Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)"

Transkriptio

1 Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy

2 Kohteen 7 uudelleenarviointi 1 (14) Sisällys 1 Johdanto Tutkimusmenetelmät Elinympäristöjen ja liito-oravaesiintymien kartoitus Linnuston kartoitus Kohde 7 ennen hakkuita Kohteen tila hakkuiden jälkeen Elinympäristöt Liito-orava Linnusto Yhteenveto luontoselvityksen tuloksista Johtopäätös Lähteet Liite 1: Nummelan Mäyränojanlaakson havaitut lintulajit, lintureviirit ja arvio reviirimääristä. Kansikuva: Näkymä Rajakalliolta luoteeseen kohti entistä liito-oravaesiintymää 7.3. Esiintymän eteläisin kolohaapa lähihaapoineen on jätetty pystyyn (kuvassa vasemmalla). Kuva Tuomas Seimola.

3 Kohteen 7 uudelleenarviointi 2 (14) 1 Johdanto Nummelan eteläpuolella sijaitsevalta alueelta laadittiin vuonna 2007 osayleiskaavan luontoselvitys (Seimola & Vuorinen 2007). Toimeksiantajana oli Vihdin kunta ja selvityksen tekijänä oli Luontotieto Keiron Oy. Selvityksen kohde 7 todettiin olevan maakunnallisesti arvokas (arvoluokka 4). Suurin osa kohteesta avohakattiin kuitenkin seuraavana talvena. Kohteen arvon ja merkityksen arvioimiseksi uudelleen Vihdin kunta teetti tämän selvityksen. Selvityksen ovat laatineet Vihdin kunnan toimeksiannosta luontokartoittaja (eat) Esko Vuorinen /Silvestris luontoselvitys oy ja lintuasiantuntija Tuomas Seimola /Luontotieto Keiron Oy. 2 Tutkimusmenetelmät 2.1 Elinympäristöjen ja liito-oravaesiintymien kartoitus Maastotyössä sovellettiin samoja menetelmiä ja periaatteita kuin varsinaisessa selvityksessä vuonna Elinympäristöjen kartoitus tehtiin ja samalla kartoitettiin alueen liito-oravatilanne. Työn aikana kohde 7 käveltiin läpi. Alueen eri osien nykytila tarkastettiin. Avohakkuun rajat määritettiin käyttämällä GPS-paikanninta. Hakkuualueen länsiosan rajaus, joka ulottuu kohteen 7 ulkopuolelle, määriteltiin vain silmämääräisesti. Maastossa haettiin liito-oravan jätöksiä suurten haapojen ja kuusten juurilta. Jätösten sijainnit ja havaitut kolopuut merkittiin kartalle ja niistä otettiin GPS-paikantimella koordinaatit. Liito-oravan esiintymien rajat perustuvat aiempaan selvitykseen täydennettynä uudella maastosta kerätyllä tiedolla. Myös liito-oravalle kelvollisten viheryhteyksien nykytila tarkastettiin maastossa. 2.2 Linnuston kartoitus Tutkimusmenetelmänä käytettiin kolmen käyntikerran reviirikartoitusmenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988) harvalukuisten lajien löytämiseksi kohteelta 7. Kartoituskäynnit suoritettiin huhtikuun lopun ja heinäkuun alun välisenä aikana. Kartoituskäyntien väli oli normaalia pidempi, sillä käyntitiheys optimoitiin kaikkien aluetta mahdollisesti asuttavien lajien löytämiseksi. Harvalukuisiksi luokiteltiin EU:n lintudirektiivin I liitteessä (EU-D1) ja uhanalaisuusluokituksessa (UHEX) mainitut lintulajit. Alueelta pyrittiin löytämään kaikki siellä esiintyvät EU-D1 ja UHEX lintulajit ja niiden elinpaikat sekä selvittämään reviirien määrä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti elinympäristönsä suhteen vaateliaampiin metsälajeihin (töyhtötiainen, hömötiainen, peukaloinen, sirittäjä, puukiipijä ja kulorastas). Harvalukuiset ja elinympäristönsä suhteen vaateliaammat lajit (ilmentäjälajit) on esitetty kartalla 3. Selvitettävältä alueelta pyrittiin laskennoissa myös löytämään kaikki muut alueella esiintyvät lintulajit ja muodostamaan mahdollisimman tarkka kuva koko alueen lajistosta. Yleisiä lajeja ei laskettu tarkkaan vuonna 2007

4 Kohteen 7 uudelleenarviointi 3 (14) eikä 2009 tehdyssä selvityksessä, joten suora vertailu kohteen 7 lintujen parimäärien muutoksista ei ole mahdollista. 3 Kohde 7 ennen hakkuita Kohde 7 oli ennen hakkuuta melko laaja (24,7 ha) metsä- ja suoalue. Metsä oli pääosin edustavaa varttunutta metsää. Merkittävimmät luonnonarvot olivat: - edustava vanha metsä: isoja haapoja ja kolopuita runsaasti, kostea pienilmasto, lahopuuta kohtalaisen paljon, Mäyränlaaksoa reunustavassa osassa rehevää lehtoa, kolopesijöitä runsaasti - harvinaista lintu-, kasvi-, sieni- ja jäkälälajistoa: tiltaltti, pyy, puukiipijä, tähtitalvikki, sarjatalvikki, metsälehmus, riukukääpä, samettikesijäkälä; metsä oli myös osa huuhkajan elinpiiriä - liito-oravaesiintymiä: vahva kanta. viisi erillistä esiintymäaluetta - edustava linnusto: runsas pyykanta, 5 tiltalttireviiriä, palokärki, vaateliaammilla metsälajeilla useita reviireitä (töyhtötiainen, hömötiainen, sirittäjä peukaloinen). Vanhan metsän suosijoista puukiipijä esiintyi erityisen runsaana ja myös kulorastas tavattiin. Alueella esiintyi runsaasti kolopesijöitä mm. uuttukyyhky, kirjosieppoja ja tiaisia. - pinta-alaltaan riittävän laaja, jotta vanhan metsän lajisto pystyy säilymään - useita metsälakikohteita, vesilakikohde Kohteessa oli viisi erillistä liito-oravaesiintymää. Näissä kaikissa oli runsaasti kolohaapoja. Vuoden 2007 kartoituksessa löytyi tuoretta liito-oravanpapanaa myös paikoitellen näiden alueiden välisiltä metsänosista merkkinä siitä, että eläimet käyttivät metsää laajemminkin liikkumiseen ja ruokailuun. Kohde 7 luokiteltiin arvoluokkaan 4 (maakunnallisesti arvokas) ja suositeltiin alueen rauhoittamista suojelualueeksi. Perusteluna oli, että rauhoituksen kautta metsän laatu vanhan metsän alueena yhä kasvaisi ja paranisi. Erityisen hyvä vaikutus suojelulla olisi liito-oravalle, alueella tavattavalle monipuoliselle vanhempaa metsää suosivalle lintulajistolle sekä suurelle joukolle lahopuusta ja kosteasta pienilmastosta riippuvaisia eliöitä.

5 Kohteen 7 uudelleenarviointi 4 (14) 4 Kohteen tila hakkuiden jälkeen 4.1 Elinympäristöt Tehty hakkuu on tyypillinen nykyaikainen uudistushakkuu eli avohakkuu, jonka jäljiltä alkuperäisestä metsäluonnosta on jäljellä vain rippeet (kansikuva). Kartta 1. Kohde 7 ja hakkuualue. Kohteen alkuperäinen rajaus on merkitty punaisella rasterilla ja hakkuu mustalla vinoviivoituksella. Hakkuualueen rajaus kohteen 7 ulkopuolella lännessä on viitteellinen, sitä ei tarkistettu maastossa. Kartan mittakaava on 1:5000. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupa nro 890/MML/08.

6 Kohteen 7 uudelleenarviointi 5 (14) 4.2 Liito-orava Laajuudeltaan hakkuu on yli 15 hehtaaria ulottuen lännessä hieman kohteen 7 rajauksen ulkopuolelle. Hakkuun jäljiltä kohteesta 7 on jäljellä 12,1 hehtaaria eli vajaa puolet alkuperäisestä alasta (kartta 1). Hakkuu kohdistui kohteen parhaimpaan metsäosaan. Alkuperäistä vankkapuustoista sekametsää on oikeastaan jäljellä vain idässä peltolaaksoon laskeutuvalla rinteellä. Muut säästetyt alueet ovat kalliomännikköä (7.8, 7.9) sekä pohjoisosan kaksi suonotkelmaa (7.6, 7.7), joissa puusto on nuorempaa kuin hakatulla alueella kasvanut puusto. Alueella sijainneiden viiden liito-oravaesiintymän pinta-alat ovat hakkuun myötä pienentyneet prosenttia (taulukko 1, kartta 2). Taulukko 1. Liito-oravaesiintymien pinta-alan muutos hakkuussa. Kohdenumerot ovat vuoden 2007 selvityksen mukaiset (Seimola & Vuorinen 2007). Kohde pinta-ala 2007 (ha) pinta-ala 2009 (ha) pinta-alan vähennys (%) 7.1 0,453 0, % 7.2 0,863 0, % 7.3 1, % 7.4 0,544 0, % 7.5 0,596 0, % yhteensä 3,680 0, % Liito-oravan käyttämistä kolopuista on hävinnyt suurin osa (kartta 2). Kohteella 7 havaittiin vuonna 2007 kaksikymmentä kolohaapaa, joista vuonna 2009 on jäljellä kuusi puuta. Muut on joko kaadettu tai ne ovat jääneet säästöpuina niin keskelle aukkoa, että ne eivät ole enää liito-oravan saavutettavissa. Yksi puu kohteella 7.2 on jätetty hakkuussa pystyyn mutta on kaatunut sen jälkeen. Kahdestakymmenestä kolohaavasta yhdellätoista havaittiin vuonna 2007 liitooravan papanoita. Papanat kolohaapojen tyvellä ovat merkki siitä, että eläin käyttää puita lisääntymis- tai levähdyspaikkoina. Näistä silloin asutuista kolohaavoista on nyt jäljellä vain kaksi. Jäljellä olevista puista toinen sijaitsee kohteella 7.3 ja toinen kohteella 7.5. Kummaltakaan ei löytynyt papanoita vuonna Kohteella 7.3 sijaitseva puu on nykyään niin eristynyt, että myös se jäänee jatkossa asumattomaksi. Neljä kohteella 7.1 sijaitsevaa kolohaapaa oli vuonna 2007 ilman papanoita, mutta 2009 ne olivat papanoituja.

7 Kohteen 7 uudelleenarviointi 6 (14) Kartta 2. Hakkuun vaikutus liito-oravaesiintymiin. Hakkuun raja on merkitty mustalla. Jäljellä oleva liito-oravametsä on punaisella ja hakattu mustalla vinoviivoituksella. Jäljellä olevat kolopuut on merkitty punaisilla ympyröillä ja kaadetut tai hakkuun keskellä jääneet, liitooravalle käyttökelvottomat kolopuut on merkitty mustilla kolmiolla. Kartan mittakaava on 1:5000.Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupanro 890/MML/08 Liito-oravaesiintymien tila hakkuun jälkeen vuonna 2009 on seuraava: - kohde 7.1: pinta-alasta jäljellä puolet; papanoita melko paljon haapojen tyvillä; aukko estää liito-oravan liikkumista länteen ja lounaaseen; liitooravalle elinkelpoinen, jos vain yhteys ruokailualueille itään säilyy - kohde 7.2: pinta-alasta jäljellä alle kymmenesosa eli kaista esiintymän pohjoisreunasta; papanaa löytyi tältä kaistaleelta yhden haavan tyveltä;

8 Kohteen 7 uudelleenarviointi 7 (14) aukiolle jätetty kolohaapa on kaatunut, idässä kallion juuressa on säästetty kolohaapa, mutta se on liian eristynyt kelvatakseen liito-oravalle; esiintymän jäljellä olevaa osaa käyttää luultavasti alueella 7.1 asuva yksilö - kohde 7.3: käytännössä hävinnyt, asumaton; eteläpään yksi kolohaapa jäljellä, mutta se on eläimelle liian eristynyt - kohde 7.4: vajaa kolmasosa alkuperäisestä rajauksesta jäljellä, mutta molemmat pesäpuut kaadettu; jäljellä oleva metsä on liito-oravalle kelvollista, mutta sopivia kolopuita ei ole; asumaton - kohde 7.5: pinta-alasta on jäljellä vajaa viidennes, kolopuu jäljellä; asumaton; voi jatkossa mahdollisesti olla asuttu, mikäli eteläpuolella (Lohjan kaupungin puolella) kasvava varttunut sekametsää säilyy riittävän laajana alueena 4.3 Linnusto Selvitetyn alueen linnusto muodostuu edelleen kohtuullisen monipuolisesta ja osin edustavasta lajistosta. Laskentojen aikana tehtiin havaintoja yhteensä 38 lajista (liite 1: Mäyräojanlaakson Rajakallion, kohde 7, linnusto 2009.), joiden havaittiin pitävän tutkitulla alueella reviiriä tai tutkitun alueen olevan osa lajin elinpiiriä. Taulukossa (liite 1) on esitetty havaittujen harvalukuisten ja ilmentäjälajien reviirimäärä. Havaittu reviirimäärä on esitetty myös lehtokurpan, taivaanvuohen, metsäviklon, uuttukyyhkyn, närhen, käpytikan, mustapääkertun ja västäräkin kohdalla, sillä näistä lajeista laskennoissa havaittiin helposti tulkittavat ja yksiselitteiset reviirit. Muista yleisistä lajeista on taulukossa karkea parimääräarvio. Kohteen 7 yleinen metsien peruslinnusto oli lajistollisesti lähes yhtä monipuolinen kuin vuonna 2007, mutta yleisten lajien parimäärät olivat sangen vähälukuisia verrattuna vuoteen Metsiemme yleisistä peruslajeista tavattiin peippo, pajulintu, lehtokerttu, hippiäinen, talitiainen, sinitiainen, kuusitiainen, punakylkirastas, laulurastas, mustarastas, räkättirastas, harmaasieppo, punarinta, rautiainen, vihervarpunen, viherpeippo, metsäkirvinen, käpytikka, närhi ja sepelkyyhky. Rehevää lehtomaista metsää suosiva mustapääkerttu havaittiin kolmelta reviiriltä. Metsäviklo ja lehtokurppa pitivät vuoden 2007 tapaan reviireitä kohteella. Käpytikkoja havaittiin neljä pesivää paria. Uuttukyyhky piti kohteella reviiriä. Molemmat 2007 havaitut uuttukyyhkyjen pesimäpuut olivat jääneet hakkuiden alle. Kolopesijöitä (tiaisia ja sieppoja) oli kaikkiaan selvästi vähemmän kuin vuonna Metsän reunaa ja avointa metsää suosivat keltasirkku ja metsäkirvinen olivat ainoat kohteella selvästi runsastuneet lajit. Avoimen ympäristön lajit västäräkki ja taivaanvuohi olivat asettuneet hakkuuaukealle. Ilmentäjälajit Metsäympäristöjä on vaikea arvottaa lintutiheyden, pelkän lajimäärän tai harvalukuisten lajien esiintymisen perusteella. Suuremmat metsäalueet sisältävät monipuolisempia pienympäristöjä ja siten monipuolisempaa lajistoa. Tähän tarkasteluun on valittu viisi ilmentäjälajia, joista jokaisella lajilla on hieman erilaiset vaatimukset elinympäristönsä suhteen. Mitä

9 Kohteen 7 uudelleenarviointi 8 (14) useampi näistä tarkastelluista ilmentäjälajeista esiintyy samalla metsäalueella, sitä monipuolisempana kyseistä metsäaluetta voidaan metsälintujen elinympäristönä pitää. Ilmentäjälajien avulla voidaan arvioida alueen metsäympäristön hoitoastetta ja osittaista luonnontilaa sekä monimuotoisuutta. - Sirittäjä suosii valoisia vanhempia lehtipuuvaltaisia metsiä. - Peukaloinen on vanhan kuusi- tai sekametsän suosija. - Hömötiainen on monentyyppisen metsän asukki, joka tarvitsee lahopuuta pesäkolon kaiverrukseen. - Puukiipijä tarvitsee esiintyäkseen vanhaa havu- ja sekametsää, josta löytyy sopivia pesimäkoloja. - Töyhtötiainen on mäntyvaltaisen metsän suosija, joka tarvitsee lahopuuta pesäkolon kaiverrukseen. - Kulorastas on vanhan mäntyvaltaisen metsän suosija. Kulorastaalla on edellisiin lajeihin nähden suurempi reviiri ja laji on Etelä-Suomessa harvalukuinen.

10 Kohteen 7 uudelleenarviointi 9 (14) Kartta 3. Linnusto, harvalukuiset ja ilmentäjälajit Kartan mittakaava on 1:5000. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupa nro 890/MML/09 Linnuston merkittävänä erityispiirteenä kohteen 7 metsäalueella vuonna 2007 oli lahopuita tarvitsevien lajien (hömötiainen, töyhtötiainen), rehevän vanhemman sekametsän suosijoiden (sirittäjä, peukaloinen) ja vanhan metsän lajin puukiipijän, runsaus. Näistä elinympäristöään hyvin ilmentävistä lajeista enää vain puukiipijä tavattiin useammalta kuin yhdeltä reviiriltä. Näiden kaikkien lajien esiintyminen kohteen 7 alueella on vähentynyt huomattavasti. Töyhtötiaisen, hömötiaisen, peukaloisen ja sirittäjän ainoat reviirit sijaitsivat kohteella Vanhan metsän suosija, kulorastas, piti samalla paikalla reviiriä Rajakallion ympäristössä. Ilmentäjälajit on esitetty lintukartassa (kartta 3).

11 Kohteen 7 uudelleenarviointi 10 (14) Harvalukuiset lajit (EU-D1 JA UHEX) Kohteelta 7 löydettiin viiden harvalukuisen lajin reviireitä. Näistä tiltaltti on luokiteltu uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi (VU), teeri ja harmaapäätikka silmälläpidettäviksi (NT) sekä huomioitu lintudirektiivissä (EU-D1). Pyy ja palokärki on huomioitu lintudirektiivissä (EU-D1). Harvalukuiset lajit on esitetty kartassa (kartta 4). Harvalukuisten lajien elinympäristövaatimukset on kuvattu edellisessä selvityksessä (Seimola & Vuorinen 2007). Tiltaltti (VU) Selvitysalueella lajia tavattiin kahdelta reviiriltä, jotka molemmat olivat asuttuja myös Tiltaltti oli hyvin runsas alueella vuonna 2007 ja silloin kohteella 7 oli viisi reviiriä, joista kolme sijaitsivat sittemmin hakatun vanhan kuusimetsälaakson ympäristössä. Vuoden 2009 laskennoissa näitä ei enää havaittu. Teeri (NT, EU-D1) Hakkuun eteläreunassa havaittiin teeripariskunta. Kohde 7 kuuluu lajin elinpiiriin. Harmaapäätikka (NT, EU-D1) Selvitysalue on osa harmaapäätikan reviiriä ja laji käyttää aluetta säännöllisesti. Lajin pesää ei löydetty, vaikka pesäpuuksi sopivia haapoja on useita. Reviirin ydin ja todennäköinen pesimäpaikka sijaitsee kohteen 3. lähistöllä. Palokärki (EU-D1) Alue kuuluu palokärjen reviiriin edelleen, tosin ei enää ydinalueena. Pesäpaikka sijaitsi tutkitun alueen ulkopuolella. Hakkuun reunoilla havaittiin ruokailevia emoja ja viimeisellä käynnillä poikue. Pyy (EU-D1) Selvitysalueen reunoilta tavattiin kaksi pyyn reviiriä, joista toiselta löydettiin poikue (vain yksi poikanen). Vuonna 2007 lajilta tavattiin kohteelta 7 kolme reviiriä ja kaksi reviiriä kohteen 7 läheisyydessä.

12 Kohteen 7 uudelleenarviointi 11 (14) 5 Yhteenveto luontoselvityksen tuloksista Kartta 4. Kohteen 7 jakautuminen eri kohteisiin hakkuun jälkeen. Numerointi on sama kuin vuoden 2007 raportissa. Kohteet 7.2 ja 7.3 ovat hävinneet. Kartan mittakaava on 1:5000. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupa nro 890/MYY/08 Hakkuun myötä kohteen 7 luonnonarvo on laskenut selvästi. Jäljellä on kuusi erikokoista kohdetta, joilla on jäljellä paikallista arvoa (kartta 4). Kohteen linnustollinen arvo on laskenut selvästi eivätkä tulokset kohteen linnustosta tue enää alueen arvotusta maakunnallisesti arvokkaana.

13 Kohteen 7 uudelleenarviointi 12 (14) Kohteen linnustollisen arvon heikkenemiseen ovat vaikuttaneet seuraavat tekijät: - Monen vaateliaan lintulajin parimäärät ovat vähentyneet huomattavasti. - Luonnonkolojen runsaus on rikastuttanut alueen pesimälinnustoa, mutta suuren osan luonnonkoloista hävittyä, kohteen lajisto ja kolopesijöiden määrä on vähentynyt. - Yhtenäinen vanhemman metsän alue vuonna 2007 pystyi ylläpitämään monipuolista ja menestyvää lintuyhteisöä. Nykyään kohteen 7 jäljellä olevat metsäkuviot eivät itsessään ole riittävän suuria, jotta ne pystyisivät ylläpitämään runsasta ja edustavaa lintulajistoa. - Vuoden 2007 selvityksessä alueelta jäi havaitsematta useita lähinnä vanhan metsän suosijoita (kanahaukka, pohjantikka, pikkusieppo, varpuspöllö, viirupöllö ja idänuunilintu), joille alue olisi soveltunut. Nykytilassa alueen potentiaali näille lajeille on menetetty. Kohteiden lyhyet kuvaukset: Kohde 7.1 & 7.6 3,0 ha Kohde 7.4 Liito-oravametsän tärkein osa kolohaapoineen on säästynyt. Korpinotkelma ja suolta laskeva noro ovat ennallaan. 3,0 ha Kohde 7.5 Rinnemetsä on sekalehtoa, jossa vankkapuustoista haavikkoa ja kuusikkoa. Muodostaa pohjois-eteläsuuntaisen ekologisen yhteyden. 0,3 ha Kohde 7.7 Liito-oravametsästä on suurin osa menetetty. Nykyinen osa on potentiaalinen liito-oravaesiintymä. 1,0 ha Kohde 7.8 Ruohokorpi on ennallaan. 2,1 ha Kohde 7.9 Kalliomännikön karuimmat osat on jätetty hakkuissa. Kaksiosainen rajaus. 1,0 ha Kalliomännikkö on supistunut, mutta pääosin ennallaan.

14 Kohteen 7 uudelleenarviointi 13 (14) 5.1 Johtopäätös Kaikkien kohteiden luonnonsuojelullinen arvo on 2 eli paikallisesti arvokas samalla asteikolla (0-5) kuin vuoden 2007 raportissa. Paikallisesti arvokas kohde tarkoittaa, että kohteella on jonkin verran luonnonarvoja, jotka yleensä voi helposti säilyttää, vaikka aluetta käytetään normaalisti rakentamiseen tai metsänhakkuisiin. Kohteiden sijainnin voi merkitä kaavaan informatiivisena merkintänä, jotta se tulee paremmin huomioitua maankäytössä. 6 Lähteet Seimola, T. & Vuorinen, E. 2007: Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B Höytiönnummen osa-alue. Luontoselvitys Vihdin kunta. 36 s, 3 liitettä, 4 karttaliitettä. Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1988: Linnustoseurannan havainnointiohjeet. 2., uusittu painos. - Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen Ympäristökeskus, Helsinki.

15 Kohteen 7 uudelleenarviointi 14 (14) Liite 1: Nummelan Mäyränojanlaakson havaitut lintulajit, lintureviirit ja arvio reviirimääristä. Mäyräojanlaakson Rajakallion (kohde 7) linnusto 2009 Reviirit Arvio reviirimäärästä Lajinimi Lat. nimi Luokitus 1 Teeri Tetrao tetrix NT/EU-D1 1 2 Pyy Tetrastes bonasia EU-D1 2 3 Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 4 Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 5 Metsäviklo Tringa ochropus 1 6 Uuttukyyhky Columba oenas 1 7 Sepelkyyhky Columba palumbus Käpytikka Dendrocopos major 4 9 Palokärki Dryocopus martius EU-D Harmaapäätikka Picus canus NT/EU-D Närhi Garrulus glandarius 1 12 Talitiainen Parus major Sinitiainen Parus caeruleus Töyhtötiainen Parus cristatus 1 15 Hömötiainen Parus montanus 1 16 Kuusitiainen Parus ater 2 17 Pajulintu Phylloscopus trochilus Tiltaltti Phylloscopus collybita VU 2 19 Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 20 Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 3 21 Lehtokerttu Sylvia borin Hippiäinen Regulus regulus Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1 24 Puukiipijä Certhia familiaris 3 25 Mustarastas Turdus merula Räkättirastas Turdus pilaris Punakylkirastas Turdus iliacus Laulurastas Turdus philomelos Kulorastas Turdus viscivorus 1 30 Punarinta Erithacus rubecula Harmaasieppo Muscicapa striata Rautiainen Prunella modularis Västäräkki Motacilla alba 1 34 Metsäkirvinen Anthus trivialis Peippo Fringilla coelebs Viherpeippo Carduelis chloris Vihervarpunen Carduelis spinus Keltasirkku Emberiza citrinella 6-10

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

KHRONOKSEN TALO. Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja

KHRONOKSEN TALO. Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja KHRONOKSEN TALO Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja Johdanto ja menetelmät: Tehtävänä oli selvittää Pöytyän Päivölän tilalla eli Khronoksen talon pihapiirissä pesimäaikaan tavattava linnusto. Paikka edustaa

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti

Linnustoselvitys 2016 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Linnustoselvitys 2016 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY

TALVIVAARA PROJEKTI OY 4290a TALVIVAARA PROJEKTI OY TALVIVAARAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY TALVIVAARA PROJEKTI OY TALVIVAARAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 24.2.2005 Sami Hamari, FM (raportointi) Tuomas Väyrynen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

LIITE 5 Jokisuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010

LIITE 5 Jokisuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010 LIITE 5 Jokisuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010 16WWE0463 17.9.2010 Vapo Oy YVA-kohteiden täydentävät luontoselvitykset; Jokisuon linnustoselvitys 2010, Kiuruvesi 16WWE0463 Jokisuon linnustoselvitys

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Luontoselvitys Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Tammelan kunta Luontoselvitys 2 Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys... 1 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS LIITE 2 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU JA VISUALISOINTI HENNA KOSKINEN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pälkäne Seittye 8.8.2013 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 106 /2007 Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikan kartoitus TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS-

Lisätiedot

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2014 Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 Juha Honkala Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI LEHTIPOJANTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNKI LEHTIPOJANTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.10.2017 Viite 1510034745-001 JOENSUUN KAUPUNKI LEHTIPOJANTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS JOENSUUN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

Frisbeegolfradan luontoselvitys

Frisbeegolfradan luontoselvitys Frisbeegolfradan luontoselvitys Niihama, Tampere Heikki Holmén 27.1.2017 2 (14) 27.1.2017 Frisbeegolfradan luontoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Lähtöaineistot... 3 2.2

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Heikkimäen luontoselvitys 2010

Heikkimäen luontoselvitys 2010 Heikkimäen luontoselvitys 2010 1. Selvityksen taustoja Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosasto tarvitsi asemakaavasuunnittelua varten tietoja seitsemän kohteen luontoarvoista. Kohteet olivat

Lisätiedot

LIITE 6 Luodesuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010

LIITE 6 Luodesuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010 LIITE 6 Luodesuon linnustoselvitykset 2009 ja 2010 67090252 11.10.2009 Vapo Oy Luodesuon linnustoselvitys, Kiuruvesi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 6 5 VIITTEET

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot