PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN"

Transkriptio

1 PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu

2 sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat henkilöt... 5 Tutkimusmenetelmät... 6 Sovellettu kartoituslaskenta... 6 Linjalaskenta... 6 Pistelaskenta... 7 Yölaulajalaskenta... 7 Epävarmuustekijät... 7 Tulokset... 9 Päätelmät... 9 Lajikohtaista tarkastelua Kirjallisuus Liitteet Liite 1. Linjalaskentojen linjakohtaiset tulokset Liite 2. Pistelaskentojen havaintopaikkakohtaiset havainnot... 26

3 CPC Finland Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Huson ja Pöylän alueelle, joka sijaitsee sekä Paimion että Salon kaupunkien alueella. Suunniteltu hankealue sijaitsee Paimion keskustasta noin kymmenen kilometriä kaakkoon, Salon keskustasta noin 16 km länteen ja Sauvon keskustasta noin seitsemän kilometriä koilliseen (kuva 1). Hankealue rajautuu etelästä Sauvontiehen ja pohjoisesta valtatiehen 110 (kuva 2). Tuulivoimaloiden sijaintipaikat on esitetty kuvassa 3. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan 3 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 27 MW (Pöyry 2012). Osana luontoselvitys- ja kaavoituspakettia toteutettiin pesimälinnustoselvitys, jonka tavoitteena oli hankkia tietoa linnustosta, jotta hankkeen vaikutuksia pesimälajistoon voidaan arvioida myöhemmässä vaiheessa. Tämä raportti esittelee Pöyry Finland Oy:n Ahlman Konsultointi & suunnittelulta tilaaman Paimion Salon Huso Pöylän tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia linnustoon. Maanmittauslaitos - Karttapaikka Karttatuloste Tulostettu Kuva 1. Hankealueen sijainti Saloon nähden. 3

4 Kuva 2. Tuulivoimapuistoalue on merkitty karttaan punaisella viivalla. 4

5 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS Selvitysalue sijaitsee noin 16 kilometrin päässä Salon keskustasta länteen ja kymmenen kilometriä Paimion keskustasta kaakkoon. Alue on melko laaja ja levittäytyy eteläosassa Pöylän kylästä pohjoiseen Kukolaan ja valtatiehen 110 saakka. Pohjois eteläsuunnassa se on noin 4,5 kilometriä pitkä ja itä länsisuunnassa noin kaksi kilometriä leveä (kuva 2). Tuulivoimapuisto on suunniteltu alueelle, jossa on niin metsiä, hakkuualueita 3 kuin ojitettuja soitakin. Seudulla on myös varsin runsaasti kalliomuodostumia ja vähäisesti peltoja. Lähistöllä etenkin Nykyisen tuulivoimaloiden itä- ja kaakkoispuolella sijaintisuunnitelman on useita mukaan peltovyöhykkeitä. pohjoisimpana sijaitseva tuulivoimala Alueelle sijaitsee on noin kaavailtu 250 metrin yhdeksää päässä tuulivoimayksikköä, Valtatie 110:stä. Kyseisen jotka tuulivoimalan sijoitetaan esiselvityssuunnitelman mukaan tullaan hankkeen melko tasaisesti suunnittelun hankealueelle edetessä tarvittaessa (kuva 3). muuttamaan määritellyn sijaintia hankealueen rajoissa kauemmas Valtatiestä 110 Liikenneviraston antaman suojaalueita koskevan ohjeen (2854/060/2011) tai mahdollisen päivitetyn ohjeen mukaisesti. TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Paimion Salon Pöylän tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvityksestä vastasi lintuihin syventynyt luontokartoittaja Sami Luoma. Raportoinnista vastasi lintuihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman ja Luoma (Ahlman Konsultointi & suunnittelu). Kuva 3. Hankealueelle suunniteltujen tuulivoimalayksiköiden sijaintipaikat

6 TUtkimusmenetelmät Sovellettu kartoituslaskenta Hankealueella tehtiin viisi kartoituslaskentaa, joista kolme toteutettiin pistelaskentojen jälkeen. Laskentapäivät olivat 3.5., 10.5., 17.5., ja (taulukko 1). Huomionarvoisista lajeista kerättiin lisäksi aineistoa myös linjalaskentojen aikana 24.5., 30.5., ja Kartoituslaskennat toteutettiin koko hankealueen osalta otollisilta kohteilta ja laskennan painopisteenä olivat uhanalaiset, EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajit sekä Suomen erityisvastuulajit. Kartoituslaskennassa merkittävien lajien reviirit merkittiin kartalle paikan päällä maastossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla. Maastotyöt tehtiin aamuisin klo 4 11 välisenä aikana. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Hankealueesta suuri osa oli kartoituslaskennan osalta varsin haasteetonta, sillä erityisen hyviä biotooppeja (esimerkiksi vanha kuusikko, lehto tai vesistö) ei hankealueella juuri ole. Potentiaalisilta paikoilta löytyi jonkin verran harvalukuista tai uhanalaista lajistoa, mutta kokonaisuutena hankealue on suurelta osin hakkuiden vähäisesti pirstomaa talousmetsää. Linjalaskenta Hankealueella tehtiin neljä linjalaskentaa, jotka olivat kuuden kilometrin mittaisia suorakaiteita (kuva 4). Laskennat suoritettiin aikaisin aamulla klo 4 10 välisenä aikana 24.5., 30.5., ja Linjalaskennalla pystytään laskemaan suuntaa antavasti alueen lintutiheys ja siinä merkitään ylös pääsarkaan (alle 25 metrin päässä havaitut linnut) ja apusarkaan (yli 25 metrin päässä havaitut linnut). Lintutiheys laskettiin myös lajikohtaisesti, mutta siihen on syytä suhtautua varauksella, koska aineisto on pieni ja monet lajit (esimerkiksi käki ja korppi) havaitaan lähes aina apusaralla. Tiheydet ovat siten esimerkinomaiset, eivätkä esitä lajien todellisia parimääriä. Linjalaskennoilla pyrittiin myös inventoimaan tuulivoimapuistoaluetta sattumanvaraisesti, sillä reitit suunnitelmiin ennakkoon ilman maasto- tai ilmakuvatarkastelua. Taulukko 1. Maastoinventointien päivämäärät ja tarkoitukset. Päivämäärä Sovellettu kartoituslaskenta Linjalaskenta Pistelaskenta Yölaulajainventointi 3.5. x x (x) - x x (x) - x x x x x x (x) - x - 6

7 Pistelaskenta Pistelaskennat tehtiin hankealueella suunniteltujen tuulivoimaloiden sijaintien mukaan. Jokaisen suunnitellun tuulivoimalayksikön kohdalla suoritettiin kolmesti (17.5., ja 12.6.) maastokauden aikana pistelaskenta, jossa viiden minuutin aikana merkitään ylös kaikki havaitut lintuyksilöt pää- ja apusarkaan (kuten linjalaskennassa). Havaintopisteitä oli yhtä paljon kuin suunniteltuja tuulivoimalapaikkojakin yhdeksän. Pisteille saavuttiin GPS-vastaanottimeen syötettyjen koordinaattien avulla. Pistelaskennalla pystytään laskemaan suhteellisia tiheyksiä, mutta ei absoluuttisia tiheyksiä. Vertailu onnistuu esimerkiksi habitaattien välillä. Pistelaskentojen jälkeen aamulla tehtiin kartoituslaskentoja. Yölaulajalaskenta Yöaktiivisia lajeja inventoitiin lepakkoselvityksen yhteydessä. Yölaulajalaskennat keskittyivät pimeimpään aikaan noin klo väliselle ajanjaksolle ja Paritulkinnat tehtiin samalla tavalla kuin kartoituslaskennoissa. Lepakkoselvityksen ohessa havaittiin lehtokurppia niin paljon, että laji tulkittiin runsausluokassa harvalukuisten sijaan tavalliseksi (taulukko 4). Kartoitus-, piste- ja linjalaskennoissa kurppamääristä ei saa hyvää kuvaa, koska laji on ilta- ja hämäräaktiivinen soidinaikanaan. EPÄVARMUUSTEKIJÄT Pesimäaikaan linnustoa inventoitiin yhteensä yhdeksän päivän ja kahden yön aikana. Alueen pinta-alaan ja yksipuolisiin elinympäristöihin nähden linnustoselvitystä voidaan pitää kattavana. Osoituksena siitä on, että kahden viimeisimmän inventointipäivän aikana uusia reviirejä ei löydetty enää lainkaan huomionarvoisten lajien osalta. Siitä huolimatta joitakin yksittäisiä reviirejä on saattanut jäädä löytymättä. Taulukko 2. Linjalaskentojen kulmapisteiden yhtenäiskoordinaatit. Reittipiste Yhtenäiskoordinaatit A A A A B B B B C C C C D D D D

8 Kuva 4. Linjalaskentareittien sijainnit tuulivoimapuistoalueella. A1 A2 A4 A3 B1 B2 D2 B4 B3 D1 C1 C2 D3 C4 C3 D4 8

9 Tulokset Pöylän alueen tuulivoimapuiston alueelta laskettiin lintuja neljältä linjalta (liite 1), jotka olivat kukin pituudeltaan kuusi kilometriä (kuva 2). Reviirihavaintoja kirjattiin linjoilta yhteensä 1 362, jotka jaettiin pää- ja apusarkahavaintoihin havaintoetäisyyden mukaan (katso tutkimusmenetelmät > linjalaskenta). Havaintoaineiston avulla laskettiin kullekin alueella havaitulle lajille keskitiheys neliökilometriä kohden. Tutkimussarkatiheys (pääsarka + apusarka) laskettiin seuraavalla kaavalla: lajikohtainen kuuluvuuskerroin x turkimussarkahavainnot / laskentakilometrit (Rajasärkkä 2005). Kuuluvuuskertoimia käytettiin Muuttuva pesimälinnusto -teoksessa esitettyjä peruskertoimia (Väisänen ym. 1998). Lopullinen lajikohtainen tiheys korjattiin y-kertoimella (0,845), joka puolestaan laskettiin seuraavalla kaavalla: 0,0302 x 5,343 (maalinnuston pääsarkahavainnot / laskentakilometreillä) + 0,684 (Järvinen & Väisänen 1983). Linjalaskenat antavat vertailukelpoista ja helposti toistettavaa aineistoa, jonka avulla voidaan seurata lintukantojen vaihteluja. Laskennoissa havaitaan keskimäärin noin 60 prosenttia todellisesta yksilömäärästä, joten ne eivät anna absoluuttista kuvaa alueen linnustosta. Tiheyslaskentakaavojen avulla voidaan kuitenkin arvioida alueen lajiston rakennetta melko hyvin. Tulosten valossa hankealueella ja sen lähistöllä pesi 110,72 paria (taulukko 3) neliökilometriä kohden. Se on alhainen lukema, mutta täysin looginen alueen elinympäristöt huomioiden. Nuoret kasvatusmänniköt ja yksipuoliset biotoopit ovat syynä vähäiseen tiheyteen. Metsämaiden perustiheys on yleensä paria ja rehevissä lehdoissa se voi kohota jopa pariin per neliökilometri. Tutkimusalueen runsaimpia lajeja olivat peippo (24,57 paria / km 2 ), pajulintu (17,35) ja punarinta (7,27). Nämä kolme lajia muodostavat 49 prosenttia kokonaisparimäärästä. Peruslajeja olivat myös mustarastas, keltasirkku, hippiäinen, harmaasieppo ja metsäkirvinen. Punarinnanpesimätiheys oli poikkeuksellisen suuri, mutta kuvastaa toisaalta hyvin hankealueen metsien nuorta ikää. Linjalaskennoissa kirjattiin reviirihavaintoja yhteensä 37 lajista. Pistelaskentojen tarkat tulokset esitetään liitteessä 2, mutta aineistoa ei ole analysoitu tarkasti. Tuulivoimaloiden numeroinnit esitetään kuvassa 3. PÄÄTELMÄT Paimion Salon Pöylän alueen tuulivoimapuiston pesimälinnusto saatiin selvitettyä hyvin kattavasti kartoitus-, linja- ja pistelaskennoin (taulukko 4). Lisäksi havaintoaineistoa kertyi lepakkoinventointien yhteydessä. Pesimätiheydet eivät ole merkittävän suuria, mikä johtuu hankealueen biotoopeista. Vaikka alueella on pienialaisia vanhemman seka- ja havumetsän alueita, ovat ne kuitenkin varsin pirstoutuneita. Aluerajauksen sisällä on kaksi melko selvää huomionarvoisten lajien reviirikeskittymää: keskiosassa ja pohjoisosassa (reviirikartat 1 2). Merkittävää lajistoa on kuitenkin varsin vähän. Alueen kokonaislajimäärä on 51 lajia. Hankealueen kokoon suhteutettuna lajikirjo on melko monipuolinen. Kokonaisuudessaan hankealueen pesimälajisto on tavanomaista, eikä merkittäviä reviirikeskittymiä ole lainkaan. 9

10 Taulukko 3. Linjalaskentatulosten yhteenveto (24 km). Laji Pääsarka Apusarka Tutkimussarka Pääsarkatiheys Tutkimussarkatiheys Parimäärä y-korjauskertoimella Pyy ,83 1,47 1,47 Teeri ,21 0,21 Kurki ,16 0,16 Metsäviklo ,08 0,08 Sepelkyyhky ,42 2,42 Käki ,11 0,11 Palokärki ,04 0,04 Käpytikka ,83 1,00 1,00 Metsäkirvinen ,83 10,74 5,29 Rautiainen ,19 1,08 Punarinta ,83 14,76 7,27 Leppälintu ,11 0,05 Mustarastas ,83 13,32 6,56 Räkättirastas ,65 0,32 Laulurastas ,17 5,50 2,71 Punakylkirastas ,83 8,78 4,32 Kulorastas ,64 0,32 Lehtokerttu ,95 1,95 Hernekerttu ,60 0,79 Pensaskerttu ,45 0,45 Sirittäjä ,19 0,09 Tiltaltti ,48 1,22 Pajulintu ,33 35,23 17,35 Hippiäinen ,00 10,92 5,37 Harmaasieppo ,50 10,88 5,36 Kirjosieppo ,67 3,43 1,69 Hömötiainen ,83 1,95 0,96 Töyhtötiainen 1-1 0,83 0,33 0,16 Sinitiainen ,83 5,04 2,48 Talitiainen ,00 9,97 4,91 Korppi ,11 0,07 Peippo ,17 49,91 24,57 Vihervarpunen ,67 5,45 2,68 Pikkukäpylintu ,21 0,11 Punavarpunen ,27 0,17 Punatulkku ,67 2,70 1,33 Keltasirkku ,17 8,79 5,60 Yhteensä ,82 216,06 110,72 10

11 Taulukko 4. Hankealueella havaitut lajit maastotöiden aikana. Uhanalaisuusluokat ovat: NT = Silmälläpidettävä, VU = Vaarantunut. Runsausluokat ovat: 1 = harvalukuinen, 2 = tavallinen ja 3 = runsas. Laji Uhanalaisuusluokitus EU:n direktiivilaji Vastuulaji Parimäärä Runsaus Pyy (Bonasa bonasia) - x Teeri (Tetrao tetrix) NT x x 3 - Metso (Tetrao urogallus) NT x 1 - Kurki (Grus grus) - x Lehtokurppa (Scolopax rusticola) Metsäviklo (Tringa ochropus) Uuttukyyhky (Columba oenas) Sepelkyyhky (Columba palumbus) Käki (Cuculus canorus) Palokärki (Dryocopus martius) - x Käpytikka (Dendrocopos major) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Västäräkki (Motacilla alba) Rautiainen (Prunella modularis) Punarinta (Erithacus rubecula) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) - - x 1 - Mustarastas (Turdus merula) Räkättirastas (Turdus pilaris) Laulurastas (Turdus philomelos) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Kulorastas (Turdus viscivorus) Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) Lehtokerttu (Sylvia borin) Hernekerttu (Sylvia curruca) Pensaskerttu (Sylvia communis) Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT Tiltaltti (Phylloscopus collybita) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Hippiäinen (Regulus regulus) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Hömötiainen (Parus montanus) Töyhtötiainen (Parus cristatus) Kuusitiainen (Parus ater) Sinitiainen (Parus caeruleus) Talitiainen (Parus major) Puukiipijä (Certhia familiaris) Närhi (Garrulus glandarius)

12 Laji Uhanalaisuusluokitus EU:n direktiivilaji Vastuulaji Parimäärä Runsaus Varis (Corvus cornix) Korppi (Corvus corax) Peippo (Fringilla coelebs) Viherpeippo (Carduelis chloris) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Urpiainen (Carduelis flammea) Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) - - x 1 - Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Keltasirkku (Emberiza citrinella) lajia Lajikohtaista tarkastelua Tässä osiossa käsitellään Pöylän tuulivoimapuiston alueella maastotöiden aikana havaittuja lajeja. Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä reviiriä että pesiviä paria. Molemmat tarkoittavat kuitenkin pesimähavaintoja. Merkittävien lajien reviirit esitetään reviirikartoissa 1 2. Pyy (Bonasa bonasia) Hankealueella oli yhteensä kolme reviiriä (reviirikartta 1). Määrä on hankealueen pinta-alaan suhteutettuna kohtalainen. Pyy viihtyy kuusivaltaisissa havu- ja sekametsissä, joissa esiintyy leppää ruokailua varten. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji Teeri (Tetrao tetrix) Kolme pesivää paria on tulkittu naaraista, jotka lähtivät katajikoista pesimäaikaan (reviirikartta 1). Teeren soidinpaikat ovat avoimia, usein soita, turvetuotantoalueita, peltoja tai hakkuuaukkoja. Laji on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT) ja Suomen erityisvastuulaji. Metso (Tetrao urogallus) Yksi metsopari pesi alueen keskivaiheilla (reviirikartta 1). Se on melko vaatelias laji, joka suosii etenkin mäkisiä ja kuusivaltaisia iäkkäitä metsiä. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Lisäksi se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji sekä Suomen erityisvastuulaji. Kurki (Grus grus) Yksi pari asutti alueen Pyhässuota (reviirikartta 1). Kurki on tyypillinen avosoiden ja toisaalta myös rehevien lintujärvien pesimälaji. Se on lintudirektiivin I-liitteen laji. 12

13 Lehtokurppa (Scolopax rusticola) Tämä vaikeasti havaittava laji pesi hankealueella tavallisena. Lehtokurpan havaitsee parhaiten illalla, jolloin se on soidinlennollaan näkyvä ja kuuluva laji. Se on harvoja metsiä asuttavia kahlaajalajejamme. Metsäviklo (Tringa ochropus) Alueella pesi kaksi paria. Vaikka metsäviklo on kahlaaja, se pesii vanhoissa rastaanpesissä. Metsäviklo johdattaa poikasensa usein metsäojien tai pienten lampien äärelle. Uuttukyyhky (Columba oenas) Yksi pari asettui pesimään alueelle. Uuttukyyhky on viljelysmaiden liepeillä olevien lehti- ja sekametsien laji, joka pesii usein telkänpönttöön. Sepelkyyhky (Columba palumbus) Laji pesi tutkimusalueella tavallisena. Sepelkyyhky pesii kaikenlaisissa metsissä ja on maassamme hyvin yleinen pesimälaji. Käki (Cuculus canorus) Alueella oli kolme kukkuvaa koirasta. Käki on loispesijä, joka munii toisten lintujen pesiin. Hankealueen lajeista isäntälajeja voivat olla esimerkiksi metsäkirvinen, leppälintu tai harmaasieppo. Käki on runsain soisilla alueilla, mutta perusmetsissäkin niitä on harvakseltaan. Palokärki (Dryocopus martius) Alueella oli peräti kolme reviiriä (reviirikartta 1). Laji on hyvin kuuluva reviirillään, joka on kooltaan yleensä melko laaja. Palokärki on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Käpytikka (Dendrocopos major) Laji oli yllättävän harvalukuinen hankealueella. Se johtuu osaksi siitä, että vanhaa metsää on alueella vähän. Käpytikka on yleisin tikkalajimme. Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Laji oli hyvin runsas pesijä hankealueella. Hakkuualat ja taimikot lisäävät lajin parimääriä. Metsäkirvinen on yksi Suomen runsaimmista pesimälinnuista. Västäräkki (Motacilla alba) Laji oli harvalukuinen rajauksella. Västäräkki pesii koko maassamme ja kaikenlaisissa biotoopeissa, joissa on vähänkin avoimuutta. Rautiainen (Prunella modularis) Laji oli tavallinen pesijä hankealueella. Rautiainen pesii mieluiten nuorehkossa kuusikossa. Se on runsastunut Suomessa hieman viime vuosikymmeninä taimikoiden lisääntyessä. Punarinta (Erithacus rubecula) Hankealueella oli runsaasti reviirejä. Rautiaisen tapaan punarintakin suosii nuorempaa metsää, jossa on runsaasti esimerkiksi pieniä kuusia. Se on hyvin yleinen pesimälaji Suomessa. 13

14 Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) Yksi reviiri oli alueella kaakkoisosassa (reviirikartta 2). Laji pesii vanhemmissa metsissä, asutuksen piirissä ja runsaimmin mäntykankailla. Leppälintutiheys Satakunnassa on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Kainuun tai Itä-Lapin iäkkäillä mäntykankailla. Leppälintu on Suomen erityisvastuulaji. Mustarastas (Turdus merula) Laji oli runsas pesijä alueella. Mustarastas esiintyy runsaimpana etenkin tiheissä kuusikoissa. Hankealueella laji asutti juuri näitä nuoria tiheiköitä, mutta puuttui mäntykankailta kokonaan. Mustarastas on eteläinen laji ja pesii Salon seudulla hyvin yleisenä. Räkättirastas (Turdus pilaris) Alueelta löytyi vain jokunen reviiri, mikä ei ollut yllätys, sillä asutusta ja viljelysmaita on Pöylän alueella hyvin vähän. Räkättirastas on koko Suomessa yleinen pesimälaji. Laulurastas (Turdus philomelos) Alueelta kirjattiin sangen runsaasti reviirejä. Laji pesii nuorissa kuusissa ja niitä esiintyi paikoin hyvin runsaasti hankealueella. Laulurastas on yleinen pesimälaji maassamme. Punakylkirastas (Turdus iliacus) Laji oli yleinen hankealueella, sillä se kykenee asuttamaan monenlaisten metsätyyppien lisäksi jopa taimikot. Punakylkirastas on Suomen runsaimpia pesimälintuja. Kulorastas (Turdus viscivorus) Laji oli harvalukuinen tutkimusalueella. Kulorastas on etenkin valoisien mäntymetsien pesimälaji. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) Rajauksella on vain vähän mustapääkerttuja. Laji on melko vaatelias lehti- ja sekametsien pesijä, joka on tyypillinen lehtolaji Etelä-Suomessa. Lehtokerttu (Sylvia borin) Laji pesi tavallisena hankealueen rehevissä osissa, joita on seudulla vain vähän. Lehtokerttu saapuu maahamme viimeisten muuttolintujen joukossa. Se on hyvin runsas pesimälaji eteläisessä Suomessa. Hernekerttu (Sylvia curruca) Laji esiintyy alueella tavallisena. Hernekerttu on varsin karujen paikkojen laji, joka pesii muun muassa pensaikkomailla, taimikoissa ja kuivilla metsien laiteilla. Pensaskerttu (Sylvia communis) Rajauksella oli vähäisesti reviirejä. Pensaskerttu on etenkin pensaikkomaiden ja metsänlaiteiden laji. 14

15 Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) Soidintava koiras kuultiin koillisosassa (reviirikartta 2). Idänuunilintu tunnetaan iäkkäiden kuusikoiden pesimälajina, joka voi esiintyä myös lehtimetsävaltaisessa lehdossa. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) Yksi reviiri oli alueen pohjoisosassa (reviirikartta 2). Omalaatuisesti laulavan sirittäjän laulu ja varoitus kuuluvat kauas, joten se on helposti havaittava laji. Sirittäjä suosii ensisijaisesti reheviä lehtoja ja pohjoisempana, esimerkiksi Kainuussa, reheviä kuusikoita. Lajin levinneisyys painottuu eteläiseen Suomeen ja kanta on viime vuosina hieman taantunut. Siksi se on uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Tiltaltti (Phylloscopus collybita) Laji oli tavanomaisen yleinen rajauksella. Mäntykankailla laji ei esiinny, mutta mustarastaan tavoin se suosii hyvin mielellään metsiä, joissa esiintyy paljon metrin parin kuusentaimia. Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Suomen yleisin lintu oli hyvin runsas pesimälaji myös Pöylän alueella. Laji asuttaa kaikenlaisia metsiä ja koivutaimikot sekä hakkuut ovat sellaisia biotooppeja, joita pajulintu suosii. Hippiäinen (Regulus regulus) Laji asutti tasaisesti kaikkia alueen iäkkäämpiä kuusikoita. Hippiäinen on varsin yleinen maassamme ja suosii kuusimetsiä. Harmaasieppo (Muscicapa striata) Laji esiintyi hankealueella lähinnä mäntykankailla. Harmaasieppo saapuu lehtokertun tavoin myöhään muuttomatkaltaan. Se asuttaa koko maatamme ja on pesivänä runsas. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Laji oli tavallinen pesijä alueella. Kirjosieppo pesii vanhoissa tikankoloissa tai muissa luonnonkoloissa, jos ei linnunpönttöjä ole saatavilla. Hömötiainen (Parus montanus) Laji esiintyi harvalukuisena pesijänä. Hömötiainen ei ole missään erityisen runsas pesimälaji. Se kovertaa itse pesäkolonsa lahoon pökkelöön tai käyttää luonnonkoloja hyväkseen. Töyhtötiainen (Parus cristatus) Laji oli odotetun harvalukuinen rajauksella. Töyhtötiainen on paikkauskollinen ja elää pienellä alueella koko ikänsä. Laji on aikainen pesijä, sillä se käyttää ravinnokseen paljon männynsiemeniä, joita on tarjolla auenneista kävyistä loppukeväällä. Se kovertaa itse pesäkolonsa lahopökkelöön. Kuusitiainen (Parus ater) Rajauksella oli varsin vähän reviirejä. Kuusitiainen on nimensä mukaisesti tyypillinen kuusikkopesijä. 15

16 Sinitiainen (Parus caeruleus) Alueella oli kohtalaisesti reviirejä. Sinitiainen on rehevien lehti- ja sekametsien laji, joka pesii myös pihapiireissä. Laji on selvästi runsastunut viime vuosikymmeninä. Vielä noin 80 vuotta sitten se oli todellinen harvinaisuus seudulla. Talitiainen (Parus major) Hankealueella oli normaalin oloinen esiintyminen, vaikka luonnonkolojen määrä ei varmasti ole suuri. Talitiainen ei kykene itse kovertamaan pesäkoloaan, mutta on voimakas laji ja pystyy valtaamaan luonnonkolot muilta tiaisilta. Se on hyvin yleinen pesimälaji Suomessa. Puukiipijä (Certhia familiaris) Laji oli erittäin vähälukuinen hankealueella. Puukiipijällä vuosi 2012 on ollut monin paikoin hyvin heikko ja jostain syystä kanta on tällä hetkellä erittäin alhainen. Tästä syystä reviirien vähäisyys on ymmärrettävää. Normaalisti se suosii vanhoja metsiä, joista löytyy enemmän pesäpaikkoja; repsottavia kaarnalaattoja sekä puiden halkeamia. Närhi (Garrulus glandarius) Alueella oli normaalin vähälukuinen esiintyminen. Närhi pesii monenlaisissa metsissä, eikä ole erityisen vaativa elinympäristönsä suhteen. Varis (Corvus cornix) Laji oli vähälukuinen alueella. Varis suosii asutusalueita ja maaseutua elinpiireinään. Se on hyvin yleinen laji Suomessa. Korppi (Corvus corax) Alueella oli yksi reviiri. Korppi on Varsinais-Suomessa nykyään huomattavasti runsaampi laji kuin vuosikymmeniä sitten. Aiemmin arka erämaan lintu pesii nykyään asutusten tuntumassa ja hyötyy voimakkaasti kaatopaikkojen antimista. Peippo (Fringilla coelebs) Laji oli eräs runsaimmista pesimälinnuista hankealueella. Peippo pesii kaikenlaisissa metsissä, taimikoita ja hakkuita lukuun ottamatta. Se on maamme runsaimpia pesimälintuja. Viherpeippo (Carduelis chloris) Alueella oli hyvin vähän reviirejä. Viherpeippo esiintyy pääasiassa asutuksen tuntumassa ja hyvin harvalukuisena peitteisemmissä elinympäristöissä. Se on etenkin Etelä-Suomessa hyvin yleinen. Vihervarpunen (Carduelis spinus) Reviirejä löytyi runsaasti, joskin laji on hankalasti tulkittava liikkuvuutensa vuoksi. Laulavia lintuja kuultiin kuitenkin kaikissa kuusta kasvavista ja vanhemmista metsäkuvioista. Vihervarpunen on runsas pesimälaji koko Suomessa. 16

17 Urpiainen (Carduelis flammea) Yksi reviiri löydettiin hankealueelta. Urpiainen on Suomessa pohjoinen laji, mutta pesii harvalukuisena Varsinais-Suomessakin. Viime vuosina kanta tuntuu vain kasvaneen. Etelässä urpiainen asuttaa reheviä lehtoja tai kuivia nuoria mäntymetsiä ja -kankaita. Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Laji pesinee harvalukuisena alueella, mutta on hyvin hankalasti tulkittava laji poikkeuksellisen varhaisen pesimäajan vuoksi. Pikkukäpylintu on pitkälti kuusimetsien laji, jonka pesimäkannat vaihtelevat kovasti kuusen siemensadon mukaan. Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) Pari asettui pesimään alueen pohjoisosaan (reviirikartta 2). Isokäpylintu on pääosin mäntykankaiden pesimälaji. Se on Suomen erityisvastuulaji. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) Neljä paria pesi alueella (reviirikartta 2). Punavarpunen on erilaisten metsälaiteiden ja pensaikkomaiden laji. Sen tapaa monesti myös pihapiiristä. Laji on tuoreessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Alueella oli melko vähän reviirejä. Punatulkku pesii kuusivaltaisissa metsissä, eikä ole missään erityisen runsas. Kaiken kaikkiaan se on yleinen pesimälaji maassamme. Keltasirkku (Emberiza citrinella) Laji oli tavallisen runsas pesijä hankealueella, mikä selittyy hakkuiden ja taimikoiden runsaudella. Näiden elinympäristöjen lisäksi se pesii metsäteiden varsilla, vaikka tietä isompaa avointa aluetta ei lähellä olisikaan. Keltasirkku on eteläiseen Suomeen painottuva laji ja erittäin yleinen. 17

18 Reviirikartta 1. Pyyn (3 paria), teeren (3 pr), metson (1 pr), kurjen (1 pr) ja palokärjen (3 pr) reviirit. Pyy Teeri Metso Kurki Palokärki 18

19 Reviirikartta 2. Leppälinnun (1 pr), idänuunilinnun (1 pr), sirittäjän (1 pr), isokäpylinnun (1 pr) ja punavapusen (4 pr) reviirit. Leppälintu Idänuunilintu Sirittäjä Isokäpylintu Punavapunen 19

20 KIRJALLISUUS Jakobsson, N. (toim.) 2008: Ympäristön- ja luonnonsuojelu Lakikokoelmat. Edita Publishing Oy. Helsinki. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja nro 4. Suomen graafiset palvelut, Kuopio. Pöyry 2012: Hankekuvaus ja alustava ympäristövaikutusten arviointi. Esiselvityksen loppuraportti. Rajasärkkä, A. 2005: Linjalaskenta. Eripainos monisteesta: Rytkönen, S., Leppäjärvi, M., Rajasärkkä, A., Siekkinen, J., Várkonyi, G. & Välimäki, P. 2005: Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. Biologian laitoksen monisteita 1/2005. Oulun yliopisto. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 20

21 Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki. Ympäristöministeriö 2005: Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Moniste 16 s. Ympäristöministeriö a) lintudirektiivin I-liitteen mukaiset lajit Ympäristöministeriö b) luontodirektiivin II, IV ja V -liitteiden lajit Ympäristöministeriö c) alueellisesti uhanalaiset lintulajit 21

22 Liite 1. Linjalaskentojen linjakohtaiset tulokset. Linja A ,0 km Laji Pääsarka Apusarka Tutkimussarka Pyy Sepelkyyhky Käki Metsäkirvinen Rautiainen Punarinta Mustarastas Räkättirastas Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Lehtokerttu Hernekerttu Sirittäjä Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Hömötiainen Sinitiainen Talitiainen Korppi Peippo Vihervarpunen Pikkukäpylintu Punatulkku Keltasirkku Yhteensä

23 Linja B ,0 km Laji Pääsarka Apusarka Tutkimussarka Teeri Kurki Sepelkyyhky Käki Käpytikka 1-1 Metsäkirvinen Rautiainen Punarinta Mustarastas Räkättirastas Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Lehtokerttu Hernekerttu Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Hömötiainen Sinitiainen Talitiainen Korppi Peippo Vihervarpunen Punatulkku Keltasirkku Yhteensä

24 Linja C ,0 km Laji Pääsarka Apusarka Tutkimussarka Teeri Kurki Sepelkyyhky Käki Käpytikka Metsäkirvinen Rautiainen Punarinta Mustarastas Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Lehtokerttu Hernekerttu Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Hömötiainen Sinitiainen Talitiainen Korppi Peippo Vihervarpunen Punatulkku Keltasirkku Yhteensä

25 Linja D ,0 km Laji Pääsarka Apusarka Tutkimussarka Pyy Kurki Metsäviklo Sepelkyyhky Käki Palokärki Käpytikka Metsäkirvinen Rautiainen Punarinta Leppälintu Mustarastas Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Lehtokerttu Hernekerttu Pensaskerttu Tiltaltti Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Hömötiainen Töyhtötiainen 1-1 Sinitiainen Talitiainen Peippo Vihervarpunen Punavarpunen Punatulkku Keltasirkku Yhteensä

26 Liite 2. Pistelaskentojen havaintopaikkakohtaiset (kuva 3) havainnot. Piste 1 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Piste 3 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Laulurastas 1Ä - Rautiainen 1Ä - Punakylkirastas 1Ä - Tiltaltti 1Ä - Tiltaltti 1Ä - Pajulintu 1Ä - Pajulintu 1Ä - Hippiäinen 2ä - Peippo 3Ä - Peippo 1Ä 1Ä Piste 1 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Piste 3 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Laulurastas 1ä - Metsäkirvinen 1Ä - Lehtokerttu 1Ä - Rautiainen 1Ä - Hernekerttu - 1Ä Hernekerttu 1Ä - Pajulintu 2Ä - Pajulintu 3Ä - Hippiäinen 1Ä - Peippo 1Ä 1Ä Peippo 1Ä 1Ä Piste 3 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Vihervarpunen 2p - Metsäkirvinen 1Ä - Piste 1 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Hernekerttu 1Ä - Punarinta 1Ä - Tiltaltti 1Ä - Lehtokerttu 1Ä - Pajulintu 2Ä - Pajulintu 2Ä Peippo 1 var 1Ä Peippo 1Ä, 1ä 1Ä Piste 4 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Vihervarpunen 1ä - Punarinta 1 var - Piste 2 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Punakylkirastas 1Ä - Mustarastas 1Ä - Pajulintu 2Ä - Laulurastas - 1Ä Peippo 1Ä 1Ä Pajulintu 1Ä - Keltasirkku 1/1p - Talitiainen 1Ä - Piste 4 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Peippo 2Ä 1Ä Punarinta 1ä - Vihervarpunen 1ä - Pajulintu 2Ä - Piste 2 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Harmaasieppo 2p - Metsäkirvinen 1Ä - Peippo 1/ p, 1 var - Laulurastas - 1Ä Vihervarpunen 2p - Hernekerttu - 1Ä Keltasirkku 1Ä - Tiltaltti 1Ä - Piste 4 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Pajulintu 1Ä - Punakylkirastas 1Ä - Peippo 2Ä - Rautiainen - 1Ä Piste 2 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Pajulintu 2Ä 1Ä Metsäkirvinen 1Ä - Harmaasieppo 1ä - Laulurastas - 1Ä Peippo 1Ä 1Ä Pajulintu 2Ä - Keltasirkku 1ä - Peippo 2Ä 1Ä Vihervarpunen 2p - 26

27 Piste 5 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Piste 6 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Kurki - 1Ä Rautiainen - 1Ä Metsäkirvinen 1Ä - Punakylkirastas 1Ä 1Ä Räkättirastas 1ä - Pajulintu 1Ä 1Ä Hernekerttu 1Ä - Harmaasieppo 2p - Pajulintu 2Ä - Peippo 1ä, 1Ä 1Ä Peippo - 2Ä Piste 7 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Vihervarpunen 1ä - Sepelkyyhky - 2Ä Piste 5 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Metsäkirvinen 1Ä 1Ä Kurki - 1Ä Punarinta 1 var 1Ä Metsäkirvinen 1Ä - Mustarastas 1ä 1Ä Lehtokerttu 1Ä 1Ä Laulurastas - 2Ä Hernekerttu 1Ä - Punakylkirastas 1 var 1Ä Pajulintu 1Ä 2Ä Pajulintu 3Ä - Peippo 2Ä 1Ä Hömötiainen 1 var - Piste 5 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Peippo 1Ä - Metsäkirvinen 1Ä 1Ä Keltasirkku - 1Ä Lehtokerttu 2Ä - Piste 7 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Hernekerttu - 1Ä Sepelkyyhky - 1Ä Pajulintu 2Ä 1Ä Metsäkirvinen 1Ä - Peippo 1ä, 1 var 1Ä Mustarastas /1p - Keltasirkku - 1Ä Laulurastas - 1Ä Piste 6 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Tiltaltti 1Ä - Sepelkyyhky 1Ä - Pajulintu 2Ä - Käpytikka 1ä - Hippiäinen 1ä - Rautiainen - 1Ä Hömötiainen 1ä - Mustarastas 1/ p 1Ä Peippo 1Ä 2Ä Laulurastas 1Ä 1Ä Piste 7 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Punakylkirastas - 1Ä Sepelkyyhky 1p 1Ä Tiltaltti 1Ä - Metsäkirvinen 1 var - Pajulintu 2Ä 2Ä Mustarastas 1/1p - Peippo 3Ä 1Ä Laulurastas - 1Ä Piste 6 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Pajulintu 2Ä 1Ä Sepelkyyhky 1p - Hömötiainen 1ä - Rautiainen - 1Ä Peippo 2Ä 1Ä Mustarastas 1Ä - Piste 8 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Laulurastas - 1Ä Kulorastas - 1Ä Pajulintu 2Ä 1Ä Pajulintu 1Ä 1Ä Harmaasieppo 1p - Talitiainen 1Ä - Peippo 2Ä 1Ä Puukiipijä 1ä - Peippo 1Ä 1Ä 27

28 Piste 8 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Käpytikka 1ä - Pajulintu 2Ä - Puukiipijä 1p - Peippo 1Ä, 1ä 1Ä Piste 8 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Lehtokerttu 1Ä 1Ä Tiltaltti - 1Ä Pajulintu 1p 2Ä 1Ä Peippo 1Ä 1Ä Vihervarpunen - 1Ä Piste 9 (17.5.) Alle 50 m Yli 50 m Mustarastas 1/ p - Räkättirastas 2p - Pajulintu 2Ä - Peippo 1Ä 1Ä Vihervarpunen 1ä - Piste 9 (25.5.) Alle 50 m Yli 50 m Metsäkirvinen - 1Ä Mustarastas 1Ä - Laulurastas - 1Ä Lehtokerttu 1Ä - Pajulintu 3Ä - Hippiäinen 1Ä - Harmaasieppo 3p - Peippo 1Ä 1Ä Keltasirkku - 1Ä Piste 9 (12.6.) Alle 50 m Yli 50 m Metsäkirvinen - 1Ä Mustarastas 1 var - Laulurastas - 1Ä Lehtokerttu 1Ä 1Ä Pajulintu 2Ä 1Ä Hippiäinen 1Ä 1ä - Harmaasieppo 2ä - Peippo 1 var, 1ä 1Ä 28

29

30

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY. Huso Pöylän tuulivoimapuiston. soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

PÖYRY FINLAND OY. Huso Pöylän tuulivoimapuiston. soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY PÖYRY FINLAND OY Huso Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavaalueen metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 2/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 17/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista...

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY RAPORTTEJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rasakangas Wind Farm Oy Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 61/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY Raportteja 5/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saunamaa Wind Farm Oy Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 59/2013 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 23/2014 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI EURAJOEN LINNUSTO- SELVITYS 2010 AHLMAN

PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI EURAJOEN LINNUSTO- SELVITYS 2010 AHLMAN PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI EURAJOEN LINNUSTO- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Vesilintulaskennat... 4 Kartoituslaskennat...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 52/2013 sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Luontoselvitys Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Tammelan kunta Luontoselvitys 2 Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys... 1 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Mäntymäen luontoselvitys Laihia

Mäntymäen luontoselvitys Laihia Mäntymäen luontoselvitys Laihia 2.9.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 3 2.1 Yleistä liito-oravasta. 3 2.2 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 LUONNOS Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden linnustoselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 106 /2007 Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikan kartoitus TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS-

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

Heikkimäen luontoselvitys 2010

Heikkimäen luontoselvitys 2010 Heikkimäen luontoselvitys 2010 1. Selvityksen taustoja Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosasto tarvitsi asemakaavasuunnittelua varten tietoja seitsemän kohteen luontoarvoista. Kohteet olivat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 ALMAN GROUP OY RAPORTTEJA 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 16/2014 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista...

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot