Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...30 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur rekistret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...33 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...50 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 52

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) OTAVA (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) KALMAR (730) CARGOTEC PATENTER AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 9, 12, 37, 42 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) AALTO (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy

5 (511) 41, 42 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) MAITOTUOTTO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 35, 36 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) MAITOKATE (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 35, 36 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) Miss Fitness, Miss Fitness Finland (730) BEAUTY WORLD FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41, 44 NCL(9) (111) (210) T (220)

6 6 (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) pinkki, keltainen, vihreä, punainen, sininen, beige, musta - rosa, gult, grönt, rött, blått, beige, svart (511) 30, 32 (111) (210) T (220) (730) TECHNOHAUZ LIMITED LIABILITY COMPANY, Moskova, Moskva, RU (740) Långstedt, Jan (511) 12 (111) (151) (210) T (220) GOYA (730) GOYA FOODS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 30, 32 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) vihreä, sininen, valkoinen - grönt, blått, vitt (511) 11 (111) (151) (210) T (220) Paytrail (730) PAYTRAIL OYJ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Paula Saarenpää (511) 9, 35, 36, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) PAYTRAIL OYJ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Paula Saarenpää (591) pinkki - rosa (511) 9, 35, 36, 42, 45 (111) (151) (210) T

8 8 (220) Science Port (730) TTY-SÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) HAVERI, SATU, Kihniö, Kihniö, FI (591) sininen, mintunvihreä, valkoinen - blått, mintgrönt, vitt (511) 41, 44 (111) (151) (210) T (220) CLASSIROLL (730) DIEFFENBACHER PANELBOARD OY, Nastola, Nastola, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 7, 40 (111) (151) (210) T (220) Lapas (730) HOTEL SANTA CLAUS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 29, 30, 31

9 (111) (151) (210) T (220) Lapakset (730) HOTEL SANTA CLAUS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) PEDIHEALTH OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) sininen - blått (511) 10 (111) (210) T (220) Xtant (730) TUNTURI-PROWAY OY LTD, Turku, Åbo, FI (511) 12, 28 (111) (210) T (220) Kidzz (730) TUNTURI-PROWAY OY LTD, Turku, Åbo, FI (511) 12, 28 9

10 10 (111) (151) (210) T (220) Illat on meidän (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Nyberg (511) 35, 38, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) VIITAMAA, HEIDI, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 44 (111) (151) (210) T (220) Medipigmentaatio (730) VIITAMAA, HEIDI, Vantaa, Vanda, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

11 (730) ENGLISH EXPLORERS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 41 (111) (210) T (220) (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 28, 35 (111)

12 12 (151) (210) T (220) GAIUS (730) VÄINÖ KORPINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 6, 9, 11, 20, 21, 35, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) VÄINÖ KORPINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 6, 9, 11, 20, 21, 35, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) SOLAR CANDY (730) SOLAR KAIHDIN KY, Kalajoki, Kalajoki, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 6, 19 (111) (151) (210) T (220) SOLAR SANDY (730) SOLAR KAIHDIN KY, Kalajoki, Kalajoki, FI

13 (740) Seppo Laine Oy (511) 6, 19, 24 (111) (151) (210) T (220) SOLAR BANDY (730) SOLAR KAIHDIN KY, Kalajoki, Kalajoki, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 6, 19, 24 (111) (151) (210) T (220) SOLAR RULLA (730) SOLAR KAIHDIN KY, Kalajoki, Kalajoki, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 6, 19, 24 (111) (151) (210) T (220) SOLAR SARANA (730) SOLAR KAIHDIN KY, Kalajoki, Kalajoki, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 6, 19, 24 (111) (151) (210) T (220) Aalto ENT (730) AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy 13

14 14 (511) 41, 42 (111) (210) T (220) PLASTERPLUG (730) RAKENNUSKEMIA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 19 (111) (151) (210) T (220) HERMANNI (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220) KATA (730) KAUNIAISTEN TAITOLUISTELUKLUBI R.Y., Kauniainen, Grankulla, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

15 (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Kolster Oy Ab (591) musta, valkoinen, punainen - svart, vitt, rött (511) 1, 16, 17 (111) (151) (210) T (220) Absolute Module (730) ABSOLUTE MODULE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) OY AIRAM ELECTRIC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) sininen - blått (511) 9, 11, 21, 28 (111) (151) (210) T (220)

16 16 kuuleri (730) VÄÄTÄJÄ, JUHANI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 21 (111) (210) T (220) KYBERLEIJONA (730) SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 42 (111) (210) T (220) CONNECT BUILD INSPIRE (730) UPONOR OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) BRANN AB (511) 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32, 33 (111)

17 (210) T (220) (730) KESKI-SUOMEN KOTIDATA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 37, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) Emma (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) Artikulaatio Akatemia (730) HIPPO TERAPIAKLINIKKA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) PAKARIPOJAT (730) PÄRN, MARTIN, Tallinna, Tallinn, EE (740) LASVET Patendibüroo OÜ (511) 30, 43 17

18 18 (111) (151) (210) T (220) PARANNAMME IDEOIDEN MAAILMAA (730) BERGGREN OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) VET Teachers for the Future Professional Development Certificate (730) HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Elfina Mulier (730) RUOTSILA, TERHI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Organisaatioterapia (730) ETELÄVUORI, ARI, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (151)

19 (210) T (220) MYMAMBA (730) MAININKI PTC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 14 (111) (151) (210) T (220) prima-edu (730) KYLLÖNEN, TARMO, Vihti, Vichtis, FI, HURME, KIRA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) BERGGREN OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) harmaa, vihreä - grått, grönt (511) 9, 16, 35, 36, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) Häntälän notkohunajaa (730) MURTOLA, ARTO, Somero, Somero, FI (511) 30 19

20 20 (111) (151) (210) T (220) RIXCOL (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) COLREFUZ (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) NORINN (730) MEDA OTC AB, Solna, Solna, SE (740) Papula Oy (511) 5, 10 (111) (151) (210) T (220) NOBIAL (730) MEDA OTC AB, Solna, Solna, SE (740) Papula Oy (511) 5, 10

21 21 (111) (151) (210) T (220) MOVIDAL (730) MEDA OTC AB, Solna, Solna, SE (740) Papula Oy (511) 5, 10 (111) (151) (210) T (220) (730) KANGASALAN SANOMALEHTI-OSAKEYHTIÖ, Kangasala, Kangasala, FI (591) sininen, punainen, oranssi, vihreä - blått, rött, orange, grönt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) KALVIA, ANNIKA MARJUT, Espoo, Esbo, FI, KARIHTALA, AKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vaaleanvihreä, tummanvihreä - ljusgrönt, mörkgrönt (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220)

22 22 (730) GB GYM RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen, sininen, musta - rött, blått, svart (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) ANTIKAINEN, PEKKA JAAKKO JUHANI, Inari, Enare, FI (591) sininen, punainen, keltainen, vihreä, sinivihreä, ruskea, musta, valkoinen - blått, rött, gult, grönt, blågrönt, brunt, svart, vitt (511) 14 (111) (210) T (220) FRUITBOX (730) EDENRED FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab

23 (511) 35 (111) (210) T (220) Sitko Pizza & Bar (730) SALENIUS, HENRI JUHANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hiidenhillo (730) OY POPPAMIES, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) PSYKOTERAPIAKESKUS UPWEGO OY, Ulvila, Ulvsby, FI (591) tummanharmaa, valkoinen, turkoosinsininen - mörkgrått, vitt, turkosblått (511) 44 (111) (151) (210) T (220)

24 24 Vuolle (730) VUOLLE SETLEMENTTI RY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) LESKINEN, EIJA, Valkeala, Valkeala, FI (591) turkoosi, valkoinen - turkos, vitt (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) AP HAGLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) musta, punainen - svart, rött (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

25 25 TriReMe (730) REINSON, MERIKE, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 25, 28 (111) (151) (210) T (220) PAMDUXA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) APPTURBO, Pariisi, Paris, FR (740) Berggren Oy Ab (591) sininen, tummansininen, vaaleansininen, valkoinen, musta - blått, mörkblått, ljusblått, vitt, svart (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) Viljakas (730) MARTTILA, JORMA, Siikalatva, Siikalatva, FI (511) 11

26 26 (111) (151) (210) T (220) (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 18, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) Atromec (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) SANA-SOL VITANALLET (730) ORKLA HEALTH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

27 KOSIDINA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FREJA Express (730) FREJA TRANSPORT & LOGISTICS OY, Turku, Åbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) FREJA Xpress (730) FREJA TRANSPORT & LOGISTICS OY, Turku, Åbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Tinka (730) VELIHEIMO, MINNA, Sipoo, Sibbo, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

28 28 (730) UMBRELLA STRATEGIC ADVISORY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) VIREÄ (730) HELSINGIN MYLLY OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) BASAM BOOKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Novida (730) LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Loimaa, Loimaa, FI (511) 41

29 (111) (210) T (220) (730) MEDI-IT OY, Kotka, Kotka, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Yhdessä olemme Me (730) MEDI-IT OY, Kotka, Kotka, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) TRES MEDALLAS (730) SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, Santiago, Santiago, CL (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220)

30 30 ProTin Nutrition (730) SÖDERHOLM, KALLE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29 (111) (210) T (220) (730) MAUSTE-SALLINEN OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 29, 30, 31 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) ACTIVISION PUBLISHING, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) PRYSMIAN FINLAND OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (111) (730) MAIER SPORTS GMBH, Köngen, Köngen, DE (111) (730) MAIER SPORTS GMBH, Köngen, Köngen, DE (111) (730) PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., Delaware, Delaware, US

31 (111) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ST DALFOUR SAS, Pariisi, Paris, FR (111) (730) PITNEY BOWES SOFTWARE INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ANTHONY PETER BUZAN, Berkshire, Berkshire, GB (111) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) THE ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) PANCHO VILLA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) THE ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) TA NETWORK OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) TA NETWORK OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI 31

32 32 (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) MICROSOFT MOBILE OY, Espoo, Esbo, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REKISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) KURIKKA-MONONEN, SOILI, Outokumpu, Outokumpu, FI

33 33 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 3/2015 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 3/2015 (111) (151) (210) T (220)

34 34 (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrsel. (591) keltainen, ruskea, beige, punainen, musta, vihreä, valkoinen - gult, brunt, beige, rött, svart, grönt, vitt (511) 30 Kuulutuksesta puuttui merkintä ulkoasurekisteröinti. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om utstyrsel. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag. (111) (151) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrsel. (591) keltainen, ruskea, beige, punainen, musta, vihreä, valkoinen - gult, brunt, beige, rött, svart, grönt, vitt (511) 30 Kuulutuksesta puuttui merkintä ulkoasurekisteröinti. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om utstyrsel. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle

35 35 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 4 NCL(5) (111) (151) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 NCL(6) (111) (151) (730) SAVIO S.R.L. A SOCIO UNICO, Chatillon (Aosta), Chatillon (Aosta), IT (511) 33 NCL(7) (111)

36 36 (151) (730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, Courbevoie, FR (740) Turun Patenttitoimisto Oy (511) 6, 19 NCL(7) (111) (151) (730) CORPORACION HABANOS S.A., Havanna, Havanna, CU (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 34 NCL(8) (111) (151) (730) HULKA S.R.L., Rovigo, Rovigo, IT (511) 3 NCL(8)

37 37 (111) (151) (730) RASA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Kücükcekmece, Istanbul, Kücükcekmece, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 25, 35 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 BEBE WOMAN (730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, Zug, Zug, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 35 NCL(9) (111) (151) (730) CLEAN WRAP CO., LTD., Pusan, Pusan, KR (591) sininen, vihreä - blått, grönt (511) 16, 21, 24 NCL(9) (111)

38 38 (151) (730) KALLO FOODS LIMITED, Surrey, Surrey, GB (511) 30, 32 (111) (151) EFFIDRY (730) ZAMBON S.P.A., Bresso (Milano), Bresso (Milano), IT (511) 5, 10 (111) (151) (730) SENSECORE AG, Zürich, Zürich, CH (740) Désirée van der Walt-Thürkauf (511) 10 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/03847 KAN JANG (730) KG-PRODUKTER AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Berggren Oy Ab

39 (511) 5 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) ISS TECHNOLOGIES S.A.R.L., Bereldange, Bereldange, LU (591) valkoinen, sininen - vitt, blått (511) 36 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) ISS TECHNOLOGIES S.A.R.L., Bereldange, Bereldange, LU (511) 36 (111) (151) (730) ANNE BIRTE BJOERDAL HANKEN, Aalesund, Aalesund, NO (511) 30, 31, 40, 43 39

40 40 (111) (151) (730) AYONA IP LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (511) 14, 16, 18, 20, 24, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) SENTISS AG, Uster, Uster, CH (511) 5, 10, 44 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) MEDITERRA HOLDINGS S.A., Lausanne, Lausanne, CH (511) 29, 30, 32

41 41 (111) (151) (730) ECOVACS ROBOTICS (SUZHOU) CO., LTD, Suzhou, Suzhou, CN (511) 9 (111) (151) (730) YUNNAN CHANGNING DEKANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD, Changning, Yunnan Province, Changning, Yunnan Province, CN (511) 34 (111) (151) (730) YUNNAN CHANGNING DEKANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD, Changning, Yunnan Province, Changning, Yunnan Province, CN (511) 34 (111) (151) (320) (330) LV

42 42 (310) M (730) LATVIJAS BALZAMS, A/S, Riika, Riga, LV (591) punainen, musta, valkoinen - rött, svart, vitt (511) 33 (111) (151) (730) CHIAUS (FUJIAN) INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD., Fujian, Fujian, CN (511) 3, 5, 16 (111) (151) (730) ZHOU YUYAN, Peking, Beijing, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) CZ (310)

43 TELFORT (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) EM (310) GLENCORE (730) GLENCORE INTERNATIONAL AG, Baar, Baar, CH (511) 14, 37 (111) (151) (730) THIEN LONG GROUP CORPORATION, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, VN (591) punainen, keltainen, musta, valkoinen - rött, gult, svart, vitt (511) 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 Duetz (730) COENRAAD DUETZ, Meerbusch, Meerbusch, DE (511) 14, 18, 25 43

44 44 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 BECKOCURE (730) ALLNEX GERMANY GMBH, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (511) 1, 2 (111) (151) (730) SHENZHEN SONGMATAI TECHNOLOGY PLASTIC ELECTRONIC FACTORY, Shenzhen, Shenzhen, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) CY (310) (730) POMIDORA INVESTMENT LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (561) Merkissä olevien kyrillisten sanojen translitteraatio on POMIDORA. - Translitteration av de kyrilliska orden i märket är POMIDORA. (511) 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 43 (111) (151)

45 45 FiboTec (730) SIA ABRASIVES INDUSTRIES AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (511) 3, 7, 8 (111) (151) FISSMAN (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "FISSMAN BIOECOLISTIK", Moskova, Moskva, RU (511) 8, 35 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) NANCHANG CAISHEN CASES & BAGS CO., LTD., Nanchang City, Jiangxi, Nanchang City, Jiangxi, CN (511) 18 (111) (151) (320) (330) EE (310) M Villa Delicio (730) GLOBAL WINE HOUSE OÜ, Harjumaa, Harjumaa, EE (511) 33

46 46 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (591) keltainen, punainen, musta, valkoinen - gult, rött, svart, vitt (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) RU (310)

47 47 (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) valkoinen, sininen, punainen, harmaa, keltainen, vaaleansininen - vitt, blått, rött, grått, gult, ljusblått (511) 1, 4, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "ARNEBIA", Moskova, Moskva, RU (511) 3, 5, 9, 10, 16, 32, 35, 41, 44 (111) (151) (320) (330) RU (310)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6 17Marketing 2284287-4 24Rental Network Oy 2430020-0 360 REM Oy 2403405-3 A Kaasalainen Oy 2077772-2 A S Alfons Hakans, Suomen sivuliike 2622832-9 A to B Finland 2330772-6 AA Fortune Oy 2163222-6 Aallon

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012 Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulttuurihakemisto sisältää kulttuurihallinnon, Uudenmaan kulttuuriyhdistysten,

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

ADR-säädöksiin täysremontti

ADR-säädöksiin täysremontti P U U N K U O R M A A JA M E S TA R U U S R e n g a s t e s tau s ta E U R O 6 MARKKINOILLE 3 11 ADR-säädöksiin täysremontti + Oblivion ravaa menestykseen Sivuvaunu-Uralilla yli Alppien SKAL-talvipäivät

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012 Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulttuurihakemisto sisältää kulttuurihallinnon, Uudenmaan kulttuuriyhdistysten,

Lisätiedot