Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...73 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...75 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...78 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...114

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Decentralized Cloud (730) OY EARTHGATE LTD, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Distributed Cloud (730) OY EARTHGATE LTD, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Päivä Paloasemalla (730) SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ - RÄDDNINGSBRANSCHENS CENTRALORGANISATION I FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) APOTEKPRODUKSION AS, Oslo, Oslo, NO (740) Papula Oy (511) 5, 30 (111) (210) T (220) GENOSCOPER (730) GENOSCOPER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PIVO (730) OP-POHJOLA OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 42 (641) Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T (111) (210) T (220) Blast Planner (730) EXPLOSIVE INNOVATIONS OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 9 (111) (210) T (220) PRO DOG (730) MUSTI JA MIRRI GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 18, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Co-Rento (730) KOHO, SARA ANNELI, Imatra, Imatra, FI (511) 9, 16, 41

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MODO NORTHERN LIGHT (730) METSÄ BOARD OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) SAAVUTA (730) SAAVUTA! CONSULTING OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (740) Teceva Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) IKH (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) PRIIMA-KEITTIÖ

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN LÄHIRAUTAKAUPPA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 19 (111) (210) T (220) LUMO-IKKUNAT (730) SUOMEN LÄHIRAUTAKAUPPA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 17 (111) (210) T (220) RISKO (730) SKS MECHATRONICS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Merilampi Oy (511) 6, 11, 22, 24, 27, 28, 37 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAANRAKENNUS RALF AJALIN OY, Raasepori, Raseborg, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 1, 19 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 1, 11, 25 (111) (210) T (220) SLUMBERLAND (730) HILDING ANDERS SWITZERLAND AG, Schänis, Schänis, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 10, 17, 20, 22, 24 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Cityvarasto (730) CITYVARASTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LÄNKELIN OY (2), Hartola, Gustav Adolfs, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) FLEX-TO-FIT (730) YKKÖSTARVIKE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) GENZYME CORPORATION, Massachusetts, Massachusetts, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 38, 42, 44 (111) (210) T (220) OVIKU (730) OVIKU OY, Vantaa, Vanda, FI (740) IPR Partners Oy (511) 6, 20, 37 (111) (210) T (220) Energiatalkkari (730) PIRKANMAAN PORAKAIVO OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PEHTOORI (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) JYP (730) JYP JYVÄSKYLÄ OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 16, 25, 28, 39, 41 (111) (210) T (220) Qentinel Group (730) QENTINEL OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) CPMO (730) SUOMEN PROJEKTI-INSTITUUTTI OY, PROJECT INSTITUTE FINLAND, Espoo, Esbo, FI (511) 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Green is our colour (730) TAVARA TRADING TTR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Pilto (730) PILTO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Fitappétit (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (511) 5, 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) MASSI

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) ECAMrekry - Toimihenkilö & Asiantuntija (730) ECAM CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) /008 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) /007 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) /007 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) POLARITA (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) /007 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) /007

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) /001 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) /001 (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) ONNEN OSOITE (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) NOKKAPOKKA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) ROSKIS (730) ALGA AB, Malmö, Malmö, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 28 (111) (210) T (220) GeveTherm (730) GVK COATING TECHNOLOGY OY, Parainen, Pargas, FI (511) 2 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZIMAS-FIN OY, Kitee, Kitee, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) HEIKKI & ILKKA & SAULI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) KAVERIA (730) HEIKKI & ILKKA & SAULI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AUTIO, JOEL, Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 24, 25 (111) (210) T (220) LÄSKILAIVA (730) ELIXIR CMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 38, 41, 44 (111) (210) T (220) (320) (330) DK (310) VA (730) SUPERGROS A/S, Vejle, Vejle, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen, vaaleanpunainen, violetti ja keltainen. - Märket utförs i vitt, ljusrött, violett och gult. (511) 3, 16, 21

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, ruskea, punainen, vihreä, harmaa, musta ja keltainen. - Märket utförs i blått, brunt, rött, grönt, grått, svart och gult. (511) 30 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARCTIC NUTRITION OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 5 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen ja vihreä. - Märket utförs i orange, gult och grönt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Suurin Saavuttaja (730) KALLINEN, KATJA, TOIMINIMEN LUSIKALLINEN HALTIJANA, Lahti, Lahtis, FI, LUSI, NITTA, TOIMINIMEN RAVINTO- JA HYVINVOINTIPISTE PIPPURI HALTIJANA, Asikkala, Asikkala, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Kesähessu

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Arto Viljanen (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Firan Big Room (730) FIRA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) Casperdog (730) LAUTSILTA, PERTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 18, 21 (111) (210) T (220) (730) OY HYY-YHTIÖT AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 41, 43

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Cafe Vanha (730) OY HYY-YHTIÖT AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) YLÄ-SAVON KEHITYS OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YLÄ-SAVON KEHITYS OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) MITRONEN, ISMO, TOIMINIMEN ISMON HIRSITYÖ HALTIJANA, Kajaani, Kajana, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen, oranssi ja purppura. - Märket utförs i grönt, blått, orange och purpur. (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on Okna i dveri. - Translitteration av den kyrilliska teksten i märket är Okna i dveri. (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RULAMO, PENTTI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 30 (111) (210) T (220) (730) FINPEG OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, mörkblått och vitt. (511) 32 (111) (210) T (220) Roti (730) RONGO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) WehoPanel (730) UPONOR INFRA OY (UPONOR INFRA LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17, 19, 20 (111) (210) T (220) Button Messaging (730) ASIO-SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) JOY of Finland (730) AALLAS,MAIJA-LIISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5, 35 (111) (210) T (220) BORDSGULD (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220) GRONÄS (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY NAKKIKONE AB, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 37, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) SAVOLAINEN, SAMI TUOMAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 20 (111) (210) T (220) Pahatar (730) TEISKO TUOTE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TABLEND (730) AITICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) PROFFICE AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AKAAN AUTOTARVIKE OY, Akaa, Akaa, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 7, 11, 12 (111) (210) T (220) (730) AKAAN AUTOTARVIKE OY, Akaa, Akaa, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 7, 11, 12 (111) (210) T (220) TABLENT (730) AITICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KESKI-SUOMEN TARKASTUSTALO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i gult och ljusgrått. (511) 42 (111) (210) T (220) (730) ASENNUSTEKNIIKKA KATAJISTO OY, Liperi, Libelits, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, grått, vitt och svart. (511) 6, 11, 20 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMARIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt och grått. (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt och grått. (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt och grått. (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt och grått. (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) KALUSTE-TRADING FINLAND OY (2), Loimaa, Loimaa, FI (511) 11, 20, 37 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KTF INVEST OY, Loimaa, Loimaa, FI (511) 20, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) KTF INVEST OY, Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 20, 35, 37 (111) (210) T (220) U67 (730) RANTA, MIKA, Lahti, Lahtis, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ONNENILO (730) ONNENILO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ONNENILO OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ETELÄESPLANADI 2, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja keltainen. - Märket utförs i svart, grått och gult. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) KEISARINNA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) SOFTLAN PERFECT IRONING (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 3 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAHDEN SAMBA MARACANÃ RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MATKAPOJAT OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat syaani, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i cyan, blått och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) ravintola Tsaari (730) ZENSATION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAAPALUOMA, LEA, Kotka, Kotka, FI, HAAPALUOMA, HANNU, Kotka, Kotka, FI (511) 3, 29, 30, 35 (111) (210) T (220) (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 8, 9, 11, 35 (111) (210) T (220) MUSTA PÖRSSI KOTIKAUPPA (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 8, 9, 11, 35

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SportFit (730) COPRICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Aktivo Fysio (730) FYSIOTERAPIA-ALAN NÄKÖVAMMAISET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Työrauhan lähettiläs (730) CARITA PIHLMAN OY, Orivesi, Orivesi, FI, HELEKOSKI, RIITTA, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) ABLOY ONEFIT

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 9, 37, 42 (111) (210) T (220) SPORTBIC (730) SPORTBIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28 (111) (210) T (220) VERION (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 10 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GASSOU, KOMI, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja musta. - Märket utförs i brunt och svart. (511) 30, 43 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) LOIMUTES (730) PUSKA CREW OY, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 21 (111) (210) T (220) sagnaknignok (730) HIRVINEN, KATJA, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 21, 24, 25

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Joulupukin Apteekki (730) HEIKKINEN, TARJA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 5 (111) (210) T (220) AccessToSuccess (730) HELSINKINYC INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Neste Pro 95 (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220) Neste Pro 99

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4 (111) (210) T (220) (730) PUR-AIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on tummansininen. - Märket utförs i mörkblått. (511) 6 (111) (210) T (220) noitapaja (730) VUORISALO, KATLENA, Vantaa, Vanda, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Nerocas (730) T-BASE OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 42

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) tavaroiden tarinallistaminen (730) WIHINEN, REIJA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sammaleenvihreä. - Märket utförs i svart och mossgrönt. (511) 35, 36, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (591) Merkin värit ovat musta, tummanharmaa ja murrettu aniliininpunainen. - Märket utförs i svart, mörkgrått och anilinrött. (511) 35, 36, 41, 45

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Oma Olonosturi (730) AURON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) MANCURA LEYENDA (730) VINA MORANDE S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) TI-TI (730) TI-TI TUOTANTO OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JJ WESTWIND FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) RUOHOSTO, ANU, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja vihreä. - Märket utförs i violett och grönt. (511) 3, 35, 44 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YRJÖVUORI, MIKKO, Paimio, Pemar, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, turkoosi ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, turkos och grått. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KAKKARAMÄKI OY, Kangasniemi, Kangasniemi, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, valkoinen, musta, vaaleansininen ja sininen. - Märket utförs i grått, vitt, svart, ljusblått och blått. (511) 35, 39, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) YUTON (730) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., Zhengzhou, Zhengzhou, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAKIPAATTI OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin väri on tummansininen. - Märket utförs i mörkblått. (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Liekko (730) PELKONEN, KIRSI, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 14 (111) (210) T (220) (730) HARATSHOEVA, ELENA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja punainen. - Märket utförs i svart, grått och rött. (511) 12, 35, 37 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Marudesign (730) AALTO-SETÄLÄ, MARJA, Turku, Åbo, FI (511) 14, 40 (111) (210) T (220) (730) LUUKKO, OUTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25, 35 (111) (210) T (220) SILOACTIDUO (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SILODUPLO (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Cathotec (730) AHOLA, JANI, Jämijärvi, Jämijärvi, FI (511) 7, 9 (111) (210) T (220) FROM: MUKAVA (730) BASIC-FASHION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JK-VALMENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) JK-VALMENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) JK-VALMENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI CASUAL CREATIVE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) ADITYA BIRLA NUVO LIMITED, Gujarat, Gujarat, IN (740) Papula Oy (511) 25 (111) (210) T (220) Loiste (730) TUNTURI-HELLBERG OY LTD, Turku, Åbo, FI (511) 12 (111) (210) T (220)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TALOTUKI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) BEIJING ORIGINAL FINNLOG BUILDING CO., LTD., Peking, Beijing, CN (740) Boco IP Oy Ab (511) 19, 37, 40 (111) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEMPIKA OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i blått, vitt och rött. (511) 3, 35, 37 (111) (210) T (220) TIBOCINA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Zensu (730) SARKKINEN, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 25, 35 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SARKKINEN, MIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 25, 35 (111) (210) T (220) CHERRY BURST (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KONUNGTRANS OY, Lohja, Lojo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Suora-Seppo (730) HÄMEEN LAATUREMONTTI OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 6, 37 (111) (210) T (220) Teräs-Tapio (730) HÄMEEN LAATUREMONTTI OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 6, 37 (111) (210) T (220) Luja-Lauri (730) HÄMEEN LAATUREMONTTI OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 6, 37 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Reilunkypsä pitopalvi (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 29, 30, 35 (111) (210) T (220) Kumipallo4000 (730) SALO, JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) WIX-FILTRON SP. Z O.O., Gostyn, Gostyn, PL (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 7, 16 (111) (210) T (220) VetDog (730) OULUVET OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 5, 28, 31

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SWM KILPIPUSSI (730) SUOMEN TURVAKAUPPA OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 6, 20, 22 (111) (210) T (220) Kandea (730) PÄÄKKÖNEN, MINNA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, pinkki, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rosa, mörkblått och vitt. (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LOKOKO BISONS RY, Loimaa, Loimaa, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, valkoinen, punainen ja musta. - Märket utförs i grått, vitt, rött och svart. (511) 14, 25, 41 (111) (210) T (220) beawesome (730) HORNSBY, ADRIAN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Hidesight (730) MÄKINEN, KAI, Ulvila, Ulvsby, FI (511) 8, 9, 13

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LAMPINEN, SARI, TOIMINIMEN PUUTARHASUUNNITTELU PUKSIPUU HALTIJANA, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Verkr (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) Verka (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FRAGMIN (730) PFIZER HEALTH AB, Sollentuna, Sollentuna, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) PENTIK YSTÄVÄKLUBI (730) PENTIK OY, Posio, Posio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SUHONEN, PAOLA ANNELI IVANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 20, 24, 28

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ALANNE, EEVA-LEENA, TOIMINIMEN VIRKISTE HALTIJANA, Lieto, Lundo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, gult, vitt och svart. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Airfinin (730) SUODATINKESKUS SUOMI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REINIKAINEN, JORMA, TOIMINIMEN GIBSONS CAFÉ HALTIJANA, Hollola, Hollola, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NYGÅRD, NINA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat turkoosi, pinkki, sininen, vihreä, musta, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i turkos, rosa, blått, grönt, svart, vitt och grått. (511) 26, 41, 43

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) WPSYD (730) PAUL BERGQUIST SOLUTIONS AB, Malmö, Malmö, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) FUNCKIT HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Scoreo (730) INNOVAATIOMESTARIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KAMOI mt (730) KAMOI KAKOSHI CO., LTD., Okayama, Okayama, JP (740) Boco IP Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) Varjon valo (730) TCG SOFTWARE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11 (111) (210) T (220) JALOSTIN (730) HIRVONEN, PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CT INDUSTRIAL OY, Haapavesi, Haapavesi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja tummansininen. - Märket utförs i blått och mörkblått. (511) 7 (111) (210) T (220) (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 3 (111) (210) T (220) KOKO SUOMI KOKKAA (730) OY SCANRIA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Pikkulaskiainen (730) TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY, Turku, Åbo, FI (511) 41

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FUCICOBET (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Lagonía (730) PENTTILÄ, MIA, Oulainen, Oulainen, FI (511) 14 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 61436, (730) CEUTA HEALTHCARE LIMITED, Wales, Wales, GB (111) 69897, 75819, 76193, 76394, 76395, 78439, 93105, 93106, 94234, , , , (730) CRODA INTERNATIONAL PLC, Goole, East Yorkshire, Goole, East Yorkshire, GB (111) 87531, (730) SHANGHAI TIAN TAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (111) , , , (730) SKY INTERNATIONAL AG, Zug, Zug, CH

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) NORDISK ALKALI AB, Malmö, Malmö, SE (111) (730) THE CLOROX COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) MOVENTAS GEARS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) SHANGHAI GUAN SHENG YUAN FOOD LTD., Shanghai, Shanghai, CN (111) (730) TEVA SANTÉ, Pariisi, Paris, FR (111) (730) CA, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) RETTIG GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BARONA GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SP KOTILEENA OY, Heinävesi, Heinävesi, FI (111) (730) ATAO OY, Nurmijärvi, FI

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt VML 21 1 mom. På grund av invändning. (111) (730) LÅNG, JOUNI TAPIO, Kouvola, Kouvola, FI AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) OY PANDA AB, Jyväskylä, Jyväskylä, FI AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) UPM RAFLATAC OY, Tampere, Tammerfors, FI AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) TRAVICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A) (B) (A) (B)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) AT (310) AM4185/2010 TORO ROSSO (730) RED BULL GMBH, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (511) 9, 12, 14, 16, 28, 34, 41 NCL(9) (111) (151) (730) CHINA CNR CORPORATION LIMITED, Peking, Beijing, CN (511) 12, 39 NCL(9)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (310) (730) FOODCARE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA KOMANDYTOWA, Zabierzów, Zabierzów, PL (511) 5, 29, 30 NCL(9) (111) (151) LIFE & STYLE BY KappAhl (730) KAPPAHL SVERIGE AB, Mölndal, Mölndal, SE (511) 35 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2012C MOONCAKE (730) BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI, Parma, Parma, IT (511) 30 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FEDERAL STATE UNITARY COMPANY "MICROGEN SCIENTIFIC INDUSTRIAL COMPANY FOR IMMUNOBIOLOGICAL MEDICINES" OF THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL DEPARTMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, Moskova, Moskva, RU (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on Mikrogen. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är Mikrogen. (511) 5, 29, 30 NCL(9) (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) BOUYGUES CONSTRUCTION, Guyancourt, Guyancourt, FR (511) 19, 35, 36, 37, 42 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "RODNIK-ART", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, vaaleansininen ja tummansininen. - Märket utförs i vitt, blått, ljusblått och mörkblått. (511) 2, 19, 27, 35, 37 (111) (151)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OSG CORPORATION, Aichi-ken, Aichi-ken, JP (511) 7 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ (730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, Courbevoie, FR (511) 19, 21 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, Courbevoie, FR (511) 19, 21 (111) (151) (730) KAPPAHL SVERIGE AB, Mölndal, Mölndal, SE (511) 35 (111) (151) (320) (330) KZ (310) 56388

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "ARDA-TRADING", Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk, UA (561) Merkin translitteraatio on Shato de Lui. - Translitteration av märket är Shato de Lui. (511) 33 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) SPIRUMAX (730) SANA PHARMA AS, Oslo, Oslo, NO (511) 5 (111) (151) (320) (330) UA (310) m

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GIONTAS HOLDINGS LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on RED GRASS. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är RED GRASS. (591) Merkin värit ovat punainen, viininpunainen, vihreä, tummanvihreä, musta, valkoinen ja vaaleankeltainen. - Märket utförs i rött, vinrött, grönt, mörkgrönt, svart, vitt och ljusgult. (511) 32, 33 (111) (151) (730) FXDIRECT DEALER LLC, Delaware, Delaware, US (511) 9, 36, 41 (111) (151) JEAN DESSES (730) STARDUST CAPITAL, Pariisi, Paris, FR (511) 3, 9 (111) (151) (320) (330) RU (310)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROMYSHLENNO-KOMMERCHESKAYA FIRMA "ELEGANT", Rostov-na-Donu, Rostov-na-Donu, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen ja vaaleanruskea. - Märket utförs i vitt och ljusbrunt. (511) 14, 18, 25, 35 (111) (151) EGO FRUGO (730) TOP BRAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zabierzów, Zabierzów, PL (511) 32 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) DUNSMUR HOLDINGS LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 33

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) KOWA COMPANY LTD., Nagoya, Nagoya, JP (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 5, 10 (111) (151) (730) ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A., Piastów, Piastów, PL (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen ja musta. - Märket utförs i grått, rött och svart. (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) MUSCLE FORCE (730) ODLO INTERNATIONAL AG, Hünenberg, Hünenberg, CH (511) 25

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CH (310) MODEL'ART (730) CARAN D'ACHE S.A., Thônex-Geneve, Thônex-Geneve, CH (511) 16 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (591) Merkin väri on vaaleanpunainen. - Märket utförs i rosa. (511) 3 (111) (151) (730) BARLINEK S.A., Barlinek, Barlinek, PL (591) Merkin värit ovat oranssi ja vihreä. - Märket utförs i orange och grönt. (511) 4, 19 (111) (151)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot