PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN"

Transkriptio

1 PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu

2 sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat henkilöt... 6 Kevätmuuton havainnointi... 6 Tutkimusmenetelmät... 6 Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat... 6 Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet... 7 Epävarmuustekijät... 8 Tulokset... 9 Päätelmät Lajitarkastelua Kirjallisuus Liitteet Liite 1. Lennot 60 minuuttia kohden havaintopäivittäin Liite 2. Havaintopaikkojen lennot tunnin jaksoissa päivittäin... 27

3 CPC Finland Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Huson ja Pöylän alueille, jotka sijaitsevat sekä Paimion että Salon kaupunkien alueella. Suunniteltu hankealue sijaitsee Paimion keskustasta noin kymmenen kilometriä kaakkoon, Salon keskustasta noin 16 km länteen ja Sauvon keskustasta noin seitsemän kilometriä koilliseen (kuva 1). Hankealue rajautuu etelästä Sauvontiehen ja pohjoisesta valtatiehen 110 (kuva 2). Tuulivoimaloiden sijaintipaikat on esitetty kuvassa 3. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan 3 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 27 MW (Pöyry 2012). Osana luontoselvitys- ja kaavoituspakettia toteutettiin lintujen kevätmuutontarkkailu, jonka tavoitteena oli selvittää niin muuttavien kuin kiertelevienkin lintujen lentoreittejä ja -korkeuksia. Kevätmuuttoaineiston avulla hankkeen törmäämisvaikutukset voidaan arvioida myöhemmässä vaiheessa. Tämä raportti esittelee Pöyry Finland Oy:n Ahlman Konsultointi & suunnittelulta tilaaman Paimion Salon Huso Pöylän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuutonseurannan tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia linnustoon. Maanmittauslaitos - Karttapaikka Karttatuloste Tulostettu Kuva 1. Hankealueen sijainti Saloon nähden. 3

4 Kuva 2. Tuulivoimapuistoalue on merkitty karttaan punaisella viivalla. 4

5 RaPORTISTA Tässä raportissa esitetään maalis huhtikuussa 2012 toteutetun lintujen kevätmuutontarkkailun tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä ja lajiluettelon, jossa esitetään suurikokoisten ja muuten huomionarvoisten lajien lentotiedot yksityiskohtaisemmin. Nykyisen SELVITYSALUEEN tuulivoimaloiden YLEISKUVAUS sijaintisuunnitelman mukaan pohjoisimpana sijaitseva tuulivoimala sijaitsee noin 250 metrin päässä Valtatie 110:stä. Kyseisen tuulivoimalan sijaintia Selvitysalue tullaan sijaitsee hankkeen noin suunnittelun 16 kilometrin edetessä päässä tarvittaessa Salon keskustasta muuttamaan länteen määritellyn ja kymmenen kilometriä Paimion rajoissa keskustasta kauemmas kaakkoon. Valtatiestä Alue 110 on Liikenneviraston melko laaja ja antaman levittäytyy suoja- eteläosassa Pöylän hankealueen alueita kylästä koskevan pohjoiseen ohjeen Kukolaan (2854/060/2011) ja valtatiehen tai mahdollisen 110 saakka. päivitetyn Pohjois eteläsuunnassa ohjeen mukaisesti. kilometriä pitkä ja itä länsisuunnassa noin kaksi kilometriä leveä (kuva 2). se on noin 4,5 Tuulivoimapuisto on suunniteltu alueelle, jossa on niin metsiä, hakkuualueita kuin ojitettuja soitakin. Seudulla on myös varsin runsaasti kalliomuodostumia ja vähäisesti peltoja. Lähistöllä etenkin itä- ja kaakkoispuolella on useita peltovyöhykkeitä. Alueelle on kaavailtu yhdeksää tuulivoimayksikköä, jotka sijoitetaan esiselvityssuunnitelman mukaan melko tasaisesti hankealueelle (kuva 3). 3 Kuva 3. Hankealueelle suunniteltujen tuulivoimalayksiköiden sijaintipaikat. 5

6 TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Paimion Salon Pöylän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuutonseurannasta vastasivat lintuihin syventyneet luontokartoittajat Santtu Ahlman ja Sami Luoma. Heillä molemmilla on pitkä lintuharrastustausta etenkin muutonseurannassa, minkä vuoksi lentokorkeuksien ja -suuntien sekä etäisyyksien arvioimisesta on runsaasti kokemusta. Raportoinnista vastasivat sekä Ahlman että Luoma (Ahlman Konsultointi & suunnittelu). KEVÄTMUUTON HAVAINNOINTI TUtkimusmenetelmät Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat Kevätmuuttoa havainnoitiin kahdessa eri pisteessä seitsemänä päivänä yhteensä 42 tuntia (84 henkilötyötuntia). Toinen havaintopiste valittiin siten, että siitä olisi mahdollisimman hyvä näkyvyys hankealueen ylle. Koska lähialueet ovat peltojen ja kalliometsien mosaiikkia, osoittautui parhaaksi paikaksi Sauvon Koskissa sijaitseva peltoalue (kuva 4), josta näki hyvin hankealueen läpi muuttavaa linnustoa. Eniten katveeseen jäi hankealueen luoteis- ja pohjoisosa. Toinen havaintopiste eli kontrollipiste valittiin oletettavasti paremman muuttoreitin varrelta, jossa oli hyvä näkyvyys. Kohteeksi valikoitui Salon Halikonlahti, jossa havaintopaikkana oli Viurilanlahden kupeessa oleva Timalitorni. Sauvon ja Salon havaintopaikkojen välinen etäisyys oli noin 27 kilometriä. Halikonlahti sijaitsee tuulivoimapuistoon nähden idässä. Havaintopisteistä arvioitiin lintujen lentokorkeudet neljän portaan asteikolla ja seurattiin hankealueen poikki lentäviä sekä sen ulkopuolelta kiertäviä lentoja. Kaikki havainnot liikehtivistä linnuista eli lennoista kirjattiin työtä varten räätälöidylle havaintolomakkeelle. Kerättäviä tietoja olivat laji, yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus sekä kellonaika tunnin jaksoissa siten, että esimerkiksi lomakkeella merkintä klo 7 tarkoittaa aikaväliä 7 8. Lentokorkeus merkittiin neljäasteisesti suunniteltujen voimalayksiköiden korkeuksien mukaan (kuva 5) siten, että ensimmäinen aste oli 0 38 metriä, toinen metriä, kolmas ja neljäs yli 150 metriä. Näistä toisen ja kolmannen asteen lennot olivat ns. riskilentoja. Seurantajaksoilla havaittiin hyvin niukasti lentoja, jotka olivat yli 150 metrin korkeudella. Etäisyyksiä havaintopisteen ja Kuva 4. Kevättarkkailun havaintopisteet. Sauvon koski on merkitty punaisella ja Salon Halikonlahti sinisellä pallolla. 6

7 linnun välillä ei kirjattu, sillä se koettiin sinänsä turhaksi tiedoksi, jota ei voida hankkeessa hyödyntää. Sauvon lomakkeille kirjattiin erillistä koodia käyttäen linnut, jotka liikehtivät ainoastaan hankealueen ulkopuolella, eivätkä lainkaan tuulivoimapuistoalueella. Tällaisia olivat ainoastaan itään tai länteen lentävän linnut. Lintujen lentokorkeus arvioitiin puuston ja puhelinmastojen korkeuden sekä kokemuksen avulla. Valtaosa linnuista lensi alle 100 metrin korkeudella, mikä helpotti korkeuksien arviointia. Lentosuunnat tarkastettiin kompassin avulla. Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet Lintujen havainnointi toteutettiin seitsemänä päivänä ( ), jolloin molemmissa havaintopisteissä oli tarkkailija. Santtu Ahlman havainnoi jokaisena päivänä Sauvossa ja Sami Luoma Salon Halikonlahdella. Muutonseuranta toteutettiin parhaan näkyvän muuton aikaan maalis huhtikuussa. Havainnoinnin tasainen jakaminen kyseiselle ajanjaksolle loi aineistolle hyvät puitteet suurten lintujen muuton osalta. Havainnointi aloitettiin samanaikaisesti molemmissa paikoissa päivittäin korkeintaan kymmenen ja aikaisintaan yhden minuutin ennen auringonnousua (taulukko 1), riippuen kevätmuuton etenemisestä, sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Havainnointia tehtiin kuusi tuntia ilman taukoja. Ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan. Havainnointia pyrittiin tekemään vaihtelevissa olosuhteissa, mikä onnistui varsin hyvin. Aineistoa kerättiin niin myötä- ja vastatuulesta, vaihtelevissa pilvisyysolosuhteissa ja myös aamusumussa (taulukko 2 ja 3). Havaintopäivät olivat lämpötilaltaan viidestä pakkasasteesta noin kahdeksaan lämpöasteeseen. 150 m 94 m 112 m 38 m Kuva 5. Voimalayksiköiden korkeustiedot. Päivämäärä Havainnointiaika Auringonnousu Taulukko 1. Havainnointipäivät ja -kellonajat sekä auringonnousun ajoittuminen. 7

8 Päivämäärä Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 5 C 1/8 2/8 4 m/s N 4 m/s N C 5 C 5/8 7/8 1 m/s NW 2 m/s NW C 0 C 2/8 3/8 0 m/s SW 5 m/s W C 5 C 8/8 8/8 3 m/s S 5 m/s S C 8 C 3/8 1/8 1 m/s NE 3 m/s E C 5 C 1/8 8/8 0 m/s 3 m/s SE C 8 C 8/8 (vähän sumua) 8/8 0 m/s NW 1 m/s NW Taulukko 2. Sääolosuhteet Sauvon Koskissa havaintopäivittäin. Päivämäärä Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 5 C 2/8 2/8 5 m/s N 3 m/s NW C 4 C 5/8 6/8 3 m/s NW 3 m/s NW C -0 C 3/8 3/8 0 m/s 5 m/s W C 5 C 8/8 8/8 3 m/s S 5 m/s S C 6 C 3/8 2/8 1 m/s NE 4 m/s E C 3 C 3/8 7/8 1 m/s S 3 m/s S C 6 C 8/8 (vähän sumua) 8/8 2 m/s NE 3 m/s E Taulukko 3. Sääolosuhteet Salon Halikonlahdella havaintopäivittäin. EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kevätmuuttoselvitys käsitti seitsemänä päivänä yhteensä 42 tuntia havainnointia maalis huhtikuussa. Suurten lintujen muuton alusta jäi muutama päivä havainnoimatta, mutta kokonaisuudessaan liikehdinnästä saatiin hyvä kuva tuona aikana. Kevätmuutto alkoi melko nopeasti, vaikka lunta oli vielä monin paikoin erittäin runsaasti maassa. Usein jo maaliskuun alkuun keskittyvä kotkamuutto jäi havainnoimatta lähes kokonaan. Toukokuun puolella näkyvästä muutosta on jäljellä enää vain kahlaajien sekä myöhäisten petolintujen muutto, eikä niiden havainnointiin panostettu lainkaan, sillä aineiston karttuminen oli jo huhtikuun viimeisten havaintojaksojen aikana melko vähäistä. Havainnointi painotettiin auringonnousun jälkeiseen aamuun ja aamupäivään, eikä iltatai yöhavainnointia ollut lainkaan. Yömuutto vaatisi tutkaseurantaa tai esimerkiksi Song Meter -laitteiden asentamista maastoon, jotta yömuuttajien osuus saataisiin selville. 8

9 TULOKSET Kevätmuuton seurannan aikana kirjattiin yhteensä lentoa, joista vain 27 prosenttia havaittiin Sauvossa (taulukko 4 ja kuva 5). Muuttoliikehdintä oli selvästi vilkkaampaa Salon Halikonlahdella, ja matkapuhelinyhteyden avulla pystyimme varmistamaan, ettei samoja lintuja havaittu lainkaan molemmissa pisteissä. Sauvon kokonaislentomäärästä vain noin 23 prosenttia kirjattiin ns. riskikorkeudella, eli yksilöä. Sauvossa lintujen liikehdintä suuntautui pääosin pohjoiseen, koillinen oli selvästi vähemmässä osassa. Havaintopaikalla näkyvyyttä oli parhaasta mahdollisesta sijainnista huolimatta melko niukasti. Aineiston perusteella lähes kaikki linnut lensivät tuulivoimapuistoalueen läpi jossain pisteessä, mutta riskilentojen prosentuaalinen osuus oli hyvin pieni. Ilmeisesti rannikon läheisyydestä johtuen valtaosa linnuista muutti matalalla selvästi riskikorkeuden alapuolella. Lentojen lukumäärä vaihteli varsin voimakkaasti, mutta kokonaisuudessaan toukokuun lähestyessä muuttavien lajien yksilömäärät vähenivät selvästi. Tämä näkyy etenkin Halikonlahden aineistossa, jossa muutto oli kiivainta huhtikuun puolivälissä. Tuntikohtaiset lentojen lukumäärät olivat kokonaisyksilömäärien tavoin selvästi korkeammat Halikonlahdella (taulukko 5 ja kuva 6). Päivämäärä Salo Sauvo Yhteensä Taulukko 4. Lentojen lukumäärä päivittäin ja havaintopaikoittain. Päivämäärä Salo Sauvo Yhteensä Taulukko 5. Tuntikohtaiset keskiarvot lentomääristä päivittäin. 9

10 Halikonlahti Sauvo Kuva 5. Päivittäiset lentojen lukumäärät havaintopaikoittain. Halikonlahti Sauvo Kuva 6. Päivittäiset lentomäärät havainnoitua tuntia kohden. 10

11 PÄÄTELMÄT Vaikka havainnointi keskittyi vain kuukauden jaksolle ( ), saatiin sen aikana isojen lintujen muutosta melko kattavaa aineistoa. Toukokuussa näkyvä muutto olisi ollut vähäistä avomeren ulkopuolella, joten lentoja olisi luultavasti kertynyt lähinnä vain kahlaajista sekä myöhään muuttavista petolinnuista. Tulosten valossa Halikonlahden kontrollipisteessä kirjattiin selvästi enemmän lentoja yhteensä noin yksilöstä. Naurulokkeja merkittiin selvästi eniten (7 600 yksilöä), mutta myös harmaalokkeja (3 650 yks.) kirjattiin runsaasti. Lokit muodostivat peräti 56 prosenttia Halikonlahden lennoista. Kookkaita lintuja kuten joutsenia, hanhia ja petolintuja havaittiin seitsemän havainnointipäivän aikana varsin pieniä määriä kummallakin paikalla. Halikonlahdella niitä nähtiin muiden lajien tavoin enemmän kuin Sauvossa, jonka lentomäärät olivat hyvin pieniä (taulukko 6). Riskilentojen määrä oli useiden lajien osalta suorastaan mitätön: laulujoutsen 19 yksilöä, metsähanhi 8 yks., tundrahanhi 5 yks., merihanhi 16 yks., kanadanhanhi 27 yks., merimetso 22 yks., hiirihaukka 15 yks. ja kurki 5 yks. Vaikka havainnointipäiviä oli vain seitsemän, aineisto kertoo hyvin sen, että Huson Pöylän tuulivoimapuistoalue ei sijaitse merkittävällä lintujen muuttoreitillä päinvastoin. Jopa Halikonlahden muuttajamäärät ovat vähäisiä verrattuna esimerkiksi Satakunnan sisämaakohteisiin. Sauvossa lentomäärä 42 tunnin aika oli noin Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin noin 175, mikä on erittäin pieni päämuuttoaikaan keväällä. Kohdealueen vähäinen lentomäärä selittynee pitkälti sillä, että rannikkolinja on hyvin rikkonainen, jolloin lukuisten lajien muutto leviää laajalle rintamalle. Taulukossa 6 olevat lajit ovat kaikki muuttavia, lukuun ottamatta seuraavia lajeja: meriharakka, kesykyyhky, harakka ja korppi (Halikonlahti) sekä harakka, korppi ja keltasirkku (Koski). 11

12 Taulukko 6. Kevätseurannan aikana Koskissa ja Halikonlahden kontrollipisteessä muutolla havaitut lajit. Alilentoja = törmäysriskikorkeuden alapuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Ylilentoja = törmäysriskikorkeuden yläpuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Riskilentoja = törmäysriskikorkeudella ( m) havaittujen lentojen määrä, Riski % = törmäysriskikorkeudella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Alueen kautta = hankealueen kautta kulkeneiden lentojen osuus kokonaislentomäärästä. Taulukossa esitetyt lukemat perustuvat Köörtilän aineistoon; Kasalasta esitetään vain yhteislentomäärä. Lisätietojen VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintuderektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji. Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Lisätiedot Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) % 100 % - Pikkujoutsen (C. columbianus) % 100 % L Laulujoutsen (C. cygnus) % 84 % V, L Metsähanhi (Anser fabalis) % 96 % V, NT Lyhytnokkahanhi (A. brachyrhynchus) Tundrahanhi (A. albifrons) % 100 % - Merihanhi (A. anser) % 100 % - Harmaahanhilaji (Anser sp.) % 100 % - Kanadanhanhi (Branta canadensis) % 100 % - Valkoposkihanhi (B. leucopsis) L Haapana (Anas penelope) Sinisorsa (A. platyrhynchos) % 67 % - Punasotka (Aythya ferina) VU Tukkasotka (A. fuligula) % 100 % V, VU Telkkä (Bucephala clangula) % 60 % V Uivelo (Mergus albellus) L Isokoskelo (M. merganser) % 84 % V, NT Kaakkuri (Gavia stellata) % 100 % NT, L Kuikka (G. arctica) % 100 % L Kuikkalaji (Gavia sp.) Merimetso (Phalacrocorax carbo) % 68 % - Harmaahaikara (Ardea cinerea) % 100 % - Merikotka (Haliaeetus albicilla) VU, L Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) % 100 % L Sinisuohaukka (C. cyaneus) VU, L Kanahaukka (Accipiter gentilis) % 100 % - Varpushaukka (A. nisus) % 100 % - Hiirihaukka (Buteo buteo) % 100 % VU Piekana (B. lagopus) % 100 % - Sääksi (Pandion haliaetus) L Tuulihaukka (Falco tinnunculus) Ampuhaukka (F. columbarius) % 0 % L Muuttohaukka (F. peregrinus) VU, L Kurki (Grus grus) % L Meriharakka (Haematopus ostralegus) % 100 % - Pikkutylli (Charadrius dubius)

13 Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Lisätiedot Tylli (C. hiaticula) % 100 % NT Kapustarinta (Pluvialis apricaria) % 100 % L Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) % Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) % 100 % - Pikkukuovi (Numenius phaeopus) Kuovi (N. arquata) % 100 % - Punajalkaviklo (Tringa totanus) NT Valkoviklo (T. nebularia) % 100 % V Metsäviklo (T. ochropus) % 100 % - Naurulokki (Larus ridibundus) % 100 % NT Kalalokki (L. canus) % 100 % - Selkälokki (L. fuscus) V, VU Harmaalokki (L. argentatus) % 100 % - Merilokki (L. marinus) % 100 % - Räyskä (Hydroprogne caspia) NT, L Kesykyyhky (Columba livia) Uuttukyyhky (C. oenas) % 100 % - Sepelkyyhky (C. palumbus) % 100 % - Suopöllö (Asio flammeus) L Palokärki (Dryocopus martius) % 100 % L Käpytikka (Dendrocopos major) Kangaskiuru (Lullula arborea) L Kiuru (Alauda arvensis) % 100 % - Metsäkirvinen (Anthus trivialis) % 100 % - Niittykirvinen (A. pratensis) % 100 % NT Västäräkki (Motacilla alba) % 100 % - Tilhi (Bombycilla garrulus) % 100 % - Rautiainen (Prunella modularis) % 100 % - Sepelrastas (Turdus torquatus) % 100 % VU Mustarastas (T. merula) % 95 % - Räkättirastas (T. pilaris) % 100 % - Laulurastas (T. philomelos) % 100 % - Punakylkirastas (T. iliacus) % 100 % - Kulorastas (T. viscivorus) % 100 % - Laulu-/punakylkirastas (T. phi/ili) % 100 % - Sinitiainen (Parus caeruleus) % 100 % - Närhi (Garrulus glandarius) % 100 % - Harakka (Pica pica) % 0 % - Naakka (Corvus monedula) % 92 % - Varis (C. cornix) % 94 % - Korppi (C. corax) % 99 % - Kottarainen (Sturnus vulgaris) % 80 % - Pikkuvarpunen (Passer montanus) % 100 % - Peippo (Fringilla coelebs) % 100 % - Järripeippo (F. montifringilla) % 100 % - 13

14 Laji Koski Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Halikonlahti Riskilentoja Riski % Alueen kautta Viherpeippo (Carduelis chloris) Tikli (C. carduelis) % 100 % - Vihervarpunen (C. spinus) % 100 % - Hemppo (C. cannabina) % 88 % - Urpiainen (C. flammea) % 100 % - Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) % 100 % - Isokäpylintu (L. pytyopsittacus) % 100 % V Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) % 100 % - Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) Lisätiedot Pulmunen (Plectrophenax nivalis) % 100 % NT Keltasirkku (Emberiza citrinella) % 100 % - Pajusirkku (E. schoeniclus) % 100 % - Yhteensä % 99 % 14

15 LAJITARKASTELUA Tässä osiossa esitetään yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajien lentotietoja. Eri lajeja havaittiin Sauvossa yhteensä 84 ja Salossa 105. Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). Lajista kerrotaan hyvin yleispiirteisesti perustietoja lennoista. Havaintopaikkojen alla on päiväkohtainen lentomäärä. Tieteellisen nimen jälkeen on tuulivoimapuistoalueen yhteenlaskettu ns. riskilentojen prosentti. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 0 % Kyhmyjoutsenet muuttavat ja oleilevat tiiviisti merellä. Sisämaassa ja ylipäätään mantereen yllä tapahtuvat lennot ovat satunnaisia. Koski 6 yks. Halikonlahti 10 yks : : : : : : : : : : : : - Pikkujoutsen (Cygnus columbianus) 0 % [L] Pikkujoutsen on Länsi-Suomessa harvinainen läpimuuttaja. Yksi lintu muutti laulujoutsenparvessa Sauvon Koskilla Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 38 % [L] [V] Laulujoutsenet muuttavat massana Varsinais- Suomen pohjoispuolella, eikä hankealueen ääreltä ollut odotettavissa suuria määriä. Halikonlahdella muutti yli kaksi kertaa enemmän joutsenia kuin hankealueen laiteilla. Koski 50 yks. Halikonlahti 126 yks : : : : : : : : : : : : : : - Metsähanhi (Anser fabalis) 30 % [V] [NT] Laji muuttaa laulujoutsentakin selvemmin Pohjanlahden poikki ja esiintyy massaparvina vasta Satakunnan korkeudella. Kevät 2012 oli poikkeuksellinen metsähanhen kevätmuuton osalta. Etujoukot ja pääjoukot saapuivat normaalia aiemmin, jo maaliskuun puolivälistä alkaen. Olosuhteet eivät olleet Satakunnassa hanhille vielä kovin otolliset ja osin siksi satoja metsähanhia levähti Varsinais-Suomen alueellakin enemmän kuin normaalisti. Siitä huolimatta muutonseurannan määrät eivät olleet suuria. Koski 27 yks. Halikonlahti 68 yks : : : : : : : : : : : : : : 5 Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) Lyhytnokkahanhien kevätmäärät ovat olleet 2000-luvulla hienoisessa kasvussa. Varsinais- Suomessa laji on silti hyvin harvalukuinen 15

16 läpimuuttaja. Ne muuttavat usein metsähanhiparviin lyöttäytyneinä, ja siten muuttivat myös seurannan ainoat kaksi yksilöä Halikonlahdellakin Tundrahanhi (Anser albifrons) 83 % Joinain keväinä tundrahanhi on lyhytnokkahanheakin harvalukuisempi läpimuuttaja läntisessä Suomessa. Keväällä 2012 tundrahanhia oli poikkeuksellisen paljon Etelä-Suomessa. Seurannassa lajia havaittiin maltillisesti. Koskilla muutti yksi yksilö ja viisi yksilöä 4.4. Merihanhi (Anser anser) 73 % Salon seudun eteläpuolella oleva rikkonainen ja saaristoinen merialue pitänee merihanhet pääosin hankealueen ulkopuolella. Seurannassa havaittiin merihanhilentoja varsin niukasti. Halikonlahdella lentoja tuli jopa vähemmän kuin Koskilla, vaikka ympärillä on merenlahti ja altaita. Koski 22 yks. Halikonlahti 17 yks : : : : : : : : : : : : : : - Harmaahanhilaji (Anser sp.) 100 % Muutonseurannan ohessa havaittiin puolensataa määrittämätöntä hanhea, jotka olivat oletettavasti metsä- tai merihanhia. Koski 6 yks. Halikonlahti 31 yks : : : : : : : : : : : : - Kanadanhanhi (Branta canadensis) 100 % Kanadanhanhi oli tilastojen valossa yllättävän runsas muuttaja. Laji muuttaa hanhista ensimmäisten joukossa, mutta sen muutto ajoittuu lyhyempään ajanjaksoon kuin muiden hanhien. Koski 27 yks. Halikonlahti 29 yks : : : : : : : : : : : : : : - Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) [L] Valkoposkihanhi on Etelä-Suomen rannikolla nykyään varsin runsaana pesivä laji, joka oli vuosikymmeniä sitten Suomessa vain läpimuuttaja. Se on ainakin toistaiseksi sidoksissa merelliseen ympäristöön ja luultavasti siksi lajia ei havaittu seurannassa enempää. Ainoat liikehtivät linnut havaittiin Halikonlahdella 24.4., kun kuusi lintua muutti kuoviparven mukana. Haapana (Anas penelope) Koskilla lajista ei kirjattu lentoja, mutta Halikonlahdella muutti yhteensä 41 lintua. Haapana muuttaa keväällä pääosin yöaikaan. Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 63 % Molemmissa havaintopaikoissa kertyi sinisorsalentoja jonkin verran. Sinisorsista ilmoitettiin mahtavia kerääntymiä pitkin Suomea keväällä Suuri osa niistä alkoi saapua maisemiin ennen jäiden lähtöä, ja siksi kerääntymät paisuivat ensimmäisillä sula-alueilla suuriksi. Koski 24 yks. Halikonlahti 61 yks : : : : : : - 16

17 11.4.: : : : : : : : 4 Punasotka (Authya ferina) [VU] Punasotkalentoja merkittiin ainoastaan Halikonlahdella seuraavasti: yksi yksilö ja yksilöä. Laji on yömuuttaja. Tukkasotka (Aythya fuligula) 100 % [V][VU] Lajista tehtiin niukasti lentohavaintoja. Tukkasotka muuttaa merellä aamuisin ja sisämaassa yöaikaan. Koski 4 yks. Halikonlahti 1 yks : : : : : : : : : : : : - Telkkä (Bucephala clangula) 53 % [V] Telkkälentoja tulee luonnollisesti enemmän vesistöjen ääreltä kuin muista biotoopeista. Suuria muuttajamääriä kertyy yleensä vain mereltä. Koski 15 yks. Halikonlahti 45 yks : : : : : : : : : : : : : : - Uivelo (Mergus albellus) [L] Ainoat neljä lentoa tuli Halikonlahdelta seuraavasti: kolme yksilöä ja yksi yksilö. Lajin muuton luonne on samanlainen kuin tukkasotkalla. Isokoskelo (Mergus merganser) 100 % [V] [NT] Isokoskelo on poikkeuksellinen vesilintu keväällä, sillä sen muuttoa voi havainnoida yleisesti auringonnousun jälkeen ja yhtä lailla niin merellä kuin sisämaassakin. Halikonlahden luku on varsin suuri. Viurilanlahdella ja Halikonlahdella ruokaili parhaana päivänä lähes 800 isokoskeloa (19.4.) ja silloin tällöin pieniä parvia nousi muutolle pohjoiseen tai koilliseen. Myös pelkästään havaintopaikkojen ohittavia muuttoparvia havaittiin; erityisesti Koskilla lennot koostuivat juuri sellaisista parvista. Koski 44 yks. Halikonlahti 366 yks : : : : : : : : : : : : : : 24 Kaakkuri (Gavia stellata) 50 % [L] [NT] Kaakkurista tehtiin lajille tyypilliseen tapaan vähäisiä muuttohavaintoja sisämaasta. Koski 4 yks. Halikonlahti 2 yks : : : : : : : : : : : : - Kuikka (Gavia arctica) 100 % [L] Kaakkurien tavoin myös kuikkamäärät jäivät pieniksi mantereen yllä. Koski 1 yks. Halikonlahti 10 yks : : : : - 17

18 11.4.: : : : : : : : 1 Kuikkalaji (Gavia sp.) Muutonseurannan aikana Halikonlahdella havaittiin kaksi määrittämätöntä kuikkalintua (19.4. ja 24.4.). Merimetso (Phalacrocorax carbo) 100 % Merimetso esiintyy lähes yksinomaan avomeren läheisyydessä, mutta muutonseurannan aikana nähtiin pientä liikehdintää myös sisämaan puolella. Koski 22 yks. Halikonlahti 25 yks : : : : : : : : : : : : - Harmaahaikara (Ardea cinerea) 0 % Harmaahaikaralentoja kertyi yllättävän niukasti. Ilmeisesti lähellä ei sijaitse lainkaan pesimäyhdyskuntia. Näkyvänä lintuna se on helppo huomata hyvin kaukaa. Koski 2 yks. Halikonlahti 5 yks : : : : : : : : : : : : - Merikotka (Haliaeetus albicilla) [L] [VU] Koskilla ei havaittu ensimmäistäkään merikotkalentoa, mikä on melko yllättävää, sillä laji on erittäin näkyvä ja nykyään niitä havaitaan rannikkoseuduilla varsin usein. Voi olla, että rikkonainen ja saaristoinen rannikko Varsinais-Suomessa pitää merikotkia ulompana merellä. Lentomäärät olivat toisaalta myös Halikonlahdella vaatimattomia. Se kertoo, että alueen läpi ei kulje selvää merikotkien liikehtimisreittiä. Halikonlahdella kirjattiin vain kuusi merikotkalentoa seurantajakson aikana. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 50 % [L] Ruskosuohaukan muuttajamäärät eivät ole koskaan suuria Suomessa. Seurannassa niitä kuitenkin havaittiin yhdeksän yksilöä. Maaliskuiset linnut ovat hyvin aikaisia muuttajia. Koski 2 yks. Halikonlahti 7 yks : : : : : : : : : : : : 1 Sinisuohaukka (Circus cyaneus) [L] [VU] Sinisuohaukan muuttajamäärät olivat erikoisen pieniä, sillä Halikonlahdella nähtiin kaksi muuttavaa lintua 11.4., eikä Koskilla tehty yhtään lentohavaintoa lajista. Kanahaukka (Accipiter gentilis) 67 % Kanahaukkalennot koostuivat pääasiassa paikallisista linnuista. Havainnoista päätellen molempien tarkkailupaikkojen liepeillä on asuttu kanahaukkareviiri. Koski 6 yks. Halikonlahti 5 yks : : : : : : : : : : : : : : - 18

19 Varpushaukka (Accipiter nisus) 89 % Vaatimattoman varpushaukkamuuton myötä voi todeta, ettei havaintopaikkojen kautta muuta merkittäviä määriä lajin edustajia. Rannikon rikkonaisuus hajottanee muuton leveälle rintamalle. Koski 19 yks. Halikonlahti 17 yks : : : : : : : : : : : : : : - Hiirihaukka (Buteo buteo) 81 % [VU] Hiirihaukka oli muiden petolintujen tavanomaisiin muuttolukemiin nähden selvästi runsain. Lounais-Suomessa lajin muutto hajoaa leveälle rintamalle, ja vain harvoin havaitaan suuria päiväsummia. Koski 16 yks. Halikonlahti 9 yks : : : : : : : : : : : : : : - Piekana (Buteo lagopus) 0 % Länsirannikon lukuihin verrattuna piekanoja muutti hyvin vähän. Esimerkiksi Satakunnassa piekanamuutto kohoaa useisiin kymmeniin yksilöihin hyvinä päivinä. Koski 2 yks. Halikonlahti 3 yks : : : : : : : : : : : : - Sääksi (Pandion haliaetus) [L] [NT] Halikonlahdella havaittiin yksi muuttava lintu ja Tuulihaukka (Falco tinnunculus) 86 % Vaikka länsirannikolla havaittiin keväällä 2012 ennätyssuuria tuulihaukkamuuttoja, ei se heijastunut seurantajakson aikana havaintopaikoille. Vain Halikonlahdella muutti kolme tuulihaukkaa jakson puolivälissä. Ampuhaukka (Falco columbarius) 0 % [L] Molemmissa paikoissa havaittiin vain yksi muuttaja. Ampuhaukka on keväällä hyvin vähälukuinen muuttaja. Koski 1 yks. Halikonlahti 1 yks : : : : : : : : : : : : - Muuttohaukka (Falco peregrinus) [L] [VU] Vanha muuttohaukka muutti pohjoiseen Halikonlahdella 4.4. Kurki (Grus grus) 54 % [L] Kurkimuutto kulki Halikonlahden kautta suhteellisen selvärajaisesti, koska havaintopaikkojen välinen yksilömääräero oli suuri. Halikonlahdella valtaosa kurjista muutti itäpuolelta. Muutosta saatiin aineistoa yli 800 yksilön voimin. Kurjet muuttavat Suomenlahden yli aamulla ja saapuvat Hankoon aamupäivällä. Salon kohdalla ne muuttavat suunnilleen iltapäivän puolella, joten aineisto on sen vuoksi rajallinen, sillä havainnointi keskittyi aamuun ja aamupäivään. Aineisto osoittaa siltikin, että muuttoreitti ei ainakaan keväällä 2012 kulkenut hankealueen kohdalla kuin satunnaisin pikkuparvin. 19

20 Koski 15 yks. Halikonlahti 796 yks : : : : : : : : : : : : - Kapustarinta (Pluvialis apricaria) 54 % [L] Kapustarinnan muutosta saatiin pienehkö aineisto, sillä muutto keskittyy myöhemmäksi keväällä. Kapustarintaparvet muuttavat usein ilman erityisiä ilmasiltoja, mutta ne kerääntyvät tutuille pelloille keväisin. Koski 13 yks. Halikonlahti 31 yks : : : : : : : : : : : : 25 Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 79 % Töyhtöhyypästä kertyi mukavasti aineistoa, joskin lukumäärällisesti lukemat olivat pieniä verrattuna länsirannikon summiin. Salon seudulla muutto hajonnee suuresti ilman selviä pullonkauloja. Merkille pantavaa on lentomäärän samansuuruisuus paikkojen välillä, ja toisaalta havaittava ero suurimpien muuttajamäärien ajankohdan kanssa. Koski 423 yks. Halikonlahti 418 yks : : : : : : : : : : : : : : - Kuovi (Numenius arquata) 91 % Kuovimuutto kulkee suurelta osin hanhien tavoin Pohjanlahden poikki Varsinais-Suomen pohjoispuolella, mutta aineistoa kertyi reilut 150 yksilöä. Muutto painottui hyvin selvästi Halikonlahden ympäristöön. Hankealueen laiteilla havaittiin alle kymmenen prosenttia Halikonlahden määristä. Koski 11 yks. Halikonlahti 145 yks : : : : : : : : : : : : 114 Naurulokki (Larus ridibundus) 100 % [NT] Naurulokkilennot osoittavat kiistatta Halikonlahden sisämaahan työntyvän merenlahden merkityksen muuton ohjaajana. Halikonlahdella havaittiin naurulokkeja enemmän kuin Koskilla kaikkien lajien lentoja yhteensä. Aineistosta huomaa varsin selvästi lajin päämuuton ajoittumisen keväällä Koski 19 yks. Halikonlahti yks : : : : : : : : : : : : : : 117 Kalalokki (Larus canus) 89 % Kalalokkilentoja kirjattiin kovin vähän. Avomeren äärellä lukemat olisivat huomattavasti suuremmat. Koski 18 yks. Halikonlahti 128 yks : : : : : : 27 20

21 16.4.: : : : : : 34 Selkälokki (Larus fuscus) [V] [VU] Nimirodun selkälokkilentoja kertyi vain Halikonlahdelta, jossa niitä levähti jakson aikana vähäisesti, lähinnä Viurilanlahdella. Koski 0 yks. Halikonlahti 28 yks : : : : : : : : : : : : 2 Harmaalokki (Larus argentatus) 76 % Harmaalokkilentoja riitti erityisesti Halikonlahden kaatopaikalla. Koskin lentomäärät olivat vaatimattomia, mikä on loogista, sillä pääosa lennoista koostui Halikonlahtea pitkin saapuvista parvista, jotka eivät voi näkyä Koskin havaintopisteeseen. Harmaalokit liikkuvat tunnetusti hyvin laajalla alueella pesimäajan ulkopuolella. Tästä kertoo myös Viurilanlahdella oleillut harmaalokki, jolla oli venäläinen lukurengas jalassaan. Seurantajakson loppua kohden lentojen määrä alkoi hiipua merkittävästi pesimäajan lähestyessä. Merilokki (Larus marinus) 100 % Koskilta kertyi vain satunnaisia havaintoja. Halikonlahdella puolestaan merilokkeja liikkui hieman säännöllisemmin harmaalokkiparvissa. Merilokki on nimensä mukaisesti merellinen laji, mutta hyvät ruoka-apajat (esimerkiksi kaatopaikat) houkuttelevat lajin edustajia pitkälle sisämaahan. Harmaalokkien tavoin myös merilokkien lennot vähenivät jakson loppua kohden, ja lopuksi liikkeellä oli vain esiaikuisia lintuja. Koski 7 yks. Halikonlahti 53 yks : : : : : : : : : : : : : : 6 Räyskä (Hydroprogne caspia) [L] [NT] Melko aikainen räyskä lensi kaakkoon Halikonlahdella Kyseessä oli muutonseurannan ainoa havainto. Laji viihtyy varsin tiiviisti merellä keväisin. Koski 275 yks. Halikonlahti yks : : : : : : : : : : : : : :

22 KIRJALLISUUS Jakobsson, N. (toim.) 2008: Ympäristön- ja luonnonsuojelu Lakikokoelmat. Edita Publishing Oy. Helsinki. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja nro 4. Suomen graafiset palvelut, Kuopio. Pöyry 2012: Hankekuvaus ja alustava ympäristövaikutusten arviointi. Esiselvityksen loppuraportti. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki. Ympäristöministeriö a) lintudirektiivin I-liitteen mukaiset lajit 22

23 Liite 1. Lennot 60 minuuttia kohden havaintopäivittäin. Vajaat tunnit on suhteutettu siten, että esimerkiksi jakson lentomäärä on kerrottu kahdella klo Halikonlahti Sauvo klo Halikonlahti Sauvo

24 4.4. klo Halikonlahti Sauvo klo Halikonlahti Sauvo

25 16.4. klo Halikonlahti Sauvo klo Halikonlahti Sauvo

26 24.4. klo Halikonlahti Sauvo

27 Liite 2. Havaintopaikkojen lennot tunnin jaksoissa päivittäin. Sauvo Pvm Salo Pvm

28

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 49/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 37/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 15/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 109/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 81/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Honkajoen kunta. Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Honkajoen kunta Honkajoen Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 114/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 215 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 115/215 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 119/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY. Huso Pöylän tuulivoimapuiston. soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

PÖYRY FINLAND OY. Huso Pöylän tuulivoimapuiston. soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY PÖYRY FINLAND OY Huso Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavaalueen metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 2/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 113/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Viiatti Oy. Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Viiatti Oy Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 108/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN

LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN LUVIAN JA PORIN OOSIN MARTINPALON HANGASSUON ALUEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 7. Linnustoselvitykset. - Saara-Kaisa Konttori

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus. Liite 7. Linnustoselvitykset. - Saara-Kaisa Konttori Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus 3 Liite 7 Linnustoselvitykset - Saara-Kaisa Konttori - Liite 7 SISÄLLYSLUETTELO - 1 (3) 4 SYYSMUUTTOSELVITYS... 3 KEVÄTMUUTTOSELVITYS... 35 METSOJEN SOIDINPAIKKASELVITYS...

Lisätiedot

KHRONOKSEN TALO. Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja

KHRONOKSEN TALO. Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja KHRONOKSEN TALO Linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja Johdanto ja menetelmät: Tehtävänä oli selvittää Pöytyän Päivölän tilalla eli Khronoksen talon pihapiirissä pesimäaikaan tavattava linnusto. Paikka edustaa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi

Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys Vöyrin alueella - muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tiina Mäkelä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rauman Saarnijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat AHLMAN GROUP OY

Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rauman Saarnijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat AHLMAN GROUP OY Varsinais-Suomen ELY-keskus Rauman Saarnijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat 2013 AHLMAN GROUP OY RaporttejA 111/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 28.1.2019 Viite 1510045839 TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 28.1.2019 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

Kainuun ympäristökeskuksen kosteikkolintuseurannat

Kainuun ympäristökeskuksen kosteikkolintuseurannat A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t 314 Juha Huttunen, Teppo Helo ja Sirkka-Liisa Markkanen (toim.) Kainuun ympäristökeskuksen kosteikkolintuseurannat... KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS A

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Marko Vauhkonen 14.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu viiksitimali 1,06 0,76 1,10 1,21 0,14 0,01 0,15 0,18 1,21 6,01 1,03 0,77 0,90 1,18 0,29 0,07 0,44 0,35 0,93 3,03 1,03 0,98 1,21 1,03 0,49 0,12 0,35 0,51 1,31 1,98 44 42 52 44 21 5 15 22 56 85 valkoselkätikka

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Päivitetty 1/2019 voimassa olevan uhanalaisuusluokituksen ja julkisuuslain 24 :n mukaisesti Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

TRINGAN NUORTENRETKI HANGON LINTUASEMALLE

TRINGAN NUORTENRETKI HANGON LINTUASEMALLE TRINGAN NUORTENRETKI HANGON LINTUASEMALLE 5.-7.4.2019 Porukka saapui asemalla perjantaina 6.4. illalla. Haliaksen viikonlopun päämiehittäjinä Jaakko Koponen, Jari Laitasalo(opas), Markus Lampinen (opas),

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä lintujen syysmuuton seuranta

Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä lintujen syysmuuton seuranta Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä lintujen syysmuuton seuranta 15.8. - 15.10.2013 1. Johdanto AIRIX Ympäristö Oy tilasi alikonsultointityönä PaltamoPandionilta

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys AHLMAN GROUP OY KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 19.4.2014 Marko Ruti EKLY:n kevätyhteishavainnointi vietettiin pääsiäisviikonlopun lauantaina 19.4.2014. Tällä kertaa havaintopaikat olivat

Lisätiedot