTOILUASEMA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 20 (111) (210) T (220) KOTI ON SYDÄMENASIA (730) SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TIETO LISÄÄ TULOSTA (730) REALIA MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått och vitt. (511) 6, 8, 9, 13, 18, 20, 28, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merki värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 5, 29, 32

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Stress free zone (730) KANKKUNEN, RAIMO KALEVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) PURE WORLD OY, Pori, Björneborg, FI (740) Petri Hautala (511) 32 (111) (210) T (220) Novokid (730) JÄÄMESTARIT OY, Padasjoki, Padasjoki, FI (511) 17, 27, 28 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, ruskea ja musta. - Märket utförs i vitt, brunt och svart. (511) 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32 (111) (210) T (220) Pohjan Akka (730) CLEAN SOLUTIONS FINLAND KB, Pori, Björneborg, FI (511) 1, 3, 21 (111) (210) T (220) (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, vitt och svart. (511) 29, 30

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Linked by expertise (730) ASIANAJOTOIMISTO TAMMER-JURISTIT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 39, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) MYLLYMÄEN KULJETUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) ProcuForce (730) PROCUWARE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Influ Era (730) ARENA-INNOVATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) FysioMama (730) DOGOOD TERVEYSPALVELUT AVOIN YHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) ASENNETTA-KAMPANJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, vaaleanpunainen ja musta. - Märket utförs i grönt, gult, ljusrött och svart. (511) 5, 25, 41

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SMART WATER (730) INNOTEK OY, Lieksa, Lieksa, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) LOCON OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) AIDINE OY, Nokia, Nokia, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 18, 20, 24, 35, 40, 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JÄRNEFELT, NAKISA, Espoo, Esbo, FI, MOZAFFARI, BAHAR, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, turkoosi, vihreä, ruskea, punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i vitt, blått, turkos, grönt, brunt, svart och gult. (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OY PERKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 14 (111) (210) T (220) PELTILINTU (730) SUOMEN LÄHETYSLENTÄJÄT RY, MAF FINLAND RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 41

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TIETOSÄHKÖ OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 8, 9, 24 (111) (210) T (220) Ripsitukku (730) SALON STYLETEAM OY, Salo, Salo, FI (511) 8 (111) (210) T (220) (730) LAMMINNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS OY, Somero, Somero, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i grönt, blått och svart. (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Nauti joka askeleesta. (730) LAMMINNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS OY, Somero, Somero, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) Voi hyvin, elä täysillä. (730) LAMMINNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS OY, Somero, Somero, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) DIACOR TERVEYSPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannu Partanen (511) 44 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DIACOR TERVEYSPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannu Partanen (511) 44 (111) (210) T (220) DIACOR (730) DIACOR TERVEYSPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannu Partanen (511) 44 (111) (210) T (220) FENAX (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FEKSAN

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Entisten nuorten festivaali/juoma (730) PUOLAKKA RAVINTOLAT KY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 32, 33, 41 (111) (210) T (220) (730) SEPPÄ, JANNE HEIKKI JOHANNES, Lahti, Lahtis, FI (511) 24, 27, 28 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CORENET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 38, 39 (111) (210) T (220) Blessed With Love (730) AALTO, SAARA SOFIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) GENOFIX (730) SUOMINEN, JUKKA PEKKA, Turku, åbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) ConFoot -jalka (730) OY CONFOOT LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 12

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OPETUSHALLITUS, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keskivihreä, vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i mellangrönt, ljusgrönt och vitt. (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) 4FINANCE OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) Gifthere (730) ANINKAINEN PLUS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 36

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) M&T JEWELLERY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 20 (111) (210) T (220) (730) NYGÅRD, MARIA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) Numero on vapaa Numret är ledig (111) (210) T (220) NOOMUS

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOOMUS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) WHEEL OF SECURITY (730) SUOMEN TURVALLISUUSOSAAMINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) Ervin's Corn Dog (730) D & E MARKET FLAVOURS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) NYGREN, HELENA, TOIMINIMEN PIELISTIKKI HALTIJANA, Lieksa, Lieksa, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt VML 21 1 mom. På grund av invändning. (111) (730) KONEPLANEETTA OY, Kuopio, Kuopio, FI (111) (730) KONEPLANEETTA OY, Kuopio, Kuopio, FI AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (A) (B)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) VAMED STANDORTENTWICKLUNG UND ENGINEERING GMBH & CO KG, Wien, Wien, AT (511) 35, 41, 42, 43, 44 (111) (151) (320) (330) IT (310) VR2008C STARPOOL (730) STARPOOL S.R.L., Ziano di Fiemme (TN), Ziano di Fiemme (TN), IT (511) 3, 6, 11, 19, 20 (111)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (151) (320) (330) AT (310) AM 4543/2009 (320) (330) AT (310) AM 4543/2009 Osaetuoikeus - Delprioritet (730) ING. PUNZENBERGER COPA-DATA GMBH, Salzburg, Salzburg, AT (591) Merkki on värillinen - Märket utförs i färger (511) 9, 38, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) GEENIUS (730) BIO-RAD LABORATORIES SAS, Marnes la Coquette, Marnes la Coquette, FR (511) 1, 5, 9, 10 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) AUTOHANSA AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 12, 35, 39

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 (730) CARL ZEISS AG, Oberkochen, Oberkochen, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) BX (310) Osaetuoikeus - Delprioritet KAWASAKI (730) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Hyogo, Hyogo, JP (511) 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 (730) SENSUS SPECTRUM LLC, Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (511) 9 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GUANGDONG ROC COOL AND HEAT EQUIPMENT CO.,LTD, Zhanjiang, Guangdong, Zhanjiang, Guangdong, CN (511) 11 (111) (151) (730) FOSHAN OCEANO CERAMICS CO.,LTD., Foshan City, Guangdong, Foshan City, Guangdong, CN (511) 19 (111) (151) (730) KASEM & SHAMI (RAMCO, AIR CONDITIONING & REFRIGERATION INDUSTRY CO.), Reef Damascus - Doma, Reef Damascus - Doma, SY (511) 7 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GUANGDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO., LTD., Guangdong, Guangdong, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) CH (310) Green Shoots (730) SEBASTIAN SCHAEFER, Baar, Baar, CH (511) 36 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "MIND LABS", Moskova, Moskva, RU (511) 28, 32, 38, 41, 42, 45 (111) (151) (730) SHENZHEN GRAND WING INVESTMENT, INC., Shenzhen, Shenzhen, CN (511) 28

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/01588 (730) AHLSELL SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 6, 9, 11, 17, 19, 20, 35 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/01590 (730) AHLSELL SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 6, 9, 11, 17, 19, 20, 35 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/06666 UNISEC (730) UNISEC VARULARM AB, Järfälla, Järfälla, SE (511) 6, 42 (111) (151) (320) (330) BX (310) ORIFLAME

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 5, 14, 16, 25, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ITM ENTREPRISES, Pariisi, Paris, FR (591) Merkin värit ovat punainen ja keltainen. - Märket utförs i rött och gult. (511) 9, 16, 36, 38, 39, 41, 43 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) UNITED BUSINESS A.S., Brno, Brno, CZ (511) 42 (111) (151) (320) (330) ES (310) RAIMAT CASTELL

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CODORNIU, S.A., Sant Sadurní d'anoia (Barcelona), Sant Sadurní d'anoia (Barcelona), ES (511) 33 (111) (151) (320) (330) ES (310) RAIMAT TERRA (730) CODORNIU, S.A., Sant Sadurní d'anoia (Barcelona), Sant Sadurní d'anoia (Barcelona), ES (511) 33 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ARBIB ISAAC, Pariisi, Paris, FR (511) 3, 25 (111) (151) (730) PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO "MARKETGID-UKRAINA", Kiova, Kiev, UA (511) 38, 41, 42

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) AU (310) (730) SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED, Artarmon, Artarmon, AU (511) 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Geolino (730) G+J HOLDING GMBH, Wien, Wien, AT (511) 16, 28, 38, 41 (111) (151) (730) SOGEVAL, Laval, Laval, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) BX (310)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat musta, punainen, oranssi, keltainen ja sininen. - Märket utförs i svart, rött, orange, gult och blått. (511) 30 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) KEYREUS HOLDING AG, Zürich, Zürich, CH (511) 9, 38 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat musta, oranssi-punainen, sininen, harmaa, beige ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange-rött, blått, grått, beige och vitt. (511) 30

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) NINGBO AOLBEA ORAL CARE PRODUCTS CO., LTD., Yuyao City, Zhejiang Province, Yuyao City, Zhejiang Province, CN (511) 3 (111) (151) (730) REGAL PETROCHEMICAL COMPANY, Isfahan, Isfahan, IR (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 1 (111) (151) (730) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (511) 20 (111) (151)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ENVY ROOM (730) VJEKOSLAV FRANETOVIC, Zagreb, Zagreb, HR, NIKICA IVANCEVIC, Zagreb, Zagreb, HR (511) 24 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat vihreä, oranssi, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs grönt, orange, grått och vitt. (511) 5, 30 (111) (151) REVO (730) HI-TRON USA, LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 5, 11 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 3630/2010 NORTHLAND PROFESSIONAL

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORTHLAND GMBH, Graz, Graz, AT (511) 3, 9, 14, 18, 20, 22, 24 (111) (151) (320) (330) CH (310) CYKLOS (730) TORNOS SA, Moutier, Moutier, CH (511) 1, 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) KALANDRAKA (730) NIK LEUTHOLD, Winterthur, Winterthur, CH (511) 25, 28, 39, 43 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/04410 (730) CAPACENT AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 35, 36

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "OSNOVA", Vologodskaya oblast., Vologodskaya oblast., RU (511) 8, 14, 18, 40 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 Click & Store (730) ESSELTE LEITZ GMBH & CO KG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (591) Merkin värit ovat musta, punainen, kulta, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött, guld, brunt och vitt. (511) 30 (111) (151) (730) CHM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Juchnowiec Koscielny, Juchnowiec Koscielny, PL (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 10 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 (730) STULZ GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja tummanvihreä. - Märket utförs i grönt, vitt och mörkgrönt. (511) 11 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBSHCHESTVO O OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "ASTROFARMA", Tomsk, Tomsk, RU (561) Merkin translitteraatio on ASTROFARMA. - Translitteration av märket är ASTROFARMA. (511) 3, 5 (111) (151) (730) BEIJING XINDIJIA TRADE CO., LTD., Beijing, Beijing, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) DIGIUM, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9, 42 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2010/60305 SWITCH

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 34 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4254/2010 (730) ANTON PFANNER, Hohenems, Hohenems, AT (511) 9, 12, 25, 28 (111) (151) (320) (330) NO (310) EASY LIVING (730) PROTEINFABRIKKEN AS, Stokke, Stokke, NO (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, Qianshan Zhuhai, Guangdong, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CN (511) 11

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) CSF KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Eminönü - Istanbul, Eminönü - Istanbul, TR (511) 14 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2010/68561 (730) CSF KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Eminönü - Istanbul, Eminönü - Istanbul, TR (511) 14 (111) (151) (730) ZHEJIANG SHIYOU TIMBER CO., LTD., Huzhou City, Zhejiang, Huzhou City. Zhejiang, CN (511) 19 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2010/72912

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DEFNE MODA VE TEKSTIL ÜRÜNLERI TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Çankaya - Izmir, Çankaya - Izmir, TR (511) 25, 35 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4253/2010 (730) ANTON PFANNER, Hohenems, Hohenems, AT (511) 9, 12, 25, 28 (111) (151) (730) TAIDEN INDUSTRLAL CO., LTD, Shenzhen, Guangdong Province, Shenzhen, Guangdong Province, CN (511) 9

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) DOCHIRNIE PIDPRYIEMSTVO "KONDYTERSKA KORPORATSIIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (511) 30 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2010/81389 (730) ATIKER METAL ITHALAT IHRACAT VE IMALAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Konya, Konya, TR (591) Merkin värit ovat sininen ja vihreä. - Märket utförs i blått och grönt. (511) 6, 7, 9 (111) (151) (730) DELUXE MARKETING INDUSTRIES LIMITED, Tortola, Tortola, VG (511) 32 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POLISAC METAL MAKINA PETROL ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Çigli - Izmir, Çigli - Izmir, TR (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 6 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2011C WC NET CANDEGGINA GEL INSTANT WHITE (730) BOLTON MANITOBA S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) NXC INTERNATIONAL SA (NXC INTERNATIONAL AG) (NXC INTERNATIONAL LTD), Lausanne, Lausanne, CH (511) 9, 35, 42 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARCUS B.V., 's-hertogenbosch, 's-hertogenbosch, NL (511) 30 (111) (151) BOSCH (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 25 (111) (151) (320) (330) BX (310) INOVIX (730) JOSIE G.LAO, Rotterdam, Rotterdam, NL (511) 9 NCL(8) (111) (151) (320) (310) (730) C. KREUL GMBH & CO. KG, Hallerndorf, Hallerndorf, DE (511) 2 NCL(8)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) DT GROUP A/S, Søborg, Gladsaxe, Søborg, Gladsaxe, DK (511) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 40, 42 NCL(8)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) POWER PLATE INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA: (Tavaramerkkilaki 56 d 3 mom.) INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER INTE I FINLAND: (56 d 3 mom. varumärkeslagen.) (111) (730) PENTI CORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, TR

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) (A)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 09/07 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 09/07 (111) Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin siirtymisestä oli aiheeton.uusi kuulutus on tämän lehden sivulla 67.- Kungörelsen om överlåtelsen av den internationella registreringen var ogrundad. Ny kungörelse finns på sidan 67 i denna tidning.

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "BUSINESS CENTER "SAMPSONIEVSKIY" -nimiselle yritykselle, Pietari, Venäjä, sen johdosta, että Patentti- ja rekisterihallitus on antanut OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "BUSINESS CENTER "SAMPSONIEVSKIY" -nimisen yrityksen Suomeen kohdistamaa kansainvälistä rekisteröintiä nro koskevan väitteen johdosta päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Lakimies Turkka Vaahtolammi Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TERO TAPIO UUSITALOLLE, Vihti, sen johdosta, että TERO TAPIO UUSITALON tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patenttija rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Turkka Vaahtolammi Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KEMPPINEN TEEALLE, Helsinki ja HAKKARAINEN ANULLE, Hämeenlinna, sen johdosta, että KEMPPINEN TEEAN ja HAKKARAINEN ANUN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus PARTURI-KAMPAAMO ELEMENTS OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että PARTURI- KAMPAAMO ELEMENTS OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Mikaela Holm Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus CORE ASSET OY:lle, Espoo, sen johdosta, että CORE ASSET OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Janne Erkkilä Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus VEMPAIN CO, New York, Yhdysvallat, jonka asiamieheksi on ilmoitettu JARI KALEVI LAURILA, Riihimäki sen johdosta, että VEMPAIN OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Ann-Marie Pesu

73

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 14.06.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 9 13.09.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot