Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)"

Transkriptio

1 Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus oon tuki sulle joka olet nuori ja joka, siukkuuen eli muun toimintakykyä heikentävän asian takia et saata tehä töitä. Aktivitettikorvaus saatta rippua sinun tuloista eli se oon garanttikorvaus. Aktiviteettikorvausta saat korkeinthaan kolme vuotta peräkkäin. Ensimäisestä päivästä jyyli-/heinäkuuta 2008 lähtien aktiviteettikorvauksele jällaava uuet säänöt. Sulle, jolla jo oon aktiviteettikorvaus, saattava jällata siirtymissäänöt (övergångsbestämmelser) joitten mukhaan vanhemat säänöt saattava jällata vuen 2012 lophuun saakka. Jos sinun aktiviteettikorvaus loppuu sillä ko täytät 30 vuotta, sulle jällaava rajotetun siukkakorvauksen siirtymissäänöt. Kuka saattaa saa aktiviteettikorvausta? (Vem kan få Sie saatat saa aktiviteettikorvausta jos olet vuen ikänen ja sulla oon heikentynny työkyky siukkuuen takia eli sulla muuten oon vajanen fyysinen eli psyykkinen suorituskyky. Työkyky häätyy olla heikentynny vähhiinthään neljänesosan yhen vuen ajan. Heikentynny työkyky häätyy koskea kaikkia töitä työmarkkinoitten kaikila aloila. Siihen kuuluva netki työt joita oornathaan ihmisille joila oon heikentynn toimintakyky, niinku esimerkiksi palkka-avustustyöt (lönebidrag). Paljonko aktiviteettikorvausta saapi? (Hur mycket får man i Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puolet eli neljäsosan aktiviteettikorvauksesta. Kuinka paljon sie saat, riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja siittä mikkä maholisuuet sulla oon elättää ittesti työlä. Koko, palkasta riippuva, aktiviteettikorvaus antaa sulle 64 prosenttia sinun oletetusta tulosta (antagandeinkomst) se tulo jonka Siukkakassa arvioittee ette sulla olis ollu jos sie olisit jatkanu työntekoa. Jos sulla oon olhee matalat tulot eli ei tuloja ollenkhaan, sie saat garanttikorvauksen. Garanttikorvauksen suuruus riippuu sinun iästä ja siittä kuinka kauon olet asunu Ruottissa. Vuele 2008 saatat saa ja kruunun välilä vuessa koko garanttikorvausta. Niin tuloista riippuva aktiviteettikorvaus ko garanttikorvaus räknäthään uuesti joka vuosi ko hintaperusmäärä* (prisbasbelopp) muuttuu. * Hintaperusmäärä euraa hintakehitystä yhtheiskunnassa. Vuele 2008 hintaperusmäärä oon kruunua.

2 Mitenkäs aktiviteettikorvausta saattaa saa? (Hur går det till att få Sie saatat hakea itte (Du kan ansöka själv) Sie saatat itte hakea aktiviteettikorvausta. Silloin sie käytät vissiä blankettia jonka voit saa Siukkakassasta eli osotheesta Sinun häätyy kans panna tohturin lausunto matkhaan. Siukkakassa saattaa muuttaa siukkarahan aktiviteettikorvaukseksi (Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning) Jos Siukkakassa tekkee arvion ette sie täytät aktiviteettirahan perustheet, met saatama päättää ette sinun siukkaraha muutethaan aktiviteettikorvaukseksi. Siihen Siukkakassa tarttee tahtoa sen tohturin lausunon joka oon siukkakirjottannu sinut. Mitenkäs sinun oikeus saa aktiviteettikorvausta arvioihaan? (Hur bedöms din rätt till Sie tarttet tohturin lausunon (Du behöver ett läkarutlåtande) Ko sie haet aktiviteettikorvausta sulla häätyy olla tohturin lausunto. Ensikäessä se oon se tohturi, jonka tykö sie normaalisti menet, joka pittää tehä lausunon sinun terhveystilantheesta. Mutta Siukkakassa saattaa kans vaatia jonku muun tohturin eli asiantuntian syynäähmään sinut ja arvioihmaan sinun työkyvyn. Siukkakassa selvittää sinun tilantheen (Försäkringskassan utreder dina förhållanden) Met selvitämmä sinun työolosuhtheet ja sinun sosiaaliset olosuhtheet. Se tarkottaa ette met kysymä sinun perheolosuhtheista, lapsitten huolosta, huushollitöistä, vapaa-ajan tekemisistä, koulutuksesta, sivutöistä eli tehtävistä (uppdrag) jokka piiain saattava vaikuttaa sinun oikeusheen saa korvausta. Siukkakassa seuraa sinun työkykyä (Försäkringskassan följer upp din arbetsförmåga) Sillä aikaa ko sulla oon aktiviteettikorvaus, Siukkakassa saattaa seurata sitä ja saa selvile onko sulla vieläki oikeus saa saman tason aktiviteettikorvaus. Tämä seuraus saattaa olla ette met selvitämmä sinun työkykyä eli sinun maholisuuet paremphaan rehabiliteerinkhiin. Mitenkä rahat maksethaan ulos? (Hur betalas pengarna ut?) Aktiviteettikorvaus maksethaan sille kontule jonka sie ilmotat Siukkakassale. Se maksethaan 18 eli 19 päivä joka kuukausi. Jos ulosmaksopäivä oon lauantai, saat korvauksen perjantaina. Jos ulosmaksopäivä oon pyhä, juhlapyhä eli juhanusaatto, saat korvauksen sitä seuraavanna arkipäivänä. Jos asut ulkomaila, sinun aktiviteettikorvaus lähätetään Ruttista ulosmaksopäivänä. Jos aktiviteettikorvaus oon korkeinthaan kruunua vuessa, sie saat sen jälkikätheen jyyni-/kesäkuussa ja joulukuussa joka vuosi. Vaikka summa olis suurempi ko kruunua vuessa, sen saattaa maksaa ulos kahesti vuessa jos tehet siittä hakemuksen Siukkakassale.

3 Mitä mie saatan tehä samala ko mulla oon aktiviteettikorvaus? (Vad kan jag göra under tiden med Työelähmään suunattu rehabiliteerinki (Arbetslivsinriktad rehabilitering) Samala ko sulla oon aktiviteettikorvaus, sinun pittää niin kierästi ko maholista olla matkassa työelähmään suunatussa rehabiliteetinkissä. Työelähmään suunattu rehabiliteerinki oon toihmeenpanoja joita sie tarttet ette saat takasi sinun työkyvyn. Se saattaa esimerkiksi olla työharjottelua eli koulutusta ette pääset takasi entisheen työhöön eli muuhun sopihvaan työhön. Siukkakassa vastaa siittä, ette huomioija siittä mitä sie tarttet ja kattoo ette sinun rehabiliteerinki pääsee alkhuun. Jos sulla ei ole pätevää syytä olla alkamatta jotaki toihmeenpiettä (åtgärd), sinun korvaus saatethaan ottaa pois eli pienentää. Sie saatat olla matkassa aktiviteetissä (Du kan delta i aktiviteter) Samala ko sulla oon aktiviteettikorvaus, saatat olla matkassa eri aktiviteetissä. Net saattava tukea sinua sinun kehityksessä ja vaikuttaa sinun siukkuutheen eli heikentynheesheen toimintakykhyyn pusitiivisesti. Niitten pittää kans auttaa sinua saahmaan paremat eelytykset (förutsättningar) parantaa sinun työkykyä. Aktiviteetissä matkassa oleminen oon vapaaehtosta. Sie saat pittää korvauksen vaikka et olis matkassa mishään aktiviteetissä. Sie saatat pruuata olla töissä eli opiskella ja saa leppäävän korvauksen (Du kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning) Samala ko sulla oon aktiviteettikorvaus, sulla oon maholisuus olla töissä eli opiskella ilman ette sulla mennee oikeus saa korvausta. Sitä kuttuthaan leppääväksi aktiviteettikorvaukseksi. Sie hääyt hakea tätä ennenkö alat töihin eli opiskelheen. Jos sie alat töihin, sie saatat kans hakea korkeinthaan kolmen kuukauen pruuaus-aikaa, silloin saat palkan ja siukkakorvauksen yhtä aikaa. Sie saat tehä vähän töitä ja pittää koko aktiviteettikorvauksen (Du kan arbeta lite med hel aktivitetsersättning) Jos sie saat koko aktiviteettikorvauksen, sie saatat kuitenki käyttää hyväksi pientä jäljelä olevaa työkykykä esimerkiksi tekemällä aatheelista (ideellt) eli poliittista työtä. Se tarkottaa ette sie saatat tehä työtä tiiman päivässä ja tienata yhen kaheksasosan sen työn normaalitulosta jota sie tehet ja sulla oon silti oikeus saa koko aktiviteettikorvaus. Ota yhtheys Siukkakassan kans ja keskustele mitä maholisuuksia sulla oon ennenkö alat töihin. Jos sulla oon kolme neljäsossaa aktiviteettikorvausta, saat apua työn löytämisen kans (Med tre fjärdedels aktivitetsersättning får du hjälp att hitta ett arbete) Jos sulla oon kolme neljäsossaa aktiviteettikorvausta, Siukkakassa vastaa siittä ette saatat ottaa työn joka vastaa sinun jäljelä olevaa työkykyä. Meetlinki pittää kans kuuen kuukauen sisälä saa sinut ordinaari työmarkkinoile, maholisesti palkka-avustuksen (lönebidrag) avula. Jos se ei onnistu, sulle pittää tarjota työtä Samhall AB:la. Mitä siukkarahale tapahtuu? (Vad händer med sjukpenningen?) Ko sulle oon myönetty koko aktiviteettikorvaus, sulla ei ennää ole oikeutta saa siukkarahhaa. Jos sulle oon myönetty neljäsosa, puoli eli kolme neljäsossaa korvausta ja tienaat vähhiinthään 9 900kruunua vuessa ansiotyöstä (24 % hintaperusmäärästä), sulle saatethaan määrätä (fastställa) siukkarahhaa perustava tulo ja silloin kans saa siukkarahan jos sie siukkuuen takia et saata tehä töitä.

4 Aktiviteettikorvaus saattaa pienentyä jos sulla oon muita korvauksia (Aktivitetsersättningen kan minskas om du har andra ersättningar) Jos sie samala ko saat aktiviteettikorvausta, saat ulkomaalaista invaliidipansuunia eli muita ulkomaalaisia invaliidi-etuja, net saattava pienentää aktiviteettikorvausta. Aktiviteettikorvaus ja vero (Aktivitetsersättning och skatt) Sie maksat veron aktiviteettikorvauksesta. Siukkakassa vettää veron. Jos sulla oon muita tuloja, net saattava vaikuttaa verhoon. Ilmota jos sulla oon muita verotettavia tuloja ko Siukkakassasta, esimerkiksi työtuloja. Sie et tartte lähättää verokuittia Siukkakassale. Siukkakassa saapi tiot suohraan Verolaitoksesta. Jos sie halvaat ette Siukkakassa vettää vähempi veroa (jos sulla esimerkiksi oon suuret ränttykostanukset) sie voit hakea jämkninkiä sinun verokontturista. Lähätä sitte se päätös jonka saat, Siukkakassale. Jos halvaat ette veethään enämpi veroa aktiviteettikorvauksesta, kääny Siukkakassan puohleen asiassa. Korkeampi vero veethään sitte niin kauon ko sie itte sanot muuta. Joka vuosi janyaari-/tammikuussa sie saat Siukkakassasta kontrollition. Siinä oon kuinka paljon sie olet saanu aktiviteettikorvausta ja kuinka paljon veroa oon veetty. Jos korvaus panhaan johonki konthuun, kontrollitieto tullee janyaari-/tammikuun maksotion kans. Ota yhtheys Siukkakassan kans jos et saa kontrollitietoa. Enämpi tietoja aktiviteettikorvauksesta ja verosta, saat soittamalla verokontturhiin eli mene kotisivule Jos asut eli siiryt ulkomaile (Om du bor eller flyttar utomlands) Tuloista riippuva aktiviteettikorvaus maksethaan sulle vaikka asusit missä maassa. Garanttikorvauksen sie saat matkhaan vain EU/EES-maihiin, Schweiziin ja Kanathaan. Sinun häätyy kans ollu jonku näitten maitten kansalainen ennenkö saat matkhaan garanttikorvauksen. Kääny Siukkakassan puohleen niin saat enämpi tietoja siittä koska sulla oon oikeus ottaa matkhaan garanttikorvaus toisheen maahan. Jos sie siiryt ulkomaile vakituisesti, sie hääyt ilmottaa siittä Siukkakassale. Se oon tärkeää ette sanot mihinkä osotheesheen, pankhoon ja konttunumehroon sie halvaat ette siukkaraha lähätethään. Ennenkö sinun oikeus saa aktiviteettikorvausta jatkuu, sie joka asut ulkomaila hääyt kerran vuessa lähättää niin kuttutun elämän intyygin (levnadsintyg) Siukkakassale Ruottissa. Se tehhään näin: Sie saat auttomaattisesti blanketin Siukkakassasta. Täytä lanketti, ota matkhaan jällaava passi ja mene jonku viranomhaisen eli vastaavan tykö jokka oon listattu blanketissa. Niitten häätyy toistaa (intyga) ette sinun tiot oon oikeat. Lähätä sitte takasi blanketti Siukkakashaan. Joissaki taphauksissa sie et saa intyygiblankettia. Juuri nyt se koskee niitä jokka asuva Suomessa, Norjassa eli Saksassa. Tiot sinusta saahan vaihtamalla tietoja Ruottin ja sen maan välilä jossa asut. Ko sie asut ulkomaila, sie saatat saa Erityisen tuloveron ulkomaila asuville (SINK). Ota yhtheys Verolaitoksheen SINK-tioista. Muita korvauksia (Andra ersättningar) Sopimusvakkuutuksia (Avtalsförsäkringar) Ko sie saat aktiviteettikorvausta, saatat piiain kans saa korvausta kolektiivi-sopimuksen vakkuutuksesta. Sillä sinun pitäski kysyä sinun viimiseltä työnantajalta eli fakilta jos semmosta vakkuutusta oon ja mikä jällaa juuri sinun kohala. Jos sulla oon ollu muita työnantajia ennen, sinun pitäs kysyä niiltäki. Siukkakassa ei hoija kolektiivisesti sovituita vakkuutuksia eikä sen tähen saata vastata kysymykshiin niistä.

5 Asuntolisä (Bostadstillägg) Sie, jolla oon aktiviteettikorvaus, saatat saa asuntolissää. Sie haet asuntolissää Siukkakassasta. Katto faktaplaavia Asuntolisä sulle jolla oon aktiviteettikorvaus eli siukkakorvaus jonka saat Siukkakassasta eli osotheesta Ilmota muutoksista! (Anmäl förändringar!) Sie hääyt ilmottaa kaikki muutokset jokka saattava vaikuttaa sen korvauksen oikeutheen eli suuruutheen joka sulla oon. Se jällaa esimerkiksi jos sie alat töihin eli opiskelheen sie tehet enämpi töitä ko ennen, jos sulla esimerkiksi oon puoli korvausta, mutta alat kokopäivätyöhöön sie jatkat töitä sen jälkhiin ko päätös leppäävästä aktiviteettikorvauksesta on menny ulos sinun työkyky oon parantunnu, vaikka et ole töissä sie saat uuen, eli muutetun ulkomaalaisen pansuunin, elinkoron (livränta) eli semmosen sie siiryt ulkomaile. Jos sie et ilmota muutoksia, korvaus saatethaan pienentää eli se otethaan poijes kokohnaan. Sie saatat kans joutua maksamhaan takasi, jos olet ottanu vasthaan liikaa rahhaa eli saanu rahhaa jota sinun oikeasthaan ei olis pitäny saa. Jos sulla oon kysymyksiä, soita meän asiakaspalvelhuun (kundcenter) Faktaplaavi ei ole lakitekstiä. Siukkakassa kollaa Siukkakassa kollaa net tiot jokka sie jätät. Net saattava jällata tuloja, poissa-oloa töistä, siviili-tilanetta eli missä sie asut. Met vaihtama tietoja muitten viranomhaisitten kans ja käytämä meän rekisteriä muumuassa CSN:in, a-kassoitten ja Verolaitoksen kans. Se saattaa olla rikolista ette tietosesti ja tahahlaan jättää vääriä tietoja eli jättää antamatta tietoja muutoksista, jokka saattava vaikuttaa oikeutheen saa korvauksia. Siukkakassa ilmottaa poliisille kaikki mitä eppäilemmä avustus-rikokseksi (bidragsbrott).

Asuntolisä (Bostadstillägg)

Asuntolisä (Bostadstillägg) Asuntolisä (Bostadstillägg) sulle jolla oon aktiviteettikorvaus eli siukkakorvaus (- till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning) Sie jolla oon aktiviteetti- eli siukkakorvaus saatat saa

Lisätiedot

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa.

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa. Met ehotamma ette sie vain luet pdf- fiilin särmilä, etkä lattaa sitä omhaan taattorhiin. Joissaki taphauksissa pdf- fiili latathaan auttomaattisesti ko sie aukaset sen. Poista (radera) silloin fiili otsikon

Lisätiedot

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa

MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA. Kaj Chydeniuksen dissonanssia. Bengt Pohjanen viehraana toisten toelisuuessa MEÄNMAAN AVIISI 2/ 2009 KULTTUURIN SUURMIEHET KOHTAAVA SOTAOOPPERASSA Kaj Chydeniuksen dissonanssia Kaj Chydeniuksen äiti ja faariska olit molemin suomenruottalaisia, jokka muutit rannikolta Kymijoen laksoon.

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Sida: 1 av 4 Finska Faktablad för arbetssökande Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 2015-04 Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Mikäli olet ollut työttömänä pidemmän aikaa

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero Numero Perjantai 12.12.201412 MP2 Itella Oyj 8 Mikä auttaa, kun Alvar Aalto nivelet kuluvat ja ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. 10 26 Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Valtias Valtteri

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken?

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8 NAINEN +eläke 3 erää sinun rahoistasi I Nainen yhteiskunnassa Oletko sinä hankala tyyppi? II Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? III Nainen eläkkeellä

Lisätiedot

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit

SAKUstars2013. Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 1 SAKUstars2013 Ennakkosarjoissa sijoittuneiden tekstit 2 Sisällysluettelo Kirjoitelmat Sivu 1.sija Tiia Makkonen... 3 2.sija Ina Eskelinen 5 3.sija Elisa Katiska.. 7 Runot 1.sija Heidi Toivanen... 12

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot