Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys Ari Parviainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen"

Transkriptio

1 Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen

2 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5 7. Sammakko 8. Vaaranaluslampi 9. Kiteenjärvi Ruokosenlampi 11. Ylä-Ruokonen Hepolampi 13. Ruotinlampi 14 Särkkälammit Nimetön 16. Mustikkalammet Ala-Ruokonen 18. Hölviö Iso Riihilampi 20. Suuri Lumilampi Pieni Lumilampi 22. Ruunalampi 23. Kalliolampi Saunalampi 25. Tynnörilampi 12 EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit 13 Selvitysalueella maastotöiden aikana havaitut lajit 14 Lähteet 14 Liitteet 15 18

3 3 Johdanto Selvitysalue on kooltaan varsin laaja ja sijaitsee Pohjois-Karjalassa Juuan kirkonkylän luoteispuolella ja siihen kuuluu kaksi isohkoa järveä, Ylä- ja Ala-Ruokonen, sekä 23 muuta sijaintikarttaan (Kuva 1) numeroitua erikokoista järveä ja lampea tai niiden osia. Tämä linnustoselvitys perustuu ja viitenä maastoaamuna noin klo suoritettuun havainnointiin. Selvitysalueen järviä ja lampia on kierretty jalkaisin käyttäen autoa alueelta toiselle siirtymiseen. Useimmat kokonaisuudessaan selvitettävät lammet on kierretty ympäri ja niillä, joista vain osa ranta-alueista kuuluu selvitykseen, on yleensä kävelty vain ko. alue. Kaikkein suurimmilla Ruokosilla havainnointia on osittain kohdennettu niille rantaosuuksille, joille on suunniteltu rakentamista. Havaitut reviirit on merkattu suoraan maastokartoille muistiin. Sää maastoaamuina oli lämmin ja pääsääntöisesti vähätuulinen tai tyyni eli olosuhteet olivat erinomaiset. Kaikkia alueen lajeja ja reviirejä ei varmasti ole yhdellä maastokäynnillä pystytty havaitsemaan mutta alueista sai kyllä riittävän hyvän yleiskuvan viiden aamun havainnoinnilla. Reviirimääriä ei ole erityisesti arvioitu, koska kaikkia alueita ei ollut mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa kauttaaltaan kiertää eikä se olisi ollut tarkoituksenmukaistakaan. Mahdolliset tekstissä esitetyt reviirimäärät ovat tästä syystä vain suuntaa-antavia. Erityistä huomiota havainnoinnissa on kiinnitetty suojelullisesti merkittäviin EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin, uhanalaislajistoon ja Suomen erityisvastuulajeihin (EVA). Järvet ovat suurimmaksi osaksi karun puoleisia eikä varsinaisia lintujärviä selvitysalueella ole. Rantametsät ovat enimmäkseen nuorta tai nuorehkoa havupuustoa ja hakkuita on rannoilla suoritettu runsaasti. Kuva 1: Selvitysalue sijaitsee Juuan luoteispuolella. Mustat numerot viittaavat tekstin kohteisiin.

4 4 Tulokset Kohteiden käsittely tekstissä etenee löyhästi idästä länteen ja numerointi kohteen edessä viittaa kyseisen lammen tai järven sijaintiin kartalla (Kuva 1). Suojelullisesti merkittävistä lajeista on jäljempänä oma taulukkonsa (Taulukko 1), ja niiden havaintopaikat ilmenevät lopussa olevista karttaliitteistä (Liitteet 1-6). 1. Suo-Valkeinen Kohteista itäisin ja lähimpänä Juuan keskustaa ja 6-tietä. Sijaitsee Juuasta n. 7 km luoteeseen ja 6-tielle on matkaa n. 2,5 km. Suurin osa rannoista on soistunutta, eniten länsi- ja eteläpuolella ja kasvaa männikköä. Lammen luoteisosan metsä on hakattu siemenpuuasentoon ja pohjoispuolella on aukko, joka ulottuu lähimmillään 25 metrin päähän rannasta. Länsirannalla kulkee lisäksi kelkkareitti. Kaava-alueeseen lammesta kuuluu länsiranta pohjoiskärjestä kaakkoisimmalle lahdelle. Linnusto on vaatimatonta. Runsaimpina esiintyivät metsäkirvinen (5), peippo (4) ja käki (3). Muita havaittuja lajeja olivat laulu- ja punakylkirastas, pajulintu, talitiainen, keltasirkku sekä ainoa suojelullisesti merkittävä laji telkkä (EVA), jota oli yksi pari kaakkoisosassa. 2. Liimonlampi Sijaitsee Suo-Valkeisen länsipuolella alle kilometrin päässä. Liimonlammesta kuuluu kaavaalueeseen vain pohjoisin lahti sekä n. 400 metriä länsirantaa sieltä etelään päin. Tämä osuus rantavyöhykkeestä on suurimmaksi osaksi soistunutta ja puusto on männikköä. Lammen pohjoisluoteispuolella on laaja aukko ja hakkuut olivat maastokäynnin aikaan vielä meneillään. Kaikkiaan 10 lajia havaittiin ja näistä kaksi suojelullisesti huomioitavaa. Kuikka (DIR) käyttäytyi pesivän oloisesti lammen eteläpuoliskolla ja leppälinnulla (EVA) oli reviiri lammen länsipuolitse menevän tien länsipuolella. Muu lajisto koostui tavallisista lajeista, käkeä (3) ja käpytikkaa lukuun ottamatta varpuslinnuista: metsäkirvinen, kulorastas, pajulintu, talitiainen, peippo sekä järripeippo. 3. Kaijat Kaijat ovat Ylemmäisenjärven jatkeena sen luoteispuolella. Selvitysalueeseen kuuluu noin 600 metriä lahden perukkaa molemmat rannat mukaan lukien. Koska vesialue on hyvin kapea, leveimmilläänkin vain 100 m, vain itäranta kuljettiin kuunnellen samalla myös länsipuolen laulavat ja ääntelevät linnut. Länsipuolella Pölläkkävaaran rinteitä on hakattu mutta rantavyöhykkeellä on jonkin verran sekametsää itäpuolen ollessa lähinnä nuoria männiköitä. Itäpuolella kulkee tie lähellä rantaa koko matkalla. Itse lahden perukka, johon laskee Vepsänjoki, on melko rehevä. Lintuja havaittiin kaikkiaan 19 lajia, joista suojelullisesti huomioitavia olivat telkkä (EVA), rantasipi (NT, EVA) ja sirittäjä (NT). Muista lajeista ainoat ei-varpuslinnut olivat sepelkyyhky, käki ja käpytikka (pesä molemmin puolin lahtea). Varpuslinnuista alueen lajistoon kuuluvat ainakin rautiainen, punarinta, laulu- ja punakylkirastas, lehtokerttu, tiltaltti (3), pajulintu, hippiäinen, harmaasieppo, talitiainen, närhi, peippo ja vihervarpunen.

5 Kuva 2: Suo-Valkeisen eteläosaa auringonnousun aikaan Kuva 3: Liimonlampi 4. Kuokkalammit Kaksi pientä lampea heti Kaijojen pohjoispuolella, joista kaakompana sijaitseva kuuluu kaavaalueeseen kokonaan ja luoteisemmasta vain itäpuolisko. Lampien itäpuolta on laajalti hakattu ja länsipuolella tien ja rannan väliin jää metriä leveä metsäkaistale, osin sekametsää ja osin harvennettua männikköä. Linnusto Kuokkalammilla on tavanomaista. 12 lajia havaittiin ja niistä valkoviklo (EVA) ja leppälintu (EVA) pitivät reviiriä rajauksen ulkopuolella luoteisemman lammen luoteispäässä ja toinenkin leppälintureviiri oli suhteellisen kaukana rannoista Vepsänjoen länsipuolella. Muusta lajistosta ei-varpuslintuja edustivat sinisorsa (poikue luoteisella lammella), metsäviklo ja käpytikka (pesä kapeimmalla kohdalla tien ja lammen välissä). Pesivään varpuslinnustoon puolestaan kuuluivat metsäkirvinen, laulu- ja punakylkirastas, pajulintu, töyhtötiainen, peippo (10 reviiriä) ja vihervarpunen. 5. Keskimmäinen Louhilampi Pieni rakentamaton metsälampi Kuokkalammista n. 600 metriä koilliseen. Lammen itäpuolella kohoaa Pieni Louhivaara, jonka lammen puoleiset rinteet ovat pitkälti hakatut. Myös lammen eteläja lounaispuolella on metsää vain kapealti rannan ja aukon välissä. Metsät lammen ympärillä ovat männikköä ja mukaan mahtuu myös jonkin verran sekametsää. Lintulajeja havaittiin 9, joista ainoa suojelullisesti huomioitava oli leppälintu (EVA). Toinen mainittavampi laji oli Pienen Louhivaaran rinteellä laulanut harvalukuinen idänuunilintu. Muut lajit edustivat metsiemme tyypillistä lajistoa: käpytikka, metsäkirvinen, tiltaltti (2), pajulintu, harmaasieppo, peippo ja vihervarpunen. 6. Valkealampi Valkealammesta kuuluu kaava-alueeseen vain 250 metrin pituinen kaistale rantaa lammen lounaisosasta. Tämä ranta-alue kasvaa nuorta männikköä ja noin 100 metrin päässä länsipuolella on pieni avoin suoalue. Vepsänjoesta Valkealammen eteläosaan laskevassa pikkupurossa oli majavalla pato ja lammen pohjoispäässä kaava-alueen ulkopuolella on myös yksi mökki. 9 lajia havaittiin ja näistä lajeista neljä kuuluu suojelullisesti huomioitaviin: tavipoikue (EVA), teeri (DIR, NT, EVA) alueen eteläreunoilla, valkoviklo (EVA) soidinteli avosuoalueella ja leppälintu (EVA) avosuon pohjoispäässä. Lisäksi mainittakoon palokärki (DIR), joka huuteli lammen eteläpään

6 6 itärannalla kaava-alueen ulkopuolella. Muut havaitut lajit olivat metsäviklo, pajulintu, talitiainen, peippo sekä punatulkku. 7. Sammakko Alle 500 metriä pitkä ja leveimmillään n. 150 metriä leveä, lähes kauttaaltaan suorantojen ympäröimä lampi. Varsinkin länsi-luoteispäässä suorannat ovat avoimia mutta eivät kovin leveitä. Rakennuksia Sammakon rannoilla ei ole ja rantametsät ovat enimmäkseen nuoria ja nuorehkoja männiköitä. Lajeja Sammakon rannoilla havaittiin 9 ja niistä pyy (DIR) ja leppälintu (EVA) kuuluvat suojelullisesti huomioitaviin lajeihin. Pyyllä oli poikue koillisrannalla ja leppälintureviirejä oli kaksi, toinen itäpäässä ja toinen lammen pohjoispuolella. Runsaimmat lajit olivat totutusti pajulintu (7), peippo (6) ja metsäkirvinen (5). Muut havaitut lajit olivat rautiainen, kirjosieppo, laulurastas ja vihervarpunen. 8. Vaaranaluslampi Hyvin pieni puoliavoimien suorantojen ympäröimä metsälampi, josta kaava-alueeseen kuuluu läntinen puolisko. Leveimmiltä kohdiltaan lampi on n. 180 x 140 metriä leveä. Lammella pesii erittäin todennäköisesti toinen tämän kaava-alueen kaakkuripareista (DIR, NT). Emo lähti vaivihkaa lammen itärannalta ilmeisesti pesältä ja jäi vartioimaan lammelle. Itse pesää en lähtenyt häirinnän välttämiseksi etsimään. Toinen suojelullisesti huomioitava laji oli leppälintu (EVA), jolla oli reviiri lammen pohjoispuolella. Muut havaitut lajit olivat käki, pajulintu, töyhtötiainen ja peippo. 9. Kiteenjärvi Kaava-alueen pohjoisin lampi, josta alueeseen kuuluu n. 700 metriä rantaviivaa länsirannan mökiltä eteläpään tulipaikan itäpuolelle saakka. Aluetta on hakattu paljon ja isolla osalla hakkuun ja rannan väliin jää vain vähän männikköä, vain pohjoisosassa Tammipuron suun molemmin puolin on vähän enemmän metsää. Lajisto on varsin tavallista ja kaikkiaan 11 lajia havaittiin, joista ainoa suojelullisesti huomioitava oli leppälintu (EVA), jolla oli reviiri eteläpäässä. Muusta lajistosta eivarpuslintuja olivat sinisorsa (poikue eteläpäässä) ja sepelkyyhky, ja varpuslintuja edustivat västäräkki, hernekerttu, pajulintu, töyhtö- ja talitiainen, korppi (todennäköinen poikue lounaispuolella), peippo ja vihervarpunen. Lammen itäpuolelta kaava-alueen ulkopuolelta kuului lisäksi käpytikan pesältä poikasten kerjuuääniä. Kuva 4: Sammakko, taustalla vasemmalla Sammakkovaaran luoteisrinnettä Kuva 5: Kiteenjärven karuja rantoja

7 7 10. Ruokosenlampi Ruokosenlampi sijaitsee Ylä-Ruokosen jatkeena sen kaakkoispäässä. Kaava-alueeseen kuuluu Ruokosenlammesta vain Ruokosenlamminniemen länsipuolelle jäävä lahti. Lahden länsi- ja lounaispuolella sijaitseva kangas on avohakattu siten, että rannan ja hakkuun väliin jää metriä puustoa. Läheltä lahden pohjukkaa kulkee metsäautotie, jonka luoteispuolelta alkaa kapea luoteeseen suuntautuva avosuojuotti. Lahden pohjoispuolella on harvennettua vähälintuista männikköä ja männikköä, osin soistunutta kasvaa myös Ruokosenlamminniemellä. Lintulajeja alueella havaittiin 14, joista kaksi suojelullisesti huomioitavia: palokärki (DIR) Ruokosenkuvekankaan eteläosassa suon kupeessa ja valkoviklo (EVA) avosuojuotin eteläpäässä. Muita mielenkiintoisia lajeja olivat tuulihaukka lahden länsipuolen aukolla ja isolepinkäinen tien varressa vajaan 400 metrin päässä länsipuolella. Samalla aukolla isolepinkäisen kanssa oli myös suurikokoinen risupesä, joka kuitenkin vaikutti asumattomalta. Muista lajeista harmaalokki oli ainoa, joka ei kuulu varpuslintuihin ja havaitut varpuslintulajit olivat metsäkirvinen, västäräkki, tilhi, laulurastas, pajulintu, harmaasieppo, närhi, peippo sekä vihervarpunen. 11. Ylä-Ruokonen Kahdesta selvitysalueen suurimmasta järvestä toinen. Pituutta Ylä-Ruokosella on 4,5 km ja leveys vaihtelee suuresti metrin välillä. Suojuotit ja kangasmaa vaihtelevat rannoilla, molempia löytyy kummaltakin rannalta. Rantametsät ovat lähes pelkästään mäntytaimikoita ja nuoria harvennettuja männiköitä. Rakennuksia järvellä ei ole muita kuin Ruokosen tilan vanha rantasauna pohjoispuolen rannalla eli järvi on luonteeltaan erämainen. Järvi kuuluu kokonaisuudessaan kaavaalueeseen mutta kaikkia rantoja ei ole kierretty vaan selvitystä on ajan säästämiseksi kohdennettu niille alueille, joille rantarakentamista on suunnitteilla. Lintulajeja Ylä-Ruokosella havaittiin kaikkiaan 34 ja niistä peräti 14 on suojelullisesti huomioitavia lajeja. Näitä olivat (suluissa havaitut reviiri-/parimäärät jos enemmän kuin 1): laulujoutsen (ylilentävä, ei pesi) (DIR, EVA), jouhisorsa (VU), telkkä (EVA), teeri (2) (DIR, NT, EVA), metso (1) (DIR, NT, EVA), kaakkuri (ylilentävä, ei pesi) (DIR, NT), kuikka (2) (DIR), kuovi (EVA), rantasipi (9) (NT, EVA), valkoviklo (2) (EVA), kalatiira (2 paria) (DIR, EVA), palokärki (DIR), leppälintu (EVA) ja sirittäjä (NT). Muu lajisto on pääasiassa yleistä varpuslinnustoa, joista runsaimpia olivat peippo (49), pajulintu (26), metsäkirvinen (14), harmaasieppo (8) ja vihervarpunen (8), ja muilla lajeilla havaittiin alle 5 reviiriä/laji. Ylä-Ruokosella tavatut lajit: Laulujoutsen Jouhisorsa Telkkä Teeri Metso Kaakkuri Kuikka Kuovi Rantasipi Valkoviklo Kalalokki Kalatiira Käki Palokärki Käpytikka Metsäkirvinen Punarinta Leppälintu Räkättirastas Laulurastas Kulorastas Hernekerttu Sirittäjä Tiltaltti Pajulintu Harmaasieppo Hömötiainen Töyhtötiainen Talitiainen Varis Peippo Järripeippo Vihervarpunen Pajusirkku

8 8 12. Hepolampi Hepolampi on pieni suolampi Ylä-Ruokosen etelä- ja Ökinsuon itäpuolella. Rantavyöhyke on paikoin avointa ja paikoin kasvaa harvanpuoleista männikköä. Hieman kauempana rannasta on vähälintuisia mäntykangassaarekkeita eri puolilla lampea. Vain viisi lajia havaittiin ja näistä valkoviklo (EVA) oli ainoa suojelullisesti huomioitava. Muut lajit olivat käpytikka, metsäkirvinen, pajulintu ja peippo. 13. Ruotinlampi Rannoiltaan enimmäkseen soistunut, rakentamaton ja rauhallinen metsälampi, jonka molemmin puolin kulkee metsäautotie varsin läheltä. Tuoreita hakkuita lammen ympärillä ei ole mutta ympäröivät metsät ovat varsin nuoria männiköitä. Kaikkiaan 10 lajia havaittiin ja niistä kaksi suojelullisesti huomioitavia: leppälintu (EVA) pohjoispuolen kankaalla ja keltavästäräkki (VU) pohjoispäässä. Keltavästäräkki pesii todennäköisesti viereisellä Ökinsuolla, ei Ruotinlammella. Lisäksi havaittiin vanhoja pyyn (DIR) ja teeren (DIR, NT, EVA) jätöksiä, joista voi päätellä lajien kuuluvan lajistoon mutta itse lintuja ei maastokäynnin aikana havaittu. Muita lammen linnustoon kuuluvia lajeja ovat ainakin kalalokki, käki, käpytikka, metsäkirvinen, pajulintu, harmaasieppo, peippo ja vihervarpunen. 14. Särkkälammit Kaksi erikokoista hienoa metsälampea, joista kaakompana sijaitseva ja suurempi on mitoiltaan n. 400 x 100 metriä ja pienempi vain n. 150 x 40 metriä. Pohjoisempi, kapeampi puolisko pienemmästä lammesta ei kuulu kaava-alueeseen. Pienemmän lammen itä- ja eteläpuolella on kohtuullisen kokoinen avosuo ja muutkin rannat ovat soistuneita samoin kuin isomman lammen etelärannat. Isomman Särkkälammen etelä-lounaispuolella on myös laaja avohakattu alue, ja suojapuusto aukon ja lammen välissä on hyvin kapea. Molempien lampien rantoja myötäilee pohjoispuolella kapea ja jyrkkä soiden keskellä kulkeva harju Juuanharju. Linnusto on vaatimatonta lukuun ottamatta ainoaa suojelullisesti merkittävää lajia kapustarintaa (DIR), joilla oli reviiri pienemmän lammen länsipuolen avosuolla ja toinen pari lähellä Juuanharjun koillispuolen avosuoalueella. Muita havaittuja lajeja olivat käki, metsäkirvinen, pajulintu, peippo ja vihervarpunen. Kuva 6: Kaava-alueelle tyypillistä männikköä Ylä- Ruokosen rannalta Kuva 7: Särkkälammilla oli kapustarinnalla reviiri

9 9 15. Nimetön Pieni, linnustollisesti vaatimaton suorantainen lampi Ala-Ruokosen eteläpään kaakkoispuolella. Lammen eteläpuolella suoranta laajenee melko avoimeksi suoksi. Ympäröivät metsät ovat lähes puhtaita männiköitä. Itse lammella ei lintuja ollut lainkaan ja metsien lajejakin havaittiin vain 5: käki, metsäkirvinen, pajulintu, peippo ja vihervarpunen. 16. Mustikkalammet Nämä kaksi pientä suolampea sijaitsevat Panjantien länsipuolella Ala-Ruokosen eteläpäästä vajaat 3 km kaakkoon ja ovat kaava-alueen eteläisimmät kohteet. Lampien ympäristö on enimmäkseen avointa tai melko avointa suota, varsinkin Ison Mustikkalammen ympärillä. Pienen Mustikkalammen itäpuolella on havusekametsää kasvava metsäsaareke. Kaikkiaan 10 lajia havaittiin alueella ja niistä suojelullisesti huomioitavia kolme: teerikoiras (DIR, NT, EVA) oleili Ison Mustikkalammen itäpuolen suolla, kaava-alueen toinen hyvin todennäköinen pesivä kaakkuri (DIR, NT) uiskenteli Pienellä Mustikkalammella, jossa oli myös varoitteleva liropari (DIR, EVA) ja kalalokkipoikue. Muuta lajistoa edustivat käki, metsäkirvinen (ainakin 7 reviiriä), laulurastas, harmaasieppo, peippo sekä vihervarpunen. Kuva 8: Ison Mustikkalammen usvaista suota vähän kolmen jälkeen aamulla

10 Ala-Ruokonen Toinen kaava-alueen suurimmista järvistä. Luode kaakko suunnassa järvi on 3,7 km pitkä ja leveyttä on keskimäärin n. 1 km. Rannat ovat suurimmaksi osaksi kangasmaastoa mutta soistuneita paikkoja löytyy myös. Rantametsät ovat pääasiassa käsiteltyjä ja harvennettuja männiköitä ja paikoin kasvaa myös mänty-kuusi sekametsää. Ala-Ruokonen kuuluu kaavaalueeseen muuten kokonaisuudessaan mutta eteläosassa lännen puoleinen ranta kuuluu Keihäsjoen vanhojen metsien suojelualueeseen, joka jää kaava-alueen ulkopuolelle. Ala- Ruokosella kuten Ylä-Ruokosellakin on järvien suurehkon koon vuoksi selvitystä osittain kohdennettu niille alueille, joille on suunniteltu rakentamista. Rakennettuja tontteja järvellä on vain yksi koillispuolen rannalla. Linnustoa rannoilla on suhteellisen tasaisesti niin että mikään alue ei erityisesti erotu sen enempää biotoopeiltaan kuin linnustonkaan puolesta edukseen. Suojelullisesti huomioitavia lajeja havaittiin kuitenkin itärannalla enemmän kuin muilla osa-alueilla. Merkityksellisimpinä ehkä luoteisosan rannalla kuikkapari, joista toinen lähti rantaviivasta vaivihkaa todennäköisesti pesältä ja Laivasaaren ympäristössä aktiivisesti varoitellut selkälokkipari. Kaikkiaan lajeja havaittiin 29 (+2) ja niistä 11 (+1) on suojelullisesti huomioitavia. Havaitut DIR, UHEX ja EVA-lajit olivat telkkä (EVA), pyy (DIR) 2 paria, teeri (DIR, NT, EVA), kuikka (DIR) 1-2 paria, rantasipi (NT, EVA) ainakin 5 paria, naurulokki, pesiminen epävarmaa (NT), selkälokki (VU, EVA), kalatiira (DIR, EVA), leppälintu (EVA) 3 reviiriä, kivitasku (VU) ja sirittäjä (NT). Näiden lisäksi Keihäsjoen suojelualueen rajan pohjoispuolella olevalla Heinäsuolla huuteli kapustarinta (DIR). Muusta lajistosta runsaimpina esiintyivät maamme yleisimpiin lukeutuvat peippo (34 reviiriä), pajulintu (18) ja metsäkirvinen (10) ja vihervarpunen (7). Muita lajeja havaittiin 5 reviiriä/laji tai vähemmän. Ala-Ruokosella tavatut lajit: Telkkä Pyy Teeri Kuikka Kapustarinta Rantasipi Metsäviklo Naurulokki Kalalokki Selkälokki Kalatiira Käki Käpytikka Metsäkirvinen Västäräkki Rautiainen Punarinta Leppälintu Kivitasku Räkättirastas Laulurastas Hernekerttu Sirittäjä Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Töyhtötiainen Talitiainen Peippo Järripeippo Vihervarpunen 18. Hölviö Vajaan kilometrin pituinen ja keskimäärin n. 150 metrin levyinen erämainen suolampi, joka kuuluu linnustoltaan kaava-alueen parhaimmistoon. Sekä luoteis- että kaakkoispäätä ympäröi leveimmillään noin 60 metrin levyinen suoreunus ja lisäksi monin paikoin on laajoja sarakasvustoja, varsinkin eteläpäässä. Ympäröivät metsät ovat alueelle tyypillisiä nuoria männiköitä, joissa kasvaa paikoin sekapuuna hieskoivua. Kaakkoispään itäpuolella on yksi siemenpuuasentoon hakattu aukko. Lintulajeja Hölviöllä havaittiin 16, joista viisi suojelullisesti merkityksellistä: toinen kaava-alueen metsähanhipoikueista (NT, EVA) löytyi lammen luoteispäästä, tavilla (EVA) oli poikueet lammen molemmissa päissä, telkkä (EVA) itärannalla, valkoviklopari (EVA) varoitteli molemmissa päissä sekä palokärki (DIR) Hölviönvaaralla lammen eteläpuolella. Lisäksi lammen kaakkoispäästä itään laskevan puron rehevältä varrelta löytyi tuoreita pohjantikan (DIR, EVA) syönnöksiä mutta itse lintua ei havaittu. Suojelullisesti huomioitavien lajien lisäksi lajistoon kuuluivat ei-varpuslinnuista

11 11 kalalokki, käki sekä käpytikka ja varpuslinnuista metsäkirvinen, punarinta, kulorastas, hernekerttu, pajulintu, töyhtötiainen, peippo ja vihervarpunen. 19. Iso Riihilampi Noin puolen kilometrin mittainen ja metrin levyinen joka puolelta suorantojen ympäröimä lampi. Kaava-alueeseen kuuluu myös Ison Riihilammen puoleinen ranta Pienestä Riihilammesta. Molempien lampien ympäristöt kasvavat nuorta männikköä, tuoreita avohakkuita ei rantojen lähellä ole. Linnusto on lähinnä metsien peruslinnustoa. Ainoa havaittu suojelullisesti merkittävä laji Isolla Riihilammella oli yksinäinen vanha laulujoutsen (DIR, EVA), joka ei pesi kummallakaan Riihilammella, ja lisäksi löytyi teeren (DIR, NT, EVA) ulosteita Pienen Riihilammen pohjoispäästä. Muut havaitut lajit olivat käkeä lukuun ottamatta varpuslintuja: metsäkirvinen, punarinta, räkättirastas, harmaasieppo, hömötiainen, peippo ja vihervarpunen. 20. Suuri Lumilampi Suurin lampi Ala-Ruokosen pohjoispuolella sijaitsevasta kuuden erämaalammen ryhmästä. Enimmäkseen vaihtelevan levyisten suoreunusten ympäröimä, rakentamaton ja rauhallinen lampi, jota ympäröivät alueelle hyvin tyypilliset nuoret männiköt. Paikoin sekapuustona on hieskoivua ja lammen länsiosan ja tien välissä on myös pienialainen kuusikko, jossa on paljon lahopuustoa. Linnusto on pääosin hyvin samankaltaista kuin muuallakin kaava-alueella. Merkittävin pesimälaji on metsähanhi (NT, EVA), jolla oli poikue pohjoisrannan suoniemekkeellä (2 vanhaa 3 poikasen kanssa). Metsähanhen lisäksi suojelullisesti merkittäviä olivat kaakkuri (DIR, NT), joka lenteli lammen yllä mutta ei pesi sillä ja varoitteleva rantasipipari etelärannalla (NT, EVA). Muu lajisto oli hyvin samankaltaista kuin kaava-alueella yleisesti: metsäkirvinen, punarinta, räkätti-, laulu- ja kulorastas, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, töyhtötiainen, peippo sekä vihervarpunen. Lajeja kaikkiaan 14. Kuva 9: Hölviön laajat saraikot ovat metsähanhille mieleen Kuva 10: Ison Riihilammen soistuneita rantoja

12 Pieni Lumilampi Pienehkö, isolta osalta soiden reunustama suolampi. Varsinkin lammen länsi- ja luoteisrannat ovat avointa suota. Luoteispäähän laskee Suuresta Lumilammesta tulevan Lumipuron pieni sivuhaara, ja sen varret kasvavat runsaasti järviruokoa ja pientä puustoa on kuollut veden vaikutuksesta. Lammen pohjoispuolella ranta on kapealti soistunut ja puusto nuorta sekametsää, itäpuolella on hieman vanhempaa havumetsää. Pienen Lumilammen pohjoisrannalla metsäautotien varressa on myös Panjan metsäkämppä. Lintulajeja lammen piirissä havaittiin 13, ja niistä kaksi on suojelullisesti huomioitavia. Länsipään avosuolla varoitteli liropari (DIR, EVA) ja itäpuolen havumetsässä lauloi leppälintu (EVA). Muu lajisto oli hyvin samankaltaista kuin alueen muillakin kohteilla: tervapääsky (saalistelevia lammella), metsäkirvinen, punarinta, kulorastas, pajulintu, hippiäinen, harmaasieppo, töyhtö- ja talitiainen, peippo ja vihervarpunen. 22. Ruunalampi Rakentamaton metsälampi Suuren Lumilammen lounaispuolella. Lammen länsipuolen ja kaakkoispään rannat ovat ojitettua, mäntyä kasvavaa suota, eteläpuolella on nuorta mäntymetsää ja itäpuolella on laajat mäntytaimikkoalueet. Vaatimattoman lajiston (14 lajia) ainoa suojelullisesti huomioitava oli leppälintu (EVA) lammen itäpuolella. Muu lajisto muodostui käkeä lukuun ottamatta tavanomaisista varpuslinnuista, joista peippo oli selvästi runsain 10 reviirillä. Muut havaitut lajit olivat metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, tiltaltti, pajulintu, hippiäinen, harmaasieppo, hömö-, töyhtö- ja talitiainen, peippo sekä vihervarpunen. 23. Kalliolampi Kapea, noin 700 metriä pitkä metsälampi, jonka kaakkoisosan rannat ovat kallioiset. Rantametsät ovat enimmäkseen männiköitä mutta kaakkoisosan rannoilla on paikoin myös vähän sekametsää. Linnusto noudattelee samaa linjaa kuin muillakin kohteilla. Ainoa varmasti havaittu suojelullisesti merkityksellinen laji oli palokärki (DIR) kaakkoispään pohjoisrannalla missä on kapealti vähän vanhempaa metsää. Lisäksi samalla suunnalla naukui hyvin todennäköinen kuukkeli (NT, EVA) mutta havainto jäi pelkkänä äänihavaintona vähän epävarmaksi, joten sitä ei ole suojelullisesti merkittävien taulukossa mainittu. Muu lajisto oli tuttua metsälinnustoa: käpytikka, metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, pajulintu, hippiäinen, talitiainen, peippo ja vihervarpunen. Lammen asukkeihin kuuluu myös majava, joka uiskenteli eteläosissa. 24. Saunalampi Nuorten männiköiden ympäröimä, osittain suorantainen ja erämainen lampi aivan kaava-alueen länsiosassa. Lajisto lammen ympäristössä on niukkaa, kaikkiaan8 lajia havaittiin. Niistä kolme on suojelullisesti huomioitavia mutta kaakkuri (DIR, NT) havaittiin vain ylilentävänä. Sen sijaan telkkä (EVA) pesinee lammella ja teerellä (DIR, NT, EVA) oli pohjoisrannalla poikue. Muuten lajit olivat metsiemme yleislajistoa: metsäkirvinen, laulurastas, pajulintu, peippo ja vihervarpunen. 25. Tynnörilampi Länsi- ja etelärannat kapealti soistuneita ja nuorta männikköä kasvavia, itäpuolella melko jyrkkä kallioinen rinne, jossa lammen ja tien välissä kasvaa vanhempaa havumetsää. Länsirannalla pohjoispäässä oli majavalla pesä. Lintulajeja havaittiin 10, jotka edustivat tavallista metsälajistoa. Suojelullisesti huomioitavia lajeja ei tavattu lainkaan. Havaitut lajit olivat käpytikka, metsäkirvinen, rautiainen, laulurastas, pajulintu, kirjosieppo, talitiainen, peippo, vihervarpunen sekä punatulkku.

13 13 EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit Selvitysalueella tavatut suojelullisesti huomattavat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 1). Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteen I lajeista (DIR) tavattiin 11 ja Suomen kansainvälisistä erityisvastuulajeista 14 lajia (EVA). Lisäksi neljä lajia kuuluu uhanalaisluokituksessa luokkaan vaarantuneet (VU) ja seitsemän lajia luokkaan silmälläpidettävät (NT), jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien kriteerejä, eivätkä ne lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin. Näiden lisäksi havaittiin todennäköinen kuukkeli (NT, EVA), jota ei ole hieman epävarmana taulukkoon kelpuutettu. Taulukko 1: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä), EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji DIR UHEX EVA Laulujoutsen Cygnus cygnus X X Metsähanhi Anser fabalis NT X Tavi Anas crecca X Jouhisorsa Anas acuta VU Telkkä Bucephala clangula X Pyy Bonasa bonasia X Teeri Tetrao tetrix X NT X Metso Tetrao urogallus X NT X Kaakkuri Gavia stellata X NT Kuikka Gavia arctica X Kapustarinta Pluvialis apricaria X Kuovi Numenius arquata X Rantasipi Actitis hypoleucos NT X Valkoviklo Tringa nebularia X Liro Tringa glareola X X Naurulokki Larus ridibundus NT Selkälokki Larus fuscus VU X Kalatiira Sterna hirundo X X Palokärki Dryocopus martius X Pohjantikka Picoides tridactylus X X Keltavästäräkki Motacilla flava VU Leppälintu Phoenicurus phoenicurus X Kivitasku Oenanthe oenanthe VU Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Yhteensä VU, 7 NT =11 14

14 14 Selvitysalueella maastotöiden aikana havaitut lajit (64 lajia): Laulujoutsen (Cygnus cygnus) (DIR, EVA) Metsähanhi (Anser fabalis) (NT, EVA) Tavi (Anas crecca) (EVA) Sinisorsa (Anas platyrhynchos) Jouhisorsa (Anas acuta) (VU) Telkkä (Bucephala clangula) (EVA) Pyy (Bonasa bonasia) (DIR) Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, NT, EVA) Metso (Tetrao urogallus) (DIR, NT, EVA) Kaakkuri (Gavia stellata) (DIR, NT) Kuikka (Gavia arctica) (DIR) Tuulihaukka (Falco tinnunculus) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) (DIR) Kuovi (Numenius arquata) (EVA) Rantasipi (Actitis hypoleucos) (NT, EVA) Metsäviklo (Tringa ochropus) Valkoviklo (Tringa nebularia) (EVA) Liro (Tringa glareola) (DIR, EVA) Naurulokki (Larus ridibundus) (NT) Kalalokki (Larus canus) Selkälokki (Larus fuscus) (VU, EVA) Harmaalokki (Larus argentatus) Kalatiira (Sterna hirundo) (DIR, EVA) Sepelkyyhky (Columba palumbus) Käki (Cuculus canorus) Tervapääsky (Apus apus) Palokärki (Dryocopus martius) (DIR) Käpytikka (Dendrocopos major) [Pohjantikka (Picoides tridactylus) (DIR, EVA)] Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Keltavästäräkki (Motacilla flava) (VU) Västäräkki (Motacilla alba) Tilhi (Bombycilla garrulus) Rautiainen (Prunella modularis) Punarinta (Erithacus rubecula) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA) Kivitasku (Oenanthe oenanthe) (VU) Räkättirastas (Turdus pilaris) Laulurastas (Turdus philomelos) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Kulorastas (Turdus viscivorus) Hernekerttu (Sylvia curruca) Lehtokerttu (Sylvia borin) Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) (NT) Tiltaltti (Phylloscopus collybita) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Hippiäinen (Regulus regulus) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Hömötiainen (Parus montanus) Töyhtötiainen (Parus cristatus) Talitiainen (Parus major) Isolepinkäinen (Lanius excubitor) Närhi (Garrulus glandarius) [Kuukkeli (Perisoreus infaustus) (NT, EVA)] Varis (Corvus c. cornix) Korppi (Corvus corax) Peippo (Fringilla coelebs) Järripeippo (Fringilla montifringilla) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Keltasirkku (Emberiza citrinella) Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) Lähteet Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén.A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: Suomessa tavatut lintulajit:

15 15 Liitteet Liite 1: Suojelullisesti merkittävät lajit 1. Suo-Valkeinen, 2. Liimonlampi, 3 Kaijat, 4.Kuokkalammit, 5. Keskimmäinen Louhilampi ja 6. Valkealampi

16 16 Liite 2: Suojelullisesti merkittävät lajit 7. Sammakko, 8. Vaaranaluslampi ja 9. Kiteenjärvi Liite 3: Suojelullisesti merkittävät lajit 10. Ruokosenlampi, 11. Ylä-Ruokonen, 12. Hepolampi, 13. Ruotinlampi, 14. Särkkälammit ja 15. Nimetön

17 17 Liite 4: Suojelullisesti merkittävät lajit 16. Iso- ja Pieni Mustikkalampi Liite 5: Suojelullisesti merkittävät lajit 17. Ala-Ruokonen, 18. Hölviö ja 19. Iso Riihilampi

18 Liite 6: Suojelullisesti merkittävät lajit 20. Suuri Lumilampi, 21. Pieni Lumilampi, 22. Ruunalampi, 23. Kalliolampi, 24. Saunalampi ja 25. Tynnörilampi 18

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen

Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Louhilampi 4 Kaivantolampi 4 Pyörälampi ja Ylimmäinen Pyörälampi 4 Ala-Vepsä 5 Talviaislammit 5 Valkeajärvi

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2013 SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SABA TUULI OY AB Päivämäärä 09/10/2013 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 Lapuan kaupungin ympäristöosasto Ville Yli-Teevahainen 2004 2 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSALUE 3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT 4 4 PESIMÄLINNUSTO 4 4.1 Lajikohtainen tarkastelu

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE0987 30.9.2010 16WWE0987 Vapo Oy; Lintunevan linnustoselvitys Vapo Oy: Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄ...

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

Fjärdkärin asemakaavan luontoselvitys

Fjärdkärin asemakaavan luontoselvitys Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 12.6.2012 1 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 SUOJELUTIEDOT... 2 3 SELVITYSMENETELMÄT... 2 4 SELVITYSALUEEN LUONTO... 2 4.1 Osa-alueiden luonto... 3 5 LINNUSTOSELVITYS...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 23/2014 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys 29.8.2008 Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnusto- ja luontotyyppiselvitys Päivämäärä 15.6.2015 Viite 1510011224 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-,

Lisätiedot