Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (561) translitteraatio (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (561) translitteration (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...5 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...39 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur rekistret avförda varumärken...41 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...42 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...41 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...65 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...65 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 67

4 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (730) ANIMAKER OY, Somero, Somero, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) oranssi, ruskea, beige, vihreä, punainen, harmaa, valkoinen, musta - orange, brunt, beige, grönt, rött, grått, vitt, svart (511) 3, 9, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 41 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) TOTO (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 NCL(9) (111) (151)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) PRESTO (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (151) (210) T (220) SATO StudioKoti (730) SATO-ASUNNOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 39, 45 (111) (151) (210) T (220) SATO StudioHome (730) SATO-ASUNNOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 39, 45 (111) (151) (210) T (220) SATO AteljeeKoti (730) SATO-ASUNNOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 39, 45 (111) (151) (210) T

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (220) SATO AtelierHome (730) SATO-ASUNNOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 39, 45 (111) (151) (210) T (220) Myötätuntoinen Suomi (730) SJÖROOS, MARGIT KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) compassion time (730) SJÖROOS, MARGIT KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) musta, valkoinen, oranssi, turkoosi, sininen - svart, vitt, orange, turkos, blått (511) 41 (111) (151)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) (730) KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) musta, purppura, vihreä, oranssi, violetti - svart, purpur, grönt, orange, violett (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) VAHANEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) valkoinen, vaaleansininen, sininen - vitt, ljusblått, blått (511) 37 (111) (151) (210) T (220) Vieskakoti (730) TALOMYYNTI VESA SAVOLAINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Feelscreen (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 28, 38 (111) (151) (210) T (220) Senseg Feelscreen (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 28, 38 (111) (151) (210) T (220) BEETOLV (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29 (111) (151) (210) T (220) (730) CELL BIOTECH CO., LTD., Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Wolgot-myeon, Gimposi, Gyeonggi-do, KR (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (591) sininen, harmaa - blått, grått (511) 5, 29

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) Stella (730) STELLA KOTIPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ville Norokorpi (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) STELLA KOTIPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ville Norokorpi (591) keltainen - gult (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) STELLA KOTIPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ville Norokorpi (591) keltainen - gult (511) 44

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) (730) MULARD, MARC, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 43 (111) (151) (210) T (220) Vahvike (730) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) LINDSTRÖM INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) (730) LINDSTRÖM INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) CHECKIT (730) MONILAITE-THOMEKO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) Leipähetki (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) HCPSPIRIT (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (151) (210) T

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (220) hcpspirit (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (151) (210) T (220) #HCPSPIRIT (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (151) (210) T (220) #hcpspirit (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) HELSINKI CAPITAL PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) LOCOM (730) SINYAK, KONSTANTIN, Pietari, Sankt Petersburg, RU (740) Svetlana Rajavaara (511) 39 (111) (151) (210) T (220) MeetingPark (730) BUSINESS MEETING PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 43 (111) (151) (210) T (220) CampusPark (730) BUSINESS MEETING PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 43 (111) (151) (210) T (220) TIKON (730) TIKON OY, Espoo, Esbo, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 35, 36 (111)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (151) (210) T (220) (730) TIKON OY, Espoo, Esbo, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 35, 36 (111) (151) (210) T (220) (730) SECTO DESIGN OY, Kauniainen, Grankulla, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrsel. (511) 11 (111) (151) (210) T (220) (730) SECTO DESIGN OY, Kauniainen, Grankulla, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrsel.

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) sininen, vaaleansininen, punainen, valkoinen - blått, ljusblått, rött, vitt (511) 28, 41 (111) (151) (210) T (220) Click SMS (730) ASIO-SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) KA-CHING! (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOTMAN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 11, 17, 19, 37 (111) (151) (210) T (220) (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY COMPANY LTD, Porvoo, Borgå, FI (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33 (111) (151) (210) T (220) Omatarhuri (730) URHONEN, MARKKU, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (151) (210) T

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (220) KotiLoki (730) KORKIAKOSKI, MATTI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 36, 37 (111) (151) (210) T (220) Saimaan Nakki (730) YRJÖ WIGREN OY (2), Tampere, Tammerfors, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) Saimaan Lenkki (730) YRJÖ WIGREN OY (2), Tampere, Tammerfors, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) ANTISHOP (730) ANTI-SHOP OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 5, 9, 10, 25, 35 (111) (151) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZERO POINT FINLAND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Papula Oy (511) 10, 25, 28 (111) (151) (210) T (220) konehelsinki (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (3), Naantali, Nådendal, FI (511) 3, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) VALTIONEUVOSTON KANSLIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 21, 25, 32, 33, 41 (111) (151) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Strategy Value-Added Concept, SVAC (730) UNCIA CAPITAL OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) EXPERSE (730) AECI LIMITED, Sandton, Sandton, ZA (740) Papula Oy (511) 1, 42 (111) (151) (210) T (220) omaxpert (730) SANDBOX OY, Nokia, Nokia, FI (511) 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) (730) SUNDELL, TONI, Eurajoki, Eurajoki, FI (511) 19

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) Klaukkalan Portti (730) SIRENIUS, ERKKI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 35, 36 (111) (151) (210) T (220) AIRBNB Kotona Kaikkialla (730) AIRBNB, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42, 43, 45 (111) (151) (210) T (220) TRIBOMATIC (730) NORDSON CORPORATION, Ohio, Ohio, US (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 7 (111) (151) (210) T (220) SecLoc (730) MOHINET LAHTI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 9 (111)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (151) (210) T (220) Cuvaya (730) SUOVAARA, SUVI, Sipoo, Sibbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) UNTUVIKOT (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KIVI, JOEL, Lahti, Lahtis, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DoloDuo (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) Easy Living (730) MFD CONSULTING OY, Heinola, Heinola, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) TEHOGREEN OY, Janakkala, Janakkala, FI (591) musta, vihreä, valkoinen, harmaa - svart, grönt, vitt, grått (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Lähellä ihmistä (730) POP PANKKILIITTO OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) (730) KAKSI.NOLLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) musta, tummanvihreä, vaaleanvihreä - svart, mörkgrönt, ljusgrönt (511) 43, 44 (111) (151) (210) T (220) ProPartners Tiimi (730) HEIKKI SAINIO INTERNATIONAL KY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) A-Katsastus - suomalaista liikenneturvaa edistämässä (730) A-KATSASTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 42 (111) (151) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Papula Oy (511) 33 (111) (151) (210) T (220) DNA MatkaTV (730) DNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 38, 41 (111) (151) (210) T (220) Virtual Sales Assistant (730) MOBILION FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) uskalla uskaltaa (730) UKKONEN, ILONA, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 16, 41 (111) (151)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) Storwaltter (730) EASYZONE OY, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) POSTI GROUP OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) oranssi - orange (511) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) SAVOLAINEN, SAMI TUOMAS, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning CouldYou (730) LAUKKANEN, MANNE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Derby Business Park (730) KIINTEISTÖ OY ESPOON HIITTI, Espoo, Esbo, FI, KIINTEISTÖ OY ESPOON PAALU, Espoo, Esbo, FI, KIINTEISTÖ OY ESPOON SPURTTI, Espoo, Esbo, FI, KIINTEISTÖ OY ESPOON VOLTTI, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 35, 36, 40, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) POSTI GROUP OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) oranssi - orange (511) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) tapletti (730) TRADE68 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) keltainen, ruskea, beige, punainen, musta, vihreä, sininen, valkoinen - gult, brunt, beige, rött, svart, grönt, blått, vitt (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) keltainen, ruskea, beige, punainen, musta, vihreä, sininen, valkoinen - gult, brunt, beige, rött, svart, grönt, blått, vitt (511) 30 (111) (151) (210) T (220) BasketBuoy

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SEABOOST OY, Espoo, Esbo, FI (511) 12 (111) (151) (210) T (220) Mia's Vision (730) JÄRVISALO, MIA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) aslelocker (730) ASLEMETALS OY, Rauma, Raumo, FI (511) 6, 35, 40 (111) (151) (210) T (220) (730) JÄNKÄLÄ, JONNA, Askola, Askola, FI (511) 3, 41 (111) (151) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHINGLER, NOORA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 18, 21 (111) (151) (210) T (220) (730) BOCK'S CORNER BREWERY OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 29, 30, 32, 33, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) LOUNAPLUSSA RY, Tammela, Tammela, FI (591) oranssi, ruskea, vaaleanpunainen, harmaa, musta, valkoinen - orange, brunt, ljusröd, grått, svart, vitt (511) 41

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) VAPAALLA (730) HARTWA-TRADE OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (151) (210) T (220) (730) AIVOLIITTO RY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 25, 35 (111) (151) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AIVOLIITTO RY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) AIVOLIITTO RY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) FLEXIBULK (730) SARTORIUS BIOHIT LIQUID HANDLING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Jokipoika (730) JOKILAAKSON JUUSTO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) KUKUKARI OY, Rauma, Raumo, FI (591) oranssi, harmaa - orange, grått (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) LYCASTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) musta, violetti, turkoosi, vihreä, mintun vihreä, harmaa - svart, violet, turkos, grönt, mintgrönt, grått (511) 35, 41

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) NAPU (730) JUKOLAN MAITOTILA OY, Joutsa, Joutsa, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) KANTANEN, MAUNO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) musta, keltainen, vaaleankeltainen, harmaa - svart, gult, ljusgult, grått (511) 9 (111) (151) (210) T (220) PLANIUM PRO (730) PLANIUM OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) DYMDOXA

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) ARIPIX (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) The Shadowshack Man (730) NISKANEN, JOONA PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 15, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) MOTORAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) keltainen, musta, pinkki - gult, svart, rosa (511) 1, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 25, 31 (111) (151) (210) T

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (220) (730) RIIKONEN, PASI, Loimaa, Loimaa, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) LAUTTIS (730) YIT RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 39, 41, 43, 44 (111) (151) (210) T (220) RBSO (730) ETELÄ-SUOMEN RAKENNUS- JA PURKUTEKNIIKKA OY, Tuusula, Tusby, FI (740) LIS Group Oy (511) 6, 17, 19, 35, 37 (111) (151) (210) T (220) MEDHUB (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 41, 44

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) MindStop (730) BARANSU OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MEISSA-CAPITAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) valkoinen, tummansininen - vitt, mörkblått (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY (FCG FINNISH CONSULTING GROUP LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Nousiainen, Matti (511) 42 (111)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (151) (210) T (220) MeaLingua (730) OPPIDOO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 41, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) LUONTAISTUOTTEIDEN TUKKUKAUPAN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (151) (210) T (220) Fitness Village (730) FITNESS VILLAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 5, 9, 24, 25, 28 (111) (151) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kodille's (730) MARJAANAN HAUTAUS-, JUHLA- JA PITOPALVELU OY, Karkkila, Högfors, FI (511) 3 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) EJENDALS SUOMI OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ANDERSON INDUSTRIAL CORP., Taipei,, TW (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) OY SUNWOOD AB, Luoto, Larsmo, FI (111) (730) A-KATSASTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) A-KATSASTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MOMO INVESTMENT OÜ, Harjumaa, Harjumaa, EE (111) (730) MOMO INVESTMENT OÜ, Harjumaa, Harjumaa, EE (111) (730) A-KATSASTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) A-KATSASTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SUNWOOD AB, Luoto, Larsmo, FI (111) (730) JALAMO, ILPO ILARI, Turku, Åbo, FI, KLEMOLA, TIMO VELI, Kangasala, Kangasala, FI, MIKKONEN, KEIJO RAINER, Helsinki, Helsingfors, FI, MÄHÖNEN, YRJÖ JUHO KUSTAA, Helsinki, Helsingfors, FI (111)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KONE HISSIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KIRKKOPALVELUT RY, Järvenpää, Träskända, FI (111) (730) FARKKU.COM OY SUOMI, Ylivieska, Ylivieska, FI (111) (730) KONE HISSIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REKISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) GBO FASTENING SYSTEMS AB, Gunnebo,, SE (511) 6

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 2/15 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 2/15 (111)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (151) (210) T (220) (551) (730) SKÖRDEFESTENS VÄNNER RF, Jomala, Jomala, FI (740) Liz Mattsson (591) ruskea, punainen, vaaleanvihreä, vaaleansininen, beige, harmaa, musta - brunt, rött, ljusgrönt, ljusblått, beige, grått, svart (511) 41 Kuulutuksesta puuttui yhteismerkkiä koskeva merkintä. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen saknades uppgift om kollektivmärke. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) VURAL ILTAR, Wien, Wien, AT (511) 18 NCL(6)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6 17Marketing 2284287-4 24Rental Network Oy 2430020-0 360 REM Oy 2403405-3 A Kaasalainen Oy 2077772-2 A S Alfons Hakans, Suomen sivuliike 2622832-9 A to B Finland 2330772-6 AA Fortune Oy 2163222-6 Aallon

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % (ROE) Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto

Liputusohje 2009 Flaggreglemente 2009 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Liputusohje 2009 Johdanto Liputusohje 2009 Suomen Purjehtijaliitto Suomen Veneilyliitto Lippukomitea Flaggreglemente 2009 Finlands Seglarförbund Finlands Båtförbund Flaggkommittén Sisällysluettelo Johdanto....5 Perälippu....6 -

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission

Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012. Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulturkatalog för Nyland 2012 Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Uudenmaan kulttuurihakemisto Kulttuurihakemisto sisältää kulttuurihallinnon, Uudenmaan kulttuuriyhdistysten,

Lisätiedot