Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008"

Transkriptio

1 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008

2 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Alueen linnuston yleispiirteet Uhanalaiset ja lähes uhanalaiset lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit sekä vastuulajit Kaavoitukseen kuuluvat alueet.. 8 Kirjallisuus. 8 Taulukossa 1. käytettyjen sarakkeiden selitykset.. 9 Taulukon 2. selitykset 10 Liitekartat.. 10

3 3 Tiivistelmä Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan Ojalan-Lamminrahkan osayleiskaavoitetun alueen linnustoselvityksen tarkoituksena oli selvittää alueen linnuston yleispiirteet ja huomioida alueella esiintyvät lintulajit, joilla on kansallisesti tai kansainvälisesti arvioitua uhanalaisuus tai vastuulajimerkitystä. Selvityksen perusteella alueen linnusto on tavanomaista. Yhteensä lajeja havaittiin 48. Yleisimmät lajit olivat peippo, pajulintu, punarinta ja punakylkirastas. Alueella havaittiin seitsemän lajia, jotka on luokiteltu vuoden 2000 valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa (IUCN). Näistä tavallisin oli tiltaltti ja harvinaisin pikkusieppo. Näiden lajien esiintymispaikat on esitetty karttaliitteessä. Toiseen karttaliitteeseen on merkitty rakentamattomaksi ehdotettuja näiden lajien esiintymisalueita. Erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativia lajeja alueelta ei tavattu. 1. Johdanto Tampereen kaupunki ja Kangasala kunta tilasivat Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä Ojalan-Lamminrahkan linnustoselvityksen osayleiskaavan perustaksi. Laajahkosta alueesta vajaa puolet sijaitsee Kangasalan puolella Tampereen osuuden ollessa laajempi. Selvitys on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisenä tarkoituksena on antaa yleiskuva alueen lintulajistosta ja lajiston runsaussuhteista. Toiseksi huomioin alueella esiintyvien harvinaisten ja erityisesti uhanalaisten lajien esiintymisen (IUCN, Ldir ja vas). Erityishuomiota saivat luonnollisesti lajit, jotka on sisällytetty Euroopan Unionin lintudirektiivien liitteisiin ja ns. vastuulajit, joiden Euroopan kannasta merkittävän osan on arvioitu pesivän Suomessa. Tällaisten lajien reviirien tai havaintopaikkojen sijainnit on esitetty kartalla. Kolmanneksi on esitetty suosituksia maankäytön suhteen osa-alueilla, missä esiintyy em. kategorioihin kuuluvia lintulajeja. 2. Aineisto ja menetelmät Ojalan-Lamminrahkan C-alueen reunalta Halimasjärven itäpuolelta on tehty olemassa olevalle luonnonsuojelualueelle ehdotetun laajennusosan linnustoselvitys (Mustalahti 2007). Aivan alueen länsireunassa tavattiin tällöin peukaloinen ja Halimasjärven eteläpuolisella kaavoitetulla alueella kaksi peukaloista ja yksi pyy. Lajeista pyy on lintudirektiivin I suojelualueita edellyttävä laji (Ldir), jota ei vuoden 2008 laskennoissa havaittu. Selvitetyltä alueelta on myös esiintymistieto pähkinähakista, mutta nykyistä esiintymistä ei tiedetä (Rainer Mäkelä, suull.). Halimasjärven luonnonsuojelualueen ehdotetun laajennusosan kartta on esitetty raportin lopuksi (kartta 3.). Alue kartoitettiin neljänä aamuna (31.5., 5.6., 7.6. ja 19.6.). Ajankohdat ovat yleisesti käytettyjä lintujen reviirien havaitsemiseen, koska tällöin saadaan mahdollisimman kattava kuva valtaosasta alueella esiintyvästä lintulajistosta (Koskimies & Väisänen 1986). Havainnointi tehtiin lintujen parhaaseen lauluaikaan klo Kokemuksen perusteella lintujen lauluaktiviteetti alkaa tämän jälkeen laskea: havainnointia on tarpeetonta jatkaa, koska laulavat koiraat siirtyvät vähitellen ruokailemaan. Kaikki havainnointiaamut olivat ajankohtaan nähden lämpimiä, tuulettomia ja sateettomia mahdollistaen mahdollisimman hyvän lintujen havaittavuuden. Linnustoselvityksen tarkoituksena ei ollut absoluuttisen lintujen parimäärien selvittäminen. Laskenta tehtiin kulkemalla eri osa-alueita ristiin-rastiin siten, että kuitenkin valtaosa laulavista koiraista tai muuten nähdyistä linnuista tuli havaituksi. Linnustoselvitykset perustuvatkin pääsääntöisesti laulavien koiraiden laskentaan. Laulavien koiraiden lisäksi huomioin reviiriksi myös havainnon, missä linnun kutsu- tai varoitusääni paljasti lajin. Joidenkin lajien (esim. käpylinnut ja

4 4 vihervarpunen) kohdalla on ylilentävien lintujen perusteella mahdotonta päätellä, onko laji pesinyt alueella. Tällaiset on erikseen huomioitu osa-alueittain esitetyssä taulukossa. 3. Tulokset 3.1. Alueen linnuston yleispiirteet Ojala-Lamminrahkan alueella havaittiin 2008 yhteensä noin 660 lintureviiriä tai sellaiseksi tulkittua. Lisäksi havaittiin yli 50 lintuyksilöä (ylilentäviä), jotka ovat saattaneet pesiä alueella. Havaittujen lintulajien yhteismäärä oli 48 (vuoden 2007 selvityksen lisäyksenä yhteensä 50 lintulajia). Taulukossa 1. on esitetty koko alueella 2008 havaittujen lintulajien reviirit ja ylilentävät linnut runsausjärjestyksessä. Vaaleansinisellä pohjavärillä on merkitty lajit, jotka ovat tavalla tai toisella huomioitu lajin statusta kuvaavissa arvioinneissa. Lajin uhanalaisuutta ilmaisevien koodien merkitykset on selostettu jäljempänä. Taulukko 1. Ojalan-Lamminrahkan alueen linnuston reviirimäärät ja ylilentävät yksilöt, sekä lajin statusta kuvaavat koodit vuonna 2008 (koodien selitykset ks. sivu 10). LAJI TIET. NIMI REV. YLIL. IUCN a er/u R Ldir Vas KARTTA Peippo Fringilla coelebs x Pajulintu Phylloscopus trochilus x Punarinta Erithacus rubecula x Punakylkirastas Turdus iliacus x Käpylintulaji Loxia sp.? x Metsäkirvinen Anthus trivialis x Talitiainen Parus major x Tiltaltti Phylloscopus collybita 23 - VU - - x Hippiäinen Regulus regulus x Vihervarpunen Carduelis spinus? x Räkättirastas Turdus pilaris x* Rautiainen Prunella modularis x Laulurastas Turdus philomelos x Käpytikka Dendrocopos major x Mustarastas Turdus merula x Hömötiainen Parus montanus x Sepelkyyhky Colmba palumbus x* Lehtokerttu Sylvia borin x Sinitiainen Parus caeruleus x Kirjosieppo Ficedula hypoleuca x Viherpeippo Carduelis chloris x Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix x Varis Corvus cornix x* Harmaasieppo Muscicapa striata x Hernekerttu Sylvia curruca x Keltasirkku Emberiza citrinella x Metsäviklo Tringa ochropus x Puukiipijä Certhia familiaris x Kuusitiainen Parus ater x Punatulkku Pyrrhula pyrrhula x Palokärki Dryocopus martius x A

5 5 Töyhtötiainen Parus cristatus x Käki Cuculus canorus 3 - NT + - x Taivaanvuohi Gallinago gallinago x Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2 - LC - - x - I + Mustapääkerttu Sylvia atricapilla x Pensaskerttu Sylvia communis x Harakka Pica pica x* Korppi Corvus corax 1* x* Tavi Anas crecca 1 - LC - - x* - I + Kaakkuri Gavia stellata 1 - NT + - x A Lehtokurppa Scolopax rusticola x Haarapääsky Hirundo rustica x Västäräkki Motacilla alba x Pensastasku Saxicola rubetra 1 - NT + - x Pikkusieppo Ficedula parva 1 - NT + - x A Pikkuvarpunen Passer montanus x Punavarpunen Carpodacus erythrinus x Ojalan-Lamminrahkan alueen lintulajisto on pääpiirteissään tavanomaista. Runsaslukuisimmat lintulajit olivat Suomen yleisimmät varpuslinnut peippo ja pajulintu. Punarinnan ja hippiäisen yleisyys johtuu siitä, että alueella on runsaasti kuusivaltaisia metsiä ja metsälaikkuja, joissa lajit viihtyvät. Punakylkirastas on tavallisin rastaamme pesien lähes kaiken tyyppisissä metsissä. Lopputalvella maalis-huhtikuussa pesivien käpylintujen määrä vaihtelee suuresti vuosittain ja on riippuvainen havupuiden käpysadosta. Näin on asian laita myös vihervarpusen ja etenkin käpytikan kohdalla. Käpylintujen määrä on todellisuudessa huomattavasti suurempi, koska valtaosa havainnoista koski äänteleviä parvia, joiden yksilömäärät jäivät useimmiten epäselväksi. Yksi pikkuvarpushavainto vahvistaa sitä, että laji on edelleen runsastumassa Pirkanmaalla. Pikkuvarpunen pesi ilmeisesti asuntoalueen liepeillä sijaitsevassa voimajohdon alumiiniputkessa. Taulukossa 2. on esitetty Ojalan-Lamminrahkan reviiri- ja lentohavainnot osa-alueittain. Uhanalaisuudeltaan arvioidut lajit on merkitty myöskin vaaleansinisellä pohjavärillä. Yhteensä yhdeksän yleistä lintulajia havaittiin kaikilla osa-alueilla vuonna Lajin vähäisyyttä ja/tai satunnaista todennäköisyyttä tulla havaituksi osoittanee se, että kolmasosa lajeista tavattiin seitsemällä osa-alueella (O-L A O-L G) vain kerran tai kaksi. Laji- ja reviirimäärät kuvastavat lähinnä osa-alueen pinta-alaa ja O-L C alueella asutuksen läheisyyttä. Taulukko 2. Ojalan-Lamminrahkan reviiri- ja lentohavainnot osa-alueittain vuonna LAJI O-L A O-L B O-L C O-L D O-L E O-L F O-L G HUOMIOTA Tavi Kaakkuri Katajajärven pari Taivaanvuohi Lehtokurppa Metsäviklo 1* * = ei pesine alueella Sepelkyyhky Käki Palokärki Käpytikka 2 1 6* 1 2* 3 1 * = yksi pesintä Haarapääsky

6 6 Metsäkirvinen Västäräkki Rautiainen Punarinta Leppälintu Pensastasku Mustarastas Räkättirastas Laulurastas Punakylkirastas Mustapääkerttu Lehtokerttu Hernekerttu Pensaskerttu Sirittäjä Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Pikkusieppo Kirjosieppo Hömötiainen * 2 * = yksi pesintä + 3 Töyhtötiainen Sinitiainen Kuusitiainen Talitiainen Puukiipijä Harakka Varis - 1* * * = ylilentäviä Korppi ** 1* * = ylilentävä, ** pesintä Pikkuvarpunen Peippo Viherpeippo Vihervarpunen - - 6* 2* 5* 4* 5* Ylilentäviä, mahd. pesineet Käpylintulaji 1* - 3* 5* 11* 5* 2* Ylilentäviä, mahd. pesineet Punavarpunen Punatulkku Keltasirkku LAJEJA YHT REVIIREITÄ YM. YHT Uhanalaiset ja lähes uhanalaiset lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit sekä vastuulajit Muistutuksena taulukoiden 1 ja 2. vaaleansinisellä pohjavärillä ilmaistaan lajit, jotka on eri tavoin arvioitu valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai joilla on muuta suojeluun liittyvää statusta. Ojalan-Lamminrahkan alueelta tavattiin yhteensä seitsemän lajia, jotka ovat saaneet valtakunnallisen uhanalaisuusluokituksen (Maailman luonnonsuojeluliitto - IUCN). Alueellisesti uhanalaisia (a) lajeja tavattiin neljä, erityisesti suojeltavia (er/u) lajeja ei yhtään, Euroopan

7 7 Unionin Lintudirektiivin II suojelualueita edellyttäviä (Ldir) lajeja kolme ja ns. vastuulajeja (vas) kaksi. Käsittelen seuraavassa nämä lajit lajikohtaisesti (suluissa lajista kartalla käytetty lyhenne). Lajien esiintymispaikat on esitetty Liitekartassa 1. Tavi (Ta): Tavin valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on LC eli kannan katsotaan olevan elinvoimainen. Laji on kuitenkin huomioitu vastuulajina, koska sen Euroopan pesimäkannasta arvioidaan Suomessa pesivän 15-30%. Kaakkuri (Ka): Kaakkurin valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on NT eli silmälläpidettävä ja lisäksi arvioitu alueellisesti uhanalaiseksi (a). Laji ei pesi osayleiskaavoitetulla alueella, mutta kahdella järvellä kaavoitetun alueen reunassa. Alueen länsiosassa pesimäpaikkana on Tampereen Halimasjärvi (pesintä epäonnistui 2008, Lasse Kosonen suull.) ja itäosassa Kangasalan Katajajärvi (kaksi poikasta 2008, Olli Kanerva kirj. ilm.). Kaavoitussuunnitelmassa on syytä huomioida näiden pesimäjärvien läheisyys. Käki (Kä): Käen valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on NT eli silmälläpidettävä. Käkeä kuultiin alueella kolmella paikalla ja se on arvioitu alueellisesti uhanalaiseksi (a). Käen kohdalla on huomattava, että kukkuvat koiraat liikkuvat laajalla alueella ja siten sama yksilö voi tulla kirjatuksi useampaan kertaan. Palokärki (Pa): Palokärkeä ei ole luokiteltu valtakunnallisella uhanalaisuusluokituksella, mutta se on huomioitu Euroopan Unionin lintudirektiivin suojelualueita edellyttävänä lajina (Ldir). Soidintavia palokärkiä havaittiin kolmella paikalla. Leppälintu (Le): Leppälinnun valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on LC eli kannan katsotaan olevan elinvoimainen. Lajia tavattiin kahdella paikalla. Leppälintujen vähyyteen lienee tärkeimpänä syynä se, että alueella on niukalti lajin suosimaa männikköä elinpiiriksi. Leppälintu kuuluu vastuulajeihin, koska sen Euroopan pesimäkannasta arvioidaan Suomessa pesivän 15-30%. Pensastasku (Pe): Pensastaskun valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on NT eli silmälläpidettävä. Lisäksi se on katsottu olevan alueellisesti uhanalainen (a). Alueella on niukalti pensastaskulle sopivia elinympäristöjä. Tiltaltti (Ti): Alueen lintulajistossa tiltaltin valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on korkein, sillä sen kantaa pidetään vaarantuneena (VU). Linnustoselvityksen perusteella tiltaltti on kuitenkin yksi alueen tavallisimmista lintulajeista. Erityisesti osa-alueilla D ja E oli tiltaltteja useammalla paikalla. Kaavoituksen kannalta ongelmana on se, että tiltalttikoiraat liikkuvat (ja laulavat) laajahkolla alueella, jolloin sama yksilö tulee helposti kirjatuksi useampaan kertaan. Siten tiltalttien määrä alueella ei liene niin suuri, kuin havaintopaikkojen määrästä voisi päätellä. Pikkusieppo (Pi): Pikkusiepon valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on NT eli silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen (a). Laji tavattiin alueelta yhdeltä paikalta. Lajin uhanalaisuutta Suomessa on vaikea arvioida, koska se esiintyy meillä levinneisyysalueensa reunamilla päälevinneisyysalueen ollessa Itä-Euroopassa ja Siperiassa. Pikkusieppo on laji, jota tavataan Pirkanmaalla etenkin luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa. Laji on tyypillinen aarniometsän asukki ja vuonna 2008 sitä tavattiin Pirkanmaalta 18 paikalta. Näistä kuusi havaittiin Tampereella ja kaksi Kangasalla.

8 8 4. Kaavoitukseen kuuluvat alueet Seuraavassa on käsitelty Ojalan-Lamminrahkan alue osa-alueittain ja arvioitu alueita, jotka on katsonut kaavoituksessa huomioitavaksi. Niillä esiintyy lintulajeja, joilla on IUCN -luokitus. Rakentamiselta säilytettävät tai rajoitettavat alueet on merkitty numeroin Liitekarttaan 2. O-L A (numero 1): Alueen Lahdentien eteläpuolinen, jo olemassa olevan asutuksen alue sijaitsee n. 100 metrin päässä vilkkaasti liikennöidystä tiestä. Merkityn alueen länsipäässä tavattiin leppälintu, jonka IUCN-luokitus on LC. Alue sijaitsee asutuksen lähellä. O-L B (numero 2): B-alueen keskellä kulkevan metsäautotien pää. Kartalle merkityn alueen alueen reunassa tavattiin tiltaltti, jonka IUCN-luokitus on VU. Alueella pesii useampia tiltalttipareja. O-L C: Osayleiskaavoitetun alueen itä ja eteläpuolelle on suunnitteilla Halimasjärven luonnonsuojelualueen ehdotettu laajennus (ks. Mustalahden selvitys 2007 ja liitekartta 3.). Laajennusta on syytä puoltaa, koska se takaisi luotettavammin järvellä pesivän kaakkurin esiintymisen ja alueella esiintyvän monipuolisen lintulajiston (mm. useina vuosina havaintoja pikkusieposta). Lisäksi alueen eteläosassa on ryhmä järeitä haapoja (n. 20), jotka ovat potentiaalisia pesäpuita kolopesijöille. Tältä eteläosan alueelta ei tavattu yhtään IUCN-lajia. O-L D: D-alueen merkittävin kohde on Lamminrahkan allikkoinen luonnontilainen suo. Alueen ympärillä on kuusivaltaista metsää, missä pesii tiltaltteja (VU). Itse Lamminrahkalta ei tavattu IUCN-lajeja. Alue on potentiaalinen niittykirvisen ja keltavästäräkin elinympäristöä. Molemmat lajit ovat taantuneet Pirkanmaalla. O-L E (numero 3): Alueella pesii IUCN-lajeista leppälintu (LC) ja tiltaltti (VU). Lisäksi kaavoituksessa on syytä huomioida se, että alueen itäpuolella Kangasalan Katajajärvellä pesii vuosittain silmälläpidettävä (NT) kaakkuri. O-L F (numero 4): Pikkusieppometsä, vanhahkoa luonnontilaista ja monipuolista lehtisekametsää. Alueelta tavattiin pikkusieppo, jonka IUCN-luokitus on NT. Merkityn alueen rakentamatta jättäminen tarjoisi elinympäristön myös monelle vähemmän uhanalaiselle lintulajille. O-L G : Alueelta ei tavattu IUCN-lajeja. Kirjallisuus Korte, K. & Kosonen, L Tampereen arvokkaat luontokohteet. Ympäristövalvonnan julkaisuja 4/2003. Koskimies, P. & Väisänen, R. A. (toim.) Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo.

9 9 Mustalahti, L Tampereen Halimasjärven luonnonsuojelualueen ehdotetun laajennusosan linnustoselvitys. Tampereen kaupungin ympäristötoimi. 6 sivua. Taulukossa 1. käytettyjen sarakkeiden selitykset Taulukossa 1. on esitetty käytettyjen sarakkeiden selitykset on esitetty seuraavassa. Ne noudattelevat yhteneväisyyden ja pitkälti yleiseen käytäntöön perustuen pääsääntöisesti Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003 julkaisussa käytettyjä lyhenteitä (Korte & Kosonen 2003). Taulukko on pyritty laatimaan mahdollisimman yksinkertaiseksi viranomaiskäyttöä varten ja sen vuoksi em. julkaisussa olevia epäselviä uhanalaisuuskoodeja on jonkin verran muutettu. Seuraavassa on esitetty käytettyjen koodien selitykset. LAJI ja TIET. NIMI: Lajin suomen kielinen nimi ja tieteellinen nimi on esitetty näissä sarakkeissa nykyisen kielinimistön edellyttämällä tavalla. REV. ja YLIL.: Reviirien määrät eivät ole absoluuttisia määriä, koska useimpien lajien kohdalla se on mahdotonta lintujen liikkuvuuden ja tarkastusajankohtien vaihtelevuuksien vuoksi. Lisäksi kartoituksessa ei ollut tarkoitus kartoittaa kuin sellaisten lajien esiintymispaikat, joilla on katsottu olevan merkitystä eri tavalla luokitelluissa uhanalaisuusarvioissa (ks. myöhemmin). Eri alueilla esiintyvien lintulajien määrä kuitenkin kertoo alueen lintulajiston koostumuksesta. Reviiriksi on tulkittu laulava lintu, pesälöytö tai muu selkeästi pesintään viittaava käyttäytyminen. Joidenkin lajien kohdalla on arvioitu, ovatko ne mahdollisesti pesineet alueella vai ylilentäviä yksilöitä (sarake YLIL.). Esimerkiksi varhain talven-kevään taitteessa pesineiden käpylintujen kohdalla ei ole mahdollista tulkita, mistä ylilentävät linnut ovat peräisin tällaiset lajit on merkitty asteriskilla (*) ja selostettu tarkemmin HUOMIOITA sarakkeessa taulukossa 2. IUCN: IUCN on Maailman luonnonsuojeluliitto, jonka perustalta on tehty valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus, missä eri tavoin uhanalaiseksi arvioidut lajit määritellään seuraavasti: LC = elinvoimaiset, NT = silmälläpidettävät, VU = vaarantuneet, EN = erittäin uhanalaiset ja CR = äärimmäisen uhanalaiset. a: a-sarake viittaa lajin alueelliseen uhanalaisuuteen. Tässä sarakkeessa on huomioitu vain lajit, joilla on suojelullista statusta. + -merkintä tarkoittaa, että alueella esiintyy lajia, kun taas - -merkintä ei tarkoita sitä, että lajia ei esiintyisi alueella. er/u: Erityisesti suojeltavat lajit. Merkintä u tarkoittaa lajin olevan uhanalainen. R: x = rauhoitettu tietyin edellytyksin, missä asteriskilla (*) merkityt lajit ovat joko riistalintuja tai ne eivät ole pesimäajan ulkopuolella rauhoitettuja. Rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa pesimäaikana erityisluvalla. Ldir: Euroopan Unionin Lintudirektiivin suojelualueita edellyttävä laji. Sarakkeessa oleva kirjainja numero on Lintudirektiivin I-liitteen lajeille Suomessa annettu koodi. Vas: Vastuulajilla tarkoitetaan sellaisia lajeja, jotka esiintyvät tutkitulla alueella, mutta joiden Euroopan kannasta tietty osuus esiintyy Suomessa. Koodi I tarkoittaa, että 15-30% lajin Euroopan kannasta esiintyy Suomessa.

10 10 KARTTA: Uhanalaisuusluokituksessa huomioitujen lajien kohdalla sarakkeessa oleva + -merkintä tarkoittaa, että reviirin tai havainnon paikka on esitetty kartalla. Taulukon 2. selitykset Taulukossa kaksi on esitetty Ojalan-Lamminrahkan reviirimäärät osa-alueittain (ks. karttaliite, missä on esitetty osa-aluiden rajaukset). O-L A viittaa osa-alueeseen A jne. Koska alueet olivat eri kokoisia, niillä havaittuja eri lajien reviirimääriä ei voi verrata suoraan toisiinsa. Huomioita sarakkeeseen on lisätty selventäviä kommentteja. Taulukon lopussa on esitetty osa-alueilla havaittujen lajien yhteismäärä ja reviirien tai muuten havaittujen yksilöiden kokonaismäärä. Liitekartat Liitekartta 1. Ojalan-Lamminrahkan alueella havaittujen statuksen saaneiden lajien esiintymispaikat (ks. myös Taulukko 1.). Liitekartta 2. Ojalan-Lamminrahkan alueen kohteet, joilla esiintyy IUCN lajeja (ks. kohta 4. Kaavoituksessa huomioitavat alueet). Ainoastaan tietyt alueet on esitetty erityisesti huomioitavaksi kaavoituksessa. Liitekartta 3. Tampereen Halimasjärven luonnonsuojelualueen ehdotetun laajennusosan kartta (Mustalahti 2007).

11

12

13

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013 Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 03 Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluyksikkö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry./pekka Rintamäki . Johdanto Iidesjärven vesi- ja

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Luontoselvitys Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Tammelan kunta Luontoselvitys 2 Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys... 1 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 Lapuan kaupungin ympäristöosasto Ville Yli-Teevahainen 2004 2 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSALUE 3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT 4 4 PESIMÄLINNUSTO 4 4.1 Lajikohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Joutsenon Muukonsaaren linnustoselvitys vuonna 2008

Joutsenon Muukonsaaren linnustoselvitys vuonna 2008 Joutsenon Muukonsaaren linnustoselvitys vuonna 2008 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen Joutsenon Muukonsaaren linnustoselvitys vuonna 2008 Karri Kuitunen SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2.

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 LUONNOS Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden linnustoselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 106 /2007 Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikan kartoitus TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M RAAHEN KAUPUNKI Pyhtilänkankaan kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M RAAHEN KAUPUNKI Pyhtilänkankaan kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys LUONTOSELVITYS 6USP0052.BA723M 3.8.202 RAAHEN KAUPUNKI Pyhtilänkankaan kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys 2 Sisältö JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2. Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset ja huomioitavat kasvit

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 17/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012

Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2015 Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012 Petri Sola Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. 2 KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT APUS

Lisätiedot

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 1 LIITE 3 VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 2.6.2015 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola Kirsi Lehtinen Kuvaus Raahen Ketunperän 110 kv voimajohdon kasvillisuuspesimälinnusto-

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2014 Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 Juha Honkala Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot