UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä Viite UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

2 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Saara Kattainen Kirsi Lehtinen Tarja Ojala Pöllö- ja pesimälinnustoselvitys Konttisuon alueelta Viite Kannen kuva: Valkoviklo (Tringa nebularia) Tenhuslammella Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLTÖ. JOHDANTO 2. LASKENTAMENETELMÄT 2 3. TULOKSET 3 3. Pesimälinnuston yleiskuvaus Linnusto kosteikoilla Huomionarvoiset pesimälajit Lajikohtainen tarkastelu 5 4. YHTEENVETO 0 5. LÄHTEET LIITTEET Liite A Hankealueen kartta, jolla huomionarvoiset lintuhavainnot Liite B Hankealueen kartta, jolla laskentalinjat sekä laskentapisteet Liite 2 Konttisuon hankealueella havaitut lintulajit Liite 3 Konttisuon hankealueella havaitut huomionarvoiset lintulajit Liite 4 Lintulajit koko seuranta-alueella Liite 5 Huomionarvoiset lintulajit koko seuranta-alueella Liite 6 Linjalaskennan tulokset Liite 7 Pistelaskentatulokset Liite 8 Pöllökartoituksen laskentapisteet

4 . JOHDANTO UPM Tuulivoima Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Soinin ja Karstulan rajalla sijaitsevalle Konttisuon alueelle. Soinin keskusta sijaitsee noin 20 kilometriä suunnittelualueen pohjoispuolella ja etäisyyttä Karstulan keskustaan noin 25 kilometriä ja Ähtäriin noin 30 kilometriä (kuva -). Suunnittelualueen pinta-ala on 23 km². Suunnittelualue on laaja ja alueella on useita eri metsäja suotyyppejä. Metsät ovat pääosin männiköitä, vanhempia kuusikkoja alueella on pienialaisesti lähinnä alueen keski- ja eteläosissa. Valtaosa hankealueen soista on turvetuotannossa. Suunnittelualueella sijaitsee kolme suolampea (Pirttilampi, Tenhuslampi ja Hepolampi). Alueen välittömässä läheisyydessä on lisäksi useita lampia tai pienehköjä järviä (Lumperoisen lammit, Lylylampi, Iso-Lauttajärvi, Koijärvi, Härkälampi, Lehtolampi, Haukijärvi ja Laukerilampi). Suunnittelualueen pesimälinnustoa selvitettiin keväällä ja kesällä 203 maastossa tehtyjen linnustokartoitusten avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisten (Rassi ym. 200), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) sekä Suomen erityisvastuulajien esiintymiseen (Rassi ym. 200). Pöllökartoituksesta vastasi FM Juhani Hopkins ja pesimälintukartoituksen maastotöistä sekä raportoinnista MMM Saara Kattainen. Tässä raportissa esitellään selvityksessä käytetyt menetelmät sekä tulokset. Kuva - Suunnittelualueen sijainti.

5 2 2. LASKENTAMENETELMÄT Suunnittelualueella esiintyviä pöllöjä kartoitettiin kahtena yönä ja aikavälillä 2.00 ja Pöllöjä kartoitettiin suunnittelualueen teitä autolla ajaen, pysähtyen tien varteen noin kilometrin välein (liite 2). Kussakin kuuntelupisteessä pysähdyttiin noin 3-5 minuutin ajan. Pöllöille suotuisilla paikoilla käytettiin kuuntelun jälkeen myös ääniatrappia. Tällöin soitettiin pöllöjen soidinääniä kolmen minuutin ajan koko ajan kuunnellen. Tämän jälkeen odotettiin mahdollisia pöllöjen huutoja minuutin ajan. Soitossa käytettiin varpus-, helmi- ja viirupöllön ääniä. Pesimälinnustoa selvitettiin kahdesti, kerran toukokuussa ja toisen kerran kesäkuussa ( ja ). Laskentojen painopisteenä oli havaita alueelta mahdolliset arvokohteet ja linnustollisesti joko tiheät tai lajistoltaan runsaat alueet sekä kartoittaa suunniteltujen tuulivoimaloiden rakentamisalueiden ympäristöt. Pesimälinnustoa selvitettiin soveltaen maalintujen pistelaskentamenetelmää, sekä myös linjalaskennalla ja vesilintujen osalta osittain myös kiertolaskennalla (Koskimies & Väisänen 988). Suunnittelualueelle sijoitettiin 20 laskentapistettä, joista 2 sijoittui suunniteltujen tuulivoimaloiden rakentamisalueille. Loput pisteet sijoitettiin alueille, joiden nähtiin peruskartta- ja ilmakuva-, sekä maastotarkastelun perusteella olevan mahdollisesti linnustollisesti tärkeitä elinympäristöjä. Tuulivoimaloiden lähiympäristö kartoitettiin lisäksi tarkemmin kiertämällä kunkin suunnitellun voimalan ympäri noin 5-25 m säteellä maastosta riippuen. Pistelaskentamenetelmässä havainnoitiin tietyltä pisteeltä viiden minuutin ajan lintuja jakaen ne alle ja yli 50 metrin päässä havaittuihin. Linjalaskennassa suunnittelualueelle sijoitettiin kaksi runsaan kahden kilometrin pituista linjaa, joilla pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava poikkileikkaus alueen metsä- ja suotyypeistä. Laskennassa käveltiin etukäteen kartalle piirrettyä linjaa pitkin mahdollisimman suoraviivaisesti ja merkittiin kaikki havaitut linnut. Myös linjalaskennassa pysähdyttiin muutaman kymmenen metrin välein paikalleen havainnoimaan. Kiertolaskennassa kartoitettava kosteikko kierrettiin kauttaaltaan ja kaikki havaitut lajit kirjattiin. Perusteena lajin pesimiselle käytettiin niiden reviirikäyttäytymistä, johon luettiin esimerkiksi laulavat koiraat, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. Erityistä huomiota vaativat lajit merkittiin kartalle. Suunnittelualueen lisäksi käytiin kartoittamassa kaikki alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kosteikot (8 kpl) piste- ja kiertolaskennan yhdistelmällä.

6 3 3. TULOKSET 3. Pesimälinnuston yleiskuvaus Kevään selvityksessä ei tehty havaintoja pöllöjen esiintymisestä suunnittelualueella. Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä havaittiin Lehtopöllön huhuilua Hirviahon tuntumasta. Kesän 203 laskennoissa havaittiin yhteensä 56 lintulajia, joista 43 tavattiin suunnittelualueen sisällä (liite 2 ja 4). Suurin osa havaituista linnuista kuului suomalaiseen metsien peruslajistoon. Pistelaskentojen ja linjalaskennan perusteella voitiin todeta, että alueen yleisimmät pesimälinnut olivat peippo, pajulintu ja metsäkirvinen, joiden suhteellinen parimääräarvio/km² oli kaikista korkein. Suhteellisten linnustotiheyksien laskemiseen käytettiin apuna kuuluvuuskertoimia (Järvinen & Väisänen 983) ja Järvisen (978) kaavaa. Linjalaskentojen perusteella alueen suhteelliseksi linnustotiheydeksi laskettiin 62,4 paria/km² (ks. liite 6), kun taas sama luku pistelaskentojen perusteella oli toukokuussa 24 paria/ km² ja kesäkuussa 39 paria/ km² (ks. liite 7). Molemmat tiheydet ovat pienempiä kuin normaalit kangasmetsien linnustotiheydet. Suunnittelualueen kasvillisuudelta ja luontotyypeiltään rehevin kohde oli alueen keskiosissa sijaitseva Saarenkytö, jossa tiheän ojaverkoston ympärillä kasvaa runsaasti laululinnuille sopivaa matalahkoa pensasmaista pajua (Salix sp.) sekä lähiympäristössä koivuvaltaista lehtimetsää. Saarenkytö ei kuitenkaan lajirunsaudeltaan osoittautunut merkittäväksi lintuympäristöksi. Alueen tyyppilajit olivat mustarastas, pajulintu ja peippo. Suunnittelualueen muilla alueilla lajisto oli metsätyypilleen ominaista. Kaikki suunnittelualueella havaitut huomionarvoiset lajit on esitetty liitteessä 3 ja koko selvitysalueella havaitut liitteessä 5. Kuva 3- Peippo (Fringilla coelebs) ja metsäkirvinen (Anthus trivialis). 3.2 Linnusto kosteikoilla Kosteikkolinnuston kannalta merkittävimmät alueet suunnittelualueen sisällä olivat Pirttilampi ja Tenhuslampi ja alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Lylylampi sekä Iso-Lauttajärvi. Suunnittelualueen pohjoisosissa sijaitseva Pirttilampi on soinen pitkälti umpeen kasvanut kosteikko, jossa on useita toisiinsa vesiyhteydessä olevia pieniä avovesialueita. Täten se tarjoaa suojaa myös reviiritietoisemmille lajeille. Pirttilammella havaittiin useita vesilintu- ja kahlaaja-lajeja (mm. telkkä, tavi, lapasorsa, laulujoutsen, kuovi, liro, naurulokki) ja se tuotti myös poikueita. Suunnittelualueen keskellä sijaitseva Tenhuslampi on puolestaan karu, pieni soinen lampi. Kokoonsa nähden sen lajirunsaus oli huomattava (mm. tavi, telkkä, valkoviklo). Lammella oli myös aktiivinen kaakkurin pesä rahkasaarekkeella. Lammella ei tavattu maastokäyntien aikana kaakkuria, mutta kaakkuripari havaittiin läheisellä Iso-Lauttajärvellä sekä ylilentona Metsäsianharjun yllä. Kosteikkolinnustolajistoltaan monimuotoisin on suunnittelualueen lounaisosaan rajautuva Lylylampi, jossa sijaitsi noin 00 naurulokin pesivä yhdyskunta, useita vesilintupareja (mm. tukkasotka, laulujoutsen, telkkä, tavi), saalistava kalasääski sekä kahlaajia (valkoviklo, punajalkaviklo). Lylylammella oli myös useita merkkejä majavan toiminnasta.

7 4 Suunnittelualue rajoittuu länsilaidallaan osittain Iso-Lauttajärveen. Iso-Lauttajärvi on karuhko ja suurin hankealueen läheisyydessä oleva järvi. Iso-Lauttajärvellä lajirunsaus oli pieni, mutta havaitut lajit olivat huomionarvoisia. Järvellä tavattiin kuikkia ja kaakkureita sekä useita naurulokkeja, rantasipi ja kalatiira-pari. Kuva 3-2 Tavin poikanen (Anas crecca) Tenhuslammella ja laulujoutsen (Cygnus cygnus) Pirttilammella. 3.3 Huomionarvoiset pesimälajit Konttisuon pesimälinnustokartoituksissa tavattiin 24 huomionarvoista lintulajia, joista 7 tavattiin suunnittelualueen sisällä. Kaikki kartoituksissa havaitut huomionarvoiset lajit on esitetty liitteessä 5. Taulukko 3- Suunnittelualueen sisällä tavatut huomionarvoiset lajit. Luonnonsuojelu asetuksen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit Alueellisesti Uhanalaiset lajit Laji Tiet.nimi EVA D Uhanalaisuusluokitus Kaakkuri Gavia Stellata DI NT Kivitasku Oenanthe oenanthe VU X Kuovi Numenius arquata EVA LC Kurki Grus grus DI LC Laulujoutsen Cygnus cygnus EVA LC Lehtopöllö Strix aluco LC RU Leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA LC Liro Tringa glareola EVA DI LC RU Metso Tetrao urogallus EVA DI NT RU Naurulokki Larus ridibundus NT Pikkulepinkäinen Lanius collurio DI NT Pikkulokki Larus minutus EVA DI LC Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Tavi Anas crecca EVA LC Teeri Tetrao tetrix EVA DI NT Telkkä Bucephla clangula EVA LC Valkoviklo Tringa nebularia EVA LC Lintudirektiivin liitteen I lajit (D) Euroopan Unionin lintudirektiivi on annettu vuonna 979. Direktiivin tarkoitus on suojella Euroopan unionin alueen luonnonvaraisia lintuja, erityisesti muuttolintujen sekä kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkoalueiden suojelua. Erityisiä lajikohtaisia suojeluvelvoitteita on asetettu tiettyihin lintulajeihin, jotka on mainittu direktiivin liitteessä I, Konttisuolla näistä lajeista pesivänä tavattiin seuraavat kymmenen lajia: teeri, metso, kurki, pikkulepinkäinen, pikkulokki, kaakkuri, kalasääski, kalatiira, kuikka ja liro. Näistä kalasääski ja kalatiira tavattiin suunnittelualueen ulkopuolella, mutta välittömässä läheisyydessä. Valtakunnallisesti (VU) ja alueellisesti (RU) uhanalaiset lintulajit sekä silmälläpidettävät lajit (NT) Valtakunnallisesti uhanalaisiksi luokitelluista lajeista alueella pesivänä tavattiin silmälläpidettäväksi luokitellut (NT) teeri, metso, kaakkuri, pikkulepinkäinen, sirittäjä ja naurulokki. Silmälläpidettävät lajit eivät ole Suomessa vielä uhanalaisia mutta lajien pesimäkantojen vähenemisen vuoksi lajien esiintymistä tarkkaillaan.

8 5 Konttisuolla tavattiin seuraavat valtakunnallisesti uhanalaiset lajit (VU): kivitasku ja tukkasotka, joista tukkasotka suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Lylylammella. Konttisuon alue kuuluu Pohjanmaan Keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen, jolle alueellisesti uhanalaisia (RU) lajeja tavattiin laskennoissa: liro, metso ja lehtopöllö. Suomen erityisvastuulajit (EVA) Suomen erityisvastuulajit ovat Euroopan laajuisesti uhanalaisia ja taantuneita lintuja, joiden levinneisyys on EU:ssa keskittynyt Suomen alueelle. Lajien säilymisellä Suomessa voidaan katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Erityisvastuulajeista alueella tavattiin: teeri, metso, leppälintu, haapana, telkkä, tavi, kaakkuri, kalatiira, kuovi, laulujoutsen, liro, rantasipi, tukkasotka ja valkoviklo, joista haapana, kalatiira, rantasipi ja tukkasotka tavattiin suunnittelualueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä Lajikohtainen tarkastelu Teeri (Tetrao tetrix) NT, D, EVA Teeri viihtyy monenlaisissa metsäympäristöissä, mutta suosii erilaisia valoisia reunavyöhykkeitä, kuten soiden ja hakkuuaukeiden reunamat. Teeren pesintää on vaikea varmistaa, koska pesät ovat hyvin piilossa ja naaras nousee munien päältä lentoon vasta, kun häiriötekijä on lähellä. Pesimälinnustoselvityksissä havaittiin yhden naarasteeren nousevan katajan alla olevasta pesästä lentoon (suunniteltu tuulivoimala 3 vierestä), mutta munia ei pesästä löytynyt. Toinen näköhavainto saatiin linjalaskennalta, jossa naaras lennähti Metsäsianharjulle vievältä tieltä metsään. Metso (Tetrao urogallus) NT, D, EVA Metso käyttää elinympäristönään monipuolisesti erilaisia havu- tai sekametsiä kankaineen ja rämeineen. Tyypillistä metsolle on se, että eri ikävaiheissa ja vuodenaikoina sen elinympäristövaatimukset ovat erilaisia (vrt. soidinpaikka, poikueympäristö). Yhtenäiset metsäalueet ovat metson menestymisen kannalta olennaisia. Pesimälinnustokartoituksien yhteydessä ei tehty metsosta näköhavaintoja. Sen sijaan metson ulosteita löytyi useammasta paikasta, alueen suolampien ympäristöistä sekä metsäautoteiltä. Kuva 3-3 Metson (Tetrao urogallus) jätöksiä Selkämäelle vievällä tiellä. Kurki (Grus grus) LC, D Kurki on soiden ja rantaniittyjen lintu, jota tavataan runsastumisen myötä myös aiemmin epätyypillisemmilläkin pesintäalueilla. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattiin joitakin kurki, Lylylammella, Riihiperän turvetuotantoalueella, Kuivuulammella, Haukilammella ja Pirttilammella.

9 6 Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) NT, D Pikkulepinkäinen pesii mielellään jo hieman pensastuneissa hakkuuaukoissa, joissa on tarjolla sille soveltuvia pesäpaikkoja ja ravintoa. Suunnittelualueella tavattiin pikkulepinkäispari (ääni sekä näköhavainto) kahdesti. Ensimmäinen havainto tehtiin toukokuun kartoituskerralla tuulivoimalan 8 välittömässä läheisyydessä sekä kesäkuussa tuulivoimalan 9 välittömässä läheisyydessä. Kyseessä saattaa olla sama pari, sillä toukokuun kartoituskerralla pikkulepinkäispari ja isolepinkäispari kävivät reviiritaistelua suunnitellun tuulivoimalan 8 alueella. Kuva 3-4 Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) Isoaholle tulevan tuulimyllyn läheisyydessä. Kalatiira (Sterna hirundo) NT, D Kalatiira pesii sisämaan järvillä sekä sisäsaaristossa. Se on levittäytynyt sisämaassa Etelä-Lappiin saakka ja merialueilla se on yleinen pesimälintu kauttaaltaan. Kalatiira on ollut saariston runsain tiiralaji, mutta sen kannat romahtivat viime vuosisadan lopulla. Kanta on sittemmin paikoittain kasvanut ja paikoittain taantunut. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Iso- Lauttajärvellä tavattiin yksi kalatiira-pari. Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) D, EVA Pikkulokki on melko yleinen pesimälaji Keski-Suomen ja Etelä-Lapin rehevillä järvillä. Pikkulokkiyhdyskunnat eivät pitäydy samoilla pesimäalueilla, vaan voivat siirtyä paikasta toiseen peräkkäisten vuosien välillä. Pesivät pikkulokit voivat ruokailla kaukana yhdyskunnista. Suunnittelualueella tavattiin yksi pikkulokki lentämässä alueen yli. Havainto ei kuitenkaan välttämättä viittaa lokin pesivän alueella. Naurulokki (Larus ridibundus) NT Naurulokit ovat rehevien vesien asukkeja, jotka pesivät kolonioissa. Yhdyskunnassa pesivä parimäärä on yleensä muutamia kymmeniä tai muutamia satoja, mutta suurimmissa yhdyskunnissa pesivä parimäärä voi olla jopa tuhansia. Varsinkin suuret naurulokkiyhdyskunnat ovat paikkauskollisia. Naurulokki ulottaa ravinnonhankintamatkansa jopa 0 20 kilometrin päähän pesältään ja siten paikalla havaittu parimäärä on aina pienempi, kuin todellinen parimäärä. Naurulokkikanta on koko Euroopan alueella taantunut, mutta vähenemisestä huolimatta luokiteltu elinvoimaiseksi. Naurulokeilla on merkittävä rooli alueen muun pesivän vesi-linnuston pesimämenestykselle. Kiivaasti pedoilta vartioivassa naurulokkiyhdyskunnassa on turvallista pesiä ja tuottaa poikueita. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä lounaisnurkassa sijaitsevalla Lylylammella havaittiin noin 00 naurulokin yhdyskunta, lokkeja tavattiin myös alueen muilla kosteikoilla. Kuva 3-5. Naurulokki (Larus ridibundus) Pirttilammella.

10 7 Kaakkuri (Gavia Stellata) NT, D Kaakkuri pesii syrjäisissä nevareunaisissa pienissä järvissä ja suolammissa. Se suosii pesinään pieniä rahkasaarekkeita. Kaakkurit voivat lentää useiden kilometrien matkoja pesimälammen ja suurempien ruokailujärvien välillä. Suunnittelualueella sijaitsee yksi aktiivinen kaakkurinpesä Tenhuslammelta ja kaakkuripari tavattiin suunnittelualueella ja sen tuntumassa kahdesti. Kaakkuri-pari ruokaili Iso-Lauttajärvellä. Kuva 3-6 Kaakkurin (Gavia stellata) pesä Tenhuslammella. Kuikka (Gavia arctica) LC, D Kuikka on kalaisten karujen, kirkasvetisten järvien asukki. Kuikka nousee maalle ainoastaan pesiäkseen ja pesäkin on veden välittömässä läheisyydessä. Kuikka tarvitsee metriä pitkän avovesialueen päästäkseen lentoon, lisäksi kosteikon läheisyydessä olevan maaston tulee olla avointa, jotta kuikka pystyy nousemaan puurajan yläpuolelle. Suunnittelualueen tuntumassa Iso- Lauttajärvellä tavattiin toukokuussa kolme kuikkaa ja kesäkuussa yksi lintu. Pesintää tai poikasia ei havaittu. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) D, EVA Laulujoutsen on levittäytynyt monen tyyppisille järville, mutta etelämpänä se suosii reheväkasvuisia ympäristöjä ja pohjoisessa pienempiä soisia lampia. Laulujoutsenen kanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Laulujoutsenia tavattiin usealla suunnittelualueen tuntumassa olevalla kosteikolla, lisäksi suunnittelualueella olevalla Hepolammella havaittiin toukokuussa useita merkkejä sulkivista joutsenista (jätöksiä ja höyheniä) ja kesäkuussa pienelle lammelle oli kerääntynyt 6 laulujoutsenta. Kuva 3-7 Telkkä (Bucephala clangula) Hepolammella ja laulujoutsenpari (Cygnus cygnus) Ulpassuolla.

11 8 Telkkä (Bucephala clangula) EVA Telkkä on Suomen yleisimpiä vesilintuja. Telkkä viihtyy kaikenlaisten vesien äärellä ja pesiikin kauttaaltaan koko Suomessa. Telkkä on kolopesijä ja sen pesä voi olla joskus kaukanakin lähimmästä kosteikosta. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji, sillä Suomessa pesii 45 % Euroopan telkkäkannasta. Suunnittelualueen kosteikoilla sekä lähiympäristöjen kosteikoilla tavattiin yksittäisiä telkkänaaraita. Suunnittelualueella Hepolammella oli telkänpönttö, jossa pesintä. Haapana (Anas penelope) EVA Haapanaa tavataan Suomessa kauttaaltaan. Haapana pesii monenlaisissa vesistöissä niin sisämaassa kuin sisäsaaristossa. Se tarvitsee kasvillisuutta ruokailuun, joten kaikkein karuimmissa kosteikkoympäristöissä se ei viihdy. Se ei myöskään suosi ihmisen aikaansaamia kosteikkoalueita, kuten pelto-ojia tai tekoaltaita. Vaikka haapana kuuluukin Suomen yleisimpiin sorsalintuihin, sen pesimäkanta on taantunut parissa kymmenessä vuodessa noin 30 %. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, Lylylammella, tavattiin yksi haapana-koiras. Tavi (Anas crecca) EVA Tavi on sinisorsan ohella Suomen yleisimpiä sorsalintuja. Tavi viihtyy monenlaisissa vesistöissä ja kelpuuttaa pesimäympäristökseen pienemmänkin vesialan kuten pelto-ojat. Karuilla kosteikoilla, joilta puuttuu rantakasvillisuus, se ei kuitenkaan viihdy. Riistalaskenta-aineistojen perusteella tavin kanta on hivenen taantunut parin viime vuosikymmenen aikana. Suunnittelualueella taveja tavattiin Tenhus-lammella (2 kummallakin käyntikerralla, kesäkuun laskennassa +6Ia- poikasta), Pirttilammella, sekä Mölynsuon isoissa ojissa ( ). Taveja tavattiin myös useimmilla suunnittelualueen tuntumassa olevilla kosteikoilla. Tukkasotka (Aythya fuligula) VU, EVA Tukkasotka suosii elinympäristönään reheviä kosteikkoja, mutta esiintyy kaikenlaisilla kosteikoilla kautta Suomen. Tukkasotkan kanta on pienentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden sisällä ja vuoden 200 kannanarvion mukaan vaarantuneeksi (vuonna 2000 kanta on ollut vielä elinvoimainen). Itämeren eteläosissa talvehtivan tukkasotkan kantoihin vaikuttavat luontaisesti talven sääolot, mutta syytä näin selkeälle taantumiselle ei tiedetä. Tukkasotkia tavattiin kaksi paria suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Lylylammella. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT Sirittäjä suosii pesimäympäristönään valoisia, korkearunkoisia lehtipuuvaltaisia metsiä, mutta sirittäjä-reviirejä löydetään myös valoisista männiköistä. Sirittäjän kannat ovat taantuneet 990- luvun alusta tähän päivään mennessä noin 60 %. Tarkkoja syitä taantumiseen ei tiedetä, mutta syy saattaa sijaita ongelmissa, joita se kohtaa talvehtimisalueillaan, Afrikassa tai muuttomatkan aikana. Sirittäjiä tavattiin suunnittelualueella useita, lähestulkoon jokaisella pisteellä oli yksi tai useampi sirittäjä-reviiri. Kuva 3-8 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) hankealueen kaakkoiskulmassa, Haapalan lähimaastossa.

12 9 Kivitasku (Oenanthe oenanthe) VU Kivitaskua tavataan koko Suomen alueella. Se on avomaiden lintu, jolle kelpaa elinympäristöksi niin tunturien kivikkopaikat, kivikasat pelloilla, avoluodot merellä, teiden penkat, hakkuuaukeat, rakennustyömaat, joutomaat jne. Kivitaskun pesän voi Pohjois-Suomessa löytää myös avoimista ja valoisista männiköistä. Kivitaskun pesimäkanta on taantunut muutaman kymmenen vuoden sisällä tuntuvasti (kanta-arviot; 980: paria, 200: paria). Taantuman syyksi epäillään tehomaatalouden vaikutuksia kivitaskujen elinympäristöille. Suurten maatalouskoneiden tieltä on peltojen kivikot raivattu pois ja karjatalouden väheneminen heijastuu kivitaskun ruokailu- ja pesimäympäristöjen katoamisena kivikkoisten laidunten ja hakamaiden vähenemisen myötä. Kannanlaskuun on voinut vaikuttaa myös olot lajin talvehtimisalueilla, Afrikassa. Kivitaskureviirejä tavattiin suunnittelualueella. Reviiri oli suunnitellun tuulivoimalan 8 lähiympäristössä. Kalasääski (Pandion haliaetus) NT, D Kalasääskeä tavataan lähes kaikkialla maailmassa. Suomessakin kalasääskeä tavataan pesivänä koko maassa. Kalasääski viihtyy monenlaisissa ympäristöissä, kunhan alueella vain on sopivia kalavesiä ja pesäpaikkoja tarjolla. Suurin osa sääksistä pesii soilla, mutta myös kallioiset metsäalueet, vesistöjen rannat ja saaret kelpaavat sääkselle pesimäympäristöksi. Sääksen kanta Suomessa on kuitenkin pienehkö (parimäärä 200) ja se luokitellaan silmälläpidettäväksi. Suunnittelualueen läheisyydessä, Lylylammella, tavattiin yksi saalistava kalasääksi. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse Rengastustoimiston (202) tietojen mukaan tiedossa olevia sääksen pesiä. Kuovi (Numenius arquata) EVA Kuoville tyypillisiä elinympäristöjä ovat pellot, rantaniityt ja avosuot. Kuovin levinneisyysalueen pohjoisraja on Sodankylän korkeudella. Kuovi on taantunut etenkin Etelä-Suomessa, mutta kannan lasku on havaittu koko Euroopassa. Taantuman on arveltu johtuvan maatalousympäristön muutoksista, metsästyksestä ja petojen aiheuttamista pesätappioista. Kuovi on toistaiseksi luokiteltu elinvoimaiseksi. Suunnittelualueella kuoveja tavattiin Pirttilammella. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) EVA Leppälintu pesii koko Suomessa. Se suosii elinympäristönään valoisia aukkoisia metsiä, eritoten männiköitä. Leppälintu pesii myös mielellään pihapiireissä pönttöihin tai muihin sopiviin koloihin. Leppälinnun kannat vähenivät voimakkaasti luvuilla talvehtimisalueiden sääolosuhteiden vuoksi. Kanta on sittemmin lähtenyt kasvamaan. Vuosien väliset vaihtelut kannassa ovat suuret, mutta pesimäkanta on kuitenkin melko vakaa. Suunnittelualueella tavattiin yksi leppälintu-reviiri Pirttiniemeen vievän tien kääntöpaikan tuntumassa. Punajalkaviklo (Tringa totanus) NT Punajalkavikloa tavataan koko Suomen rannikko- ja saaristovyöhykkeellä. Lisäksi punajalkaviklo pesii sisämaassa Pohjois-Lapissa sekä paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Punajalkaviklon kannat ovat pienentyneet noin puolella 30 vuodessa, minkä vuoksi sen uhanalaisuusluokka muutettiin vuonna 200 elinvoimaisesta silmälläpidettäväksi. Punajalkaviklo pystyy hyödyntämään monenlaisia kosteikkoja ja soita elinympäristönään. Saaristossa se pesii lähes yksinomaan lokkiyhdyskunnissa. Punajalkavikloja tavattiin suunnittelualueen tuntumassa Lylylammella ja Koijärvellä. Molemmilla kosteikoilla on myös naurulokkeja. Liro (Tringa glareola) D, EVA Liro on Suomen runsaslukuisin kahlaaja, ja sen pesimäkannaksi on arvioitu paria. Laji on kuitenkin merkittävästi taantunut muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuoden 200 uhanalaisarvioinnissa liro luokiteltiin edelleen elinvoimaisten lajien joukkoon, vaikka laji on linjalaskentojen perusteella taantunut noin kolmanneksen viimeisen 30 vuoden aikana. Liroa tavataan soilla ja erilaisilla kosteikoilla etenkin rehevillä lintujärvillä. Suunnittelualueella tavattiin yksi varoitteleva liro-pari Pirttilammella.

13 0 Kuva 3-9 Liro (Tringa glareola) Pirttilammella. Rantasipi (Actitis hypoleucos) NT, EVA Rantasipiä tavataan Suomessa vesien äärellä lähes koko maassa. Se viihtyy parhaiten karujen vesien kivikkoisilla rannoilla. Viime vuosina rantasipin kannat ovat vähentyneet siinä määrin, että vuoden 200 uhanalaistarkastelussa se siirrettiin elinvoimaisten joukosta silmälläpidettäviin. Rantasipejä tavattiin suunnittelualueen läheisyydessä Iso-Lauttajärvellä sekä Koijärvellä. Valkoviklo (Tringa nebularia) EVA Valkoviklo on pohjoinen kahlaajalaji, jota tavataan Suomessa lähinnä Vaasa-Lappeenranta-linjan yläpuolella. Valkovikloja tavataan rannikolla, soilla, erilaisilla kosteikoilla, niityillä sekä soiden läheisyydessä olevissa havumetsissä. Valkovikloja tavattiin suunnittelualueella Tenhuslammella sekä alueen välittömässä läheisyydessä Lylylammella. 4. YHTEENVETO Konttisuon suunnittelualueen pesimälinnustosta valtaosan muodostavat pääasiassa havu- ja sekametsille ominaiset lajit. Lajisto on keskimääräistä vähäisempää ja yksilömäärät ovat pienempiä, mihin vaikuttanee alueella sijaitsevat lukuisat turvetuotantoalueet. Merkittävistä metsälintulajeista havaittiin alueella kivitasku, pikkulepinkäinen, sirittäjä ja leppälintu. Sirittäjä-reviirejä alueella on useita, laji tavattiin lähes kaikilla pisteillä. Kivitasku tavattiin tuulivoimala 8 läheisyydestä. Pikkulepinkäis-pari tavattiin sekä tuulivoimala 8 että 9 läheisyydessä. Leppälintu tavattiin Pirttiniemeen vievän tien kääntöpaikan tuntumassa. Tavanomaisen metsälajiston lisäksi suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä esiintyy lisäksi sekä suo- että kosteikkoalueille ominaisia lajeja (mm. kaakkuri, punajalkaviklo, valkoviklo, rantasipi, kuovi). Pesimälinnuston kannalta arvokkaimpia kohteita ovatkin alueen eri osiin sijoittuvat kosteikkoalueet, Pirttilampi ja Tenhuslampi, sekä alueen välittömään läheisyyteen sijoittuvat Lylylampi ja Iso-Lauttajärvi, joille mm. ennen mainittujen lajien esiintyminen painottuu. Kosteikkolinnustolajistoltaan monimuotoisin on suunnittelualueen lounaisosaan rajautuva Lylylampi, jossa sijaitsi noin 00 naurulokin pesivä yhdyskunta, saalistava kalasääski, useita vesilintupareja (mm. tukkasotka, telkkä, tavi, laulujoutsen) sekä kahlaajia (punajalkaviklo, valkoviklo). Lahdessa Tarja Ojala ryhmäpäällikkö Heli Lehvola FM biologi

14 5. LÄHTEET Järvinen, O. 978 Estimating relative densities of land birds by point counts. Annales Zoologi Fennici 5: Järvinen, O. & Väisänen, R.A. 983: Correction coefficients for line transect censuses of birds. Ornis Fennica 60:97-04 Koskimies P. & Väisänen R.A. 988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo. 43 s. Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 200: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 432 s. Väisänen R.A., Lammi E. & Koskimies P. 998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava. Helsinki. 567 s Internet-viitteet: ( ) ( ) ( )

15 LIITE a Huomionarvoiset lintuhavainnot sekä suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden sijoittuminen. Kartall on merkitty kosteikoilla esiintyneet huomioitavien lintujen kertymät sinisellä, ei siis lajeittain.

16 2 LIITE b Laskentalinjat ja -pisteet.

17 LIITE 2 Konttisuon suunnittelualueella havaitut pesivät lintulajit. Harmaasieppo (Muscicapa striata) Hernekerttu (Sylvia curruca) Isolepinkäinen (Lanius excubitor) Kaakkuri (Gavia stellata) Keltasirkku (Emberiza citrinella) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Kivitasku (Oenanthe oenanthe) Kulorastas (Turdus viscivorus) Kuovi (Numenius arquata) Kurki (Grus grus) Käki (Cuculus canorus) Käpytikka (Dendrocopos major) Lapasorsa (Anas clypeata) Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Lehtopöllö (Strix aluco) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) Metso (Tetrao urogallus) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Metsäviklo (Tringa ochropus) Mustarastas (Turdus merula) Naurulokki (Larus ridibundus) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Peippo (Fringilla coelebs) Pensaskerttu (Sylvia communis) Pensastasku Saxicola rubetra) Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) Pikkulokki* (Hydrocoleus/Larus minutus) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Punarinta (Erithacus rubecula) Rautiainen (Prunella modularis) Sinisorsa (Anas platyrhynchos) Sinitiainen (Parus caeruleus) Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) Talitiainen (Parus major) Tavi (Anas crecca) Teeri (Tetrao tetrix) Telkkä (Bucephala clangula) Tuulihaukka (Falco tinnunculus) Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) Valkoviklo (Tringa nebularia) Viherpeippo (Carduelis chloris) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) *ei todennäköisesti pesi alueella

18 LIITE 3 Konttisuon suunnittelualueella havaitut huomionarvoiset lintulajit. Luonnonsuojelu asetuksen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit Alueellisesti Uhanalaiset lajit Laji Tiet.nimi EVA D Uhanalaisuusluokitus Kaakkuri Gavia Stellata DI NT Kivitasku Oenanthe oenanthe VU X Kuovi Numenius arquata EVA LC Kurki Grus grus DI LC Laulujoutsen Cygnus cygnus EVA LC Lehtopöllö Strix aluco LC RU Leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA LC Metso Tetrao urogallus EVA DI NT RU Naurulokki Larus ridibundus NT Pikkulepinkäinen Lanius collurio DI NT Pikkulokki Larus minutus EVA DI LC Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Tavi Anas crecca EVA LC Teeri Tetrao tetrix EVA DI NT Telkkä Bucephla clangula EVA LC Valkoviklo Tringa nebularia EVA LC

19 LIITE 4 Havaitut lintulajit koko seuranta-alueella. Laji Tiet.nimi EVA D Uhanalaisuusluokitus Luonnonsuojelu asetuksen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit Haapana Anas penelope EVA LC Harmaasieppo Muscicapa striata Hernekerttu Sylvia curruca Isolepinkäinen Lanius excubitor Kaakkuri Gavia Stellata DI NT Kalasääski Pandion haliaetus DI NT Kalatiira Sterna hirundo EVA DI LC Keltasirkku Emberiza citrinella Kirjosieppo Ficedula hypoleuca Kivitasku Oenanthe oenanthe VU X Kuikka Gavia arctica DI LC Kulorastas Turdus viscivorus Kuovi Numenius arquata EVA Kurki Grus grus DI LC Käki Cuculus canorus Käpytikka Dendrocopos major Lapasorsa Anas clypeata Laulujoutsen Cygnus cygnus EVA LC Laulurastas Turdus philomenos Lehtopöllö Strix aluco Leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA LC Liro Tringa glareola EVA DI LC Metso Tetrao urogallus EVA DI NT Metsäkirvinen Anthus trivialis Metsäviklo Tringa ochropus Mustarastas Turdus merula Naurulokki Larus ridibundus NT Pajulintu Phylloscopus trochilus Peippo Fringilla coelebs Pensastasku Saxicola rubetra Pensaskerttu Sylvia communis Pikkulepinkäinen Lanius collurio DI NT Pikkulokki Larus minutus EVA DI LC Punajalkaviklo Tringa totanus NT Punakylkirastas Turdus iliacus Punarinta Erithacus rubecula Rantasipi Actitis hypoleucos EVA NT Rautiainen Prunella modularis Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Räkättirastas Turdus pilaris Sinisorsa Anas platyrhynchos Sinitiainen Parus caeruleus Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Sirri Calidris Taivaanvuohi Gallinago gallinago Talitiainen Parus major Tavi Anas crecca EVA LC Teeri Tetrao tetrix EVA DI NT Telkkä Bucephla clangula EVA LC Tukkasotka Aythya fuligula EVA VU Tuulihaukka Falco tinnunculus Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus Valkoviklo Tringa nebularia EVA LC Viherpeippo Carduelis chloris Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum Västäräkki Motacilla alba

20 LIITE 5 Huomionarvoiset lintulajit koko seuranta-alueella. Luonnonsuojelu asetuksen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit Alueellisesti Uhanalaiset lajit Laji Tiet.nimi EVA D Uhanalaisuusluokitus Haapana Anas penelope EVA LC Kaakkuri Gavia Stellata DI NT Kalasääski Pandion haliaetus DI NT Kalatiira Sterna hirundo EVA DI LC Kivitasku Oenanthe oenanthe VU X Kuikka Gavia arctica DI LC Kuovi Numenius arquata EVA LC Kurki Grus grus DI LC Laulujoutsen Cygnus cygnus EVA LC Lehtopöllö Strix aluco LC RU Leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA LC Liro Tringa glareola EVA DI LC RU Metso Tetrao urogallus EVA DI NT RU Naurulokki Larus ridibundus NT Pikkulepinkäinen Lanius collurio DI NT Pikkulokki Larus minutus EVA DI LC Punajalkaviklo Tringa totanus NT Rantasipi Actitis hypoleucos EVA NT Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Tavi Anas crecca EVA LC Teeri Tetrao tetrix EVA DI NT Telkkä Bucephla clangula EVA LC Tukkasotka Aythya fuligula EVA VU Valkoviklo Tringa nebularia EVA LC

21 LIITE 6 Linjalaskennan tulokset. Linja. Linja2. Korpi, nuorta kuusta Kuiva mäntykangas Metsäkirvinen Leppälintu Käki Sirittäjä Peippo 2 Pajulintu Pajulintu 3 Peippo 2 Sirittäjä 2 2 Tuore avohakkuu, istutettu kuusentaimia Ojitettu räme, nuori männikkö Peippo Metsäkirvinen 2 Pajulintu (yli50m) Peippo Metsäkirvinen 3 3 Räme Räme Metsäkirvinen 3 Peippo(yli50m) Mustarastas(yli50m) Käki(yli50m) Sirittäjä Varpuslintuparvi 4 4 Kuivahko mäntykangas Korpi, kuusi Peippo(yli50m) 3 Käki(yli50m) 5 5 Tuore kangas/korpi, nuorta kuusta Kasvatusmännikkö Peippo Samat kuin Metsäkirvinen ed. pisteellä 6 6 Sekametsä Ojitettu räme Peippo (toinen sama kuin ed. pist) 2 Peippo 4 Metsäkirvinen Metsäkirvinen Sirittäjä Leppälintu Pajulintu 7 7 Soistuma mänty/koivu Räme Peippo Pajulintu 2 Pajulintu Peippo Metsäkirvinen 2 Sirittäjä

22 2 8 8 Kuusivaltainen sekametsä Mäntytaimikko Pajulintu 2 Kaakkuri/YLILENTO 2 Peippo 2 Metsäkirvinen 2 Punarinta Peippo Mustarastas (yli 50m) 9 9 Ojitettu räme Korpi, Tukehtunutta kuusta Peippo 2 Peippo Pajulintu(yli 50m) Pajulintu 0 0 Mäntyvalt. Sekametsä Räme Pajulintu Pajulintu Mäntyvalt. kuivakangas Sekametsä Peippo 2 Peippo 2 Pajulintu Pajulintu Sirittäjä Punakylkirastas Kirjosieppo Teeri(naaras) Metso(koiraan sulkia) Metsäkirvinen

23 LIITE 7 Pistelaskentatulokset. Konttisuon pistelaskentatulokset, suunnitellut tuulivoimala-pisteet Toukokuu. Peippo Metsäviklo Punakylkirastas yht 2. Käki Metsäviklo Peippo Punakylkirastas Sirittäjä Talitiainen yht 3. Metsäkirvinen Peippo Pensastasku Sirittäjä Teeri Pikkulokki yht 4. Hernekerttu Käki Pajulintu Peippo Sirittäjä Talitiainen yht 5. Pajulintu Peippo Sirittäjä yht 6. Mustarastas Pajulintu Peippo Sirittäjä 3.5 Sää aurinkoinen yli 20C, klo 7:30-8: , , , , Sää aurinkoinen yli 20C, klo :50 0, , , , , , , Sää aurinkoinen yli 20C, klo 9:00-0:30, , , , , , Aurinkoinen yli 20C, 5:30-6:00 9, , , , , , , Aurinkoinen yli 20C, :05, , , , Aurinkoinen, yli 20C klo 4:50-5:30 2, , , , yht 5 9,

24 2 7. Pajulintu Peippo Sirittäjä yht 8. Harmaasieppo Hernekerttu Isolepinkäinen Käki Metsäkirvinen Mustarastas Pajulintu Peippo Pensastasku Pikkulepinkäinen yht 9. Peippo yht 0. Hernekerttu Keltasirkku Käki Käpytikka Pajulintu Sirittäjä Talitiainen yht. Kulorastas Pajulintu Peippo Sirittäjä Tuulihaukka yht 2. Käki Pajulintu Talitiainen Viherpeippo Vihervarpunen , Aurinkoinen yli 20C, klo 2:30-3:00, , , , Aurinkoinen tyyni sää, yli 20C, klo. 7-7: , , , , , , , , , , , Aurinkoinen tyyni sää, yli 20C klo -2 8, , , Sää aurinkoinen, yli 20C 6:30-7:00 9, , , , , , , , , Sää aurinkoinen, yli 20C klo 3:00-3:30 7, , , , , , Sää aurinkoinen, yli 20C klo 8:00-9:00 2 0, , , , , yht 44,55828

25 3 Kesäkuu Sää pilvinen, tyyni, n. 5-8C n. klo 3:00-4:00 Punarinta 30, Talitiainen 37, Peippo 4 74, Sinitiainen 88, Käki 0, yht 8 232, Sää pilvinen, tyyni, n. 5-8C n. klo 3:00-4:00 Käki 2 0, Lehtopöllö 04, Peippo 2 37, Punarinta 2 6, yht 7 203, , Sää pilvinen, tyyni n. 5-8C n. klo 4-4:45 Käki 0, Metsäkirvinen, Pajulintu, Peippo 8, Viitakerttunen 82, yht 24, Sää pilvinen, tyyni, sateinen n. klo 8:20-9:00 Metsäkirvinen, Peippo 8, Punarinta 30, Sirittäjä 2 39, yht 5 99, Sää sateinen ja puuskainen tuuli (5-8m/s) klo 4-4:30 Pajulintu 2 23, Peippo 2 37, yht 4 60, Sää sateinen, tyyni n. 5-8C, klo. 4:50-7:30 Metsäkirvinen, Peippo 8, Sirittäjä 39, yht 3 69, Sää pilvinen, tyyni, klo. 9:30-0:0 Peippo 4 74, Sirittäjä 2 39, yht 6 4,

26 Sää pilvinen, sateinen C, tuuli puuskainen 5-8m/s Hernekerttu 9, Isolepinkäinen, Kirjosieppo 6, Kivitasku 36, Metso Peippo 2 37, Rautiainen 6, Talitiainen 37, yht 4 75, Sää tyyni, pilvinen, klo 9:00-9:30 Pajulintu, Peippo 4 74, Pikkulepinkäinen 88, Sirittäjä 2 39, yht 8 24, Sää tyyni, pilvinen, klo 7:30-8:00 Käki 0, Metsäkirvinen, Pajulintu 2 23, Punarinta 30, Sirittäjä 9, yht 6 85, Täyspilvinen, sateinen n.c klo 7:00-8:00 Kulorastas 7, Käki 0, Mustarastas 2, Pajulintu, Sirittäjä 9, Talitiainen 37, yht 6 99, Täyspilvinen, sateinen n.c 0:00-2:00 Keltasirkku 23, Käki 0, Pajulintu 2 23, Peippo 3 55, Pensaskerttu 35, Sinisorsa Talitiainen 37, yht 0 76,33202

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy 16WWE1309 28.4.2011 Vapo Oy YVA-kohteiden täydentävät luontoselvitykset Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 16WWE1309 Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 1 Vapo Oy Pyhäjärven Leväsuon

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.40 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A 2 0 1 4 R IS TO VI LÉ N JOHDANTO Sääksjärven linnustoa on laskettu aiemmin vuosina 1992 (Nuotio, K. ym.) ja 2007

Lisätiedot

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Alvajärven linnustoselvitys

Lisätiedot

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys 29.8.2008 Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja wpd Finland Oy LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO LINNUSTOSELVITYS Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 14.2.2015 Tarkastus 16.2.2015

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot