KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA"

Transkriptio

1 Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä Viite KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

2 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Matti Häkkilä Tarja Ojala Linnustoselvitys Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. LUONNONOLOSUHTEET Keskuskarin ranta Kesäranta Suojelualueet 2 3. MENETELMÄT 2 4. TULOKSET Keskuskari Kesäranta 4 5. SELVITYSALUEEN SUOJELULLISESTI MERKITTÄVÄT PESIMÄLAJIT Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Naurulokki (NT) Ristisorsa (VU) Tukkasotka (VU) Mustakurkku-uikku (VU) Isokoskelo (NT) Tukkakoskelo (NT) Punajalkaviklo (NT) Rantasipi (NT) Tylli (NT) Kivitasku (VU) Niittykirvinen (NT) Punavarpunen (NT) Lintudirektiivin Liitteen I lajit Laulujoutsen Tukkasotka Mustakurkku-uikku Lapintiira Suomen erityisvastuulajit Laulujoutsen Tavi Haapana Tukkasotka Telkkä Kuovi 7 6. YHTEENVETO 8 KIRJALLISUUS 9

4 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 1 1. JOHDANTO Kalajoen Hiekkasärkkien alue on voimakkaasti ihmisvaikutteista rannikkoa, jossa luonnontilaisia alueita on suhteellisen vähän. Alueen käytön suunnitteluun ja kaavamuutoksen valmisteluun kuuluva linnustoselvitys tehtiin touko-kesäkuussa Linnustonselvityksen tekemisestä vastasi biologi (FM) ja kokenut lintuharrastaja Matti Häkkilä. 2. LUONNONOLOSUHTEET 2.1 Keskuskarin ranta Keskuskarin ranta (Liite 1) on osin luonnontilaista matalaa rannikkoa alueelle tyypillisine dyyneineen. Metsää kartoitetulla alueella on melko vähän, ja se on pääosin männikköä, jossa lintujen tiheydet ovat melko pieniä. Alueella on rehevä, umpeen kasvava kluuvijärvi, jonka ympäristössä on kosteaa pajupensaikkoa ja hetteikköistä rantaa. Alueen linnustoa dominoi järvellä pesivä suuri naurulokkikolonia (Kuva 1), jonka suojissa pesii myös runsaasti vesi- ja rantalintuja (Taulukko 1). Myös Keskuskariin johtavaa pengertietä reunustava dyynialue on linnustollisesti mielenkiintoinen (Taulukko 2). Kuva 1: Keskuskarin rannassa pesivän suuren naurulokkikolonian koko on vähintään paria. (Kuva: Matti Häkkilä).

5 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Kesäranta Kesärannan alue (Liite 1) on rannoiltaan pääosin loma-asutuksen valtaamaa, ja luonnontilaista rantaa on melko vähän, joskin maan kohoamisen myötä uutta rantaa muodostuu jatkuvasti. Rannan ja yksityistonttien väliin on myös paikoin muodostunut pieniä kosteikoita, joista yhdessä pesii pieni naurulokkikolonia. Pienehkö laidunniitty yllättävän monipuolisine pesimälajeineen monipuolistaa osaltaan alueen linnustoa. Alueen metsä on pääosin nuorehkoa mäntyvaltaista sekametsää, jota kirjovat pienet lammet ja suolaikut. Kartoitetun alueen kaakkoispuolella sijaitsee golf-kenttä ja eteläpäästään se rajoittuu loma-asutustontteihin ja pieneen venesatamaan. Kuva 2: Kesärannan metsät ovat mäntyvaltaisia (Kuva: Matti Häkkilä). 2.3 Suojelualueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeluohjelmiin tai strategioihin sisällytettyjä alueita. Lähimmät Natura-alueet sijaitsevat kaava-alueen etelä- ja lounaispuolella yli kilometrin etäisyydellä. 3. MENETELMÄT Alueen pesivä lintulajisto ja joidenkin lajien kohdalta pariarviot selvitettiin kolmen maastokäynnin aikana (16.5., ja 11.6.). Maastokäyntien aikana alueen metsäalueiden linnusto selvitettiin maalintujen kartoituslaskentamenetelmää soveltaen. Alueella kuljettiin jatkuvasti havainnoiden siten, ettei mikään kartoitettava kohta jäänyt yli sadan metrin etäisyydelle laskijasta. Kosteikkojen osalta sovellettiin pistelaskentamenetelmää siten, että koko alueen linnut olivat havaittavissa ja laskettavissa kiikarilla ja kaukoputkella. Erityishuomiota kiinnitettiin tuoreimmassa uhanalaismietinnössä (Rassi ym. 2010) mainittuihin lajeihin, EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) ja Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001, Leivo ym. 2002). Myös muuttavat ja muuttomatkalla lepäilevät linnut huomioitiin ja kirjattiin muistiin.

6 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 3 4. TULOKSET 4.1 Keskuskari Keskuskarin linnustollisesti merkittävin kohde on kluuvijärvi (Liite 2), jolla pesii vähintään tuhat paria naurulokkeja. Määrä on arvioitu näkyvien pesien ja paikalla havaittujen yksilöiden perusteella, mutta on kuitenkin karkeahko arvio. Parimäärä saattaa olla suurempikin, sillä osa pesistä oli näkymättömissä kasvillisuuden suojissa. Toisaalta paikalla havaittiin jonkin verran myös nuoria, vielä pesimättömiä naurulokkeja. Suuret naurulokkikoloniat puolustavat pesiään petoja vastaan, ja niinpä kolonioiden suojissa pesii yleensä runsaasti vesilintuja. Kluuvijärvellä pesivät tavallisempien sorsalintujen lisäksi vaarantuneeksi (VU) luokitellut mustakurkku-uikku ja tukkasotka, molemmat useampien parien voimin. Järvellä havaittiin myös harmaasorsa, joka on eteläinen ja Suomessa harvalukuinen laji. Havainto koski paria, joten aivan ilmeisesti harmaasorsakin pesii järvellä. Rantapensaikot ovat paitsi sorsien pesimäpaikkoja, myös monien varpuslintujen elinpiiriä. Kluuvijärven rantapensaikossa pesii monipuolinen valikoima varpuslintuja, kuten esimerkiksi silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu punavarpunen. Arvio havaittujen lajien parimääristä on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Keskuskarin rannan kluuvijärven pesimälajisto. Uhanalaisuusluokat: VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010), dir.= EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY), erit.=suomen erityisvastuulaji (Rassi ym. 2010, Leivo ym. 2002). Laji Suojelustatus Parimäärä laulujoutsen erit., dir. 1 kanadanhanhi 1 sinisorsa 3 harmaasorsa 1 tavi erit. 2 haapana erit. 1 tukkasotka VU, erit. 8 telkkä erit. 2 mustakurkku-uikku VU, dir. 2 tukkakoskelo NT 1 naurulokki NT 1000 kalalokki 4 kuovi erit. 1 satakieli 1 punarinta 3 hernekerttu 1 ruokokerttunen 6 pajulintu 10 punavarpunen NT 2 keltasirkku 4 pajusirkku 5 Keskuskariin johtavaa tietä ympäröivällä dyyni- ja ranta-alueella (Liite 2) tavataan pesivänä useita uhanalaiseksi luokiteltuja lintulajeja (Taulukko 2). Lisäksi sillan pohjoispuoleisella lahdella pesii useita mustakurkku-uikkupareja sekä tukkasotkia. Ranta-alueen lajit ja niiden pariarviot on esitetty tarkemmin taulukossa 2. Pesimälajien lisäksi alueella havaittiin aluetta saalistus- ja ravinnonhankintapaikkanaan käyttäviä erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltuja pikkutiiroja. Jo mainittujen alueiden lisäksi Keskuskarin rannan alueella on jonkin verran mäntyvaltaista havumetsää sekä rakennettua ympäristöä. Näiden linnustollinen merkitys on vähäinen ja lajisto koostuu tavanomaisista metsäympäristön lajeista, kuten peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja harmaasieppo. Kaikkiaan Keskuskarin rannan osa-alueella tavattiin 38 lintulajia (Liite 3).

7 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 4 Kuva 2. Mustakurkku-uikku ja tukkasotka kuuluvat Keskuskarin rannan pesimälajistoon (Kuva: Matti Häkkilä). Taulukko 2. Keskuskarintien ranta-alueen pesimälajisto. Uhanalaisuusluokat: VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010), dir.= EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY), erit.=suomen erityisvastuulaji (Rassi ym. 2010, Leivo ym. 2002). Laji Suojelustatus Parimäärä mustakurkku-uikku VU, dir. 3 tukkasotka VU, Erit. 6 tukkakoskelo NT 1 lapintiira dir. 2 meriharakka 2 pikkutylli 1 tylli NT 1 punajalkaviklo NT 1 rantasipi NT, dir. 1 kivitasku VU 2 niittykirvinen NT Kesäranta Kesäranta on elinympäristöltään selvästi Keskuskarin rantaa monipuolisempi, ja myös lintulajisto on runsaampi. Lajistokeskittymiä alueella on kuitenkin vähän. Pienillä kluuvijärvillä lomaasutuksen ja meren välissä pesii muutamia kymmeniä pareja naurulokkeja sekä pieniä määriä vesilintuja. Tarkkojen parimäärien selvittäminen on kuitenkin hankalaa, sillä samat linnut liikkuivat myös Keskuskarin rannan suuren naurulokkikolonian liepeillä. Monipuolisimpana lintujen pesimäkohteena nousee Kesärannan alueella esiin pieni lampaiden laiduntama rantaniitty (Liite 2), jolla pesii varsin monipuolinen linnusto (Taulukko 3). Huomionarvoisimmat pesimälajit ovat vaarantuneeksi luokitellut ristisorsa, tukkasotka ja kivitasku. Lisäksi niittyä reunustavassa metsässä lauloi mm. silmälläpidettäväksi luokiteltu sirittäjä. Pesimälajien lisäksi niityllä havaittiin muuttava pikkukuovi, kaksi kiertelevää lapinsirriä sekä 60 keltavästäräkin ruokaileva parvi, joten alueella voi olla merkitystä lintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana. Samana päivänä havaittu laulava sinirinta oli myös ilmeisesti muuttomatkalla, eikä kuulu alueen pesimälajistoon.

8 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 5 Taulukko 3. Kesärannan laidunniityn pesimälajisto. Uhanalaisuusluokat: VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010), dir.= EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY), erit.=suomen erityisvastuulaji (Rassi ym. 2010, Leivo ym. 2002) Laji Suojelustatus Parimäärä ristisorsa VU 1 tukkasotka VU, Erit. 3 isokoskelo NT 2 lapintiira dir. 5 kalalokki 5 meriharakka 1 punajalkaviklo NT 1 valkoviklo 1 metsäviklo 1 taivaanvuohi 1 kuovi erit. 1 kivitasku VU 1 pensastasku 1 niittykirvinen NT 1 pajusirkku 3 Alueen metsät ovat pääosin melko nuoria, mäntyvaltaisia sekametsiä, joissa on vähän tai ei ollenkaan lahopuuta. Niinpä alueen lintulajisto koostuu pää-osin tavanomaisista metsälajeista kuten peippo, metsäkirvinen ja pajulintu sekä erilaiset rastaat. Kanalinnuista alueella esiintyy pyy, jälkihavaintojen perusteella myös teeri ja ilmeisesti ainakin talvisaikaan myös riekko. Kaikkiaan Kesärannan osa-alueella havaittiin 56 lintulajia (Liite 3). 5. SELVITYSALUEEN SUOJELULLISESTI MERKITTÄVÄT PESIMÄLAJIT 5.1 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Naurulokki (NT) Naurulokki on taantunut, mutta edelleen yleinen pesimälaji Suomessa. Maamme naurulokkikolonioiden keskikoko on noin sata paria, mutta ne voivat pesiä myös yksittäin tai muodostaa useiden satojen parien, paikoin jopa yli tuhannen parin kolonioita. Selvitysalueella pesii noin tuhannen parin kolonia. Naurulokkien viihtymiseen alueella vaikuttaa oleellisesti ravinnon saatavuus sekä sopiva pesimäympäristö. Naurulokki hyödyntää ravinnonhankinnassaan kaatopaikkoja ja turkistarhoja, joista on helposti saatavilla runsaasti ravintoa. Keski-Pohjanmaa ja Pohjois- Pohjanmaan eteläosat ovat naurulokin tärkeintä pesimäaluetta Suomessa, mikä ainakin osin selittyy turkistarhojen suurella määrällä. Koska vesistöjä ja kosteikkoja on Pohjanmaalla niukasti, on sopiviin pesimäympäristöihin muodostunut suuria yhdyskuntia. Kalajoen seudulla naurulokki on suhteellisen runsas. Esimerkiksi Kalajoen Holmanperän Leton rannassa ja toisaalta Rahjan saaristossa on yleisesti tiedossa olevia, suuria, yli tuhannen parin kolonioita Ristisorsa (VU) Ristisorsa on linnustomme uudistulokas, joka Suomessa pesii ainoastaan alavilla merenrannoilla. Sen kanta on vahvimmillaan Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja toisaalta Porin seudulla. Pienen pesimäkannan (n. 300 paria) laji on luokiteltu vaarantuneeksi (VU), mutta pesintöjen määrä on hiljalleen kasvanut. Sopivien pesimäpaikkojen määrä rajoittanee kuitenkin kannan kasvua tulevaisuudessa. Selvitysalueella havaittiin yksi pesivän oloinen ristisorsapari. Lajin pesinnän varmistaminen ennen poikasten kuoriutumista on kuitenkin vaikeaa, sillä laji pesii hiekkaan kaivamaansa koloon. Myös pesimättömiä lintuja kiertelee sopivilla pesimäpaikoilla.

9 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tukkasotka (VU) Tukkasotka on erilaisten vesistöjen yleinen pesimälaji, jonka kanta on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt selvästi. Vähenemisen syitä ei tarkkaan tiedetä, mutta kosteikkojen umpeenkasvulla ja naurulokin vähenemisellä saattaa olla osuutta asiaan, sillä laji pesii mielellään naurulokkikolonian suojissa. Perämeren rannikolla laji on yleinen ja tavallinen pesimälintu Mustakurkku-uikku (VU) Mustakurkku-uikku on eteläinen kosteikkojen ja rehevien merenlahtien asukki, jonka kanta on viime vuosina harventunut etenkin sisämaassa. Syytä taantumalle ei tarkkaan tiedetä, mutta kosteikkojen umpeenkasvu saattaa olla merkittävä tekijä, sillä merialueilla muutokset ovat olleet vähäisempiä ja paikoin laji on jopa runsastunut. Kalajoen seudulla laji ei ole erityisen yleinen, mutta selvitysalueella lajia havaittiin peräti viisi paria Isokoskelo (NT) Isokoskelo on rannikon ja sisämaan karujen järvien pesimälintu, joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi kannan viimeaikaisen vähenemisen takia. Syytä taantumalle ei tiedetä, mutta se on ollut voimakkainta sisämaassa, ja merialueilla isokoskelo on edelleen yksi yleisimmistä vesilinnuista Tukkakoskelo (NT) Tukkakoskelo on isokoskelon tapaan taantunut, mutta väheneminen on ollut voimakkainta sisämaan järvillä. Merialueilla tukkakoskelo on edelleen yksi yleisimmistä vesilinnuista Punajalkaviklo (NT) Merenrantojen tyyppikahlaaja punajalkaviklo on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana noin 50 %, ja se on nykyisin luokiteltu silmälläpidettäväksi. Voimakkainta väheneminen on ollut sisämaan pesimäpaikoilla, mutta myös merialueella taantuminen on havaittavissa. Syytä vähenemiselle ei tiedetä Rantasipi (NT) Vaikka rantasipi pesii lähes koko maassa Tunturi-lappia ja ulkosaaristoa lukuun ottamatta ja se on vesistöjemme yleisin kahlaaja, on se viimeaikaisen taantumisen johdosta luokiteltu silmälläpidettäväksi. Laji on vähentynyt etenkin Pohjois-Suomen sisämaassa, mutta rannikoilla kanta on pysytellyt vakaana. Kalajoen seudulla laji on yleinen pesimälintu Tylli (NT) Tylli on laajalle levinnyt kahlaaja, jonka levinneisyys on Suomessa kaksijakoinen: se pesii toisaalta rannikolla ja toisaalta Lapissa rannoilla, niityillä ja palsasoilla. Tyllin maailmankanta on vähentynyt, mutta Euroopassa väheneminen on ollut maltillista. Suomen pesimäkanta on luokiteltu silmälläpidettäväksi, sillä etenkin Pohjanlahdella ja myös Pohjois-Suomen sisämaasta laji on monin paikoin hävinnyt pesimälajistosta Kivitasku (VU) Kivitasku on vähentynyt Suomessa dramaattisesti 1980-luvun noin parista vuoden 2010 vajaaseen pariin. Syyt vähenemiselle ovat epäselviä, mutta mahdollisesti muutokset talvehtimisalueilla ovat vaikuttaneet asiaan. Myös maanviljelytapojen muutoksilla voi olla vaikutusta, sillä kanta on vähentynyt voimakkaimmin sisämaassa. Yhtenäisin ja runsain kivitaskukanta pesii nykyään tuntureilla ja merenrannikoilla. Perämeren rannikolla laji on edelleen yksi runsaimmista varpuslinnuista Niittykirvinen (NT) Niittykirvinen on avoimien soiden ja niittyjen pesimälaji, joka on kärsinyt elinympäristömuutoksista muun muassa soiden ojitusten johdosta. Laji on kannan taantumisen takia luokiteltu silmälläpidettäväksi, mutta Suomen pesimäkanta on edelleen paria. Merenrantaniityillä laji on edelleen elinvoimainen ja runsas.

10 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Punavarpunen (NT) Punavarpunen on 1900-luvulla Suomeen levinnyt itäinen tulokas, jonka kanta oli runsaimmillaan 1990-luvulla. Lajin viimeaikainen väheneminen johtunee muutoksista talvehtimisalueilla. Punavarpunen on kuitenkin edelleen tavallinen pensaikkomaiden pesimälaji, jonka pesimäkanta on paria. 5.2 Lintudirektiivin Liitteen I lajit Laulujoutsen Laulujoutsen on runsastunut 1900-luvun alkupuolella sukupuuton partaalla olleesta lajista nykyisin kaikenlaisten vesistöjen tavalliseksi pesimälinnuksi. Lajin kanta arvioitiin vuonna parin suuruiseksi ja se runsastuu edelleen. Myös Kalajoen seudulla laji on yleinen pesimälintu Tukkasotka Katso Mustakurkku-uikku Katso Lapintiira Laajalle levinneen lapintiiran levinneisyys on Suomessa kaksijakoinen. Laji pesii toisaalta rannikolla, toisaalta pohjoisen Suomen karuilla järvillä ja lammilla. Sisämaan pesimäkanta on taantunut jonkin verran, mutta rannikolla laji on hyvin yleinen. Myös Perämeren alueella laji on runsas ja hyvin tavallinen pesimälintu. 5.3 Suomen erityisvastuulajit Laulujoutsen Tavi Katso Tavi on tavallinen koko maahan levittäytynyt pesimälaji, jonka kannaksi arvioidaan noin paria. Lajin kanta saattaa olla hieman taantunut viime aikoina, mutta toisaalta suuretkin kannanvaihtelut ovat lajille tyypillisiä. Tavi on kuitenkin edelleen yksi tavallisimmista kaikenlaisten vesistöjen pesimälinnuista koko maassa Haapana Haapana on tavallinen, joskin taantunut vesilintu, jonka pesimäkannaksi arvioidaan noin paria. Haapana pesii lähes kaikenlaisissa vesistöissä kaikkein karuimpia vesiä lukuun ottamatta meren saaristosta sisämaan suolampiin. Myös Kalajoen seudulla haapana on melko tavallinen pesimälintu Tukkasotka Telkkä Kuovi Katso Telkkä on kaikenlaisten vesien yleinen ja runsaslukuinen pesimälintu, jonka vakaaksi kannaksi arvioidaan noin paria. Kalajoen rannikolla laji on tavallinen ja runsaslukuinen. Kuovi on viljelymaiden, rantaniittyjen ja avosoiden pesimälintu, jonka Euroopan kannasta jopa kolmannes pesii Suomessa. Laji on taantunut Etelä-Suomessa ja jonkin verran myös aivan pohjoisimmassa Suomessa, mutta maan keskiosien kanta on pysytellyt vakaana. Kalajoen seudulla laji on runsaimmillaan viljelymailla, mutta myös rantaniityillä laji on tavallinen pesimälintu.

11 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 8 6. YHTEENVETO Kaava-alueen merkittävin linnustoalue on Keskuskarin kluuvijärvi, jolla suuren naurulokkikolonian suojissa pesii muitakin uhanalaisia lajeja, lintudirektiivilajeja sekä Suomen erityisvastuulajeja. Vaikka monet Keskuskarilla pesivät lintulajit ovat valtakunnallisesti uhanalaisia/silmälläpidettäviä tai ne ovat EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja, ovat niistä monien kannat Kalajoen seudulla ja läheisillä merialueilla vielä runsaita ja elinvoimaisia. Muita tärkeitä lintualueita selvitysalueella ovat Keskuskarintien ranta-alue ja Kesärannan rantaniitty, joista jälkimmäisellä on merkitystä myös muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena. Lahdessa 15. päivänä tammikuuta 2013 RAMBOLL FINLAND OY Tarja Ojala ryhmäpäällikkö Matti Häkkilä FM biologi

12 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA 9 KIRJALLISUUS Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola- Roos, M & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja No: 4. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ym-päristökeskus, Helsinki. 685 s.

13 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Liite 1: Kartoitusalue: oikealla Keskuskari, vasemmalla Kesäranta

14 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Liite 2: Kalajoen Hiekkasärkkien kartoitusalueen merkittävimmät lintupaikat. 1=kluuvijärvi, 2=Keskuskarintietä ympäröivä dyynialue, 3=laidunniitty

15 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Liite 3: Kalajoen Hiekkasärkkien alueella havaitut lajit (muuttavana tai ohilentävänä havaitut merkitty tunnuksella m) Keskuskarin ranta laulujoutsen (Cygnus cygnus) kanadanhanhi (Branta canadensis) sinisorsa (Anas platyrhynchos) harmaasorsa (Anas strepera) haapana (Anas penelope) tavi (Anas crecca) lapasorsa (Anas clypeata) tukkasotka (Aythya fuligula) telkkä (Bucephala clangula) tukkakoskelo (Mergus serrator) isokoskelo (Mergus merganser) mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) naurulokki (Larus ridibundus) kalalokki (Larus canus) lapintiira (Sterna paradisaea) pikkutiira (Sterna albifrons) (m; pesinee lähistöllä) kuovi (Numenius arquata) punajalkaviklo (Tringa totanus) meriharakka (Haematopus ostralegus) pikkutylli (Charadrius dubius) tylli (Charadrius hiaticula) mustarastas (Turdus merula) punakylkirastas (Turdus iliacus) satakieli (Luscinia luscinia) punarinta (Erithacus rubecula) talitiainen (Parus major) sinitiainen (Parus caeruleus) metsäkirvinen (Anthus trivialis) niittykirvinen (Anthus pratensis) västäräkki (Motacilla alba) kivitasku (Oenanthe oenanthe) hernekerttu (Sylvia curruca) ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) harmaasieppo (Muscicapa striata) punavarpunen (Carpodacus erythrinus) peippo (Fringilla coelebs) vihervarpunen (Carduelis spinus) pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

16 PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Kesäranta ristisorsa (Tadorna tadorna) haapana (Anas penelope) tavi (Anas crecca) tukkasotka (Aythya fuligula) isokoskelo (Mergus merganser) pyy (Bonasa bonasia) naurulokki (Larus ridibundus) kalalokki (Larus canus) harmaalokki (Larus argentatus) kalatiira (Sterna hirundo) lapintiira (Sterna paradisaea) kuovi (Numenius arquata) pikkukuovi (Numenius phaeobus) (m) metsäviklo (Tringa ochropus) valkoviklo (Tringa nebularia) punajalkaviklo (Tringa totanus) taivaanvuohi (Gallinago gallinago) lehtokurppa (Scolopax rusticola) rantasipi (Actitis hypoleucos) meriharakka (Haematopus ostralegus) lapinsirri (Calidris temminckii) (m) sepelkyyhky (Columba palumbus) käpytikka (Dendrocopos major) käki (Cuculus canorus) pensastasku (Saxicola rubetra) kivitasku (Oenanthe oenanthe) rautiainen (Prunella modularis) metsäkirvinen (Anthus trivialis) niittykirvinen (Anthus pratensis) västäräkki (Motacilla alba) keltavästäräkki (Motacilla flava) (m) hernekerttu (Sylvia curruca) lehtokerttu (Sylvia borin) ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) pajulintu (Phylloscopus trochilus) sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) räkättirastas (Turdus pilaris) punakylkirastas (Turdus iliacus) laulurastas (Turdus philomelos) punarinta (Erithacus rubecula) sinirinta (Luscinia svecica) (m) kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) harmaasieppo (Muscicapa striata) hippiäinen (Regulus regulus) talitiainen (Parus major) sinitiainen (Parus caeruleus) harakka (Pica pica) varis (Corvus corone cornix) viherpeippo (Carduelis chloris) vihervarpunen (Carduelis spinus) urpiainen (Carduelis flammea) peippo (Fringilla coelebs) punavarpunen (Carpodacus erythrinus) keltasirkku (Emberiza citrinella) pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011 Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry Johdanto Tutkimuksen tilaaja oli Ramboll Oy. Kartoituksen kohteena olivat nykyisellä ja suunnitellulla

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS

NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys 1. Johdanto...5 2. Tutkimusalue...5 3. Aineisto ja menetelmät...6 4. Tulokset...7

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

Fjärdkärin asemakaavan luontoselvitys

Fjärdkärin asemakaavan luontoselvitys Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 12.6.2012 1 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 SUOJELUTIEDOT... 2 3 SELVITYSMENETELMÄT... 2 4 SELVITYSALUEEN LUONTO... 2 4.1 Osa-alueiden luonto... 3 5 LINNUSTOSELVITYS...

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä. Esko Gustafsson, Kim Kuntze

Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä. Esko Gustafsson, Kim Kuntze Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä Esko Gustafsson, Kim Kuntze 1. Kaksi artikkelia TLY:n juhlavuonna 2. 1. Kannanarviot Noin 75 tarpeeksi yleistä lajia: vakiolinjat Tarpeeksi

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON 1/52 HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON PERTTI KOSKIMIES, VILHO KUNTSI, TIMO METSÄNEN, SEPPO NIIRANEN & PEKKA TOIMINEN Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry. PL

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot