Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 raportti 2014 Huhtikuu

2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen osa toimintaamme 5 Tuotekehitystä ympäristön hyväksi 5 Elinkaarimallin mukainen organisaatiorakenne 6 Hyvä hallintotapa 6 Riskit hallinnassa 6 Sisäinen valvonta 6 Kansallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen vaikuttamiseen 7 Kansainvälistyminen edellyttää panostamista korruption vastaisiin toimintatapoihin 7 Taloudellinen vastuu 8 Muutumme haasteiden mukaan 8 Valtio on saavuttanut huomattavat säästöt Meritaidon yhtiöittämisestä 8 Meritaidon menestymisen kulmakivet 8 Taloudelliset mittarit 9 Asiakasta varten 9 Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys 9 Verojalanjälki 10 Henkilöstövastuu 11 Henkilöstöjohtaminen 11 Luotamme osaavaan henkilöstöömme 12 Tasa-arvosuunnitelma 13 Kannustava ja oikeudenmukainen palkitseminen 13 Osaamisen kehittämiseen panostaminen 13 Työhyvinvointi 14 Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi 14 Työterveys ja työturvallisuus 15 Ympäristövastuu 16 Pienennämme toimintamme aiheuttamia ympäristöhaittoja 16

3 3 Yritysvastuu Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä Meritaito Oy on vesialueiden ylläpitoon ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Meritaito Oy:n perustehtävänä on tarjota turvallista merellä ja vesillä liikkumista tukevia palveluja. Meritaidon palvelutarjonta sisältää kattavan väylänpidon ja merenmittauksen tuotevalikoiman, joka on suunniteltu edistämään vesillä liikkumisen sujuvuutta ja ympäristöturvallisuutta. Meritaito on erikoistunut vesiväylien hoitoon ja suunnitteluun, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistamiseen. Suomessa Meritaito on alansa markkinajohtaja. Kansainvälistä toimintaa varten on rekisteröity SeaHow-brändi. Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista Yhteiskuntavastuu kuuluu luonnollisena ja sisäänrakennettuna osana kaikkeen Meritaidon toimintaan. Meritaidon johtamisjärjestelmässä on kuvattu Meritaidon strateginen ohjaus ja toiminnan suunnittelu. Johtamisjärjestelmän keskeisenä osana ovat johtamisen vuosikello sekä sen mukaiset säännölliset strategiaseminaarit. Vuoden 2014 sisäiset kehityshankkeet: 1. Työturvallisuus Läheltä piti tapausten ja turvallisuushavaintojen aktiivinen raportointi Tapaturmataajuuden alentaminen 2. Perusliiketoiminnan aseman säilyttäminen Merenmittauksen kilpailuasetelman parantaminen Lisätyöosuuden kasvattaminen Kaukovalvontajärjestelmän kehittäminen ja pilotointi Kumppanoituminen muiden yritysten ja asiakkaiden kanssa 3. Uusien liiketoimintojen kehittäminen SeaHow-tuotteiden testaus, käyttöohjeiden laatiminen ja sertifiointi Kattava myyntiedustus maailmalla Liiketoiminnan kasvattaminen 4. Myyntityö ja asiakkuuksien hallita CRM-järjestelmän aktiivinen käyttöönotto Asiakasanalyysin toteuttaminen

4 4 Erotumme korkealla laadulla Meritaidolla on sertifioidut ISO 9001 laatu, ympäristö ja OHSAS työturvallisuussertifikaatit sekä RA- LA-pätevyys. Meritaidon tuottamien palvelujen tulee täyttää asiakkaalle luvatut ja organisaation määrittelemät vaatimukset. Laatutavoitteiden mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä työssä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakastapaamisten ja tyytyväisyyskyselyjen avulla. Meritaito lupaa pyrkiä palvelutuotannossaan turvalliseen, korkealaatuiseen ja ympäristöä säästävään työsuoritukseen sekä siihen, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä toimintaamme. Meritaito asettaa turvallisuus-, laatu- ja ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja jonka pohjalta johto arvioi toimintaa sekä päättää tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Turvallisuus-, laatu- ja ympäristötavoitteet kuuluvat oleellisena osana Meritaito Oy:n toimintajärjestelmään. Toimintapolitiikka ohjaa koko organisaation toimintaa kaikilla tasoilla. Toimintapolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa. Tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan avoimesti ja tulosten pohjalta kehitämme toimintaa myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimintapolitiikka ja sen tavoitteet sitovat sekä Meritaidon omaa organisaatiota että sen toimittajia ja alihankkijoita. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet sekä niiden toteutus- ja seurantavastuut on yksilöity toimintasuunnitelmassa, jota päivitetään johdon katselmuksissa. Laatutavoitteet: 1. Tuotamme korkealaatuisia palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset ja odotukset. 2. Meritaidossa on käytössä sertifioitu ISO 9001 mukainen laatujärjeselmä ja sillä on toiminnan kannalta tarvittavat pätevyydet. 3. Laadunhallinnassa on käytössä toimivat menettelytavat. 4. Valmius laatupoikkeamien ja asiakastyytyväisyyden hoitamiseen on korkealla tasolla.

5 5 Turvallisuus on keskeinen osa toimintaamme Meritaidon toiminta tähtää jokaisessa tilanteessa siihen, että turvallisuutta ei vaaranneta. Meritaidon toiminnassa noudatetaan tinkimättä turvallisuuslainsäädännön vaatimuksia ja turvallisuusviranomaisten antamia määräyksiä. Meritaidossa on käytössä auditoidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät (OHSAS 18001, ISM ja Katakri). Turvallisuutta kehitetään aktiivisesti yhtiön riskienhallintasuunnitelman mukaisilla riskikartoituksilla ja niistä johdetuilla analyyseilla ja henkilöstön perehdytyksellä ja koulutuksella. Turvallisuutta seurataan ja mitataan. Meritaidon toiminnan lähtökohtana on, että jokainen onnettomuus voidaan torjua ja vaaratilanteet voidaan ennakoida. Meritaidon toiminnassa ei suvaita riskinottoa turvallisuuden kustannuksella. Tarjousmenettelyt ja toimittajien valinta tehdään niin, että turvallisuuden laiminlyönti ei ole kilpailutekijä. Meritaidon käyttämien toimittajien ja alihankkijoiden on sitouduttava Meritaidon turvallisuusperiaatteisiin. Turvallisuustavoitteet: 1. Turvallisuus on lähtökohtana kaikessa toiminnassa ja luonteva osa Meritaidon yrityskulttuuria 2. Meritaidossa on käytössä sertifioidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät (OHSAS 18001, ISM ja Katakri) 3. Riskienhallinnassa on käytössä toimivat menettelytavat 4. Valmius hätä- ja poikkeustilanteiden hoitamiseen on korkealla tasolla 5. Meritaidolla on asiakkaiden edellyttämät turvallisuussopimukset Tuotekehitystä ympäristön hyväksi Meritaidon tavoitteena on kehittyä johtavaksi merialan Cleantech-yritykseksi Itämeren altaan alueella. Strategiansa mukaan yhtiö pyrkii säilyttämään väylänpidon ja merenmittauksen volyymin mahdollisimman suurena. Samalla yhtiö jalostaa tähän perustoimintaan liittyviä palveluja ja asiakkuuksia sekä kehittää Cleantech-sateenvarjon alle uusia älykkäitä ratkaisuja merellisen ympäristön suojaamiseen, kartoittamiseen ja havainnointiin.

6 6 Elinkaarimallin mukainen organisaatiorakenne Organisaation muodostavat liiketoimintayksiköt, jotka ovat merelliset rakentamispalvelut, merelliset asiantuntijapalvelut sekä käytön ja ylläpidon palvelut. Liiketoimintoja palvelevat yhteiset toiminnot: ratkaisumyynti, henkilöstön kehittäminen, kalusto ja turvallisuus sekä talous. Hyvä hallintotapa Meritaito Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Meritaito Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Meritaito luokitellaan valtiolle strategisesti tärkeäksi kaupallisesti toimivaksi yhtiöksi. Strateginen merkitys aiheutuu kahdesta toiminnasta: aluemerenmittauksesta ja öljyntorjuntavalmiudesta. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Meritaito Oy:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa listaamattomien yhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö voi poiketa hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Yhtiön toimintaa johtaa ja valvoo hallitus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan johtoryhmä ja muut tarvittavat asiantuntijat. Hallitus käsittelee ja päättää yhtiön kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian valmistelusta ja toteuttamisesta mukaan lukien henkilöstö- ja riskienhallintapolitiikasta sekä operatiivisesta johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä toimivaltansa ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Riskit hallinnassa Meritaidon toiminnassa olevat riskit tunnistetaan ennen vahinkojen sattumista. Riskienhallinta on liitetty osaksi prosesseja ja hankkeiden ja urakoiden hallintaa. Riski on määritelty epävarmuustekijä, jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä, tapahtuu asioita tai on syitä, jotka estävät tai vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttavat muita haitallisia seuraamuksia. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa Meritaidon päämäärien ja tavoitteiden täyttämistä, tuloskehitystä, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti laajasti hyväksyttyihin hyvän valvonnan periaatteisiin. Sisäinen valvonta on oleellinen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle ja osin se linkitetään riskienhallintaan ja toimintajärjestelmään. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Meritaito Oy Valtion omistajaosuus: 100 % Hallituksen puheenjohtaja: Matti Puhakka Toimitusjohtaja: Jari Partanen Henkilöstömäärä: 228 Päätoimipaikat: Helsinki, Turku, Lappeenranta ja Vaasa Toimialaluokitus: Muu vesiliikennettä palveleva toiminta Toimiala: Vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. Meritaidon suurimpia asiakkaita ovat Liikennevirasto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja ELY-keskukset sekä satamat, kaupungit, kunnat, öljy- ja energiateollisuus sekä teollisuusyritykset. Suomen vesiliikennealan kilpailijakenttä muodostuu sekä pienehköistä tietyille osa-alueille erikoistuneista yksityisistä että suurista kansainvälisistä laajoja palvelukokonaisuuksia tarjoavista monikansallisista yhtiöistä.

7 7 Kansallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen vaikuttamiseen Meritaidolla on laaja toimipisteverkosto. Verkosto kattaa koko rannikon ja suurimmat sisävesien vesistöalueet. Laaja toiminta-alue edellyttää hyvää yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Toiminnan laajentuessa globaaliksi tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista. Vaikuttamiskanavina on pidetty osallistumista asiantuntijoina erilaisiin järjestöihin, seminaareihin, työryhmiin ja messuihin. Meritaito on IALA:n yritysjäsen. IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) on merenkulun turvalaitteiden kansainvälistä koordinointia hoitava kansainvälinen järjestö. Palvelutarjonnasta ja uusista tuotteista on informoitu sekä asiakkaita että yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä. Kansainvälistyminen edellyttää panostamista korruption vastaisiin toimintatapoihin Meritaito on eettisissä ohjeissaan sitoutunut seuraaviin asioihin: Lahjomattomuus Ihmisoikeudet ja hyvä henkilöstöpolitiikka Työterveys ja turvallisuus Ammattimaisuus Kehittäminen Meritaidossa ei suvaita lahjontaa eikä korruptiota. Yhtiö edistää ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja työympäristössä. Kaiken toiminnan perusta on tinkimättömyys työterveydestä ja työturvallisuudesta. Yhtiö noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, johon sisältyy muun muassa henkilöstön tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu. Eettisten ohjeiden vastainen toiminta pyritään ensisijaisesti estämään ennakolta. Meritaito on nimennyt eettisen asiamiehen (Compliance Officer), joka valvoo eettisten ohjeiden noudattamasta ja raportoi tilanteesta yhtiön hallitukselle. Työntekijät voivat ilmoittaa eettisistä ongelmista tai rikkomuksista liiketoimintajohtajalle, esimiehelle taikka eettiselle asiamiehelle. Myös asiakas, sidosryhmään kuuluva tai muu taho voivat tehdä ilmoituksen. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömästi. Meritaito on sisällyttämässä Kansainvälisen kauppakamarin korruption vastaisia toimintatapoja (ICC Rules on Combating Corruption) osaksi toimintajärjestelmää ja muun muassa kansainvälisen myynnin agentti- ja edustajasopimuksia. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sidonnaisuuksia seurataan pitämällä sisäpiirirekisteriä. Rekisteriin ajetaan tiedot sidonnaisuuksista vähintään kerran vuodessa. Hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat sidoksissa Meritaidon toiminnan kanssa. Meritaito Oy:n sponsorointisopimus 49er -luokan purjehtijoiden kanssa päättyi vuoden 2014 loppupuolella. Syynä oli sponsoroitujen päätös lopettaa olympiaprojekti. Tällä hetkellä Meritaidolla ei ole voimassa olevia sponsorointisopimuksia. Puolue tai muita tukia Meritaito ei ole antanut. Kilpailijoiden kanssa ei ole tehty kilpailun rajoittamiseen tähtäävää yhteistyötä. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. Käynnissä olevia oikeustoimia ei Meritaitoa kohtaan ole eikä ihmisoikeuksiin tai syrjintään liittyviä tapauksia. Meritaidolle on laadittu eettiset ohjeet (Code of Conduct). Ohjeissa määritellään vastuullista toimintaa koskevat pelisäännöt. Niihin sisältyy myös vaatimuksia yhtiön asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien toimintatavoista ja sitoutumisesta Meritaidon eettisiin ohjeisiin.

8 8 Taloudellinen vastuu Muutumme haasteiden mukaan Meriväylien ylläpidon ja merenmittauksen kilpailu avattiin vuosien aikana. Vuodesta 2013 Meritaito Oy on toiminut täysin kilpailluilla markkinoilla. Kilpailutetuilla urakka-alueilla hintataso on laskenut aiemmasta noin kolmanneksen. Kilpailutuksiin on osallistunut keskimäärin 3-6 tarjoajaa. Tarjousten hintahaitari ja toimittajien kirjo on kuitenkin ollut suuri. Meritaito on onnistunut säilyttämään riittävän suuren osuuden markkinoista, jotta palvelujen alueellinen ja laadullinen kehittäminen on edelleen mahdollista. Merenmittauksessa kilpailutilanne on muuttunut erittäin haasteelliseksi. Liikenneviraston merenmittausohjelman mukaan vuosien 2015 ja 2016 kilpailutukset koskevat pääosin julkisia vesialueita. Kilpailutuksiin osallistuu kansainvälisiä suuria toimijoita, joista osa nauttii kauppa-alustukea. Tämä tilanne on pakottanut yhtiön säästö- ja tehostamistoimiin, joilla on ollut myös henkilöstövaikutuksia, sekä vaikuttamaan sen puolesta, että myös suomalaiset merenmittausalukset hyväksytään kauppa-alustuen piiriin. Valtio on saavuttanut huomattavat säästöt Meritaidon yhtiöittämisestä Meritaidon yhtiöittämisellä haettiin valtion tilaamiin väylänhoidon palveluihin noin viiden miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Kilpailutettujen urakoiden perusteella tämä tavoite on saavutettu ja jopa ylitetty. Merenkulkulaitoksen aikanaan tuottamat väylänhoidon ja merenmittauksen palvelut muodostavat jatkossakin Meritaidon perusliiketoiminnan. Kilpailunavaamisen myötä Meritaidon markkinaosuus näissä palveluissa on supistunut. Samanaikaisesti urakkahinnat ovat laskeneet. Nämä ovat aiheuttaneet merkittävän haasteen yhtiön kannattavuudelle. Yhtiön laatiman ennusteen mukaan peruspalvelujen osuus yhtiön liikevaihdosta tulee lähes puolittumaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Meritaidon strategian painopisteenä on kasvattaa perusliiketoiminnan alueellisten palveluiden osuutta uusille asiakasryhmille, jotta liikevaihdon taso pystytään säilyttämään riittävällä tasolla. Yhtiö on lähtenyt aktiivisesti etsimään ja kehittämään uusia palveluja korvatakseen peruspalvelujen volyymin supistumista. Lupaavimmat uudet liiketoiminta-aihiot löytyvät ympäristöteknologisista ratkaisuista. Niitä markkinoidaan SeaHow-tuotebrändillä. Meritaidon menestymisen kulmakivet Meritaito on määritellyt menestymisen kulmakivikseen: 1) työn tehokkuuden 2) asiantuntijamyynnin 3) uudistumiskyvyn.

9 9 Taloudelliset mittarit Meritaito on määritellyt kriittisiä suorituskykymittareita ja niin kutsuttuja pakkovoittoja. Osa kriittisistä suorituskykymittareista on valittu kannustinpalkkiojärjestelmän laatumittareiksi. Johtoryhmä seuraa mittareita ja must-win-battles voittoja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Meritaidon liikevaihto notkahti kilpailun avaamisen myötä vuonna 2013 ja heikensi kannattavuutta. Vuonna 2014 liikevaihto ja kannattavuus saatiin taas kasvuun. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 16 prosentilla. Asiakasta varten Meritaito pyrkii palvelutuotannossaan korkealaatuiseen työsuoritukseen ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi Meritaito seuraa asiakastyytyväisyyttä sekä analysoi saamaansa palautetta ja niiden pohjalta kehittää toimintatapojaan. Meritaidon asiakastyytyväisyysmenettely muodostuu seuraavista osista: 1. Asiakastyytyväisyys -kyselyt 2. Reklamaatioiden käsittely ja korjaavat toimenpiteet 3. Laatulupaus 4. Asiakaspalautteen käsittely johdon katselmuksissa Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan web-kyselynä. Kysely voidaan toteuttaa myös asiakastapaamisena tai puhelinhaastatteluna, jos sellaiseen on tarvetta. Kulloinkin käytettävä tapa valitaan aina projektikohtaisesti. Vuonna 2014 Meritaito teetti erillisen asiakastutkimuksen, jossa selvitettiin asiakastyytyväisyyden lisäksi tilaajien hankintakäyttäytymistä, asiakasuskollisuutta sekä kilpailijakenttää. Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys Meritaidon tavoitteena on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaina ja mahdollisimman kustannustehokkaasti, hallita hankintojen kokonaisprosessien välittömät ja välilliset kustannukset sekä hallita välilliset varastointi- ja logistiikkakustannukset. Päämääränä on saada oikeat tarvikkeet ja palvelut, oikeaan hintaan ja oikeaan paikkaan. Meritaidon hankinnoissa ja materiaalitoiminnassa: suositaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja raaka-aineita huomioidaan polttoainekulut ja energiatarpeet huomioidaan polttoaineiden rikkipitoisuudet sekä ns. biopolttoaineet vältetään turhia kuljetuksia, valitaan oikea kuljetusmuoto ja optimoidaan kuormien täyttöasteet huomioidaan vuokraamisen mahdollisuus ostamisen sijasta arvioidaan tuotteen kokonaiselinkaaren hinta-laatukäyttöikä suhde huomioidaan materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö huomioidaan jätteiden syntyminen, lajittelu ja hyötykäyttö varmistetaan ongelmajätteiden keräys ja käsittely vähennetään kemikaalien ja haitallisten aineiden käyttöä ja huomioidaan mahdolliset ihmisoikeuskysymykset ja korruption vastaiset toimet. Meritaito ei tee hankintoja sellaisilta toimijoilta, jotka eivät ole sitoutuneet kunnioittamaan yhtiön eettisiä ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti. Meritaidossa on käytössä hankintojen keskitetty ohjausmalli. Mallin tavoitteena on hankintatoiminnan tehostaminen vähentämällä päällekkäistä työtä, aikaansaamalla kustannussäästöjä, lisäämällä vuosi- ja puitesopimusten tekemistä ja hyödyntämistä sekä keskittämällä hankintaosaamista. Mallin mukaisesti hankinnat on luokiteltu seuraavaan kolmeen ryhmään: 1. kilpailutettavat hankinnat 2. keskitetyt hankinnat, joista on tehty vuosi- ja puitesopimukset 3. suorahankinnat Toiminnan kannalta tärkeitä toimittajia seurataan. Poikkeamista, kuten esimerkiksi poikkeamista toimituskyvyssä, ympäristöasioiden hoidossa, laadussa tai eettisten ohjeiden noudattamisessa, tehdään poikkeamaraportit, jotka käsitellään johtoryhmissä.

10 10 Taloudelliset tunnusluvut (1000 ) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoiton osuus liikevaihdosta 1,3 % -10 % Oman pääoman tuotto 1,5 % -14,2 % Sijoitetun pääoman tuotto 1,7 % -12,0 % Omavaraisuusaste 61,1 % 66,4 % Nettovelkaantumisaste,gearing 14,6 11,7 Verojalanjälki Meritaidolla ei ole kiinteitä toimipisteitä ulkomailla ja toiminnan kaikki verot maksetaan Suomeen. Suuri osa Meritaidon verojalanjäljestä aiheutuu tilitettävistä maksuista kuten arvonlisäverosta ja palkkojen ennakonpidätyksistä. Suorista veroista omaisuuteen liittyvät verot muodostavat merkittävimmän osuuden. Tuloveroja tasataan poistoeron muutoksella ja tuloveroista vähennetään verolainsäädännön mukaiset vähennyksiin oikeuttavat erät. Muita merkittäviä verosuunnittelutoimenpiteitä ei ole toteutettu. Meritaidon maksamat verot vuonna 2014 (euroa) Tilitetty arvonlisävero (netto) Kiinteistövero Ajoneuvovero Tulovero 0

11 11 Henkilöstövastuu Henkilöstöjohtaminen Meritaidon henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet on kirjattu yhtiön toimintajärjestelmään ja sen nojalla annettuihin henkilöstöä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Lisäksi henkilöstöjohtamiseen liittyviä lähivuosien henkilöstötavoitteita on kirjattu yhtiön johtamisjärjestelmään sekä strategiaan, joita on viimeksi päivitetty johdon strategiapäivillä Yhtiö sai alkuvuodesta OHSAS 18001:2007 sertifikaatin. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäasioita käsiteltiin käytännön tapausten avulla erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa mm. työyksikkökokouksissa. Järjestelmä tuo mukanaan muun muassa systemaattiset työtapaturmien käsittelytavat sekä velvollisuuden raportoida myös ns. läheltä piti tapauksista. Tavoitteena on työturvallisuustoiminnan jatkuva kehittäminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen, jotka osaltaan vähentävät työtapaturmia. Työturvallisuustietoisuuden lisäämiseksi hankittiin kaikille työntekijöille työturvallisuuden verkkokurssi, johon valitaan kerralla 3 4 valmista multimediapohjaista koulutuskokonaisuutta. Syksyn kurssin suoritti noin 63 % työntekijöistä. Kahdeksan Meritaidon työntekijää osallistui TYK-kuntoutukseen Peurungassa. Kuntoutus jatkuu vielä vuoden 2015 puolella. Meritaidon liikunta- ja kulttuurietu on 200 euroa vuodessa. Vuoden alussa yhtiö siirtyi liikuntaseteleistä luottakorttityyppiseen liikunta- ja kulttuurikorttiin. Kortin saldoa voi seurata reaaliaikaisesti ao. palveluntuottajan sivuilta. Eläkeyhtiön Ilmarisen ja Työterveyshuollon kanssa on jatkettu vuotuisia tapaamisia, jossa arvioidaan työkykyriskitapauksia ja mietitään vaihtoehtoratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeille. Vuonna 2014 sekä työtapaturmien määrä että sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi. Sama koskee myös työkyvyttömyyseläkkeitä. Viestintää johdon ja työntekijöiden välillä on pyritty parantamaan koko ajan. Syksyn aikana järjestettiin työyksikkökokouksia, joissa johdon edustajat käsittelivät yhtiön ja liiketoimintojen ajankohtaisia asioita. Henkilöstön määrä Vuoden 2014 lopussa Keskimäärin 228 henkilöä 221 henkilöä Henkilöstön rakenne työsuhteen mukaan tilikauden lopussa: Vakinainen työsuhde 207 Määräaikainen työsuhde 21 Yhteensä 228 Kokoaikaiset 216 Osa-aikaiset 12 Yhteensä 228 Yhtiön työntekijöistä 94 % on miehiä. Määräaikaisen työvoiman käyttö painottuu yhtiön kiireisimpään aikaan toukosyyskuulle. Yhtiön koko henkilöstö on Suomessa. Henkilöstön määrä keskimäärin liiketoiminta-alueittain: Yhteiset palvelut 18 17,5 Vesialueiden käyttö ja ylläpito ,5 Rakentamispalvelut Asiantuntijapalvelut Yhteensä Meritaito käytti vuonna 2014 vuokratyövoimaa 5 27 henkilöä kuukaudessa, keskimäärin noin 18 henkilöä kuukaudessa. Kyseessä on vuokratyövoima, joko on hoitanut merenmittauksessa konepäällystön ja miehistön tehtäviä. Vastaava luku oli vuonna 2013 keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Henkilöstö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti: Henkilöä % Alle 20 v Yhteensä Keskimääräinen eläköitymisikä sisältäen myös työkyvyttömyyseläkkeet oli 61 vuotta 6 kk.

12 12 Luotamme osaavaan henkilöstöömme Vuonna 2014 palkkamenot ilman henkilöstösivukuluja olivat noin 11,4 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden alussa 204 ja vuoden lopussa 207. Henkilöstö väheni 11 henkilöllä. 14 henkilöä rekrytoitiin tai vakinaistettiin, jolloin vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä lisääntyi 3 henkilöllä. Vuoden alussa toteutettiin säästötoimia henkilöstömenoissa. Vaihtoehtoina olivat lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tai kahden viikon lomautus. Pääosin lomarahojen vapaaksi vaihtamisella saavutettiin reilun euron suuruiset säästöt. Yhtiö voitti Saimaan kanavan talviremontin ja tätä kautta lomautustarve väheni merkittävästi. Muutenkin talvitöitä oli odotettua paremmin ja henkilöstö pystyi kattamaan lomillaan ja muilla vapaillaan hiljaisen talvikauden. Lomautusten kokonaismäärä oli vuonna 2014 vain noin 2,5 htkk. Syksyllä Liikennevirasto antoi ennakkoilmoituksen vuosien merenmittauskilpailutuksista. Alueet olivat lähtökohtaisesti julkisia ja yhtiö joutui valmistautumaan tiukkaan kilpailuun. Ennakoivana toimenpiteenä Asiantuntijapalveluissa tiivistettiin organisaatiota ja vähennettiin henkilöstöä neljällä, joista yksi uudelleensijoitettiin yhtiössä ja kolmen työsopimus irtisanottiin. Meritaito rekrytoi kaksi työntekijää ja vakinaisti 12 määräaikaista työntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Rekrytoinnit ja vakinaistamiset painottuivat ns. kenttähenkilöstöön. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina yhtiössä seurataan sairauspoissaoloprosenttia, työtapaturmataajuutta sekä työtyytyväisyyttä. Sairauspoissaoloprosentti (sairauspäivien osuus ns. teoreettisesta työajasta) oli vuonna ,5 %. Vastaava luku oli vuonna ,9 % eli sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on pienentynyt merkittävästi ja on alempi kuin työmarkkinoilla keskimäärin. Työtapaturmia oli vuonna kappaletta ja ne aiheuttivat 94 sairauspoissaolopäivää. Työtyytyväisyys kohosi yhdellä prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta ollen 64 %. Luku kuvaa tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuutta henkilöstöstä. Rekrytoinnit ja työsuhteiden päättymiset Rekrytoinnit 14 Työsuhteiden päättymiset 11 Kokonaisvaihtuvuus +3 Työsuhteiden päättymisen syyt Vanhuuseläke 6 Työkyvyttömyyseläke 1*) Oma irtisanoutuminen 2 Työnantajan irtisanominen 2 Työntekijän kuolema 1 Vähennys yhteensä 11 (12) *) Takautuva päätös, työsuhde päättyi vuoden 2015 puolella. Työsuhteiden keston jakauma hlöä % Alle 2 v v v v v v yli 25 v Yhteensä Sovellettavat työehtosopimukset Työehtosopimusten ulkopuoliset *) 22 Toimihenkilöiden työehtosopimus 75 Työntekijöiden työehtosopimus 34 Väylänhoitohenkilöstön työehtosopimus 38 Väyläalusten työehtosopimus 24 Merenmittauspäällystön työehtosopimus 12 Hinaajien päällystön työehtosopimus 2 *) Näissäkin tapauksissa muun kuin johdon osalta noudatetaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja pääsopijajärjestöjen välisiä yleisiä palvelussuhteen ehtoja. Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma vuoden 2014 lopulla naisia miehiä Työntekijät 2 96 Toimihenkilöt Yhteensä Yhteensä 6 % 94 % Koulutustaustajakauma Korkeakoulututkinto 17 AMK- tai opistotasoinen tutkinto 49 Muu (ammattikoulu, ylioppilas, ei tutkintoa) 141

13 13 Tasa-arvosuunnitelma Meritaidossa miesten ja naisten tehtävät ovat vahvasti eriytyneet ja yhtiössä on paljon tehtäviä tai ammattialoja, joissa on edustettuna vain toinen sukupuoli. Harjoittelijoiden myötä eriytyminen toimistotyössä on hieman loivenemassa. Meritaidolle laadittiin tasa-arvosuunnitelma Yhtiön hallituksessa oli vuoden lopussa 3 miestä ja 2 naista. Varsinaisen johtoryhmän kaikki 6 jäsentä ovat miehiä. Laajennetussa johtoryhmässä on 13 jäsentä, joista kaksi on naisia. Ns. maapuolen toimihenkilöissä (muu kuin johto ja TES-ulkopuoliset) naisten keskipalkka on euroa ja miesten euroa kuukaudessa. Muiden työehtosopimusten piirissä naistyöntekijöitä ei ole lainkaan tai niin vähän, ettei palkkavertailua voida tehdä. Meritaidon vakinaisiin ja määräaikaisiin töihin hakeutuu käytännössä melko vähän naisia. Esimerkiksi kaikki vuonna 2014 rekrytoidut ja vakinaistetut olivat miehiä. Perinteisiin kesätöihin mm. Saimaan kanavan ympäristötöihin otettiin sekä tyttöjä että poikia. Lisäksi Asiantuntijapalveluihin palkattiin määräaikaisiin aineistonkäsittelytehtäviin 2 naista ja 9 miestä. Nämä tehtävät ovat perinteisesti olleet melko miesvaltaisia. Vuonna 2014 toteutetussa henkilöstökyselyssä on tiedusteltu henkilöstön näkemystä siitä, kohdellaanko Meritaidossa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta. Naisista 85 % ja miehistä 78 % kokee kohtelun tasa-arvoiseksi. Kannustava ja oikeudenmukainen palkitseminen Yhtiöllä on käytössä koko henkilöstöä koskeva kannustinpalkkiojärjestelmä. Optio ja osakepalkitsemisjärjestelmää ei ole käytössä. Hallitus päättää vuosittain kannustinpalkkiojärjestelmästä ja siihen liittyvistä liiketulos- ja laatumittareista. Tulospalkkion laukaisee budjetoidun liikevoiton saavuttaminen. Vuonna 2014 laadullisia mittareita olivat: liikevaihdon taso, yleiskuluprosentti, asiakastyytyväisyys, työtyytyväisyys, sairauslomaprosentti ja tapaturmataajuus. Palkkion suuruus voi olla enintään, riippuen henkilöstöryhmästä, 7 40 % henkilön normaalin vuosipalkan kiinteästä palkanosasta. Vuonna 2014 tulospalkkioita ei jaettu. Pikatulospalkkioita maksettiin 33 eri henkilölle yhteensä euroa. Osaamisen kehittämiseen panostaminen Meritaidon työntekijöihin ja toimihenkilöihin sovellettaviin palkkausjärjestelmiin sisältyy vuosittaisen kehityskeskustelun käyminen. Em. henkilöstö muodostaa Meritaidon henkilöstöstä noin 55 %. Lisäksi muiden henkilöstöryhmien kanssa pyritään käymään ryhmäkeskusteluja ja tällöinkin työntekijän pyynnöstä henkilökohtainen keskustelu. Meritaidon henkilöstön koulutuskustannukset olivat euroa. Mukana ei ole koulutusajan palkkakuluja eikä matkakustannusten korvauksia. Koulutukset painottuivat pätevyyksien ylläpitoon ja laajentamiseen. Henkilöstöä osallistui Liikenneviraston järjestämään väyläsuunnittelukoulutukseen sekä taitorakenteiden tarkastaja -koulutukseen. Erityisesti Asiantuntijapalveluissa koulutus painottui uuteen mittaus- ja aineistonkäsittelytekniikkaan. Alkuvuodesta yrityksen johdolle ja esimiehille järjestettiin taloushallintokoulutusta. CRM-koulutusta järjestettiin pienissä tyhmissä tarpeen mukaan. Yhtiössä käynnistettiin työturvallisuuden verkkokoulutus. Ajankohtaisia yhtiön ja liiketoimintojen asioita käsiteltiin syksyn Esimiespäivillä. Lisäksi työyksikkökokousten yhteydessä käsiteltiin työturvallisuusasioita, toimintajärjestelmää, henkilöstöturvallisuusasioita sekä mm. älyliikenteeseen liittyvää laitekoulutusta.

14 14 Työhyvinvointi Meritaito osallistui keväällä Suomen Parhaat työpaikat instituutin Trust Index -henkilöstökyselyyn. Kyselyn tulokset olivat kehittyneet myönteisesti edellisestä vuodesta. Meritaidolla on edelleen parannettavaa useilla osaalueilla verrattuna Suomen parhaimpiin työpaikkoihin. Myönteistä on kuitenkin tulosten tasainen nousu. Huolta herätti kuitenkin esimiesten työtyytyväisyyden lasku edellisestä vuodesta. Työntehtävät koetaan mielenkiintoisiksi ja monipuolisiksi. Työntekijät kokevat, että heihin luotetaan ja että heille annetaan vastuuta. Tehdystä työstä ollaan ylpeitä. Kiitosta saavat myös työtoverit ja merellinen työympäristö. Kritiikin kohteena olivat edelleen johtaminen ja viestintä sekä vähäinen palaute ja erityistilanteiden juhlistaminen. Yhtiön johto käsitteli henkilöstökyselyn tulokset ja päätti seuraavista toimenpiteistä: Tavoitteena on yhtiön tuloksen parantaminen. Kun tulos paranee, myös työtyytyväisyys kohoaa. Yhtiön ja liiketoimintojen asioista viestitään enemmän kentälle. Toimitusjohtaja laatii intranetiin kuukausikatsauksen ja liiketoiminnat laativat säännöllisesti katsaukset henkilöstölleen. Johdon ja esimiesten välistä vuorovaikutusta parannetaan. Pidetään säännöllisesti mm. liiketoiminnan johtoryhmän kokouksia ja työyksikkökokouksia sekä Esimies-päivät. Esimiehet huolehtivat edelleen ajankohtaisten asioiden kertomisesta työntekijöilleen. Osaamisen kehittämistä suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja siinä otetaan huomioon mm. tulevien vuosien suuri vaihtuvuus. Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi Meritaidon koko henkilöstölle tehdään kattavat terveystarkastukset kolmen vuoden välein. Henkilöstölle kustannetaan yleislääkäritasoinen sairaanhoito tarvittavine laboratoriotutkimuksineen. Erikoislääkärikonsultaatio kustannetaan 1 2 kertaa ongelmaa kohden työterveyslääkärin lähetteellä. Lisäksi yhtiö kustantaa rajoitetun määrän fysikaalista hoitoa työterveyslääkärin lähetteellä. Poikkeustilanteissa yhtiö voi korvata työntekijälle magneettikuvaukset, mikäli toimenpiteellä pystytään ehkäisemään taudin etenemistä ja lyhentämään sairauslomaa. Ennakoltaehkäisevään terveydenhuoltoon sisältyvät työhöntulotarkastus sekä määräajoin tehtävä terveystarkastus. Suurin osa henkilöstöstä on lakisääteisten terveystarkastusten piirissä, kuten merimiesten lääkärintarkastus, mastotyötarkastus, alusten melutyötarkastus, yötyötarkastus, sukeltajan terveystarkastus ym. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia edistävinä ja työssä selviytymistä tukevina palveluina tarjotaan työterveyshoitajan terveysneuvontaan sekä työfysioterapeutin, työterveyspsykologin ja ravitsemusterapeutin palveluita. Merimiesten sairaanhoitoon sovelletaan lisäksi merityösopimuslain (756/2011) mukaisia sairaanhoitoon ja sairaanhoidon kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä. Meritaidolla on käytössä varhaisen välittämisen malli. Mallin avulla työyhteisössä otetaan puheeksi erilaiset työntekoon ja työkykyyn vaikuttavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sekä tukea työntekijöiden työhyvinvointia. Meritaito luopui liikuntaseteleistä ja otti käyttöön helppokäyttöisen liikunta- ja kulttuurikortin. Sen otti käyttöön 154 henkilöä. Yhtiön Vili-toimikunta on lisäksi järjestänyt työntekijöille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin. Työtyytyväisyys Kokonaisuudessaan tämä on hyvä työpaikka 76 % 76 % 62 % Uskottavuus (johdon pätevyys, viestintä, resurssien 56 % 55 % 47 % johtaminen ja koordinointi, rehellisyys) Kunnioitus (ammatillisen kehittymisen tuki, hyvät työvä- 63 % 62 % 55 % lineet ja työympäristö, henkilöstön arvostus ja kuuleminen) Oikeudenmukaisuus (tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu, 60 % 58 % 52 % oikeudenmukainen korvaus työstä) Ylpeys (ylpeys omasta työstä ja työryhmästä, yhtiön imago) 78 % 77 % 70 % Yhteishenki (tuttavallisuus, ystävällisyys, yhteisöllisyys) 68 % 69 % 54 % Kokonaispisteet 64 % 63 % 56 % Huom. Prosenttiluvut eli indeksit kuvaavat tyytyväisten tai melko tyytyväisten osuutta.

15 15 Työterveys ja työturvallisuus Meritaidolla myönnettiin keväällä OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sertifikaatti. Meritaidossa sattui vuonna työtapaturmaa. 40 prosentissa tapauksista työtapaturma ei johtanut sairauspoissaoloon. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 94. Työhön liittyviä kuolemantapauksia ei ollut. Vuonna 2014 yhtiön henkilöstö oli yhteensä arkipäivää sairauden takia pois töistä. Luku sisältää myös tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot. Pitkiä yli kuukauden mittaisia sairauslomia oli 19 henkilöllä. Vuonna 2014 tehtiin kolme työkyvyttömyyspäätöstä, yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista. Ne toteutuvat vuoden 2015 puolella. Ammattitauteja ei esiintynyt. Tapaturmat Tapaturmien määrä Tapaturmataajuus 1) 39,9 55,9 59,6 50,4 Tapaturmataajuus 2) 21,3 13,3 21,9 23,4 Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät 1) Tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden. 2) Tapaturmataajuus, kun poissaolopäiviä on vähintään 4. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä (arkipäiviä), yhteensä Henkilöä kohden 8,7 14,7 16,6 12,2 Sairauspoissaoloprosentti *) 3,5 % 5,9 % 6,6 % 5,4 % Yli kuukauden pituisia sairauspoissaoloja 19 kpl 29 kpl 41 kpl 34 kpl *) Sairauspäivien osuus ns. teoreettisesta työajasta

16 16 Ympäristövastuu Pienennämme toimintamme aiheuttamia ympäristöhaittoja Meritaidon toiminnan tavoitteena on tuottaa palveluja ja tietoa, joiden avulla voidaan luoda ja toteuttaa toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka ehkäisevät ennalta ympäristöhaittojen syntymistä ja pienentävät riskiä. Ympäristövastuun kantaminen kuuluu yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Meritaito pyrkii palvelutuotannossaan korkealaatuiseen työsuorituksen lisäksi myös ympäristöä säästävään työsuoritukseen. Ympäristöä säästävään toimintaan ohjaa Meritaidolla käytössä oleva ISO ympäristöjärjestelmä. Meritaito on asettanut ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ympäristötavoitteet: 1. Keskeisten palvelujemme tavoitteena on tuottaa palveluja, joiden avulla voidaan ennalta ehkäistä ympäristöhaittojen syntymistä ja pienentää ympäristöriskiä 2. Meritaito tuntee toimintansa ympäristövaikutukset ja on sitoutunut niiden pienentämiseen 3. Meritaidossa on käytössä sertifioitu ISO mukainen ympäristöjärjestelmä 4. Henkilöstömme tietämys ja osaamisen taso ympäristö asioissa on korkea Ympäristökatselmuksen avulla on arvioitu Meritaito Oy:n nykytila ympäristöasioissa. Katselmuksen päämääränä on kaikkien organisaation toimintojen, tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkökohtien tarkastelu. Katselmuksen tuloksia on hyödynnetty määritettäessä ympäristöjärjestelmän laajuutta, luotaessa tai parannettaessa ympäristöpolitiikkaa, sekä pisteytettäessä merkittäviä ympäristönäkökohtia. Meritaidon ympäristöjärjestelmä muodostuu seuraavista osista: 1. Yhtiön hallituksen hyväksymä toimintapolitiikka, joka sisältää yhtiön ympäristötavoitteet 2. Ympäristökatselmus, jossa on tarkasteltu Meritaidon toiminnan vaikutukset ympäristöön ja ympäristöasioiden järjestämisen nykytila 3. Toiminnan ympäristövaikutusten arviointi, joka pohjautuu ympäristökatselmukseen ja jossa on arvioitu Meritaidon mahdollisuuksia vaikuttaa toimintansa ympäristövaikutuksiin sekä eri osatekijöiden merkittävyyttä 4. Määrävälein laadittava toimintasuunnitelma, jonka pohjautuu edellisiin asiakirjoihin ja jonka yhtenä osana ovat toimenpiteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 5. Pysyvä osa ympäristöjärjestelmää on toiminnan ympäristökuormituksen seuranta, jonka keskeisen osan muodostaa kulutuksen ja toiminnan tuottaman jätemäärän seuranta

17 17 Vuosina Meritaito toteutti pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset (historiaselvitys ja riskikohteiden PIMA-selvitykset). Pilaantumisia löytyi lähes jokaisesta selvitetystä riskikohteesta. Pilaantumat olivat pääosin poltto- ja voiteluaineita ja raskasmetalleja. Pilaantumiset olivat rajallisilla alueilla ja olivat tapahtuneet ennen Meritaidon perustamista. PIMA:sta on sovittu luovutuskirjassa niin että valtio vastaa aiemmin (ennen Meritaidon perustamista) tapahtuneista Meritaidolle luovutettujen maa-alueiden pilaantumisista. Kaiken kaikkiaan Pima-kohteita oli 22 kappaletta. Kaikki kohteet on puhdistettu ja puhdistukset on raportoitu alueellisislle Ely-keskuksille. Vuoden 2014 ympäristötavoitteet: 1) Sähköenergian kulutuksen vähentäminen tukikohdissa, väyläaluksilla ja merenmittauslauksilla 5 % vuoden 2013 kokonaiskulutuksesta: Rannikon tukikohdat *) Sisävesien tukikohdat *) Väyläalukset Merenmittausretkikunnat Yhteensä kwh kwh *) Meritaidon tukikohtien sähkönkulutuksen seuranta oli vuonna 2013 vielä puutteelista. Tavoite täyttyi vain merenmittausalusten osalta. 2) Väyläalusten ja merenmittausalusten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen 5 % vuoden 2013 ajotunteihin suhteutetusta kulutuksesta: Väyläalukset: Letto, Seili, Kummeli ja Linja 120,3 l/h 134,5 l/h Merenmittausalukset: Airisto ja Kaiku 47,6 l/h 40,6 l/h **) **) Kaikun ajot keskittyivät vuonna 2013 GOFA hankkeeseen, johon sisältyi paljon hidasta polttoainetta vähemmän kuluttavaa ajoa. Tavoite täyttyi vain väyläalusten osalta. 3) Väylänhoidossa aiheutettujen haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen (peräaallot, rantautumiset, linnuston häirintä). Mittarina käytetään saatuja huomautuksia (sähköpostit, reklamaatiot, valitukset), 0 kpl. Ei huomautuksia eikä reklamaatioita. 4) Toiminnassa aiheutetaan otetaan huomioon haitalliset ympäristövaikutukset ja pyritään niiden minimoimiseen. Mittarina käytetään kielteisia mediahuomioita, 0 kpl. Ei kielteisiä mediahuomioita. 5) Parannetaan ongelmajätteiden käsittelyä. Työpäälliköt tekevät vähintään 3 pistotarkastusta vuoden aikana. Pistotarkastuksissa ei ole havaittu puutteita.

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2015 Yritysvastuuraportti 2015 Huhtikuu 2016 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 5 Turvallisuus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ Johtajuus Yrityksessä on johtoryhmä/tiimi, jonka toiminnasta on näyttöä (pöytäkirjat) Henkilöstölle on perehdytetty yrityksen toimintatapa laatuun,

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008 Securitas-yhtiöt Henkilöstöraportti 28 2 Securitas-yhtiöt Arvoisa lukija Securitas yhtiöissä on julkaistu henkilöstöraporttia vuodesta 21 lähtien. Vuonna 28 henkilöstön määrä oli jälleen kasvussa. Henkilöstö

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot