Siukkaraha [Sjukpenning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siukkaraha [Sjukpenning]"

Transkriptio

1 Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki taphauksissa aikaa saattaa pitentää. Sanalista viimiseksi tässä tekstissä Jos olet töissä [Om du är anställd] Sie joka olet töissä, saatat saa siukkarahhaa ko sulla ei ennää ole siukkapalkaa työnantajalta, jos siis olet siukka pitemphään ko 14 päivää. Työntaja tekkee silloin ilmotuksen Siukkakassale. Sie saatat itte nähä jos siukaksi ilmotus oon tehty Minun sivuila/mina sidor osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa. Jos haet Minun sivutosotheen kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. Jos sie jo olet saanu siukkarahhaa 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie hääyt kans täyttää blanketin siukkarahasta jatkotasola eli hakemuksen useamista päivistä normaalitasola. Jos sie et saa siukkapalkkaa sinun työantajalta, sulla saattaa olla oikeus saa siukkaraha siukka-periuutin alusta saakka. Jos sulla ei ole työtä eli olet leetissä [Om du saknar anställning eller är ledig] Sie saatat saa siukkarahan siukka-periuutin alusta jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] työtön vanhempainvaphaala leeti ja sulla oon raskhausraha [graviditetsspenning]. Ilmota ittesti siukaksi Siukkakassale sinä päivänä ko tulet siukaksi. Helpoimiten sie tehet sen osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa Minun sivuilta/mina sidor. Jos sie haet Minun sivuitten kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. 1 (8)

2 Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. Ko met olema saahnee sinun ilmotuksen, met lähätämmä blanketin Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Sie hääyt täyttää blanketin ja lähättää sen meile takasi, niin ette met saatama maksaa sulle siukkarahan. Jos sie olet saanu siukkarahhaa jo 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie häyt täyttää hakemuksen siukkarahasta jatkotasaloa eli hakemuksen useamista siukkarahapäivistä normaalitasola. Tohturin intyygi [Läkarintyg] Kaikila jokka oon siukkakirjotuksessa pitemphään ko seittemän päivää, häätyy olla tohturin intyygi [läkarintyg]. Joissaki taphauksissa työnantaja eli Siukkakassa saattaa vaatia tohturin intyygin jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tohturin intyygiä sinun työnantaja ja Siukkakassa käyttävä ko arvioivat onko sulla oikeus saa siukkapalkkaa ja siukkarahhaa. Intyygi ei auttomaattisesti anna sulle oikeutta niihin korvaukshiin. Intyygisää tohturin pittää kuvata mitenkä siukkuus vaikuttaa sinun työkykhyyn ja kirjottaa kuinka kauon sie tarttet olla siukkakirjotuksessa. Sen takia ette siukkakirjotusaika samoile diagnoosile ei vaihtelis eri tohturitten ja eri maanositten välilä, oon olemassa kehotuksia [rekommendationer] joissa oon siukkakirjotusajat eri diagnoosile. Jos tohturi kirjottaa pitemän siukkakirjotusajan, sen häätyy kans mutiveerata intyygissä. Jos tohturin intyygissä ei ole tarpheeksi tietoja, Siukkakassa saattaa tahtoa tohturia täyenthään sitä. Karensipäivä [Karensdag] Ensimäinen siukkapäivä oon karensipäivä, joka tarkottaa ette sie et saa siukkarahhaa siltä päivältä. Sulla jolla oon oma yritys, oon 7 karensipäivää. Sie saatat valita pitemän karensiajan. Pitempi karensiaika pienentää sinun omamaksot [egenavgifter]. Karensipäivä ei aina jällaa [Karensdagen gäller inte alltid] Oon olemassa sääntö jos tullee uuesti siukaksi, ja se tarkottaa ette jos sie olet ollu siukka, alkanu töihin ja sitte taas tulet siukaksi viien päivän sisäle, se räknäthään samaksi siukkaperiuutiksi. Silloin sulla ei mene uutta karensipäivää ja saat korvauksen jo ensimäisestä siukkapäivästä. Ylheinen korkeariskisuoja [Allmänt högriskskydd] Sitte oon kans ylheinen korkeariski-suoja [högriksskydd] joka tarkottaa ette sulle ei tule useampaa ko 10 karensipäivää yhen kahentoista kuukauen-periuutin aikana. Jos olet siukka enämpi ko 10 kertaa kahentoista kuukauen aikana, sie saat joko siukkapalkan eli siukkarahan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tämä jällaa siukkaperiuutia joka työntajalle eriksheen ja Siukkakassan siukkaperiuutile eriksheen. Ylheinen korkeariskisuoja jos sie olet yrittäjä [Allmänt högriskskydd om du har eget företag] Sulle, joka olet yrittäjä ja jollako oon perustheelinen 7 päivän karensiaika, jällaa erityisen sorttinen ylheinen korkeariskisuoja. Ylheinen korkeariskisuoja tarkottaa ette jos 2 (8)

3 sulla oon ollu enämpi ko 5 siukkaperiuutia 12 kuukautena taappäin ajassa ja jos sie olet ollu siukkana enämpi ko 21 päivää yhtheensä niin sulla oon oikeus siukkarahhaan. Jos sie olet yrittäjä ja olet valikoinu 14, 30, 60 elikkä 90 karensipäivää niin sie et kuulu ylheisheen korkeariskisuohjaan. Reisukorvaus siukkarahan eestä [Reseersättning i stället för sjukpenning] Joissaki taphauksissa saatat saa reisukorvauksen siukkarahan eestä. Se jällaa jos työnantaja eli Siukkakassa arvioittee ette sie saatat olla töissä, mutta et saata kulkea töissä niinko tavalisesti. Silloin Siukkakassa maksaa korvauksen niistä ekstra kostanuksista joita sulla oon työreisuitten takia. Siukkaraha ja siukkapalkka yhtä aikaa [Sjukpenning och sjuklön samtidigt] Joissaki taphauksissa saatat saa siukkapalkan ja siukkarahan yhtä aikaa. Tämä jällaa jos sulla oon tuloja useamalta työnantajalta sulla oon niin työtuloja ko tuloja omasta yrityksestä sulla oon tuloja muista tehtävistä [uppdragsinkomst] samala ko sulla oon työtuloja eli tuloja omasta yrityksestä sie olet osittain työtön Siukkaraha räknäthään silloin niitten tuloitten perustheela joista sie et saa siukkapalkkaa. Paljonko siukkarahhaa saapi? [Hur mycket får man i sjukpenning?] Normaalitason siukkaraha oon nuin 80 prosenttia sinun vuositulosta ja siukkaraha jatkotasola oon nuin 75 prosenttia sinun vuosituloista. Tämä jällaa niin kauon ko vuositulo ei ole korkeampi ko kruunua (7,5 kertaa hintaperusmäärä [prisbasbelopp]*). Siittä korkeamat tulot ei anna sulle korkeampaa siukkarahhaa. Jos sulla oon pienemät vuositulot ko kruunua (24 % hintaperusmäärästä), sie et saa siukkarahhaa. Jos sie olet työtön, saat korkeinthaan 486 kruunua päivässä siukkarahhaa, joka oon saman verran ko korkein korvaus a-kassasta. Jos sulla oon ennakhoon ehkäsevä [förebyggande] siukkaraha, tämä rajotus ei jällaa. Jos saat pittää enämpi ko 10 prosenttia palkasta ko olet siukka, sinun siukkaraha pienenethään sitä ylittävällä summala. Jos saat korvausta sopimusvakkuutuksesta [avtalsförsäkring] seki räknäthään palkaksi. Siukkarahan saattaa räknätä kahela eri mallila [Sjukpenningen kan räknas på två sätt] Siukkaraha räknäthään normaalisti joka kalenteripäiväle. Se tarkottaa ette sie saat siukkarahan viikon kaikile päivile. Joitaki poikkeuksia kuitenki oon. Sulle joka olet töissä, mutta jolla ei ole oikeutta saa siukkapalkkaa työnantajalta, siukkaraha räknäthään päiväle eli tiimale ensimäiset 14 päivää ko olet siukkana. Jos sie opiskelet ja samala tehet töitä, sulle saatethaan kans joissaki taphauksissa räknätä siukkaraha päiväle eli tiimale. * Hintaperusmäärä seuraa yhtheiskunnan hintakehitystä. Vuele 2012 hintaperusmäärä oon kruunua. 3 (8)

4 Koko siukkaraha eli osa siittä [Hel eller del av sjukpenning?] Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkarahhaa riippuen siittä kuinka paljon jou ut olheen poissa töistä. Siihen ette saa esimerkiksi puoli siukkarahhaa, sie hääyt olla pois töistä puolet sinun normaalista työajasta. Pääsääntö oon ette sitä tekkee töitä osan päivästä ko oon osiksi [deltid] siukkakirjotettu. Puoli työaikaa ei tartte aina olla sitä ette sie tehet puolet päivistä töitä. Oon vissiä maholisuuksia päättää eri työajoista, jos se lääkinälisesti [medicinskt] oon sulle parempi. Niissä taphauksissa, ota yhtheys sinun asian käsitteliän kans. Kuinka pitkäle ajale saatan saa siukkarahhaa? [Hur lång tid kan jag få sjukpenning?] Saatat saa normaalitason siukkarahhaa korkeinthaan 364 päivää 450 päivän (nuin 15 kuukautta) aikana. Tätä kuttuthaan raamiajaksi. Siukkakassa ottaa sinhuun yhtheyen ko saatat saa normaalitason siukkarahhaa vielä korkeinthaan 30 päivää. Jatkotason siukkaraha [Sjukpenning på fortsättningsnivå] Saatat saa jatkotason siukkarahan korkeinthaan 550 päivää (nuin puolitoista vuotta). Sie hääyt hakea jatkotason siukkarahhaa. Korvaus oon nuin 75 prosenttia siukkarahhaa perustavasta tulosta, joka oon 5 prosenttiyksikköä [procentenheter] matalampi ko normaalitason siukkaraha. Useampia jatkotason siukkarahapäiviä [Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå] Sulla, jolla oon ollu jatkotason siukkaraha maksimi-määrä päiviä, saatat vississä poikkeustaphauksissa hakea jatkotason siukkarahapäiviä 550:ki päivän jälkhiin. Se oon esimerkiksi jos sulla oon hyväksytty työvamma sie olet siukkatuala hoiossa eli saat paljon [omfattande] hoitoa mutta et ole siukkatuala sulla oon riski ette sinun siukkuus vakavasti pahenee jos olet töissä eli olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa ohjelmassa sinun siukkuuen takia olis kohtuutonta [oskäligt] ette ei antaa sulle siukkarahhaa Sie saatat kans saa useampia jatkotason siukkarahapäiviä jos sinun siukkuus oon tehny ette sie ratkasevasti olet menettänny käsityksen toelisuuesta etkä aina tiä missä olet [orientera dig], etkä sen takia saata ottaa vasthaan ja käyttää tietoja. Näissä taphauksissa sinun ei tartte tehä hakemusta. Korvaus oon nuin 75 prosenttia siukkarahhaa perustavasta tulosta. Ei ole olemassa aikaraijaa sille kuinka kauon useampia normaalitason siukkarahapäiviä saattaa maksaa. Sieki, jolla oon ollu aikarajotettu siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saatat hakea jatkotason siukkarahhaa. Useampia normaalitason siukkarahapäiviä [Fler dagar med sjukpenning på normalnivå] Jos sulla on rohki vakava siukkuus, sie saatat hakea useampia päiviä ko 364 normaalitason siukkarahapäivää. Aikaraijaa ei ole siihen kuinka kauon useampia normaalitason 4 (8)

5 siukkarahapäiviä saattaa maksaa. Korvaus oon saman kokonen ko ensimäiset 364 päivää. Sieki, jolla oon ollu aikarajotettu siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saatat hakea useampia normaalitason siukkarahapäiviä. Siukkakorvaus [Sjukersättning] Sie joka olet vuotias, saatat saa siukkakorvauksen jos sinun työkyky pysyvästi oon rajotettu vähhinthään neljäsosala. Psysvästi tarkottaa niin kauas ko saattaa arvioia etheen käsin. Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkakorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Siukkaraha erityisissä taphauksissa [Sjukpenning i särskilda fall] Sie joka olet saanu siukkakorvausta maksimi-ajan ja jolla ei ole siukkarahhaa perustavvaa tuloa eli se oon matalampi ko kruunua, saatat erityisissä taphauksissa saa siukkarahan. Siukkarahhaa erityisissä taphauksissa saatat saa 914 päivää. Etu [förmån] maksethaan ulos viikon kaikista päivistä ja oon korkeinthaan 160 kruunua päiväle. Aktiviteettikorvaus [Aktivitetsersättning] Sie joka olet vuotias saatat saa aktiviteettikorvausta jos sinun työkyky oon heikentynny vähhiinthään neljäsosan ja vähhiinthään vuen ajan. Saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan aktiviteettikorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Työkyvyn arviointi rehabiliteerinki-ketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Siukkakirjotuksen ensimäisiltä 90 päivältä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä sinun tavalista työtä. Sitte 90 päivän päästä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä mithään sinun työantajan töistä. 180 päivän jälkhiin sulla oon oikeus saa siukkaraha vain jos et saata tehä mithään työtä tavalisilla työmarkkinoila. Tämä ei kuitenkhaan jällaa, jos Siukkakassa arvioittee ette se oon hyvin toennäköstä ette saatat mennä takasi saman työnantajan tykö johonki työhön ennen 366:ta päivää. Tässä taphauksessa sinun työkyky arvioihaan saman työnantajan töihin kans 180 päivän jäklhiin. Eikä se jällaa, jos se kattothaan kohtuuttomaksi [oskäligt] ette harkita sinun työkykyä koko tavalisitten työmarkkinoitten töihin. Tämmöstä arviontia siittä onko oikeutta siukkarahhaan kuttuthaan rehabiliteerinkiketjuksi [rehabiliteringskedjan]. Rehabiliteerinkiketju jällaa täyelisesti vain sitä jolla oon työ [anställd]. Jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] Siukkakassa arvioittee sinun työkyvyn suhtheessa sinun tavalishiin työtehtävhiin 180:een päihvään saakka. Sen jälkhiin sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa töihin koko normaalilla työmarkkinoila. Jos sie olet työtön, sinun työkykyä arvioihaan työtehtävhiin koko normaalilla työmarkkinoila siittä ko tulet siukaksi. Jos tulit siukaksi ennen 1 jyyli-/heinäkuuta 2008 nämät säänöt alkava jällaahmaan vasta 1 janyaari-/tammikuuta Sulla oon silloin rehabiliteerinkiketjun päivä numero 180 menossa. Sulla oon oikeus ottaa leetiä sinun työstä ja pruuata jos klaaraat jonku muun työn vaikka sulla oon siukkuus. Ota yhtheys sinun työnantajan eli fakin kans niin saat lissää tietoja. 5 (8)

6 Erityinen korkeariskisuoja [Särskilt högriskskydd] Jos oon erityinen korkeariskisuoja, ei mene karensipäivää ja sie saat siukkarahan eli siukkapalkan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Saatat saa erityisen korkeariskisuojan jos: Sulla oon lääkinälisesti [medicinskt] hyvin dokymenteerattu siukkuus jonka takia sie ussein jou ut olheen töistä poissa. Useasti-sanala tarkotethaan ette siukkaperiuutia vuen aikana arvioihaan tulevan useampi ko kymmenen. Sie meinaat luovuttaa [donera] orgaania eli ku oksia [vävnader] eli käyä läpi selvityksen orgaaniluovuttamisesta [organdonation]. Vaikka olet työtön, saatat hakea erityistä korkeariskisuojaa. Päätös korkeariskisuojasta saattaa olla tärkeä asiapaperi näyttää ko haet töitä, ko silloin työnantaja saattaa saa korvausta Siukkakassalta sinun siukkapalkkaa varten. Jos sie olet yrittäjä sie saatat hakea korkeariskisuojaa vain silloin ko sulla oon 7 päivän perustheelinen karensiaika. Sie haet erityistä korkeariskisuojaa kirjalisesti Siukkakassasta. Blanketti oon osotheessa Saattaa, ette sulla häätyy olla tohturin intyygi siukkuuesta. Ennakhoon ehkäsevä siukkaraha [Förebyggande sjukpenning] Saatat saa ennakhoon ehkäsevän [förebyggande] siukkarahan jos käyt läpi lääkinälisen [medicinsk] hoion/käsittelyn eli lääkinölisen rehabiliteerinkin siukkuuen ennakhoon ehkäsemiseksi eli siukka-ajan lyhentämiseksi. Saat ennakhoon ehkäsevän siukkarahan siltä ajalta ko et saata olla töissä ko sinua hoiethaan. Säänöt karensipäivistä ei jällaa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa. Se tarkottaa ette ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa saattaa maksaa ensimäisestä hoitopäivästä lähtien. Tohturi oon häätyny ordineerata hoion eli rehabiliteerinkin ja se häätyy sisältyä plaahniin jonka Siukkakassa oon hyväksynny. Ennenkö sulla oon oikeus saa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa, vaaithaan ette tohturi oon toenu korkeaman siukaksitulo-/sairastumisriskin siukkuus jonka riskeeraat saavan, arvioihaan alentavan sinun työkykyä tohturi oon ordineeranu sinut hoithoon. Lääkinälinen hoito eli lääkinälinen rehabiliteerinki saattaa olla tavalinen siukkahoito, siukkavoimistelu [sjukgymnastik], näkö- ja kuulorehabiliteerinki, työterapii, apuvälihneitten [hjälpmedel] pruuaus vammasille [handikappade] ja neuonantamista ja tukitoihmeenpanoja [stödåtgärder]. Jos reisaat ulkomaile [Om du reser utomlands] Sie saatat reisata ulkomaile ja pittää siukkarahan jos reisu ei estä sinun parantumista eli rehabiliteerinkiä. Sie hääyt hakea sitä ette saat pittää siukkarahan hyvissä ajoin ennenkö lähet reishuun. Jos lähet reishuun ilman luppaa [tillstånd], sie et saa siukkarahhaa ajalta jonka olet ulkomaila. Käytä blankettia Siukkaraha/väliaikhainen vanhempainraha/akiviteettituki siukkuuen aikana ko oon ulkomaila [ Ansökan - sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse ] joka löytyy osotheesta 6 (8)

7 Työtön [Arbetslös] Ennenkö saat siukkarahan ko olet työttömännä, sie olet häätyny ilmottaa ittesti Työvälityksheen [Arbetsförmedlingen] ennenkö tulit siukaksi. Sulla, joka olet työtön etkä hae töitä Työvälityksen kautta työttömyyen ensimäisitten kolmen kuukauen aikana, saattaa kuitenki olla oikeus saa siukkaraha jos tulet siukaksi. Siukkaperiuutin ensimäisiltä 14 päivältä et kuitenkhaan saata saa siukkarahhaa. Jos olet yli 65 [Om du är över 65] Jos olet täyttäny 65 vuotta ja sen jälkhiin saanu siukkarahhaa 180 päivää, Siukkakassa saattaa päättää ette sulla ei ennää ole oikeutta saa siukkarahhaa. Sie joka olet täyttäny 70 vuotta ja vieläki olet töissä, sulle alethaan vähentämhään siukkarahapäiviä. Siittä kuukauesta lähtien ko täytät 70 vuotta, sulla oon oikeus saa siukkarahhaa vain 180 päivää. Sopimusvakkuutukset [Avtalsförsäkringar] Ko sulla oon siukkaraha, saatat piiain kans saa korvausta kolektiivisesti sovitusta vakkuutuksesta. Sen takia sinun pitäski kysyä työnantajalta eli fakilta jos oon olemassa joku vakkuutus ja miten se siinä taphauksessa sulle jällaa. Siukkakassa ei hoia kolektiivisesti sovittuja vakkuutuksia ja sen takia met emmä saata vastata kysymykshiin niistä. Lissää tietoa [Mer information] Faktaplaavi ei ole lakitekstiä. Esitheessä Jos olet siukka etkä saata tehä töitä/om du är sjuk och inte kan arbeta oon ylheistä tietoa. Lue kans faktaplaavit Siukkarahan aikarajottaminen Työkyvyn arviointi sinun oikeuesta saa siukkaraha Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka olet töissä [anställd] Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka opiskelet, olet työtön, jolla oon siukkakorvaus, aktiviteettikorvaus eli hoitoavustus [vårdnadsbidrag] Jos sulla oon oma yritys, lue faktaplaavia Oma yritys tietoa sosiaalivakkuutuksesta/ Egen företagare information om sosialförsäkringen niin saat enämpi tietoa esimerkiksi maholisuuesta valita useaman karensipäivän. Sie joka opiskelet, löyät enämpi tietoa opintotuesta [-stöd] ja siukkuuesta osotheessa Kaikki tietomateriaalit löyät osotheesta Sielä saatat kans helposti ja nopeasti hoitaa joitaki asioita meän ittepalvelun avula. Meän ittepalvelutelefoonin kautta saatat tilata intyygiä, blankettia ja esitheitä. Siinä saatat kans tehä joitaki ilmotuksia. Kysymyksiä? [Frågor?] Jos sulla oon kysymyksiä, saatat käyttää Hannaa, meän digitaalinen asistentti webissä. Hään vastaa tavalisimphiin kysymykshiin meän vakkuutuksista ja palveluista ja ohjaa sinua ette saat oikeat tiot. Saatat kans soittaa meän Asiakaspalvelhuun eli Tekstitelefoonin kansalisheen välityspalvelhuun [förmedlings-] (8)

8 Sanalista [Ordlista] Siukkapalkka Korvaus jonka sie työntekiännä saat työnantajalta ensimäiset 14 päivää ko olet siukka. Siukkaraha Korvais Siukkakassasta ko siukkuuen takia et saata olla töissä. Siukkakorvaus Korvaus Siukkakassasta ko et tule saahmaan työkykyä takasi. Siukkaperiuuti Koko se aika ko siukkuuen takia et saata tehä töitä eli saatat tehä vähempi ko tavalisesti Karensipäivä Siukkaperiuutin ensimäinen päivä, jolta et saa korvausta. Yksityisyrittäjät saattava valita useaman karensipäivän. Siukkakassa kollaa [Försäkringskassan kontrollerar] Siukkakassa kollaa net tiot jokka sie jätät. Net saattava jällata tuloja, poissa-oloa töistä, siviili-tilanetta eli missä sie asut. Met vaihtama tietoja muitten viranomhaisitten kans ja käytämä meän rekisteriä muumuassa CSN:in, a-kassoitten ja Verolaitoksen kans. Se saattaa olla rikolista ette tietosesti ja tahahlaan jättää vääriä tietoja eli jättää antamatta tietoja muutoksista, jokka saattava vaikuttaa oikeutheen saa korvauksia. Siukkakassa ilmottaa poliisille kaikki mitä eppäilemmä avustus-rikokseksi [bidragsbrott]. 8 (8)

Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakkuutus oon tärkeä osa Ruottin turvalisuussysteemistä. Ruottin sosiaalivakkuutus jällaa suurin piirthein kaikile jokka asuva eli oon töissä Ruottissa.

Lisätiedot

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus oon tuki sulle joka olet nuori ja joka, siukkuuen eli muun toimintakykyä heikentävän

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Asuntolisä (Bostadstillägg)

Asuntolisä (Bostadstillägg) Asuntolisä (Bostadstillägg) sulle jolla oon aktiviteettikorvaus eli siukkakorvaus (- till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning) Sie jolla oon aktiviteetti- eli siukkakorvaus saatat saa

Lisätiedot

Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning)

Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning) Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning) Klicka här, skriv ev. Undertitel Sie joka olet uusi Ruottissa saatat saa alkhuunpääsykorvausta. Alkhuunpääsykorvaus oon raha jonka saat ko sulla oon alkhuunpääsyplaani

Lisätiedot

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa.

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa. Met ehotamma ette sie vain luet pdf- fiilin särmilä, etkä lattaa sitä omhaan taattorhiin. Joissaki taphauksissa pdf- fiili latathaan auttomaattisesti ko sie aukaset sen. Poista (radera) silloin fiili otsikon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti

Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti Enköpingin kunta Sisältö Kaikile lapsile ja nuorisolle Enköpingin kunnassa annethaan maholisuus kehittää heän kaikhiin parriimpaa itteä ommaa tulevaisuutta vasten.

Lisätiedot

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA Kaj Chydeniuksen dissonanssia Kaj Chydeniuksen äiti ja faariska olit molemin suomenruottalaisia, jokka muutit rannikolta Kymijoen laksoon.

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

TOISENLAINEN ILTAHARTAUS

TOISENLAINEN ILTAHARTAUS Kai Sadinmaa TOISENLAINEN ILTAHARTAUS moniääninen monologi ! 2 VIRSI 440, VANHA VIRSIKIRJA Jo vääryys vallan saapi, se huutaa taivaaseen. Se turmaa ennustaapi, vie kansat kurjuuteen. Ken Herran oikeutta

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2012 Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pidempään Neuvoja ja vinkkejä taloutesi hoitoon Kuluttajaviraston laskelmia lapset auto asunto vakuutus internet vaatteet lainat

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2013 Apua budjetin tekoon Neuvoja ja vinkkejä Taloutesi hoitoon Taloutesi hoitoon Kaikilla meillä on tulevaisuutta koskevia unelmia. Osa haluaa ehkä ostaa asunnon tai auton tai

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan?

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? Pihlajamaan kuuleminen SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? T: Täytän seuraavan kerran 68 vuotta. SAA: Kauanko sinä oot tehny tätä tämmöstä Savenmaan toimintaa?

Lisätiedot