FM Stereo FM/AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo FM/AM Receiver"

Transkriptio

1 (1) (DK-FI-SE) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH130

2 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse. Dette symbol betyder, at brugeren skal være opmærksom på den varme overflade. Ved berøring under normal betjening kan overfladen være meget varm. Til kunder i USA Ejerens notater Modellen og serienumrene findes på bagsiden af enheden. Noter disse numre ned i området nedenfor. Henvis til dem, når du ringer til Sonyforhandleren vedrørende dette produkt. Modelnr. Serienr. Dette symbol skal advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig spænding" i produktets hylster, som kan være af en sådan størrelse, at den udgør en risiko for elektrisk stød for personer. Dette symbol betyder, at brugeren skal være opmærksom på de vigtige instruktioner i betjening og vedligeholdelse (service) i den vejledning, der fulgte med apparatet. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1) Læs disse instruktioner. 2) Opbevar disse instruktioner. 3) Læg mærke til alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6) Må kun rengøres med en tør klud. 7) Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8) Apparatet må ikke installeres i nærheden af radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9) Sikkerhedsforskrifterne for det polariserede stik eller stikket af jordingstypen skal overholdes. Et polariseret stik har to flade stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik af jordingstypen har to stikben og et tredje jordingsstikben. Det brede, flade stikben eller det tredje stikben har et sikkerhedsmæssigt sigte. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, kan du få en elektriker til at skifte den forældede stikkontakt. 10) Pas på, at der ikke trædes på netledningen, eller at den ikke bliver klemt sammen, især ved stikkontakter, stikdåser og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet. 11) Anvend kun ekstraudstyr/tilbehør, som anbefales af producenten. 2 DK

3 12)Anvend kun apparatet med den vogn, det stativ, den konsol eller det bord, som producenten anbefaler, eller som sælges sammen med apparatet. Hvis der anvendes en vogn, skal du passe på, at vognen ikke tipper, når den skubbes med apparatet ovenpå, så apparatet bliver beskadiget. 13)Stikket til apparatet skal trækkes ud i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid. 14)Al service skal foretages af en kvalificeret tekniker. Der skal foretages service, hvis apparatet er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske i apparatet, eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller har været tabt. Følgende FCC-erklæring gælder kun for den version af modellen, som er fremstillet til salg i USA. Andre versioner overholder muligvis ikke tekniske FCC-regler. BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Grænserne har til formål at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesejendomme. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og receiveren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som receiveren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for at få hjælp. FORSIGTIG Du skal være opmærksom på, at alle ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte dette udstyr. For at mindske risikoen for elektrisk stød skal højttalerledningen tilsluttes apparatet og højttalerne i overensstemmelse med følgende instruktioner. 1) Træk netledningen ud af stikkontakten i væggen. 2) Skræl mm af isoleringsmaterialet af ledningen. 3) Tilslut forsigtigt højttalerledningen til apparatet og højttalerne, så du ikke kommer til at røre ved højttalerledningens kerne med hånden. Træk desuden netledningen ud af stikkontakten i væggen, før du trækker højttalerledningen ud af apparatet og højttalerne. Til kunder i Europa Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. fortsættes 3 DK

4 Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU direktiver. Produktet er fremstillet af Sony Corporation, Konan Minato ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til adresserne i særskilte service- eller garantidokumenter. Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning er til model STR-DH130. Modelnummeret er placeret i det nederste højre hjørne af frontpanelet. Illustrationerne i denne vejledning er af den europæiske model og kan adskille sig fra din model. Forskelle i betjening er markeret som "kun europæisk model" i denne vejledning. Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver betjeningen af receiveren med den medfølgende fjernbetjening. Du kan også anvende knapperne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning... 4 Medfølgende tilbehør... 6 Beskrivelse og placering af dele... 7 Introduktion Tilslutninger 1: Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalerne : Tilslutning af audio-/videoudstyr : Tilslutning af antennerne : Tilslutning af netledningen Yderligere oplysninger Forholdsregler...29 Fejlfinding...30 Specifikationer...32 Indeks...34 Klargøring af receiveren Initialisering af receiveren Valg af højttalersystemet Justering af tonen Grundlæggende betjening Afspilning Visning af oplysninger på skærmpanelet Optagelse ved hjælp af receiveren Tunerbetjening Lytning til FM/AM-radio Faste FM-/AM-radiostationer (Preset Tuning) Modtagelse af RDS udsendelser (kun Europa-model) Menubetjening Brug af indstillingsmenuen Brug af fjernbetjeningen Ændring af tilknytninger af indgangsknap Nulstilling af indgangsknapper DK

6 Medfølgende tilbehør Betjeningsvejledning (denne vejledning) Hurtig installationsvejledning FM-ledningsantenne (1) Isætning af batterier i fjernbetjeningen Isæt to R6-batterier (størrelse AA) ved at sammenholde 3 og # på batterierne med diagrammet i fjernbetjeningens batterirum. AM-rammeantenne (1) Fjernbetjening (RM-AAU130) (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) Bemærkninger Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Bland ikke mangan-batterier og andre slags batterier. Udsæt ikke sensoren i fjernbetjeningen for direkte sollys eller kraftige lamper. Hvis du gør det, kan det medføre fejl. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skade forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Når du udskifter eller fjerner batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til deres standardindstillinger. I så fald du skal tilknytte indgangsknapperne igen (side 27). Når receiveren ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, skal alle batterierne udskiftes med nye. 6 DK

7 Beskrivelse og placering af dele Frontpanel qd qs qa Indikatorer på skærmpanelet qf SP A SP B MEMORY qg RDS MONO SLEEP ST qh A?/1 (tændt/standby) (side 18, 24) B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (side 14, 19) C INPUT SELECTOR (side 20, 22 25) D Displaypanel E Fjernbetjeningssensor Modtager signaler fra fjernbetjeningen. F MASTER VOLUME (side 20) G MUTING (side 20) H DIMMER Justerer lysstyrken på skærmpanelet i 3 niveauer. I DISPLAY (side 21) J BASS +/, TREBLE +/ (side 19) K TUNING MODE, TUNING +/, MEMORY/ ENTER (side 23, 25) L FM MODE (side 23) M PHONES-stik (side 30) fortsættes 7 DK

8 N SP A/SP B Tændes svarende til det anvendte højttalersystem (side 19). Disse indikatorer lyser imidlertid ikke, hvis højttalerudgangen er slået fra, eller hvis der er tilsluttet hovedtelefoner. O SLEEP Lyser, når sleep timeren er aktiveret (side 11). P Indstillingsindikatorer Lyser, når receiveren stiller ind på en radiostation. MEMORY En hukommelsesfunktion, f.eks. Preset Memory (side 24), osv. aktiveres. RDS (kun Europa-model) Indstillet på en station med RDS-tjenester. MONO Mono-udsendelse ST Stereoudsendelse Nummer på fast station (Nummeret skifter svarende til den faste station, du vælger). 8 DK

9 Bagpanel A Lydsignal-afsnit (side 14, 16) Hvid (L) Rød (R) AUDIO IN/OUT-stik PORTABLE IN-stik B ANTENNA-afsnit (side 17) FM ANTENNA-stik AM ANTENNA-terminaler C SPEAKERS-afsnit (side 14) 9 DK

10 Fjernbetjening Brug den medfølgende fjernbetjening til at betjene receiveren og andet udstyr. Fjernbetjeningen er indstillet til at styre Sony lyd-/video-udstyr. Du kan ændre indstillingen af indgangsknappen, så den passer til det udstyr, der er tilsluttet receiveren (side 27). RM-AAU130 wd ws wa w; ql qk qj qh qg qa qs qd qf Til styring af receiveren B?/1* (tændt/standby) Tænder receiveren eller sætter den på standby. C Indgangsknapper Vælg det udstyr, som du vil bruge. Når du trykker på en vilkårlig af indgangsknapperne, tændes receiveren. Knapperne er fra starten tilknyttet til styring af Sony-udstyr. G D.TUNING Angiver direkte indstillingstilstand. H ENTER/MEMORY Gemmer en station under betjening af tuneren. I AMP MENU Viser menuen til betjening af receiveren. K MUTING Slår midlertidigt lyden fra. Tryk på knappen igen for at slå lyden til. L MASTER VOL +**/ Indstiller lydstyrken for alle højttalerne samtidigt. N TUNING +/ Scanner efter en station. PRESET +/ Vælger faste stationer. FM MODE Vælger FM-modtagelsestilstand til mono eller stereo. P RETURN/EXIT O Vender tilbage til den forrige menu. Q, V/v/B/b Tryk på V/v/B/b for at vælge indstillingerne, og tryk derefter på for at angive/bekræfte valget. R DISPLAY Viser oplysninger på skærmpanelet. T Numeriske knapper** Stiller ind på faste stationer. 10 DK

11 V SLEEP Indstiller receiveren til automatisk at slukke på et bestemt tidspunkt. Hver gang du trykker på denne knap, ændres displayet cyklisk på følgende måde t t t t OFF Når Sleep Timer anvendes, lyser indikatoren "SLEEP" på skærmpanelet. Tip Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid, før receiveren slukker. Den resterende tid vises på skærmpanelet. Hvis du trykker på SLEEP igen, annulleres sleep timeren. * Hvis du trykker på AV?/1 (A) og?/1 (B) samtidigt, vil receiver og det tilsluttede udstyr blive slukket (SYSTEM STANDBY). AV-funktionen?/1 (A) skifter automatisk, hver gang du trykker på indgangsknapperne (C). ** Nummer 5, MASTER VOL +/TV VOL + og N- knapperne er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som reference under betjening af receiveren. Betjening af et Sony TV Hold TV (O) nede, og tryk derefter på knappen med orange påtryk for at vælge den ønskede funktion. Eksempel: Hold TV (O) nede, og tryk derefter på TV CH +. K MUTING Aktiverer TV'ets funktion til afbrydelse af lyden. L TV VOL +**/ Indstiller TV'ets lydstyrke. M MENU/HOME Viser TV-menuerne. N TV CH +/ Scanner efter faste TV-kanaler. P RETURN/EXIT O Vender tilbage til den forrige TV-menu. R DISPLAY Viser oplysninger om det aktuelle TV-program. S -/-- Vælger TV-kanalangivelsen. >10/ x Vælger kanalnumrene på den digitale CATV terminal. F.eks. skal du for at vælge 2.1 trykke på 2, >10/ x og 1. T Numeriske knapper** Vælger TV-kanalerne. W TV INPUT Vælger indgangssignalet. * Hvis du trykker på AV?/1 (A) og?/1 (B) samtidigt, vil receiver og det tilsluttede udstyr blive slukket (SYSTEM STANDBY). AV-funktionen?/1 (A) skifter automatisk, hver gang du trykker på indgangsknapperne (C). ** Nummer 5, MASTER VOL +/TV VOL + og N- knapperne er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som reference under betjening af receiveren. 1 Hold nede TV 2 Tryk på TV CH + A TV?/1 (tændt/standby) Tænder og slukker TV'et. H ENTER/MEMORY Angiver valgene. J TOOLS/OPTIONS Viser indstillinger af TV-funktioner. fortsættes 11 DK

12 Styring af andet Sony-udstyr Navn Blu-ray Disc-, DVD -afspiller a) Hvis du trykker på AV?/1 (A) og?/1 (B) samtidigt, vil receiver og det tilsluttede udstyr blive slukket (SYSTEM STANDBY). AV-funktionen?/1 (A) skifter automatisk, hver gang du trykker på indgangsknapperne (C). b) Nummer 5, MASTER VOL +/TV VOL + og N- knapperne er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som reference under betjening af receiveren. c) Kun MD-afspiller. d) F.eks. skal du for at vælge 2.1 trykke på 2, >10/ x og 1. Bemærkninger Ovenstående forklaring er kun beregnet som eksempler. Afhængigt af modellen af det tilsluttede udstyr, fungerer nogle af de funktioner, der er beskrevet idette afsnit, muligvis ikke sammen med den medfølgende fjernbetjening. Satellittuner, Videobåndoptager kabel-tv-tuner CD-afspiller MD-afspiller, Båndoptager A AV?/1 a) Strøm Strøm Strøm Strøm Tænd/sluk c) E POP UP/MENU Menu F TOP MENU Vejledning på skærmen H ENTER/MEMORY Enter Enter Enter Enter J TOOLS/OPTIONS Indstillingsmenmenu Indstillings- M MENU/HOME Menu Menu Menu N./> Spring nummer over Vælg kanal Søgeindeks Spring nummer over REPLAY /ADVANCE Afspil, hurtigt fremad Afspil, hurtigt fremad m/m Søg fremad, tilbage Hurtig fremad, tilbagespoling Hurtig fremad, tilbagespoling Spring nummer over Hurtig fremad, tilbagespoling N b) Afspil Afspil Afspil Afspil X Pause Pause Pause Pause x Stop Stop Stop Stop P RETURN/EXIT O Tilbage Tilbage, afslut Q Enter Enter Enter Enter Enter c) V/v/B/b Vælg Vælg Vælg R DISPLAY Skærm Skærm Skærm Skærm Display c) S -/-- >10/ x (.)prik d) Nummer > 10 Nummer > 10 CLEAR Ryd Ryd T Numeriske knapper b) Nummer Kanal Kanal Nummer Nummer c) 12 DK

13 Introduktion Du kan nyde dit lyd-/video-udstyr, der er tilsluttet receiveren ved at følge nedenstående enkle fremgangsmåde. Installation og tilslutning af højttalerne (side 13, 14) Tilslutning af audio-/videoudstyret (side 14, 16) Tilslutninger 1: Installation af højttalerne Denne receiver giver dig mulighed for at bruge et 2.0 kanals system. Eksempel på højttalersystemkonfiguration Venstre højttaler Højre højttaler Tilslutninger Klargøring af receiveren Se "5: Tilslutning af netledningen" (side 18) og "Initialisering af receiveren" (side 18). Valg af højttalersystemet (side 19) 13 DK

14 2: Tilslutning af højttalerne Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Venstre højttaler A 3: Tilslutning af audio-/ videoudstyr Tilslutning af lydudstyret Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble netledningen. Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller A A SPEAKERS B -terminaler* 1 10 mm (13/32") Højre højttaler B A Højttalerledninger (medfølger ikke) * Hvis du har et ekstra højttalersystem, kan du tilslutte dem til SPEAKERS B-terminalerne. Du kan vælge de højttalere, du ønsker at bruge med knappen SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på receiveren (side 19). Bærbar lyd A A Lydkabel (medfølger ikke) B Phono-kabel med stereohovedtelefonstik (medfølger ikke) MD-afspiller, båndoptager * Hvis du vil optage, skal du foretage denne tilslutning (side 22). 14 DK

15 Bemærkninger Når du lytter til et apparat, der er tilsluttet PORTABLE IN-stikket, kan lyden være forvrænget eller afbrudt. Det er ikke tegn på fejl og vil afhænge af det tilsluttede udstyr. Hvis lyden fra det apparat, der er tilsluttet PORTABLE IN-stikket, er meget blød, kan du prøve at skrue op for lyden. Men inden du skifter over til en anden indgang, skal du sænke lydstyrken for ikke at ødelægge højttaleren. Tilslutninger 15 DK

16 Tilslutning af videoudstyret Før tilslutning af ledninger skal du sørge for at frakoble netledningen. Til VIDEO IN-stikket på TV'et. Blu-ray Disc-afspiller, DVD -afspiller Videosignaler Lydsignaler A A A Til VIDEO INstikket på TV'et. Videosignaler Lyd signaler Til VIDEO INstikket på TV'et. Videosignaler Lyd signaler Satellittuner, Kabel-TV-tuner Videobåndoptager, DVD-optager A Lydkabel (medfølger ikke) * Hvis du vil optage, skal du foretage denne tilslutning (side 22). 16 DK

17 Bemærkninger Standardindstillingen for BD/DVD- og VIDEOindgangsknapperne på fjernbetjeningen er som følger: BD/DVD: Blu-ray Disc-afspiller VIDEO: Videobåndoptager Sørg for at ændre standardindstillingen for indgangsknapperne for BD/DVD (og VIDEO), så du kan bruge knappen til at styre din DVD-afspiller (og DVD-optager). Se "Ændring af tilknytninger af indgangsknap" (side 27) for at få flere oplysninger. Du kan også omdøbe BD/DVD- og VIDEOindgangen, så den kan blive vist på receiverens skærmpanel. Se "Navngive indgange" (side 20) for at få flere oplysninger. 4: Tilslutning af antennerne Før tilslutning af antennerne skal du sørge for at frakoble netledningen. FM-trådantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) Tilslutninger Bemærkninger For at forhindre opsamling af støj, skal AM rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andet udstyr. Sørg for at trække FM-trådantennen helt ud. Når FM-trådantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. 17 DK

18 5: Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen. Netledning Klargøring af receiveren Initialisering af receiveren Før receiveren anvendes første gang, skal den initialiseres ved udførelse af den følgende procedure. Denne procedure kan også bruges til at nulstille til standardindstillingerne. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til at foretage denne handling.?/1 Til stikkontakten i væggen 1 Tryk på?/1 for at slukke receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "CLEARING" vises på displaypanelet et stykke tid, hvorefter "CLEARED" vises. Ændringer eller justeringer af indstillingerne stilles nu tilbage til standardindstillingerne. 18 DK

19 Valg af højttalersystemet Justering af tonen Du kan vælge de højttalere, du vil lytte til, hvis du har tilsluttet højttalerne til SPEAKERS A- og B-terminaler. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til at foretage denne handling. SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gentagne gange for at vælge det højttalersystem, du ønsker at lytte til. For at vælge De højttaler, der er tilsluttet til SPEAKERS A-terminalerne De højttalere, der er tilsluttet til SPEAKERS B-terminalerne De højttalere, der er tilsluttet til både SPEAKERS A og B-terminaler (parallel tilslutning) Tændes SP A SP B SP A SP B Du kan justere højttalernes tonale kvalitet. BASS +/ TREBLE +/ Tryk på TREBLE + eller TREBLE gentagne gange for at justere diskantniveauet. Tryk på BASS + eller BASS gentagne gange for at justere basniveauet. Du kan justere fra -10 db til +10 db i trin på 1 db. Den indledende indstilling er 0 db. Klargøring af receiveren Sådan slukkes højttalerudgangen Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gentagne gange, indtil indikatorerne "SP A" og "SP B" på skærmen, ikke mere lyser. Bemærk Du kan ikke skifte højttalersystemet ved at trykke på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), når der er tilsluttet hovedtelefoner. 19 DK

20 Grundlæggende betjening Afspilning Indgangsknapper Sådan afbrydes lyden Tryk på MUTING. Funktionen til afbrydelse af lyden annulleres, når du gør følgende: Tryk på knappen igen. Forøger lydstyrken. Slukker for receiveren. Sådan undgår du at ødelægge dine højttalere Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue ned for lyden. AMP MENU Navngive indgange, V/v/B/b MUTING MASTER VOL +/ 1 Tænd det tilsluttede apparat. 2 Tænd receiveren. 3 Tryk på indgangsknappen for det ønskede udstyr. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. Den valgte indgang vises på skærmpanelet. Bemærk Når du trykker på TUNER, vises "FM TUNER" eller "AM TUNER" et øjeblik, og derefter vises frekvensen på skærmpanelet. 4 Afspil kilden. 5 Tryk på MASTER VOL +/ for at justere lydstyrken. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til indgange (undtagen TUNER) og få det vist på skærmpanelet. Det er nemmere at genkende angivelserne på skærmen, hvis det er udstyret, der er navngivet, og ikke stikkene. 1 Tryk på den indgangsknap, som du vil oprette et indeksnavn til. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Tryk på AMP MENU. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "NAME IN", og tryk derefter på eller b. Markøren blinker, og du kan indtaste et tegn. 4 Tryk på V/v for at vælge et tegn, og tryk derefter på B/b for at flytte indsætningspunktet tilbage eller frem. Tip Du kan vælge følgende tegntype ved at trykke på V/v. Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på b uden at vælge et tegn. 20 DK

21 Hvis du laver en fejl Tryk på B/b, indtil det ønskede tegn blinker, og tryk derefter på V/v for at vælge det korrekte tegn. 5 Tryk på. Det indtastede navn registreres. Visning af oplysninger på skærmpanelet Indgangsknapper Hvis du ser RDS-udsendelser (kun Europa-model) Navn på programtjeneste eller fast station* t Frekvens, bånd og nummer for fast station t Lydstyrkeniveau * Indeksnavnet vises kun, når du har tilknyttet ét til indgangen eller den faste station (side 20, 25). Indeksnavnet vises ikke, når der kun er indtastet mellemrum, eller det er det samme som indgangsnavnet. Bemærk Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke. Grundlæggende betjening DISPLAY AMP MENU 1 Tryk på den indgangsknap, som du vil se oplysninger for. 2 Tryk på AMP MENU, og tryk derefter på DISPLAY gentagne gange. Hver gang du trykker på knappen, ændres displayet cyklisk på følgende måde: Indeksnavn for indgangen* t Valgt indgang t Lydstyrkeniveau Hvis du lytter til FM- og AM-radio Navn på fast station* t Frekvens, bånd og nummer for fast station t Lydstyrkeniveau 21 DK

22 Optagelse ved hjælp af receiveren Du kan optage lyd fra audio-/videoudstyr ved hjælp af receiveren. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit optageudstyr. 1 Tryk på indgangsknappen til afspilningsudstyret. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Klargør afspilningsudstyret til afspilning. Sæt f.eks. den CD, du ønsker at kopiere, i CD-afspilleren. 3 Klargør optageudstyret. Sæt en tom MD, et tomt bånd eller videobånd i optageudstyret (tilsluttet til MD/TAPE AUDIO OUT- eller VIDEO AUDIO OUT-stik). 4 Start optagelsen på optageudstyret, og start derefter afspilningsudstyret. Tunerbetjening Lytning til FM/AM-radio Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den indbyggede tuner. Før du bruger den, skal du sørge for at have tilsluttet FM- og AM antennerne til receiveren (side 17). Tip Indstillingsskalaen til direkte indstilling er vist nedenfor. Område FM AM USA, Canada 100 khz 10 khz* Europa 50 khz 9 khz * AM-indstillingsskalaen kan ændres (side 24). Numeriske knapper TUNER D.TUNING Bemærkninger Nogle kilder er forsynet med copyright-beskyttelse for at forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis ikke i stand til at optage fra kilden. Lydjusteringer påvirker ikke signaludgangen fra fra MD/TAPE AUDIO OUT- eller VIDEO AUDIO OUT-stikkene. Mens kilden optages, kan receiverens automatiske standby-funktion starte og afbryde optagelsen. I så fald skal du sætte "AUTO.STBY" til "STBY OFF" (side 27). Du kan optage lyden fra det videoudstyr, der er tilsluttet til denne receiver. Men du kan dog ikke overføre billedet via denne receiver., V/v/B/b TUNING +/ FM MODE 22 DK

23 Automatisk indstilling på en station (Automatisk indstilling) Direkte indstilling på en station (Direct Tuning) 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på TUNING + eller TUNING -. TUNING + scanner fra stationer på lave til høje frekvenser og TUNING scanner fra høje til lave. Receiveren indstiller søgningen, så snart den modtager en station. Anvendelse af kontrolknapperne på receiveren 1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge FM- eller AM-bånd. 2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange for at vælge "AUTO". 3 Tryk på TUNING + eller TUNING -. I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST" blinker på skærmpanelet, skal du vælge monolyd, så lyden bliver mindre forvrænget. Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil indikatoren "MONO" lyser på skærmpanelet. Hvis du vil vende tilbage til stereotilstand, skal du trykke på FM MODE gentagne gange, indtil indikatoren "MONO" på skærmpanelet ikke lyser. Du kan indtaste en stations frekvens direkte ved hjælp af de numeriske taster. 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Tryk på D.TUNING. 3 Tryk på de numeriske knapper for at angive frekvensen. Eksempel 1: FM MHz (Kun modeller, der sælges i USA og Canada): Vælg 1 b 0 b 2 b 5 Andre modeller: Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Eksempel 2: AM 1,350 khz Vælg 1 b 3 b 5 b 0 Tip Hvis du har stillet ind på en AM-station, skal du indstille retningen af AM-rammeantennen for at opnå en optimal modtagelse. 4 Tryk på. Hvis du ikke kan stille ind på en station " MH" eller " khz" vises, og derefter vender skærmen tilbage til den aktuelle frekvens. Kontroller, at du har angivet den rigtige frekvens. Prøv at gentage trin 2 til 4. Hvis du stadig ikke kan stille ind på en station, anvendes frekvensen muligvis ikke i området. Tunerbetjening 23 DK

24 Ændring af AM-indstillingsskalaen (Kun modeller, der sælges i USA og Canada) Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til enten 9 khz eller 10 khz ved hjælp af knapperne på receiveren. Faste FM-/AM-radiostationer (Preset Tuning) Du kan gemme op til 30 FM- og 30 AMstationer som dine foretrukne stationer som faste stationer.?/1 TUNER Numeriske knapper TUNING MODE 1 Tryk på?/1 for at slukke receiveren. 2 Hold TUNING MODE nede, og tryk samtidigt på?/1. 3 Ændr den aktuelle AMindstillingsskala til 9 khz (eller 10 khz). Hvis du vil nulstille skalaen til 10 khz (eller 9 khz), skal du gentage ovenstående procedure. Bemærk Alle faste stationer slettes, når du ændrer indstillingsskalaen., V/v/B/b PRESET +/ ENTER/ MEMORY AMP MENU 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Stil ind på den station, du ønsker at indstille som en fast station ved hjælp af Automatic Tuning (side 23) eller Direct Tuning (side 23). 3 Tryk på ENTER/MEMORY. Du kan også bruge MEMORY/ENTER på receiveren. 24 DK

25 4 Tryk på de numeriske knapper for at vælge et nummer for en fast station. Du kan også trykke på PRESET + eller PRESET for at vælge et nummeret for en fast station. 5 Tryk på. Stationen er lagret med det faste stationsnummer. 6 Gentag trin 1 til 5 for at gemme en anden station. Stille ind på faste stationer 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Tryk på PRESET + eller PRESET - gentagne gange for at vælge stationen. Hver gang du trykker på knappen, kan du vælge en fast station på følgende måde: Du kan også trykke på de numeriske knapper for at angive den faste station. Hvis du vil indstille på det valgte, skal du trykke på. Anvendelse af kontrolknapperne på receiveren 1 Drej på INPUT SELECTOR for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange for at vælge "PRESET". 3 Tryk på TUNING + eller TUNING gentagne gange for at vælge den ønskede faste station. Navngivning af faste stationer 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Stil ind på den faste station, som du vil oprette et indeksnavn for (side 25). 3 Tryk på AMP MENU. 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "NAME IN", og tryk derefter på eller b. Markøren blinker, og du kan indtaste et tegn. 5 Tryk på V/v for at vælge et tegn, og tryk derefter på B/b for at flytte indsætningspunktet tilbage eller frem. Du kan indtaste op til 8 tegn ved navngivning af en station. Tip Du kan vælge følgende tegntype ved at trykke på V/v. Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på b uden at vælge et tegn. Hvis du laver en fejl Tryk på B/b, indtil det ønskede tegn blinker, og tryk derefter på V/v for at vælge det korrekte tegn. 6 Tryk på. Det indtastede navn registreres. Bemærk (kun Europa-model) Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på denne station, vises navnet Program Service i stedet for det navn, du har angivet. Tunerbetjening 25 DK

26 Modtagelse af RDS udsendelser (kun Europa-model) Denne receiver giver dig mulighed for at anvende RDS (Radio Data System), så radiostationer kan sende yderligere informationer sammen med det almindelige programsignal. Denne modtager har praktiske RDS-funktioner, såsom Program Servicenavnedisplay. RDS er kun tilgængelig for FM stationer.* * Ikke alle FM-stationer har en RDS-service, ligesom de heller ikke giver den samme type service. Hvis du ikke er bekendt med RDStjenesterne i dit område, skal du kontakte dine lokale radiostationer for at få oplysninger. Vælg en station på FM-båndet ved hjælp af direkte indstilling (side 23), automatisk indstilling (side 23) eller indstilling med fast station (side 25). Når du stiller ind på en station, der yder RDS tjenester, lyser "RDS", og programtjenestenavnet vises på skærmpanelet. Bemærk RDS kan ikke fungere korrekt, hvis den station, du har stillet ind på, ikke sender RDS-signalet, eller hvis signalstyrken er svag. Tip Mens et programtjenestenavn vises, kan du kontrollere frekvensen ved at trykke på DISPLAY gentagne gange (side 21). Menubetjening Brug af indstillingsmenuen Du kan tilpasse receiveren ved at foretage forskellige indstillinger med indstillingsmenuen., V/v/B/b RETURN/ EXIT O 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge det ønskede menupunkt, tryk derefter på eller b. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. Sådan vender du tilbage til den forrige skærm Tryk på B eller RETURN/EXIT O. Sådan afsluttes menuen Tryk på AMP MENU. AMP MENU Bemærk Nogle parametre og indstillinger kan blive vist nedtonet på skærmpanelet. Dette betyder, at de enten er utilgængelige eller faste og ikke kan ændres. 26 DK

27 Oversigt over menuerne x BALANCE (Højttalerbalance) Giver dig mulighed for at balancen mellem venstre og højre højttalere. Du kan du kan indstille BAL. L+10 til BAL. R+10 i trin på 1dB. Den indledende indstilling er BAL. 0. x NAME IN (Navngivning) Giver dig mulighed for at navngive indgange og faste stationer. Yderligere oplysninger finder du i Navngive indgange (side 20) og Navngivning af faste stationer (side 25). Brug af fjernbetjeningen Ændring af tilknytninger af indgangsknap Du kan ændre startindstillingerne for indgangsknapperne, så de passer til udstyret i dit system. Hvis du f.eks. tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller til SAT-stikket på receiveren, kan du indstille SAT-knappen på fjernbetjeningen til at styre Blu-ray Disc afspilleren. x AUTO.STBY (Automatisk standby) Du kan indstille receiveren til at skifte til standbytilstand automatisk, når du ikke betjener receiveren, eller når der ikke er nogen signaler til receiveren. STBY ON Skifter til standbytilstand efter ca. 30 minutter. STBY OFF Skifter ikke til standbytilstand. Bemærkninger Denne funktion virker ikke, når der er valgt indgang via TUNER. Hvis du anvender den automatiske standbytilstand og sleep timeren samtidigt, har sleep timeren højere prioritet. Bemærk Du kan ikke ændre tilknytninger for TUNER- og PORTABLE-indgangsknapperne. 1 Hold den indgangsknap nede, som du vil ændre tilknytningen for. Eksempel: Hold SAT nede. 2 Tryk på knappen svarende til den ønskede kategori, som vist i følgende tabel. Eksempel: Tryk på 8. Nu kan du bruge knappen SAT til at styre Blu-ray Disc-afspilleren. Menubetjening/Brug af fjernbetjeningen fortsættes 27 DK

28 Kategorier og tilsvarende knapper Kategorier Tryk på VCR 1 (kommandotilstand VTR 3) a) DVD-afspiller 2 (kommandofunktion DVD1) DVD-optager 3 (kommandofunktion DVD3) b) CD-afspiller 4 Euro Digital Satellite Receiver 5 DVR 6 (Digital CATV terminal) DSS 7 (Digital Satellite Receiver) Blu-ray Disc-afspiller 8 (kommandotilstand BD1) c) Blu-ray Disc-optager 9 (kommandotilstand BD3) c) MD-afspiller 0/10 Båndoptager -/-- a) Sony videobåndoptagere betjenes med indstillingen VTR 3, som svarer til VHS. b) Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med DVD optagerne, hvis du ønsker yderligere oplysninger. c) Se den betjeningsvejledning, der følger med Blu-ray Disc-afspilleren eller Blu-ray Discoptageren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om BD1- eller BD3- indstillingen. Nulstilling af indgangsknapper TV INPUT?/1 MASTER VOL 1 Mens du holder MASTER VOL nede, så tryk på?/1 og TV INPUT. 2 Slip alle knapper. Indgangsknapperne er nu nulstillet til standardindstillingen. 28 DK

29 Yderligere oplysninger Forholdsregler Sikkerhed Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og receiveren skal kontrolleres af en servicetekniker, før den igen tages i brug. Strømkilder Kontroller før betjening af receiveren, at driftsspændingen er den samme som den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af receiveren. Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Hvis du ikke skal anvende receiveren i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale. (Kun modeller, der sælges i USA og Canada) Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stikben bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler. Opvarmning Selvom receiveren bliver varm under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du anvender denne receiver ved høj lydstyrke, kan kabinettemperaturen på toppen, siderne og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre kabinettet, så du ikke brænder dig. Placering Anbring receiveren på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge receiverens levetid. Anbring ikke receiveren på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Læg ikke noget ovenpå kabinettet, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl. Anbring ikke receiveren i nærheden af udstyr, som f.eks. et TV, en videobåndoptager eller en båndoptager. (Hvis receiveren anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller og anbringes for tæt på dette udstyr, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er specielt sandsynligt ved brug af en indendørs antenne. Derfor anbefaler vi brug af en udendørs antenne). Vær forsigtig ved placering af receiveren på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen. Betjening Sørg for at slukke receiveren og tage stikket ud, før du tilslutter andet udstyr. Rengøring Rengør kabinettet, betjeningspanelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med receiveren. Yderligere oplysninger 29 DK

30 Fejlfinding Hvis et eller flere af følgende problemer opstår ved anvendelse af receiveren, kan du anvende denne fejlfindingsvejledning til at afhjælpe problemet. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter visse dele under reparation, kan disse blive bevaret. Strøm Receiveren er slukket automatisk. "AUTO.STBY" er indstillet til "STBY ON" (side 27). Funktionen Sleep Timer fungerer (side 11). Lyd Der kommer ingen lyd fra en af højttalerne. Tilslut et par hovedtelefoner til PHONESstikket for at kontrollere, at lyden sendes ud i hovedtelefonerne. Hvis der kun sendes én kanal ud i hovedtelefonerne, er udstyret måske ikke tilsluttet korrekt til receiveren. Kontroller, at alle kablerne er sat helt ind i stikkene i både receiveren og udstyret. Hvis begge kanaler sendes ud fra hovedtelefonerne, er højttaleren måske ikke tilsluttet korrekt til receiveren. Kontroller tilslutningen til den højttaler, som ikke udsender lyd. Kontroller, at du har tilsluttet både L- og R stikkene på et analogt udstyr, da analogt udstyr kræver både L- og R- stiktilslutninger. Brug et lydkabel (medfølger ikke). Der er ingen lyd fra et bestemt udstyr. Kontroller, at udstyret er tilsluttet korrekt til lydindgangsstikkene for det pågældende udstyr. Kontroller, at det eller de kabler, der bruges til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene i både receiveren og udstyret. Der er ingen lyd, uanset hvilket udstyr der vælges, eller der høres meget lav lyd. Kontroller, at alle tilsluttede kabler er sat helt ind i indgangs-/udgangsstikkene for de respektive stik på receiveren, højttalerne og udstyret. Kontroller, at både receiveren og alt udstyr er tændt. Kontroller, at MASTER VOLUME ikke er indstillet til "VOL MIN". Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) ikke er indstillet til "OFF". Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet. Tryk på MUTING for at afbryde funktionen til afbrydelse af lyd. Prøv at trykke på indgangsknappen på fjernbetjeningen eller dreje på INPUT SELECTOR på receiveren for at vælge det ønskede udstyr (side 20). Beskyttelsesmekanismen på receiveren er aktiveret. Sluk receiveren, løs kortslutningsproblemet, og tænd den igen. Der er kraftig brummen eller støj. Kontroller, at højttalerne og udstyret er tilsluttet rigtigt. Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i nærheden af en transformer eller motor og mindst 3 m fra et TV apparat eller fluorescerende lys. Hold lydudstyret væk fra TV'et. Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud fugtet med lidt sprit. 30 DK

31 Den venstre og højre lyd er ikke i balance eller er reverseret. Kontroller, at højttalerne og udstyret er tilsluttet rigtigt. Juster højttalerbalancen (side 27). Der kommer kraftigt brum, støj eller forvrængning fra det udstyr, der er tilsluttet PORTABLE IN-stikket. Kontroller, at udstyret er tilsluttet rigtigt. Det er ikke tegn på fejl og vil afhænge af det tilsluttede udstyr. Optagelse er ikke mulig. Kontroller, at udstyret er tilsluttet rigtigt. Vælg kildeudstyret med indgangsknapperne (side 20). Nogle kilder er forsynet med copyrightbeskyttelse for at forhindre optagelse. Hvis dette er tilfældet, kan du muligvis ikke optage fra kilderne. Tuner Tunerfunktion kan ikke vælges. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler. FM-modtagelse er dårlig. Brug et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at tilslutte receiveren til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Der kan ikke stilles ind på radiostationer. Kontroller, at antennerne er tilsluttet rigtigt. Indstil antennerne, og tilslut en ekstern antenne, hvis det er nødvendigt. Signalstyrken fra stationerne er for svag med automatisk indstilling. Brug direkte indstilling. Kontroller, at du har indstillet indstillingsskalaen rigtigt (ved indstilling på AM-stationer med direkte indstilling) (side 23). Der er ingen faste stationer, eller de faste stationer er blevet slettet (ved indstilling ved scanning af faste stationer). Faste stationer (side 24). Tryk på DISPLAY gentagne gange, så frekvensen vises på skærmpanelet. RDS fungerer ikke.* Sørg for at stille ind på en FM RDS-station. Vælg en kraftigere FM-station. Stationen, som du har stillet ind på, sender ikke RDS-signalet korrekt, eller signalet er svagt. Den ønskede RDS-information vises ikke.* Tjenesten kan være midlertidigt i uorden. Kontakt radiostationen, og find ud af, om de faktisk leverer den pågældende tjeneste. *Kun Europa-model. Yderligere oplysninger Receiver 31 DK

32 Fjernbetjening Fjernbetjeningen virker ikke. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på receiveren. Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og receiveren. Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage. Kontroller, at du vælger de rigtige indgangsknapper på fjernbetjeningen. Fejlmeddelelser Hvis der opstår en fejl, vises der en meddelelse på displaypanelet. Du kan kontrollere systemets tilstand ved at læse meddelelsen. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis der fortsat opstår problemer. PROTECT Der sendes uregelmæssigt output til højttalerne, eller receiveren er dækket, og ventilationshullerne er blokerede. Receiveren slukkes automatisk efter nogle få sekunder. Kontroller højttalertilslutningen, og tænd for strømmen igen. Sletning af hukommelsen Referenceafsnit For at slette Se Alle lagrede indstillinger side 18 Specifikationer LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER UDGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING: (Kun modeller i USA) Begge kanaler drevet med 8 ohms belastning, fra Hz. Nominel 90 W pr. kanal min. RMS-effekt, uden mere end 0,09 % total harmonisk forvrængning fra 250 mw til nominel udgang. Forstærkerafsnit Modeller til USA, Canada og Europa1) Mindste RMS-udgangseffekt (8 ohm, 20 Hz 20 khz, THD 0,09 %) 90 W + 90 W Stereoudgangseffekt (8 ohm, 1 khz, THD 1 %) 100 W W 1) Målt under følgende forhold: Område Strømkrav USA, Canada 120 V vekselstrøm, 60 Hz Europa 230 V vekselstrøm, 50 Hz Frekvenskurve Analog 10 Hz 70 khz +0,5/ 2 db (med BASS = 0dB, TREBLE = 0dB) Indgang Analog (PORTABLE IN) Følsomhed: 1 V/50 kohm S/N 2) : 96 db (A, 500 mv 3) ) Indgange Analog (Undtagen PORTABLE IN) Følsomhed: 500 mv/ 50 kohms S/N 2) : 96 db (A, 500 mv 3) ) Udgange Analog (AUDIO OUT) Spænding: 500 mv/ 10 kohms 32 DK

33 Tone Forstærkningsniveauer ±10 db, i trin af 1 db 2) INPUT SHORT (med BASS = 0 db, TREBLE = 0 db). 3) Vægtet netværk, indgangsniveau. FM-tunerafsnit Indstillingsområde Antenne Antenneterminaler 87,5 MHz 108,0 MHz FM-trådantenne 75 ohm, ubalanceret AM-tunerafsnit Indstillingsområde Område i trin af 10 khz USA, Canada 530 khz khz Indstillingsskala i trin af 9kHz 531 khz khz Europa 531 khz khz Antenne Rammeantenne Generelt Strømkrav Område USA, Canada Europa Strømkrav 120 V vekselstrøm, 60 Hz 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz Strømforbrug 200 W Strømforbrug (i standbytilstand) 0,3 W Mål (b/h/d) (ca.) 430 mm 132,5 mm 279 mm (17 5 1/4 11 tommer), inklusive fremstikkende dele og kontroller Vægt (ca.) 6,4 kg Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel. Yderligere oplysninger Nogle af de trykte kredsløbskort er ikke behandlet med brandhæmmende halon. 33 DK

34 Indeks A Afbrydelse af lyd 20 AUTO.STBY 27 B BALANCE 27 BASS 19 Blu-ray Disc-afspiller tilslutning 16 Båndoptager tilslutning 14 C CD-afspiller tilslutning 14 D DVD-afspiller tilslutning 16 DVD-optager tilslutning 16 F Fejlmeddelelser 32 Fjernbetjening 10 Første opsætning 18 H Højttalere installere 13 tilslutning 14 O Optagelse 22 R RDS 26 Ryd fjernbetjening 28 hukommelse 18 S Satellittuner tilslutning 16 Sleep timer 11 Super Audio CD-afspiller tilslutning 14 T TREBLE 19 Tuner tilslutning 17 Tuning automatisk 23 direkte 23 på faste stationer 25 V Videobåndoptager tilslutning 16 K Kabel-TV-tuner tilslutning 16 M MD-afspiller tilslutning 14 N Navngivning faste stationer 25 indgange DK

35

36 VAROITUS Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä. Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi. Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle. Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa. Tämä merkki varoittaa käyttäjää kuumasta pinnasta. Pinta saattaa olla kuuma, jos sitä kosketetaan normaalin käytön aikana. Yhdysvalloissa asuvia asiakkaita koskeva ilmoitus Omistajan merkinnät Tuotteen malli ja sarjanumerot on merkitty laitteen taustapuolelle. Kirjoita nämä numerot alla varattuun tilaan. Tarvitset nämä tiedot, kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevissa asioissa. Mallinro Sarjanro Tämä merkki varoittaa käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä tuotteen kotelon sisällä, joka saattaa olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun ihmiselle. Tämä merkki ilmoittaa käyttäjälle tärkeistä käyttöön ja ylläpitoon (huoltoon) liittyvistä ohjeista laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa. Tärkeitä turvallisuusohjeita 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoitukset. 4) Noudata kaikkia ohjeita. 5) Älä käytä laitetta veden lähellä. 6) Puhdista vain kuivalla liinalla. 7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8) Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 9) Älä poista virtajohdon suuntaispistoketta tai maadoitettua pistoketta. Suuntaispistokkeessa on kaksi nastaa, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi nastaa ja maadoitusnasta. Näiden pistokkeiden tarkoituksena on varmistaa käyttäjän turvallisuus. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi käytettävään pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan vanhentuneen pistorasian vaihtoa varten. 10) Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai taittumiselta, erityisesti pistokkeiden, liitinten ja laitteesta ulos tulevien kohtien osalta. 11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/ lisävarusteita. 2 FI

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-253-437-32(1) FM Stereo FM/M Receiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI STR-DE197 2004 Sony Corporation DVRSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot