Asuntolisä (Bostadstillägg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntolisä (Bostadstillägg)"

Transkriptio

1 Asuntolisä (Bostadstillägg) sulle jolla oon aktiviteettikorvaus eli siukkakorvaus (- till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning) Sie jolla oon aktiviteetti- eli siukkakorvaus saatat saa asuntolissää. Paljonko sie sitä saat, riippuu siittä paljonko maksat asunosta ja kuinka isot tulot sulla oon. Kuka saattaa saa asuntolissää? (Vem kan få bostadstillägg?) Sie saatat saa asuntolissää jos asut Ruottissa ja sulla oon siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, pansuuni eli invaliidikorvaus muusta EES-maasta. Leppäävät korvaukset (Vilande ersättningar) Jos sulla oon leppäävä siukka- eli aktiviteettikorvaus, saatat saa asuntolissää kaks vuotta. Paljonko mie saatan saa asuntolissää? (Hur mycket kan jag få i bostadstilääg?) Paljonko sie saat, riippuu siittä paljonko sie maksat asunosta ja kuinka isot tulot sulla oon. Korkeinthaan sie saatat saa korvausta 91 prosenttia asumiskostanuksista kruuhnuun saakka kuukauessa jos sie et ole naimisissa ja jos sie olet naimisissa. Se tarkottaa ette korkein korvaus joka maksethaan oon kruunua kuukauessa sulle joka et ole naimisissa ja kruunua kuukauessa sulle joka olet naimisissa. Net joila oon rekisteröity partneri, räknäthään naimisissa oleviksi, ja normaalisti räknäthään netki jokka asuva yhessä naimisissa oleviksi. Joissaki taphauksissa naimisissa olevat, räknäthään niinku net ei olis naimisissa. Se oon esimerkiksi jos toinen pariskunnasta assuu siukkakoissa (sjukhem). Jos asut kahenpetin asunossa erityisessä asumis-muo ossa (särskild boendeform) esimerkiksi sairaskoissa sie saatat saa asuntolissää kostanuksista kruuhnuun kuukauessa. Korkein maholinen korvaus oon silloin kruunua kuukauessa. Asuntolisän suuruus määräthään niin, ette met ensin räknäämä kuinka paljon asuntolissää sinun asumiskostanukset korkeinthaan oikeuttava sinua saahmaan. Siittä summasta met sitte vähenämmä vissin osan sinun tuloista. Lue enämpi tästä osassa Mitenkä asuntolisä räknäthään? Näin sinun asumiskostanus räknäthään (Så här beräknas din bostadskostnad) Jos tet oletta naimisissa, asumiskostanus räknäthään kummalekki puolet teän yhtheisestä asumiskostanuksesta. Joissaki taphauksissa med käytämä schabloonisummaa ko räknäämä asumiskostanuksen. Schabloonisummasta päätethään joka vuosi ja se perustuu esimerkiksi jällaahviin sähön ja öljyn hinthoin. Jos hyyräät asunon asumiskostanus oon sama ko hyyry ja siihen kuuluu lämmitys. Jos huushollisähkö kuuluu hyyhryyn, met vähenämmä sen schabloonisummala. Sie et saa räknätä matkhaan hyyryläisyhistyksen maksoa eli TV-kanalitten eli Internetin tillauksia (abonnemang). Jos hyyräät toiselta jolla oon kontrahti (i andra hand) asumiskostanus oon sama ko jos hyyrää asunon.

2 Jos sie asut insatsiasunossa (bostadsrätt) asumiskostanus oon vuosimakso johon kuuluu lämmitys. Jos huushollisähkö kuuluu makshoon, se vähenethään schabloonisummala. Jos otit lainaa ko ostit eli korjasit insatsin 70 prosenttia ränttykostanuksista räknäthään asumiskostanuksheen jos lainasit insatsia vasthaan. Jos asut omassa yhen perheen talossa asumiskostanus räknäthään näin: 70 prosenttia asunon lainan ränttykostanuksista sen jälkhiin ko maholinen ränttytuki oon vähenetty 70 prosenttia tonttihyyrystä kunnalinen fastiheettimakso lämmitys ja muut käyttökostanukset schabloonisummala. Jos asut omassa kahen perheen talossa asumiskostanus räknäthään samala mallin ko yhen perheen omasta talosta. Sen jälkhiin asumiskostanus jaethaan joka asunolle. Jos asut omassa talossa maatilala asumiskostanus räknäthään samala mallin ko omasta yhen perheen talosta. Saat ottaa matkhaan vain kostanukset ittestä asuntofastiheetistä, eli asuntorakenus ja tontti. Jos arenteeraat talon maatilala asumiskostanus oon arentimakso asunosta ja tontista lämmitys ja muut käyttökostanukset schabloonisummala. Jos asut osaketalossa (andelshus) eli omassa useaman perheen talossa Siukkakassa päättää vuosittain asumiskostanuksen suuruuesta ja se perustuu Ruottin keskimäärishiin asuntokostanukshiin. Jos sulla oon ilmanen asunto asumiskostanus räknäthään Verolaitoksen määräämitten säänöitten mukhaan. Jos asut asunossa jossa oon palvelua toimintarajoitheisile (service för personer med funktionsnedsättning) asumiskostanus oon se mitä maksat asumisesta. Erityinen asuntomuoto oon esimerkiksi siukkakoti ja ryhmäasuminen. Huomioitte ette sie et saa räknätä matkhaan muita maksoja. Tämä pienentää asumiskostanukset (Det här minskar bostadskostnaden) Sinun asumiskostanus räknäthään pienemäksi jos sie hyyräät asunon mööpelitten kans sulla oon alihyyryläisiä sie jaat asunon jonku lähheisen omhaisen kans sulla oon lapsiperheen asuntoavustus sulla oon elinkeinotoimintaa (näringsverksamhet) kotona. Näin sinun tulot räknäthään (Så här beräknas dina inkomster) Ansioyötyloitten (inkomst av yjänst), elinkeinotuloitten ja kapitaalituloitten lisäksi, met otama matkhaan vissit verottomat tulot ko räknäämä framile tulot joihin asuntolisä perustuu. Jos sulla eli sinun vaimola/miehelä oon varalisuutta, sille räknäthään varalisuuslissäys. Tulot räknäthään ennen veroa. Jos tet oletta naimisissa, tulot räknäthään yhtheen ja jaethaan sitte teän kesken.

3 Ansiotyötulot (Inkomst av tjänst) Ansiotyötuloiksi räknäthään palkka ja luontaiseut (naturaförmåner) (ruoka, biili, asunto) työsuhtheessa ulosmaksot privaatista pansuunivakkuutuksista siukkakorvaus ja aktiviteettikorvaus siukkaraha, rehabiliteerinkiraha ja siukkapalkka vanhempainraha (föräldrapenning) lastenhoitoavustus (vårdnadsbidrag) työttömyyskorvaus ja aktiviteettituki verolinen osa hoitoavustuksesta (vårdbidrag) korvaukset sopimus-ryhmäsiukkavakkuutuksista (AGS) elinkorko (livränta) ja semmoset jaksottaiset (periodiska) tulot. Elinkorola meinathaan työvammaelinkorkoa (arbetsskadelivränta) ja ammattisiukkuuselinkoron (yrkesskadelivränta) verolista ossaa. Jaksottaiset avustukset entiseltä mieheltä/vaimolta räknäthään kans työtuloiksi. Huomioitte ette saat tehä samat vähenykset työtuloitten kostanuksista, silloin ko deklaareeraat sen. Tämä jällaa esimerkiksi työreisuja, fakkikirjoja ja semmosta. Tulot elinkeinotoiminasta (Inkomst av näringsverksamhet) Jos sulla oon elikeinotoimintaa yksityisessä firmassa, enkelt bolag-muotosessa firmassa eli handelsbolagmuotosessa, tulot räknäthään matkhaan tukeaperustavhiin (bidragsgrundande) tulhoin. Saat tehä samat vähenykset ko silloin ko sie deklareeraat elinkeinotulot, mutta et saa vähentää alijäämää (underskott) aikasemilta vuosilta. Maholisuus vähentää oman pansuunivakkuutuksen maksoja oon osittain rajotettu. Kapitaalitulot (Inkomst av kapital) Kapitaalituloiksi räknäthään: ränttytulot osingot (utdelningar) kapitaalitulot omasuuen myynistä tulot privaattiasunon hyyräyksestä. Kapitaalituloista saat vain vähentää osan siittä mitä saat vähentää ko deklareeraat sen. Sie et saa vähentää ränttykostanuksia etkä hallintokostanuksia (förvaltningskostnader). Verottomat tulot (Skattefria inkomster) Nämät verottomat tulot räknäthään matkhaan ko sinun tukeaperustavvaa tuloa räknäthään: pansuunit, elinkorot ja työtulot maista EU:n ulkopuolela ja jokka lain eli tuplaverotussopimuksen mukhaan ei ole verotettavia Ruottissa rekryteerinkiavustus se osa verottomista stipentistä joka ylittää kruunua kuukauessa korvaus sopimusryhmäsaihrausvakkuutuksista (AGS) saihraustaphauksista ennen vuotta Varalisuuslissäys (Förmögenhetstillägg) Siukkakassa tekkee varalisuuslissäyksen joka sulla eli sinun miehelä/vaimola 31 joulukuuta vuotta ennen ko haet asuntolissää. Lissäys oon 15 prosenttia yhtheisestä varalisuuesta joka ylittää kruunun sille joka ei ole naimisissa ja kruunun naimisissa oleville. Varat ja velat räknäthään samalalaila mitä jällasi aikasempaa varalisuusveroa.

4 Poikkeus oon privaatti asuntofastiheetti ja insatsi jossa asut jatkuvasti. Niitä ei räknätä varalisuutheen. Eikä velkoja jokka oon otettu tätä omasuutta vasthaan, räknätä matkhaan. Omasuus joka räknäthään matkhaan varalisuutheen oon: privaatti asuntofastiheetti ja insatsi jossa sie et asu jatkuvasti osakheet (aktier), fondi-ossuuet ja muut arvopaperit kapitaalivakkuutukset rahat pankossa saatavat (fordran) rahassa kontantit yli kruunua biilit, venheet, asuntovaunut ja semmoset. OMX-listan osakheista, osakefonditten ja sekafonditten markkinanuteeratuista ossuuksista räknäthään 80 prosenttia nuteeratusta arvosta 31 joulukuuta vuotta aikasemin. Ränttyfonditten ossuuksista räknäthään koko arvo matkhaan. Kaikkia tuloja ei räknätä kokohnaan (Alla inkomster räknas inte fullt ut) Sinut tulot pienenethään ennenkö asuntolisän suuruus räknäthään. Se tarkottaa ensinki ette sie et tartte räknätä matkhaan ko vissin prosentin vissistä tuloista, ja ette saat vähentää vapaa-summan (fribelopp). Tulot jokka räknäthään 100 prosenttisesti oon (Inkomster som tas upp med 100 procent är) jälkhiin jäähneen pansuuni (efterlevandepension) siukkakorvaus ja aktiviteettikorvaus ulkomaalainen pansuuni eli invaliidikorvaus kapitaalitulot varalisuuslissäys. Tulot joista räknäthään 80 prosenttia oon (Inkomster som tas upp med 80 procent är) vanhempainraha (föräldrapenning) siukkaraha lastenhoitoavustus (vårdnadsbidrag) työttömyyskorvaus. Tulot joista räknäthään 50 prosenttia oon (Inkomster som tas upp med 50 procent är) työtulot ja elinkeinotulot. Vapaa-summa (Fribelopp) Niistä tuloista jokka sinun pittää räknätä matkhaan, vähenethään vapaa-summa (fribelopp). Se oon kruunua sulle jolla oon siukkakorvaus. Jos sulla oon aktiviteettikorvaus, vapaa-summa vaihtelee sinun iästä riippuen. Summa joka oon jäljelä ko vapaa-summa oon vähenetty, oon sinun pienenetty tulo (reduceringsinkomst), se tulo johon asuntolisä perustuu.

5 Mitenkäs asuntolisä räknäthään? (Hur beräknas bostadstillägget?) Korkeimasta maholisesta asuntolisästä jonka voit saa asumiskostanuksista vähenethään osa sinun pienenetystä tulosta. Vähenys oon 62 prosenttia pienenetystä tulosta kruuhnuun saakka 50 prosenttia pienenetystä tulosta joka ylittää kruunua. Asuntolisä räknäthään koko vuele. Summa jaethaan sitte kahelatoista ja maksethaan ulos joka kuukausi. Erityinen asuntolisä (Särskilt bostadstillägg) Sie joka saat asuntolissää, saata kans saa erityistä asuntolissää. Tämä jällaa jos sulla oon vähempi ko kruunua kuukauessa elämisheen ko olet maksanu asumiskostanukset. Jos olet naimisissa raja mennee kruunussa kuukauessa. Tätä kuttuthaan kohtuuliseksi elämäntasoksi ja räknäthään ulos hintaperusmäärän* (prisbasbelopp) avula. *Hintaperusmäärä seuraa yhtheiskunnan hintakehitystä. Vuele 2008 hintaperusmäärä oon kruunua. Tulot jokka vaikuttavat asuntolishään, vaikuttava kans erityisheen asuntolishään. Asuntolisäki räknäthään tuloksi. Mutta ko erityistä asuntolissää räknäthään, sinun tulot räknäthään sen jälkhiin ko vero oon veetty. Mutta oon olemassa kaks rajotusta. Sie et saa räknätä matkhaan korkeampaa asumiskostanusta ko kruunua kuukauessa jos sie et ole naimisissa eli kruunua kuukauessa jos sie olet naimisissa. (Naimisissa oleville asumiskostanus räknäthään kummalekki puolet teän yhtheisestä asumiskostanuksesta.) Ja aina räknäthään ette sulla oon vissi pieniin tulo kuukauessa ennen veroa, vaikka sula toelisuuessa olisit pienemät tulot. Sulla jolla oon siukkakorvaus, pieniin maholinen summa oon kruunua kuukauessa. Jos maksat 30 prosenttia veroa, pieniin maholinen kuukausitulo, ko räknäthään erityistä asuntolissää, oon kruunua kuukauessa ( = 5 740). Sulla jolla oon aktiviteettikorvaus, pieniin summa vaihtelee iän mukhaan. Sie et tartte tehä erityistä hakemusta ette saat erityistä asuntolissää. Mitenkä mie haen asuntolissää? (Hur ansöker jag om bostadstillägg?) Sie haet asuntolissää Siukkakassasta. Sie käytät eri blankettia riippuen siittä jos sie omistat asunon eli et. Jos sie olet naimisissa, sie ja sinun mies/vaimo jätättä yhtheisen hakenuksen asuntolisästä. Vaikka teistä vain yks hakis asuntolissää, molemitten häätyy jättää tulo- ja varalisuustiot. Tämä sen takia ko met räknäämä yhtheen teän tulot ko asuntolisän oikeutta räknäthään. Normaalisti sulle myönethään asuntolisä 12 kuukauelle. Mutta jos oon erityisiä syitä, sie saatat saa asuntolisän myönettyä 36 kuukauelle. Asuntolisän saattaa myöntää kolme kuukautta takasi käsin. Sie saatat valittaa jos piät ette Siukkakassa oon tehny väärin (Du kan överklaga om du tycker att Försäkringskassan gjort fel) Jos piät ette Siukkakassa oon tehny väärän päätöksen asuntolisästä, met saatama tehä uuen päätöksen. Kirjota siinä taphauksessa Siukkakassale viimisthään kaks kuukautta sen jälkhiin ko saat päätöksen, ja taho niiltä uusi päätös. Jos piät ette se uusiki päätös oon väärä, sie saatat valittaa siittä lääninoikeutheen (länsrätt). Lääninoikeuen tuomiosta saattaa valittaa kamarioikeutheen. Ennenkö kamarioikeus ottaa asian käsittelhyyn, siihen kuitenki tarttee erikoisharkintaluvan (prövningstillstånd).

6 Ilmota aina muutoksista! (Anmäl alltid förändringar!) Jos sinun tulot laskeva, hyyry nousee eli sinun ekonoomi muuten muuttuu, sulla saattaa olla oikeus saa korkeaman asuntolisän. Ilmota sen takia niistä Siukkakassale! Mutta sie olet kans velvolinen ilmottamhaan Siukkakassale jos sinun eli sinun vaimon/miehen tulot huomattavasti nousevat jos sie vaihtat asuntoa, saat alihyyryläisiä eli sinun asumistilane muuten muuttuu jos sie menet naimishiin eli eroat. Jos sie et ilmota näistä muutoksista, sie saatat joutua maksamhaan takasi. Huomioitte, ette jos meinaat reisata ulkomaile pitemäksi aikaa eli siirtyä asuhmaan toisheen maahan, sie hääyt ilmottaa siittä Siukkakassale, ja se oon sen takia ette ulkomaila olo saattaa vaikuttaa sinun oikeutheen saa asuntolissää. Jos sulla oon kysymyksiä, soita meän asiakaspalvelhuun (kundcenter) Faktaplaavi ei ole lakitekstiä. Siukkakassa kollaa Siukkakassa kollaa net tiot jokka sie jätät. Net saattava jällata tuloja, poissa-oloa töistä, siviili-tilanetta eli missä sie asut. Met vaihtama tietoja muitten viranomhaisitten kans ja käytämä meän rekisteriä rinnakkain muumuassa CSN:in, a-kassoitten ja Verolaitoksen kans. Se oon rikolista ette tietosesti ja tahahlaan jätää vääriä tietoja eli jättää antamatta tietoja muutoksista, jokka saattava vaikuttaa oikeutheen saa korvauksia. Siukkakassa ilmottaa poliisille kaikki mitä eppäilemmä avustusrikokseksi (bidragsbrott).

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus oon tuki sulle joka olet nuori ja joka, siukkuuen eli muun toimintakykyä heikentävän

Lisätiedot

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa.

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa. Met ehotamma ette sie vain luet pdf- fiilin särmilä, etkä lattaa sitä omhaan taattorhiin. Joissaki taphauksissa pdf- fiili latathaan auttomaattisesti ko sie aukaset sen. Poista (radera) silloin fiili otsikon

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA Kaj Chydeniuksen dissonanssia Kaj Chydeniuksen äiti ja faariska olit molemin suomenruottalaisia, jokka muutit rannikolta Kymijoen laksoon.

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Aila Postareff-Jurvelin

Aila Postareff-Jurvelin Aila Postareff-Jurvelin IAA: Näin niin kuin heti alkuun, kertoisitteko, mitkä teidän tehtävänne tuolla Postissa ovat? T: Mää oon -96 vuodesta asti vastannut - tai no silloin oon ollu asiakassuhdevastaava,

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot