Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen"

Transkriptio

1 Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten muuttolintujen reitit sijoittuvat suhteessa Vaalan kunnan tuulivoimaselvityksessä määriteltyihin parhaiten tuulivoimarakentamiseen (I-luokan alueet) soveltuviin alueisiin. Toissijaisena tavoitteena pyrittiin saamaan viitteitä muuttoreittien sijainnista suhteessa II-luokan alueisiin. Seurantapäivien vähäisyyden takia (6 tarkkailupäivää) keskityttiin keräämään mahdollisimman kattava havaintomäärä muuttavista linnuista, jotta saataisiin suuntaa antavaa ja alustavaa tietoa muuttoreiteistä. Seurantapaikoiksi valittiin Oulujärven Niskanselälle pistävän Säräisniemen kärki ja pohjoisessa Jylhänniemi. Säräisniemi sijaitsee välittömästi Vaalan länsiosaan kaavailtujen tuulivoimaan parhaiten soveltuvien alueiden itäpuolella ja Jylhänniemen tarkkailupiste puolestaan keskeisellä paikalla suhteessa kunnan pohjoisosiin suunniteltuja tuulivoima-alueita. Tarkkailupisteiden koordinaatit (ETRS-TM35FIN - tasokoordinaatit) ovat ja Menetelmät Havaituista muuttolinnuista kirjattiin maastokaavakkeisiin seuraavat tiedot: laji (suku, lajiryhmä tai kokoluokka), sukupuoli (mikäli mahdollista määrittää), ikä (mikäli mahdollista määrittää), yksilömäärä (parvikoko), lentosuunta ja -korkeus, ohituspuoli (ilmansuunta suhteessa tarkkailijaan), etäisyys havainnoijasta (mikäli muuttava yksilö), oliko lintu muuttava, kiertelevä tai paikallinen. Lisäksi kirjattiin kellonaika ja säätila. Lintujen lentosuunnat määriteltiin kompassin, GPS -laitteen ja kartan avulla. Havainnointia tehtiin kiikareiden ja kaukoputken avulla sekä kuuntelemalla lintujen ääniä. Havainnointiaika oli vakioidusti kuutisen tuntia alkaen noin tunti auringon nousun jälkeen. Epävarmuustekijät Toteutettuun lintujen syysmuuton seurantaan ja siitä vedettäviin johtopäätöksiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Annettujen resurssien vähäisyydestä johtuen selvityksestä saatuja tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. Mikäli halutaan luotettavia tietoja lintujen muutosta tutkimusalueella, seurantaa pitää suorittaa useassa pisteessä Vaalan kunnan alueella monen vuoden aikana. Yhden vuoden tuloksiin on aina syytä suhtautua varauksella, koska lintujen muuttokäyttäytyminen voi vuosien välillä vaihdella suurestikin riippuen monista tekijöistä. Seurantajaksojen olisi syytä olla tarpeeksi pitkiä, useita viikkoja kestäviä. Pitkät seurantajaksot takaavat tarpeeksi luotettavan aineiston sekä laadullisesti että määrällisesti. Seurannassa havaittujen lintujen määrä on aina vain pieni otos lintujen todellisesta määrästä. Jos halutaan kompensoida resurssien puutetta, voidaan toki käyttää hyväksi jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi ostamalla paikalliselta lintuyhdistykseltä Tiira -tietokannassa olevia pitkäaikaishavaintoja seurantatietojen tueksi. Myös seurantajakson ajoitus asettaa omat rajoituksensa. Elokuun puolivälissä monet lajit ja lajiryhmät ovat jo muuttaneet pois alueelta. Kahlaajat aloittavat syysmuuttonsa kesäkuussa ja pääosa niistä on jo muuttanut elokuun puoliväliin mennessä. Heinä-elokuussa muuttavia lintuja ovat mm. kertut, kerttuset, siepot, pääskylajit, monet 1

2 siemensyöjät, useat petolinnut ja osa lokkilinnuista -esimerkiksi Oulujärvellä melko runsaina esiintyvien kalatiiran, naurulokin ja pikkulokin pääjoukot ovat elokuun puoliväliin mennessä siirtyneet etelään. Toisaalta lokakuun puolivälin jälkeen voi esiintyä vilkasta arktisten vesilintujen muuttoa. Syksyllä 2013 alkoi arktisia vesilintuja, kuten mustalintuja, alleja, lapasotkia ja uiveloita ilmestyä Kainuun vesistöihin runsaasti vasta lokakuun loppupuolella. Vaalan alueen läpi muuttaa vuosittain myös hanhia ja muita suuria lintuja. Nämä tuulivoiman kannalta tärkeät lajit täytyisi ottaa suunnitelmissa huomioon. Niiden havaitsemiseksi muuttoaikoina tarvittaisiin keväin syksyin yhtäjaksoisia seurantajaksoja. Syksyllä 2013 hanhia muutti Kainuussa keskimääräisesti, mutta tähän selvitykseen osui vain pari metsähanhihavaintoa. Jotta lintujen liikehdinnästä saataisiin kattava kuva, olisi selvityksissä huomioitava myös lintujen yömuutto. Lajisto Syysmuuton tarkkailussa havaitut lajit on esitetty taulukossa 1. Taulukkoon on merkitty lintujen yksilömäärät molemmilla seurantapaikoilla ja viimeiseen sarakkeeseen on merkitty uhanalaisuusluokat. Tarkkailupäivien vähäisyydestä johtuen muuttavien lintujen määrät jäivät sen verran alhaisiksi, että se asettaa haasteita tulkintojen tekemiseen. Joka tapauksessa taulukosta voidaan todeta monia mielenkiintoisia seikkoja; saadaan mm. kuva alueella tavattavista lajeista. Selkeiden muuttolinjojen määrittämiseen saatu aineisto on aika suppea, mutta suuntaa antavia tuloksia toki saatiin. Tulokset täsmentyvät myöhemmin yksittäisten tuulipuistoalueiden selvitysten yhteydessä. Seuraavassa luettelossa esitetään systemaattisessa järjestyksessä kaikki seurannassa havaitut lajit. Yksilömääriä ilmoitettaessa pyritään erittelemään muuttavat ja paikalliset yksilöt sekä kuvataan mahdollisuuksien mukaan lintujen käyttämiä reittejä ja lentokorkeuksia. Kaakkuri Gavia stellata EUD1,NT Kaakkureita havaittiin molemmilla seurantapaikoilla. Yhteensä tehtiin havaintoja 17 yksilöstä. Pääosa nähdyistä kaakkureista tulkittiin lähialueiden soilla pesiviksi yksilöiksi, jotka käyvät säännöllisesti kalastamassa Oulujärvellä. Kuikka Gavia arctica EUD1 Muuttavia ja paikallisia kuikkia nähtiin 14 yksilöä. Muuttavien lintujen lentokorkeus vaihteli m:n välillä ja pääsuunta molemmissa havaintopisteissä oli SW. Esimerkiksi Säräisniemen kärjen ohitti aikuinen kuikka lentäen suoraan etelään noin viiden metrin korkeudella. Tämä yksilö laskeutui kalastamaan havaintopisteen SE puolelle. Silkkiuikku Podiceps cristatus Havaittiin 38 paikallista yksilöä. Niskanselän pohjoispuolen lahdissa on pesivä kanta. Härkälintu Podiceps griseigena Tavattiin paikallisena molemmissa havaintopisteissä yhteensä 9 yksilöä. Härkälintu on harvalukuinen pesimälaji Oulujärvellä. Merimetso Phalacrocorax carbo 2

3 Nuori ja vanha muuttivat Säräisniemen kärjen itäpuolella etelään kohti Manamansaloa. Lähivuosina lajin havaintomäärät ovat lisääntyneet Oulujärvellä ilmeisesti Itämeren kannan kasvun myötä. Laulujoutsen Cygnus cygnus EUD1, () Havaittiin 61 pääosin muuttavaa yksilöä. Paikallisia poikueita nähtiin kaksi. Päämuuttosuunta oli W-SW ja lentokorkeus vaihteli m. Jylhänniemellä, jossa pääosa havainnoista tehtiin, parvet lensivät Oulujärven pohjoisrantaa seuraillen. Joutsenten todellisista määristä saataisiin pitemmillä yhtenäisillä seurantajaksoilla luotettavampi kuva. Taulukko 1: Säräisniemestä ja Jylhänniemestä havaitut lintulajit kuuden tarkkailupäivän aikana välillä : LINTULAJI SÄRÄISNIEMI JYLHÄNNIEMI YHT. UHANALAISUUSLUOKITUS Kaakkuri EUD1,NT Kuikka EUD1 Silkkiuikku Härkälintu Merimetso 2 2 Laulujoutsen EUD1, () Metsähanhi 2 2 NT, () Sinisorsa Jouhisorsa 2 2 VU Haapana () Tavi () Tukkasotka VU, () Mustalintu Alli Telkkä () Uivelo 2 2 EUD1, () Isokoskelo NT, () Tukkakoskelo NT, () Merikotka EUD1, VU, LA Kalasääski EUD1, NT Sinisuohaukka 2 2 EUD1, VU Hiirihaukka VU, LA Mehiläishaukka 1 1 EUD1, VU, Varpushaukka Kanahaukka Tuulihaukka Nuolihaukka Ampuhaukka 1 1 EUD1 Metso 1 1 EUD1, () Teeri EUD1, NT, () Kurki EUD1, NT Kapustarinta EUD1 Taivaanvuohi 2 2 Suokukko 3 3 EUD1, EN Naurulokki 2 2 NT Kalalokki Harmaalokki Selkälokki VU, () Kalatiira EUD1, () Sepelkyyhky Käki 2 2 Palokärki EUD1 Käpytikka Haarapääsky Niittykirvinen 9 9 NT Metsäkirvinen Västäräkki Keltavästäräkki VU, LA Tilhi 2 2 Rautiainen Punarinta Leppälintu () Kivitasku 1 1 VU, LA Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas 4 4 Räkättirastas Mustarastas 1 1 3

4 Pajulintu Tiltaltti 1 1 Hippiäinen Harmaasieppo 2 2 Talitiainen Sinitiainen Töyhtötiainen 1 1 Hömötiainen Pyrstötiainen 5 5 Isolepinkäinen 1 1 Harakka Närhi Varis Korppi Peippo Järripeippo PL Urpiainen Vihervarpunen Punatulkku 4 4 Pikkukäpylintu Pajusirkku Pohjansirkku 1 1 VU Keltasirkku YHT Lyhenteiden selitykset: EUD1 EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit VU Vaarantunut (IUCN luokitus)) NT Silmälläpidettävä (IUCN luokitus)) LA Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit luonnonsuojeluasetuksessa (Liite 4) () Kansainväliset vastuulajit Metsähanhi Anser fabalis NT,() Jylhänniemessä nähtiin 8.9. kaksi lounaaseen muuttavaa taigametsähanhea (A.fabalis fabalis). Lintujen lentokorkeus oli noin 50m (+-). Hanhien päämuutto tapahtui vasta lokakuun loppupuolella, jolloin tämän hankkeen seurantapisteissä ei tehty havainnointia. Mikäli seuranta olisi jatkunut pitempään, olisi molemmista tarkkailupisteistä tehty todennäköisesti havaintoja valkoposkihanhista, metsähanhista ja mahdollisesti tundrahanhista. Hanhimuuton arviointiin tarvitaan lisäselvityksiä ja tukeutumista Tiira -aineistoon. Sinisorsa Anas platyrhynchos Sinisorsia nähtiin molemmissa tarkkailupisteissä yhteensä 61 yksilöä. Pääosa havainnoista koski pieniä muuttoparvia. Selkeää päämuuttosuuntaa ei lajilla todettu. Jouhisorsa Anas acuta VU Pariskunta muutti 5.9. Jylhänniemen eteläkärjessä W. Lentokorkeus noin 20 m. Haapana Anas penelope () Kokonaismäärä 49 yksilöä, joista suurin osa oli paikallisia lintuja. Tavi Anas crecca () Paikallisia taveja havaittiin 21. Tukkasotka Aythya fuligula VU, () 4

5 Paikallisia yksilöitä nähtiin molemmissa havaintopisteissä yhteensä 14. Myöhemmin syksyllä arktisten vesilintujen päämuuton yhteydessä yksilömäärät moninkertaistuvat. Tällöin nähdään myös monia muita vesilintulajeja, kuten lapasotkia ja mustalintuja. Mustalintu Melanitta nigra Molemmissa pisteissä yksi muuttava pikkuparvi korkealla SW; yhteensä 19 yksilöä. Lokakuun aikana määrät lisääntyvät niin, että kuun loppupuolella voidaan nähdä parhaina muuttopäivinä satoja yksilöitä. Samaan aikaan esiintyy myös muita lajeja, kuten pilkkasiipi ja alli. Alli Clangula hyemalis Neljä kiertelevää yksilöä havaittiin. Arktisten allien päämuutto alkaa vasta lokakuun aikana. Telkkä Bucephala clangula () Pääasiassa paikallisia lintuja, mutta myös joitakin muuttavia suuntiin S ja W. Yksilömäärät kasvavat selvästi lokakuun lopussa arktisten vesilintujen päämuuton yhteydessä. Uivelo Mergus albellus EUD1, () Kaksi naaraspukuista paikalla Säräisniemen kärjen edustalla Uiveloa koskee sama kuin muitakin arktisia vesilintuja, eli niiden määrät kasvavat lokakuun aikana ollen huipussaan kuun loppupuolella. Tällöin nähdään järvillä jopa useiden kymmenien yksilöiden parvia. Isokoskelo Mergus merganser NT, () Tarkkailupisteissä havaittiin yhteensä 82 yksilöä, joista pääosa paikallisia poikasparvia. Jokunen pieni muuttoparvi nähtiin lentävän korkealla (yli 150 m) S-SW. Tukkakoskelo Mergus serrator NT, () 57 paikallista ja kiertelevää tukkakoskeloa havaittiin. Mm. Jylhänniemessä kalasteleva poikasparvi (14) Merikotka Haliaeetus albicilla EUD1, VU, LA Havaintojaksolla tavattiin kaksi eri yksilöä. Esiaikuinen yksilö lensi Niskanselältä N ja kääntyi Jylhänniemen kohdalla W. Laskeutui myöhemmin Neulaniemeen. Metsän ylle noustuaan lensi noin 50 m:n korkeudessa. Aikuinen yksilö lensi Säräisniemen kärjen N -puolella E ja laskeutui kaukana Niskanselän itärannalla puuhun, jossa viipyi monta tuntia. Ylitti järven selän matalalla. Merikotkan esiintyminen Oulujärvellä kaipaa lisäselvityksiä. Lajin yksilöitä on viimeaikoina tavattu säännöllisesti eri puolella järveä myös pesintäaikana. 5

6 Kalasääski Pandion haliaetus EUD1, NT Kalastelevasta sääksestä tehtiin kahdeksan havaintoa. Jylhänniemen havainnot (6) koskenevat kaikki läheisen pesän koirasta. Linnun nähtiin suuntaavan kalan kanssa kohti pesää. Säräisniemen kärjen S -puolella nähtiin kaksi kalaa kuljettavaa sääkseä lennossa SW. Nämä linnut ovat todennäköisesti Oulujärven W-puolen soilla pesiviä yksilöitä. Sinisuohaukka Circus cyaneus EUD1, VU Kaksi naaraspukuista muutolla W (+-) Jylhänniemen kärjessä. Seurailivat järven pohjoisrantaa vähän puiden latvusten yläpuolella. Hiirihaukka Buteo buteo VU, LA Kolme muuttavaa S. Lentokorkeus vaihteli m. Mehiläishaukka Pernis apivorus EUD1, VU Yksi mehiläishaukkahavainto tehtiin Lintu saapui melko matalalla Säräisniemen kärkeen rantaviivaa seuraten (SE); niemen kärjessä muutti suuntaa SW. Varpushaukka Accipiter nisus Kaikki viisi varpushaukkahavaintoa tulkittiin muuttaviksi linnuiksi. Pääsuunta oli SW ja korkeus vaihteli m. Kanahaukka Accipiter gentilis Molemmissa tarkkailupisteissä nähtiin kiertelevä nuori kanahaukka. Tuulihaukka Falco tinnunculus Tuulihaukkoja nähtiin muutolla eteläisiin ilmansuuntiin muutama yksilö. Kaarresalon saaren pohjoisrannalla lennellyt yksilö lienee pesivä. Tuulihaukan kanta on viime vuosina ollut nousussa Oulujärven alueella. Nuolihaukka Falco subbuteo Nuolihaukka pesii yleisesti Oulujärven saarissa. Havaintopisteistä nähtiin kolme kiertelevää yksilöä. Ampuhaukka Falco columbarius EUD1 Tämä pienin jalohaukkamme nähtiin kerran vanha koiras oli hetken paikallisena Jylhänniemen kärjessä ja jatkoi sitten itään. Ampuhaukan pesivä kanta Kainuussa on nykyään hyvin pieni. 6

7 Metso Tetrao urogallus EUD1, () Yksi paikallinen koiras oli lähellä Jylhänniemen havaintopistettä 5.9. Teeri Tetrao tetrix EUD1, NT, () Paikallisia yksilöitä havaittiin molemmissa paikoissa yhteensä 22. Osa soitimella. Kurki Grusgrus EUD1, NT Vain kahdeksan muuttavaa yksilöä nähtiin koskien yksittäisiä pareja. Kaikki lensivät korkealla suuntaan S-SW. Kurkien päämuuttopäivinä tämän hankkeen tarkkailupisteissä ei havainnoitu. Lajin syysmuuton arviointiin tarvitaankin täydentäviä tietoja. Kapustarinta Pluvialis apricaria EUD1 Yksi arktinen parvi (á 18) havaittiin 5.9. Jylhänniemellä. Parvi muutti hyvin korkealla S ja pystyin vain vaivoin määrittämään lajin kaukoputken avulla. Kahlaajien osalta oltiin yleisesti ottaen myöhässä. Useimmat lajit ovat elokuun puoliväliin mennessä jo eteläisillä talvehtimisalueillaan. Taivaanvuohi Gallinago gallinago Kaksi muuttavaa yksilöä W Jylhänniemellä. Suokukko Philomachus pugnax EUD1, EN Kolmen yksilön muuttoparvi nähtiin 19.8 Jylhänniemessä. Linnut muuttivat yli sadassa metrissä S. Naurulokki Larus ridibundus NT Vain kaksi talvipukuista yksilöä nähtiin Jylhänniemessä. Naurulokkien osalta kartoitus pitäisi aloittaa jo heinäkuun puolella. Laji pesii paikoittain Oulujärvellä kohtuullisen kokoisina yhdyskuntina samoin kuin sen pienempi sukulainen pikkulokki. Tällaisten suurina joukkoina pesivien lajien esiintyminen pitäisi kaavoituksessa selvittää erityisen hyvin. Kalalokki Larus canus Yhteensä laskettiin 485 yksilöä pääasiassa kierteleviä lintuja. Suurempia kertymiä havaittiin kun kalalokit kerääntyivät yhdessä muiden lokkilintujen kanssa kalastustroolareiden vanaveteen. Selkeitä muuttolinjoja ei aineistosta pysty määrittämään. 7

8 Harmaalokki Larus argentatus Oulujärven yleisin lokkilintu, joita laskettiin yhteensä 777 yksilöä. Pääasiassa havaittiin kierteleviä yksilöitä, joiden esiintymisestä tähän aikaan vuodesta on vaikea päätellä muuttolinjoja. Suuria kertymiä nähtiin kalastustroolareiden lähellä. Selkälokki Larus fuscus VU, () Kartoituksessa havaittiin neljä yksilöä tätä harvinaista lokkilajia. Oulujärvellä pesii muutama pari. Kalatiira Sterna hirundo EUD1, () Vain viisi yksilöä havaittiin, koska valtaosa yksilöistä oli jo muuttanut selvityksen alkaessa. Kala- ja lapintiiraan pätee sama toteamus kuin naurulokkiin, eli yhdyskuntina pesivien lintujen esiintyminen pitää selvittää perusteellisesti ympäristörakentamista suunniteltaessa. Sepelkyyhky Columba palumbus Sepelkyyhkyt muuttavat pienehköinä parvina laajalla sektorilla metsäalueilla. Varsinaisia muuttolinjoja on vaikea määrittää. Yhteensä merkittiin 82 eri suuntiin muuttavaa yksilöä. Käki Cuculus canorus Kaksi paikallista yksilöä tavattiin Jylhänniemessä syyskuun alussa. Palokärki Dryocopus martius EUD1 Suhteellisen harvalukuisia palokärkiä havaittiin seurannassa kaksi. Molemmat havainnot koskivat paikallista yksilöä. Käpytikka Denrocopos major Syksyn 2013 aikana käpytikat vaelsivat runsaslukuisasti länteen ja lounaaseen. Tämän selvityksen havaintopisteissä nähtiin kuitenkin vain 9 yksilöä, joista seitsemän havaintoa koskee paikallisia lintuja. Haarapääsky Hirundo rustica Pääskylajit olivat selvityksen alkaessa jo suurelta osin muuttaneet. Tarkkailupisteistä havaittiinkin vain 27 haarapääskyä, joista suurin osa nähtiin järvellä hyönteispyynnissä. Niittykirvinen Anthus pratensis NT Yhdeksän muuttavaa niittykirvistä havaittiin Jylhänniemessä. 8

9 Metsäkirvinen Anthus trivialis Metsäkirvisistä tuli havaintoja 16 molemmista tarkkailupaikoista. Pääosa koski muuttavia yksilöitä. Västäräkki Motacilla alba Suurin osa havaituista 61 västäräkistä koski S-SW muuttavia lintuja. Joitakin paikallisia nähtiin myös. Keltavästäräkki Motacilla flava VU, LA Jylhänniemessä nähtiin 16 matalalla länteen muuttavaa keltavästäräkkiä. Tilhi Bombycilla garrulus Vain kaksi kiertelevää yksilöä havaittiin Jylhänniemessä. Rautiainen Prunella modularis Rautiaisia kuultiin muuttolennossa seitsemän yksilöä. Punarinta Erithacus rubecula Seitsemän paikallista yksilöä havaittiin. Leppälintu Phoenicurus phoenicurus () Kolme paikallista yksilöä nähtiin. Kivitasku Oenanthe oenanthe VU, LA Jylhänniemessä nähtiin yksi naaraspukuinen yksilö. Laulurastas Turdus philomelos Seitsemän paikallista ja kaksi muuttavaa yksilöä havaittiin. Punakylkirastas Turdus iliacus Tarkkailupisteistä nähtiin vaatimatonta rastasmuuttoa lähinnä Jylhänniemessä. Länteen ja lounaaseen lentäviä punakylkirastaita merkittiin yhteensä 201 yksilöä. Kulorastas Turdus viscivorus Jylhänniemessä nähtiin neljä länteen muuttavaa yksilöä. 9

10 Räkättirastas Turdus pilaris Matalalla länteen ja lounaaseen muuttavia räkättejä nähtiin 308. Mustarastas Turdus merula Yksi paikallinen koiras Jylhänniemellä. Pajulintu Phylloscopus trochilus Vain 11 yksilöä havaittiin muutolla. Tiltaltti Phylloscopus collybita Jylhänniemessä kuultiin yksi paikallinen yksilö. Hippiäinen Regulus regulus Yhdeksän kiertelevää nähtiin. Harmaasieppo Muscicapa striata Jylhänniemessä nähtiin kaksi paikallista yksilöä. Sieppohavaintoja saataisiin paljon enemmän jos tarkkailujakso aloitettaisiin aikaisemmin. Kirjosiepot olivat jakson alkaessa jo muuttaneet. Taltiainen Parus major Länteen vaeltavia talitiaisia nähtiin muutama kymmen. Lisäksi havaittiin joitakin paikallisia yksilöitä. Yhteensä merkittiin 41 talitiaista. Sinitiainen Parus caeruleus 21 paikallista ja kiertelevää yksilöä nähtiin. Töyhtötiainen Parus cristatus Jylhänniemessä havaittiin yksi paikallinen yksilö. Hömötiainen Parus montanus Yhteensä nähtiin12 paikallista ja kiertelevää yksilöä, joista Säräisniemen linnut olivat selvästi länteen vaeltavia. Myöhemmin syksyllä esiintyi vilkasta tiaisvaellusta. Pyrstötiainen Aegithalos caudatus Säräisniemellä nähtiin syyskuun alussa viiden yksilön parvi lentämässä länteen. Lokakuussa pyrstötiaisia vaelsi runsaasti eri puolilla Kainuuta. Isolepinkäinen Lanius excubitor 10

11 Yksi paikallinen yksilö nähtiin Jylhänniemellä syyskuun alkupuolella. Harakka Pica pica Yhteensä 26 eri suuntiin lentelevää harakka nähtiin molemmissa tarkkailupisteissä. Närhi Garrulus glandarius Kaksi paikallista(säräisniemi) ja 13 NW suuntaan vaeltavaa(jylhänniemi) närheä havaittiin. Varis Corvus corone Havaintoja tehtiin 63, joista muutama paikallinen ja valtaosa eri suuntiin muuttavia lintuja. Korppi Corvus corax Lajin kierteleviä yksilöitä nähtiin molemmissa kohteissa yhteensä 10. Peippo Fringilla colebs Oli runsaslukuisin muuttaja havaintopisteissä. Lajilleen määritettyjä merkittiin 842 yksilöä. Järripeippo Fringilla montifringilla Muuttavia lajilleen määritettyjä järripeippoja laskettiin 310. PL (Pikkulintu tarkoittaa tässä katsauksessa lajilleen määrittämätöntä peippolintua) Tähän taksoniin merkittiin 1168 yksilöä, joista valtaosa oli ilmeisesti peippoja. Suurinta osaa ei pystytty määrittämään lajilleen pitkän etäisyyden takia. Peippolinnut muuttivat matalalla pääsuuntanaan SW, mutta seurailivat rantoja, eivätkä selvästikään lähteneet mielellään ylittämään järvenselkiä. Urpiainen Carduelis flammea Yhteensä havaittiin 43 yksilöä, joista Jylhänniemellä havaitut vaelsivat itään. Vihervarpunen Carduelis spinus Äänihavainto kahdeksasta muuttavasta yksilöstä. Punatulkku Pyrrhula pyrrhula Jylhänniemellä havaittiin neljä paikallista. 11

12 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra Käpylintuja havaittiin 98 yksilöä. Linnut muuttivat pikkuparvissa S ja SW suuntiin. Pajusirkku Emberiza schoeniclus Kahdeksan äänihavaintoa muuttavista linnuista. Pohjansirkku Emberiza rustica Vähälukuisesta pohjansirkusta tehtiin yksi äänihavainto Jylhänniemellä. Keltasirkku Emberiza citrinella Paikallisia ja kierteleviä tavattiin 10 yksilöä. 12

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 119/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 114/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 215 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 115/215 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 109/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Honkajoen kunta Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012

Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012 Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012 Raportti (asianumero 798/2013/04.01) Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 2.4.2013 KUVAILULEHTI JULKAISIJA

Lisätiedot