ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A LITTOINEN gsm: Y-tunnus

2 Sisällys Johdanto. Menetelmät Sijainti suhteessa suojelualueisiin Maaston kuvaus Havainnointiajoista ja säätiloista. Vanhemmat lintuhavainnot. Hämeen ELY-keskuksen tiedot Tiira-lintutietopalvelun tietoja Kesän 2014 pesimälinnuston havaintoja Huomioita muutosta. Tulokset ja johtopäätökset Lähteet. 12 Karttaliite: Orimattilan Isovuoren alueen lintuhavainnot

3 JOHDANTO NWE Sales tilasi Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä pesimälinnustoselvityksen suunnitellun Orimattilan Isovuoren tuulipuiston hankealueelta. Karttamateriaali maastokarttoineen selvitysalueista saatiin työn tilaajalta, kuten melumallinnuskartta, josta selviää hankealue ja voimaloiden paikat. Kohde sijaitsee Päijät Hämeen maakuntaan kuuluvan Orimattilan kaupungin länsiosassa noin 8 10 kilometriä kunnan keskustasta länteen. Lahti sijaitsee noin 15 km hankealueesta pohjoiseen. Isovuoren tuulipuisto sijaitsee Helsinki Lahti-moottoritien itäpuolella yhdysteiden Huhdanoja Henna ja Luhtikylä Viljaniemi Orimattila välisellä alueella. Hankealueen pinta-ala on noin 2 km 2. Suunnitelman mukaan tuulivoimapuistoon sijoitetaan kartan mukaan kuusi nimellisteholtaan 3 5 MW:n tuulivoimalaa. Tilaajan toimittamassa maastokartassa näkyy mm. olemassa olevat tiet. Tilauksentekoaikaan varsinaista tiesuunnitelmaa ei vielä ollut tehty. Suunnitelmana on, että nykyisiä teitä hyödynnetään ja vahvistetaan. Myös sähkölinjat upotetaan tielinjan viereen. 3

4 Menetelmät Selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin ja Alue käytiin läpi teitä pitkin ja tieltä käsin tehtiin kävelyretkiä maastoon. Yöaikaan alueen linnustoa kuunneltiin tieltä käsin ja alueen itäosan puomein suljetulle tielle saatiin kulkulupa paikalliselta asukkaalta. Alueen linnustoselvityksen teki Ari Kuusela ja raportoinnista vastasi Hannu Klemola ympäristökonsultointi Jynx Oy:stä. Pesimälinnustoa esitellään alueittain, paikan nimen mukaisesti nimettyinä osa-alueina. Lisäksi alueen tavalliset pesimälinnut, joita ei ole erikseen inventoitu, esitetään lajiluettelona. Suunniteltujen turbiinien paikkojen linnusto on esitetty erikseen, merkinnällä T(+järjestysnumero) tilaajan toimittaman karttaliitteen mukaisesti. Suunniteltujen myllyjen kohdalla on lueteltu kaikki tavatut lintulajit. Ohjeena käytetään Birdlife Suomen tuulivoimanselvitysten tekemistä koskevaa ohjeistusta. Linnustoselvityksen teki Ari Kuusela, jolla on kokemusta tuulivoimapuistojen linnustoselvityksistä. Työtä ohjaa Hannu Klemola Jynx Oy:stä, joka vastaa myös raportoinnista ja aineistojen hankinnasta. Taiton ja kartan laati Pirjo Toivio. Linnustotietoja täydennettiin tietokannoista. Konsultti tilasi aineistoa Helsingin yliopiston rengastustoimistolta sekä Hämeen ELY-keskukselta, joka Pertti Heikkisen ja Mirjami Vermasvuon avustuksella toimitti HERTTA-eliölajit tietojärjestelmästä viranomaisten lajitietoja alueelta. Birdlife Suomen Tiira-lintutietopalvelusta pyydettiin Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Tapani Saimovaara ja Marko Loikkanen toimittivat havainnot seuraavista lajeista ja lajiryhmistä hankealueelta: Havainnot pyydettiin uhanalaisista (2010 tarkastelu) lajeista sekä lintudirektiivin liitteen I -lajeista, Suomen erityisvastuulajeista, petolinnut, ARK- ja RK-lajeista sekä idänuunilinnusta, peukaloisesta ja pikkusieposta. Lintuhavainnot kerättiin ajalta alkaen sisältäen pesimäaikaiset havainnot pyydetyltä alueelta. Sijainti suhteessa suojelualueisiin Numerola Oy on tehnyt alueelta alustavan selvityksen. Alle 10 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee kolme arvokasta kallioaluetta: KAO010245, Kapeenlahden kalliot (noin 8 9 km voimaloista etelään), KAO010246, Vuorenmäki (noin 2 km voimaloista itään), KAO010242, Kiiliönkallio (noin 1 km voimaloista etelään). Hankealueen lähellä sijaitsee myös luonnonsuojelualueista LVO010019, Tekemäjärven lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva kohde (n. 2 km länteen) YSA ja YSA204832, Vuohiniitynkallion luonnonsuojelualue (n. 5 km etelään) YSA204952, Niemelän luonnonsuojelualue (n. 4 km lounaaseen). 10 km säteellä hankealueesta ei sijaitse yhtään kansallisesti tärkeää linnustoaluetta (FINIBA). Tuulivoimapuistoa lähimpänä sijaitseva Natura verkostoon kuuluvaa suojelualue on noin 10 km:n etäisyydellä etelässä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee joitakin suojeltavia muinaisjäänteitä ja suojeltuja rakennuksia. Lähimmät muinaisjäänteet ovat noin 3 km etäisyydellä voimaloista. 4

5 Maaston kuvaus Kohde on erämainen metsä- ja kallioalue. Isovuoren tuulipuisto sijaitsee talousmetsäalueella, jossa on jyrkkiä korkeuseroja. Korkeiden mäkien välissä on kuivatusojitettua suoaluetta. Voimaloita ympäröivän maaston korkeuserot ovat noin metriä. Alueella on maisemallisesti näyttäviä, hyvin jyrkkiä mäkiä, kuten lounaassa Hannunsuon Kiiliönsuon ympäristössä, Iso-Onkimajärven länsipuolella sekä Isovuoren Korkeamäen ympäristössä. Alue on vaihtelevaa ja mosaiikkimaista. Hankealueen länsipuolella noin 2 km:n etäisyydellä kulkee Helsinki Lahti-moottoritie sekä Helsingin ja Lahden välinen junarata. Alueen eteläpuolella noin 2 km:n etäisyydellä kulkee suurjännitelinja. Lähin asutus sijaitsee voimaloiden länsipuolella noin 1 km:n etäisyydellä. Hankealue kuuluu Länsi-Orimattilan osayleiskaavan alueelle. Havainnointiajoista ja säätiloista Klo 4.40, +2 astetta, nousi seitsemään asteeseen. Pilvisyys 5/10, heikko tuuli klo Illalla astetta, aamulla astetta. Illalla puolipilvistä, aamulla taivas täysin pilvessä. Illalla heikko tuuli, joka nousi navakaksi aamulla. Vanhemmat pesimälinnustohavainnot Helsingin yliopiston rengastustoimistolle tehdyn tietohakupyynnön (14.2.) mukaan Orimattilan selvitysalueella on yksi pitkäaikainen viirupöllön (Strix uralensis) pesäpaikka. Pesästä on rengastettu poikaset vuosittain Pesäpaikan yhtenäiskoordinaatit ovat ja pesäpaikka on merkitty selvityksen karttaliitteeseen. Viirupöllön pesäpaikka kansalaisen karttapaikan linkkinä: Hämeen ELY-keskuksen tiedot Hämeen ELY-keskuksen Hertta-tietokannasta löytyy havainto viiriäisestä (Coturnix coturnix) Orimattilan metsäkulmasta kaukana hankealueesta ( ). Teerestä (Tetrao tetrix) tietokannassa on useita havaintoja, alueilta Isovuori, Koukkujärvi, Leppäkorpi, Pahatjärvet, Silmäjärvet. Näistä vain osa havainnosta sijaitsee varsinaisella selvitysalueella ja havaintopaikat on esitetty (4) raportin karttaliitteessä. Metsosta (Tetrao urogallus) tunnetaan havainnot seuraavista paikoista: Haaphuhta, Isovuori, Killiönjärvi, Kompukankallio, Koukkujärvi, Pahatjärvet. Näistä vain Isovuoren eteläpuolinen ja Pahatjärven havainnot osuvat varsinaiselle selvitysalueelle ja havaintopaikat on esitetty karttaliitteessä. 5

6 Tiira-lintutietopalvelun tietoja Alueelta on melko vähän lintujen hajahavaintoja. Petolintuja koskevat havainnot: Nuolihaukka (Falco subbuteo). Havainto selvitysalueen ulkopuolelta Tekemäjärveltä Tuulihaukka (Falco tinnunculus) yksi lintu Mustajärvi, Päivärinta. Havaintopaikka on merkitty karttaliitteeseen. Ampuhaukka (Falco culumbarius) Mustajärven alueella yksi lintu. Ajankohta voi viitata pesimiseen lähialueella. Havaintopaikka merkitty karttaliitteeseen. Varpushaukka (Accipiter nisus). Isovuoren Viljaniemi, Laji pesii yleisesti myös nuorissa talousmetsissä ja laji kuulunee alueen pesimälinnustoon. Havaintopaikka merkitty karttaliitteeseen. Hiirihaukka (Buteo buteo) , Tekemäjärvi, joka sijaitsee Helsinki Lahti-tien länsipuolella alle kilometri selvitysalueesta länteen. Lisäksi Mustajärvellä (ilmeinen reviiri), (2) pellolla Kuustjärven pohjoispuolella. Hiirihaukka pesinee jossakin lähialueella, mutta rengastustoimistolla ei ole tietoa asiasta. Viirupöllö (Strix uralensis) Kuustjärven pohjoispäässä. Lensi pellon poikki. Ajankohta viittaa mahdolliseen pesintään lähialueella. Paikka on merkitty karttaliitteeseen pesäpaikkana, vaikka mahdollisesta reviiristä ei ole muuta tietoa. Muut lajit Kurki (Grus grus) kaksi lintua Kiiliössä ja sekä yksi lintu Tekemäjärvellä. Kumpikin havaintopaikka on selvitysalueen ulkopuolella, mutta kurki pesinee lähialueella. Laji on runsastunut viime vuosina. Teeri (Tetrao tetrix) Tuuliharja 20 linnun talviparvi, lähellä moottoritietä. Havaintopaikka on merkitty karttaliitteeseen. Pyy (Tetraste bonasia) Isovuoren Viljaniemi sekä Molemmat selvitysalueen havaintopaikat merkitty karttaan. Lisäksi Mustajärven Puistola (selvitysalueen ulkopuolella poikue). Ruisrääkkä (Crex crex). Kuustjärven pohjoispuolen pelloilta havainto soidinääntelevästä linnusta (Caprimulgus europaeus) saalisteleva Kuustjärven pohjoispäässä. Havainto saattaa koskea samaa reviiriä kuin kesän 2014 maastoinventoinneissa (ks. karttaliite). 6

7 Palokärki (Dryocopus martinus) Huhdanoja, paikka on selvitysalueen ulkopuolella. Lajilla on laajat reviirit. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) Punainen kallio, Kivikolunjärvi ja Isovuori Kaikki kolme reviiriä merkitty karttaliitteeseen. Pikkusieppo (Ficedula parva). Viljaniemi, Riitakarkee. Tien länsipuolella laulava lintu reviirillä. Havaintopaikka on merkitty liitekarttaan. Käki (Cuculus canorus) Mustajärvi. Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) Viljaniemi, Mutkansuo. Paikka on merkitty karttaliitteeseen. Vesilintuja alueen lammissa ja järvissä on yllättävänkin niukasti: Kuustjärvi: kuikka (Gavia arctica) , ja , telkkä (Bucephala clangula) (2) ja , laulujoutsen (Cygnus cygnus) , kalatiira (Sterna hirundo) ja Mustajärveltä tunnetaan havainnot rantasipistä (Actitis hypoleuca) , laulujoutsenpari (Cygnus cygnus) 7.5. ja Kivikolunjärveltä tunnetaan havainto telkästä (Bucephala clangula)

8 Kesän 2014 pesimälinnustoselvityksen havaintoja Mustajärventie Alue on nuorta sekametsää. Käpytikka (Dendrocopos major), peippo (Fringilla coelebs), laulurastas (Turdus philomelos), mustarastas (Turdus merula), punakylkirastas (Turdus iliacus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punarinta (Erithacus rubecula), lehtokerttu (Sylvia borin), pajulintu (Phylloscopus trochilus), hippiäinen (Regulus regulus), puukiipijä (Certhia familiaris), sinitiainen (Parus caeruleus), talitiainen (Parus major), närhi (Garrulus glandarius), vihervarpunen (Carduleis spinus). Palokärki (Dryocopus martinus). Lajilla on laajat reviirit ja se tarvitsee laajempia metsäalueita kalliomänniköineen. T2 ja T3 (tiet ja teiden ympäristö) Metso (Tetrao urogallus). Naaras T2 turbiinipaikan kohdalla. Käki (Cuculus canorus). Muuta lajistoa: sepelkyyhky (Columba palumbus), käpytikka (Dendrocopos major), mustarastas (Turdus merula), punarinta (Erithacus rubecula), rautiainen (Prunella modularis), laulurastas (Turdus philomelos), hernekerttu (Sylvia curruca), tiltaltti (Phylloscopus collybita), metsäkirvinen (Anthus trivialis), puukiipijä (Certhia familiaris), hippiäinen (Regulus regulus), talitiainen (Parus major), peippo (Fringilla coelebs), vihervarpunen (Carduelis spinus), käpylintulaji (Loxia sp). Peukaloinen esiintyy alueella. Kuva: Ari Kuusela. 8

9 T1 Punarinta (Erithacus rubecula), metsäkirvinen (Anthus trivialis), laulurastas (Turdus philomelos), mustarastas (Turdus merula), punakylkirastas (Turdus iliacus), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu (Phylloscopus trochilus), talitiainen (Parus major), vihervarpunen (Carduelis spinus), peippo (Fringilla coelebs). Isojärvi Korkeamäki Sepelkyyhky (Columba palumbus), laulurastas (Turdus philomelos), peukaloinen (Trochilus trochilus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), kuusitiainen (Parus ater), talitiainen (Parus major), hippiäinen (Regulus regulus), peippo (Fringilla coelebs). T4 Tiltaltti (Phylloscopus collybita), metsäkirvinen (Anthus trivialis), laulurastas (Turdus philomelos), punakylkirastas (Turdus iliacus), mustarastas (Turdus merula), hömötiainen (Parus montanus), pajulintu (Phylloscopus trochilus), keltasirkku (Emberiza citrinella). Hannunmäki Käpytikka (Dendrocopos major), punakylkirastas (Turdus iliacus), punarinta (Erithacus rubecula), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu (Phylloscopus trochilus), peippo (Fringilla coelebs). T5 ja T6 tiet (alue) korkeita kalliomänniköitä Metsäkirvinen (Anthus trivialis), laulurastas (Turdus philomelos), kulorastas (Turdus viscivorus), korppi (Corvus corax), hippiäinen (Regulus regulus), talitiainen (Parus major), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu (Phylloscopus trochilus), peippo (Fringilla coelebs), vihervarpunen (Carduelis spinus) Onkijärventie Järvellä ei lintuja. Paikallisten mukaan järvellä käy toisinaan laulujoutsenpari (Cygnus cygnus), mutta laji ei pesi järvellä. Pyy (Tetraste bonasia) (2 yksilöä). Laji on tavallinen Etelä-Suomen metsissä ja pärjää talousmetsissäkin. Sepelkyyhky (Columba palumbus), punarinta (Erithacus rubecula), laulurastas (Turdus philomelos), punakylkirastas (Turdus iliacus), metsäkirvinen (Anthus trvialis), mustarastas (Turdus merula), rautiainen (Prunella modularis), hernekerttu (Sylvia curruca), lehtokerttu (Sylvia borin), pajulintu (Phylloscopus trochilus), tiltaltti (Phylloscopus collybita), puukiipijä (Certhia familiaris), talitiainen (Parus major), kuusitiainen (Parus ater), vihervarpunen (Carduelis spinus), peippo (Fringilla coelebs). 9

10 T5 ja T6 tie Metso k Ä (klo.23.30). Metso kuuluu harvalukuisena selvitysalueen pesimälinnustoon. (Caprimulgus europaeus) (3 Ä). Lehtokurppa (Scolopax rusticola) (4), kuovi (Numenius arquata) ääntä taivaalta, punakylkirastas (Turdus iliacus), laulurastas (Turdus philomelos), punarinta (Erithacus rubecula), hernekerttu (Sylvia curruca), peippo (Fringilla coelebs). t (Caprimulgus europaeus) on esitetty karttaliitteessä: 1 Ä Mäkelä 1 Ä Lellunsuo 1 Ä T4-tie 2 Ä Korkeamäki 1 2 Ä Mustajärventie 1 Ä Hevosvainio Kuusjärvi Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 1 Ä Pensassirkkalintu (Locustella naevia) 1 Ä Pensastasku (Saxicola rubetra) 1 Ä Mäkelä Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 1 Ä. T5 ja T6 alueet (tiet) Metsäviklo (Tringa ochropus), käki (Cuculus canorus) (3), laulurastas (Turdus philomelos), peukaloinen (Troglodytes troglodytes) (2), leppälintu (Phoenicurus phoenicusrus), hernekerttu (Sylvia curruca), vihervarpunen (Carduelis spinus). Mustajärventie Laulurastas (Turdus philomelos), metsäkirvinen (Anthus trivialis), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu (Phylloscopus trochilus), rautiainen (Prunella modularis), peukaloinen (Troglodytes troglodytes), kulorastas (Turdus viscivorus), leppälintu (Phoenicurus phoenicurus), hömötiainen (Parus montanus), sinitiainen (Parus caeruleus), puukiipijä (Certhia familiaris), pensaskerttu (Sylvia communis), lehtokerttu (Sylvia borin), peippo (Fringilla coelebs). T4-tie Puukiipijä (Certhia familiaris), tiltaltti (Phylloscopus collybita), lehtokerttu (Sylvia borin), punarinta (Erithacus rubecula), hippiäinen (Regulus regulus). T1 ja T2 tiet ja ympäristö Lehtokerttu (Sylvia borin), hernekerttu (Sylvia curruca), tiltaltti (Phylloscopus collybita), rautiainen (Prunella modularis), hippiäinen (Regulus regulus), puukiipijä (Certhia familiaris), talitiainen (Parus major), punatulkku (Pyrrhyla pyrrhyla), peippo (Fringilla coelebs). 10

11 Huomioita muutosta Alueelta ei ole ilmoitettu suurempia (isojen lintujen) muuttoja. Lähimmät hanhia ja petoja keräävät levähdyspellot ovat alueelta 4 5 km pohjoiseen ja koilliseen. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Isovuoren linnustossa ei ole tiedossa pesivänä päiväpetolintuja. Ainoa tiedossa oleva pesivä petolintulaji on viirupöllö, jolla on pysyvä reviiri alueen pohjoispuolella, mutta varsin kaukana suunnitteluista myllyistä. Lisäksi tunnetaan kesäaikainen havainto alueen eteläosista. Alue on asumattomuuteensa vuoksi varsin erämainen, vaikka metsät ovatkin pääosin talousmetsiä, mutta paikoin korkeilla kallioilla ja niiden välissä on vanhempaakin metsää. Alueella on muutamia pienempiä lampia ja puustoisia soita, mutta niillä ei juuri pesi mitään mainittavia lintuja. Alueen tärkeimmät pesimälajit ovat kehrääjä, jonka kanta alueella on runsas ja metso, joka esiintyy alueen metsissä, mutta merkittäviä suuria ja perinteisiä soidinpaikkoja ei alueelta tunneta. Pesimälinnustosta Suomen uhanalaistarkastelun (2010) lajeja ovat viiriäinen (erittäin uhanalainen) ja hiirihaukka (vaarantunut). Eivät uhanalaisia, mutta silmälläpidettäviä lajeja ovat teeri ja metso. Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteen I lajeja alueella pesivistä lajeista ovat kuikka, laulujoutsen, ampuhaukka, pyy, teeri, metso, ruisrääkkä, kurki, kalatiira, viirupöllö, kehrääjä, palokärki ja pikkusieppo. Teeri parveutuu talvisin alueella, mutta havaintojen valossa laji ei ole kovin runsas. Kanalinnut lentävät usein matalalla, mikä vähentää törmäysriskiä, joka muutoin on suuri suoraviivaisen lennon, huonon väistökyvyn ja isojen parvien takia. Metsosta tehtiin havaintoja ja lajilla on harva kanta alueella, vaikka soidinpaikkoja ei ole tiedossa. Metsohavainnot on esitetty kartassa. Tuulivoimapuisto vaikuttaa todennäköisesti jonkin verran erityisesti alueen kehrääjä-, metso- ja teerikantaan, mutta myllyjen määrän perusteella vaikutus ei ole merkittävä. Lisäksi tukeutuminen olemassa olevaan tieverkostoon vähentää vaikutuksia. Pyy esiintyy alueen metsissä, eikä nouse lennossa puiden latvojen yläpuolelle. kuuluu kohtalaisen riskin (Haas, 2005) lajeihin suhteessa tuulivoimaan, koska saalistaessa linnun huomiokyky on saaliissa, lintu on isokokoinen ja hämäräaktiivinen. Miten myllyt vaikuttavat alueen lintuihin, on vaikea arvioida. Alueen kolopuiden säästämisestä hyötyvät kaikki kolopesijät sekä liito-orava. Alueella kasvaa monin paikoin sopivan kokoisia haapoja. Myös metsäkuviot, joista on ilmoitettu peukaloinen, idänuunilintu ja pikkusieppo, ovat huomioimisen arvoisia elinympäristöjä. Pesimälinnustoselvityksen perusteella ei ole esteitä rakentaa myllyjä suunniteluille paikoille, mutta Isovuoren ympäristöön on keskittynyt eniten merkittäviä havaintoja. Lisäksi Kuustjärven pohjoispuolen pelloilla ja sen reunoilla on useita havaintoja merkittävimmistä lajeista. 11

12 Lähteet: Haas, D., Nipkow, M., Fiedler, G., Schneider, R., Haas, W. & Schürenberg, B. 2005: Protecting birds from powerlines. Council of Europe Publishing, Nature and environment, No. 140: Rassi P., Hyvärinen E., Juslén A. & Mannerkoski I. (toim.) (2010): Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 685 s. Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys, Isovuori, Orimattila, Numerola Oy,

13 KARTTALIITE: Orimattilan Isovuoren alueen lintuhavainnot Palokärki 2 Peukaloinen 3 (1 2 kpl) 4 Pikkusieppo 5 Viirupöllön pesäpaikka 6 Teeri 7 Peukaloinen 8 Pyy 9 Peukaloinen 10 Peukaloinen Varpushaukka (2 kpl) Teeri Pyy Ampuhaukka Idänuunilintu Koppelo Metso Teeri Pyy Pyy Peukaloinen Metso Ä Peukaloinen 0, Tuulihaukka Hiirihaukka Viirupöllö Pensassirkkalintu Ruisrääkkä Teeri Teeri Metso Kesän 2014 lintuhavainnot Aiemmat lintuhavainnot Tiira- ja Hertta-tietokannoista 13 1 km Tuuliturbiinit

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011

Suomen Luontotieto Oy KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 KEMIÖNSAAREN LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOHANKKEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2011 Leppälintu pesii alueen männiköissä Suomen Luontotieto Oy 20/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys

Luontoselvitys 07.07.2007. Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Luontoselvitys Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys Tammelan kunta Luontoselvitys 2 Rauhaniemen asemakaava-alueen luontoselvitys... 1 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA

TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS- VAIHTOEHDOSTA Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 106 /2007 Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen sijoituspaikan kartoitus TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET JA NATURA-ARVIO SEIVÄSSUON SIJOITUS-

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KUNTA Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava LUONTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350P007 LUONTOSELVITYS 1 (45) Nuottajärvi,

Lisätiedot

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011

LUONNOS. Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 LUONNOS Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden linnustoselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Savonlinnan Laukunkankaan tuulivoimalapuiston ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Huuhkaja saattaa pesiä alueella Suomen Luontotieto Oy 35/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saunamaa Wind Farm Oy Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 59/2013 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.30 METSÄHALLITUS JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sweco Ympäristö Oy PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu PL 453, 33101 Tampere PL 669,

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnustoja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 17/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista...

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 1 LIITE 3 VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 2.6.2015 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola Kirsi Lehtinen Kuvaus Raahen Ketunperän 110 kv voimajohdon kasvillisuuspesimälinnusto-

Lisätiedot

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta OLAVI HILDEN ja PENTTI LINKOLA Lintujemme pesimiskauden päättymisvaihetta valaisevaa aineistoa on kerätty ja julkaistu varsin niukasti. Tämä johtuu

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3/11/2010 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE: LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Pekka Routasuo 7.2.2011 KALJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO Juha Repo LUONTO-OSUUSKUNTA Tutkimusraportti 17 2006 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO VUOSINA 1997 98 JA 2006... 2 2.2.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON 1/52 HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON PERTTI KOSKIMIES, VILHO KUNTSI, TIMO METSÄNEN, SEPPO NIIRANEN & PEKKA TOIMINEN Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry. PL

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN

TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN LINNUSTOTUTKIMUS 2007 Tuusulan kunta Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus Juha Honkala Seppo Niiranen TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN LINNUSTOTUTKIMUS,

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P003 Kaavaselostus, luonnos YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

SANTAVUORI MESKAISVUORI

SANTAVUORI MESKAISVUORI SANTAVUORI MESKAISVUORI Tuulivoimapuiston luontoselvitys Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2008 SANTAVUORI-MESKAISVUORI Tuulivoimapuiston luontoselvitys 1. Yleistä Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on suunnitellut Ilmajoen

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS

METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27655.40 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN METSÄKANALINTU- JA PÖLLÖSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2014

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2014 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2014 Matti J. Koivula 1 Kannen kuva: Työkone ja lokit vauhdissa. Kontiosuo, Joensuu 24.6.14. Kaikki oikeudet kirjoittaja, paitsi

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS

ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 2962015 Viite 1510019143 ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS ASIKKALAN KUNTA Päivämäärä 2962015

Lisätiedot

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela

Tekijät Hannu Klemola Ari Kuusela Sisällys Tekijät Johdanto ja menetelmät.. Rajamäenkylän muuttolintujen tarkkailu keväällä 2014 ja syksyllä 2014. Kevätmuutto 2014 Syysmuutto 2014 10 Rajamäenkylän hankealueen linnusto Tiira-aineistossa.

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 KANGASTUULI OY/ELEMENT POWER KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 Laatija Tarkastaja Pekka Majuri, Antje Neumann, Niina Onttonen Erika

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnusto- ja luontotyyppiselvitys Päivämäärä 15.6.2015 Viite 1510011224 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava Nikkarinkaarron kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P003 Nikkarinkaarron

Lisätiedot

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014

Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Pyhäjärven Murtomäen tuulipuistoalueen pesimälinnusto 15.5.- 25.6.2014 Vesa Hyyryläinen/PaltamoPandion Kartoituksen tavoitteena oli toteuttaa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA -menettelyn luontoselvitykseen

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot