Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon laatujärjestelmä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 12.9.2014 Työterveyshuollon laatujärjestelmä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Työterveyshuollon laatujärjestelmä Kari-Pekka Martimo, LT Työterveyshuollon ja työlääketieteen erik.lääk., Vaikuttava työterveyshuolto teeman johtaja ( asti)

3 Esityksen sisältöä Miksi laatujärjestelmäpakko tulee työterveysyksikköihin? Mitä laadulla ja laatujärjestelmällä tarkoitetaan? Prosessiajattelu ja jatkuva laadun parantaminen laatutyön pohjana Vaadittavan laatujärjestelmän sisällöstä Itse- ja vertaisarvioinnista toiminnan kehittämisen mahdollisuutena Laatuportaalista mahdollisuus niin työterveysyksiköille kuin koko palvelujärjestelmällekin

4 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö Työterveyshuollon järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatettavat yleiset periaatteet siten kuin tässä laissa säädetään sekä ottaen huomioon työterveyttä koskeva tietämys ja kokemus ja työterveyshuollon yleiset periaatteet. Työnantajan velvollisuus käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita Työterveyshuollon ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla tulee olla pätevyys sekä riittävällä täydennyskoulutuksella ylläpidetyt tiedot ja taidot. Työnantajan järjestettäväksi säädettyyn työterveyshuoltoon kuuluu työterveyshuollon toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta. Työterveyshuollon toiminnan sekä työterveyshuoltopalvelujen sisällön lääketieteellinen valvonta kuuluu STM:lle, Valviralle ja AVIlle siten kuin siitä erikseen säädetään. Työsuojeluviranomaisten on valvottava, että työnantaja järjestää tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitetun työterveyshuollon.

5 'Sateenkaari'-tutkimuskokonaisuus Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta ei toteutunut kovinkaan hyvin Suunnittelu ja työpaikkojen tarpeiden määrittäminen oli harvinaista Tavoitteet niin yleisellä tasolla, ettei niiden perusteella voi arvioida vaikuttavuutta tai edes seurata toteutumista Toimenpiteet rutiineja - eivät yhteydessä tarpeisiin, arviointi vähäistä. Toiminta erittäin yksilökeskeistä, ja työkin alkaa jäädä unohduksiin ja yleisen terveyden ja elintapojen varjoon. Vaihtelu HTTHK:n kriteerien mukaisella toiminnalla työterveyshuoltoyksiköiden välillä oli suuri. Kuitenkin asiakkaiden ja yhteiskunnan odotukset työterveyshuoltoa kohtaan ovat kasvaneet!

6 Arviointimenetelmät työterveysyksiköissä 2007 ja 2010 TTH Suomessa 2010 ja kehitystrendi , TTL ja STM, 2012

7 Asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä 708/ Työterveysyksiköllä on oltava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava kirjallinen laatujärjestelmä. Mitä on laatu? Mitä on laatujärjestelmä? Mikä on työterveysyksikkö, toimipiste, käyntipiste?

8 Laatuseminaari

9 Laatuseminaari

10 Laadun määritelmiä Tuotteen tai palvelun ne piirteet ja ominaisuudet, joihin perustuu tuotteen tai palvelun kyky vastata asiakkaiden ilmaisemiin tai heidän kokemiinsa tarpeisiin. (ISO 9001:n mukaan) Määrä, jolla terveyspalvelut lisäävät toivottujen terveysvaikutusten todennäköisyyttä yksilöiden tai väestöjen keskuudessa, ja ovat nykyisen tieteellisen tiedon mukaisia. (WHO:n mukaan) Työterveyshuollon laatujärjestelmä

11 Laadun periaatteet Palveluyrityksen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin yritys onnistuu vastaamaan asiakkaan odotuksiin (perusodotukset ja Wau!-elementit) Laatu rakentuu prosesseista Prosessit tuottavat tietoa, jota voidaan käyttää niiden parantamiseen Useimmat työntekijät pyrkivät laatuun Ei Kuka tämän teki? vaan Mikä teki tämän mahdolliseksi? Työterveyshuollon laatujärjestelmä

12 Laadun arviointi ODOTUKSET KOKEMUKSET ASIAKKAAN ARVIO LAADUSTA PALVELU PALVELU- ORGANISAATIO PROSESSIT EDELLYTYKSET TYÖNTEKIJÄT Tokyo Step: Laadun kehittämisen työkirja, TTL1994 Työterveyshuollon laatujärjestelmä

13 Laadun hallinta Näyttäkää, mitä teette! Määritelkää avainprosessit (HTTHK) Näyttäkää, miten teette! Kuvatkaa avainprosessit Tehkää kuten lupaatte/kuvaatte! Todistakaa toimintanne! Kerätkää tietoa prosesseista, auditoikaa Parantakaa toimintaanne! Jatkuva laadun parantaminen Työterveyshuollon laatujärjestelmä

14 STM:n perustelut asetusmuutokselle 5 Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta. Työterveysyksiköllä olisi oltava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava kirjallinen laatujärjestelmä, jotta työterveyshuoltopalvelujen laatua prosessien ja sisällön osalta voitaisiin seurata. (tavoite) Työterveyshuollon toiminta on vaikuttavaa silloin, kun se voi auttaa asiakasta, niin yksilöä kuin koko työpaikkaa, työterveyteen liittyvissä tarpeissa ja ongelmissa. (laadun määritelmä) Asiakkailla tulee olla mahdollisuus seurata ja arvioida palvelujen laatua esimerkiksi hankintapäätöksiä tehdessään ja palvelujen vaikuttavuutta arvioidessaan. (laatujärjestelmä) Laatujärjestelmään siirtymäaika olisi kaksi vuotta asetuksen voimaantulosta.

15 HTTHK:n mukaisia laadunpiirteitä asetuksen mukaan 1 Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. 2 Työterveyshuollon on tehtävä työpaikan tarpeista lähtevää suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa. 3 Työterveyshuollon on toimittava asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti. Työterveyshuollon toimintaan on sisällytettävä työterveysyhteistyössä työpaikan tarpeiden arviointi, toiminnan suunnittelu, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sekä laadun parantaminen.

16 HTTHK:n mukaiset palveluprosessit asetuksen mukaan 4 Työterveyshuollon sisällön määrittely 6 Työpaikkaselvitys 7 Terveystarkastus 8 Työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen 9 Neuvonta ja ohjaus 11 Ensiapuvalmius Ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyyden varmistaminen (ja ylläpitäminen)

17 Työterveyspalveluiden prosessimalli Tietojen keruu Tietojen muokkaaminen ja vertailu Johtopäätösten teko ja tavoitteiden asettaminen toiminnalle Vaikuttavien keinojen käyttö Seuranta ja arviointi TYÖTERVEYS- YHTEISTYÖ TYÖTERVEYS- YHTEISTYÖ Työterveyshuollon laatujärjestelmä

18 Laatujärjestelmä Järjestelmä sisältää määritelmänsä mukaisesti Johtamisen (tavoitteet, periaatteet, suunnitelmat, seuranta, mittaaminen ja kehittäminen) Toimintajärjestelmän (prosessit, henkilöstö ja osaaminen) Muut resurssit (esimerkiksi tietojärjestelmät) Yhteistyökumppanit Asiakkaat eli työpaikat Palveluprosessien tulee alkaa työterveysyhteistyöllä ja päättyä työterveysyhteistyöhön niin, että Jokaiselle prosessille asetetaan tavoitteet yhdessä Toiminnan tuloksia tarkastellaan yhdessä Tuloksia hyödynnetään eri tavoin työpaikoilla

19 Prosessiajattelu Kaikki toiminta voidaan kuvata palveluprosesseina, joita voidaan mitata ja parantaa sen pohjalta Keskeistä on, että Palvelun hyvin tuntevat muodostavat moniammatillisen ryhmän prosessin kuvaamiseen Määritellään, mistä prosessi alkaa työterveysyhteistyössä ja mihin se päättyy työterveysyhteistyössä Kuvataan palvelun oleelliset vaiheet (ei liian monta), joilla on merkitystä laadun (asiakaskokemus, vaikuttavuus) näkökulmasta Pyritään pitämään vaiheet samalla tasolla Jokaiseen vaiheeseen voidaan tehdä tarvittaessa aliprosessi Paras on hyvän pahin vihollinen HTTHK-oppaassa kuvataan mittareita, joita voi käyttää prosessin laadun seuraamiseen

20 Mari Antti-Poika 2002

21 Jatkuvan laadun parantamisen periaate Laatujärjestelmässä on tärkeää, että Koko henkilökunta tuntee prosessit ja toimii niiden mukaisesti Prosesseista kerätään reaaliaikaisesti tietoa, jota analysoidaan säännöllisin väliajoin laadun parantamisen pohjaksi Dokumentteja tarvitaan Laatujärjestelmän kuvaamiseen Prosesseja koskevan tiedon keräämiseen Arviointien dokumentointiin Tehtyjen laadun parannustoimenpiteiden dokumentointiin

22 Laadunarviointi /auditointi Työterveysyksikön laadunarviointi tulee tehdä kerran vuodessa. Laatuarvioinnissa käydään läpi yksikön kaikki toiminnot ja prosessit, johtaminen, henkilöstö ja muut resurssit, sekä yhteistyökumppaneiden toiminta. Laatuarvioinnin tarkoituksena on analysoida yksikön omaa toimintaa, arvioida toiminnan tuloksia ja luoda arvioinnin pohjalta kehittämishankkeet seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. Tämä jatkuvan kehittämisen periaate työterveysyksiköissä tarkoittaa koko henkilöstön osallistamista arviointiin ja kannustamista toiminnan kehittämiseen.

23 Toiminnan seuranta ITSEAUDIT BENCHMARKING ULKOINEN AUDIT Mitä teen? Miten teen? Voinko muuttua? Miten? YES Teenkö Teemmekö YES YES todella sitä Suoriudunko parhaalla YES mitä luulen tekeväni? kuten muutkin? NO mahdollisella tavalla? NO Mikä on Miksi olin väärässä? paras tapa? Haittaako se? Miksi? Miten? No Lähde: Thornham 1990, Vesa Vaaranen 1994 Tuota on vaikea uskoa osoita se! Mistä me tiedämme tämän? Ovatko kaikki TTH-yksikössä samaa mieltä? Ovatko asiakkaat samaa mieltä? Entä asiakastyöpaikat? Entä viranomaiset? Työterveysportti

24 Laadunhallinnan malli työterveysyksiköille HTTHK-opas 2014

25 Työterveysyksikön laatujärjestelmän ydinprosessit Johtamisen prosessit (suunnittelu, seuranta, kehittäminen, asiakkuudenhallinta) Yksikön tukiprosessit (henkilöstö, it-toiminnot, yhteistyökumppaneiden hallinta) Terveyden ja työkyvyn edistäminen Työpaikkaselvitys Toimintasuunnitelma Terveystarkastus Neuvonta ja ohjaus Työyhteisön kehittäminen Sairaanhoito Työterveysneuvottelu Ensiaputoiminta Työkykykoordinaatio Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Työkykyarvio Työterveysneuvottelu Neuvonta ja ohjaus Yhteistyö Kelan, tapaturma- ja eläkevakuutuslaitosten kanssa Erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen koordinaatio Työn ja työolojen kehittäminen ja muokkaus HTTHK-opas 2014

26 Kirjallisen laatujärjestelmän sisältö (1/2) Työterveysyksikön nimi ja yhteystiedot Yksikön esimiehen nimi ja arvo Työterveysyksikön asiakaskunta (työntekijät, yritykset) ja toimialarakenne (esim. kuvana) Työterveysyksikön henkilökunnan määrä (työaika) ammattinimikkeittäin (pätevyys ja osaaminen) Yleiset yksikön työterveyshuoltoa ohjaavat periaatteet Työterveysyksikön toimintokokonaisuus määritettynä

27 Kirjallisen laatujärjestelmän sisältö (2/2) Johtaminen Tukitoimet ja ulkopuoliset palvelut Prosessit Toimintaa kuvaavat indikaattorit Toiminnan seuraaminen ja mittaaminen Laatuarviointi ja -dokumentointi Kehittämistoiminta ja viestintä Henkilöstön osaamisen kehittäminen

28 Miten tehdä oikeita asioita oikein? OPERATIIVINEN KEHITTÄMINEN (laatutyötä) Vääriä asioita oikein Oikeita asioita oikein Vääriä asioita väärin Oikeita asioita väärin STRATEGINEN KEHITTÄMINEN (asiakkaiden tarpeiden selvittämistä)

29 Laadunvarmistuksen hyöty vaikuttavuuden näkökulmasta Kokki M, Saarnio H, Kauppinen M. SLL 25/92 vsk 47

30 Laatujärjestelmän valvonta Kelan korvausjärjestelmässä Työsuojeluvalvonnassa?

31 Laatuportaalin taustaa Työterveyshuolto Suomessa katsaus Perustuu STM:n tiedonsaantioikeuteen ja palvelee työterveyshuollon palvelujärjestelmän tilan ja kehittämistarpeiden selvittämistä Tehty vuosina 1992, 1995, 2000, 2004, 2007 ja viimeisin 2010: Pakollinen laatujärjestelmä työterveysyksikköihin 2016 alusta Sisältää auditointivelvoitteen ja vertaisarvioinnin Työterveyspalveluiden ostajien ja kansalaisten näkökulma Puuttuu puolueeton tieto työterveyspalveluiden tuottajista kattaa tulevaisuudessa terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajat valinnan tueksi ei sisällä työterveyshuoltoa Työterveysportti

32 Työterveysportti Työväline työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan Palvelu, johon työterveysyksiköt liittyvät, kun täyttävät velvollisuutensa ja päivittävät tietonsa Työterveyshuolto Suomessa katsaukseen Työterveyshuollon panokset (henkilöstön määrä ja koulutus), asiakkaat (yritys- ja henkilöasiakkaat) Välitön palaute suhteessa valtakunnan keskiarvoon Maksullisen laatuportaalin avulla työterveysyksiköt voivat arvioida omia palveluprosessejaan Työterveysyksiköt voivat hakea tietojaan tietokannasta omiin käyttötarkoituksiinsa (toiminnan kehittäminen, vertaisarviointi) Vertailu alueittain ja järjestämisvaihtoehdoittain, palveluntuottajan eri yksiköiden välillä, verkostonhallinta Julkinen tiedotus- ja informaatiokanava työterveyshuollon asiakkaille Käyttäjällä mahdollisuus todentaa palveluntuottajien laatu ja vertailla eri palvelujentuottajia, esim. palveluja kilpailutettaessa Työterveysportti

33 Laatuportaalin kolme näkymää STM/Työterveyslaitos: TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA TOIMINNAN OHJAUS (Työterveyshuollot Suomessa - katsaus) LAATU- PORTAALI Asiakasorganisaatiot: TIEDON HYÖDYNTÄJIÄ (maksuton näkymä perustietoihin - siltä osin kuin yksikkö antaa siihen luvan) Työterveysyksiköt: TIEDON TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN (maksuton, määräaikainen tietojen syöttö - maksullisessa palvelussa perustietojen lisäksi palveluprosesseja koskevia tietoja)

34 Kaikilta kerättävää tietoa resurssien laadusta Työterveyssopimusten lukumäärä Lakisääteiset/kokonaisvaltaiset Pk-työpaikat/kaikkiin sopimustyöpaikkoihin Työnantajat, joilla palkattua työvoimaa; maatalousyrittäjät; yksinyrittäjät tai ammatinharjoittajat Henkilöasiakkaiden lukumäärä Lakisääteisen/kokonaisvaltaisen sopimuksen piirissä Työterveyshenkilöstön lukumäärä Päätoimiset (>20 t/vk) ja osa-aikaiset (<20 t/vk) Pätevöittävä koulutus Erikoistuminen Täydennyskoulutus (www.palveluvaaka.fi) Työterveysportti

35 EHDOTUKSIA laatuportaaliin kerättäviksi prosessien laadun mittareiksi Terveystarkastukset Kuinka monta % (ei-)lakisääteiseen tarkastukseen kutsutuista tulee tarkastukseen? Kuinka suuri osa (%) tarkastuksessa käyneistä antaa palautteessaan 9-10/10? Työpaikkaselvitykset Kuinka isoon osaan (%) kaikista työpaikoista on tehty tps edellisen 12 kk:n aikana? (työpaikka = sopimuksen tehneet organisaatiot palveluita myyvissä / kustannuspaikat integroiduissa) Kuinka suuri osa asiakastyöpaikkojen edustajista pitää työpaikkaselvityksiä vähintään melko hyödyllisinä? Työkyvyn tuki Kuinka isoon osaan (%) yli 30 päivää sairauslomalla olleeseen on oltu yhteydessä? Kuinka monta kertaa/tuntia on hyödynnetty sosiaalialan asiantuntijaa työterveyshuollossa? Sairaanhoito Kuinka monella käynnillä (%) on otettu kantaa käyntisyyn liittymiseen työhön? Kuinka suuren osan (%) sairaanhoidosta hoitavat työterveyslääkärit? Mikä on hoitajien ja lääkäreiden vastaanottomäärien suhde? Neuvonta ja ohjaus Kuinka monta tuntia edellisen 12 kk:n aikana tt-lääkärit ja tt-hoitajat ovat osallistuneet neuvontaan ja ohjaukseen? Laatuavaimen tulokset Työterveysportti

36 Lopuksi Lakien ja asetusten mukainen toiminta on laadukasta Laadukas työterveyshuolto syntyy asiakastarpeisiin perustuvasta kustannusvaikuttavasta toiminnasta, josta vastaavat pätevät ammattilaiset Laatujärjestelmä tukee hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toiminnan dokumentoinnin ja mittaamisen vaatimuksilla Tavoitteena todennettavissa oleva laatu ja sen parantaminen Tulevaisuuden tavoitteena vaihtelun vähentäminen työterveyspalveluissa niin, että se voidaan myös todentaa Tuloksena laadukas, vaikuttava ja eettisesti kestävä työterveyshuolto

37 Kiitos!

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12. Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12. Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12 Työterveyshuoltolaki Opas työterveyshuoltolain soveltajille Helsinki 2004 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1556-6 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Väite: Vaikuttava toiminta muodostuu toiminnasta, joka seuraa toiminnan vaikutuksia

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Arto Laine Kela 1 Arjen haasteita työterveydessä Sairausvakuutuslain muutokset 1.1.2011 ja 1.6.2012 alkaen Yhteistyössä sovittu

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot