Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY"

Transkriptio

1 Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013

2 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt... 5 Kevätmuuton havainnointi... 5 Tutkimusmenetelmät... 5 Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat... 5 Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet... 7 Epävarmuustekijät... 8 Tulokset... 9 Päätelmät Lajikohtaista tarkastelua Kirjallisuus Liitteet Liite 1. Lennot 60 minuuttia kohden havaintopäivittäin Liite 2. Havaintopaikkojen lennot tunnin jaksoissa päivittäin Tähän raporttiin suositetaan viittaamaan seuraavasti: Ahlman, S. & Luoma, S. 2013: Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 2

3 JOHDANTO Tämä raportti esittelee Pöyry Finland Oy:n Ahlman Group Oy:ltä tilaaman Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuutonseurannan tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia linnustoon. Wpd Finland Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Lemlahden alueelle, joka sijaitsee Luvialla. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Luvian keskustan eteläpuolella. Hankealue rajautuu etelälaidaltaan Eurajoen kunnan rajaan (kuva 1). Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan 3 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 24 MW. Osana luontoselvitys- ja kaavoitushanketta toteutettiin lintujen kevätmuutontarkkailu, jonka tavoitteena oli selvittää niin muuttavien kuin kiertelevienkin lintujen lentoreittejä ja -korkeuksia. Kevätmuuttoaineiston avulla hankkeen törmäämisvaikutukset voidaan arvioida myöhemmässä vaiheessa. Kuva 1. Hankealueen sijainti Luvian keskustaan nähden. 3

4 Raportista Tässä raportissa esitetään huhtikuun alun ja toukokuun alkupuolen välisenä aikana 2013 toteutetun lintujen kevätmuutontarkkailun tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä ja lajiluettelon, jossa esitetään suurikokoisten ja muuten huomionarvoisten lajien lentotiedot yksityiskohtaisemmin. SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS Selvitysalue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Luvian keskustan eteläpuolella. Lähimpiä kyläkeskittymiä ovat kilometrin luoteispuolella oleva Lemlahti ja noin kaksi kilometriä koillispuolella oleva Mikola sekä kolme kilometriä lounaispuolella sijaitseva Eurajoen Kuivalahti. Lemlahden suunniteltu tuulivoimapuistosta on matkaa merelle länteen vain noin kaksi kilometriä. Eurajoella ja Lemlahden koillispuolella on hyvin laajoja peltokokonaisuuksia, mutta hankealue on kokonaan puustoinen. Metsät ovat pitkälti mäntyvaltaisia kankaita, mutta alueella on myös vähäisesti lehtipuumetsiä. LIITE 2 Alueelle on kaavailtu kahdeksan tuulivoimayksikköä, jotka sijoitetaan esiselvityssuunnitelman mukaan hankealueelle (kuva 2). lahden tuulipuiston aluerajaus ja alustava sijoitussuunnitelma Kuva 2. Hankealueen tarkka sijainti ja suunnitellut turbiinipaikat. 4

5 TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvityksen maastohavainnoinnista vastasivat Tarja Pajari ja Tapani Lilja. Heillä molemmilla on merkittävä kokemus lintujen muutonseurannoista. Raportoinnista vastasivat luontokartoittajat Santtu Ahlman ja Sami Luoma. kevätmuuton havainnointi TUTKIMUSMENETELMÄT Havaintopisteet, lentokorkeudet ja lentosuunnat Kevätmuuttoa havainnoitiin kahdessa eri pisteessä kahdeksana päivänä yhteensä 48 tuntia (96 henkilötyötuntia). Toinen havaintopiste valittiin siten, että siitä olisi mahdollisimman hyvä näkyvyys hankealueen ylle. Koska hankealue ja lähialueet ovat pitkälti metsäisiä, pystytettiin paikalle korkea rakennusteline havainnointitorniksi (kuva 3). Paikalta oli paras mahdollinen näkyvyys hankealueen läpi liikehtivää linnustoa ajatellen. Toinen havaintopiste eli kontrollipiste valittiin oletettavasti paremman muuttoreitin varrelta, jossa oli hyvä näkyvyys. Kohteeksi valikoitui Luvian Laitakari, jossa havaintopaikkana oli aallonmurtaja aivan meren rannalla. Lemlahden ja Laitakarin havaintopaikkojen vä- Kuva 3. Hankealueelle pystytetty havainnointiteline. 5

6 linen etäisyys on noin 5,4 kilometriä. Laitakari sijaitsee tuulivoimapuistoon nähden luoteessa (kuva 4). Havaintopisteistä arvioitiin lintujen lentokorkeudet neljän portaan asteikolla ja seurattiin hankealueen poikki lentäviä sekä sen ulkopuolelta kiertäviä lentoja. Kaikki havainnot liikehtivistä linnuista eli lennoista kirjattiin työtä varten räätälöidylle havaintolomakkeelle. Kerättäviä tietoja olivat laji, yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus sekä kellonaika tunnin jaksoissa siten, että esimerkiksi lomakkeella merkintä klo 7 tarkoittaa aikaväliä 7 8. Lentokorkeus merkittiin neljäasteisesti suunniteltujen voimalayksiköiden korkeuksien mukaan (kuva 5) siten, että ensimmäinen aste oli 0 80 metriä, toinen metriä, kolmas ja neljäs yli 210 metriä. Näistä toisen ja kolmannen asteen lennot olivat ns. riskilentoja. Seurantajaksoilla havaittiin niukasti lentoja, jotka olivat yli 210 metrin korkeudella. Etäisyyksiä havaintopisteen ja linnun välillä ei kirjattu, sillä se koettiin sinänsä turhaksi tiedoksi, jota ei voida hankkeessa hyödyntää. Lemlahden lomakkeille kirjattiin erillistä koodia käyttäen linnut, jotka liikehtivät ainoastaan hankealueen ulkopuolella, eivätkä lainkaan tuulivoimapuistoalueella. Lintujen lentokorkeus arvioitiin puuston ja puhelinmastojen korkeuden sekä kokemuksen avulla. Valtaosa linnuista lensi alle 100 metrin korkeudella, mikä helpotti korkeuksien arviointia. Lentosuunnat tarkastettiin kompassin ja GPS-vastaanottimen avulla. Kuva 4. Kevättarkkailun havaintopisteet. Lemlahti on merkitty punaisella ja Laitakari sinisellä pallolla. 6

7 Havaintopäivät, kellonajat ja sääolosuhteet Lintujen havainnointi toteutettiin kahdeksana päivänä ( ), jolloin molemmissa havaintopisteissä oli tarkkailija. Tarja Pajari havainnoi jokaisena päivänä Lemlahden hankealueella ja vastaavasti Tapani Lilja Laitakarissa. Muutonseuranta toteutettiin parhaan näkyvän muuton aikaan huhti toukokuussa. Havainnoinnin tasainen jakaminen kyseiselle ajanjaksolle loi aineistolle hyvät puitteet suurten lintujen muuton osalta. Havainnointi aloitettiin samanaikaisesti molemmissa paikoissa päivittäin korkeintaan tunti ja 13 minuuttia auringonnousun jälkeen sekä vastaavasti 21 minuuttia sitä ennen (taulukko 1), riippuen kevätmuuton etenemisestä, sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Kevätmuutto oli selvästi myöhässä, minkä vuoksi ensimmäinen havainnointikerta aloitettiin kovien aamupakkasten vuoksi reilusti auringonnousun jälkeen alkaen muuttoa alettiin ennen auringonnousua. Havainnointia tehtiin viidestä kahdeksaan tuntia ilman taukoja. Ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan. Havainnointia pyrittiin tekemään vaihtelevissa olosuhteissa, mikä onnistui melko hyvin, tosin vastatuulta ei ollut yhtenäkään aamuna ennusteista huolimatta. Aineistoa kerättiin myötä- ja sivutuulilla ja vaihtelevissa pilvisyysolosuhteissa sekä myös heikossa aamusumussa (taulukko 2 ja 3). Havaintopäivät olivat lämpötilaltaan kahdesta pakkasasteesta 14 lämpöasteeseen. Havainnointi painotettiin auringonnousun jälkeiseen aamuun ja aamupäivään, eikä ilta- tai yöhavainnointia ollut lainkaan. Yömuutto vaatisi tutkaseurantaa tai esimerkiksi Song Meter -laitteiden asentamista maastoon, jotta yömuuttajien osuus saataisiin selville m m Taulukko 1. Havainnointipäivät ja -kellonajat sekä auringonnousun ajoittuminen. 80 m Päivämäärä Havainnointiaika Auringonnousu Kuva 5. Voimalayksiköiden korkeustiedot. 7

8 Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 5 C 4/8 3/8 4 m/s S 8 m/s SW C 6 C 8/8 8/8 4 m/s E 7 m/s E C 8 C 4/8 (sumua) 8/8 7 m/s S 8 m/s S C 6 C 6/8 8/8 (vesisadetta) 8 m/s SW 8 m/s S C 10 C 3/8 7/8 6 m/s S 10 m/s S C 5 C 8/8 (sumua) 8/8 (sumua) 2 m/s SW 2 m/s W C 8 C 8/8 3/8 6 m/s SE 8 m/s SW C 14 C 3/8 sumua 1/8 2 m/s SE 7 m/s SW Taulukko 2. Sääolosuhteet Lemlahdella havaintopäivittäin. Päivämäärä Päivämäärä Lämpötila alussa Lämpötila lopussa Pilvisyys alussa Pilvisyys lopussa Tuuli alussa Tuuli lopussa C 2 C 1/8 3/8 4 m/s S 4 m/s S C 2 C 8/8 8/8 2 m/s E 2 m/s E C 7 C 7/8 8/8 6 m/s S 4 m/s S C 5 C 5/8 8/8 8 m/s SW 11 m/s S C 8 C 1/8 7/8 8 m/s S 9 m/s S C 1 C 8/8 (sumua) 8/8 (sumua) 2 m/s NW 2 m/s SW C 5 C 7/8 2/8 6 m/s S 10 m/s SW C 10 C 8/8 (sumua) 1/8 0 m/s 4 m/s SW Taulukko 3. Sääolosuhteet Laitakarissa havaintopäivittäin. epävarmuustekijät Kevätmuuttoselvitys käsitti kahdeksana päivänä yhteensä 48 tuntia havainnointia huhtikuun alun ja toukokuun alkupuolen välisenä aikana. Suurten lintujen muutto saatiin havainnoitua varsin tehokkaasti, vaikka kevätmuutto oli yleisesti tavanomaista myöhäisempi. Usein jo maaliskuun alkuun keskittyvä kotkamuutto jäi havainnoimatta käytännössä kokonaan. Toukokuun jälkipuoliskolla näkyvästä muutosta on jäljellä enää vain joidenkin kahlaajien sekä myöhäisten petolintujen (mehiläis- ja nuolihaukka) muutto, eikä niiden havainnointiin panostettu lainkaan toukokuun puolivälin jälkeen, sillä painoarvoa annettiin enemmän muiden suurten lintujen muutolle. Kurkimuutto oli poikkeuksellisen hankalasti havainnoitavissa, sillä linnut muuttivat useana päivänä seudulla hyvin myöhään iltapäivän puolella saderintamien jälkeen, jolloin havainnointia ei ollut. 8

9 tulokset Kevätmuuton seurannan aikana kirjattiin yhteensä lentoa, joista noin 36 prosenttia havaittiin Lemlahdella (taulukko 4 ja kuva 6). Muuttoliikehdintä oli selvästi vilkkaampaa Laitakarissa, sillä kokonaislentomäärä oli siellä lähes kaksinkertainen Lemlahteen nähden. Seurannan aikana havainnoitsijat pystyivät varmistamaan matkapuhelinyhteyden avulla, että samoja lintuja ei havaittu tiettävästi lainkaan molemmissa pisteissä. Lemlahden yhteislentomäärästä vain kahdeksan prosenttia (635 yksilöä) kirjattiin ns. riskikorkeudella. Lemlahdella lintujen liikehdintä suuntautui pääosin pohjoiseen ja koilliseen, mutta lentoja kirjattiin yleisesti myös muihin ilmansuuntiin. Havaintopaikalla oli varsin hyvin näkyvyyttä pystytetyn havaintotelineen vuoksi, mutta hankealueen koko ilmatilaa ei saanut silti hallittua täydellisesti. Aineiston perusteella 65 prosenttia linnuista lensi tuulivoimapuistoalueen yli jossain pisteessä, mutta riskilentojen osuus oli silti hyvin pieni, sillä valtaosa linnuista muutti selvästi riskikorkeuden alapuolella. Laitakarissa linnustoa muutti runsaasti pohjoiseen, mutta yllättävän suuri osa lennoista kohdistui eteläisiin ilmansuuntiin. Lentojen lukumäärä vaihteli voimakkaasti, mutta kokonaisuudessaan toukokuun puolella mantereen päällä tapahtuva näkyvä muutto hiljeni merkittävästi. Tämä näkyy myös Laitakarin aineistossa, sillä havaintopaikan lentomääristä suuri osa toukokuun puolen havainnoista koskee merilintumuuttoa. Tuntikohtaiset lentojen lukumäärät olivat kokonaisyksilömäärien tavoin korkeammat Laitakarissa (taulukko 5 ja kuva 7). Taulukko 4. Lentojen lukumäärä päivittäin ja havaintopaikoittain. Päivämäärä Laitakari Lemlahti Yhteensä Taulukko 5. Tuntikohtaiset keskiarvot lentomääristä päivittäin. Päivämäärä Laitakari Lemlahti Yhteensä

10 3500 Laitakari Lemlahti Kuva 6. Päivittäiset lentojen lukumäärät havaintopaikoittain. Laitakari Lemlahti Kuva 7. Päivittäiset lentomäärät havainnoitua tuntia kohden. 10

11 Päätelmät Havainnointia tehtiin noin kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin melko kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Toukokuun puolivälistä eteenpäin näkyvä muutto olisi ollut vähäistä, joten lentoja olisi mahdollisesti kertynyt lähinnä vain kahlaajista sekä myöhään muuttavista petolinnuista (mehiläis- ja nuolihaukka). Tulosten valossa Laitakarissa havaittiin selvästi enemmän muuttavia lintuyksilöitä, erityisesti isoja lintuja, sillä laulujoutsenia ja merihanhia kirjattiin Laitakarissa kolminkertainen määrä, metsähanhia kymmenkertainen, merimetsoja kuusinkertainen ja naurulokkeja 25-kertainen määrä. Myös muita kookkaita lintuja havaittiin selvästi enemmän meren välittömässä läheisyydessä. Ainoastaan päiväpetolintuja muutti Lemlahdella runsaammin. Kurkia ja sepelkyyhkyjä havaittiin puolestaan lähes saman verran molemmissa paikoissa. Molempien paikkojen yhteislukemia tarkastellessa peippoja/järripeippoja (3 318 yksilöä), sepelkyyhkyjä (1 702 yks.), naurulokkeja (1 634 yks.), merimetsoja (1 354 yks.), peippoja (1 312 yks.), harmaalokkeja (1 015 yks.), merihanhia (921 yks.) ja variksia (898 yks.) kirjattiin runsaasti. Nämä kahdeksan lajia muodostivat 58 prosenttia kokonaislentomäärästä. Kookkaita lintuja kuten hanhia, kurkia ja petolintuja havaittiin kahdeksan päivän aikana varsin vähän suhteessa havainnointiaikaan. Laulujoutsenia kirjattiin runsaasti, 467 yksilöä, mutta niistä vain kolme yksilöä lensi Lemlahdella riskikorkeudella. Metsähanhien muutto oli hyvin haastava poikkeuksellisen myöhäisen kevään aikana; käytännössä iso osa ohimuuttavasta populaatiosta matkasi koilliseen sellaisena päivänä, jolloin Lemlahdella ja Laitakarissa ei ollut havainnointia. Metsähanhia kirjattiin yhteensä vain 168 yksilöä, mikä ei todennäköisesti vastaa havaintopisteiden keskimääräistä kevätmuuttajamäärää. Kurkien muutto painottui puolestaan useiden sade- ja sumuaamujen jälkeen myöhäiseen iltapäivään tai jopa iltaan, jolloin havainnointia ei ollut. Siitä huolimatta kokonaissummaksi kertyi 764 lentoa. Toisaalta kurjet lentävät usein hyvin korkealla, joten törmäysriski on pieni. Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 96 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 217, mikä on kohtalainen lukema keväällä. Pelkästään Lemlahden tuloksia tarkastellessa lentomäärä oli kuitenkin vain 158 yksilöä tunnissa, mikä on tavanomainen lukema. Seurannan perusteella Lemlahden tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaista paremman muuttoreitin varrella, mutta isojen lintujen osuus on varsin pieni. Joinakin vuosina metsähanhien muuttajamäärät ovat todennäköisesti varsin suuria. Taulukossa 6 olevat lajit ovat kaikki muuttavia, lukuun ottamatta seuraavia: metso, palokärki, käpytikka, pikkutikka, närhi harakka ja korppi (Lemlahti) sekä käpytikka, pikkutikka, harakka ja korppi (Laitakari). 11

12 Taulukko 6. Kevätseurannan aikana Lemlahdella ja Laitakarissa muutolla havaitut lajit. Alilentoja = törmäysriskikorkeuden alapuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Ylilentoja = törmäysriskikorkeuden yläpuolella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Riskilentoja = törmäysriskikorkeudella ( m) havaittujen lentojen määrä, Riski % = törmäysriskikorkeudella havaittujen lentojen osuus kokonaislentomäärästä, Alueen kautta = hankealueen kautta kulkeneiden lentojen osuus kokonaislentomäärästä. Taulukossa esitetyt lukemat perustuvat Lemlahden aineistoon. Lisätietojen CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji. Laji Lemlahti Laitakari Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Riskilentoja Riski % Alueen kautta Lisätiedot Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) Laulujoutsen (C. cygnus) V, L Joutsenlaji (Cygnus sp.) Metsähanhi (Anser fabalis) V, NT Merihanhi (A. anser) Harmaahanhilaji (Anser sp.) Kanadanhanhi (Branta canadensis) Valkoposkihanhi (B. leucopsis) L Ristisorsa (Tadorna tadorna) VU Haapana (Anas penelope) V Tavi (A. crecca) V Sinisorsa (A. platyrhynchos) Punasotka (Aythya ferina) VU Tukkasotka (A. fuligula) V, VU Haahka (Somateria mollissima) V, NT Pilkkasiipi (Melanitta fusca) NT Telkkä (Bucephala clangula) V Uivelo (Mergus albellus) V, L Tukkakoskelo (M. serrator) V, NT Isokoskelo (M. merganser) V, NT Metso (Tetrao urogallus) NT, L Kaakkuri (Gavia stellata) NT, L Kuikka (G. arctica) L Kuikkalaji (Gavia sp.) (L) Silkkiuikku (Podiceps cristatus) Merimetso (Phalacrocorax carbo) Harmaahaikara (Ardea cinerea) Merikotka (Haliaeetus albicilla) VU, L Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) L Suohaukkalaji (Circus sp.) Kanahaukka (Accipiter gentilis) Varpushaukka (A. nisus) Hiirihaukka (Buteo buteo) VU Piekana (B. lagopus) Sääksi (Pandion haliaetus) L 12

13 Laji Lemlahti Laitakari Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Riskilentoja Riski % Alueen kautta Tuulihaukka (Falco tinnunculus) Ampuhaukka (F. columbarius) L Nuolihaukka (F. subbuteo) Pieni jalohaukka (Falco tin./col./sub.) Lisätiedot Muuttohaukka (F. peregrinus) VU, L Kurki (Grus grus) L Meriharakka (Haematopus ostralegus) Pikkutylli (Charadrius dubius) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) L Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) Suokukko (Philomachus pugnax) EN Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) Heinäkurppa (G. media) CR Pikkukuovi (Numenius phaeopus) V Kuovi (N. arquata) V Mustaviklo (Tringa erythropus) V Punajalkaviklo (T. totanus) NT Valkoviklo (T. nebularia) V Metsäviklo (T. ochropus) Liro (T. glareola) L Rantasipi (Actitis hypoleucos) V Merikihu (Stercorarius parasiticus) Pikkulokki (Larus minutus) L Naurulokki (L. ridibundus) NT Kalalokki (L. canus) Selkälokki (L. fuscus) V, VU Harmaalokki (L. argentatus) Merilokki (L. marinus) Lokkilaji (Larus sp.) Räyskä (Hydroprogne caspia) NT, L Kalatiira (Sterna hirundo) V, L Lapintiira (S. paradisaea) L Kala-/lapintiira (Sterna hir/aea) (L) Uuttukyyhky (Columba oenas) Sepelkyyhky (C. palumbus) Käki (Cuculus canorus) Tervapääsky (Apus apus) Palokärki (Dryocopus martius) L Käpytikka (Dendrocopos major) Pikkutikka (D. minor) Kangaskiuru (Lullula arborea) L Kiuru (Alauda arvensis) Törmäpääsky (Riparia riparia) VU Haarapääsky (Hirundo rustica)

14 Laji Lemlahti Laikakari Lennot yht. Alilentoja Ylilentoja Riskilentoja Riski % Alueen kautta Räystäspääsky (Delichon urbicum) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Lisätiedot Niittykirvinen (A. pratensis) NT Västäräkki (M. alba) Tilhi (Bombycilla garrulus) Rautiainen (Prunella modularis) Mustarastas (Turdus merula) Räkättirastas (T. pilaris) Laulurastas (T. philomelos) Punakylkirastas (T. iliacus) Kulorastas (T. viscivorus) Laulu-/punakylkirastas (Turdus phi/ili) Rastaslaji (Turdus sp.) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Sinitiainen (Parus caeruleus) Talitiainen (P. major) Närhi (Garrulus glandarius) Harakka (Pica pica) Naakka (Corvus monedula) Mustavaris (C. frugilegus) Varis (C. cornix) Korppi (C. corax) Kottarainen (Sturnus vulgaris) Peippo (Fringilla coelebs) Järripeippo (F. montifringilla) Peippo / järripeippo (Fringilla sp.) Viherpeippo (Carduelis chloris) Tikli (C. carduelis) Vihervarpunen (C. spinus) Hemppo (C. cannabina) Urpiainen (C. flammea) Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Pulmunen (Plectrophenax nivalis) NT Keltasirkku (Emberiza citrinella) Pajusirkku (E. schoeniclus) Yhteensä

15 lajikohtaista tarkastelua Tässä osiossa esitetään yksityiskohtaisemmin suurikokoisten ja muiden huomionarvoisten lajien lentotietoja. Eri lajeja havaittiin Lemlahdella yhteensä 88 ja Laitakarissa 98. Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji). Lajista kerrotaan hyvin yleispiirteisesti perustietoja lennoista. Havaintopaikkojen alla on päiväkohtainen lentomäärä. Tieteellisen nimen jälkeen on tuulivoimapuistoalueen yhteenlaskettu ns. riskilentojen prosentti. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 100 % Kyhmyjoutsen on käytännössä täysin mereen sidoksissa oleva laji, jota tavataan epäsäännöllisesti sisämaassa. Lemlahden ainoa yksilö havaittiin Laitakarissa havaittiin puolestaan yhteensä 80 yksilöä, sillä lentoja kirjattiin jokaisena päivänä. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 3 % [L] [V] Laulujoutsenet muuttivat tavanomaiseen kevääseen nähden myöhässä. Ne tulevat Suomeen suurelta osin Pohjanlahden poikki Ruotsista ja pysähtyvät muun muassa Satakunnan pelloille ruokailemaan ja odottelemaan pohjoisempien olosuhteiden paranemista. Satakunnassa nähdään tyypillisesti melko isoja muuttajamääriä, mutta muutto hajaantuu viuhkamaiseksi melko pian sisämaassa. Laitakarin lukema on varsin suuri. Lemlahti 113 yks. Laitakari 354 yks. 4.4.: : : : : : : : : : : : : : : : 17 Metsähanhi (Anser fabalis) 0 % [V] [NT] Metsähanhet saapuivat laulujoutsenten tavoin tyypillistä myöhemmin Suomeen. Päämuutto ajoittui kuitenkin lähes normaaliin aikaan, sillä hanhiparvet eivät jääneet levähtämään länsirannikolle, vaan jatkoivat muuttomatkaansa suoraan Ruotsista kohti koillista. Satakunnassa pääjoukkojen muutto ajoittui pitkälti yhteen iltapäivään, jolloin Lemlahdella ei ollut seurantaa lainkaan. Kokonaisyksilömäärät jäivät näin ollen varsin pieniksi. Lemlahti 16 yks. Laitakari 152 yks : : : : : : : : : : : : : : - Merihanhi (Anser anser) 20 % Merihanhet ovat nimensä mukaisesti rannikkoon sidoksissa olevia lintuja, mutta ne ovat levittäytymässä hiljalleen myös sisämaahan. Laitakarissa havaittiin selvästi enemmän lajin edustajia. Kokonaisuutena merihanhilentoja kirjattiin runsaasti. 15

16 Lemlahti 211 yks. Laitakari 710 yks. 4.4.: : : : : : : : : : : : : : : : 23 Harmaahanhilaji (Anser sp.) 0 % Muutonseurannan ohessa Lemlahdella havaittiin yksi ja Laitakarissa 22 määrittämätöntä harmaahanhea. Todennäköisesti havainnot koskevat metsä- tai merihanhia. Kanadanhanhi (Branta canadensis) 0 % Kanadanhanhilentoja kirjattiin niukasti; ainoastaan 17 yksilöä yhteensä molemmissa paikoissa. Laji on harvalukuinen muuttaja Satakunnassa. Lemlahti 10 yks. Laitakari 7 yks : : : : : : : : : : : : : : - Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) [L] Valkoposkihanhi on uudistulokas Suomen pesimälinnustossa, jonka pesimäkanta painottuu länsirannikolle. Se on myös arktinen laji, jonka päämuuttoreitti sijoittuu Suomenlahdelle. Seurannan aikana Laitakarissa havaittiin 20 yksilöä 2.5. ja 52 yks Lemlahdessa lajia ei nähty lainkaan. Ristisorsa (Tadorna tadorna) [VU] Ristisorsa on hyvin harvalukuinen pesimälaji rannikkoseudulla. Muutonhavainnoinnin ainoa yksilö merkittiin Laitakarissa 2.5. Haapana (Anas penelope) [V] Haapanat ovat pitkälti yömuuttajia, mutta osa kannasta matkaa pohjoiseen myös valoisaan aikaan. Seurannan ainoat havainnot tehtiin Laitakarissa, jossa merkittiin yhteensä kahdeksan muuttajaa ja Tavi (Anas crecca) [V] Tavien pääjoukot muuttavat yöllä, mutta pieni osa kannasta liikehtii myös valoisaan aikaan. Kaikki seurannan aikana havaitut 11 yksilöä nähtiin Laitakarissa kahden viimeisen havaintopäivän aikana. Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 0 % Sinisorsien muutto painottui selvästi rannikon tuntumaan, sillä Laitakarissa havaittiin yhteensä 118 yksilöä ja Lemlahdella kymmenen lintua. Laji muuttaa voimakkaammin yöllä, mutta osa linnuista liikehtii valoisaan aikaan. Lemlahti 10 yks. Laitakari 118 yks : : : : : : : : : : : : : : 23 Punasotka (Aythya ferina) [VU] Punasotka on voimakkaasti taantunut laji, joka on yömuuttaja. Lentoja kirjataan päivänvalolla hyvin harvoin, mutta Laitakarissa nähtiin neljä yksilöä ja kaksi yksilöä 2.5. Tukkasotka (Aythya fuligula) [V][VU] Tukkasotkia havaittiin vain Laitakarissa, jossa kirjattiin yhteensä peräti 233 yksilöä alkaen. Laji muuttaa voimakkaimmin yöllä. 16

17 Haahka (Somateria mollissima) 0 % [V] [NT] Sisämaassa harvinainen haahka havaittiin Lemlahdella 11 yksilön voimin Laitakarissa havaittiin puolestaan yhteensä 61 yksilöä seurannan aikana. Haahkat muuttavat tyypillisesti kaukana ulkomerellä, mutta toisinaan ne harhautuvat sumussa hetkellisesti mantereen ilmatilaan. Pilkkasiipi (Melanitta fusca) [NT] Valtaosa pilkkasiivistä muuttaa keväällä avomerellä, mutta sisämaan suurilla järvillä nähdään vähäisesti liikehtiviä lintuja. Laji havaittiin ainoastaan Laitakarissa neljän yksilön voimin Telkkä (Bucephala clangula) [V] Telkät muuttavat merellä aamuisin ja sisämaassa pääasiassa yöllä. Muutontarkkailun aikana Laitakarissa kirjattiin yhteensä 254 lentoa alkaen, eikä lajia havaittu lainkaan Lemlahdella. Uivelo (Mergus albellus) [V] [L] Uiveloita havaitaan muuttavina kaikkialla hyvin niukasti; vähäinen liikehdintä keskittyy pitkälti rannikkoseudulle. Seurannan ainoat kolme yksilöä nähtiin Laitakarissa kahden päivän aikana. Tukkakoskelo (Mergus serrator) [V] [NT] Tukkakoskelo muuttaa päiväsaikaan pääasiassa merellä ja sisämaassa ilmeisesti lähinnä yölliseen aikaan. Vain Laitakarissa havaittiin tukkakoskeloita: seurannan yhteissumma oli kuitenkin vain 34 yksilöä. Isokoskelo (Mergus merganser) 12 % [V] [NT] Isokoskelo on poikkeuksellinen vesilintu keväällä, sillä sen muuttoa havaitaan yleisesti auringonnousun jälkeen ja yhtä lailla niin merellä kuin sisämaassakin. Lemlahdella kirjattiin hyvin niukasti isokoskeloita, mutta Laitakarissa havaittiin paljon muuttajia. Lemlahti 17 yks. Laitakari 400 yks : : : : : : : : : : : : : : 89 Metso (Tetrao urogallus) 0 % [L] [NT] Lemlahdella metsosta tehtiin lentohavaintoja neljänä päivänä yhteensä kuudesta yksilöstä. Hankealueella on soidinalue, joten kyseessä on reviirilintuja. Metsot lentävät poikkeuksetta matalalla. Kaakkuri (Gavia stellata) [L] [NT] Kaakkurin päämuutto ajoittuu sekä huhtikuun lopulle että kuikan päämuuton aikaan toukokuun loppuun, jolloin arktinen kanta ohittaa läntisen Suomen. Liikehdintä on voimakkainta rannikkoseudulla. Sisämaassa suuret vesistölinjat ohjaavat muuttoa. Laitakarissa havaittiin yhteensä kolme muuttajaa kahden viimeisen päivän aikana. Kuikka (Gavia arctica) 0 % [L] Kuikan muuton luonne on kaakkurin tavoin kaksiosainen, mutta yksilömäärät ovat suurempia toukokuun jälkipuoliskolla. Sisämaassa muuttolinjat seurailevat yleensä suuria reittivesiä. Seurannan havaintomäärät jäivät vähäisiksi. Lemlahti 21 yks. Laitakari 42 yks : : : : : : : : : : : : : : 35 17

18 Kuikkalaji (Gavia sp.) [L] Lemlahdella havaittiin muutonseurannan aikana neljä ja Laitakarissa kaksi määrittämätöntä kuikkalintua, jotka olivat joko kaakkureita tai kuikkia. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) Silkkiuikut muuttavat keväällä usein illalla ja yöllä, mutta niitä havaitaan hieman myös aamuisin yömuuton jäljiltä. Laitakarissa laskettiin yhteensä yhdeksän yksilöä ja Merimetso (Phalacrocorax carbo) 29 % Merimetso on nimensä mukaisesti merialueisiin sidoksissa oleva laji, joka muuttaa ja liikehtii ravinnon perässä lähes yksinomaan rannikolla. Pieni osa pohjoisen kannasta muuttaa sisämaan yli. Lemlahdella havaittiin yhteensä 186 yksilöä. Laitakarissa lentoja kertyi lähes 1 200, mutta osa niistä koski ruokailualueilta toisille siirtyviä lintuja. Lemlahti 186 yks. Laitakari yks : : : : : : : : : : : : : : 177 Harmaahaikara (Ardea cinerea) Harmaahaikarat pesivät harvalukuisena Etelä-Suomessa, eikä merkittäviä muuttajamääriä nähdä missään. Seurannassa kirjattiin seitsemän lentoa Laitakarista. Merikotka (Haliaeetus albicilla) 15 % [L] [VU] Merikotkat muuttavat yleensä hyvin varhain maaliskuussa, mutta pesimäkannan runsastumisen myötä muuttajia on alettu nähdä myös huhtikuussa ja jopa toukokuun puolella. Molemmissa paikoissa nähtiin kohtalaisesti muuttavia merikotkia. Lemlahti 20 yks. Laitakari 37 yks. 4.4.: : : : : : : : : : : : : : : : 3 Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 50 % [L] Ruskosuohaukat ovat levittäytyneet pesimään lähes koko Suomeen viimeisen 15 vuoden aikana, mutta keväiset muuttajamäärät ovat pieniä käytännössä kaikkialla. Lemlahdella kirjattiin kaksi muuttajaa ja Laitakarissa yhteensä kolme lentoa ja Kanahaukka (Accipiter gentilis) 10 % Kanahaukka on osittaismuuttaja, joten vain osa linnuista siirtyy etelämmäksi syksyllä. Näin ollen kevään paluumuutto on yleensä varsin vaihtelevaa, eikä se ole koskaan voimakasta. Laitakarissa ei havaittu yhtään kanahaukkaa, mutta Lemlahdella lentoja kirjattiin seuraavasti: kaksi 16.4., kaksi 18.4., yksi 22.4., kolme 2.5. ja kaksi Varpushaukka (Accipiter nisus) 13 % Varpushaukka on tyypillisesti runsaslukuisin päiväpetolintu kevätmuutolla. Lajin edustajia muutti selvästi enemmän mantereen puolella Lemlahdella, mutta kokonaisuudessaan yksilömäärät olivat vähäisiä. Lemlahti 24 yks. Laitakari 10 yks : : : : : : : : : : : : : : - 18

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY

Kankaanpään kaupunki. Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013 AHLMAN GROUP OY Kankaanpään kaupunki Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 0 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 78/0 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Tulokset...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä.

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä. Rengastusvuosi Rengastusvuosi Jari Valkama & Kalle Rainio Suomalaisen linturengastuksen 97. vuosi piti sisällään sekä iloisia yllätyksiä että ikäviä takaiskuja. Myyriä syövät petolinnut menestyivät Etelä-

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä

Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 1 Jari Kontiokorpi/Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. Etelä-Karjalan lintuliikenteen pullonkaula-alueet ja muuttoreittejä 16.4.213 Raportti on toteutettu osana Etelä-Karjalan lintutieteellisen

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1203. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1203. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1203 1209 SISÄLLYS N:o Sivu 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta... 2851 1204 Laki maatilatalouden tuloverolain

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot