(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte stearinlys på enheden. Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Kun til indendørs brug. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. TIL KUNDER I EUROPA Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Ophavsret Dette system gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , og andre udstedte eller afventende amerikanske og globale patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette system gør brug af teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. Forholdsregler Om sikkerhed Hvis der tabes en tung genstand eller spildes væske på systemet, skal stikket trækkes ud, og systemet skal kontrolleres af en autoriseret servicetekniker, før det igen tages i brug. Du må ikke kravle op på subwooferen, da du kan falde ned og komme til skade eller beskadige systemet. Om strømkilder Før du tager systemet i brug, skal du kontrollere, at driftsspændingen svarer til den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på fabriksskiltet på bagsiden af subwooferen. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Når du trækker netledningen ud, skal du trække i selve stikket aldrig i ledningen. Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan sættes helt ind i stikkontakten. Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Strømmen til systemet er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve systemet er blevet slukket. Installer systemet, så netledningen omgående kan trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. Om varmeudvikling Systemet bliver varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Hvis systemet bruges konstant ved høj lydstyrke, kan temperaturen på systemets bagside og i bunden stige betydeligt. Du må ikke røre systemet, da du kan brænde dig. Om placering Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid. Du må ikke anbringe systemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Du må ikke anbringe genstande bag ved subwooferen, da dette kan blokere ventilationsåbningerne og medføre fejl. DK fortsættes 3 DK

4 Du må ikke placere systemet i nærheden af udstyr som et tv, en videobåndoptager eller kassettebåndoptager (hvis systemet bruges sammen med et tv, en videobåndoptager eller kassettebåndoptager og anbringes for tæt på det pågældende udstyr, der kan opstå støj og forringelse af billedkvaliteten. Dette er især tilfældet, når der bruges en indendørs antenne. Derfor anbefaler vi, at der bruges udendørs antenne). Vær forsigtig med at anbringe systemet på specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er behandlet med voks, olie, polish, osv.), da overfladen kan blive skjoldet eller misfarvet. Om betjening Sluk systemet, og træk stikket ud, før der tilsluttes andre komponenter. Hvis du oplever farveforstyrrelser på et tv i nærheden Systemet er magnetisk afskærmet, så det kan placeres i nærheden af et tv. Der kan dog forekomme farveforstyrrelser på nogle typer tv. Hvis der opstår farveforstyrrelser... Sluk tv'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis der igen opstår farveforstyrrelser... Placer systemet længere væk fra tv'et. Om rengøring Rengør systemet med en blød klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med systemet. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Forholdsregler...3 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør...6 Trin 1: Placering af højttalerne...7 Trin 2: Tilslutning af højttalerne...15 Trin 3a: Tilslutning af komponenter med HDMI-stik...16 Trin 3b: Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik...18 Trin 4: Tilslutning af antenne...22 Trin 5: Tilslutning af netledning...24 Trin 6: Automatisk kalibrering af indstillinger...24 (automatisk kalibrering) Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent...28 Funktion ti konvertering af videosignaler...29 Tilslutning af andre komponenter...30 Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper...32 Brug af tv...35 Brug af andre komponenter...36 Surroundfunktioner Brug af surroundeffekter...38 Justering af niveau for bas, mellemtone og diskant...40 Film sent om aftenen...40 "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync?...41 Klargøring til "BRAVIA" Sync...41 Brug af Blu-ray Disc/dvd...43 (Ettryksafspilning) Afspilning af tv-lyd via højttalerne...43 (System Audio Control) Slukning af tv'et, systemet og tilsluttede komponenter...45 (Slukning af systemet) Tunerfunktioner Forudindstilling af radiostationer Brug af radioen Brug af radiodatasystemet (RDS) Avancerede indstillinger Betjening af tilsluttede Sony-komponenter med fjernbetjeningen Ændringer af indgangsvælgernes tilknytninger på fjernbetjeningen Indstillinger og justeringer via forstærkermenuen (AMP MENU) Tilknytning af lydindgange Brug af et S-AIR-produkt Brug af IR-repeater Yderligere oplysninger Fejlfinding Specifikationer Ordliste Indeks DK

6 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør findes i pakken. Fjernbetjening (RM-AAU035) (1) R6-batterier (AA) (2) Optisk kabel (2,5 m) (1) FM-ledningsantenne (1) AM-rammeantenne (1) Kalibreringsmikrofon (1) Højttaler (med fjernbetjeningsreceiver) (1) Højttalere (4) Ekstra højttalerfod (1) Beslag (5) Skruenøgle (1) Skrue (+PSW4 12) (1) Betjeningsvejledning (1) Hurtig startvejledning (kort) (1) Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene systemet med den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier (AA), og sørg for, at batteriernes plus- (+) og minuspol ( ) vender korrekt i batterirummet. Bemærk Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke bruge et nyt batteri sammen med et gammelt. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren ( ) for direkte lys fra solen eller en anden kraftig lyskilde. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 6 DK

7 Trin 1: Placering af højttalerne Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (1). Sony anbefaler, at subwooferen placeres ved position (2). Placer højttalerne og subwooferen som vist nedenfor. Optimal udnyttelse af subwooferen Subwooferen skal placeres så tæt på en væg som muligt for at opnå en forstærket baslyd. Tæt på en væg Sådan kommer du i gang Venstre fronthøjttaler Centerhøjttaler 2 Subwoofer Højre fronthøjttaler Bemærk Hvis subwooferen placeres foran fronthøjttaleren, må afstanden mellem dem højest være 0,5 m.* * Venstre surroundhøjttaler Tip Højre surroundhøjttaler Du kan også vælge at placere subwooferen ude i siden med front mod lyttepositionen. Under installationen af højttalerne kan det ske, at højttalerfronten bliver ustabil. I sådanne tilfælde kan du fastgøre højttalerkablet med en almindelig tilgængelig kabelholder eller noget kabeltape. Det kan være vanskeligt at opnå en optimal baslyd, når subwooferen er placeret uden for område (3). Afstandsindstillingen skal justeres fra lyttepositionen. 3 3 fortsættes 7 DK

8 Du må ikke anbringe genstande oven på subwooferen, når højttalerenheden er installeret. Du må ikke placere subwooferen bag noget, f.eks. bag et tv, osv. da lyden fra mellemområdet kan gå tabt. Tv, osv. Du må ikke placere subwooferen under et bord eller i et skab. Bemærk Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling. Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for: Megen varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/ eller den højttalerfod (medfølger ikke), der monteres på højttaleren, på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Rengøring og aftørring skal ske med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud til glas. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin. Afhængigt af subwooferens placering kan der opstå billedforvrængning på tv-skærmen. I dette tilfælde skal subwooferen flyttes væk fra tv'et. Tip Ved ændring af højttalernes placering anbefaler Sony, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 6: Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 24). 8 DK

9 Bemærkning om håndtering af subwooferen Placer subwooferen på et blødt underlag, når du lægger den ned under tilslutningen. Højttalerenhed Sådan kommer du i gang Du må ikke tage fat i subwooferens åbninger, når den skal løftes. Dette kan beskadige højttalerdriveren. Tag fat under bunden af subwooferen, hvis den skal løftes. Åbninger Du må ikke trykke på den øverste del af subwooferen, hvor højttalerenheden er installeret. fortsættes 9 DK

10 Montering af højttalerne på væggen 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig beslagets huller. 2 Fastgør beslaget til væggen med hul Tip Hvis du vil undgå, at højttaleren drejer sig, skal du også bruge hul 2. 3 Fjern bagbeklædningen med skruenøglen (medfølger), og fjern højttalerfoden med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke). Skruenøgle (medfølger) Bagbeklædning 10 DK

11 4 Tryk på A med den medfølgende skruenøgle (1), og fjern derefter højttalerkablerne (2). (1) (2) A Når knappen er trykket ned, er højttalerkablerne låst fast. Når knappen er skubbet op, kan højttalerkablerne fjernes. Sådan kommer du i gang 5 Før højttalerkablerne gennem hul Tilslut de fjernede højttalerkabler igen, og sørg for, at 3/# sættes i de korrekte højttalerstik (1). Tryk derefter knappen helt ned (2). (2) (1) # 3 Tip Hvis det er vanskeligt at trykke knappen ned, kan du bruge skruenøglen (medfølger). fortsættes 11 DK

12 7 Sæt bagbeklædningen på igen med skruenøglen (medfølger). 8 Find hul 4, og skru højttaleren fast på beslaget med skruen fra trin 3. 4 Bemærk Brug skruer, der passer til væggens materiale og bæreevne. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Kontakt et byggemarked eller en installatør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. 12 DK

13 Om centerhøjttaleren Fjernbetjeningsreceiveren kan fjernes fra centerhøjttalerne, så enhederne kan bruges hver for sig. Du kan dog også vælge at hænge fjernbetjeningsreceiveren op på væggen med centerhøjttaleren. 1 Fjern fjernbetjeningsreceiveren med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke). Sådan kommer du i gang 2 Spænd højttaleren fast med skruen. Brug af centerhøjttaler og fjernbetjeningsreceiver hver for sig. Centerhøjttaler Ekstra højttalerfod (medfølger) Skrue fra trin 1 Ophængning af fjernbetjeningsreceiveren på en væg. Centerhøjttaler Beslag Fjernbetjeningsreceiver Skrue (+PSW4 12) (medfølger) fortsættes 13 DK

14 Tip Du kan tage højttalerkablerne ud af stikket. Vend hagen nedad, og tryk og hold stikket ned mod en plan overflade (1). Træk derefter højttalerkablet ud af stikket (2). (1) (2) Hage Bemærk Når du sætter højttalerkablerne i stikket igen, skal du sørge for, at de matcher de korrekte højttalerklemmer: 3 til +, and # til. Kablet med de hvide bogstaver eller streger (med sort kabelkappe på den ene side), skal sluttes til. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. Hvide bogstaver eller streger # Sort kabelkappe Sådan undgås at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan ødelægge systemet. Dette kan undgås ved at træffe følgende forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med en anden højttalerklemme eller med blottede ledningstråde fra et andet højttalerkabel, som vist nedenfor. En afisoleret ende af et højttalerkabel, der er i kontakt med en anden højttalerklemme. Afisolerede kabelender er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering. 14 DK

15 CB CR Trin 2: Tilslutning af højttalerne Slut stikkene fra højttalerkablerne til de relevante SPEAKER-stik. Højttalerkablernes stik har samme farve som mærkaterne på de stik, de skal tilsluttes. Slut kablet fra fjernbetjeningsreceiveren til IR-R100-stikket. Fjernbetjeningsreceiver Centerhøjttaler Højre fronthøjttaler Venstre fronthøjttaler Sådan kommer du i gang Højttalerkabler Grøn Hvid Rød BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L Grå Blå Højttalerkabler Højre surroundhøjttaler Venstre surroundhøjttaler 15 DK

16 CB CR Trin 3a: Tilslutning af komponenter med HDMI-stik Sony anbefaler, at komponenter sluttes til systemet med et HDMI-kabel. HDMI gør det muligt at gengive lyd og billeder i høj kvalitet. Det er dog nødvendigt at slutte tv'ets lydudgang til systemets lydindgang med et optisk kabel for at afspille tv'ets lyd via systemet. Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI findes i afsnittet ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 41). Blu-ray Disc-afspiller (optager), "PlayStation 3" Dvd-afspiller (optager) Satellittuner Lyd/ videosignal Lyd/ videosignal Lyd/ videosignal A A A BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L B A Lydsignal Lyd/ videosignal Tv-skærm, projektor, osv. A HDMI-kabel (medfølger ikke) B Optisk kabel (medfølger) : Signalretning 16 DK

17 Bemærk Yderligere oplysninger om tilslutning af komponenter uden HDMI-stik findes på side 18. HDMI-stikket får prioritet, når du slutter en komponent til systemet via HDMI-stikkene og andre indgangsstik samtidigt. Bemærkninger om HDMI-tilslutninger Du kan nyde billeder af høj kvalitet, når du bruger et HDMI-kabel med HDMI-logo. Sony anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden ikke kommer ud af en komponent, der er tilsluttet via HDMI-kablet. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde, osv.) fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den tilsluttede komponent. Der kan opstå afbrydelser i lyden, når der skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler for lydsignaler fra den afspillende komponent. Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-stikket blive forvrænget eller kan ikke sendes. Hvis dette sker, skal du kontrollere specifikationerne på den tilsluttede komponent. Sony anbefaler ikke brug af et HDMI-DVI-omformerkabel. Uanset, hvilken indgang du vælger for systemet, sender HDMI TV OUT-stikket videosignalerne fra det sidst valgte indgangsstik. Sådan kommer du i gang 17 DK

18 CB CR Trin 3b: Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik Når du tilslutter en dvd-afspiller (optager), satellittuner, videobåndoptager, osv., uden HDMI-stik, kan du vælge systemets tilslutningskombination. Denne subwoofer indeholder en funktion til konvertering af videosignaler. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Funktion ti konvertering af videosignaler" (side 29). Tilslutning af en tv-skærm Hvis subwooferen sluttes til en fremvisningskomponent, kan billedet blive vist på en tv-skærm, projektor, osv. Tv-skærm, projektor, osv. Lydsignal eller Videosignal INPUT A B C Subwooferens underside BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L A Optisk kabel (medfølger) B Lydkabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) : Signalretning Bemærk Slut billedvisningskomponenter, f.eks. et tv eller en projektor til subwooferens MONITOR OUT-stik. Kontroller, at subwooferen er tændt, når der sendes video eller lyd fra afspilningskomponenten til tv'et via subwooferen. Hvis der er slukket for subwooferen, transmitteres der intet video- eller lydsignal. Tip Den analoge lydindgang kan tilknyttes en anden funktion med AUDIO IN ASSIGNABLE-stikkene. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Tilknytning af den analoge lydindgang" (side 63). Billedet fra den valgte indgang kan vises, når du slutter MONITOR OUT-stikket til et tv. 18 DK

19 CB CR Kontroller følgende, hvis lyden fra tv'et skal sendes via de højttalere, der er sluttet til subwooferen: At tv'ets lydudgangsstik er sluttet til subwooferens OPTICAL TV IN-stik. At lyden fra tv'et er slået fra, eller at der er skruet ned for lyden. Tilslutning af en dvd-afspiller (optager) Følgende oversigt viser tilslutning af en dvd-afspiller (optager). Den digitale lydindgang kan tilknyttes en anden funktion med ASSIGNABLE COAXIAL SAT INstikkene. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Tilknytning af den digitale lydindgang" (side 64). Lydsignal Dvd-afspiller (optager) Videosignal Sådan kommer du i gang eller A B C BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L A Optisk kabel (medfølger ikke) B Koaksialkabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) : Signalretning fortsættes 19 DK

20 CB CR Tilslutning af en satellittuner Følgende oversigt viser tilslutning af en satellittuner. Hvis satellittuneren ikke har et OPTICAL OUT-stik, skal systemet tilsluttes med COAXIAL SAT INstikket. Satellittuner Lydsignal Videosignal eller A B C BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L A Optisk kabel (medfølger ikke) B Koaksialkabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) : Signalretning 20 DK

21 CB CR Tilslutning af en videobåndoptager Følgende oversigt viser tilslutning af en komponent med analogstik, f.eks. en videobåndoptager, osv. Videobåndoptager Lydsignal Videosignal Sådan kommer du i gang A B BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) : Signalretning 21 DK

22 Trin 4: Tilslutning af antenne Sådan tilsluttes AM-rammeantennen Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke afmonteres eller rulles sammen. 1 Kun rammedelen må fjernes fra plasticfoden. 2 Monter AM-rammeantennen. 3 Slut kablerne til AM-antennens stik. Det er underordnet hvilket stik kablerne sættes i. Subwooferens underside Sæt kablerne i ved at trykke ned på stikklemmen. BD IN DVD IN SAT IN TV OUT HDMI IR REMOTE ANTENNA FM AM IR IN IR OUT1 IR OUT2 DMPORT DC 5V 0.7A MAX ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL ASSIGNABLE COAXIAL EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SPEAKER SAT IN A ONLY F Sæt i til denne del. CENTER FRONT R FRONT L Bemærk Du må ikke placere AM-rammeantennen i nærheden af systemet eller andre AV-komponenter, da det kan give støj. Tip Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd. 4 Sørg for, at AM-rammeantennen er sluttet godt til ved stille og roligt at trække i den. 22 DK

23 Tilslutning af FM-ledningsantennen Slut FM-ledningsantennen til FM 75 Ω COAXIAL-stikket. FM-ledningsantenne (medfølger) FM 75 Ω COAXIAL-stik Subwooferens underside BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 EZW-T100 ECM-AC2 IR-R100 FM 75 COAXIAL OPTICAL SPEAKER TV OUT TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL HDMI AM ASSIGNABLE COAXIAL SAT IN A ONLY F Sådan kommer du i gang CENTER FRONT R FRONT L Bemærk FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte subwooferen til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Subwooferens underside BD IN DVD IN SAT IN TV OUT HDMI IR REMOTE ANTENNA FM AM Udendørs FM-antenne DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL ASSIGNABLE COAXIAL TV IN DVD IN SAT IN SAT IN EZW-T100 DIGITAL A SPEAKER ONLY F CENTER FRONT R FRONT L 23 DK

24 Trin 5: Tilslutning af netledning Før du slutter subwooferens netledning til en stikkontakt, skal alle højttalerne sluttes til subwooferen (side 15). Bemærk Subwooferens bagside Til stikkontakt Netledning Tilslut netledningen, og vent i ca. 20 sekunder, før du tænder systemet ved at trykke på "/1. Trin 6: Automatisk kalibrering af indstillinger (automatisk kalibrering) Denne subwoofer er udstyret med teknologien D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration), der gør det muligt at udføre automatisk kalibrering som følger: Kontroller tilslutningen mellem de enkelte højttalere og subwooferen. Juster højttalerniveauet. Mål afstanden mellem de enkelte højttalere og lyttepositionen. Mål frekvenskarakteristika.* * Måleresultatet bruges ikke for signaler med en samplingsfrekvens over 96 khz. D.C.A.C. er designet med det formål at gøre det muligt at opnå en korrekt lydbalance i rummet. Det er dog også muligt at justere højttalerniveauerne og balancen manuelt efter ønske. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af højttalernes niveau" (side 57). 24 DK

25 CB CR Før der udføres automatisk kalibrering Før du udfører en automatisk kalibrering, skal du konfigurere og tilslutte højttalerne (side 15). ECM-AC2-stikket kan kun bruges til kalibreringsmikrofonen (medfølger). Du må ikke slutte andre mikrofoner til dette stik. Hvis du gør dette, kan det beskadige subwooferen og kalibreringsmikrofonen. Under kalibreringen kommer der meget høje lyde fra højttalerne. Tag hensyn til eventuelle tilstedeværende børn eller omkringliggende omgivelser. En automatisk kalibrering skal udføres i et stille miljø for at undgå støjpåvirkning og for at opnå et mere nøjagtigt resultat. Kalibreringen kan muligvis ikke udføres korrekt, hvis der er hindringer mellem kalibreringsmikrofonen og højttalerne. Fjern eventuelle hindringer fra måleområdet for at undgå målefejl. Subwooferens underside BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 EZW-T100 ECM-AC2 IR-R100 FM 75 COAXIAL OPTICAL SPEAKER CENTER TV OUT TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL HDMI AM ASSIGNABLE COAXIAL SAT IN L R VIDEO VIDEO IN AUDIO IN ASSIGNABLE ONLY FOR SS-IS15 FRONT R FRONT L SUR R SUR L DVD IN SAT IN MONITOR OUT COMPONENT VIDEO Til ECM-AC2-stik Kalibreringsmikrofon Y PB/ PR/ Sådan kommer du i gang Bemærk Hvis lyden er slået fra, når der udføres automatisk kalibrering, slås den automatisk til. Fjern høretelefonerne, når du bruger et S-AIRprodukt. 1 Slut kalibreringsmikrofonen (medfølger) til subwooferens ECM- AC2-stik. 2 Installer kalibreringsmikrofonen. Placer kalibreringsmikrofonen ved lyttepositionen. Du kan også placere kalibreringsmikrofonen på en stol eller et stativ, så den komme op i samme niveau som dine ører. Tip Højttalerne skal vende med front mod kalibreringsmikrofonen. Dette giver en mere nøjagtig måling. fortsættes 25 DK

26 Udførelse af automatisk kalibrering C, X, x, c, THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY RETURN/EXIT 0 ENTER 1 Tryk på?/1. Systemet tændes. 2 Tryk på AMP MENU. Ret fjernbetjeningen mod G TV CH - PRESET -. TV VIDEO TUNER/BAND fjernbetjeningsmodtageren ( fjernbetjeningsreceiveren. F f F1 g?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M X TOOLS/ OPTIONS MENU/HOME > x?/1 Indgangsvælgere AMP MENU ) på 4 Tryk på x/x for at vælge "A. CAL START", og tryk derefter på. Den automatiske kalibrering starter efter nedtællingen. Målingen tager ca. 30 sekunder. Nedenfor vises de oplysninger, der vises på displayet, når målingen starter. Måling af Display Højttalereksistens TONE Højttalerforstærkning, afstand, T.S.P. frekvensrespons Subwooferforstærkning og afstand SUBWOOFER Bemærk Du kan ikke udføre automatisk kalibrering, hvis "PHONES" vises. Fjern høretelefonerne fra det S- AIR-produkt, du bruger, og genstart den automatiske kalibrering. Du kan ikke udføre automatisk kalibrering, hvis "CHECK MIC" vises. Tilslut kalibreringsmikrofonen, og genstart den automatiske kalibrering. Tip Når den automatiske kalibrering starter: Undgå at opholde dig i området mellem højttalerne og lyttepositionen for at undgå målefejl. Dette skyldes testsignalerne, der sendes fra højttalerne under målingen. Undgå at lave støj for at opnå en mere nøjagtig måling. Sådan annulleres automatisk kalibrering Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres under målingen i følgende situationer: Når du trykker på. Når du trykker på en indgangsvælger på fjernbetjeningen eller INPUT SELECTOR på subwooferen. Når du ændrer lydstyrken. Fjernbetjeningsmodtager Fjernbetjeningsreceiver 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "A. CAL MENU" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 26 DK

27 Kontrol af og lagring af måleresultatet 1 Kontroller måleresultatet. Når målingen er udført, høres et bip, og måleresultatet vises på frontpaneldisplayet. Element SAVE EXIT WRN CHECK DIST INFO LEVEL INFO EXIT Bemærk Beskrivelse Vælg dette element for at gemme måleresultatet og afslutte indstillingsprocessen. Vælg dette element for at få vist en tilknyttet advarsel vedrørende måleresultatet. Se afsnittet "Valg af "WRN CHECK"" (side 27). Vælg dette element for at få vist måleresultatet for højttalerafstand. Vælg dette element for at få vist måleresultatet for højttalerniveau. Vælg dette element for at afslutte indstillingsprocessen uden at gemme måleresultatet. Når "SAVE EXIT" er blevet vist i 50 sekunder, gemmes måleresultatet automatisk uden brugerhandling. 2 Tryk flere gange på x/x for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på eller c. Tryk på C eller RETURN for at gå tilbage. 3 Gem måleresultatet. Vælg "SAVE EXIT" i trin 2, og tryk derefter på. Måleresultatet gemmes. Visning af fejlkoder Forsøg at løse problemet, og udfør den automatiske kalibrering igen. Element ERROR 32 ERROR F 33 ERROR SR 33 ERROR SW 33 Beskrivelse Lydinputtet fra kalibreringsmikrofonen er uden for det accepterede område. Kalibreringsmikrofonen eller subwooferen kan være beskadiget. Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale Sonyserviceafdeling. Der er ikke tilsluttet fronthøjttalere. Kontroller, at fronthøjttalerne er tilsluttet korrekt. Den højre eller venstre surroundhøjttaler er tilsluttet forkert. Kontroller, at surroundhøjttalerne er tilsluttet korrekt. Betyder, at subwooferen kan være beskadiget. Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale Sonyserviceafdeling. Valg af "WRN CHECK" En advarsel vedrørende måleresultatet er tilknyttet yderligere oplysninger. Advarselskode WARNING 40 WARNING 41 WARNING 42 Beskrivelse Der er udført automatisk kalibrering. Støjniveauet var imidlertid højt. Den automatiske kalibrering kan eventuelt udføres korrekt, hvis du gentager processen, selvom målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Forsøg at udføre automatisk kalibrering i mere stille omgivelser. Lydinputtet fra kalibreringsmikrofonen er uden for det accepterede område. Der er for lidt afstand mellem kalibreringsmikrofonen og højttalerne. Placer dem længere væk fra hinanden, og udfør en ny automatisk kalibrering. Sådan kommer du i gang fortsættes 27 DK

28 Advarselskode WARNING 43 NO WARNING Valg af "DIST INFO" eller "LEVEL INFO" Du kan kontrollere højttalerafstanden eller højttalerniveauet. Bemærk Beskrivelse Subwooferens afstand og position kan ikke registreres. Dette kan skyldes støj. Forsøg at udføre automatisk kalibrering i mere stille omgivelser. Advarslen er ikke tilknyttet yderligere oplysninger. Måleresultatet for en højttaler vises kun, når subwooferen registrerer, at den pågældende højttaler er tilsluttet. Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent Lyden sendes muligvis kun i 2-kanalsformat, afhængigt af de valgte indstillinger for lydudgangen på den tilsluttede komponent. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden som multikanalslyd (PCM, DTS, Dolby Digital). Yderligere oplysninger om indstillinger for lydudgange findes i betjeningsvejledningen til den tilsluttede komponent. Efter udførelse Fjern kalibreringsmikrofonen fra subwooferen. Bemærk Hvis du ændrer højttalernes placering, anbefaler Sony, at du gentager den automatiske kalibrering for at opnå en optimal surroundsound. Sletning af resultatet af en automatisk kalibrering Du kan slette resultatet af en automatisk kalibrering Der kan kun slettes et resultat, hvis der er gemt data for resultatet. 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "A.CAL MENU" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på x/x for at vælge "A.CAL CLEAR", og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge "YES", og tryk derefter på. Det gemte resultat slettes. Indstillingerne for højttalerafstand og højttalerniveau gendannes til standardværdierne. 28 DK

29 CB CR Funktion ti konvertering af videosignaler Subwooferen indeholder en funktion til konvertering af videosignaler. Videosignaler og komponentvideosignaler kan sendes som HDMI-videosignaler, og disse opkonverterede videosignaler kan kun sendes via HDMI TV OUT-stikket. Se nedenstående tegning. Konverteringsoversigt for subwooferens videoindgang/udgang Indgangssignaler A B C Sådan kommer du i gang Subwooferens underside BD IN DVD IN SAT IN TV OUT IR REMOTE ANTENNA HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Udgangssignaler FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ C R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SPEAKER SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE ONLY FOR SS-IS15 COMPONENT VIDEO ABC CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L OUTPUT-stik COMPONENT VIDEO HDMI TV OUT INPUT-stik MONITOR OUT HDMI IN A a X VIDEO IN B X COMPONENT VIDEO IN C a : Videosignalerne opkonverteres og sendes via en videokonverter. a : Udgangssignalet er af samme type som indgangssignalet. Videosignalerne opkonverteres ikke. X : Der sendes ingen videosignaler. Bemærkning om konverterede videosignaler Når videosignaler fra en videobåndoptager, osv. konverteres på subwooferen og sendes til tv'et, kan billedet på tv-skærmen, afhængigt af videosignaludgangens status, være forvrænget i vandret retning, eller måske vises der slet intet billede. HDMI-videosignaler kan ikke konverteres til komponentvideosignaler. De opkonverterede videosignaler sendes kun fra HDMI OUT-stikket. De kan ikke sendes fra andre videostik. Når afspilningen på videobåndoptageren udføres med et billedforbedringskredsløb, f.eks. TBC (Time Base Corrector), kan billederne være forvrænget, eller måske vises der slet ingen billeder. I dette tilfælde skal billedforbedringskredsløbet slås fra. 29 DK

30 CB CR Tilslutning af andre komponenter Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Du kan afspille lyd fra en komponent, der er sluttet til subwooferen med en DIGITAL MEDIA PORTadapter. BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA TV OUT HDMI VIDEO VIDEO IN DVD IN SAT IN MONITOR OUT Subwooferens underside FM AM Y DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 ECM-AC2 IR-R COAXIAL OPTICAL L ASSIGNABLE COAXIAL PB/ R PR/ EZW-T100 TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL SAT IN AUDIO IN ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO SPEAKER ONLY FOR SS-IS15 CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L : Signalretning DIGITAL MEDIA PORT-adapter Bemærk Du må ikke tilslutte eller fjerne DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, mens systemet er tændt. Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen er ud for pilen på DMPORT-stikket. DIGITAL MEDIA PORT-adapteren tages ud ved at trykke på A og holde dem inde, mens du trækker i stikket. A 30 DK

31 CB CR Sådan bruges det trådløse system Systemet er kompatibelt med S-AIR-funktionen, der gør det muligt oprette lydtransmission mellem subwooferen og et S-AIR-produkt (medfølger ikke). Når du har et S-AIR-produkt, skal du oprette lydtransmission. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se side 65. BD IN DVD IN SAT IN IR REMOTE ANTENNA DMPORT DC 5V 0.7A MAX IR IN IR OUT1 IR OUT2 EZW-T100 ECM-AC2 IR-R100 FM 75 COAXIAL OPTICAL SPEAKER TV OUT TV IN DVD IN SAT IN DIGITAL HDMI AM ASSIGNABLE COAXIAL SAT IN L R VIDEO VIDEO IN AUDIO IN ASSIGNABLE ONLY FOR SS-IS15 DVD IN SAT IN MONITOR OUT COMPONENT VIDEO Y PB/ PR/ Subwooferens underside Sådan kommer du i gang CENTER FRONT R FRONT L SUR R SUR L Dæksel over åbning FORSIGTIG Der er ingen grund til at fjerne dækslet over åbningen, før du skal bruge et S-AIR-produkt. 31 DK

32 Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Frontpanel INPUT SELECTOR - PRESET + - VOLUME + POWER/ ACTIVE STANDBY A POWER/ACTIVE STANDBY Grøn: Systemet er tændt. Gul: Funktionen Kontrol til HDMI eller funktionen S-AIR STANDBY MODE er aktiverede, men systemet er slukket. Intet lys: Systemet er slukket, og funktionen Kontrol til HDMI og funktionen S-AIR STANDBY MODE er deaktiverede. B?/1 (tændt/standby) Tryk på denne knap for at tænde eller slukke systemet. C INPUT SELECTOR Tryk på denne knap for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. D PRESET /+ Tryk på en af disse knapper for at skifte til den forrige/næste radiostation. E VOLUME /+ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. F S-AIR Grøn: S-AIR-senderen (medfølger ikke) er sat i subwooferen, og systemet opretter lydtransmission. Intet lys: Systemet opretter ingen lydtransmission med S-AIR-funktionen. G Frontpaneldisplay Her kan systemets status kontrolleres. 32 DK

33 Om visninger på frontpaneldisplayet A Lyser, afhængigt af lydindgangssignalerne. B SLEEP (62) Blinker, når timerfunktionen er slået til. C NIGHT (40) Lyser, når nattilstand er slået til. D COAX/OPT Lyser, afhængigt af det indgående koaksialsignal eller optiske signal. E TUNED (46) Lyser, når der modtages en radiostation. F ST/MONO (47) Lyser, afhængigt af radioens stereo- eller monostatus. G Viser systemets status. Radiofrekvens, lydfelt, osv. H HDMI (16, 74) Lyser, når der bruges en HDMI-komponent. Afspilningsindstillinger fortsættes 33 DK

34 Fjernbetjening De beskrevne knapper kan kun bruges til betjening af forstærker. Yderligere oplysninger om knapper til betjening af tilsluttede komponenter findes på side 50. Bemærk Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren ( ) på fjernbetjeningsreceiveren. THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY G RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. TV VIDEO 0 ENTER F f TUNER/BAND * Knapperne 5, H og 2 + er blindfingermarkeringsknapper. Brug dem som hjælp under betjeningen. F1 g?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M X TOOLS/ OPTIONS MENU/HOME > x A?/1 (tændt/standby) Tryk på denne knap for at tænde eller slukke systemet. Sådan spares strøm i standby Tryk på?/1, mens systemet tændes. Hvis du vil skifte til energisparetilstand, skal du kontrollere, at systemet er indstillet som følger: "CTRL: HDMI" er indstillet til "CTRL OFF" (side 41). "S-AIR STBY" er indstillet til "STBY OFF" (side 71). Tryk en enkelt gang på?/1 for at annullere standbytilstanden. B Indgangsvælgere Tryk på en af disse knapper for at vælge den ønskede komponent. Knapperne er som standard indstillet til betjening af Sony-komponenter. Indgangsvælgernes standardindstillinger kan ændres, så de passer til komponenterne i dit system. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Ændringer af indgangsvælgernes tilknytninger på fjernbetjeningen" (side 53). C TONE Tryk på denne knap for at justere niveauet for bas, mellemtone og diskant (side 40). D NIGHT MODE Tryk på denne knap for at nyde lydeffekterne, når du ser film sent om aftenen (side 40). E AMP MENU Tryk på denne knap for at få vist systemets menu (side 54). F (MUTING) Tryk på denne knap for at slå lyden fra. G 2 +/ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. H C, X, x, c eller Tryk på C, X, x eller c for at vælge en indstilling. Tryk derefter på for at bekræfte valget. I SOUND FIELD Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet (side 38). 34 DK

35 Brug af tv TV (hvid) THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY VIDEO F1 0 ENTER F TUNER/BAND TOOLS/ OPTIONS?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU?/1 1 Tænd for tv'et, og vælg et program. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 2 Tænd systemet. 3 Tryk på TV (hvid) på fjernbetjeningen. 4 Juster lydstyrken på systemet. Tip Når du tilslutter et Sony-tv, ændres tv'ets lydindgang, og billedet fra tv-tuneren vises automatisk på tvskærmen, når du trykker på knappen TV (hvid). Yderligere oplysninger om ændring af denne indstilling findes i afsnittet "Ændringer af indgangsvælgernes tilknytninger på fjernbetjeningen" (side 53). Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et. Afspilningsindstillinger G f g 2 +/ RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. MENU/HOME TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M > TV X x 35 DK

36 Brug af andre komponenter SOUND FIELD THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY G RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. TV VIDEO TUNER/BAND F1 0 ENTER F f g?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M X TOOLS/ OPTIONS MENU/HOME > x?/1 Indgangsvælgere 2 +/ Brug af satellittuner 1 Tænd tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 2 Tænd satellittuneren og systemet. 3 Tryk på SAT på fjernbetjeningen. 4 Skift tv-indgang. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 5 Juster lydstyrken på systemet. Tip Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et. Brug af Blu-ray Disc, dvd eller "PlayStation 3" 1 Tænd tv'et. 2 Tænd din Blu-ray Disc/dvd-afspiller (optager) eller "PlayStation 3" og systemet. 3 Tryk på DVD eller BD på fjernbetjeningen. 4 Skift tv-indgang. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 5 Afspil disken. Tip Hvis du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital Plus eller DTS-HD på en tilsluttet komponent, der understøtter disse lydformater, accepteres det af systemet som Dolby Digital eller DTS. Når du tilslutter en komponent til systemet med et HDMIkabel for at afspille disse højkvalitetslydformater, skal du indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden som multikanals-pcm, hvis det er muligt. 36 DK

37 Brug af videobåndoptager 1 Tænd tv'et. 2 Tænd videobåndoptageren og systemet. 3 Tryk på VIDEO på fjernbetjeningen. 4 Skift tv-indgang. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 5 Afspil båndet i videobåndoptageren. Brug af en tilsluttet komponent via en DMPORTforbindelse 1 Tryk på DMPORT på fjernbetjeningen. 2 Start afspilning af den tilsluttede komponent. Afspilningsindstillinger Tip Når du afspiller MP3-filer eller andre komprimerede musikfiler på en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil "P. AUDIO" vises på frontpaneldisplayet. 37 DK

38 Surroundfunktioner Brug af surroundeffekter Valg af lydfelt Dette system kan oprette multikanalssurroundsound. Vælg et af systemets optimerede og forudindstillede lydfelter. SOUND FIELD THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY G RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. TV VIDEO TUNER/BAND F1 0 ENTER F f g MENU/HOME?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M X TOOLS/ OPTIONS > x Brug af surroundsound og lydfelter Tryk på SOUND FIELD. Det forudindstillede lydfelt vises. Hver gang, du trykker på knappen SOUND FIELD, ændres visningen på displayet som følger: A.F.D. STD t A.F.D. MULTI t PLII MOVIE t PLII MUSIC t SPORTS t NEWS t P. AUDIO t OMNI-DIR t A.F.D. STD t... Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises. Tilgængelige lydfelter Lydfelt AUTO FORMAT DIRECT STANDARD AUTO FORMAT DIRECT MULTI Dolby Pro Logic II MOVIE Dolby Pro Logic II MUSIC SPORTS NEWS PORTABLE AUDIO ENHANCER OMNI-DIRECTIONAL SOUND Visningsområde Display A.F.D. STD A.F.D. MULTI PLII MOVIE PLII MUSIC SPORTS NEWS P. AUDIO OMNI-DIR Automatisk output af den originale lyd x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD Funktionen til automatisk afkodning registrerer automatisk, hvilken type lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS eller standard 2- kanalsstereo) og udfører den korrekte afkodning efter behov. Med denne tilstand gengives lyden, som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes effekter (f.eks. rumklang). 38 DK

39 Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE, osv.), genereres der et lavfrekvenssignal, der sendes til subwooferen. Lyd fra flere højttalere x AUTO FORMAT DIRECT MULTI Denne tilstand gør det muligt at afspille lyd fra alle typer disks fra flere højttalere. Bemærk Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden. Afhængigt af disken eller kilden, kan den første del af lyden være skåret væk, når den optimale tilstand vælges automatisk. Hvis du vil undgå at der fjernes lyd, skal du vælge "A.F.D. STD". Lydeffekter x SPORTS Denne tilstand gengiver den løbende kommentering klart og med realistiske surroundeffekter som lyden fra jublende tilskuere, osv. x NEWS Denne tilstand gengiver kommentatorens stemme mere tydeligt. x PORTABLE AUDIO ENHANCER Denne tilstand gengiver et tydeligt, forbedret lydbillede fra en bærbar lydenhed. Tilstanden er helt ideel til MP3 og andre komprimerede musikformater. Surroundfunktioner Lyd fra 2-kanalskilder som cd'er med 5.1-kanalslyd x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde eller lydnuancer. Bemærk Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC, og multikanalskilden sendes direkte. Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC ikke tilgængelige. Bemærk Multikanals lineær PCM er ikke tilgængelig for "P. AUDIO". x OMNI-DIRECTIONAL SOUND Denne tilstand gengiver stereoeffekten overalt via de fem satellithøjttalere. Sådan deaktiveres surroundeffekten Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil "A.F.D. STD" vises på frontpaneldisplayet. Tip Lydfelterne gemmes for hver indgang, selvom du fjerner netledningen. Når du vælger en funktion, f.eks. "DVD" eller "TUNER", bruger systemet automatisk det lydfelt, der blev brugt sidst til den pågældende funktion. Hvis du f.eks. afspiller en dvd med lydfeltet Dolby Pro Logic II MOVIE og derefter skifter til en anden funktion, bruges lydfeltet Dolby Pro Logic II MOVIE igen, når du på et senere tidspunkt vender tilbage til at afspille dvd. 39 DK

40 Justering af niveau for bas, mellemtone og diskant Det er let at justere niveauet for bas, mellemtone og diskant. Film sent om aftenen Denne tilstand gør det muligt at høre lydeffekter eller tale som sad du i biografen, selvom lyden høres ved lav lydstyrke. Tilstanden er praktisk, hvis du ser film sent om aftenen. THEATRE TV?/1 AV?/1?/1 THEATRE TV?/1 AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD VIDEO TUNER/BAND DMPORT SOUND FIELD VIDEO TUNER/BAND DMPORT BD/DVD TOP MENU MENU F1 F2 BD/DVD TOP MENU MENU F1 F2 X, x, ANALOG DIGITAL A/B CLEAR DISPLAY G 0 ENTER F TOOLS/ OPTIONS g TONE NIGHT MODE AMP MENU TONE ANALOG CLEAR DISPLAY G DIGITAL 0 ENTER F A/B TOOLS/ OPTIONS g TONE NIGHT MODE AMP MENU NIGHT MODE RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. f MENU/HOME TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M > RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. f MENU/HOME TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M > TV X x TV X x 1 Tryk flere gange på TONE, indtil "BASS", "MIDDLE" eller "TREBLE" vises på frontpaneldisplayet. BASS: Justerer basniveauet ( 6,0 db til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). MIDDLE: Justerer mellemtoneniveauet ( 6,0 db til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). TREBLE: Justerer diskantniveauet ( 6,0 db til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). 2 Tryk på X/x for at justere. Den justerede værdi vises på frontpaneldisplayet. 3 Tryk på. Tryk på NIGHT MODE. "NIGHT" lyser på frontpaneldisplayet, og lydeffekten aktiveres. Sådan deaktiveres lydeffekten Tryk igen på NIGHT MODE. Bemærk "MIDDLE" vises, når du bruger S-AIR-funktioner med høretelefoner. Niveauet "MIDDLE" er dog ikke tilgængeligt, når der bruges høretelefoner. 40 DK

41 "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync? Når du tilslutter Sony-komponenter, der ikke er kompatible med "BRAVIA" Sync, med et HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles betjeningen som følger: Ettryksafspilning: Når du afspiller en komponent, f.eks. en Blu-ray Disc/dvdafspiller (optager), aktiveres systemet og tv'et automatisk og skifter til den korrekte HDMIindgang. System Audio Control: Når du ser tv, kan du vælge at sende lyden via tv'ets højttaler eller systemets højttalere. Slukning af systemet: Når du slukker tv'et, slukkes systemet og de tilsluttede komponenter også. "BRAVIA" Sync understøtter tv, Blu-ray Disc/ dvd-afspillere, AV-forstærkere, osv. af mærket Sony med funktionen Kontrol til HDMI. Kontrol til HDMI er en fælles kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Funktionen Kontrol til HDMI kan ikke bruges i følgende situationer: Når du slutter systemet til en komponent, der ikke understøtter funktionen Kontrol til HDMI. Når systemet og komponenterne tilsluttes på andre måder end via en HDMI-forbindelse. Sony anbefaler, at systemet sluttes til produkter, der understøtter "BRAVIA" Sync. Bemærk Afhængigt af den tilsluttede komponent kan funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke bruges. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til komponenten. Klargøring til "BRAVIA" Sync Hvis du vil bruge "BRAVIA" Sync, skal du aktivere funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent. Når du tilslutter et Sony-tv med funktionen Kontrol til HDMI, kan funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent indstilles samtidig ved at indstille funktionen Kontrol til HDMI på tv'et. C, X, x, c, THEATRE ANALOG DIGITAL A/B CLEAR TV?/1 AV?/1 SYSTEM STANDBY TV BD DVD SAT SOUND FIELD BD/DVD TOP MENU MENU DISPLAY G RETURN/EXIT TV CH - PRESET -. TV VIDEO TUNER/BAND 0 ENTER F f 1 Kontroller, at systemet er sluttet til tv'et og de tilsluttede komponenter (skal understøtte funktionen Kontrol til HDMI) med HDMI-kabler (medfølger ikke). 2 Tænd systemet, tv'et og de tilsluttede komponenter. 3 Vælg den indgang på systemet, der er sluttet til den komponent, som du vil have vist (BD, DVD, SAT), og skift HDMI-indgangen på tv'et, så der vises et billede fra den tilsluttede komponent. F1 g?/1 DMPORT F2 TONE NIGHT MODE AMP MENU TV CH + PRESET + TUNING - TUNING + m H M X TOOLS/ OPTIONS MENU/HOME > x?/1 Indgangsvælgere AMP MENU fortsættes 41 DK "BRAVIA" Sync-funktioner

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-167-824-61(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN610 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

Digital Surround Headphone System

Digital Surround Headphone System Digital Surround Headphone System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV MDR-DS4000 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå fare for brand eller stød må enheden ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-429-62(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG510 2007 Sony Corporation + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot