Siukkaraha [Sjukpenning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siukkaraha [Sjukpenning]"

Transkriptio

1 Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki taphauksissa aikaa saattaa pitentää. Sanalista viimiseksi tässä tekstissä Jos olet töissä [Om du är anställd] Sie joka olet töissä, saatat saa siukkarahhaa ko sulla ei ennää ole siukkapalkaa työnantajalta, jos siis olet siukka pitemphään ko 14 päivää. Työntaja tekkee silloin ilmotuksen Siukkakassale. Sie saatat itte nähä jos siukaksi ilmotus oon tehty Minun sivuila/mina sidor osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa. Jos haet Minun sivutosotheen kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. Jos sie jo olet saanu siukkarahhaa 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie hääyt kans täyttää blanketin siukkarahasta jatkotasola eli hakemuksen useamista päivistä normaalitasola. Jos sie et saa siukkapalkkaa sinun työantajalta, sulla saattaa olla oikeus saa siukkaraha siukka-periuutin alusta saakka. Jos sulla ei ole työtä eli olet leetissä [Om du saknar anställning eller är ledig] Sie saatat saa siukkarahan siukka-periuutin alusta jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] työtön vanhempainvaphaala leeti ja sulla oon raskhausraha [graviditetsspenning]. Ilmota ittesti siukaksi Siukkakassale sinä päivänä ko tulet siukaksi. Helpoimiten sie tehet sen osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa Minun sivuilta/mina sidor. Jos sie haet Minun sivuitten kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. 1 (8)

2 Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. Ko met olema saahnee sinun ilmotuksen, met lähätämmä blanketin Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Sie hääyt täyttää blanketin ja lähättää sen meile takasi, niin ette met saatama maksaa sulle siukkarahan. Jos sie olet saanu siukkarahhaa jo 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie häyt täyttää hakemuksen siukkarahasta jatkotasaloa eli hakemuksen useamista siukkarahapäivistä normaalitasola. Tohturin intyygi [Läkarintyg] Kaikila jokka oon siukkakirjotuksessa pitemphään ko seittemän päivää, häätyy olla tohturin intyygi [läkarintyg]. Joissaki taphauksissa työnantaja eli Siukkakassa saattaa vaatia tohturin intyygin jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tohturin intyygiä sinun työnantaja ja Siukkakassa käyttävä ko arvioivat onko sulla oikeus saa siukkapalkkaa ja siukkarahhaa. Intyygi ei auttomaattisesti anna sulle oikeutta niihin korvaukshiin. Intyygisää tohturin pittää kuvata mitenkä siukkuus vaikuttaa sinun työkykhyyn ja kirjottaa kuinka kauon sie tarttet olla siukkakirjotuksessa. Sen takia ette siukkakirjotusaika samoile diagnoosile ei vaihtelis eri tohturitten ja eri maanositten välilä, oon olemassa kehotuksia [rekommendationer] joissa oon siukkakirjotusajat eri diagnoosile. Jos tohturi kirjottaa pitemän siukkakirjotusajan, sen häätyy kans mutiveerata intyygissä. Jos tohturin intyygissä ei ole tarpheeksi tietoja, Siukkakassa saattaa tahtoa tohturia täyenthään sitä. Karensipäivä [Karensdag] Ensimäinen siukkapäivä oon karensipäivä, joka tarkottaa ette sie et saa siukkarahhaa siltä päivältä. Sulla jolla oon oma yritys, oon 7 karensipäivää. Sie saatat valita pitemän karensiajan. Pitempi karensiaika pienentää sinun omamaksot [egenavgifter]. Karensipäivä ei aina jällaa [Karensdagen gäller inte alltid] Oon olemassa sääntö jos tullee uuesti siukaksi, ja se tarkottaa ette jos sie olet ollu siukka, alkanu töihin ja sitte taas tulet siukaksi viien päivän sisäle, se räknäthään samaksi siukkaperiuutiksi. Silloin sulla ei mene uutta karensipäivää ja saat korvauksen jo ensimäisestä siukkapäivästä. Ylheinen korkeariskisuoja [Allmänt högriskskydd] Sitte oon kans ylheinen korkeariski-suoja [högriksskydd] joka tarkottaa ette sulle ei tule useampaa ko 10 karensipäivää yhen kahentoista kuukauen-periuutin aikana. Jos olet siukka enämpi ko 10 kertaa kahentoista kuukauen aikana, sie saat joko siukkapalkan eli siukkarahan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tämä jällaa siukkaperiuutia joka työntajalle eriksheen ja Siukkakassan siukkaperiuutile eriksheen. Ylheinen korkeariskisuoja jos sie olet yrittäjä [Allmänt högriskskydd om du har eget företag] Sulle, joka olet yrittäjä ja jollako oon perustheelinen 7 päivän karensiaika, jällaa erityisen sorttinen ylheinen korkeariskisuoja. Ylheinen korkeariskisuoja tarkottaa ette jos 2 (8)

3 sulla oon ollu enämpi ko 5 siukkaperiuutia 12 kuukautena taappäin ajassa ja jos sie olet ollu siukkana enämpi ko 21 päivää yhtheensä niin sulla oon oikeus siukkarahhaan. Jos sie olet yrittäjä ja olet valikoinu 14, 30, 60 elikkä 90 karensipäivää niin sie et kuulu ylheisheen korkeariskisuohjaan. Reisukorvaus siukkarahan eestä [Reseersättning i stället för sjukpenning] Joissaki taphauksissa saatat saa reisukorvauksen siukkarahan eestä. Se jällaa jos työnantaja eli Siukkakassa arvioittee ette sie saatat olla töissä, mutta et saata kulkea töissä niinko tavalisesti. Silloin Siukkakassa maksaa korvauksen niistä ekstra kostanuksista joita sulla oon työreisuitten takia. Siukkaraha ja siukkapalkka yhtä aikaa [Sjukpenning och sjuklön samtidigt] Joissaki taphauksissa saatat saa siukkapalkan ja siukkarahan yhtä aikaa. Tämä jällaa jos sulla oon tuloja useamalta työnantajalta sulla oon niin työtuloja ko tuloja omasta yrityksestä sulla oon tuloja muista tehtävistä [uppdragsinkomst] samala ko sulla oon työtuloja eli tuloja omasta yrityksestä sie olet osittain työtön Siukkaraha räknäthään silloin niitten tuloitten perustheela joista sie et saa siukkapalkkaa. Paljonko siukkarahhaa saapi? [Hur mycket får man i sjukpenning?] Normaalitason siukkaraha oon nuin 80 prosenttia sinun vuositulosta ja siukkaraha jatkotasola oon nuin 75 prosenttia sinun vuosituloista. Tämä jällaa niin kauon ko vuositulo ei ole korkeampi ko kruunua (7,5 kertaa hintaperusmäärä [prisbasbelopp]*). Siittä korkeamat tulot ei anna sulle korkeampaa siukkarahhaa. Jos sulla oon pienemät vuositulot ko kruunua (24 % hintaperusmäärästä), sie et saa siukkarahhaa. Jos sie olet työtön, saat korkeinthaan 486 kruunua päivässä siukkarahhaa, joka oon saman verran ko korkein korvaus a-kassasta. Jos sulla oon ennakhoon ehkäsevä [förebyggande] siukkaraha, tämä rajotus ei jällaa. Jos saat pittää enämpi ko 10 prosenttia palkasta ko olet siukka, sinun siukkaraha pienenethään sitä ylittävällä summala. Jos saat korvausta sopimusvakkuutuksesta [avtalsförsäkring] seki räknäthään palkaksi. Siukkarahan saattaa räknätä kahela eri mallila [Sjukpenningen kan räknas på två sätt] Siukkaraha räknäthään normaalisti joka kalenteripäiväle. Se tarkottaa ette sie saat siukkarahan viikon kaikile päivile. Joitaki poikkeuksia kuitenki oon. Sulle joka olet töissä, mutta jolla ei ole oikeutta saa siukkapalkkaa työnantajalta, siukkaraha räknäthään päiväle eli tiimale ensimäiset 14 päivää ko olet siukkana. Jos sie opiskelet ja samala tehet töitä, sulle saatethaan kans joissaki taphauksissa räknätä siukkaraha päiväle eli tiimale. * Hintaperusmäärä seuraa yhtheiskunnan hintakehitystä. Vuele 2012 hintaperusmäärä oon kruunua. 3 (8)

4 Koko siukkaraha eli osa siittä [Hel eller del av sjukpenning?] Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkarahhaa riippuen siittä kuinka paljon jou ut olheen poissa töistä. Siihen ette saa esimerkiksi puoli siukkarahhaa, sie hääyt olla pois töistä puolet sinun normaalista työajasta. Pääsääntö oon ette sitä tekkee töitä osan päivästä ko oon osiksi [deltid] siukkakirjotettu. Puoli työaikaa ei tartte aina olla sitä ette sie tehet puolet päivistä töitä. Oon vissiä maholisuuksia päättää eri työajoista, jos se lääkinälisesti [medicinskt] oon sulle parempi. Niissä taphauksissa, ota yhtheys sinun asian käsitteliän kans. Kuinka pitkäle ajale saatan saa siukkarahhaa? [Hur lång tid kan jag få sjukpenning?] Saatat saa normaalitason siukkarahhaa korkeinthaan 364 päivää 450 päivän (nuin 15 kuukautta) aikana. Tätä kuttuthaan raamiajaksi. Siukkakassa ottaa sinhuun yhtheyen ko saatat saa normaalitason siukkarahhaa vielä korkeinthaan 30 päivää. Jatkotason siukkaraha [Sjukpenning på fortsättningsnivå] Saatat saa jatkotason siukkarahan korkeinthaan 550 päivää (nuin puolitoista vuotta). Sie hääyt hakea jatkotason siukkarahhaa. Korvaus oon nuin 75 prosenttia siukkarahhaa perustavasta tulosta, joka oon 5 prosenttiyksikköä [procentenheter] matalampi ko normaalitason siukkaraha. Useampia jatkotason siukkarahapäiviä [Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå] Sulla, jolla oon ollu jatkotason siukkaraha maksimi-määrä päiviä, saatat vississä poikkeustaphauksissa hakea jatkotason siukkarahapäiviä 550:ki päivän jälkhiin. Se oon esimerkiksi jos sulla oon hyväksytty työvamma sie olet siukkatuala hoiossa eli saat paljon [omfattande] hoitoa mutta et ole siukkatuala sulla oon riski ette sinun siukkuus vakavasti pahenee jos olet töissä eli olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa ohjelmassa sinun siukkuuen takia olis kohtuutonta [oskäligt] ette ei antaa sulle siukkarahhaa Sie saatat kans saa useampia jatkotason siukkarahapäiviä jos sinun siukkuus oon tehny ette sie ratkasevasti olet menettänny käsityksen toelisuuesta etkä aina tiä missä olet [orientera dig], etkä sen takia saata ottaa vasthaan ja käyttää tietoja. Näissä taphauksissa sinun ei tartte tehä hakemusta. Korvaus oon nuin 75 prosenttia siukkarahhaa perustavasta tulosta. Ei ole olemassa aikaraijaa sille kuinka kauon useampia normaalitason siukkarahapäiviä saattaa maksaa. Sieki, jolla oon ollu aikarajotettu siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saatat hakea jatkotason siukkarahhaa. Useampia normaalitason siukkarahapäiviä [Fler dagar med sjukpenning på normalnivå] Jos sulla on rohki vakava siukkuus, sie saatat hakea useampia päiviä ko 364 normaalitason siukkarahapäivää. Aikaraijaa ei ole siihen kuinka kauon useampia normaalitason 4 (8)

5 siukkarahapäiviä saattaa maksaa. Korvaus oon saman kokonen ko ensimäiset 364 päivää. Sieki, jolla oon ollu aikarajotettu siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saatat hakea useampia normaalitason siukkarahapäiviä. Siukkakorvaus [Sjukersättning] Sie joka olet vuotias, saatat saa siukkakorvauksen jos sinun työkyky pysyvästi oon rajotettu vähhinthään neljäsosala. Psysvästi tarkottaa niin kauas ko saattaa arvioia etheen käsin. Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkakorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Siukkaraha erityisissä taphauksissa [Sjukpenning i särskilda fall] Sie joka olet saanu siukkakorvausta maksimi-ajan ja jolla ei ole siukkarahhaa perustavvaa tuloa eli se oon matalampi ko kruunua, saatat erityisissä taphauksissa saa siukkarahan. Siukkarahhaa erityisissä taphauksissa saatat saa 914 päivää. Etu [förmån] maksethaan ulos viikon kaikista päivistä ja oon korkeinthaan 160 kruunua päiväle. Aktiviteettikorvaus [Aktivitetsersättning] Sie joka olet vuotias saatat saa aktiviteettikorvausta jos sinun työkyky oon heikentynny vähhiinthään neljäsosan ja vähhiinthään vuen ajan. Saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan aktiviteettikorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Työkyvyn arviointi rehabiliteerinki-ketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Siukkakirjotuksen ensimäisiltä 90 päivältä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä sinun tavalista työtä. Sitte 90 päivän päästä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä mithään sinun työantajan töistä. 180 päivän jälkhiin sulla oon oikeus saa siukkaraha vain jos et saata tehä mithään työtä tavalisilla työmarkkinoila. Tämä ei kuitenkhaan jällaa, jos Siukkakassa arvioittee ette se oon hyvin toennäköstä ette saatat mennä takasi saman työnantajan tykö johonki työhön ennen 366:ta päivää. Tässä taphauksessa sinun työkyky arvioihaan saman työnantajan töihin kans 180 päivän jäklhiin. Eikä se jällaa, jos se kattothaan kohtuuttomaksi [oskäligt] ette harkita sinun työkykyä koko tavalisitten työmarkkinoitten töihin. Tämmöstä arviontia siittä onko oikeutta siukkarahhaan kuttuthaan rehabiliteerinkiketjuksi [rehabiliteringskedjan]. Rehabiliteerinkiketju jällaa täyelisesti vain sitä jolla oon työ [anställd]. Jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] Siukkakassa arvioittee sinun työkyvyn suhtheessa sinun tavalishiin työtehtävhiin 180:een päihvään saakka. Sen jälkhiin sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa töihin koko normaalilla työmarkkinoila. Jos sie olet työtön, sinun työkykyä arvioihaan työtehtävhiin koko normaalilla työmarkkinoila siittä ko tulet siukaksi. Jos tulit siukaksi ennen 1 jyyli-/heinäkuuta 2008 nämät säänöt alkava jällaahmaan vasta 1 janyaari-/tammikuuta Sulla oon silloin rehabiliteerinkiketjun päivä numero 180 menossa. Sulla oon oikeus ottaa leetiä sinun työstä ja pruuata jos klaaraat jonku muun työn vaikka sulla oon siukkuus. Ota yhtheys sinun työnantajan eli fakin kans niin saat lissää tietoja. 5 (8)

6 Erityinen korkeariskisuoja [Särskilt högriskskydd] Jos oon erityinen korkeariskisuoja, ei mene karensipäivää ja sie saat siukkarahan eli siukkapalkan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Saatat saa erityisen korkeariskisuojan jos: Sulla oon lääkinälisesti [medicinskt] hyvin dokymenteerattu siukkuus jonka takia sie ussein jou ut olheen töistä poissa. Useasti-sanala tarkotethaan ette siukkaperiuutia vuen aikana arvioihaan tulevan useampi ko kymmenen. Sie meinaat luovuttaa [donera] orgaania eli ku oksia [vävnader] eli käyä läpi selvityksen orgaaniluovuttamisesta [organdonation]. Vaikka olet työtön, saatat hakea erityistä korkeariskisuojaa. Päätös korkeariskisuojasta saattaa olla tärkeä asiapaperi näyttää ko haet töitä, ko silloin työnantaja saattaa saa korvausta Siukkakassalta sinun siukkapalkkaa varten. Jos sie olet yrittäjä sie saatat hakea korkeariskisuojaa vain silloin ko sulla oon 7 päivän perustheelinen karensiaika. Sie haet erityistä korkeariskisuojaa kirjalisesti Siukkakassasta. Blanketti oon osotheessa Saattaa, ette sulla häätyy olla tohturin intyygi siukkuuesta. Ennakhoon ehkäsevä siukkaraha [Förebyggande sjukpenning] Saatat saa ennakhoon ehkäsevän [förebyggande] siukkarahan jos käyt läpi lääkinälisen [medicinsk] hoion/käsittelyn eli lääkinölisen rehabiliteerinkin siukkuuen ennakhoon ehkäsemiseksi eli siukka-ajan lyhentämiseksi. Saat ennakhoon ehkäsevän siukkarahan siltä ajalta ko et saata olla töissä ko sinua hoiethaan. Säänöt karensipäivistä ei jällaa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa. Se tarkottaa ette ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa saattaa maksaa ensimäisestä hoitopäivästä lähtien. Tohturi oon häätyny ordineerata hoion eli rehabiliteerinkin ja se häätyy sisältyä plaahniin jonka Siukkakassa oon hyväksynny. Ennenkö sulla oon oikeus saa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa, vaaithaan ette tohturi oon toenu korkeaman siukaksitulo-/sairastumisriskin siukkuus jonka riskeeraat saavan, arvioihaan alentavan sinun työkykyä tohturi oon ordineeranu sinut hoithoon. Lääkinälinen hoito eli lääkinälinen rehabiliteerinki saattaa olla tavalinen siukkahoito, siukkavoimistelu [sjukgymnastik], näkö- ja kuulorehabiliteerinki, työterapii, apuvälihneitten [hjälpmedel] pruuaus vammasille [handikappade] ja neuonantamista ja tukitoihmeenpanoja [stödåtgärder]. Jos reisaat ulkomaile [Om du reser utomlands] Sie saatat reisata ulkomaile ja pittää siukkarahan jos reisu ei estä sinun parantumista eli rehabiliteerinkiä. Sie hääyt hakea sitä ette saat pittää siukkarahan hyvissä ajoin ennenkö lähet reishuun. Jos lähet reishuun ilman luppaa [tillstånd], sie et saa siukkarahhaa ajalta jonka olet ulkomaila. Käytä blankettia Siukkaraha/väliaikhainen vanhempainraha/akiviteettituki siukkuuen aikana ko oon ulkomaila [ Ansökan - sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse ] joka löytyy osotheesta 6 (8)

7 Työtön [Arbetslös] Ennenkö saat siukkarahan ko olet työttömännä, sie olet häätyny ilmottaa ittesti Työvälityksheen [Arbetsförmedlingen] ennenkö tulit siukaksi. Sulla, joka olet työtön etkä hae töitä Työvälityksen kautta työttömyyen ensimäisitten kolmen kuukauen aikana, saattaa kuitenki olla oikeus saa siukkaraha jos tulet siukaksi. Siukkaperiuutin ensimäisiltä 14 päivältä et kuitenkhaan saata saa siukkarahhaa. Jos olet yli 65 [Om du är över 65] Jos olet täyttäny 65 vuotta ja sen jälkhiin saanu siukkarahhaa 180 päivää, Siukkakassa saattaa päättää ette sulla ei ennää ole oikeutta saa siukkarahhaa. Sie joka olet täyttäny 70 vuotta ja vieläki olet töissä, sulle alethaan vähentämhään siukkarahapäiviä. Siittä kuukauesta lähtien ko täytät 70 vuotta, sulla oon oikeus saa siukkarahhaa vain 180 päivää. Sopimusvakkuutukset [Avtalsförsäkringar] Ko sulla oon siukkaraha, saatat piiain kans saa korvausta kolektiivisesti sovitusta vakkuutuksesta. Sen takia sinun pitäski kysyä työnantajalta eli fakilta jos oon olemassa joku vakkuutus ja miten se siinä taphauksessa sulle jällaa. Siukkakassa ei hoia kolektiivisesti sovittuja vakkuutuksia ja sen takia met emmä saata vastata kysymykshiin niistä. Lissää tietoa [Mer information] Faktaplaavi ei ole lakitekstiä. Esitheessä Jos olet siukka etkä saata tehä töitä/om du är sjuk och inte kan arbeta oon ylheistä tietoa. Lue kans faktaplaavit Siukkarahan aikarajottaminen Työkyvyn arviointi sinun oikeuesta saa siukkaraha Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka olet töissä [anställd] Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka opiskelet, olet työtön, jolla oon siukkakorvaus, aktiviteettikorvaus eli hoitoavustus [vårdnadsbidrag] Jos sulla oon oma yritys, lue faktaplaavia Oma yritys tietoa sosiaalivakkuutuksesta/ Egen företagare information om sosialförsäkringen niin saat enämpi tietoa esimerkiksi maholisuuesta valita useaman karensipäivän. Sie joka opiskelet, löyät enämpi tietoa opintotuesta [-stöd] ja siukkuuesta osotheessa Kaikki tietomateriaalit löyät osotheesta Sielä saatat kans helposti ja nopeasti hoitaa joitaki asioita meän ittepalvelun avula. Meän ittepalvelutelefoonin kautta saatat tilata intyygiä, blankettia ja esitheitä. Siinä saatat kans tehä joitaki ilmotuksia. Kysymyksiä? [Frågor?] Jos sulla oon kysymyksiä, saatat käyttää Hannaa, meän digitaalinen asistentti webissä. Hään vastaa tavalisimphiin kysymykshiin meän vakkuutuksista ja palveluista ja ohjaa sinua ette saat oikeat tiot. Saatat kans soittaa meän Asiakaspalvelhuun eli Tekstitelefoonin kansalisheen välityspalvelhuun [förmedlings-] (8)

8 Sanalista [Ordlista] Siukkapalkka Korvaus jonka sie työntekiännä saat työnantajalta ensimäiset 14 päivää ko olet siukka. Siukkaraha Korvais Siukkakassasta ko siukkuuen takia et saata olla töissä. Siukkakorvaus Korvaus Siukkakassasta ko et tule saahmaan työkykyä takasi. Siukkaperiuuti Koko se aika ko siukkuuen takia et saata tehä töitä eli saatat tehä vähempi ko tavalisesti Karensipäivä Siukkaperiuutin ensimäinen päivä, jolta et saa korvausta. Yksityisyrittäjät saattava valita useaman karensipäivän. Siukkakassa kollaa [Försäkringskassan kontrollerar] Siukkakassa kollaa net tiot jokka sie jätät. Net saattava jällata tuloja, poissa-oloa töistä, siviili-tilanetta eli missä sie asut. Met vaihtama tietoja muitten viranomhaisitten kans ja käytämä meän rekisteriä muumuassa CSN:in, a-kassoitten ja Verolaitoksen kans. Se saattaa olla rikolista ette tietosesti ja tahahlaan jättää vääriä tietoja eli jättää antamatta tietoja muutoksista, jokka saattava vaikuttaa oikeutheen saa korvauksia. Siukkakassa ilmottaa poliisille kaikki mitä eppäilemmä avustus-rikokseksi [bidragsbrott]. 8 (8)

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Sie joka olet nuori ja jolla oon matalat tulot saatat saa asuntoavustusta. Paljonko saatat saa, riippuu sinun tuloista, asumiskostanuksista

Lisätiedot

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?)

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?) Asuntoavustus lapsiperheile (Bostadsbidrag till barnfamiljer) Lapsiperheet joila oon pienet tulot saattava saa asuntoavustusta. Paljonko sie saat riippuu sinun tuloista, sinun asumiskostanuksista, asunon

Lisätiedot

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus TARKISTA RAHAT S V E R I G E S R I K S B A N K Ruottin setelit ja klopot/kolikot Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Vuona 2015 Riikinpankko alko

Lisätiedot

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä.

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät Sie tarttet sinun hamphaita joka päivä - ko sie syöt, naurat ja praatit. Eheät hamphaat ja terhveelinen suu oon tärkeitä

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar Lapsikonvensjuuni Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar FN:in konvensjuuni lapsen oikeuk-sista, eli lapsikonvensjuuni niinku sitä kans kuttuthaan, hyväksythiin 1989. Lapsikonvensjuuni sisältää

Lisätiedot

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt Potilasvakkuutus kaikile Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie satut tärväintymhään hoijossa sulla saattaa olla oikeus korvauksheen potilastärväyslain mukhaan. Kaikki Ruottin maakäräjät

Lisätiedot

Tehtävämme on. luottamusasia

Tehtävämme on. luottamusasia Tehtävämme on luottamusasia Potilaslautakunta Potilaslautakunnan tehtävänä on luoda toimivat yhteydet potilaiden ja henkilökunnan välille sekä tukea ja auttaa yksittäisiä potilaita. Kun käännyt meidän

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Ohjeita vanhuksile Din rätt till vård och omsorg En vägvisare för äldre översättning till meänkieli Sisältö Kukas saattaa saa apua? 3 Minkäs kans saattaa saa apua? 6

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kaitasempi mutta terävämpi EU

Kaitasempi mutta terävämpi EU Kaitasempi mutta terävämpi EU 2014 Sentteriparttio/Centerpartiet halvaa nähjä kaitaseman mutta terävämän EU:n. Met tehemä työtä ette saaja EU:n joka tekkee vähempi asioita mutta tekkee net paremin. Sentteriparttio/Centerpartiet

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Näin Ruotti hallithaan

Näin Ruotti hallithaan Näin Ruotti hallithaan Hallituskansliin Yhtheysosasto Hallitus ja Hallituskanslii 3 Pääministeri ja valtioneuvokset 3 Näin toimii hallitus 3 Näin toimii Hallituskanslii 4 Hallituskansliin toiminta 4 Viranomaiset

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen

Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen Välkommen till Arbetsförmedlingen Meänkieli/tornedalsfinska Tämä on Työvälitystoimisto Haetko töitä? Haluatko tietää enemän työmarkkinasta? Tarttetko

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

TOIMENPIDETTÄ VARTEN

TOIMENPIDETTÄ VARTEN SUOMEN URHEILULIITTO ry Radiokatu 20 00240 HELSINKI www.sul.fi TOIMENPIDETTÄ VARTEN 10.10.2008 Hyvä seuran yhteyshenkilö SEURAN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS http://sul.etapahtuma.fi Suomen Urheiluliitto ry

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta.

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta. Mäkinen Seppo Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Aihe: 4. huhtikuuta 2016 17:36 Mäkinen Seppo Fwd: Motocross banan i Hei, En ole kuullut teiltä mitään uutta miten Kirkkonummi suhtautuu motocrossratahankkeeseen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11 Heidi Vaattovaara Synnyin vuoden 1969 marraskuussa Tornionjokilaaksoon Kolarin Vaattojärvelle. Lappilainen luonteeni on suora ja huumorini useimmiten hurttia. Olen ammatiltani äidinkielen opettaja ja vapaaaikaani

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 1 Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 PROLOGI Sofia ja Matti Sofia: Hei, minun nimi oon Sofia ja mie olen 12 vuotta vanhaa. Mie synnyin

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15.

Hyvät matkustajat! Bästa passagerare! Tikkurila/Dickursby. Korvaava bussi 70X Keravan suuntaan lähtee laiturilta 15. Tikkurila/Dickursby nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. lähtee laiturilta 15. avgår från plattform nr 15. Hiekkaharju/Sandkulla nätter 27-31.7. och 3-4.8.2015 kl. 0.35-5.10. Koivukylä/Björkby

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017

Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017 Kysely Lukkarin ylläpitäjille 2017 Yleisarvosana Lukkarista asteikolla 0-10 Kaikki vastaajat 6,7, Edistyneet käyttäjät 7,5. Lukkaria on helppokäyttöinen, täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä Kaikki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 526/2002 vp Viagran korvattavuus Parkinsonin tautia sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Viagra-lääkkeestä saavat Kelan korvausta tietyin lääketieteellisin kriteerein määritellyt henkilöt,

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot