PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN"

Transkriptio

1 PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu

2 sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat henkilöt... 6 Kevätmuuton havainnointi... 6 Tutkimusmenetelmät... 6 Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat... 6 Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet... 7 Epävarmuustekijät... 8 Tulokset... 9 Päätelmät Lajitarkastelua Kirjallisuus Liitteet Liite 1. Lennot 60 minuuttia kohden havaintopäivittäin Liite 2. Havaintopaikkojen lennot tunnin jaksoissa päivittäin... 27

3 CPC Finland Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Huson ja Pöylän alueille, jotka sijaitsevat sekä Paimion että Salon kaupunkien alueella. Suunniteltu hankealue sijaitsee Paimion keskustasta noin kymmenen kilometriä kaakkoon, Salon keskustasta noin 16 km länteen ja Sauvon keskustasta noin seitsemän kilometriä koilliseen (kuva 1). Hankealue rajautuu etelästä Sauvontiehen ja pohjoisesta valtatiehen 110 (kuva 2). Tuulivoimaloiden sijaintipaikat on esitetty kuvassa 3. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan 3 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 27 MW (Pöyry 2012). Osana luontoselvitys- ja kaavoituspakettia toteutettiin lintujen kevätmuutontarkkailu, jonka tavoitteena oli selvittää niin muuttavien kuin kiertelevienkin lintujen lentoreittejä ja -korkeuksia. Kevätmuuttoaineiston avulla hankkeen törmäämisvaikutukset voidaan arvioida myöhemmässä vaiheessa. Tämä raportti esittelee Pöyry Finland Oy:n Ahlman Konsultointi & suunnittelulta tilaaman Paimion Salon Huso Pöylän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuutonseurannan tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia linnustoon. Maanmittauslaitos - Karttapaikka Karttatuloste Tulostettu https://www.karttapaikka.fi/tuotanto/karttapaikka/sivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang=fi&selain=ie... Kuva 1. Hankealueen sijainti Saloon nähden. 3

4 Kuva 2. Tuulivoimapuistoalue on merkitty karttaan punaisella viivalla. 4

5 RaPORTISTA Tässä raportissa esitetään maalis huhtikuussa 2012 toteutetun lintujen kevätmuutontarkkailun tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä ja lajiluettelon, jossa esitetään suurikokoisten ja muuten huomionarvoisten lajien lentotiedot yksityiskohtaisemmin. Nykyisen SELVITYSALUEEN tuulivoimaloiden YLEISKUVAUS sijaintisuunnitelman mukaan pohjoisimpana sijaitseva tuulivoimala sijaitsee noin 250 metrin päässä Valtatie 110:stä. Kyseisen tuulivoimalan sijaintia Selvitysalue tullaan sijaitsee hankkeen noin suunnittelun 16 kilometrin edetessä päässä tarvittaessa Salon keskustasta muuttamaan länteen määritellyn ja kymmenen kilometriä Paimion rajoissa keskustasta kauemmas kaakkoon. Valtatiestä Alue 110 on Liikenneviraston melko laaja ja antaman levittäytyy suoja- eteläosassa Pöylän hankealueen alueita kylästä koskevan pohjoiseen ohjeen Kukolaan (2854/060/2011) ja valtatiehen tai mahdollisen 110 saakka. päivitetyn Pohjois eteläsuunnassa ohjeen mukaisesti. kilometriä pitkä ja itä länsisuunnassa noin kaksi kilometriä leveä (kuva 2). se on noin 4,5 Tuulivoimapuisto on suunniteltu alueelle, jossa on niin metsiä, hakkuualueita kuin ojitettuja soitakin. Seudulla on myös varsin runsaasti kalliomuodostumia ja vähäisesti peltoja. Lähistöllä etenkin itä- ja kaakkoispuolella on useita peltovyöhykkeitä. Alueelle on kaavailtu yhdeksää tuulivoimayksikköä, jotka sijoitetaan esiselvityssuunnitelman mukaan melko tasaisesti hankealueelle (kuva 3). 3 Kuva 3. Hankealueelle suunniteltujen tuulivoimalayksiköiden sijaintipaikat. 5

6 TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Paimion Salon Pöylän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuutonseurannasta vastasivat lintuihin syventyneet luontokartoittajat Santtu Ahlman ja Sami Luoma. Heillä molemmilla on pitkä lintuharrastustausta etenkin muutonseurannassa, minkä vuoksi lentokorkeuksien ja -suuntien sekä etäisyyksien arvioimisesta on runsaasti kokemusta. Raportoinnista vastasivat sekä Ahlman että Luoma (Ahlman Konsultointi & suunnittelu). KEVÄTMUUTON HAVAINNOINTI TUtkimusmenetelmät Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat Kevätmuuttoa havainnoitiin kahdessa eri pisteessä seitsemänä päivänä yhteensä 42 tuntia (84 henkilötyötuntia). Toinen havaintopiste valittiin siten, että siitä olisi mahdollisimman hyvä näkyvyys hankealueen ylle. Koska lähialueet ovat peltojen ja kalliometsien mosaiikkia, osoittautui parhaaksi paikaksi Sauvon Koskissa sijaitseva peltoalue (kuva 4), josta näki hyvin hankealueen läpi muuttavaa linnustoa. Eniten katveeseen jäi hankealueen luoteis- ja pohjoisosa. Toinen havaintopiste eli kontrollipiste valittiin oletettavasti paremman muuttoreitin varrelta, jossa oli hyvä näkyvyys. Kohteeksi valikoitui Salon Halikonlahti, jossa havaintopaikkana oli Viurilanlahden kupeessa oleva Timalitorni. Sauvon ja Salon havaintopaikkojen välinen etäisyys oli noin 27 kilometriä. Halikonlahti sijaitsee tuulivoimapuistoon nähden idässä. Havaintopisteistä arvioitiin lintujen lentokorkeudet neljän portaan asteikolla ja seurattiin hankealueen poikki lentäviä sekä sen ulkopuolelta kiertäviä lentoja. Kaikki havainnot liikehtivistä linnuista eli lennoista kirjattiin työtä varten räätälöidylle havaintolomakkeelle. Kerättäviä tietoja olivat laji, yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus sekä kellonaika tunnin jaksoissa siten, että esimerkiksi lomakkeella merkintä klo 7 tarkoittaa aikaväliä 7 8. Lentokorkeus merkittiin neljäasteisesti suunniteltujen voimalayksiköiden korkeuksien mukaan (kuva 5) siten, että ensimmäinen aste oli 0 38 metriä, toinen metriä, kolmas ja neljäs yli 150 metriä. Näistä toisen ja kolmannen asteen lennot olivat ns. riskilentoja. Seurantajaksoilla havaittiin hyvin niukasti lentoja, jotka olivat yli 150 metrin korkeudella. Etäisyyksiä havaintopisteen ja Kuva 4. Kevättarkkailun havaintopisteet. Sauvon koski on merkitty punaisella ja Salon Halikonlahti sinisellä pallolla. 6

7 linnun välillä ei kirjattu, sillä se koettiin sinänsä turhaksi tiedoksi, jota ei voida hankkeessa hyödyntää. Sauvon lomakkeille kirjattiin erillistä koodia käyttäen linnut, jotka liikehtivät ainoastaan hankealueen ulkopuolella, eivätkä lainkaan tuulivoimapuistoalueella. Tällaisia olivat ainoastaan itään tai länteen lentävän linnut. Lintujen lentokorkeus arvioitiin puuston ja puhelinmastojen korkeuden sekä kokemuksen avulla. Valtaosa linnuista lensi alle 100 metrin korkeudella, mikä helpotti korkeuksien arviointia. Lentosuunnat tarkastettiin kompassin avulla. Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet Lintujen havainnointi toteutettiin seitsemänä päivänä ( ), jolloin molemmissa havaintopisteissä oli tarkkailija. Santtu Ahlman havainnoi jokaisena päivänä Sauvossa ja Sami Luoma Salon Halikonlahdella. Muutonseuranta toteutettiin parhaan näkyvän muuton aikaan maalis huhtikuussa. Havainnoinnin tasainen jakaminen kyseiselle ajanjaksolle loi aineistolle hyvät puitteet suurten lintujen muuton osalta. Havainnointi aloitettiin samanaikaisesti molemmissa paikoissa päivittäin korkeintaan kymmenen ja aikaisintaan yhden minuutin ennen auringonnousua (taulukko 1), riippuen kevätmuuton etenemisestä, sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Havainnointia tehtiin kuusi tuntia ilman taukoja. Ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan. Havainnointia pyrittiin tekemään vaihtelevissa olosuhteissa, mikä onnistui varsin hyvin. Aineistoa kerättiin niin myötä- ja vastatuulesta, vaihtelevissa pilvisyysolosuhteissa ja myös aamusumussa (taulukko 2 ja 3). Havaintopäivät olivat lämpötilaltaan viidestä pakkasasteesta noin kahdeksaan lämpöasteeseen. 150 m 94 m 112 m 38 m Kuva 5. Voimalayksiköiden korkeustiedot. Päivämäärä Havainnointiaika Auringonnousu Taulukko 1. Havainnointipäivät ja -kellonajat sekä auringonnousun ajoittuminen. 7

8 Päivämäärä Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 5 C 1/8 2/8 4 m/s N 4 m/s N C 5 C 5/8 7/8 1 m/s NW 2 m/s NW C 0 C 2/8 3/8 0 m/s SW 5 m/s W C 5 C 8/8 8/8 3 m/s S 5 m/s S C 8 C 3/8 1/8 1 m/s NE 3 m/s E C 5 C 1/8 8/8 0 m/s 3 m/s SE C 8 C 8/8 (vähän sumua) 8/8 0 m/s NW 1 m/s NW Taulukko 2. Sääolosuhteet Sauvon Koskissa havaintopäivittäin. Päivämäärä Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 5 C 2/8 2/8 5 m/s N 3 m/s NW C 4 C 5/8 6/8 3 m/s NW 3 m/s NW C -0 C 3/8 3/8 0 m/s 5 m/s W C 5 C 8/8 8/8 3 m/s S 5 m/s S C 6 C 3/8 2/8 1 m/s NE 4 m/s E C 3 C 3/8 7/8 1 m/s S 3 m/s S C 6 C 8/8 (vähän sumua) 8/8 2 m/s NE 3 m/s E Taulukko 3. Sääolosuhteet Salon Halikonlahdella havaintopäivittäin. EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kevätmuuttoselvitys käsitti seitsemänä päivänä yhteensä 42 tuntia havainnointia maalis huhtikuussa. Suurten lintujen muuton alusta jäi muutama päivä havainnoimatta, mutta kokonaisuudessaan liikehdinnästä saatiin hyvä kuva tuona aikana. Kevätmuutto alkoi melko nopeasti, vaikka lunta oli vielä monin paikoin erittäin runsaasti maassa. Usein jo maaliskuun alkuun keskittyvä kotkamuutto jäi havainnoimatta lähes kokonaan. Toukokuun puolella näkyvästä muutosta on jäljellä enää vain kahlaajien sekä myöhäisten petolintujen muutto, eikä niiden havainnointiin panostettu lainkaan, sillä aineiston karttuminen oli jo huhtikuun viimeisten havaintojaksojen aikana melko vähäistä. Havainnointi painotettiin auringonnousun jälkeiseen aamuun ja aamupäivään, eikä iltatai yöhavainnointia ollut lainkaan. Yömuutto vaatisi tutkaseurantaa tai esimerkiksi Song Meter -laitteiden asentamista maastoon, jotta yömuuttajien osuus saataisiin selville. 8

9 TULOKSET Kevätmuuton seurannan aikana kirjattiin yhteensä lentoa, joista vain 27 prosenttia havaittiin Sauvossa (taulukko 4 ja kuva 5). Muuttoliikehdintä oli selvästi vilkkaampaa Salon Halikonlahdella, ja matkapuhelinyhteyden avulla pystyimme varmistamaan, ettei samoja lintuja havaittu lainkaan molemmissa pisteissä. Sauvon kokonaislentomäärästä vain noin 23 prosenttia kirjattiin ns. riskikorkeudella, eli yksilöä. Sauvossa lintujen liikehdintä suuntautui pääosin pohjoiseen, koillinen oli selvästi vähemmässä osassa. Havaintopaikalla näkyvyyttä oli parhaasta mahdollisesta sijainnista huolimatta melko niukasti. Aineiston perusteella lähes kaikki linnut lensivät tuulivoimapuistoalueen läpi jossain pisteessä, mutta riskilentojen prosentuaalinen osuus oli hyvin pieni. Ilmeisesti rannikon läheisyydestä johtuen valtaosa linnuista muutti matalalla selvästi riskikorkeuden alapuolella. Lentojen lukumäärä vaihteli varsin voimakkaasti, mutta kokonaisuudessaan toukokuun lähestyessä muuttavien lajien yksilömäärät vähenivät selvästi. Tämä näkyy etenkin Halikonlahden aineistossa, jossa muutto oli kiivainta huhtikuun puolivälissä. Tuntikohtaiset lentojen lukumäärät olivat kokonaisyksilömäärien tavoin selvästi korkeammat Halikonlahdella (taulukko 5 ja kuva 6). Päivämäärä Salo Sauvo Yhteensä Taulukko 4. Lentojen lukumäärä päivittäin ja havaintopaikoittain. Päivämäärä Salo Sauvo Yhteensä Taulukko 5. Tuntikohtaiset keskiarvot lentomääristä päivittäin. 9

10 Halikonlahti Sauvo Kuva 5. Päivittäiset lentojen lukumäärät havaintopaikoittain. Halikonlahti Sauvo Kuva 6. Päivittäiset lentomäärät havainnoitua tuntia kohden. 10

11 PÄÄTELMÄT Vaikka havainnointi keskittyi vain kuukauden jaksolle ( ), saatiin sen aikana isojen lintujen muutosta melko kattavaa aineistoa. Toukokuussa näkyvä muutto olisi ollut vähäistä avomeren ulkopuolella, joten lentoja olisi luultavasti kertynyt lähinnä vain kahlaajista sekä myöhään muuttavista petolinnuista. Tulosten valossa Halikonlahden kontrollipisteessä kirjattiin selvästi enemmän lentoja yhteensä noin yksilöstä. Naurulokkeja merkittiin selvästi eniten (7 600 yksilöä), mutta myös harmaalokkeja (3 650 yks.) kirjattiin runsaasti. Lokit muodostivat peräti 56 prosenttia Halikonlahden lennoista. Kookkaita lintuja kuten joutsenia, hanhia ja petolintuja havaittiin seitsemän havainnointipäivän aikana varsin pieniä määriä kummallakin paikalla. Halikonlahdella niitä nähtiin muiden lajien tavoin enemmän kuin Sauvossa, jonka lentomäärät olivat hyvin pieniä (taulukko 6). Riskilentojen määrä oli useiden lajien osalta suorastaan mitätön: laulujoutsen 19 yksilöä, metsähanhi 8 yks., tundrahanhi 5 yks., merihanhi 16 yks., kanadanhanhi 27 yks., merimetso 22 yks., hiirihaukka 15 yks. ja kurki 5 yks. Vaikka havainnointipäiviä oli vain seitsemän, aineisto kertoo hyvin sen, että Huson Pöylän tuulivoimapuistoalue ei sijaitse merkittävällä lintujen muuttoreitillä päinvastoin. Jopa Halikonlahden muuttajamäärät ovat vähäisiä verrattuna esimerkiksi Satakunnan sisämaakohteisiin. Sauvossa lentomäärä 42 tunnin aika oli noin Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin noin 175, mikä on erittäin pieni päämuuttoaikaan keväällä. Kohdealueen vähäinen lentomäärä selittynee pitkälti sillä, että rannikkolinja on hyvin rikkonainen, jolloin lukuisten lajien muutto leviää laajalle rintamalle. Taulukossa 6 olevat lajit ovat kaikki muuttavia, lukuun ottamatta seuraavia lajeja: meriharakka, kesykyyhky, harakka ja korppi (Halikonlahti) sekä harakka, korppi ja keltasirkku (Koski). 11

12 Taulukko 6. Kevätseurannan aikana Koskissa ja Halikonlahden kontrollipisteessä muutolla havaitut lajit. Alilentoja = törmäysriskikorkeuden alapuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Ylilentoja = törmäysriskikorkeuden yläpuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Riskilentoja = törmäysriskikorkeudella ( m) havaittujen lentojen määrä, Riski % = törmäysriskikorkeudella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Alueen kautta = hankealueen kautta kulkeneiden lentojen osuus kokonaislentomäärästä. Taulukossa esitetyt lukemat perustuvat Köörtilän aineistoon; Kasalasta esitetään vain yhteislentomäärä. Lisätietojen VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintuderektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji. Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Lisätiedot Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) % 100 % - Pikkujoutsen (C. columbianus) % 100 % L Laulujoutsen (C. cygnus) % 84 % V, L Metsähanhi (Anser fabalis) % 96 % V, NT Lyhytnokkahanhi (A. brachyrhynchus) Tundrahanhi (A. albifrons) % 100 % - Merihanhi (A. anser) % 100 % - Harmaahanhilaji (Anser sp.) % 100 % - Kanadanhanhi (Branta canadensis) % 100 % - Valkoposkihanhi (B. leucopsis) L Haapana (Anas penelope) Sinisorsa (A. platyrhynchos) % 67 % - Punasotka (Aythya ferina) VU Tukkasotka (A. fuligula) % 100 % V, VU Telkkä (Bucephala clangula) % 60 % V Uivelo (Mergus albellus) L Isokoskelo (M. merganser) % 84 % V, NT Kaakkuri (Gavia stellata) % 100 % NT, L Kuikka (G. arctica) % 100 % L Kuikkalaji (Gavia sp.) Merimetso (Phalacrocorax carbo) % 68 % - Harmaahaikara (Ardea cinerea) % 100 % - Merikotka (Haliaeetus albicilla) VU, L Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) % 100 % L Sinisuohaukka (C. cyaneus) VU, L Kanahaukka (Accipiter gentilis) % 100 % - Varpushaukka (A. nisus) % 100 % - Hiirihaukka (Buteo buteo) % 100 % VU Piekana (B. lagopus) % 100 % - Sääksi (Pandion haliaetus) L Tuulihaukka (Falco tinnunculus) Ampuhaukka (F. columbarius) % 0 % L Muuttohaukka (F. peregrinus) VU, L Kurki (Grus grus) % L Meriharakka (Haematopus ostralegus) % 100 % - Pikkutylli (Charadrius dubius)

13 Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Lisätiedot Tylli (C. hiaticula) % 100 % NT Kapustarinta (Pluvialis apricaria) % 100 % L Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) % Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) % 100 % - Pikkukuovi (Numenius phaeopus) Kuovi (N. arquata) % 100 % - Punajalkaviklo (Tringa totanus) NT Valkoviklo (T. nebularia) % 100 % V Metsäviklo (T. ochropus) % 100 % - Naurulokki (Larus ridibundus) % 100 % NT Kalalokki (L. canus) % 100 % - Selkälokki (L. fuscus) V, VU Harmaalokki (L. argentatus) % 100 % - Merilokki (L. marinus) % 100 % - Räyskä (Hydroprogne caspia) NT, L Kesykyyhky (Columba livia) Uuttukyyhky (C. oenas) % 100 % - Sepelkyyhky (C. palumbus) % 100 % - Suopöllö (Asio flammeus) L Palokärki (Dryocopus martius) % 100 % L Käpytikka (Dendrocopos major) Kangaskiuru (Lullula arborea) L Kiuru (Alauda arvensis) % 100 % - Metsäkirvinen (Anthus trivialis) % 100 % - Niittykirvinen (A. pratensis) % 100 % NT Västäräkki (Motacilla alba) % 100 % - Tilhi (Bombycilla garrulus) % 100 % - Rautiainen (Prunella modularis) % 100 % - Sepelrastas (Turdus torquatus) % 100 % VU Mustarastas (T. merula) % 95 % - Räkättirastas (T. pilaris) % 100 % - Laulurastas (T. philomelos) % 100 % - Punakylkirastas (T. iliacus) % 100 % - Kulorastas (T. viscivorus) % 100 % - Laulu-/punakylkirastas (T. phi/ili) % 100 % - Sinitiainen (Parus caeruleus) % 100 % - Närhi (Garrulus glandarius) % 100 % - Harakka (Pica pica) % 0 % - Naakka (Corvus monedula) % 92 % - Varis (C. cornix) % 94 % - Korppi (C. corax) % 99 % - Kottarainen (Sturnus vulgaris) % 80 % - Pikkuvarpunen (Passer montanus) % 100 % - Peippo (Fringilla coelebs) % 100 % - Järripeippo (F. montifringilla) % 100 % - 13

14 Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Viherpeippo (Carduelis chloris) Tikli (C. carduelis) % 100 % - Vihervarpunen (C. spinus) % 100 % - Hemppo (C. cannabina) % 88 % - Urpiainen (C. flammea) % 100 % - Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) % 100 % - Isokäpylintu (L. pytyopsittacus) % 100 % V Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) % 100 % - Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) Lisätiedot Pulmunen (Plectrophenax nivalis) % 100 % NT Keltasirkku (Emberiza citrinella) % 100 % - Pajusirkku (E. schoeniclus) % 100 % - Yhteensä % 99 % 14

15 LAJITARKASTELUA Tässä osiossa esitetään yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajien lentotietoja. Eri lajeja havaittiin Sauvossa yhteensä 84 ja Salossa 105. Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). Lajista kerrotaan hyvin yleispiirteisesti perustietoja lennoista. Havaintopaikkojen alla on päiväkohtainen lentomäärä. Tieteellisen nimen jälkeen on tuulivoimapuistoalueen yhteenlaskettu ns. riskilentojen prosentti. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 0 % Kyhmyjoutsenet muuttavat ja oleilevat tiiviisti merellä. Sisämaassa ja ylipäätään mantereen yllä tapahtuvat lennot ovat satunnaisia. Koski 6 yks. Halikonlahti 10 yks : : : : : : : : : : : : - Pikkujoutsen (Cygnus columbianus) 0 % [L] Pikkujoutsen on Länsi-Suomessa harvinainen läpimuuttaja. Yksi lintu muutti laulujoutsenparvessa Sauvon Koskilla Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 38 % [L] [V] Laulujoutsenet muuttavat massana Varsinais- Suomen pohjoispuolella, eikä hankealueen ääreltä ollut odotettavissa suuria määriä. Halikonlahdella muutti yli kaksi kertaa enemmän joutsenia kuin hankealueen laiteilla. Koski 50 yks. Halikonlahti 126 yks : : : : : : : : : : : : : : - Metsähanhi (Anser fabalis) 30 % [V] [NT] Laji muuttaa laulujoutsentakin selvemmin Pohjanlahden poikki ja esiintyy massaparvina vasta Satakunnan korkeudella. Kevät 2012 oli poikkeuksellinen metsähanhen kevätmuuton osalta. Etujoukot ja pääjoukot saapuivat normaalia aiemmin, jo maaliskuun puolivälistä alkaen. Olosuhteet eivät olleet Satakunnassa hanhille vielä kovin otolliset ja osin siksi satoja metsähanhia levähti Varsinais-Suomen alueellakin enemmän kuin normaalisti. Siitä huolimatta muutonseurannan määrät eivät olleet suuria. Koski 27 yks. Halikonlahti 68 yks : : : : : : : : : : : : : : 5 Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) Lyhytnokkahanhien kevätmäärät ovat olleet 2000-luvulla hienoisessa kasvussa. Varsinais- Suomessa laji on silti hyvin harvalukuinen 15

16 läpimuuttaja. Ne muuttavat usein metsähanhiparviin lyöttäytyneinä, ja siten muuttivat myös seurannan ainoat kaksi yksilöä Halikonlahdellakin Tundrahanhi (Anser albifrons) 83 % Joinain keväinä tundrahanhi on lyhytnokkahanheakin harvalukuisempi läpimuuttaja läntisessä Suomessa. Keväällä 2012 tundrahanhia oli poikkeuksellisen paljon Etelä-Suomessa. Seurannassa lajia havaittiin maltillisesti. Koskilla muutti yksi yksilö ja viisi yksilöä 4.4. Merihanhi (Anser anser) 73 % Salon seudun eteläpuolella oleva rikkonainen ja saaristoinen merialue pitänee merihanhet pääosin hankealueen ulkopuolella. Seurannassa havaittiin merihanhilentoja varsin niukasti. Halikonlahdella lentoja tuli jopa vähemmän kuin Koskilla, vaikka ympärillä on merenlahti ja altaita. Koski 22 yks. Halikonlahti 17 yks : : : : : : : : : : : : : : - Harmaahanhilaji (Anser sp.) 100 % Muutonseurannan ohessa havaittiin puolensataa määrittämätöntä hanhea, jotka olivat oletettavasti metsä- tai merihanhia. Koski 6 yks. Halikonlahti 31 yks : : : : : : : : : : : : - Kanadanhanhi (Branta canadensis) 100 % Kanadanhanhi oli tilastojen valossa yllättävän runsas muuttaja. Laji muuttaa hanhista ensimmäisten joukossa, mutta sen muutto ajoittuu lyhyempään ajanjaksoon kuin muiden hanhien. Koski 27 yks. Halikonlahti 29 yks : : : : : : : : : : : : : : - Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) [L] Valkoposkihanhi on Etelä-Suomen rannikolla nykyään varsin runsaana pesivä laji, joka oli vuosikymmeniä sitten Suomessa vain läpimuuttaja. Se on ainakin toistaiseksi sidoksissa merelliseen ympäristöön ja luultavasti siksi lajia ei havaittu seurannassa enempää. Ainoat liikehtivät linnut havaittiin Halikonlahdella 24.4., kun kuusi lintua muutti kuoviparven mukana. Haapana (Anas penelope) Koskilla lajista ei kirjattu lentoja, mutta Halikonlahdella muutti yhteensä 41 lintua. Haapana muuttaa keväällä pääosin yöaikaan. Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 63 % Molemmissa havaintopaikoissa kertyi sinisorsalentoja jonkin verran. Sinisorsista ilmoitettiin mahtavia kerääntymiä pitkin Suomea keväällä Suuri osa niistä alkoi saapua maisemiin ennen jäiden lähtöä, ja siksi kerääntymät paisuivat ensimmäisillä sula-alueilla suuriksi. Koski 24 yks. Halikonlahti 61 yks : : : : : : - 16

17 11.4.: : : : : : : : 4 Punasotka (Authya ferina) [VU] Punasotkalentoja merkittiin ainoastaan Halikonlahdella seuraavasti: yksi yksilö ja yksilöä. Laji on yömuuttaja. Tukkasotka (Aythya fuligula) 100 % [V][VU] Lajista tehtiin niukasti lentohavaintoja. Tukkasotka muuttaa merellä aamuisin ja sisämaassa yöaikaan. Koski 4 yks. Halikonlahti 1 yks : : : : : : : : : : : : - Telkkä (Bucephala clangula) 53 % [V] Telkkälentoja tulee luonnollisesti enemmän vesistöjen ääreltä kuin muista biotoopeista. Suuria muuttajamääriä kertyy yleensä vain mereltä. Koski 15 yks. Halikonlahti 45 yks : : : : : : : : : : : : : : - Uivelo (Mergus albellus) [L] Ainoat neljä lentoa tuli Halikonlahdelta seuraavasti: kolme yksilöä ja yksi yksilö. Lajin muuton luonne on samanlainen kuin tukkasotkalla. Isokoskelo (Mergus merganser) 100 % [V] [NT] Isokoskelo on poikkeuksellinen vesilintu keväällä, sillä sen muuttoa voi havainnoida yleisesti auringonnousun jälkeen ja yhtä lailla niin merellä kuin sisämaassakin. Halikonlahden luku on varsin suuri. Viurilanlahdella ja Halikonlahdella ruokaili parhaana päivänä lähes 800 isokoskeloa (19.4.) ja silloin tällöin pieniä parvia nousi muutolle pohjoiseen tai koilliseen. Myös pelkästään havaintopaikkojen ohittavia muuttoparvia havaittiin; erityisesti Koskilla lennot koostuivat juuri sellaisista parvista. Koski 44 yks. Halikonlahti 366 yks : : : : : : : : : : : : : : 24 Kaakkuri (Gavia stellata) 50 % [L] [NT] Kaakkurista tehtiin lajille tyypilliseen tapaan vähäisiä muuttohavaintoja sisämaasta. Koski 4 yks. Halikonlahti 2 yks : : : : : : : : : : : : - Kuikka (Gavia arctica) 100 % [L] Kaakkurien tavoin myös kuikkamäärät jäivät pieniksi mantereen yllä. Koski 1 yks. Halikonlahti 10 yks : : : : - 17

18 11.4.: : : : : : : : 1 Kuikkalaji (Gavia sp.) Muutonseurannan aikana Halikonlahdella havaittiin kaksi määrittämätöntä kuikkalintua (19.4. ja 24.4.). Merimetso (Phalacrocorax carbo) 100 % Merimetso esiintyy lähes yksinomaan avomeren läheisyydessä, mutta muutonseurannan aikana nähtiin pientä liikehdintää myös sisämaan puolella. Koski 22 yks. Halikonlahti 25 yks : : : : : : : : : : : : - Harmaahaikara (Ardea cinerea) 0 % Harmaahaikaralentoja kertyi yllättävän niukasti. Ilmeisesti lähellä ei sijaitse lainkaan pesimäyhdyskuntia. Näkyvänä lintuna se on helppo huomata hyvin kaukaa. Koski 2 yks. Halikonlahti 5 yks : : : : : : : : : : : : - Merikotka (Haliaeetus albicilla) [L] [VU] Koskilla ei havaittu ensimmäistäkään merikotkalentoa, mikä on melko yllättävää, sillä laji on erittäin näkyvä ja nykyään niitä havaitaan rannikkoseuduilla varsin usein. Voi olla, että rikkonainen ja saaristoinen rannikko Varsinais-Suomessa pitää merikotkia ulompana merellä. Lentomäärät olivat toisaalta myös Halikonlahdella vaatimattomia. Se kertoo, että alueen läpi ei kulje selvää merikotkien liikehtimisreittiä. Halikonlahdella kirjattiin vain kuusi merikotkalentoa seurantajakson aikana. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 50 % [L] Ruskosuohaukan muuttajamäärät eivät ole koskaan suuria Suomessa. Seurannassa niitä kuitenkin havaittiin yhdeksän yksilöä. Maaliskuiset linnut ovat hyvin aikaisia muuttajia. Koski 2 yks. Halikonlahti 7 yks : : : : : : : : : : : : 1 Sinisuohaukka (Circus cyaneus) [L] [VU] Sinisuohaukan muuttajamäärät olivat erikoisen pieniä, sillä Halikonlahdella nähtiin kaksi muuttavaa lintua 11.4., eikä Koskilla tehty yhtään lentohavaintoa lajista. Kanahaukka (Accipiter gentilis) 67 % Kanahaukkalennot koostuivat pääasiassa paikallisista linnuista. Havainnoista päätellen molempien tarkkailupaikkojen liepeillä on asuttu kanahaukkareviiri. Koski 6 yks. Halikonlahti 5 yks : : : : : : : : : : : : : : - 18

19 Varpushaukka (Accipiter nisus) 89 % Vaatimattoman varpushaukkamuuton myötä voi todeta, ettei havaintopaikkojen kautta muuta merkittäviä määriä lajin edustajia. Rannikon rikkonaisuus hajottanee muuton leveälle rintamalle. Koski 19 yks. Halikonlahti 17 yks : : : : : : : : : : : : : : - Hiirihaukka (Buteo buteo) 81 % [VU] Hiirihaukka oli muiden petolintujen tavanomaisiin muuttolukemiin nähden selvästi runsain. Lounais-Suomessa lajin muutto hajoaa leveälle rintamalle, ja vain harvoin havaitaan suuria päiväsummia. Koski 16 yks. Halikonlahti 9 yks : : : : : : : : : : : : : : - Piekana (Buteo lagopus) 0 % Länsirannikon lukuihin verrattuna piekanoja muutti hyvin vähän. Esimerkiksi Satakunnassa piekanamuutto kohoaa useisiin kymmeniin yksilöihin hyvinä päivinä. Koski 2 yks. Halikonlahti 3 yks : : : : : : : : : : : : - Sääksi (Pandion haliaetus) [L] [NT] Halikonlahdella havaittiin yksi muuttava lintu ja Tuulihaukka (Falco tinnunculus) 86 % Vaikka länsirannikolla havaittiin keväällä 2012 ennätyssuuria tuulihaukkamuuttoja, ei se heijastunut seurantajakson aikana havaintopaikoille. Vain Halikonlahdella muutti kolme tuulihaukkaa jakson puolivälissä. Ampuhaukka (Falco columbarius) 0 % [L] Molemmissa paikoissa havaittiin vain yksi muuttaja. Ampuhaukka on keväällä hyvin vähälukuinen muuttaja. Koski 1 yks. Halikonlahti 1 yks : : : : : : : : : : : : - Muuttohaukka (Falco peregrinus) [L] [VU] Vanha muuttohaukka muutti pohjoiseen Halikonlahdella 4.4. Kurki (Grus grus) 54 % [L] Kurkimuutto kulki Halikonlahden kautta suhteellisen selvärajaisesti, koska havaintopaikkojen välinen yksilömääräero oli suuri. Halikonlahdella valtaosa kurjista muutti itäpuolelta. Muutosta saatiin aineistoa yli 800 yksilön voimin. Kurjet muuttavat Suomenlahden yli aamulla ja saapuvat Hankoon aamupäivällä. Salon kohdalla ne muuttavat suunnilleen iltapäivän puolella, joten aineisto on sen vuoksi rajallinen, sillä havainnointi keskittyi aamuun ja aamupäivään. Aineisto osoittaa siltikin, että muuttoreitti ei ainakaan keväällä 2012 kulkenut hankealueen kohdalla kuin satunnaisin pikkuparvin. 19

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä.

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä. Rengastusvuosi Rengastusvuosi Jari Valkama & Kalle Rainio Suomalaisen linturengastuksen 97. vuosi piti sisällään sekä iloisia yllätyksiä että ikäviä takaiskuja. Myyriä syövät petolinnut menestyivät Etelä-

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot