Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen]"

Transkriptio

1 Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakkuutus oon tärkeä osa Ruottin turvalisuussysteemistä. Ruottin sosiaalivakkuutus jällaa suurin piirthein kaikile jokka asuva eli oon töissä Ruottissa. Se antaa rahalista turvaa perheile ja lapsile, henkilöile joila oon heikentynny toimintakyky ja kans jos tullee siukkuus, saapi työvamman ja ko tullee vanhaksi. Ruottin EY-jäsenyyen kautta sulla saattaa olla oikeus saa sosiaalivakkuutusetuja (-förmåner) muissa EY-maissa. Sosiaalivakkuutusta hallittee Siukkakassa ja Pansuuniviranomhainen. Siukkakassa hoitaa avustukset ja korvaukset lapsiperheile, siukoile ja niile joila oon alentunnu toimintakyky. Pansuuniviranomhainen hoitaa pansuunit ja muut tuet vanhoile ja jälkhiinjäähneile (efterlevande). Tervetuloa Siukkakashaan [Välkommen till Försäkringskassan] Ruottin sosiaalivakkuutus jällaa suurin piirthein kaikile jokka asuva eli oon töissä Ruottissa. Ruottin EY-jäsenyyen kautta, sulla joka asut eli olet töissä Ruottissa, saattaa olla oikeus saa korvauksia sosiaalivakkuutuksesta muista EY-maista, jos sie eli joku sinun perheestä assuu eli oon töissä toisessa EY-maassa. Sosiaalivakkuutuksen pittää antaa rahalista turvaa elämän eri vaihheissa. Sen takia sosiaalivakkuutuksheen sisältyy vakkuutuksia ja avustuksia lapsiperheile, siukoile, henkilöile joila oon heikentynny toimintakyky ja vanheemille ihmisille kans. Siukkakassa hallittee sosiaalivakkuutusta ja pittää huolen siittä ette kansalaiset saava net korvaukset ja tuet/piitraakit joihin heilä oon oikeus. Jokku korvaukset oon oikeus saa sillä ko assuu Ruottissa. Toiset korvaukset vaativa ette sitä oon töissä Ruottissa. Tässä esitheessä oon hyvin lyhysti alustavvaa tietoa Ruottin sosiaalivakkuutuksesta. Sitä ei piä nähä lakitekstinä. Halvatko tietää enämpi? [Vill du veta mer?] Tässä esitheessä oon vain ylheistä informasuunia. Jos halvat tarkempaa informasuunia jostaki mistä esitheessä mainithaan, saatat lukea enämpi osotheesta Sielä oon syvempää informasuunia faktaplaavissa jokka saattaa kirjottaa ulos. Jos sulla ei ole Intternettiä, saatat aina kontaktata meän Asiakassentterin, telefooni Tämä jällaa aina: [Det här gäller alltid:] Ennenkö Siukkakasssasta saattaa saa korvauksen, sie hääyt täyttää vissit vaatimukset. Sillä sinun pittääki antaa vissiä tietoja Siukkakassale ko sie haet jotaki korvausta ja Siukkakassa arvioittee sitte net tiot ja päättää oonko sulla oikeus saa korvausta eli ei. 1 (13)

2 Siukkavakkuutus [Sjukförsäkringen] Jos tulet siukaksi [Om du blir sjuk] Jos sie tulet siukaksi etkä sen takia saata tehä töitä niinku tavalisesti, sie saatat joko saa korvausta sinun työnantajalta eli Siukkakassasta. Ko työnantajalta saapi korvauksen, sitä kuttuthaan siukkapalkaksi ja ko korvauksen saapi Siukkakassasta sitä kuttuthaan siukkarahaksi. 14 ensimäistä päivää [De första 14 dagarna] Sie, joka olet otettu töihin vähhiinthään kuukaueksi eli joka olet yhtä menoa ollu töissä 14 päivää, sulla oon normaalisti oikeus saa siukkapalkka työnantajalta sinun siukkaperiuutin ensimäisiltä 14 päivältä. Sinun pittää ilmottaa ette olet siukka sinun työnantajalle ensimäisenä päivänä ko et saata mennä töihin siukkuuen vuoksi. Sie, jolla ei ole työnantajaa, saatat saa siukkarahan Siukkakassasta jo siukkaperiuutin alusta lähtien. Se jällaa sinua joka olet työtön, tehtävänottaja (uppdrags-) eli yrittäjä. Se jällaa kans jos olet leetissä ja sulla oon vanhempainraha eli raskhausraha. Sinun pittää ilmottaa Siukkakassale ensimäisenä siukkapäivänä. Riippumatta siittä oonko sulla siukkapalkka eli siukkaraha, siukkaperiuutun ensimäinen päivä oon karensipäivä, ja siittä ei saa siukkapalkkaa eli siukkarahhaa. Jos sie olet yrittäjä, sulla oon 7 päivän peruskarensi ennenkö saatat saa siukkarahhaa. Sie saatat valita useaman karensipäivän ja sillä mallin pienentää siukkavakkuutusmaksoa. Mitä tapahtuu 14 päivän jälkhiin? [Vad händer efter 14 dagar?] Jos sie olet töissä (anställd) ja siukka pitemphään ko 14 päivää, sinun työnantaja tekkee ilmotuksen Siukkakassale. Siukkakassa arvioittee oonko sulla oikeus saa siukkarahhaa. Sie saatat saa siukkarahhaa normaalitasola korkeinthaan 364 päivää. Korvaus oon vähä pienempi ko 80 prosenttia sinun siukkarahhaaperustavasta tulosta. Saatat saa net 365 päivää 450 päivän periuutile (nuin 15 kuukautta). Niitä 450 päivää kuttuthaan raamiajaksi. Raamiaika pittää estää saamasta siukkarahhaa normaalitasola pitemphään ko 364 päivää sillä mallin ette sitä kirjottaa ittensä friskiksi väliaikhaisesti ja sitte taas hakkee siukkarahhaa. Siukkakassa ottaa yhtheyen sinun kans sillon ko saatat saa siukkarahhaa normaalitasola vielä korkeinthaan 30 päivää. Mitä tapahtuu jos saatan olla osan päivästä töissä? [Vad händer om jag kan arbeta en del av dagen?] Sie saatat saa neljäsosan, puoli, kolme neljäsossaa eli koko siukkarahan, ja se riippuu siittä kunka paljon saatat olla töissä. Ko Siukkakassa arvioittee sinun oikeutta saa siukkarahhaa, met kans harkittema jos sulla oon maholisuus osittain olla töissä siukkuuesta huolimatta. Saatanko saa reisukorvauksen sen eestä ko siukkapalkan eli siukkarahan? [Kan jag få reseersättning i stället för sjuklön eller sjukpenning?] Vississä taphauksissa sie saatat saa reisukorvauksen siukkarahan eestä. Se jällaa jos saatat olla töissä, mutta et saata kulkea töihin niinku tavalisesti. Sillon Siukkakassa maksaa lisäkostanukset reisuista töihin ja töistä kotia. 2 (13)

3 Jos sulla oon oma yritys [Om du har ett eget företag] Sie, jolla oon oma yritys, maksat itte sinun siukkavakkuutusmakson (-avgift). Saatat pienentää maksoa jos valittet useaman karensipäivän. Saatat valita joko 14, 30, 60 eli 90 karensipäivää. Työkyvyn arviointi rehapiliteerinkiketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Ensimäisitten 90 päivän aikana ko olet siukkakirjotuksessa, sulla oon oikeus saa siukkarahan jos et saata tehä sinun tavalista työtä sinun työnantajalla. 90 päivän jälkhiin sulla oon oikeus saa siukkarahan vain jos sie et saata tehä mithään työtä sinun työnantajalla. 180 päivän jälkhiin sulla oon oikeus saa siukkarahan vain jos et saata tehä mithään työtä tavalisila työmarkkinoila. Se ei kans jällaa jos Siukkakassa arvioittee ette oon rohki toennäköstä ette saatat mennä takasi töihin sinun työnantajalle ennen 365:ttä päivää. Sillon sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa työhön sinun työnantajalla jälkhiin 180:nenki päivän. Tämä ei jällaa jos nähhään kohtuuttomaksi arvioia sinun työkykyä töihin tavalisila työmarkkinoila. Ko sinun oikeutta siukkarahan saanthiin arvioihaan tällä mallin, sitä kuttuthaan rehapiliteerinkiketjuksi. Rehapiliteerinkiketju jällaa täyelisesti vain sitä jolla oon työsuhe (anställning). Jos sie olet yrittäjä, met arvioima sinun työkykyä suhtheessa sinun tavalishiin työtehtävhiin aina 180:heen päihvään saakka. Sen jälkhiin sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa koko työmarkkinoile. Jos sie olet työtön, sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa töihin koko työmarkkinoila jo siukkaperiuutin alusta. Mitä tapahtuu 364:n päivän jälkhiin? [Vad händer efter 364 dagar?] Sie saatat saa siukkarahhaa jatketulla tasola korkeinthaan 550 dagar (nuin puolitoista vuotta). Korvaus oon vähä pienempi ko 75 prosenttia sinun siukkarahhaaperustavasta tulosta. Jos sie saat siukkarahhaa jatketulla tasola hyväksytyn työvamman takia, aikaraijaa ei ole. Sinun häätyy hakea siukkarahhaa jatketulla tasola. Korvaus oon matalampi ko tavalisessa siukkarahassa. Poikkeustaphauksissa saatat saa useaman päivän jatketun tason siukkarahhaa. Sinun häätyy hakea useampia päiviä jatketun tason siukkarahhaa. Ei ole olemassa aikaraijaa sille kunka kauon sie saatat saa useampia päiviä siukkarahhaa jatketulla tasola. Jos sulla oon vakava siukkuus, sulla saattaa olla oikeus saa useampia päiviä normaalitason siukkarahhaa. Jos olet siukka kauon eli sulla oon heikentynny toimintakyky [Om du är sjuk länge eller har en funktions-nedsättning] Siukkakorvaus [Sjukersättning] Siukkakorvaus oon korvaus sulle joka et luultavasti koskhaan saata tehä kokopäivätyötä siukkuuen, vamman eli heikentynheen toimintakyvyn takia. Saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli neljäsosan siukkakorvauksesta, ja se riippuu siittä paljonko sinun työkyky oon heikentynny. Siukkakorvauksen saamisheen sinun häätyy olla vuen ikänen. Sinun työkyky häätyy olla heikentynny vähhiinthään neljäsosan kaikhiin töihin nähhen koko työmarkkinoila. Siihen kuuluvat netki työt joita järjestethään henkilöile joila oon heikentynny toimintakyky, esimerkiksi työt joista maksethaan palkkatuki (lönebidrag). 3 (13)

4 Sie saatat itte hakea siukkakorvausta, eli met saatama päättää ette vaihtama sinun siukkarahan siukkakorvauksheen. Aktiviteettikorvaus [Aktivitetsersättning] Aktiviteettikorvaus oon korvaus sulle joka olet nuori ja joka uskottavasti et pysty tekehmään kokopäivätyötä vähhiinthään vuen siukkuuen, vamman eli heikentynheen toimintakyvyn takia. Saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli neljäsosan aktiviteettikorvausta, ja se riippuu siittä paljonko sinun työkyky oon heikentynny. Sulle saatethaan myöntää aktiviteettikorvausta korkeinthaan kolmeksi vueksi kerrala. Aktiviteettikorvauksen saamisheen sinun häätyy olla vuen ikänen. Sinun työkyky häätyy olla heikentynny vähhiinthään neljäsosan kaikhiin töihin nähhen koko työmarkkinoila. Siihen kuuluvat kans työt joita järjestethään henkilöile joila oon heikentynny toimintakyky, esimerkiksi työt joista maksethaan palkkatuki. Sie saatat itte hakea aktiviteettikorvausta, eli met saatama päättää ette vaihtama sinun siukkarahan aktiviteettitukheen. Paljonko mie saan korvausta? [Hur mycket får jag i ersättning?] Siukkakorvaus ja aktiviteettikorvaus saattava perustua tulhoin eli olla karanttikorvausmuotoa. Karanttikorvauksen saat jos sulla oon olhee matalat tulot eli ei tuloja ollenkhaan. Koko tulhoinperustuva korvaus antaa sulle 64 prosenttia sinun oletetusta tulosta (antagande-), tulo jonka met räknäämä ette sulla luultavasti olis ollu jos olisit jatkanu töitä. Kunka paljon sie saat karanttikorvausta riippuu sinun iästä ja siittä kunka kauon olet asunu Ruottissa. Saatanko saa aktiviteettikorvausta ko käyn koulua? [Kan jag få aktivitetsersättning när jag går i skolan?] Jos sie jou ut jatkamhaan kouluaikaa sen takia ette sulla oon heikentynny toimintakyky, saatat saa aktiviteettikorvausta siltä ajalta ko käyt koulua. Tämä jällaa perus- ja jymnaasiakoulutason opintoja. Met saatama vississä taphauksissa tahtoa intyykin koululta eli tohturinlausunon joka näyttää ette sinun jatkoaika koulussa johtuu heikentynheestä toimintakyvystä. Asuntolisä [Bostadstillägg] Sulla, jolla oon siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saattaa olla oikeus saa asuntolissää. Paljonko sie saatat saa riippuu siittä paljonko sie maksat asunosta ja kunka isot tulot sulla oon. Jos et saata olla töissä tartunan takia [Om du inte kan arbeta på grund av smitta] Jos sulla oon joku tartunta ilman ette sie olet siukka, sie saatat saa tartunankantajarahan (smittbärar-). Tartunankantajaraha antaa sulle saman korvauksen ko siukkaraha. Jos hoiat omhaista [Om du vårdar en närstående] Jos jäät töistä pois hoitamhaan omhaista joka oon vakavasti siukkka, sie saatat saa omhaishoitajarahan. Saatat saa omhaishoitajarahan sillonki ko hoiat omhaista siukkatuala. Omhaishoitajaraha antaa saman korvauksen ko siukkaraha. 4 (13)

5 Jos tarttet apua ette alkaa töihin rehapiliteerinki [Om du behöver hjälp för att börja arbeta rehabilitering] Mitä rehapiliteerinki oon? [Vad är rehabilitering?] Siukkakirjotuksessa ollessa sitä joskus tarttee tukea ette saattaa taas alkaa töihin. Rehapiliteerinki oon yhtheinen käsite (begrepp) eri toihmeenpanoile jokka pitävä auttaa siukkoja ja loukkaintunheita saahmaan takasi maholisiman hyvän toimintakyvyn. Ensi käessä sinun työnantajalla oon vastuu siittä ette selvitethään sinun tarpheet ko oon kyse työelähmään suuntaavista rehapiliteerinki-insatsista. Siukkakassala oon vastuu siittä ette sinun rehapiliteerinkitarpheet huomioihaan ja ette rehapiliteerinki-insatsit koortineerathaan. Sulla ittelä oon vastuu siittä ette annat net tiot mitä tarvithaan ja ette osalistut sinun rehapiliteerinkin selvityksheen ja planerinkhiin. Ko sie osalistut työelähmään suuntaahvaan rehapiliteerinkhiin, sulla saattaa olla oikeus saa rehapiliteerinkikorvausta. Rehapiliteerinkikorvauksessa oon kaks ossaa: Rehapiliteerinkiraha jonka saat ko osalistut työelähmään suuntaahvaan rehapiliteerinkhiin. Rehapiliteerinkiraha oon yhtä iso ko sinun siukkaraha. Erityinen tuki jonka pittää kattaa vissit kostanukset semmosen rehapiliteerinkin yhtheyessä. Jos sie tulet siukaksi ulkomaila [Om du blir sjuk utomlands] EY:n/EES:än ja Sveitsin aluheila [Inom EU/EES och Schweiz] Ko sie lähet semestille, opiskelehmaan eli muusta syystä tilapäisesti olet muussa EY/ EES-maassa eli Sveitsissä, sulla, joka olet vakkuutettu Ruottissa, oon oikeus saa tarpheelista hoitoa samoila rahalisila ehoila (villkor) niinku sen maan kansalaiset jossa sie olet käymässä. Tavalisesti sie olet vakkuutettu Ruottissa jos sie asut eli olet töissä täälä. Sie hääyt kääntyä semmosen tohturin eli muun hoitopärsunaalin puohleen joka oon matkassa sen maan ylheisessä siukkahoitosysteemissä. Pohjosmaitten (Suomi, Norja, Tanska ja Iislanti) ulkopuolela sulla häätyy kans olla matkassa euruuppalainen siukkavakkuutuskortti, EY-kortti. Kortti näyttää ette sie olet vakkuutettu Ruottissa. Saatat tilata EY-kortin meän webpaikalta, SMS:in eli telefoonin kautta. Tarttenkos mie reisuvakkuutuksen kans? [Behöver jag en reseförsäkring också?] EY-kortti ei korvaa privaatti hoion kostanuksia. Eikä se korvaa sitä jos tarttet erikoistransportin kotimatkale, esimerkiksi ampulansilennon. Sillä se saattaa olla viisasta ottaa erilisen reisuvakkuutuksen jos sinun tavalinen kotivakkuutus ei korvaa semmosia kostanuksia. Mikä jällaa EY:n/EES:än ja Sveitsin ulkopuolela? [Vad gäller utanför EU/EES och Schweiz?] Joissaki maissa EY:n/EES:än ja Sveitsin ulkopuolela sulla saattaa olla oikeus saa vissiä hoitoa. Ruottila oon nykysin erilaisia siukkahoitosopimuksia tilapäisile käviöile Australiassa, Algeriassa, Quebecissä, Israelissa ja brittikanalisaarila Jersey, Guernsey ja Isle of man. Lue enämpi meän webpaikalta Jos meinaat lähteä maahan joka oon EY:n/EES:än ja Sveitsin ulkopuolela eli maahan jonka kans Ruottila ei ole sopimusta, sulla häätyy normaalisti olla privaatti vakkuutus joka korvaa maholiset siukkahoitokostanukset. 5 (13)

6 Jos sie loukkainut töissä [Om du skadar dig i arbetet] Jos sie loukkainut töissä eli työmatkala sie saatat saa korvausta työvammavakkuutuksesta. Tämä jällaa kans joitaki siukkuuksia jokka johtuva työstä. Työvammavakkuutus jällaa kaikkia jokka oon töissä työntekiöitä, tehtävänottajia (uppdrags-) ja yrittäjiä. Se jällaa kans vissiä opiskelioita joitten koulutuksessa oon erityisiä riskiä. Korvaus Työvammavakkuutuksesta saattaa olla siukkaraha, elinkorko (livränta) eli hoitokostanuksitten korvaus. Jälkheenjäähneetki saattava saa korvausta. Jos sie jou ut siukkakirjotuksheen työvamman takia, sie saat siukkarahan aivan niinku ko muutenki olet siukka. Saatat kans saa elinkorkoa, hammashoion korvausta ja korvausta jos tarttet erityisiä apuvälihneitä työvamman takia. Jos työvamma johtas kuolemhaan, sinun jälkhiinjäähneet saattava saa elinkorkoa eli hautausapua. Hammashoitovakkuutus [Tandvårdsförsäkringen] Jos sie tartet hammashoitoa [Om du behöver tandvård] Kaikila jokka asuva Ruottissa oon hammashoitotuki siittä vuesta lähtien ko täyttää 20. Lapsile ja nuoremille nuorile hammashoito oon kokohnaan ilhmainen. Hammashoitotuessa oon kaks ossaa. Ensinki hammashoitoavustus, joka ensi käessä oon aateltu käytettäväksi syyhniin ja etukätheen estävhään hoithoon, ja toiseksi korkeakostanussuoja. Korkeakostanussuoja tarkottaa ette ko oon laajempi hoito, niin ei tartte maksaa ko osan kostanuksista itte. Siukkakassa maksaa loput kostanuksista suohraan sinun hammaslääkärille. Ko sie ootat lasta [När du väntar barn] Vanhempainraha ootusaikana [Föräldrapenning under graviditeten] Vanhempainraha oon se korvaus jonka vanhemat saava ette saattava ottaa leetiä töistä ja hoitaa omia lapsia. Mutta sie saatat ottaa ulos vanhempainrahhaa jo siittä päivästä lähtien joka oon 60:nes ennen räknättyä synnyttämistä. Saatat ottaa ulos vanhempainrahan koko päivältä, kolme neljäsossaa, puoli, neljäsosan eli kaheksasosan päivästä. Se tarkottaa ette saatat lyhentää työaikaa eli olla kokohnaan leetissä. Vanhempainkoulutus [Föräldrautbildning] Sulla oon oikeus ottaa leetiä töistä ja käyä vanhempainkoulutuksessa jonka Äitiysneuvola (Mödravårds-), MVC, oornaa. Koulutuksen aikana kummatki vanhemat saattava ottaa ulos vanhempainrahan samala aikaa. Raskhausraha jos et saata eli et saa tehä töitä [Graviditetspenning om du inte kan eller får arbeta] Oon olemassa töitä joita oon hankala eli mahoton tehä ko sie olet raskhaana. Se saattaa johtua siittä ette työ oon fyysisesti rasittava eli siittä ette työmiljöössä oon riskiä. Ensi käessä sinun työnantaja pittää siirtää sinut muihin työtehtävhiin. Jos se ei mene, sie saatat hakea raskhausrahhaa. 6 (13)

7 Sulla oon oikeus saa raskhausrahhaa jos sulla oon fyysisesti rasittava työ, ja sinun työkyky raskhauen takia oon heikentynny vähhiinthään neljäsosala. Jos sie saatat olla töissä osan päivästä, sie saatat hakea kolme neljäsossaa, puoli eli neljäsosan raskhausrahasta. Sulla oon kans oikeus saa raskhausrahhaa jos sulla oon työ jota sie et saa tehä sillä ette työmiljöössä oon riskiä. Riskitekiät vaimoile jokka oon raskhaana saattaa esimerkiksi olla työtehtävät eli miljööt jossa sitä oon kontaktissa aihneitten kans jokka saattava olla haitaksi sinun lapsele. Sinun työantajalla oon vastuu tehä arvio saatatko sie jatkaa työtä eli et. Jos sie saat raskhausrahhaa sen takia ette työ oon fyysisesti rasittava, saatat saa korvausta korkeinthaan 50 päivä, varhaisinthaan 60:stä päivästä ennen räknättyä synnyttämistä. Jos sulta oon kieletty työn jatkaminen sen takia ette työmiljöössä oon riskiä, saat raskhausrahan joka päivältä ko kielto jällaa. Sie saatat saa raskhausrahhaa vain niin kauon ette oon 11 päivää jäljelä räknäthyyn synnyttämisheen. Niile viimisille 10 päiväle saatat sen siihan ottaa ulos vanhempainrahan eli semestin. Lapsiperheile [För barnfamiljer] Vanhempainraha [Föräldrapenning] Lapsile joka oon syntynhee ennen vuotta 2002 jällaava osiksi eri säänöt. Ota yhtheys meihin niin saat enämpi tietoja. Vanhempainraha oon se korvaus jonka vanhemat saattava saa ette voiva olla kotona töistä ja hoitaa omia lapsia. Vanhempainrahala sie vanhempanna saatat olla leetissä ja saa korvausta pitemistä yhtäjaksosista periuutista, yksittäisistä päivistä eli osista päivää. Vanhempainrahhaa saattaa ottaa ulos niin kauon ko lapsi täyttää kaheksan vuotta eli ko se oon lopettannu ensimäisen koululuokan. Jos teilä oon yhtheinen huolto lapsesta, teilä oon vanhempinna oikeus saa 240 vanhempainrahapäivää kumpiki. Näistä 60 päivää oon varattu teistä kummalekki. Muut päivät tet saatatta antaa toisele vanhemista. Jos sulla yksin oon huolto lapsesta, sulla oon yksin oikeus saa kaikki 480 päivää. Eri tapoja ottaa ulos vanhempainrahan [Olika sätt att ta ut föräldrapenningen] Jos halvat tehä lyhempiä työpäiviä, saatat ottaa ulos vanhempainrahan osan päivästä. Saatat ottaa ulos kolme neljäsossaa vanhempainrahasta jos tehet työtä korkeinthaan yhen neljäsosan normaalityöajasta, puoli vanhempainrahasta jos tehet työtä puolet normaalityöajasta ja niin eehleen aina kaheksasoshaan vanhempainrahasta jos tehet työtä korkeinthaan seittemän kaheksasossaa normaalityöajasta. Lapsen ensimäisenä elinvuona kummatki vanhemat saattava ottaa ulos vanhempainrahan samoilta päiviltä. Niitä päiviä kuttuthaan tuplapäiviksi. Vanhemat saattava korkeinthaan ottaa ulos 30 tuplapäivää. Lapsen ensimäisen elinvuen jälkhiin vanhemat ei saata olla leetissä samala aikaa ja saa koko vanhempainrahan samalta lapselta. Mutta tet saatatta olla leetissä samana päivänä, ottamalla vanhempainrahhaa puoli päivää kumpiki eli kahelta eri lapselta samana päivänä. 7 (13)

8 Tasa-arvopuunys [Jämställdhetsbonus] Tasa-arvopuunyksen pittää helpottaa vanhempia siinä ette net jakava vanhempainleetin tasasesti. Puunyksen saaminen vaatii ette teilä oon yhessä huolto lapsesta ko tet otatta ulos vanhempainrahan. Mutta ei teän tartte olla naimisissa eli asua yhessä. Tet että tartte hakea tasa-arvopuunystä, tet saatta sen suohraan kontule pari päivää sen jälkhiin ko oletta saahnee vanhempainrahan. Leetiä lapsen syntymisen yhtheyessä [Ledighet i samband med ett barns födelse] Sulla, joka olet pappa eli toinen vanhemista lapsele, oon oikeus olla leetissä kymmenen päivää väliaikhaisella vanhempainrahala sinun lapsen syntymän yhtheyessä. Sie saat ottaa ulos päivät aina kuuentheenkymmenentheen päihvään saakka siittä ko lapsi syntymisen jälkhiin tuli kotia. Atopteeraus [Adoption] Lapsen ulkomailta atopteerauksen yhtheyessä sie saatat saa atopteerausavustusta. Kansanvälisitten Atopteerauskysymyksitten Viranomhainen (MIA) eli ruottalainen tuomioistuin häätyy olla hyväksynny atopteerauksen. Lapsi joka atopteerathaan ei saa olla täyttyäny 10 vuotta. Vaikka olisit yksinhuoltaja saatat saa atopteerausavustusta. Atopteerauksen yhtheyessä, jos lapsi oon nuorempi ko 10 vuotta, vanhemilla oon oikeus olla leetissä ja saa väliaikhaista vanhempainrahhaa viis pävää kumpiki. Jos tet halvatta, tet saatatta sopia päivitten jaosta muula laila. Tet saatatta otta ulos päivät korkeinthaan kuueskymmenes päivä mukhaan räknätty siittä ko tet saitta lapsen omhaan huolthoon. Jos sie yksin olet atoptiivivanhempi, sulla oon oikeus saa kymmenen päivää. Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapset jokka asuva Ruottissa saava lapsilisän lapsen syntymän jälkheisestä kuukauesta. Lapsilissää maksethaan siihen saakka ko lapsi täyttää 16 vuotta. Lapsi joka oon täyttäny 16 vuotta ja käypi peruskoulua eli erityiskoulua (sär-) saattaa saa jatkettua lapsilissää. Vanhemat jokka ei asu yhessä, mutta joitten tykönä lapsi oon suunilheen puolet ajasta kummanki tykönä, saattava jakkaa lapsilisän. Monilapsikorotus maksethaan ulos auttomaattisesti jos sulla oon lapsilisä vähhiinthään kahesta lapsesta. Sie saatat kans saa monilapsikorotusta lapsesta joka oon täyttäny 16 vuotta ja jolla oon opintotuki (studiebidrag) eli jatkettu lapsilisä. Lapsilisä ja monilapsikorotus oon verottomia. Jos olet kotona siukan lapsen kans [Om du är hemma med sjukt barn] Jos sie jäät pois töistä sen takia ette huolat siukkaa lasta, sie saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa. Saatat kans saa väliaikhaista vanhempainrahhaa jos se joka pruukaa hoitaa lasta oon siukka ja kans ko sie käyt tohturissa eli lastenhoitosentraalilla sinun lapsen kans. Mutta sie et saata saa väliaikhaista vanhempainrahhaa jos sie olet kotona lapsen kans sen takia ette esikoulu eli koulu oon kiini. Saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa koko päivältä, kolme neljäsossaa, puoli, neljäsosan eli kaheksasosan päivästä. Vanhemat saattava saa väliaikhaista vanhempainrahhaa korkeinthaan 120 päivää lasta ja vuotta kohi. Mutta 60 päivän jälkhiin ei saata saa väliaikhaista vanhempainrahhaa jos se joka pruukaa hoitaa lasta oon siukka som. 8 (13)

9 Lapsi 12 ja 16-ikävuen välilä [Barn mellan 12 och 16 år] Vississä taphauksissa sie saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa siittäki lapsesta joka oon täyttäny kakstoista vuotta. Tämä jällaa jos lapsela oon suurempi tarve saa hoitoa ja huoltoa ko mitä oon tavalista samanikäshiin lapshiin verrattuna. Sulla häätyy olla tohturilta lausunto lapsen tilantheesta. Lapsele jolla oon pitkäaikanen siukkuus eli heikentynny toimintakyky Siukkakassa saattaa etukätheen päättää ette hälle kuuluu väliaikhainen vanhempainraha sittekki ko se oon täyttäny kakstoista vuotta. Vakavasti siukka lapsi joka ei ole täyttäny 18 vuotta [Allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år] Jos sie olet vanhempi jolla oon vakavasti siukka lapsi joka ei ole täyttäny 18 vuotta, saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa rajattoman määrän päiviä. Kummalaki vanhemalla oon oikeus saa korvausta samalta lapselta ja samalta ajalta. Sie tarttet erityisen tohturin lausunon joka totistaa lapsen vakavan siukkuustilantheen. Asuntoavustus [Bostadsbidrag] Lapsiperheet joila oon matalat tulot saattava saa asuntoavustusta. Paljonko sie saatat saa riippuu sinun tuloista, sinun asuntokostanuksista, asunon koosta ja siittä montako lasta sulla oon. Asuntoavustus oon ennakko (preliminärt) avustus. Sie haet avustusta sen perustheela mikkä tulot sie uskot ette sulla tuleva olheen vuen aikana. Se tarkottaa ette sie saatat joutua maksamhaan takasi rahhaa jos tulot sitte oon korkeamat ko räknätty. Jos sinun lapsela oon heikentynny toimintakyky [Om ditt barn har funktionsnedsättning] Hoitoavustus [Vårdbidrag] Sie saatat saa hoitoavustusta jos hoiat lasta jolla oon heikentynny toimintakyky eli pitkäaikanen siukkuus. Lapsi häätyy tarvita erityistä huolenpitoa ja hoitoa vähhiinthään kuus kuukautta. Sulla oon kans oikeus saa hoitoavustusta jos sulla oon suuret lisäkostanukset lapsen heikentynheen toimintakyvyn eli siukkuuen takia. Sie saatat saa hoitoavustusta siittä saakka ko lapsi oon syntyny ja sen vuen jyynikuukautheen saakka ko lapsi täyttää 19 vuotta. Hoitoavustus maksethaan sille vanhemista joka sitä hakkee eli sille jolla oon lainmukhainen huoltajuus lapsesta. Kahela vanhemalla oon maholisuus jakkaa hoitoavustuksen ulosmakson. Väliaikhainen vanhempainraha lapsesta joka oon 16 vuotta ja vanheempi [Tillfällig föräldrapenning för barn som är 16 år och äldre] Sie saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa siittäki lapsesta joka oon täyttäny 16 mutta ei 21 vuotta jos lasta suojaa laki tuesta ja palvelusta vissile joila oon heikentynny toimintakyky (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), (LSS). Jos lapsi ko se oon 21-vuotias käypi erityiskoulun (sär-) jymnaasiaa, eli hällä oon paha liikkumishäiriö ja käypi erityisessä jymnaasiakoulussa, sie saatat saa väliaikhaista vanhempainrahhaa sen vuen kevätärmiinan lophuun ko lapsi täyttää 23 vuotta. Sie saat väliaikhaista vanhempainrahhaa lapsesta joka oon täyttäny 16 vuotta vain ko sie hääyt olla poissa töistä sen takia ko lapsi oon siukka eli hällä oon tartunta. 9 (13)

10 Kontaktipäivät [Kontaktdagar] Jos sulla oon lapsi jota laki tuesta ja palvelusta vissile joila oon heikentynny toimintakyky (LSS) suojaa, saatat kans saa väliaikhaista vanhempainrahhaa kontaktipäivistä. Saatat käyttää kontaktipäiviä esimerkiksi ko osalistut vanhempainkoulutuksheen jossa saat oppia hoitamhaan lasta jolla oon heikentynny toimintakyky. Saatat kans käyttää niitä ko totutat lasta esikoulutoiminthaan eli käyt esikoulutoiminassa, koulussa eli koululastenhoiossa. Kontaktipäiviä saapi käyttää kymmenen joka lasta ja vuotta kohi. Päivät saattaa käyttää lapsen syntymästa siihen saakka ko lapsi täyttää 16 vuotta. Asistransikorvaus ja Piilituki [Assistansersättning och bilstöd] Jos sulla oon lapsi jota laki tuesta ja palvelusta vissile joila oon heikentynny toimintakyky (LSS) suojaa, saatat kans saa asistansikorvausta lapsesta. Sulla sattaa kans olla oikeus saa piilitukea. Katto osasta Jos sulla oon heikentynny toimintakyky, niin saat enämpi tietoa asistansikorvauksesta ja piilituesta. Jos tet eroatta [Om ni separerar] Elatus [Underhåll] Vanhemilla oon velvolisuus elättää omat lapset siihen saakka ko net täyttävä 18 vuotta, eli 21 vuotta jos lapsi vieläki käypi koulua. Jos lapsi tullee asuhmaan vain yhen kans vanhemista, toisen vanheman häätyy maksaa elatusavustusta (-bidrag). Jos se vanhempi jonka pittää maksaa, ei maksa eli maksaa liian vähä, se vanhempi jonka kans lapsi assuu saattaa hakea elatustukea (-stöd) Siukkakassasta. Jos lapsi vieläki käypi peruskoulua, jymnaasiaa eli vastaavaa ko hään oon täyttäny 18 vuotta, lapsela oon oikeus saa jatkettua elatustukea. Lapsen häätyy asua kotona toisen vanhemista kans. Tuki maksethaan suohraan lapsele. Koko elatustuki [Fullt underhållsstöd] Jos lapsi saapi koko elatustuen, se vanhemista joka ei asu lapsen kans häätyy maksaa takasi rahat Siukkakassale. Sulla, joka maksat takasi elatustukea, oon oikeus tehä vähenys niistä päivistä ko lapsi assuu sinun tykönä. Täyenystuki [Utfyllnadsbidrag] Ko met arvioima ette se teistä, joka ei asu lapsen kans, ei pysty maksamhaan koko elatustukea, lapsela saattaa olla oikeus saa täyenystukea (utfyllnads-). Se tarkottaa ette vanhempi maksaa sen summan, jonka met olema räknänhee ulos, sille vanhemista jonka kans lapsi assuu. Loput rahoista jokka lapsela oon oikeus saa, Siukkakassa maksaa ulos. Ko lapsi saapi täyenystukea, se vanhemista joka maksaa elatusavustusta ei tartte maksaa takasi mithään Siukkakassale. Tulhoin perustuva elatustuki vuorottain asumisessa [Inkomstprövat underhållsstöd vid växelvis boende] Jos lapsi vuorottain assuu suunilheen yhtä paljon teän kummanki tykönä, tet saatatta saa elatustukea vuorottain asumisessa. Se maksethaan ulos kummalekki vanhemalle. Tet että tartte maksaa takasi mithään Siukkakassale jos teilä oon elatustukea vuorottain asumisen perustheela. 10 (13)

11 Jos sulla oon heikentynny toimintakyky [Om du har funktionsnedsättning] Vammaskorvaus [Handikappersättning] Sie saatat saa vammaskorvausta (handikapp-) jos sie heikentynheen toimintakyvyn takia tarttet apua jokapäiväsessä elämässä eli apua ette saatat tehä töitä eli opiskella. Saatat kans saa vammastukea jos sulla oon lisäkostanuksia sinun siukkuuen eli heikentynheen toimintakyvyn takia. Sie hääyt tarvita apua vähhiinthään vuen ajan. Saatat saa vammaskorvausta siittä vuesta lähtien ko sie täytät 19 vuotta (sillon ko hoitoavustusoikeus loppuu). Ennenkö saatat saa vammaskorvausta sinun toimintakyky oon häätyny heikentyä ennenkö sie täytit 65 vuotta, mutta jos sie vieläki tarttet apua sie saat pittää vammaskorvauksen senki jälkhiin ko täytät 65. Asistansikorvaus [Assistansersättning] Sie saatat saa asistansikorvausta jos sinun toimintakyky oon heikentynny suuresti ja pysyvästi ja sie tarttet henkilökohtasta asistansia perustarpheitten kans. Tämä jällaa niin raahvaile ko lapsile. Henkilökohtasella asistansila meinathaan henkilökohtasesti anpassattua tukea jonka rajotettu määrä ihmisiä antaa eri tilantheissa. Perustarpheitten henkilökohtanen asistansi tarkottaa apua henkilökohtasen hykieenin, ruokailun, vaatittemisen ja riisumisen kans, apua keskustelhuin muitten ihmisitten kans eli muuta apua joka vaatii hyvvää tietoa sinun eli lapsen heikentynheestä toimintakyvystä. Ennenkö saatat saa asistansikorvausta Siukkakassasta sinun avuntarve perustarpheitten kans häätyy ylittää 20 tiimaa viikossa. Jos sie selviät vähemällä aikaa, sinun pittää kääntyä kunnan puohleen ette saat apua. Sie hääyt hakea ja saa myönettyä asistansikorvauksen ennenkö sie täytät 65 vuotta. Jos sulle ennen sitä oon myönetty korvaus, se jatkuu vaikka täytät 65. Piilituki [Bilstöd] Sie saatat saa piilitukea jos sulla oon suuria vaikeuksia liikkua paikasta toisheen ja vaikeuksia käyttää ylheisiä kulkuneuvoja pysyvän heikentynheen toimintakyvyn takia. Jos sulla oon lapsi jolla oon heikentynny toimintakyky saatat saa piilitukea jos tarttet piilin ette liikkua paikasta toisheen lapsen kans. Saatat kans saa piilitukea moturipyörän eli mupetin osthoon. Piilituessa oon neljä eri ossaa. Saatat saa avustusta/piitraakia piilin osthoon peruspiitraaki ja hankkimispiitraaki piilin muuttamisheen anpassauspiitraaki ajokortin ottamisheen piitraakia ajokorttikoulutuksheen. Apua asuntokostanukshiin nuorile [Hjälp med bostadskostnader för unga] Jos sie olet vuotta, saatat saa asuntoavustusta. Paljonko sie saatat saa riippuu sinun tuloista, sinun asuntokostanuksista ja asunon koosta. Asuntoavustus oon ennakko (preliminärt) avustus. Sie haet avustusta niitten tuloitten perustheela jokka sie uskot ette sulla tullee olheen vuen aikana. Se tarkottaa ette sie saatat joutua maksamhaan takasi rahhaa jos saat korkeamat tulot ko sie arvioittit. 11 (13)

12 Jos osalistut työmarkkinapoliittisheen ohjelhmaan [Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program] Aktiviteettituki [Aktivitetsstöd] Ko sie osalistut työmarkkinapoliittisheen ohjelhmaan, esimerkiksi työ- ja kehityskarantti, työmarkkinakoulutus eli työelähmään suuntautuva rehapiliteerinki, sulla oon oikeus saa aktiviteettitukea. Saatat kans saa aktiviteettitukea jos alotat oman yrityksen ko olet työtön eli riskeeraat jää työttömäksi. Aktiviteettituki räknäthään a-kassakorvauksen perustheela, mutta saatat saa aktiviteettitukea vaikka et täytä a-kassakorvauksen vaatimuksia. Net päivät joilta saat aktiviteettitukea räknäthään pois niistä päivistä ko sie olisit saanu korvausta a-kassasta. Se tarkottaa ette sulla saattaa vakkuutuskvuutti täyttyä (bli utförsäkrad) sillä aikaa ko sulla oon aktiviteettituki. Jos sulla täyttyy vakkuutuskvuutti, aktiviteettituen taso pienenee, mutta sulla oon vieläki oikeus saa aktiviteettitukea. Sulle joka olet työnantaja [För dig som är arbetsgivare] Vakkuutus siukkapalkkakostanuksile [Försäkring mot sjuklönekostnader] Sie joka olet työnantaja saatat ottaa vakkuutuksen Siukkakassasta yrityksen kostanuksile työntekiöitten siukkapalkoista. Tämä jällaa jos sinun palkkakostanukset yhele kalenterivuele yhtheensä ei arvioija ylittävän 130 hintaperusmäärää (prisbasbelopp). Ajankohtasen hintaperusmäärän löyät osotheesta Ajankohtaset määrät-länkin alta. Vakkuutus korvaa yrityksen kostanukset työntekiöitten siukkapalkoista siukkaperiuutin neljänestä päivästä lähtien. Vakkuutuksen makso räknäthään yrityksen palkkakostanuksesta ja prosenttisatsila josta met päätämä joka vuosi. Jos et ole tytyväinen päätöksheen [Om du är missnöjd med ett beslut] Jos sie et ole tytyväinen päätöksheen, saatat vaatia ette Siukkakassa ottaa uuen päätöksen eli saatat valittaa päätöksestä hallinto-oikeutheen (förvaltnings-). Jos olet sitä mieltä ette hallinto-oikeuenki päätös oon väärä, saatat valittaa kamarioikeutheen. Jos et vieläkhään ole tytyväinen, saatat valittaa korkeimphaan instanshiin, joka oon Hallitusoikeus (Regerings-). Mutta Hallitusoikeus harkittee vain kysymyksiä joila oon periaatheelinen merkitys. Vero ja teklarasuuni [Skatt och deklaration] Usseimat korvaukset Siukkakassasta oon verolisia ja monet oon kans pansuunia perustavat. Joka vuosi janyaarissa sie saat kontrollition Siukkakassasta teklarasuunia varten. Kontrollitiossa oon tiot siittä kunka paljon rahhaa sie vuen aikana olet saanu Siukkakassasta ja kans kunka paljon veroa oon veetty. 12 (13)

13 Ilmota muutoksista [Anmäl förändringar] Jos joku asia, joka saattaa vaikuttaa sinun oikeutheen saa korvausta, muuttuu, sulla oon velvolisuus ilmottaa siittä Siukkakassale. Tämä jällaa esimerkiksi jos sinun tulot muuttuva sinun asuntokostanukset muuttuva sie menet naimishiin eli eroat sie meinaat reisata ulkomaile pitemäksi aikaa eli mennä asuhmaan muuhun maahan. Jos sie et ilmota muutoksista, sie saatat joutua maksamhaan takasi rahhaa. Velvolisuuksia [Skyldigheter] Ilmota muutoksista Siukkakassale [Anmäl förändringar till Försäkringskassan] Sulla oon aina velvolisuus ilmottaa muuttunheista olosuhtheista joila oon merkitys oikeutheen saa korvauksia. Mitä tapahtuu jos saat liikaa korvausta? [Vad händer om du får för hög ersättning?] Jos sie saat jonku korvauksen johon sulla ei ole oikeutta, sie jou ut normaalisti maksamhaan takasi rahat. Tämä jällaa vaikka se ei olis sinun syy ette olet saanu korvauksen. Siukkakassa ilmottaa polisille ko eppäilee rikosta [Försäkringskassan polisanmäler misstänkt brott] Ette tietosesti antaa vääriä tietoja eli jättää ilmottamatta muutoksia jokka saattava vaikuttaa sinun oikeutheen saa korvausta saattaa olla rikolista. Siukkakassa ilmottaa polisille aina ko eppäilee ette oon kyse piitraakirikoksesta. Lissää tietoa [Mer information] Tässä esitheessä oon vain ylheistä informasuunia ja sitä ei saa nähä lakitekstiksi. Osotheessa oon enämpi tietoa sosiaalivakkuutuksesta ja syvempää tietoa yksittäisistä tukiasioista oon kans faktaplaavissa. Esitheen löytää kans helppolukusenna värsuuninna ja äänifiilinä meän webpaikalta. Jos halvat esitheen puhekasetilla eli pistekirjotettuna (punkt-), saatat tilata sen osotheesta Inläsningstjänst AB, telefooni Viranomhaisopas [Myndighetsguiden] Tähän met olema koohnee osotheita joittenki muitten viranomhaisitten webpaikoile. Meetlinki ja kunnitten elinkeinosekreteerari oon informasuunilähtheitä sulle jolla oon kysymyksiä töistä ja työmarkkinoista. Informasuunia pansuunista ja muista tuista vanheemille ihmisille ja jälkhiinjäähneile sie löyät osotheesta Jos sulla oon kysymyksiä veroista, mene osotheesheen Sosiaalihallituksen sivula oon muumuassa informasuunia huolto- asumis- ja kansakäymis-(umgänge) -kysymyksistä. Osotheessa saatat saa vastauksia kysymykshiin oman yrityksen alottamisesta. 13 (13)

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Sie joka olet nuori ja jolla oon matalat tulot saatat saa asuntoavustusta. Paljonko saatat saa, riippuu sinun tuloista, asumiskostanuksista

Lisätiedot

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?)

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?) Asuntoavustus lapsiperheile (Bostadsbidrag till barnfamiljer) Lapsiperheet joila oon pienet tulot saattava saa asuntoavustusta. Paljonko sie saat riippuu sinun tuloista, sinun asumiskostanuksista, asunon

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus TARKISTA RAHAT S V E R I G E S R I K S B A N K Ruottin setelit ja klopot/kolikot Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Vuona 2015 Riikinpankko alko

Lisätiedot

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä.

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät Sie tarttet sinun hamphaita joka päivä - ko sie syöt, naurat ja praatit. Eheät hamphaat ja terhveelinen suu oon tärkeitä

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Kaitasempi mutta terävämpi EU

Kaitasempi mutta terävämpi EU Kaitasempi mutta terävämpi EU 2014 Sentteriparttio/Centerpartiet halvaa nähjä kaitaseman mutta terävämän EU:n. Met tehemä työtä ette saaja EU:n joka tekkee vähempi asioita mutta tekkee net paremin. Sentteriparttio/Centerpartiet

Lisätiedot

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar Lapsikonvensjuuni Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar FN:in konvensjuuni lapsen oikeuk-sista, eli lapsikonvensjuuni niinku sitä kans kuttuthaan, hyväksythiin 1989. Lapsikonvensjuuni sisältää

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Näin Ruotti hallithaan

Näin Ruotti hallithaan Näin Ruotti hallithaan Hallituskansliin Yhtheysosasto Hallitus ja Hallituskanslii 3 Pääministeri ja valtioneuvokset 3 Näin toimii hallitus 3 Näin toimii Hallituskanslii 4 Hallituskansliin toiminta 4 Viranomaiset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Tehtävämme on. luottamusasia

Tehtävämme on. luottamusasia Tehtävämme on luottamusasia Potilaslautakunta Potilaslautakunnan tehtävänä on luoda toimivat yhteydet potilaiden ja henkilökunnan välille sekä tukea ja auttaa yksittäisiä potilaita. Kun käännyt meidän

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Ohjeita vanhuksile Din rätt till vård och omsorg En vägvisare för äldre översättning till meänkieli Sisältö Kukas saattaa saa apua? 3 Minkäs kans saattaa saa apua? 6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt Potilasvakkuutus kaikile Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie satut tärväintymhään hoijossa sulla saattaa olla oikeus korvauksheen potilastärväyslain mukhaan. Kaikki Ruottin maakäräjät

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11 Heidi Vaattovaara Synnyin vuoden 1969 marraskuussa Tornionjokilaaksoon Kolarin Vaattojärvelle. Lappilainen luonteeni on suora ja huumorini useimmiten hurttia. Olen ammatiltani äidinkielen opettaja ja vapaaaikaani

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Ruotsin vammaispalvelulaki

Ruotsin vammaispalvelulaki Ruotsin vammaispalvelulaki Kokemuksia 15 vuoden ajalta Ajankohtaisia muutostarpeita Huomisen haasteet Lakimuutokset ja muutosehdotukset riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tukholman kaupungin vammaisasiamies

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

2011 Bryggan.

2011 Bryggan. 2011 Bryggan www.riksbryggan.se @brygganorg Bryggan YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsille joilla on vanhemmat vankilassa/ tutkintavankeudessa/ valvontarangaistuksella 2011 Bryggan 2 3 Artikla, Lapsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 1 Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 PROLOGI Sofia ja Matti Sofia: Hei, minun nimi oon Sofia ja mie olen 12 vuotta vanhaa. Mie synnyin

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi

Perhepalikat uusiksi Perhepalikat uusiksi 1. 2. 3. 4. 5. Joustavoittaa perhevapaita Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Kannustaa isiä perhevapaille Kohtelee perheitä tasapuolisesti Ei lisää kustannuksia 1. Joustavoittaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 441/2008 vp Alle 3-vuotiaan diabeetikon vammaistuen myöntämisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Aikaisemmin alle 3-vuotiaan lapsen diabetes on automaattisesti oikeuttanut korkeimpaan

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

KANTELU Valtioneuvoston oikeuskanslerille (kirjaamo@okv.fi)

KANTELU Valtioneuvoston oikeuskanslerille (kirjaamo@okv.fi) KANTELU Valtioneuvoston oikeuskanslerille (kirjaamo@okv.fi) 1. TOIMINTA, JOTA KANTELU KOSKEE Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan puheenvuorot eduskunnan täysistunnossa torstaina 17.3.2016 ajalla

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot