Yhteiskuntavastuuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuuraportti"

Transkriptio

1 raportti 2014 Huhtikuu

2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen osa toimintaamme 5 Tuotekehitystä ympäristön hyväksi 5 Elinkaarimallin mukainen organisaatiorakenne 6 Hyvä hallintotapa 6 Riskit hallinnassa 6 Sisäinen valvonta 6 Kansallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen vaikuttamiseen 7 Kansainvälistyminen edellyttää panostamista korruption vastaisiin toimintatapoihin 7 Taloudellinen vastuu 8 Muutumme haasteiden mukaan 8 Valtio on saavuttanut huomattavat säästöt Meritaidon yhtiöittämisestä 8 Meritaidon menestymisen kulmakivet 8 Taloudelliset mittarit 9 Asiakasta varten 9 Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys 9 Verojalanjälki 10 Henkilöstövastuu 11 Henkilöstöjohtaminen 11 Luotamme osaavaan henkilöstöömme 12 Tasa-arvosuunnitelma 13 Kannustava ja oikeudenmukainen palkitseminen 13 Osaamisen kehittämiseen panostaminen 13 Työhyvinvointi 14 Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi 14 Työterveys ja työturvallisuus 15 Ympäristövastuu 16 Pienennämme toimintamme aiheuttamia ympäristöhaittoja 16

3 3 Yritysvastuu Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä Meritaito Oy on vesialueiden ylläpitoon ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Meritaito Oy:n perustehtävänä on tarjota turvallista merellä ja vesillä liikkumista tukevia palveluja. Meritaidon palvelutarjonta sisältää kattavan väylänpidon ja merenmittauksen tuotevalikoiman, joka on suunniteltu edistämään vesillä liikkumisen sujuvuutta ja ympäristöturvallisuutta. Meritaito on erikoistunut vesiväylien hoitoon ja suunnitteluun, kanavien käyttöön ja kunnossapitoon, merenmittaukseen, öljyntorjuntaan, vesirakentamiseen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistamiseen. Suomessa Meritaito on alansa markkinajohtaja. Kansainvälistä toimintaa varten on rekisteröity SeaHow-brändi. Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista Yhteiskuntavastuu kuuluu luonnollisena ja sisäänrakennettuna osana kaikkeen Meritaidon toimintaan. Meritaidon johtamisjärjestelmässä on kuvattu Meritaidon strateginen ohjaus ja toiminnan suunnittelu. Johtamisjärjestelmän keskeisenä osana ovat johtamisen vuosikello sekä sen mukaiset säännölliset strategiaseminaarit. Vuoden 2014 sisäiset kehityshankkeet: 1. Työturvallisuus Läheltä piti tapausten ja turvallisuushavaintojen aktiivinen raportointi Tapaturmataajuuden alentaminen 2. Perusliiketoiminnan aseman säilyttäminen Merenmittauksen kilpailuasetelman parantaminen Lisätyöosuuden kasvattaminen Kaukovalvontajärjestelmän kehittäminen ja pilotointi Kumppanoituminen muiden yritysten ja asiakkaiden kanssa 3. Uusien liiketoimintojen kehittäminen SeaHow-tuotteiden testaus, käyttöohjeiden laatiminen ja sertifiointi Kattava myyntiedustus maailmalla Liiketoiminnan kasvattaminen 4. Myyntityö ja asiakkuuksien hallita CRM-järjestelmän aktiivinen käyttöönotto Asiakasanalyysin toteuttaminen

4 4 Erotumme korkealla laadulla Meritaidolla on sertifioidut ISO 9001 laatu, ympäristö ja OHSAS työturvallisuussertifikaatit sekä RA- LA-pätevyys. Meritaidon tuottamien palvelujen tulee täyttää asiakkaalle luvatut ja organisaation määrittelemät vaatimukset. Laatutavoitteiden mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä työssä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakastapaamisten ja tyytyväisyyskyselyjen avulla. Meritaito lupaa pyrkiä palvelutuotannossaan turvalliseen, korkealaatuiseen ja ympäristöä säästävään työsuoritukseen sekä siihen, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä toimintaamme. Meritaito asettaa turvallisuus-, laatu- ja ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja jonka pohjalta johto arvioi toimintaa sekä päättää tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Turvallisuus-, laatu- ja ympäristötavoitteet kuuluvat oleellisena osana Meritaito Oy:n toimintajärjestelmään. Toimintapolitiikka ohjaa koko organisaation toimintaa kaikilla tasoilla. Toimintapolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa. Tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan avoimesti ja tulosten pohjalta kehitämme toimintaa myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimintapolitiikka ja sen tavoitteet sitovat sekä Meritaidon omaa organisaatiota että sen toimittajia ja alihankkijoita. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet sekä niiden toteutus- ja seurantavastuut on yksilöity toimintasuunnitelmassa, jota päivitetään johdon katselmuksissa. Laatutavoitteet: 1. Tuotamme korkealaatuisia palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset ja odotukset. 2. Meritaidossa on käytössä sertifioitu ISO 9001 mukainen laatujärjeselmä ja sillä on toiminnan kannalta tarvittavat pätevyydet. 3. Laadunhallinnassa on käytössä toimivat menettelytavat. 4. Valmius laatupoikkeamien ja asiakastyytyväisyyden hoitamiseen on korkealla tasolla.

5 5 Turvallisuus on keskeinen osa toimintaamme Meritaidon toiminta tähtää jokaisessa tilanteessa siihen, että turvallisuutta ei vaaranneta. Meritaidon toiminnassa noudatetaan tinkimättä turvallisuuslainsäädännön vaatimuksia ja turvallisuusviranomaisten antamia määräyksiä. Meritaidossa on käytössä auditoidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät (OHSAS 18001, ISM ja Katakri). Turvallisuutta kehitetään aktiivisesti yhtiön riskienhallintasuunnitelman mukaisilla riskikartoituksilla ja niistä johdetuilla analyyseilla ja henkilöstön perehdytyksellä ja koulutuksella. Turvallisuutta seurataan ja mitataan. Meritaidon toiminnan lähtökohtana on, että jokainen onnettomuus voidaan torjua ja vaaratilanteet voidaan ennakoida. Meritaidon toiminnassa ei suvaita riskinottoa turvallisuuden kustannuksella. Tarjousmenettelyt ja toimittajien valinta tehdään niin, että turvallisuuden laiminlyönti ei ole kilpailutekijä. Meritaidon käyttämien toimittajien ja alihankkijoiden on sitouduttava Meritaidon turvallisuusperiaatteisiin. Turvallisuustavoitteet: 1. Turvallisuus on lähtökohtana kaikessa toiminnassa ja luonteva osa Meritaidon yrityskulttuuria 2. Meritaidossa on käytössä sertifioidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät (OHSAS 18001, ISM ja Katakri) 3. Riskienhallinnassa on käytössä toimivat menettelytavat 4. Valmius hätä- ja poikkeustilanteiden hoitamiseen on korkealla tasolla 5. Meritaidolla on asiakkaiden edellyttämät turvallisuussopimukset Tuotekehitystä ympäristön hyväksi Meritaidon tavoitteena on kehittyä johtavaksi merialan Cleantech-yritykseksi Itämeren altaan alueella. Strategiansa mukaan yhtiö pyrkii säilyttämään väylänpidon ja merenmittauksen volyymin mahdollisimman suurena. Samalla yhtiö jalostaa tähän perustoimintaan liittyviä palveluja ja asiakkuuksia sekä kehittää Cleantech-sateenvarjon alle uusia älykkäitä ratkaisuja merellisen ympäristön suojaamiseen, kartoittamiseen ja havainnointiin.

6 6 Elinkaarimallin mukainen organisaatiorakenne Organisaation muodostavat liiketoimintayksiköt, jotka ovat merelliset rakentamispalvelut, merelliset asiantuntijapalvelut sekä käytön ja ylläpidon palvelut. Liiketoimintoja palvelevat yhteiset toiminnot: ratkaisumyynti, henkilöstön kehittäminen, kalusto ja turvallisuus sekä talous. Hyvä hallintotapa Meritaito Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Meritaito Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Meritaito luokitellaan valtiolle strategisesti tärkeäksi kaupallisesti toimivaksi yhtiöksi. Strateginen merkitys aiheutuu kahdesta toiminnasta: aluemerenmittauksesta ja öljyntorjuntavalmiudesta. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Meritaito Oy:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa listaamattomien yhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö voi poiketa hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Yhtiön toimintaa johtaa ja valvoo hallitus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan johtoryhmä ja muut tarvittavat asiantuntijat. Hallitus käsittelee ja päättää yhtiön kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian valmistelusta ja toteuttamisesta mukaan lukien henkilöstö- ja riskienhallintapolitiikasta sekä operatiivisesta johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä toimivaltansa ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Riskit hallinnassa Meritaidon toiminnassa olevat riskit tunnistetaan ennen vahinkojen sattumista. Riskienhallinta on liitetty osaksi prosesseja ja hankkeiden ja urakoiden hallintaa. Riski on määritelty epävarmuustekijä, jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä, tapahtuu asioita tai on syitä, jotka estävät tai vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttavat muita haitallisia seuraamuksia. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa Meritaidon päämäärien ja tavoitteiden täyttämistä, tuloskehitystä, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti laajasti hyväksyttyihin hyvän valvonnan periaatteisiin. Sisäinen valvonta on oleellinen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle ja osin se linkitetään riskienhallintaan ja toimintajärjestelmään. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on johdolla. Meritaito Oy Valtion omistajaosuus: 100 % Hallituksen puheenjohtaja: Matti Puhakka Toimitusjohtaja: Jari Partanen Henkilöstömäärä: 228 Päätoimipaikat: Helsinki, Turku, Lappeenranta ja Vaasa Toimialaluokitus: Muu vesiliikennettä palveleva toiminta Toimiala: Vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. Meritaidon suurimpia asiakkaita ovat Liikennevirasto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja ELY-keskukset sekä satamat, kaupungit, kunnat, öljy- ja energiateollisuus sekä teollisuusyritykset. Suomen vesiliikennealan kilpailijakenttä muodostuu sekä pienehköistä tietyille osa-alueille erikoistuneista yksityisistä että suurista kansainvälisistä laajoja palvelukokonaisuuksia tarjoavista monikansallisista yhtiöistä.

7 7 Kansallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen vaikuttamiseen Meritaidolla on laaja toimipisteverkosto. Verkosto kattaa koko rannikon ja suurimmat sisävesien vesistöalueet. Laaja toiminta-alue edellyttää hyvää yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Toiminnan laajentuessa globaaliksi tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista. Vaikuttamiskanavina on pidetty osallistumista asiantuntijoina erilaisiin järjestöihin, seminaareihin, työryhmiin ja messuihin. Meritaito on IALA:n yritysjäsen. IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) on merenkulun turvalaitteiden kansainvälistä koordinointia hoitava kansainvälinen järjestö. Palvelutarjonnasta ja uusista tuotteista on informoitu sekä asiakkaita että yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä. Kansainvälistyminen edellyttää panostamista korruption vastaisiin toimintatapoihin Meritaito on eettisissä ohjeissaan sitoutunut seuraaviin asioihin: Lahjomattomuus Ihmisoikeudet ja hyvä henkilöstöpolitiikka Työterveys ja turvallisuus Ammattimaisuus Kehittäminen Meritaidossa ei suvaita lahjontaa eikä korruptiota. Yhtiö edistää ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja työympäristössä. Kaiken toiminnan perusta on tinkimättömyys työterveydestä ja työturvallisuudesta. Yhtiö noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, johon sisältyy muun muassa henkilöstön tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu. Eettisten ohjeiden vastainen toiminta pyritään ensisijaisesti estämään ennakolta. Meritaito on nimennyt eettisen asiamiehen (Compliance Officer), joka valvoo eettisten ohjeiden noudattamasta ja raportoi tilanteesta yhtiön hallitukselle. Työntekijät voivat ilmoittaa eettisistä ongelmista tai rikkomuksista liiketoimintajohtajalle, esimiehelle taikka eettiselle asiamiehelle. Myös asiakas, sidosryhmään kuuluva tai muu taho voivat tehdä ilmoituksen. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömästi. Meritaito on sisällyttämässä Kansainvälisen kauppakamarin korruption vastaisia toimintatapoja (ICC Rules on Combating Corruption) osaksi toimintajärjestelmää ja muun muassa kansainvälisen myynnin agentti- ja edustajasopimuksia. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sidonnaisuuksia seurataan pitämällä sisäpiirirekisteriä. Rekisteriin ajetaan tiedot sidonnaisuuksista vähintään kerran vuodessa. Hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat sidoksissa Meritaidon toiminnan kanssa. Meritaito Oy:n sponsorointisopimus 49er -luokan purjehtijoiden kanssa päättyi vuoden 2014 loppupuolella. Syynä oli sponsoroitujen päätös lopettaa olympiaprojekti. Tällä hetkellä Meritaidolla ei ole voimassa olevia sponsorointisopimuksia. Puolue tai muita tukia Meritaito ei ole antanut. Kilpailijoiden kanssa ei ole tehty kilpailun rajoittamiseen tähtäävää yhteistyötä. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. Käynnissä olevia oikeustoimia ei Meritaitoa kohtaan ole eikä ihmisoikeuksiin tai syrjintään liittyviä tapauksia. Meritaidolle on laadittu eettiset ohjeet (Code of Conduct). Ohjeissa määritellään vastuullista toimintaa koskevat pelisäännöt. Niihin sisältyy myös vaatimuksia yhtiön asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien toimintatavoista ja sitoutumisesta Meritaidon eettisiin ohjeisiin.

8 8 Taloudellinen vastuu Muutumme haasteiden mukaan Meriväylien ylläpidon ja merenmittauksen kilpailu avattiin vuosien aikana. Vuodesta 2013 Meritaito Oy on toiminut täysin kilpailluilla markkinoilla. Kilpailutetuilla urakka-alueilla hintataso on laskenut aiemmasta noin kolmanneksen. Kilpailutuksiin on osallistunut keskimäärin 3-6 tarjoajaa. Tarjousten hintahaitari ja toimittajien kirjo on kuitenkin ollut suuri. Meritaito on onnistunut säilyttämään riittävän suuren osuuden markkinoista, jotta palvelujen alueellinen ja laadullinen kehittäminen on edelleen mahdollista. Merenmittauksessa kilpailutilanne on muuttunut erittäin haasteelliseksi. Liikenneviraston merenmittausohjelman mukaan vuosien 2015 ja 2016 kilpailutukset koskevat pääosin julkisia vesialueita. Kilpailutuksiin osallistuu kansainvälisiä suuria toimijoita, joista osa nauttii kauppa-alustukea. Tämä tilanne on pakottanut yhtiön säästö- ja tehostamistoimiin, joilla on ollut myös henkilöstövaikutuksia, sekä vaikuttamaan sen puolesta, että myös suomalaiset merenmittausalukset hyväksytään kauppa-alustuen piiriin. Valtio on saavuttanut huomattavat säästöt Meritaidon yhtiöittämisestä Meritaidon yhtiöittämisellä haettiin valtion tilaamiin väylänhoidon palveluihin noin viiden miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Kilpailutettujen urakoiden perusteella tämä tavoite on saavutettu ja jopa ylitetty. Merenkulkulaitoksen aikanaan tuottamat väylänhoidon ja merenmittauksen palvelut muodostavat jatkossakin Meritaidon perusliiketoiminnan. Kilpailunavaamisen myötä Meritaidon markkinaosuus näissä palveluissa on supistunut. Samanaikaisesti urakkahinnat ovat laskeneet. Nämä ovat aiheuttaneet merkittävän haasteen yhtiön kannattavuudelle. Yhtiön laatiman ennusteen mukaan peruspalvelujen osuus yhtiön liikevaihdosta tulee lähes puolittumaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Meritaidon strategian painopisteenä on kasvattaa perusliiketoiminnan alueellisten palveluiden osuutta uusille asiakasryhmille, jotta liikevaihdon taso pystytään säilyttämään riittävällä tasolla. Yhtiö on lähtenyt aktiivisesti etsimään ja kehittämään uusia palveluja korvatakseen peruspalvelujen volyymin supistumista. Lupaavimmat uudet liiketoiminta-aihiot löytyvät ympäristöteknologisista ratkaisuista. Niitä markkinoidaan SeaHow-tuotebrändillä. Meritaidon menestymisen kulmakivet Meritaito on määritellyt menestymisen kulmakivikseen: 1) työn tehokkuuden 2) asiantuntijamyynnin 3) uudistumiskyvyn.

9 9 Taloudelliset mittarit Meritaito on määritellyt kriittisiä suorituskykymittareita ja niin kutsuttuja pakkovoittoja. Osa kriittisistä suorituskykymittareista on valittu kannustinpalkkiojärjestelmän laatumittareiksi. Johtoryhmä seuraa mittareita ja must-win-battles voittoja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Meritaidon liikevaihto notkahti kilpailun avaamisen myötä vuonna 2013 ja heikensi kannattavuutta. Vuonna 2014 liikevaihto ja kannattavuus saatiin taas kasvuun. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 16 prosentilla. Asiakasta varten Meritaito pyrkii palvelutuotannossaan korkealaatuiseen työsuoritukseen ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi Meritaito seuraa asiakastyytyväisyyttä sekä analysoi saamaansa palautetta ja niiden pohjalta kehittää toimintatapojaan. Meritaidon asiakastyytyväisyysmenettely muodostuu seuraavista osista: 1. Asiakastyytyväisyys -kyselyt 2. Reklamaatioiden käsittely ja korjaavat toimenpiteet 3. Laatulupaus 4. Asiakaspalautteen käsittely johdon katselmuksissa Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan web-kyselynä. Kysely voidaan toteuttaa myös asiakastapaamisena tai puhelinhaastatteluna, jos sellaiseen on tarvetta. Kulloinkin käytettävä tapa valitaan aina projektikohtaisesti. Vuonna 2014 Meritaito teetti erillisen asiakastutkimuksen, jossa selvitettiin asiakastyytyväisyyden lisäksi tilaajien hankintakäyttäytymistä, asiakasuskollisuutta sekä kilpailijakenttää. Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys Meritaidon tavoitteena on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaina ja mahdollisimman kustannustehokkaasti, hallita hankintojen kokonaisprosessien välittömät ja välilliset kustannukset sekä hallita välilliset varastointi- ja logistiikkakustannukset. Päämääränä on saada oikeat tarvikkeet ja palvelut, oikeaan hintaan ja oikeaan paikkaan. Meritaidon hankinnoissa ja materiaalitoiminnassa: suositaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja raaka-aineita huomioidaan polttoainekulut ja energiatarpeet huomioidaan polttoaineiden rikkipitoisuudet sekä ns. biopolttoaineet vältetään turhia kuljetuksia, valitaan oikea kuljetusmuoto ja optimoidaan kuormien täyttöasteet huomioidaan vuokraamisen mahdollisuus ostamisen sijasta arvioidaan tuotteen kokonaiselinkaaren hinta-laatukäyttöikä suhde huomioidaan materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö huomioidaan jätteiden syntyminen, lajittelu ja hyötykäyttö varmistetaan ongelmajätteiden keräys ja käsittely vähennetään kemikaalien ja haitallisten aineiden käyttöä ja huomioidaan mahdolliset ihmisoikeuskysymykset ja korruption vastaiset toimet. Meritaito ei tee hankintoja sellaisilta toimijoilta, jotka eivät ole sitoutuneet kunnioittamaan yhtiön eettisiä ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti. Meritaidossa on käytössä hankintojen keskitetty ohjausmalli. Mallin tavoitteena on hankintatoiminnan tehostaminen vähentämällä päällekkäistä työtä, aikaansaamalla kustannussäästöjä, lisäämällä vuosi- ja puitesopimusten tekemistä ja hyödyntämistä sekä keskittämällä hankintaosaamista. Mallin mukaisesti hankinnat on luokiteltu seuraavaan kolmeen ryhmään: 1. kilpailutettavat hankinnat 2. keskitetyt hankinnat, joista on tehty vuosi- ja puitesopimukset 3. suorahankinnat Toiminnan kannalta tärkeitä toimittajia seurataan. Poikkeamista, kuten esimerkiksi poikkeamista toimituskyvyssä, ympäristöasioiden hoidossa, laadussa tai eettisten ohjeiden noudattamisessa, tehdään poikkeamaraportit, jotka käsitellään johtoryhmissä.

10 10 Taloudelliset tunnusluvut (1000 ) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoiton osuus liikevaihdosta 1,3 % -10 % Oman pääoman tuotto 1,5 % -14,2 % Sijoitetun pääoman tuotto 1,7 % -12,0 % Omavaraisuusaste 61,1 % 66,4 % Nettovelkaantumisaste,gearing 14,6 11,7 Verojalanjälki Meritaidolla ei ole kiinteitä toimipisteitä ulkomailla ja toiminnan kaikki verot maksetaan Suomeen. Suuri osa Meritaidon verojalanjäljestä aiheutuu tilitettävistä maksuista kuten arvonlisäverosta ja palkkojen ennakonpidätyksistä. Suorista veroista omaisuuteen liittyvät verot muodostavat merkittävimmän osuuden. Tuloveroja tasataan poistoeron muutoksella ja tuloveroista vähennetään verolainsäädännön mukaiset vähennyksiin oikeuttavat erät. Muita merkittäviä verosuunnittelutoimenpiteitä ei ole toteutettu. Meritaidon maksamat verot vuonna 2014 (euroa) Tilitetty arvonlisävero (netto) Kiinteistövero Ajoneuvovero Tulovero 0

11 11 Henkilöstövastuu Henkilöstöjohtaminen Meritaidon henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet on kirjattu yhtiön toimintajärjestelmään ja sen nojalla annettuihin henkilöstöä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Lisäksi henkilöstöjohtamiseen liittyviä lähivuosien henkilöstötavoitteita on kirjattu yhtiön johtamisjärjestelmään sekä strategiaan, joita on viimeksi päivitetty johdon strategiapäivillä Yhtiö sai alkuvuodesta OHSAS 18001:2007 sertifikaatin. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäasioita käsiteltiin käytännön tapausten avulla erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa mm. työyksikkökokouksissa. Järjestelmä tuo mukanaan muun muassa systemaattiset työtapaturmien käsittelytavat sekä velvollisuuden raportoida myös ns. läheltä piti tapauksista. Tavoitteena on työturvallisuustoiminnan jatkuva kehittäminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen, jotka osaltaan vähentävät työtapaturmia. Työturvallisuustietoisuuden lisäämiseksi hankittiin kaikille työntekijöille työturvallisuuden verkkokurssi, johon valitaan kerralla 3 4 valmista multimediapohjaista koulutuskokonaisuutta. Syksyn kurssin suoritti noin 63 % työntekijöistä. Kahdeksan Meritaidon työntekijää osallistui TYK-kuntoutukseen Peurungassa. Kuntoutus jatkuu vielä vuoden 2015 puolella. Meritaidon liikunta- ja kulttuurietu on 200 euroa vuodessa. Vuoden alussa yhtiö siirtyi liikuntaseteleistä luottakorttityyppiseen liikunta- ja kulttuurikorttiin. Kortin saldoa voi seurata reaaliaikaisesti ao. palveluntuottajan sivuilta. Eläkeyhtiön Ilmarisen ja Työterveyshuollon kanssa on jatkettu vuotuisia tapaamisia, jossa arvioidaan työkykyriskitapauksia ja mietitään vaihtoehtoratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeille. Vuonna 2014 sekä työtapaturmien määrä että sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi. Sama koskee myös työkyvyttömyyseläkkeitä. Viestintää johdon ja työntekijöiden välillä on pyritty parantamaan koko ajan. Syksyn aikana järjestettiin työyksikkökokouksia, joissa johdon edustajat käsittelivät yhtiön ja liiketoimintojen ajankohtaisia asioita. Henkilöstön määrä Vuoden 2014 lopussa Keskimäärin 228 henkilöä 221 henkilöä Henkilöstön rakenne työsuhteen mukaan tilikauden lopussa: Vakinainen työsuhde 207 Määräaikainen työsuhde 21 Yhteensä 228 Kokoaikaiset 216 Osa-aikaiset 12 Yhteensä 228 Yhtiön työntekijöistä 94 % on miehiä. Määräaikaisen työvoiman käyttö painottuu yhtiön kiireisimpään aikaan toukosyyskuulle. Yhtiön koko henkilöstö on Suomessa. Henkilöstön määrä keskimäärin liiketoiminta-alueittain: Yhteiset palvelut 18 17,5 Vesialueiden käyttö ja ylläpito ,5 Rakentamispalvelut Asiantuntijapalvelut Yhteensä Meritaito käytti vuonna 2014 vuokratyövoimaa 5 27 henkilöä kuukaudessa, keskimäärin noin 18 henkilöä kuukaudessa. Kyseessä on vuokratyövoima, joko on hoitanut merenmittauksessa konepäällystön ja miehistön tehtäviä. Vastaava luku oli vuonna 2013 keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Henkilöstö jakautui eri ikäryhmiin seuraavasti: Henkilöä % Alle 20 v Yhteensä Keskimääräinen eläköitymisikä sisältäen myös työkyvyttömyyseläkkeet oli 61 vuotta 6 kk.

12 12 Luotamme osaavaan henkilöstöömme Vuonna 2014 palkkamenot ilman henkilöstösivukuluja olivat noin 11,4 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden alussa 204 ja vuoden lopussa 207. Henkilöstö väheni 11 henkilöllä. 14 henkilöä rekrytoitiin tai vakinaistettiin, jolloin vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä lisääntyi 3 henkilöllä. Vuoden alussa toteutettiin säästötoimia henkilöstömenoissa. Vaihtoehtoina olivat lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tai kahden viikon lomautus. Pääosin lomarahojen vapaaksi vaihtamisella saavutettiin reilun euron suuruiset säästöt. Yhtiö voitti Saimaan kanavan talviremontin ja tätä kautta lomautustarve väheni merkittävästi. Muutenkin talvitöitä oli odotettua paremmin ja henkilöstö pystyi kattamaan lomillaan ja muilla vapaillaan hiljaisen talvikauden. Lomautusten kokonaismäärä oli vuonna 2014 vain noin 2,5 htkk. Syksyllä Liikennevirasto antoi ennakkoilmoituksen vuosien merenmittauskilpailutuksista. Alueet olivat lähtökohtaisesti julkisia ja yhtiö joutui valmistautumaan tiukkaan kilpailuun. Ennakoivana toimenpiteenä Asiantuntijapalveluissa tiivistettiin organisaatiota ja vähennettiin henkilöstöä neljällä, joista yksi uudelleensijoitettiin yhtiössä ja kolmen työsopimus irtisanottiin. Meritaito rekrytoi kaksi työntekijää ja vakinaisti 12 määräaikaista työntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Rekrytoinnit ja vakinaistamiset painottuivat ns. kenttähenkilöstöön. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina yhtiössä seurataan sairauspoissaoloprosenttia, työtapaturmataajuutta sekä työtyytyväisyyttä. Sairauspoissaoloprosentti (sairauspäivien osuus ns. teoreettisesta työajasta) oli vuonna ,5 %. Vastaava luku oli vuonna ,9 % eli sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on pienentynyt merkittävästi ja on alempi kuin työmarkkinoilla keskimäärin. Työtapaturmia oli vuonna kappaletta ja ne aiheuttivat 94 sairauspoissaolopäivää. Työtyytyväisyys kohosi yhdellä prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta ollen 64 %. Luku kuvaa tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuutta henkilöstöstä. Rekrytoinnit ja työsuhteiden päättymiset Rekrytoinnit 14 Työsuhteiden päättymiset 11 Kokonaisvaihtuvuus +3 Työsuhteiden päättymisen syyt Vanhuuseläke 6 Työkyvyttömyyseläke 1*) Oma irtisanoutuminen 2 Työnantajan irtisanominen 2 Työntekijän kuolema 1 Vähennys yhteensä 11 (12) *) Takautuva päätös, työsuhde päättyi vuoden 2015 puolella. Työsuhteiden keston jakauma hlöä % Alle 2 v v v v v v yli 25 v Yhteensä Sovellettavat työehtosopimukset Työehtosopimusten ulkopuoliset *) 22 Toimihenkilöiden työehtosopimus 75 Työntekijöiden työehtosopimus 34 Väylänhoitohenkilöstön työehtosopimus 38 Väyläalusten työehtosopimus 24 Merenmittauspäällystön työehtosopimus 12 Hinaajien päällystön työehtosopimus 2 *) Näissäkin tapauksissa muun kuin johdon osalta noudatetaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja pääsopijajärjestöjen välisiä yleisiä palvelussuhteen ehtoja. Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma vuoden 2014 lopulla naisia miehiä Työntekijät 2 96 Toimihenkilöt Yhteensä Yhteensä 6 % 94 % Koulutustaustajakauma Korkeakoulututkinto 17 AMK- tai opistotasoinen tutkinto 49 Muu (ammattikoulu, ylioppilas, ei tutkintoa) 141

13 13 Tasa-arvosuunnitelma Meritaidossa miesten ja naisten tehtävät ovat vahvasti eriytyneet ja yhtiössä on paljon tehtäviä tai ammattialoja, joissa on edustettuna vain toinen sukupuoli. Harjoittelijoiden myötä eriytyminen toimistotyössä on hieman loivenemassa. Meritaidolle laadittiin tasa-arvosuunnitelma Yhtiön hallituksessa oli vuoden lopussa 3 miestä ja 2 naista. Varsinaisen johtoryhmän kaikki 6 jäsentä ovat miehiä. Laajennetussa johtoryhmässä on 13 jäsentä, joista kaksi on naisia. Ns. maapuolen toimihenkilöissä (muu kuin johto ja TES-ulkopuoliset) naisten keskipalkka on euroa ja miesten euroa kuukaudessa. Muiden työehtosopimusten piirissä naistyöntekijöitä ei ole lainkaan tai niin vähän, ettei palkkavertailua voida tehdä. Meritaidon vakinaisiin ja määräaikaisiin töihin hakeutuu käytännössä melko vähän naisia. Esimerkiksi kaikki vuonna 2014 rekrytoidut ja vakinaistetut olivat miehiä. Perinteisiin kesätöihin mm. Saimaan kanavan ympäristötöihin otettiin sekä tyttöjä että poikia. Lisäksi Asiantuntijapalveluihin palkattiin määräaikaisiin aineistonkäsittelytehtäviin 2 naista ja 9 miestä. Nämä tehtävät ovat perinteisesti olleet melko miesvaltaisia. Vuonna 2014 toteutetussa henkilöstökyselyssä on tiedusteltu henkilöstön näkemystä siitä, kohdellaanko Meritaidossa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta. Naisista 85 % ja miehistä 78 % kokee kohtelun tasa-arvoiseksi. Kannustava ja oikeudenmukainen palkitseminen Yhtiöllä on käytössä koko henkilöstöä koskeva kannustinpalkkiojärjestelmä. Optio ja osakepalkitsemisjärjestelmää ei ole käytössä. Hallitus päättää vuosittain kannustinpalkkiojärjestelmästä ja siihen liittyvistä liiketulos- ja laatumittareista. Tulospalkkion laukaisee budjetoidun liikevoiton saavuttaminen. Vuonna 2014 laadullisia mittareita olivat: liikevaihdon taso, yleiskuluprosentti, asiakastyytyväisyys, työtyytyväisyys, sairauslomaprosentti ja tapaturmataajuus. Palkkion suuruus voi olla enintään, riippuen henkilöstöryhmästä, 7 40 % henkilön normaalin vuosipalkan kiinteästä palkanosasta. Vuonna 2014 tulospalkkioita ei jaettu. Pikatulospalkkioita maksettiin 33 eri henkilölle yhteensä euroa. Osaamisen kehittämiseen panostaminen Meritaidon työntekijöihin ja toimihenkilöihin sovellettaviin palkkausjärjestelmiin sisältyy vuosittaisen kehityskeskustelun käyminen. Em. henkilöstö muodostaa Meritaidon henkilöstöstä noin 55 %. Lisäksi muiden henkilöstöryhmien kanssa pyritään käymään ryhmäkeskusteluja ja tällöinkin työntekijän pyynnöstä henkilökohtainen keskustelu. Meritaidon henkilöstön koulutuskustannukset olivat euroa. Mukana ei ole koulutusajan palkkakuluja eikä matkakustannusten korvauksia. Koulutukset painottuivat pätevyyksien ylläpitoon ja laajentamiseen. Henkilöstöä osallistui Liikenneviraston järjestämään väyläsuunnittelukoulutukseen sekä taitorakenteiden tarkastaja -koulutukseen. Erityisesti Asiantuntijapalveluissa koulutus painottui uuteen mittaus- ja aineistonkäsittelytekniikkaan. Alkuvuodesta yrityksen johdolle ja esimiehille järjestettiin taloushallintokoulutusta. CRM-koulutusta järjestettiin pienissä tyhmissä tarpeen mukaan. Yhtiössä käynnistettiin työturvallisuuden verkkokoulutus. Ajankohtaisia yhtiön ja liiketoimintojen asioita käsiteltiin syksyn Esimiespäivillä. Lisäksi työyksikkökokousten yhteydessä käsiteltiin työturvallisuusasioita, toimintajärjestelmää, henkilöstöturvallisuusasioita sekä mm. älyliikenteeseen liittyvää laitekoulutusta.

14 14 Työhyvinvointi Meritaito osallistui keväällä Suomen Parhaat työpaikat instituutin Trust Index -henkilöstökyselyyn. Kyselyn tulokset olivat kehittyneet myönteisesti edellisestä vuodesta. Meritaidolla on edelleen parannettavaa useilla osaalueilla verrattuna Suomen parhaimpiin työpaikkoihin. Myönteistä on kuitenkin tulosten tasainen nousu. Huolta herätti kuitenkin esimiesten työtyytyväisyyden lasku edellisestä vuodesta. Työntehtävät koetaan mielenkiintoisiksi ja monipuolisiksi. Työntekijät kokevat, että heihin luotetaan ja että heille annetaan vastuuta. Tehdystä työstä ollaan ylpeitä. Kiitosta saavat myös työtoverit ja merellinen työympäristö. Kritiikin kohteena olivat edelleen johtaminen ja viestintä sekä vähäinen palaute ja erityistilanteiden juhlistaminen. Yhtiön johto käsitteli henkilöstökyselyn tulokset ja päätti seuraavista toimenpiteistä: Tavoitteena on yhtiön tuloksen parantaminen. Kun tulos paranee, myös työtyytyväisyys kohoaa. Yhtiön ja liiketoimintojen asioista viestitään enemmän kentälle. Toimitusjohtaja laatii intranetiin kuukausikatsauksen ja liiketoiminnat laativat säännöllisesti katsaukset henkilöstölleen. Johdon ja esimiesten välistä vuorovaikutusta parannetaan. Pidetään säännöllisesti mm. liiketoiminnan johtoryhmän kokouksia ja työyksikkökokouksia sekä Esimies-päivät. Esimiehet huolehtivat edelleen ajankohtaisten asioiden kertomisesta työntekijöilleen. Osaamisen kehittämistä suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja siinä otetaan huomioon mm. tulevien vuosien suuri vaihtuvuus. Henkilöstön työkyky ja työhyvinvointi Meritaidon koko henkilöstölle tehdään kattavat terveystarkastukset kolmen vuoden välein. Henkilöstölle kustannetaan yleislääkäritasoinen sairaanhoito tarvittavine laboratoriotutkimuksineen. Erikoislääkärikonsultaatio kustannetaan 1 2 kertaa ongelmaa kohden työterveyslääkärin lähetteellä. Lisäksi yhtiö kustantaa rajoitetun määrän fysikaalista hoitoa työterveyslääkärin lähetteellä. Poikkeustilanteissa yhtiö voi korvata työntekijälle magneettikuvaukset, mikäli toimenpiteellä pystytään ehkäisemään taudin etenemistä ja lyhentämään sairauslomaa. Ennakoltaehkäisevään terveydenhuoltoon sisältyvät työhöntulotarkastus sekä määräajoin tehtävä terveystarkastus. Suurin osa henkilöstöstä on lakisääteisten terveystarkastusten piirissä, kuten merimiesten lääkärintarkastus, mastotyötarkastus, alusten melutyötarkastus, yötyötarkastus, sukeltajan terveystarkastus ym. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia edistävinä ja työssä selviytymistä tukevina palveluina tarjotaan työterveyshoitajan terveysneuvontaan sekä työfysioterapeutin, työterveyspsykologin ja ravitsemusterapeutin palveluita. Merimiesten sairaanhoitoon sovelletaan lisäksi merityösopimuslain (756/2011) mukaisia sairaanhoitoon ja sairaanhoidon kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä. Meritaidolla on käytössä varhaisen välittämisen malli. Mallin avulla työyhteisössä otetaan puheeksi erilaiset työntekoon ja työkykyyn vaikuttavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sekä tukea työntekijöiden työhyvinvointia. Meritaito luopui liikuntaseteleistä ja otti käyttöön helppokäyttöisen liikunta- ja kulttuurikortin. Sen otti käyttöön 154 henkilöä. Yhtiön Vili-toimikunta on lisäksi järjestänyt työntekijöille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin. Työtyytyväisyys Kokonaisuudessaan tämä on hyvä työpaikka 76 % 76 % 62 % Uskottavuus (johdon pätevyys, viestintä, resurssien 56 % 55 % 47 % johtaminen ja koordinointi, rehellisyys) Kunnioitus (ammatillisen kehittymisen tuki, hyvät työvä- 63 % 62 % 55 % lineet ja työympäristö, henkilöstön arvostus ja kuuleminen) Oikeudenmukaisuus (tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu, 60 % 58 % 52 % oikeudenmukainen korvaus työstä) Ylpeys (ylpeys omasta työstä ja työryhmästä, yhtiön imago) 78 % 77 % 70 % Yhteishenki (tuttavallisuus, ystävällisyys, yhteisöllisyys) 68 % 69 % 54 % Kokonaispisteet 64 % 63 % 56 % Huom. Prosenttiluvut eli indeksit kuvaavat tyytyväisten tai melko tyytyväisten osuutta.

15 15 Työterveys ja työturvallisuus Meritaidolla myönnettiin keväällä OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sertifikaatti. Meritaidossa sattui vuonna työtapaturmaa. 40 prosentissa tapauksista työtapaturma ei johtanut sairauspoissaoloon. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 94. Työhön liittyviä kuolemantapauksia ei ollut. Vuonna 2014 yhtiön henkilöstö oli yhteensä arkipäivää sairauden takia pois töistä. Luku sisältää myös tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot. Pitkiä yli kuukauden mittaisia sairauslomia oli 19 henkilöllä. Vuonna 2014 tehtiin kolme työkyvyttömyyspäätöstä, yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista. Ne toteutuvat vuoden 2015 puolella. Ammattitauteja ei esiintynyt. Tapaturmat Tapaturmien määrä Tapaturmataajuus 1) 39,9 55,9 59,6 50,4 Tapaturmataajuus 2) 21,3 13,3 21,9 23,4 Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät 1) Tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden. 2) Tapaturmataajuus, kun poissaolopäiviä on vähintään 4. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä (arkipäiviä), yhteensä Henkilöä kohden 8,7 14,7 16,6 12,2 Sairauspoissaoloprosentti *) 3,5 % 5,9 % 6,6 % 5,4 % Yli kuukauden pituisia sairauspoissaoloja 19 kpl 29 kpl 41 kpl 34 kpl *) Sairauspäivien osuus ns. teoreettisesta työajasta

16 16 Ympäristövastuu Pienennämme toimintamme aiheuttamia ympäristöhaittoja Meritaidon toiminnan tavoitteena on tuottaa palveluja ja tietoa, joiden avulla voidaan luoda ja toteuttaa toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka ehkäisevät ennalta ympäristöhaittojen syntymistä ja pienentävät riskiä. Ympäristövastuun kantaminen kuuluu yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Meritaito pyrkii palvelutuotannossaan korkealaatuiseen työsuorituksen lisäksi myös ympäristöä säästävään työsuoritukseen. Ympäristöä säästävään toimintaan ohjaa Meritaidolla käytössä oleva ISO ympäristöjärjestelmä. Meritaito on asettanut ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ympäristötavoitteet: 1. Keskeisten palvelujemme tavoitteena on tuottaa palveluja, joiden avulla voidaan ennalta ehkäistä ympäristöhaittojen syntymistä ja pienentää ympäristöriskiä 2. Meritaito tuntee toimintansa ympäristövaikutukset ja on sitoutunut niiden pienentämiseen 3. Meritaidossa on käytössä sertifioitu ISO mukainen ympäristöjärjestelmä 4. Henkilöstömme tietämys ja osaamisen taso ympäristö asioissa on korkea Ympäristökatselmuksen avulla on arvioitu Meritaito Oy:n nykytila ympäristöasioissa. Katselmuksen päämääränä on kaikkien organisaation toimintojen, tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkökohtien tarkastelu. Katselmuksen tuloksia on hyödynnetty määritettäessä ympäristöjärjestelmän laajuutta, luotaessa tai parannettaessa ympäristöpolitiikkaa, sekä pisteytettäessä merkittäviä ympäristönäkökohtia. Meritaidon ympäristöjärjestelmä muodostuu seuraavista osista: 1. Yhtiön hallituksen hyväksymä toimintapolitiikka, joka sisältää yhtiön ympäristötavoitteet 2. Ympäristökatselmus, jossa on tarkasteltu Meritaidon toiminnan vaikutukset ympäristöön ja ympäristöasioiden järjestämisen nykytila 3. Toiminnan ympäristövaikutusten arviointi, joka pohjautuu ympäristökatselmukseen ja jossa on arvioitu Meritaidon mahdollisuuksia vaikuttaa toimintansa ympäristövaikutuksiin sekä eri osatekijöiden merkittävyyttä 4. Määrävälein laadittava toimintasuunnitelma, jonka pohjautuu edellisiin asiakirjoihin ja jonka yhtenä osana ovat toimenpiteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 5. Pysyvä osa ympäristöjärjestelmää on toiminnan ympäristökuormituksen seuranta, jonka keskeisen osan muodostaa kulutuksen ja toiminnan tuottaman jätemäärän seuranta

17 17 Vuosina Meritaito toteutti pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset (historiaselvitys ja riskikohteiden PIMA-selvitykset). Pilaantumisia löytyi lähes jokaisesta selvitetystä riskikohteesta. Pilaantumat olivat pääosin poltto- ja voiteluaineita ja raskasmetalleja. Pilaantumiset olivat rajallisilla alueilla ja olivat tapahtuneet ennen Meritaidon perustamista. PIMA:sta on sovittu luovutuskirjassa niin että valtio vastaa aiemmin (ennen Meritaidon perustamista) tapahtuneista Meritaidolle luovutettujen maa-alueiden pilaantumisista. Kaiken kaikkiaan Pima-kohteita oli 22 kappaletta. Kaikki kohteet on puhdistettu ja puhdistukset on raportoitu alueellisislle Ely-keskuksille. Vuoden 2014 ympäristötavoitteet: 1) Sähköenergian kulutuksen vähentäminen tukikohdissa, väyläaluksilla ja merenmittauslauksilla 5 % vuoden 2013 kokonaiskulutuksesta: Rannikon tukikohdat *) Sisävesien tukikohdat *) Väyläalukset Merenmittausretkikunnat Yhteensä kwh kwh *) Meritaidon tukikohtien sähkönkulutuksen seuranta oli vuonna 2013 vielä puutteelista. Tavoite täyttyi vain merenmittausalusten osalta. 2) Väyläalusten ja merenmittausalusten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen 5 % vuoden 2013 ajotunteihin suhteutetusta kulutuksesta: Väyläalukset: Letto, Seili, Kummeli ja Linja 120,3 l/h 134,5 l/h Merenmittausalukset: Airisto ja Kaiku 47,6 l/h 40,6 l/h **) **) Kaikun ajot keskittyivät vuonna 2013 GOFA hankkeeseen, johon sisältyi paljon hidasta polttoainetta vähemmän kuluttavaa ajoa. Tavoite täyttyi vain väyläalusten osalta. 3) Väylänhoidossa aiheutettujen haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen (peräaallot, rantautumiset, linnuston häirintä). Mittarina käytetään saatuja huomautuksia (sähköpostit, reklamaatiot, valitukset), 0 kpl. Ei huomautuksia eikä reklamaatioita. 4) Toiminnassa aiheutetaan otetaan huomioon haitalliset ympäristövaikutukset ja pyritään niiden minimoimiseen. Mittarina käytetään kielteisia mediahuomioita, 0 kpl. Ei kielteisiä mediahuomioita. 5) Parannetaan ongelmajätteiden käsittelyä. Työpäälliköt tekevät vähintään 3 pistotarkastusta vuoden aikana. Pistotarkastuksissa ei ole havaittu puutteita.

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot