Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE"

Transkriptio

1 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

2

3 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO LASKENTAMENETELMÄT Kevätmuuttoselvitys Pesimälinnustoselvitys TULOKSET Kevätmuutonaikainen linnusto Linnuston yleiskuvaus Suojelullisesti huomattavat lintulajit EU:n lintudirektiivin lajit, EVA-lajit sekä UHEX-lajit Luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajit sekä uhanalaiset päiväpetolinnut Linnuston muutonaikainen suojelupistearvo Pesimälinnusto Linnuston yleiskuvaus Suojelullisesti huomattavat lintulajit EU:n lintudirektiivin lajit, EVA-lajit sekä UHEX-lajit Luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajit sekä uhanalaiset päiväpetolinnut Pesimälinnuston suojelupistearvo Linnustollisesti arvokkaimmat alueet Linnuston kannalta huomioitavat suojelualueet ja aluerajaukset Pesimälinnuston muutokset YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET VIITTEET... 9 Liitteet Liite 1 Inventointialueen sijainti Liite 2 Laskentapisteiden ja laskentalinjan sijainti Liite 3 Linnustollisesti keskeisimpien alueiden sijoittuminen inventointialueella Liite 4 Pistelaskennan perustulokset Liite 5 Linjalaskennan perustulokset Liite 6 Pesimälaskentojen vertailutaulukko 2009 ja 2010 Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupanro 48/MML/10

4 16WWE Pöyry Finland Oy Juha Kiiski, fil. yo Juha Parviainen, FM Mika Welling, FM Maastotyöt ja raportointi Raportointi Raportointi Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

5 16WWE JOHDANTO Leväsuo sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa, Pyhäjärven keskuksesta n. 18 km koilliseen, Lahnasen kylän länsipuolella. Alueelle suunnitellaan turvetuotantoaluetta ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen alueella tehtiin linnustoselvitys keväällä ja kesällä Selvitys on tehty Vapo Oy:n toimeksiannosta. Linnustoselvityksessä inventoitiin Leväsuon alueen kevätmuutonaikaista linnustoa ja pesimälinnustoa. Leväsuon hankealueen pinta-ala on 307 ha. Hankealueen sijainti on esitetty liitteessä 1 ja alueen tarkempi rajaus liitteessä 2. Leväsuon alue koostuu luonnontilaisesta Leväsuon pääaltaasta ja pääaltaan reunojen ojitetuista rämeistä. Ojittamattoman suoalan osuus koko hankealueesta on 45 %. Leväsuon ojitetut reunusrämeet ovat luonteeltaan rämemuuttumia ja osin turvekankaita. Ojitusalueilla puuston kasvu on ojitusten seurauksena kiihtynyt ja puusto tihentynyt. Pääallas on pysynyt pitkälti luonnontilaisena/ luonnontilaisen kaltaisena. Ojitukset ovat muuttaneet selvimmin ainoastaan ojikkoalueiden reunoja. Leväsuon pääallas on valtaosin lyhytkortista nevaa ja rahkoittunutta nevaa. Alueen etelä- ja keskiosissa esiintyy rimpisempiä alueita. Lisäksi pääaltaalla sijaitsee kaksi erillistä metsäsaareketta. Tässä raportissa esitetään selvityksessä käytetty laskentamenetelmä, havaittu lajisto parimäärineen sekä alueen linnustollinen suojelupistearvo. Lisäksi verrataan laskennan tuloksia hankealueella vuonna 2009 tehdyn linnustoselvityksen tuloksiin (Pöyry Environment Oy 2009). Linnustollisesti merkittävimpien alueiden rajaus on esitetty liitteessä 3 ja laskentojen perustulokset liitteissä 4 ja 5. 2 LASKENTAMENETELMÄT 2.1 Kevätmuuttoselvitys Leväsuon kevätmuutonaikaista linnustoa selvitettiin sovelletulla pistelaskennalla. Kevätmuutonaikaiset laskennat suoritettiin 6.5. ja , klo välisenä aikana. Laskentojen aikaiset sääolosuhteet olivat laskentaan erinomaisesti soveltuvat. Sää oli pilvipoutainen tuulen ollessa heikkoa 0 3 m/s ja lämpötilan vaihdellessa C. Molempina laskenta-aamuina näkyvyys oli koko laskennan ajan hyvä. Laskentapisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 3. Pistelaskenta on menetelmänä kehitetty ensisijaisesti pesimälinnuston seurantaan. Se soveltuu kuitenkin hyvin myös muutonaikaisen linnuston seurantaan (Turveteollisuusliitto ry 2002). Pistelaskennan pääperiaatteena on havainnoida lintuja vakioiduilla pisteillä vakioidun ajan. Leväsuon muutonaikaisessa laskennassa kullakin havainnointipisteellä havainnointiaika oli 10 minuuttia. Havainnoinnissa merkittiin ylös kaikki hankealueella havaitut linnut ja käytettynä havainnointiyksikkönä oli lintuyksilö. Havainnoinnissa pyrittiin välttämään saman lintuyksilön laskemista kahteen kertaan. Koska kaikkien alueen lintuyksilöiden samanaikainen seuraaminen on käytännössä mahdotonta, aiheuttaa lintujen liikkuvuus aineistossa virhettä. Vaikka pistelaskennoissa on kirjattu kaikki havaitut linnut ylös, tuloksissa on esitetty ainoastaan sellaiset havainnot, joissa havaitut linnut ovat selvästi olleet ainakin hetken paikallisina Leväsuon pääaltaalla. Ylilentäviä ja pääaltaan reunusmetsistä kuuluneita varpuslintuja ei ole sisällytetty pistelaskentojen tuloksiin (liite 4). Kaikki tuloksien ulkopuolelle jääneet havainnot on esitetty kuitenkin lajilistana tuloksissa (taulukko 1).

6 2.2 Pesimälinnustoselvitys 16WWE Leväsuon pesivää maalinnustoa selvitettiin yhden kerran linjalaskennalla. Laskennassa noudatettiin maalinnuston linjalaskennan ohjeita (Koskimies & Väisänen 1988). Linjalaskenta suoritettiin , klo välisenä aikana. Laskennan aikainen sää oli laskentaan hyvin soveltuva eli pilvipoutainen - aurinkoinen ja tyyni lämpötilan ollessa C. Näkyvyys laskennan aikana oli hyvä. Laskennan alussa lämpötila maanpinnassa oli noin 0 C. Tämä on saattanut vaikuttaa laskennan alkuosuuden tuloksiin, mikäli lintujen aktiivisuus on ollut tavallista alhaisempi. Huomautettakoon, että alkuosuuden rämeojikolla lintujen lauluaktiivisuudessa ei kuitenkaan huomattu tavanomaisesta poikkeavia piirteitä. Linjalaskennan laskentalinjan pituus oli 5,8 km. Laskentalinjan sijainti on esitetty liitteessä 3. Linjalaskenta antaa edustavan yleiskuvan alueen linnustosta ja lajien runsaussuhteista. Menetelmän tuloksena eivät ole absoluuttiset vaan suhteelliset parimäärät. Menetelmän etuna on sen tehokkuus: linjalaskennalla voidaan samassa ajassa selvittää laajempia alueita kuin esim. kartoituslaskennalla. Yhden käyntikerran menetelmänä linjalaskennan keskimääräiseksi tehokkuudeksi on esitetty n % (Rajasärkkä & Virolainen 1994, Väisänen ym. 1998). Linjalaskennan avulla voidaan saada luotettavia arvioita soiden runsaista varpuslinnuista (esim. niittykirvinen ja keltavästäräkki), mutta sen avulla tavoitetaan huonosti harvinaisia ja harvalukuisia lajeja. Linjalaskennassa selvitysalueella kuljetaan ennalta määriteltyä laskentareittiä ja samalla maastolomakkeelle kirjataan ylös kaikki pesiviksi tulkittavat havaitut linnut sekä havainnon laatu. Havaintojen laadun perusteella tehdään tulkinta lajikohtaisista parimääristä, josta edelleen voidaan laskea mm. lajikohtaiset tiheydet (menetelmästä tarkemmin Koskimies & Väisänen 1988). Linjalaskennan parimäärien perusteella laskettiin inventointialueen linnuston lajikohtaiset minimi- ja maksimiparimääräarviot, tiheydet sekä suojelupisteet. Minimi- ja maksimiparimäärät sekä tiheydet on laskettu Rytkösen ym. (2003) mukaan, lukuun ottamatta lajikohtaisia kuuluvuuskertoimia. Kuuluvuuskertoimina on käytetty Väisäsen ym. (1998) esittämiä arvoja. Lajikohtaiset suojelupisteet on laskettu Asanti ym. (2003) mukaan. Lajin suojelupistearvoon vaikuttavat lajin uusiutumiskyvyttömyys, lajin uhanalaisuus Suomessa, Euroopassa ja maailmassa sekä lajin lisääntyvän kannan koko Suomessa. Sorsalinnuille ja käpylintulajille käytettiin kuuluvuuskerrointa 1,0, lajikohtaisten suojelupistearvojen laskemiseksi. Leväsuon pesimälinnuston selvittämisessä käytettiin linjalaskentaa alueen laajuuden vuoksi. 3 TULOKSET 3.1 Kevätmuutonaikainen linnusto Linnuston yleiskuvaus Leväsuon kevätmuuttolaskennoissa havaittiin yhteensä 55 lintulajia, joista 37 lajin tulkittiin käyttävän Leväsuota ja sen välitöntä lähiympäristöä levähdys- tai ruokailualueenaan (liite 4 ja taulukko 1). Kahden laskentapäivän aikana Leväsuon pääaltaalla havaittiin yhteensä 264 lintuyksilöä. On kuitenkin huomattava, että alueella oleskelleita lintuyksilöitä on havaittu kumpanakin laskentapäivänä. Laskennoissa havaittiin kolme vesilintulajia, 10 kahlaajalajia, neljä lokkilajia ja kymmenen suolajia (luokittelu Väisäsen ym mukaan). Laskentapäivien havaintomäärillä oli selvä ero. 6.5 havaittiin 97 lintuyksilöä ja 22 lajia, kun taas 12.5 peräti 167 lintuyksilöä ja 32 lajia. Selvin ero laskentapäivien välillä oli havaituissa

7 16WWE kahlaajamäärissä. Kun havaittiin yhteensä 23 kahlaajaa, havaittiin 66 kahlaajaa. Jälkimmäisenä päivänä myös kahlaajalajien määrä alueella oli selvästi suurempi. Vastaavasti myös lokkilintujen laji- ja yksilömäärissä oli päivien välillä selvä ero; havaittiin vain 1 laji ja 6 yksilöä kun taas havaintoja tehtiin 4 lajista ja 28 yksilöstä. Vesilintujen kohdalla tilanne oli päinvastainen. Kun alueella havaittiin kolme lajia, alueella havaittiin vain yksi laji. Varpuslintujen kohdalla laskentapäivien väliset erot ilmenivät selvemmin lajimäärässä kuin yksilömäärissä, kun kevään lajimäärät edetessä kasvoivat. Kevätmuuttolaskennassa pyrittiin kirjaamaan ylös myös kaikki alueen ylilentävät linnut sekä hankealueen metsien ja lähialueiden linnut (taulukko 1). Nämä havainnot koskevat pääasiassa metsien varpuslintuja. Näitä havaintoja ei kirjattu kevätmuuttolaskennan havaintoihin, koska niitä ei ole havaittu varsinaiselta suolta tai suonreunalta vaan metsittyneiltä ojikoilta tai reunametsistä. Taulukko 1. Leväsuon muuttolaskennoissa havaitut alueen yli lentäneet ja reunusmetsistä havaitut lajit. Laji Tieteellinen nimi Kalasääski Pandion haliaetus Tilhi Bombycilla garrulus Rautiainen Prinella modularis Punarinta Erithacus rubecula Leppälintu Phoenicurus phoenicurus Mustarastas Turdus merula Laulurastas Turdus philomelos Punakylkirastas Turdus iliacus Pajulintu Phylloscopus trochilus Kirjosieppo Fidecula hypoleuca Hömötiainen Parus montanus Töyhtötiainen Parus cristatus Talitiainen Parus major Peippo Fringilla coelebs Järripeippo Fringilla montifringilla Vihervarpunen Carduelis spinus Urpiainen Carduelis flammea Leväsuon muuttolaskennoissa pääaltaan rimpisemmät keski- ja eteläosa olivat selvästi linturikkaampia kuin alueen rahkaisempi pohjoisosa. Valtaosa kahlaajista, kaikki vesilinnut ja kaikki lokkilinnut (pääosa alueella pesiviä) tavattiin keski- ja eteläosien rimmillä tai niiden tuntumassa. Pikkukuoveista ja kapustarinnoista tehdyt havainnot jakautuivat muita lajeja tasaisemmin koko Leväsuon alueelle Suojelullisesti huomattavat lintulajit Leväsuon muuttolintulaskennoissa havaittiin 16 suojelullisen aseman omaavaa lajia (taulukko 2). Seitsemän lajeista on EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja ja neljä kansallisen uhanalaisluokituksen mukaisia lajeja (Rassi ym. 2010). Ainoastaan silmälläpidettäviksi lajeiksi luokiteltuja lajeja oli kaksi. Lisäksi yhdeksän havaittua lajia lukeutuu Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin ja viisi alueellisesti uhanalaisiin lajeihin.

8 16WWE Taulukko 2. Leväsuon muuttolintulaskennoissa havaitut suojelullisen aseman omaavat lajit ja havaitut yksilömäärät. EU viittaa EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin, UH kansalliseen uhanalaisluokitukseen (Rassi ym. 2010), EVA kansainvälisiin erityisvastuulajeihin, LsL luonnonsuojelulain lajeihin ja Al. uh. alueellisesti uhanalaisiin lajeihin. Alleviivatut lajit ovat suolajeja (Väisänen ym mukaan). LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen. Suojelullinen asema Havaittu Havaittu Laji Tieteellinen nimi EU UH EVA LsL Al.Uh yksilömäärä yksilömäärä Yhteensä Laulujoutsen Cygnus cygnus x x Jouhisorsa Anas acuta VU 1 1 Tavi Anas crecca x 3 3 Teeri Tetrao tetrix x NT x Riekko Lagopus lagopus NT 4 4 Kurki Grus grus x 2 2 Kapustarinta Pluvialis apricaria x Suokukko Philomachus pugnax x EN 4 4 Pikkukuovi Numenius phaeopus x x Kuovi Numenius arquata x 1 1 Mustaviklo Tringa erythropus x 2 2 Valkoviklo Tringa nebularia x Liro Tringa glareola x x x Pikkulokki Larus minutus x x 8 8 Naurulokki Larus ridibindus NT x 2 2 Keltavästäräkki Motacilla flava VU x Isolepinkäinen Lanius excubitor LC x 1 1 Pohjansirkku Emberiza rustica VU Niittykirvinen Anthus pratensis NT Suojelullisesti merkittävät lajit Kaikki lajit EU:n lintudirektiivin lajit, EVA-lajit sekä UHEX-lajit EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista muuttolaskennoissa havaittiin laulujoutsen (Cygnus cygnus), teeri (Tetrao tetrix), kurki (Grus grus), kapustarinta, suokukko (Philomachus pugnax), liro (Tringa glareola) ja pikkulokki (Larus minutus). Kumpanakin laskentapäivänä Leväsuolla oli kolme laulujoutsenta suon keskiosan rimmillä. Kaksi näistä saattoi olla kesäkuussa pesimälaskennan yhteydessä samalla paikalla havaittu pari. Laskennan aikaan teerillä oli soidinaika vielä käynnissä. Suurin osa teerihavainnoista koskee Leväsuon eteläosan ja pohjoisosan soidinpaikoilta havaittuja lintuja suolla havaittiin kaksi kurkea. Toinen havainnoista koskee selkeästi muuttavaa yksilöä ja toinen alueella mahdollisesti pesivää lintua. Leväsuolla havaitut suokukot olivat muuttavia suolla hetken levähtäneitä lintuja. Lirojen ja valkoviklojen (Tringa nebularia) kohdalla havaintolukuihin sisältyvät alueella pesivät lintuyksilöt Leväsuon rimpisimmillä osilla havaittiin kuitenkin myös useita pieniä liroparvia. Leväsuolla nähdyt pikku- ja naurulokit (Larus ridibundus) olivat alueella hetken paikallisina viipyneitä tai alueella ruokailevia lintuja.

9 16WWE Erityisvastuulajeista Leväsuolla nähtiin em. laulujoutsen, teeri, liro ja pikkulokki sekä tavi (Anas crecca), pikkukuovi (Numenius phaeopus), kuovi (Numenius arquata), mustaviklo (Tringa erythropus) ja valkoviklo. Tavit havaittiin suon keskiosan rimmissä (2 + 1 ). Pikkukuoveja ja kuovia koskevat havainnot koskenevat alueella pesiviä lintuja. Keskiosan rimmillä hetken paikallisina olleet mustaviklot olivat sen sijaan selkeästi muuttavia Luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajit sekä uhanalaiset päiväpetolinnut Kevätmuuttolaskennoissa ei havaittu luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajeja. Laskennoissa havaittiin päiväpetolinnuista ainoastaan alueen yli muuttanut kalasääski (Pandion haliaeetus) Linnuston muutonaikainen suojelupistearvo Leväsuon muutonaikaista merkitystä arvioitiin Kosteikkojen linnuston suojeluarvo -teoksessa (Asanti, ym. 2003) esitetyn luokituksen mukaisesti. Tämän mukaan Leväsuo on tulkittavissa laskentojen tulosten perusteella maakunnallisesti arvokkaaksi muuttolintujen levähdysalueeksi. Määritelmän mukaan maakunnallisesti arvokkaalla levähdysalueella tavataan alueellisesti uhanalaisia muuttolintulajeja (lista C) tai tavataan säännöllisesti isoja arkoja lajeja (lista D), parhaimmillaan kymmeniä yksilöitä kerrallaan, haikaroita useita kerrallaan tai ainakin jossakin vaiheessa muuttokautta kerrallaan vähintään 500 vesilintua tai 250 kahlaajaa. Leväsuon muuttolintulaskennoissa tavattiin listan C lajeista jouhisorsa, mustaviklo ja pikkulokki. 3.2 Pesimälinnusto Linnuston yleiskuvaus Leväsuon pesimälinnustolaskennoissa havaittiin yhteensä 37 lajia ja 179 lintuparia (liite 5). Linjalaskennan runsaimmat lajiryhmät olivat havaituilla parimäärillä mitattuna metsän yleislinnut (50 % kaikista pareista), havumetsälinnut (19 %) ja suolinnut (15 %). Linnuston kokonaistiheyttä tarkasteltaessa runsaimmiksi lajiryhmäksi nousivat suolinnut (37 % kokonaistiheydestä), metsän yleislinnut (25 %), havumetsälinnut (14 %) ja pellon ja rakennetun maan linnut (14 %). Laskentojen tuloksissa merkittävä osuus havainnoista koskee suon reunojen ojitetuilta aloilta ja reunusmetsistä havaittuja metsien varpuslintuja. Laskennan runsaimmat lajit olivatkin pajulintu (Phylloscopus trochilus, 37 paria), peippo (Fringilla coelebs, 31 paria) ja punarinta (Erithacus rubecula, 10 paria). Laskennassa tavattiin viisi varsinaista suolajia; pikkukuovi, valkoviklo, liro, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Suolajien yhteisparimäärä oli 26 paria ja yhteistiheys 19,7 paria/km 2, josta niittykirvisen ja keltavästäräkin osuus oli 14,6 paria/km 2 eli 74 %. Muista soille tyypillisistä ja soita elinympäristönään käyttävistä lajeista laskennassa havaittiin laulujoutsen, teeri, taivaanvuohi, töyhtöhyyppä, kuovi, harmaalokki (Larus argentatus), kalalokki (Larus canus) ja pensastasku (Saxicola rubetra). Leväsuon keskiosien rimmikoilla ja niiden tuntumassa pesii minimissään kuusi paria kalalokkeja ja yksi harmaalokkipari. Lisäksi Leväsuon ojikkoalueilla havaittiin puustoisten suonreunusten ja korpien tyyppilajia pohjansirkkua (Emberiza rustica). Pohjansirkku on laji, jonka kanta on vähentynyt huomattavasti viime aikoina ja joka on arvioitu vaarantuneeksi (VU) uuden uhanalaisuusluokituksen perusteella..

10 3.2.2 Suojelullisesti huomattavat lintulajit 16WWE Leväsuolla tavattiin kaikkiaan 11 suojelullisen aseman omaavaa lintulajia (yhteensä 37 paria). Näistä kuusi on EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja, yksi kansallisen uhanalaisluokituksen (UHEX, Rassi ym. 2010) mukainen laji ja 10 Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) sekä kolme alueellisesti uhanalaista lajia (taulukko 3). Taulukko 3. Leväsuon linjalaskennassa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit, havaitut parimäärät, suojelupistearvo (Asanti ym. 2003), muunnettu parimäärä, tiheys ja lajikohtaiset suojelupisteet Leväsuolla. EU viittaa EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin, UH kansalliseen uhanalaisluokitukseen (Rassi ym. 2010), EVA erityisvastuulajeihin ja Al. uh. alueellisesti uhanalaisiin lajeihin. Alleviivatut lajit ovat suolajeja (Väisänen ym mukaan). NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut. * = laji ei pesi Leväsuolla. Havaittu parimäärä, yhteensä Suojelupiste arvo Muunnettu parimäärä Tiheys (paria/ km2) Suojelu pisteet Laji Tieteellinen nimi EU UH EVA Al.Uh Laulujoutsen Cygnus cygnus x x 1 5,00 0,6 0,3 3,22 Metso Tetrao urogallus x NT x 1 1,75 4,8 3,1 8,48 Teeri Tetrao tetrix x NT x 5 0,90 5,3 3,5 4,80 Pikkukuovi Numenius phaeopus x x 5 1,04 3,0 1,6 3,16 Kuovi Numenius arquata x 2 1,74 1,2 0,4 2,17 Valkoviklo Tringa nebularia x 3 1,38 1,7 0,7 2,34 Liro Tringa glareola x x x 5 0,54 4,5 2,8 2,42 Pikkulokki Larus minutus x x 1 1,58 * * * Kalatiira Sterna hirundo x x 1 0,42 * * * Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x 4 0,12 2,0 0,8 0,24 Keltavästäräkki Motacilla flava VU x 7 0,13 10,0 8,6 1,30 Pohjansirkku Emberiza rustica VU 2 0,13 1,62 1,0 0,28 Suojelullisesti merkittävät lajit Kaikki lajit Suojelullinen asema ,8 28, ,4 53,4 42, EU:n lintudirektiivin lajit, EVA-lajit sekä UHEX-lajit Laulujoutsenpari havaittiin Leväsuon rimmillä. Rimmikolta löytyi myös parin pesäkumpu, mutta pesintää ei varmistettu. Pari saattoi olla pesimätön kihlapari. Teeriä havaittiin koko hankealueella. Laji pesii Leväsuon ympärysmetsissä ja lajilla on soidinpaikkoja Leväsuolla. Metso (Tetrao urogallus) havaittiin suon itäreunan ojikoilla. Alueen ojikoilta löytyi myös runsaasti metson jätöksiä. Pikkukuoveja pesii alueella minimissään viisi paria. Todellisuudessa pikkukuoveja pesinee Leväsuolla 1-2 paria enemmän. Herkästi varoittelevan ja liikkuvan lajin tarkkaa todellista parimäärää on linjalaskennassa usein vaikeaa määrittää. Leväsuon ainoat kuoviparit pesivät suon keskiosissa. Valkovikloja ja liroja havaittiin etelä- ja keskiosien rimmikoiden tuntumasta. Valkovikloja pesii alueella minimissään kaksi paria. Pikkulokki ja kalatiira (Sterna hirundo) havaittiin alueella ruokailevina, eivätkä lajit kuulu Leväsuon pesimälajistoon. Keltavästäräkkien reviirit sijaitsivat suon reunamilla ja keskiosan rimmikoiden tuntumassa.

11 3.2.4 Luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajit sekä uhanalaiset päiväpetolinnut 16WWE Pesimäajan linjalaskennassa ei havaittu luonnonsuojelulain 46 ja 47 :n lintulajeja, eikä uhanalaisia päiväpetolintuja. Hankealueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten päiväpetolintujen pesäreviirejä (Metsähallitus, Tuomo Ollila ) Pesimälinnuston suojelupistearvo Leväsuon linnuston suojelupistearvo oli 42,2 eli 13,7 / km 2. Suojelullisen aseman omaavien lajien osuus suojelupisteistä oli 67 % (28,4 pistettä). Eniten alueen suojelupistearvoa nostaa metson (20 %), teeren (11 %) ja laulujoutsenen (8 %) esiintyminen alueella. Suojelupistearvon tulkintaan ei ole olemassa valmista mittaria. Tulkinnassa tulisi verrata arvoa muihin samankaltaisiin ja samankokoisiin alueisiin (Asanti ym. 2003). Saatavilla ei ollut vertailuaineistoa suojelupistearvon osalta. Leväsuon suojelupistearvo on kuitenkin selvästi keskimääräistä suota korkeampi. Myös alueen kokoon suhteutettuna suojelupistearvo vaikuttaa hieman keskimääräistä korkeammalta. Suoalueiden linnustollista arvoa voidaan suuntaa antavasti mitata myös soidensuojeluohjelman luokituksen mukaisesti. Soidensuojelun perusohjelman (Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 1977) luokituksen mukaisia suolajeja hankealueella havaittiin 16 ja tämän mukaan Leväsuo on linnustoltaan maakunnallisesti arvokas suoalue (15-21 suolajia). Suolajien lukumäärään sisältyy ainoastaan linjalaskennoissa havaitut lajit. Leväsuon suolajien lukumäärään ei siten sisälly esimerkiksi alueella elävä riekko. On huomattava, että riekon esiintymistä Leväsuolla ei ole huomioitu myöskään alueen suojelupistearvossa. Riekon huomioiminen tuloksissa nostaisi alueen suojelupistearvoa. Leväsuolla on potentiaalisia pesimäympäristöjä mm. kapustarinnalle, jänkäkurpalle ja jopa suokukolle. 3.3 Linnustollisesti arvokkaimmat alueet Leväsuolla kahlaajien ja lokkilintujen reviirit keskittyvät valtaosin suon keski- ja eteläosien rimmikoille ja niiden läheisyyteen. Etenkin lirot ja valkoviklot tavoitettiin suon märemmistä osista. Pikkukuovien reviirit jakautuvat selkeämmin suon välipintaisille osille. Leväsuon pohjoisimmassa osassa ei kahlaajia tavattu. Suon varpuslintujen reviirit painottuivat jonkin verran suon eteläosiin. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet on esitetty liitteessä Linnuston kannalta huomioitavat suojelualueet ja aluerajaukset Valtion ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan (2010) mukaan Leväsuon selvitysalueella ei sijaitse Natura alueverkostoon kuuluvia kohteita, suojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin suojelualue on suon koillispuolella noin 3,6 km päässä sijaitseva Sammakkolammen metsä Natura alue (FI ). Kyseisellä Natura alueella sijaitsee myös Sammakkolehdon yksityinen suojelualue (YSA117833) ja Sammakkolammen metsän vanhojen metsien suojeluohjelma-alue (AMO110540). Noin 4,5 km selvitysalueesta koilliseen sijaitsee Kärsämäenjärvien Natura-alue (FI ), jolla sijaitsee myös Kärsämäenjärvien luonnonhoitometsä (SSO110359) ja Kärsämäenjärvien soidensuojelualue (SSA110093). Leväsuon länsipuolella noin 4,5 km etäisyydellä sijaitsee Haudannevan Natura-alue (FI ). Suojelualueiden sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010) Leväsuo on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Merkinnällä osoitetaan

12 16WWE suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanalaisten kasvien alueet. Leväsuo ei kuulu kansallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti (IBA) arvokkaisiin lintualueisiin (BirdLife Suomi ry 2010). 3.5 Pesimälinnuston muutokset Leväsuon pesimälinnustoa on selvitetty vuonna 2009 (Pöyry Environment Oy). Vuoden 2009 selvityksessä käytettiin niin ikään linjalaskentaa. Laskentalinjan pituudeksi on ilmoitettu n. 4 km. Vuosien välillä alueen lajisto on pysynyt hyvin pitkälle samana, mutta alueen parimäärät ovat nousseet jonkin verran. Vuoden 2009 laskennassa havaittiin 32 lajia ja 49 lintuparia (liite 6). Suurin ero vuoden 2010 laskentatuloksiin verrattuna aiemmissa tuloksissa on metsälajien vähäisyys. Vuoden 2009 laskennassa päähuomio kiinnitettiin Leväsuon pääaltaan linnustoon ja vähemmässä määrin ympäröivillä alueilla havaittuun lajistoon. Vuoden 2009 selvityksen yhteydessä suolajeja havaittiin alueella kuutta eri lajia ja yhteensä 11 paria, kun vuonna 2010 vastaavat havaintomäärät olivat viisi lajia ja 26 paria. Lisäksi heinäkuussa 2009 alueella todettiin suopöllön (Asio flammeus) pesintä ja mm. kapustarintapari. Jos jätetään huomioimatta alueen metsälinnusto, ovat merkittävimmät muutokset Leväsuon linnustossa tapahtuneet kahlaajien ja suolajien kohdalla. Kun vuonna 2009 kahlaajalajien yhteisparimäärä alueella oli 8 paria, oli se vuonna 2010 peräti 22 paria. Selvimmin alueella olivat runsastuneet liro, pikkukuovi ja töyhtöhyyppä. Valkoviklon todellinen runsastuminen alueella lienee kuitenkin vain yksi uusi pesivä pari. Alueen lokkimäärissä ei sen sijaan ole tapahtunut juurikaan muutosta. Suolajeista niittykirvisen ja keltavästäräkin runsastuminen on todellista, parimäärien kasvettua noin kolmikertaisiksi edellisvuodesta. Vuoden 2009 selvityksen tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia suojelupistearvon osalta tämän selvityksen tulosten kanssa, johtuen selvitysaluerajauksen erilaisuudesta. Vuoden 2009 selvitysalueen pinta-ala oli 166 ha. 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Leväsuon kevätmuutonaikainen ja pesimäaikainen lajisto ja parimäärät selvitettiin keväällä ja kesällä 2010 suoritetuissa piste- ja linjalaskennoissa. Kevätmuutonaikaista tarkkailua Leväsuolla tehtiin kahtena päivänä toukokuussa. Havaintopäivien välillä todettiin tuloksissa selvä ero niin lintujen laji- kuin yksilömäärissäkin. Leväsuolla tavattiin pääasiassa alueella pesivän linnuston lisäksi vähäisiä määriä muuttavia vesilintuja sekä pieniä kahlaajaparvia. Leväsuolla tavattiin kolme alueellisesti uhanalaista, listan C lajia (Asanti ym. 2003). Leväsuo on luokiteltavissa muutonaikaiselta merkitykseltään maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. Leväsuon pesimälinnustolaskennassa havaittiin 37 lajia, joista suolajeja oli 5. Inventointialueen linnusto koostuu pääasiassa metsien varpuslinnuista, havumetsälajeista ja suolajeista. Alueella pesii mm. 7 kahlaajalajia, pieni lokkikolonia, teeri, riekko, ja metso. Lisäksi Leväsuon linnustoon kuuluu mm. laulujoutsen. Linnuston jakautuminen alueella on kuitenkin epätasaista, painottuen Leväsuon pääaltaan etelä- ja keskiosiin. Suojelullisesti huomattavista lajeista EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja alueella pesii 6 lajia ja Suomen erityisvastuulajeja 10 lajia. Selvitysalueen linnuston suojelupistearvo on 42,2 eli 13,7 / km 2. Linnustollisesti arvokkaimmat osat hankealueella sijaitsevat Leväsuon pääaltaan keski- ja eteläosissa. Leväsuon pesimäaikaisen linnuston suojelupistearvo on noussut vuodesta Alueella ovat selvimmin runsastuneet kahlaajat ja soiden varpuslinnut.

13 16WWE VIITTEET Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. BirdLife Suomi ry. 2010: Suomen kansallisesti arvokkaat lintualueet (FINIBA). wwwdokumentti. Selauspäivämäärä Koskimies, P. & Väisänen, R. A Linnustoseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo. Helsinki. Pöyry Environment Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi. Rajasärkkä, A. & Virolainen, E Satatuhatta maalintuparia Pohjois-Pohjanmaan suojelusoilla. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys r.y. Aureola, No Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 432 s. Turveteollisuusliitto ry. 2002: Turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointi. Ohjeita turvetuotannon luonto- ja naapuruussuhdevaikutusten arvioimiseksi. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki. Väisänen, R.A., Lammi, E., Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. - Otavan kirjapaino, Keuruu.

14

15 Kartta-aineiston lähde: Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta

16 Tilaaja Työn nimi Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys Sisältö Laskentapisteet ja laskentalinja Pöyry Finland Oy PL 20, Tutkijantie 2A, OULU Pvm Mittakaava 1: N:o Liite 2

17 Linnustollisesti keskeinen alue Tilaaja Työn nimi Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys Sisältö Linnustollisesti keskeiset alueet Pöyry Finland Oy PL 20, Tutkijantie 2A, OULU Pvm Mittakaava 1: N:o Liite 3

18 Liite 4 Leväsuon muutontarkkailuissa 6.5. ja havaitut lajit ja yksilömäärät. EU viittaa EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin, UH kansalliseen uhanalaisluokitukseen (Rassi, ym. 2010), EVA erityisvastuulajeihin, LsL luonnonsuojelulain lajeihin ja Al. uh. Alueellisesti uhanalaisiin lajeihin. Alleviivatut lajit ovat suolajeja (Väisänen ym mukaan). LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen. Suojelullinen asema Havaittu yksilömäärä Havaittu yksilömäärä Yhteensä Laji Tieteellinen nimi EU UH EVA LsL Al.Uh Laulujoutsen Cygnus cygnus x x Tavi Anas crecca x 3 3 Teeri Tetrao tetrix x NT x Kurki Grus grus x 2 2 Kapustarinta Pluvialis apricaria x Suokukko Philomachus pugnax x EN 4 4 Pikkukuovi Numenius phaeopus x x Kuovi Numenius arquata x 1 1 Mustaviklo Tringa erythropus x 2 2 Valkoviklo Tringa nebularia x Liro Tringa glareola x x x Pikkulokki Larus minutus x x 8 8 Naurulokki Larus ridibindus NT x 2 2 Keltavästäräkki Motacilla flava VU x Isolepinkäinen Lanius excubitor LC x 1 1 Jouhisorsa Anas acuta VU 1 1 Riekko Lagopus lagopus NT 4 4 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus Taivaanvuohi Gallinago gallinago 3 3 Metsäviklo Tringa ochropus 3 3 Kalalokki Larus canus Harmaalokki Larus argentatus 1 1 Sepelkyyhky Columba palumbus 2 2 Käki Cuculus canorus LC 2 2 Kiuru Alauda arvensis 2 2 Haarapääsky Hirundo rustica 3 3 Metsäkirvinen Anthus trivialis Niittykirvinen Anthus pratensis Västäräkki Motacilla alba Pensastasku Saxicola rubetra LC 1 1 Räkättirastas Turdus pilaris Kulorastas Turdus viscivorus 1 1 Närhi Garrulus glandarius 1 1 Varis Corvus corone Korppi Corvus corax Pohjansirkku Emberiza rustica VU Pajusirkku Emberiza schoeniclus Suojelullisesti merkittävät lajit Kaikki lajit

19 Liite 5 Leväsuon pesimälinnustolaskennassa (linjalaskennassa) havaitut lajit, lajien suojelullinen asema, havaittu parimäärä, lajin suojelupistearvo (Asanti ym. 2003), muunnettu parimäärä, minimi- ja maksimiparimäärät, tiheys ja suojelupisteet. EU viittaa EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin, UH kansalliseen uhanalaisluokitukseen (Rassi, ym. 2010), EVA erityisvastuulajeihin ja Al. uh. alueellisesti uhanalaisiin lajeihin. Alleviivatut lajit ovat suolajeja (Väisänen ym mukaan). LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaaranunut. * = laji ei pesi hankealueella, ** = lajiryhmälle ei ole määrätty suojelupistearvoa. Havaittu parimäärä, yhteensä Suojelupistearvo Muunnettu parimäärä min max Tiheys (paria/k m2) Suojelupisteet Laji Tieteellinen nimi EU UH EVA Al.Uh Laulujoutsen Cygnus cygnus x x 1 5,00 0, ,3 3,22 Teeri Tetrao tetrix x NT x 5 0,90 5, ,5 4,80 Metso Tetrao urogallus x NT x 1 1,75 4, ,1 8,48 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 4 0,92 3, ,8 3,02 Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 0,40 1, ,3 0,41 Pikkukuovi Numenius phaeopus x x 5 1,04 3, ,6 3,16 Kuovi Numenius arquata x 2 1,74 1, ,4 2,17 Valkoviklo Tringa nebularia x 3 1,38 1, ,7 2,34 Metsäviklo Tringa ochropus 2 0,38 2, ,9 0,77 Liro Tringa glareola x x x 5 0,54 4, ,8 2,42 Pikkulokki Larus minutus x x 1 1,58 * 0 0 * * Kalalokki Larus canus 6 0,52 2, ,0 1,18 Harmaalokki Larus argentatus 1 0,60 0, ,2 0,39 Kalatiira Sterna hirundo x x 1 0,42 * 0 0 * * Sepelkyyhky Columba palumbus 2 0,27 1, ,5 0,38 Käki Cuculus canorus LC 2 2,00 0, ,2 1,48 Metsäkirvinen Anthus trivialis 9 0,07 2, ,1 0,17 Niittykirvinen Anthus pratensis 6 0,13 7, ,0 1,00 Keltavästäräkki Motacilla flava VU x 7 0,13 10, ,6 1,30 Punarinta Erithacus rubecula 10 0,12 2, ,5 0,35 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x 4 0,12 2, ,8 0,24 Pensastasku Saxicola rubetra LC 3 0,36 5, ,3 1,83 Mustarastas Turdus merula 1 0,20 1, ,7 0,36 Räkättirastas Turdus pilaris 4 0,10 2, ,0 0,22 Laulurastas Turdus philomelos 4 0,18 2, ,9 0,36 Pajulintu Phylloscopus trochilus 37 0,05 4, ,5 0,21 Harmaasieppo Muscicapa striata 1 0,06 1, ,8 0,12 Kirjosieppo Fidecula hypoleuca 2 0,11 1, ,8 0,21 Hömötiainen Parus montanus 1 0,10 1, ,8 0,19 Töyhtötiainen Parus cristatus 1 0,11 1, ,8 0,21 Talitiainen Parus major 1 0,13 1, ,8 0,24 Naakka Corvus monedula 1 0,48 * 2 2 * * Varis Corvus corone 1 0,27 0, ,3 0,23 Peippo Fringilla coelebs 31 0,07 4, ,6 0,30 Vihervarpunen Carduelis spinus 8 0,06 2, ,1 0,14 Käpylintulaji Loxia sp. 3 ** 1, ,7 ** Pohjansirkku Emberiza rustica VU 2 0,13 1, ,28 Suojelullisesti merkittävät lajit Kaikki lajit Suojelullinen asema , ,3 28, , ,4 42,16

20 Liite 6 Leväsuon vuosien 2009 ja 2010 pesimäaikaisten linjalaskentojen vertailutaulukko. Leväsuon vuoden 2009 laskennassa linjan pituudeksi on ilmoitettu n. 4 km (Pöyry Environment Oy 2009). Vuoden 2010 laskennassa laskentalinjan pituus oli 5,8 km Havaittu parimäärä, yhteensä Havaittu parimäärä, yhteensä Laji Tieteellinen nimi EU UH EVA Al.Uh Laulujoutsen Cygnus cygnus x x 1 Riekko Lagopus lagopus NT 2 Teeri Tetrao tetrix x NT x 2 5 Metso Tetrao urogallus x NT x 1 1 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 2 4 Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 Pikkukuovi Numenius phaeopus x x 2 5 Kuovi Numenius arquata x 1 2 Valkoviklo Tringa nebularia x 1 3 Metsäviklo Tringa ochropus 2 Liro Tringa glareola x x x 1 5 Pikkulokki Larus minutus x x 1 Naurulokki Larus ridibindus NT x 1 Kalalokki Larus canus 7 6 Harmaalokki Larus argentatus 1 1 Kalatiira Sterna hirundo x x 1 Sepelkyyhky Columba palumbus 1 2 Käki Cuculus canorus LC 1 2 Palokärki Dryocopus martius x 1 Käpytikka Dendrocopos major 1 Haarapääsky Hirundo rustica 1 Metsäkirvinen Anthus trivialis 2 9 Niittykirvinen Anthus pratensis 2 6 Keltavästäräkki Motacilla flava VU x 3 7 Västäräkki Motacilla alba 1 Punarinta Erithacus rubecula 10 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x 1 4 Pensastasku Saxicola rubetra LC 1 3 Mustarastas Turdus merula 1 Räkättirastas Turdus pilaris 2 4 Laulurastas Turdus philomelos 1 4 Kulorastas Turdus viscivorus 1 Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 37 Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 Kirjosieppo Fidecula hypoleuca 2 Hömötiainen Parus montanus 1 Töyhtötiainen Parus cristatus 1 Talitiainen Parus major 1 Naakka Corvus monedula 1 Varis Corvus corone 1 Peippo Fringilla coelebs 2 31 Vihervarpunen Carduelis spinus 2 8 Käpylintulaji Loxia sp. 1 3 Pohjansirkku Emberiza rustica VU 1 2 Suojelullisesti merkittävät lajit Suojelullinen asema Kaikki lajit Lajeja yht Suojelullisen aseman lajeja 11 12

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE0987 30.9.2010 16WWE0987 Vapo Oy; Lintunevan linnustoselvitys Vapo Oy: Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄ...

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Vapo Oy Jakosuon-Muuraissuon linnustoselvitys, Oulu 9M

Vapo Oy Jakosuon-Muuraissuon linnustoselvitys, Oulu 9M Vapo Oy Jakosuon-Muuraissuon linnustoselvitys, Oulu 9M609431 28.10.2009 1 Vapo Oy: Jakosuon-Muuraissuon linnustoselvitys, Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Pistelaskenta... 1 2.2

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4 3.1 Kartoituslaskentamenetelmä... 4 4.1 Alueella pesivät

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen SUOLINNUSTOSELVITYS Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelinen yhdistys ry ja tekijät Suositeltu viittaus:

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

Ahosuon linnustoselvitys

Ahosuon linnustoselvitys Ahosuon linnustoselvitys Pudasjärvi 17.8.2011 Willitys tmi, Marjo Lindberg Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski Ahosuo 20.6.2011 2 Sisällys: 1. Johdanto 2. Menetelmät 3. Tulokset 4. Lajiluettelo 5.

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto Muhoksen Kivisuon Kontiosuon pesimä- ja muuttolinnusto Jari Jokela 2006 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Laskenta-alue...2 3. Menetelmät...2 3.1. Muutonaikaiset laskennat...2 3.1.1. Kevätmuutto...2

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Kurikan Ison Sarvinevan pohjoisosan luontoselvitys

Kurikan Ison Sarvinevan pohjoisosan luontoselvitys Kurikan Ison Sarvinevan pohjoisosan luontoselvitys 12.11.2010 Tutkimusraportti 86 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Linnustoselvitys...3 2.2 Kasvillisuusselvitys...4 3 TUTKIMUSALUE...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 119/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY SIEVIN PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonto- ja linnustoselvitykset Erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24712 2 (27) Sievin Puutikankankaan

Lisätiedot

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy

16WWE1309 28.4.2011. Vapo Oy 16WWE1309 28.4.2011 Vapo Oy YVA-kohteiden täydentävät luontoselvitykset Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 16WWE1309 Pyhäjärven Leväsuon riekkoreviirikartoitus 2011 1 Vapo Oy Pyhäjärven Leväsuon

Lisätiedot

MUTKALAMMIN TUULIVOIMA- PUISTO PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

MUTKALAMMIN TUULIVOIMA- PUISTO PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 13.5.2015 MUTKALAMMIN TUULIVOIMA- PUISTO PESIMÄLINNUSTOSELVITYS MUTKALAMMIN TUULIVOIMAPUISTO PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja wpd Finland Oy LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO LINNUSTOSELVITYS Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 14.2.2015 Tarkastus 16.2.2015

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot