HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014"

Transkriptio

1 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley

2 Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana. Alueen yli ei tarkkailupäivinä havaittu kulkevan selkeitä muuttolinjoja. Pääosa muuttolinnuista seuraa keväisin Loimijokea pohjoiseen ja ohittaa hankealueen itäpuolelta. Joissakin olosuhteissa tuulivoimapuiston yli saattaa muuttaa jonkin verran hanhia ja kahlaajia, mutta havaintojen perusteella hankkeen ei arvioida aiheuttavan suurta riskiä näille lajeille. Muuttaville petolinnuille ja kurjille hankkeen aiheuttamien riskien arvioidaan myös jäävän kevätmuuton aikana pieniksi. Syysmuuton aikaisiin riskeihin tämä selvitys ei ota kantaa. Erityisesti kurjen osalta tilanne saattaa syksyllä olla erilainen, kun Puurijärven alueelle kerääntyy isoja kurkiparvia. Johdanto Huittisten Kiimassuolle suunnitellaan tuulipuiston rakentamista. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 7 km Huittisten keskustasta lounaaseen (Kuva 1). Alue rajautuu idässä Jokisivun peltoihin ja lännessä Korvenkyläntiehen. Osana hankkeen luontoselvityksiä toteutettiin lintujen kevätmuuton tarkkailu. Tavoitteena oli selvittää alueen kautta muuttavien ja sen lähistöllä kiertelevien lintujen lentoreittejä. Lintujen lentokorkeudet merkittiin ylös, jotta olisi mahdollista arvioida törmäysriskejä tuulivoimaloihin. Tämä raportti esittelee kevätmuutonseurannan tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida tuulivoimahankkeen mahdollisia linnustovaikutuksia. Raportissa esitetään alueen lintumuuton pääpiirteet sekä käsitellään tuulivoiman vaikutuksille alttiit lajiryhmät yksityiskohtaisemmin. Seurannasta ja raportoinnista on vastannut FT, biologi Thomas Lilley. Kuva 1. Hankealueen rajaus ja muutonseurantapisteen sijainti

3 Alueen kuvaus ja taustaa Tärkeimmät lintujen muuttoreitit Satakunnassa sijaitsevat Pohjanlahden rannikolla. Huittisten seutua voidaan kuitenkin pitää muuhun Satakunnan sisämaahan nähden tärkeänä muuttoväylänä. Kaakkois- Satakunnassa lintujen muutto kulkee selvästi enemmän pohjoiseen kuin koilliseen (Ahlman & Luoma 2013). Loimijoen ja Kokemäenjoen yhtymäkohdassa, noin 10 km hankealueesta pohjoiseen, sijaitsevat Puurijärvi- Isosuon kosteikot muodostavat nykyisin yhden tärkeimmistä muuttolintujen kerääntymäalueista Satakunnassa (Vilén ym. 2012). Alueen merkitys on suurin metsähanhelle ja kurjelle, joiden määrät nousevat alueella useisiin tuhansiin yksilöihin. Suurimmat kurkimäärät kerääntyvät alueelle lähinnä syksyisin, kun taas metsähanhet levähtävät alueella nimenomaan keväällä. Joutsenia tavataan runsaasti sekä keväällä että syksyllä. Seudulla sijaitsee myös Köyliönjärven kansainvälisesti merkittävä lintualue, jonka reheville ranta-alueille kerääntyy sekä keväisin että syksyisin alueen kautta muuttavaa linnustoa, erityisesti sorsalintuja. Maakunnallisesti tärkeitä levähdysalueita ovat lisäksi Säkylän pellot, Kakkurin alue ja Vampulan-Jokisivun peltokokonaisuus (Vilén ym. 2012). Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan sijaitse erityisen hyviä lintupeltoja. Lähimmät suuria hanhiparvia keräävät peltoalueet ovat noin 3 kilometrin päässä Köyliön puolella Vuorenmaan kylän ja Matkussuon ympäristössä sekä noin 5 kilometrin päässä Kakkurin alueella. Huittisten puolella hanhille tärkeitä alueita ovat hankealueesta noin 6 kilometrin päässä Vampulan kirkonkylän länsipuolella sijaitsevat Kärväselän-Matkusjoen-Punolan pellot. Vampulan peltoalueet sijoittuvat Loimijoen varrelle ja ne ovat yhteydessä Alastaron ja Loimaan suuriin peltoalueisiin, joilla myös tavataan runsain määrin hanhia. Joutsenia kerääntyy alueen pelloille huomattavasti vähemmän; suurimmat parvet havaitaan Puurijärven, Köyliönjärven ja Pyhäjärven ympäristön isoilla pelloilla. Vampulassa havaitaan keväisin myös kurkimuuttoa laajalla alueella ja pelloille kerääntyy töyhtöhyyppiä ja kapustarintoja. Puurijärvi-Isosuon alueella yöpyvien kurkien ruokailulennot ulottuvat lisäksi tälle alueelle (määrät suurimpia syksyisin) kuten myös Kakkurin alueelle. Kerääntymien tarkkaan sijaintiin varsinkin hanhilla vaikuttavat vuosittain pelloilla viljelystoimien seurauksena vallitsevat ravinto-olosuhteet, eivätkä linnut aina kokoonnu vuosittain täsmälleen samoille pelloille. Vuonna 2014 Lounais-Suomen pelloilla havaittiin runsaasti hanhia. Kerääntymisalueiden lähettyvillä linnut lentävät yleensä matalammalla kuin varsinaisessa muuttolennossa. Sääolosuhteilla on myös vaikutusta lentokorkeuksiin: sateisella ja sumuisella säällä linnut lentävät matalammalla kuin kirkkaalla ilmalla. Myös vastatuuli voi saada linnut lentämään matalalla, jos ne silloin ylipäätään muuttavat. Tämän vuoksi pelloilta lähtevien hanhien voidaan katsoa olevan riskiryhmässä tuulivoimaloihin törmäämisen suhteen, erityisesti huonoissa sääolosuhteissa. Petolinnut mainitaan myös usein tuulivoiman vaikutuksille alttiina lajiryhmänä. Satakunnan sisämaasta ei kuitenkaan voida määritellä erityisiä petolintujen muuttoreittejä, vaan niitä muuttaa tasaisesti kautta maakunnan (Ahlman & Luoma 2012). Hieman runsaammin päiväpetolintuja muuttanee kuitenkin Säkylänharjua ja Pyhäjärven itäpuolta pitkin kurkien tavoin. Lintujen kevätmuutto tällä seudulla on voimakkaimmillaan huhtikuussa. Sisämaan puolella jo toukokuun alussa näkyvä muutto on melko vaisua (Ahlman & Luoma 2013). Toukokuussa muuttaa lähinnä vain hyvin korkealla lentäviä arktisia kuikkalintuja, kahlaajia ja pieniä määriä myöhään muuttavia petolintuja. Tämän vuoksi seurantaa ei olisi ollut mielekästä jatkaa toukokuulle.

4 Menetelmät Kevämuuttoa havainnoitiin alueella kolmena aamuna: 12.4., ja Havainnointi suoritettiin aina poutaisella säällä, mutta muuten vaihtelevissa olosuhteissa (Taulukko 1). Havainnointi aloitettiin aina auringonnousun aikaan ja jatkettiin siitä 6 tuntia eteenpäin. Taulukko 1. Kevätmuutonseurannan päivät ja sääolosuhteet. Lämpötila Lämpötila Pilvisyys Pilvisyys Tuuli Tuuli Pvm Aloitusaika alussa lopussa alussa lopussa alussa lopussa : /8 2/8 3 m/s S 5 m/s S : /8 7/8 3 m/s S 7 m/s SW : /8 0/8 4 m/s N 5 m/s N Havaintopiste valittiin siten, että siitä oli mahdollisimman hyvä näkyvyys alueen ylle (Kuva 1). Paikaksi valikoitui hankealueen koillispuolella Uudenniityntien varressa sijaitseva korkea kalliomäki, jolta näki melko hyvin kaikkiin ilmansuuntiin, parhaiten etelään kohti hankealuetta (ks. kansikuva). Jotkin hankealueen länsipuolelta ohittaneet linnut saattoivat tästä pisteestä käsin jäädä havaitsematta. Havaitut linnut merkittiin kaavakkeelle tunnin jaksoissa. Lentokorkeudet arvioitiin kolmiportaisella asteikolla: 1 = alle tuulivoimaloiden lapojen korkeudella lentävät; 2 = törmäysriskikorkeudella lentävät; 3 = yli tuulivoimaloiden lapojen korkeudella lentävät. Lentokorkeuden arviointi perustui kokemukseen. Lisäksi lintujen parvikoot ja lentosuunnat merkittiin muistiin. Lisäksi kirjattiin tieto siitä, ylittikö lintu hankealueen vai ohittiko sen ulkopuolelta. Muutonseurannassa keskityttiin tuulivoiman kannalta merkityksellisiin isoihin lintuihin: hanhiin, joutseniin, kurkiin, petolintuihin, kahlaajiin, lokkeihin, kyyhkyihin ja varislintuihin. Pienistä varpuslinnuista kirjattiin havaintoja lähinnä määritetyistä rastaista, peipoista ja kiuruista. Käyntien yhteydessä havainnoitiin ja laskettiin lintuja myös läheisillä pelloilla, jotta pystyttiin arvioimaan alueen yli muuttavien lintujen osuutta koko lähialueen yksilömääristä. Saadut tulokset suhteutettiin muuton yleiseen kulkuun Lounais-Suomessa pohjautuen kokemukseen ja samana keväänä muilla tuulivoima-alueilla tehtyihin selvityksiin. Epävarmuustekijät Kevätmuutonhavainnointi päästiin aloittamaan hieman myöhässä, ja havainnointikertoja ehdittiin toteuttaa vain kolme. Joidenkin lajien, kuten joutsenten ja töyhtöhyyppien päämuuttokausi oli tällöin mennyt jo ohi. Havainnointi tapahtui vain aamupäivisin eikä ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan. Työn tarkoituksena oli kuitenkin vain saada alustava kuva näkyvästä muutosta, joka on aamuisin voimakkainta. Seurannan tuloksia olisi aina hyvä vertailla jossakin tunnetulla muuttopaikalla samaan aikaan tehtyihin havaintoihin, mutta tällaista vertailupistettä ei ollut käytettävissä. Säätekijät vaikuttavat suuresti muuttoon. Vastatuuli, sade ja sumu pudottavat linnut alemmas. Yhtenäkään tarkkailuaamuna ei vallinnut olosuhteita, jolloin linnut olisivat muuttaneet tavallista alempana. Muuttoreitit ja muuton ajoittuminen vaihtelevat vuosien välillä. Erityisesti kurjella lentoreitit vaihtelevat tuulien mukaan. Kattavan aineiston saamiseksi seurantaa olisikin tehtävä useampana kuin yhtenä keväänä.

5 Tulokset Seurannassa havaittiin yhteensä 911 lentoa, joista 443 ylitti hankealueen jostain kohdasta. Näistä puolestaan 116 eli 26 % tapahtui riskikorkeudella. Kahden kuikan havaittiin muuttavan korkealla hankealueen yli pohjoiseen Kaakkureita ei havaittu lainkaan. Satakunnan ainoa merkittävä kuikkien muuttoväylä sisämaassa kulkee Pyhäjärven ja Köyliönjärven yli koilliseen (Ahlman & Luoma 2013). Kuikkalintujen tiedetään muuttolennossa lentävän lähes aina korkealla törmäysriskirajan yläpuolella. Laulujoutsenen kevätmuutto suuntautuu Selkämereltä leveänä rintamana sisämaahan, ja Satakunnan peltoalueilla tavataan keväisin suuria joutsenparvia. Huittisten seudun suurimmat kerääntymät on tavattu Puurijärvi-Isosuon pelloilla. Lajin voimakkain muutto ajoittuu maalis-huhtikuun vaihteeseen ja jäi siten havaitsematta seurannan alettua vasta huhtikuussa. Vampulan pelloilla ei havaittu suurempia joutsenparvia enää huhtikuun puolella. Joutsenet muuttavat yleensä melko matalalla, ja runsaammankin muuton aikana riskilentoja on todennäköisesti alle puolet. Metsähanhia levähtää lähes kaikilla Satakunnan suurilla peltolakeuksilla. Vampulan ja Köyliön Vuorenmaan pelloilla ei havaittu tarkkailujakson aikana metsähanhiparvia, vaan hanhet olivat poistuneet näiltä pelloilta ilmeisesti jo maaliskuun lopulla. Näiltä pelloilta lähtevien lintujen mahdollisista lennoista hankealueen yli ei siten saatu aineistoa. Tarkkailujakson aikana (12.4. alkaen) suuria hanhiparvia havaittiin enää Köyliönjärven ja Puurijärven alueilla, joilta ne eivät suuntaa kohti hankealuetta havaittiin kuitenkin 35 metsähanhen parvi lentämässä länteen hankealueen yli länteen matalalla, alle riskikorkeuden. Tämä parvi oli todennäköisesti lähtenyt liikkeelle Jokisivun pelloilta (tai kauempaa) ja oli suuntaamassa Kakkurin tai Köyliönjärven pelloille. Sorsat ja muut vesilinnut muuttivat hankealueen kautta vain vähäisessä määrin. Ne seuraavat tällä seudulla todennäköisesti Loimijokea keväällä etelästä pohjoiseen. Lisäksi monet vesilinnut ovat yömuuttajia. Havaittuja vesilintulajeja olivat sinisorsa ja telkkä. Kaikki muuttivat törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Merikotkia havaittiin kahdella tarkkailukerralla, tosin vain yksi yksilö kerrallaan. Molemmat linnut lensivät pohjoiseen ja ainakin toinen yksilö oli varmuudella vanha lintu. Merikotkien tiedetään nykyisin jo pesivän Satakunnan sisämaassa, muttei hankealueen lähellä. Merikotkien päämuuttoreitti Lounais-Suomen rannikolta sisämaahan kulkee Pyhäjärven eteläpuolitse (BirdLife Suomi 2014) eikä ilmeisesti ulotu hankealueelle. Päiväpetolintuja havaittiin useaa lajia mutta yksilömäärät jäivät pieniksi. Satakunnan sisämaassa ei ole keväisin selviä petolintujen muuttoreittejä (Ahlman & Luoma 2012). Eniten havaintoja kertyi tuulihaukoista, jotka nykyisin ovat melko tavallisia pesimälintuja isommilla peltoaukeilla. Varpushaukkoja havaittiin kolme ja kanahaukkoja kaksi. Näiden lajien pesintä lähiseudulla on myös mahdollista. Hiirihaukkoja ja piekanoja havaittiin kumpiakin vain yksi yksilö, mikä on yllättävän vähän. Lähialueella ei ilmeisesti ole hiirihaukkareviiriä, ja lajin päämuutto oli jo ohi tarkkailun alkaessa. Lisäksi havaittiin yksi sääksi muuttolennossa korkealla alueen yli pohjoiseen ja yksi ampuhaukka. Mehiläishaukat jäivät havaitsematta kokonaan, koska ne muuttavat vasta toukokuussa. Suurin osa petolinnuista havaittiin lentämässä tarkkailupisteen läheisen pellon yllä eikä hankealueen yläpuolella. Törmäysriskikorkeudella alueen ylittivät vain yksi merikotka, hiirihaukka ja tuulihaukka. Kurkien kevätmuutto tapahtuu Lounais-Suomen sisämaassa leveällä vyöhykkeellä pohjoiseen tarkan reitin riippuessa vuosittain suuresti sääolosuhteista. Hankealue sijaitsee kohdassa, jossa muuttoväylä näyttäisi keskimäärin alkavan jakaantua länsirannikolle ja sisämaahan haarautuviin reitteihin (BirdLife Suomi 2014). Puurijärvi-Isosuon tiedetään olevan kurjelle tärkeä kerääntymisalue, mutta sen merkitys on suuri lähinnä syksyisin. Keväällä kurjet muuttavat useimmiten seudun yli korkealla lentäen. Seurannassa nähtiin 73

6 kurkea, jotka lensivät pääosin riskikorkeuden yläpuolella hankealueen yli sekä ohi oli kurjen päämuuttopäivä Lounais-Suomessa, ja tuolloin havaittiinkin suurin osa yksilöistä. Hankealueen eteläpuolella ei ole merkittäviä kurkien levähdysalueita. Alueen kautta muuttavat kurkiparvet ovat todennäköisesti lähteneet muutolle jo hieman kauempaa, ja muuttavat siksi korkealla. Jos tarkkailua olisi jatkettu iltapäivän puolelle, olisi korkealla lentäviä kurkiparvia todennäköisesti havaittu huomattavasti enemmän. Kahlaajista havaittiin runsaimmin kapustarintoja, töyhtöhyyppiä ja kuoveja. Kurkien ohella myös kuoveja muutti runsaasti Pääosa kuoveista saapui etelästä ja ohitti alueen idästä, mutta yhteensä viiden lounaasta tulevan yksilön havaittiin ylittävän alueen riskikorkeudella. Nämä noudattivat lajin päämuuttosuuntaa, joka on Satakunnassa koilliseen. Loimijoen kohdalla kuitenkin enemmistö kuoveista muuttaa ilmeisesti pohjoiseen. Töyhtöhyyppien päämuutto puolestaan oli jo ohi seurannan alkaessa. Vampulan pelloille kuitenkin tiedetään kerääntyvän runsaasti töyhtöhyyppiä. Laji muuttaa usein tuulivoimaloiden riskikorkeudella, mutta myös sen muuttoreitit todennäköisesi seurailevat tällä alueella lähinnä peltoja ja Loimijokea. Myös myöhemmin muuttavia kapustarintoja levähtää lähipelloilla, ja viimeisellä tarkkailukerralla niitä havaittiinkin 38 yksilöä, jotka kaikki kuitenkin ohittivat hankealueen itäpuolelta. Lisäksi havaittiin kuusi liroa sekä yksittäisiä metsävikloja, taivaanvuohia ja valkoviklo. Kahlaajista suokukot muuttavat vasta toukokuussa pohjoiseen, joten niitä ei havaittu, ja myös kapustarinnan pääjoukot muuttavat vasta tällöin. Lokkilintujen muutto näin sisämaassa on melko vähäistä. Seurannassa havaittiin nauru-, kala- ja harmaalokkeja, joista suurin osa lensi riskikorkeudella muttei hankealueen yli. Sepelkyyhkyjä muutti jokaisella havainnointikerralla pienissä parvissa ja uuttukyyhkyjä havaittiin yhtenä päivänä kaksi yksilöä lentämässä edestakaisin. Kyyhkyjen muutto kulkee seudulla varpuslintujen tapaan laajana rintamana ja ne lentävät mantereen päällä melko matalalla jääden siten yleensä tuulivoimaloiden riskikorkeuden alle. Uuttukyyhkyjen päämuutto oli tarkkailun alkaessa jo ohi. Varislintuja havaittiin runsaasti ensimmäisellä tarkkailukerralla. Ilmeisesti lähipelloilla oli tarjolla niille sopivaa ravintoa. Korppipari ilmeisesti pesi lähistöllä. Varpuslintujen muutto tapahtuu hyvällä säällä usein riskikorkeudella. Sisämaassa muutto kulkee kuitenkin leveänä rintamana, kun muuttoa ohjaavia pinnanmuotoja kuten vesistöjä tai harjuja ei ole. Tästä syystä useimmat tuulivoiman sijoituspaikat ovat varpuslintujen kannalta lähes samanarvoisia. Seurannassa keskityttiinkin enemmän isoihin lintuihin ja osa varpuslinnuista jätettiin kokonaan määrittämättä (merkittiin pelkästään pikkulinnuksi). Jonkin verran rastaita, kottaraisia, peippoja ja kiuruja määritettiin.

7 Taulukko 2. Kevätmuutontarkkailussa havaitut linnut, niiden lentokorkeudet ja päämuuttosuunnat. Riskiprosenttia ei ole laskettu alle kymmenen yksilön havaintomäärille Lennot yhteensä Alueen yli yht. Alilennot Riskilennot Ylilennot Riski % Päämuuttosuunta Kuikka Gavia arctica Laulujoutsen Cygnus cygnus N Metsähanhi Anser fabalis W Sinisorsa Anas platyrhynchos NW Telkkä Bucephala clangula Merikotka Haliaeetus albicilla Sääksi Pandion haliaetus Hiirihaukka Buteo buteo Piekana Buteo lagopus Varpushaukka Accipiter nisus Kanahaukka Accipiter gentilis Ampuhaukka Falco columbarius Tuulihaukka Falco tinnunculus Kurki Grus grus N Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus N Kapustarinta Pluvialis apricaria N Isokuovi Numenius arquata NE Taivaanvuohi Gallinago gallinago Liro Tringa glareola Metsäviklo Tringa ochropus Valkoviklo Tringa nebularia Harmaalokki Larus argentatus Kalalokki Larus canus Naurulokki Larus ridibundus N Sepelkyyhky Columba palumbus NW Uuttukyyhky Columba oenas Naakka Corvus monedula NW Varis Corvus corone NW Korppi Corvus corax W Kiuru Alauda arvensis NW Isot rastaat Turdus pilaris ja T. viscivorus NW Pikkurastaat T. iliacus ja T. philomelos NW Kottarainen Sturnus vulgaris W Peipot Fringilla coelebs ja F. montifringilla NW Yhteensä

8 Päätelmät ja suositukset Tarkkailu vahvisti sitä ennakko-oletusta, ettei hankealueen yli todennäköisesti kulje keväisin merkittäviä isojen lintujen muuttoreittejä. Isojen lintujen riskilentoja alueen yli havaittiin vain satunnaisesti. Havaittu yksilömäärä kokonaisuutena jäi melko pieneksi, koska tarkkailua suoritettiin vain kolmena aamuna ja ainoastaan aamupäivisin. Iltapäivisin olisi kuitenkin havaittu todennäköisemmin korkealla kulkevaa muuttoa, mikä olisi laskenut riskilentojen osuutta entisestään. Tuulivoimahankkeen kannalta oleellisimpia lajeja ovat lähipelloilta mahdollisesti muutolle lähtevät hanhet, jotka saattavat lentää alueen yli tietyissä olosuhteissa. Muutolle lähtevät metsähanhet suuntaavat useimmiten koilliseen, jolloin Vuorenmaan alueelta lähtevät linnut ovat todennäköisimpiä alueen ylittäjiä (Kuva 2). Lisätarkkailu suoritettuna silloin, kun Vuorenmaassa on runsaasti hanhia, antaisi tarkemman kuvan metsähanheen kohdistuvasta riskistä. Peltoalueiden välisestä hanhiliikenteestä Kakkurin ja Jokisivun väliset lennot saattavat kulkea alueen yli. Kumpikaan näistä alueista ei kuitenkaan ole seudun tärkeimpien hanhipeltojen joukossa, joten niiden välisen liikenteen arvioidaan muodostavan vain hyvin pienen osan kokonaislentomäärästä. Kahlaajien ja sorsalintujen muutto seuraa tällä seudulla pääasiassa Loimijokea pohjoiseen. Jonkin verran muuttoa tapahtunee kuitenkin lajien päämuuttosuuntien mukaisesti suoraan alueen yli koilliseen (Kuva 2). Kuva 2. Hanhien (sinisellä) sekä kahlaajien ja vesilintujen (vihreällä) oletetut lentoreitit hankealueen läheisyydessä pääpiirteittäin. Pääosa hanhien lennoista tapahtuu peltoalueiden välillä ja jokilaaksojen suuntaisesti. Muuttolennolle hanhet lähtevät yleensä koilliseen. Kahlaajat (kapustarinta, töyhtöhyyppä, kuovi) seuraavat pääasiassa Loimijokea pohjoiseen, mutta myös koilliseen suuntautuvia lentoja tapahtuu.

9 Petolintujen ja kurkien kevätmuuttoreittejä on tällä alueelle hankala määritellä. Kurjen muuttoreitit vaihtelevat suuresti tuuliolosuhteiden mukaan. Kevätmuuttoa suuremman riskin hanke voi aiheuttaa kurjelle syksyisin, kun Puurijärven alueelle kerääntyy suuria parvia, jotka käyvät ruokailemassa muilla alueen pelloilla. Syysmuutontarkkailussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota kurkiin ja ajoittaa tarpeeksi suuri osa käynneistä lajin päämuuttoaikaan. Lähteet Ahlman S. & Luoma S. 2013: Isojen lintujen muuttoreitit Satakunnassa havaintokatsaus. Turun yliopisto. 115 s. BirdLife Suomi ry 2014 (Toivanen T., Metsänen T. & Lehtiniemi T.): Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. 21 s. Koistinen J. 2004: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö s. Ympäristöministeriö. Vilén R., Luoma S. & Ijäs A. 2012: Suurien lintulajien kerääntymäalueet Satakunnassa vuosina havaintokatsaus. Porin lintutieteellinen yhdistys PLY ry ja Rauman seudun lintuharrastajat ry. 53 s. Yrjölä R., Kekkonen O., Tanskanen A. & Uppstu P. 2011: Köyliönjärven linnustoselvitys Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 17.

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013

Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula Tuulivoima-alueiden muuttolintu- ja maakotkaseuranta keväällä 2013 Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 6.9.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Jokelan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013

Kristiinankaupunki. Dagsmark linnustoselvitys 2013 LIITE 1 Kristiinankaupunki Dagsmark linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 10.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy Dagsmark linnustoselvitys 2013 2 (35) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Selvitysalue...

Lisätiedot

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012

AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu 2012 AHLAISTEN TUULIVOIMAPUISTO LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 LINTUJEN SYYSMUUTON SEURANTA 2012 Päivämäärä 2/11/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 1 TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2016 Kannen kuvat: Ville Suorsa. Muuttolintuja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 FCG Finnish Consulting Group Oy

CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 FCG Finnish Consulting Group Oy CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot 193 Kuva 16.2. Pistelaskentojen laskentapisteet sekä linjalaskentalinjat hankealueilla. 16.2.2.2 Sääksen lentoreittiseuranta Lakiakankaan hankealueella

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankealueen luontoselvitys Tutkimusraportti 127 Toimeksiantaja Hankevastaava: ABO Wind Oy Pääkonsultti: WSP Finland Oy Päiväys 2014 Tekijöiden yhteystiedot Olli-Pekka Siira

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi Liite 2 NATURA-ARVIOINTI 16WWE1127.B723M.SLU Marraskuu 2011 METSÄHALLITUS LAATUMAA Sisältö 1 JOHDANTO...1 1.1 Luonnonsuojelulain 65 ja 66 :ien mukainen Natura-arviointi...2 1.2 Hankkeen kuvaus...3 2 TUULIAAPA

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering BILAGA 8 Natura 2000 evaluering S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388P007 Natura-arviointi 1 (36) suvi.rinne

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 12.12.2012 TAALERITEHDAS Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

RAPORTTI 30.3.2015. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta

RAPORTTI 30.3.2015. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta RAPORTTI 30.3.2015 Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimala alueen Natura tarveharkinta Espoo 2015 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TARVEHARKINNAN KOHTEET JA MENETELMÄT... 4 2.1. Natura-alueen perusteena

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013

Kurikka - Teuva. Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Kurikka - Teuva Joupinkangas linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 30.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Joupinkangas linnustoselvitys 2013 2 (41) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue...

Lisätiedot

Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta. Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3.

Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta. Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3. Tuulivoima ja petolinnut törmäyskurssilla? Opetuksia petolintujen satelliittiseurannasta Ilman valtiaat-seminaari Porin yliopistokeskus, 26.3.2013 Dos. Patrik Byholm Ammattikorkeakoulu Novia Tammisaari

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO-WIND Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.3.2015 1 (9) Pihlaja Marjo 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Törmäysriskin arviointi...

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN

HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN TUTKIMUSRAPORTTI 25.10.2016 HEINÄKURPAN ESIINTYMINEN MALMIN LENTOKENTÄN ALUEELLA SYKSYLLÄ 2016 Tekijät: Rauno Yrjölä, Hannu Sarvanne Antti Tanskanen ja Jorma Vickholm Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY LUONTOSELVITYS 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY Tyrnävän Kivimaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2015 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (28) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY

PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY PITKÄLÄNVUOREN TUULIPUISTO OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26756 Raportti 1 (38) Pihlaja Marjo Sisällysluettelo 1 Työn tausta ja laaditut selvitykset... 1 2 Luontotyypit ja kasvillisuus... 4 2.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI Raahen sataman asemakaavan muutostyöt Lapaluodon satamanosan suunniteltujen tuulivoimaloiden linnustoselvitys ja vaikutusarvio 25.3.2011 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Espanjan petolinnut. Lisätietoja: Vuorikotka

Espanjan petolinnut. Lisätietoja: Vuorikotka Espanjan petolinnut Kohde: Espanja Teema: Espanjan petolinnut Vaativuus: Pääsääntöisesti kojukuvausta Ryhmäkoko: 5 8 valokuvaajaa Aika: 31.3. 6.4.2017 Hinta: 1920 Lisämaksusta 1hh 195 Vuorikotka Munkkikorppikotka

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

RÖYTTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUSKA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

RÖYTTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUSKA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 Tornio RÖYTTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS N KAUPUNKI SEITAP OY 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaavan tarkoitus... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.3 Asemakaavan

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LUONTOSELVITYS

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LUONTOSELVITYS TUULIVOIMASUUNNITTELUN LUONTOSELVITYS Kristiinankaupunki 2012 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto 4 3. Suunnittelualue 6 4. Tutkimusmenetelmät 8

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KARSTULAN KUNTA Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2015 P20221 Vihisuon luontoselvitys 1 (26) Tuomo Pihlaja 9.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi

Vesilintulaskenta. Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi Vesilintulaskenta Linnustonseuranta Luonnontieteellinen keskusmuseo Linnustonseuranta@Luomus.fi 1 1.* Tausta ja tavoitteet Sisävesien pesimälinnuston seuranta Kaksi menetelmää: 1)Pistelaskenta kannanmuutosten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA

VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA VESILINNUT OVAT SOPEUTUNEET ETSIMÄÄN RAVINTOA ERILAISISTA PAIKOISTA JOKAISELLA LINTULAJILLA ON OMA EKOLOGINEN LOKERONSA 11 14 15 16 12 1 2 13 17 3 4 5 6 7 8 9 10 1. sinisorsa, 2. töyhtöhyyppä, 3. rantasipi,

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja wpd Finland Oy LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO LINNUSTOSELVITYS Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 14.2.2015 Tarkastus 16.2.2015

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 20.4.2013 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 20.4.2013. Havaintopaikkoja oli neljä, joka on 100

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot