ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 05: FEM-analyysista saatavat tulokset ja niiden käyttö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 05: FEM-analyysista saatavat tulokset ja niiden käyttö."

Transkriptio

1 05/1 ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 05: FEM-analyysista saatavat tulokset ja niiden käyttö. YLEISTÄ Laskentamallin luonnin ja varsinaisen laskennan lisäksi FEM-analyysi sisältää myös tulosten tarkastelun ja arvioinnin. Koska FEM-ohjelma tuottaa hyvin suuren määrän numeerista tulostietoa, tarvitaan tulosten tarkasteluun jälkikäsittelyohjelma, joka muuntaa tulokset havainnolliseen graafiseen asuun. Eri ohjelmista saatavat graafiset esitykset ovat varsin vakiintuneita, koska niissä on joka tapauksessa esitettävä samat lujuusopillisesti kiinnostavat seikat. Seuraavassa on esimerkkejä tavallisten rakennetyyppien ratkaisemiseen käytetyistä elementtiverkoista ja samalla on esitelty tuloksia, joita tyypillinen FEM-ohjelma antaa. VIIVARAKENTEET Kuvassa 1 on esitetty tasokehän geometria, kuormitus ja tuenta. Sen eräs mahdollinen FEM-laskentaan sopiva elementtiverkko on kuvassa 2. Tasokehän elementtimenetelmäratkaisussa päästäisiin taivutusteorian mukaiseen tarkkaan tulokseen sijoittamalla solmut vain nurkkiin ja tukipisteisiin, mutta tässä tapauksessa on käytetty enemmän solmuja, jotta ohjelmasta saatavasta taipumakuvasta tulisi havainnollisempi. Tasokehän palkkielementit ovat viivaelementtejä ja palkkeja kuvaavat viivat kulkevat tavallisesti poikkileikkauksen pintakeskiön kohdalla tai ovat ainakin yhdensuuntaisia pintakeskiöviivojen kanssa. 1,0 m 6 kn 1,2 kn/m 1,5 m 2 knm 8 kn 4 kn 4,2 m 2,0 m 2,5 m 2,8 m 4,2 m 4,2 m 3,5 m Kuva 1. Tasokehä. Ristikko ja palkkirakenteilla tärkeimmät laskennasta saatavat tulokset ovat solmujen siirtymät ja elementtien rasituskuvat. Jännityksiä ei yleensä ohjelmasta saada joitakin standardipoikkileikkauksia lukuun ottamatta, vaan ne on laskettava rasituksista manuaalisesti. Kuvassa 3 on kehän solmusiirtymien avulla piirretty sille taipumakuva ja kuvassa 4 on kehän taivutusmomenttikuva. Kuvissa ei ole näkyvissä suureiden numeroarvoja niiden maksimiarvoja lukuun ottamatta, jotka annettu kuvaselitteissä yksiköissä N ja mm. Kuvassa 5

2 05/2 on vielä erikseen esitetty vasemmanpuoleisen tasaisen kuormituksen alaisen vaakapalkin taipumakuva ja sen taivutusmomenttikuva numeroarvoineen. Kuva 2. Tasokehän elementtiverkko, 68 elementtiä ja 67 solmua. SCALE 1/ EYE X-COORD =.0000 EYE Y-COORD =.0000 EYE Z-COORD = MAX. DEFLECTION = AT NODE NUMBER = 172 Kuva 3. Taipumakuva. SCALE 1/ EYE X-COORD =.0000 EYE Y-COORD =.0000 EYE Z-COORD = TYPE STRESS/FLUX Kuva 4. Taivutusmomenttikuva. DIAGRAM COMPONENT = 3 MAX GAUSS VALUE =.3768E+07 AT ELEMENT/GPT. = MIN GAUSS VALUE = E+07 AT ELEMENT/GPT. = DIAGRAM SCALE = 1/.1667

3 05/3 SCALE 1/ EY E X-COORD =.0000 EY E Y -COORD =.0000 EY E Z-COORD = MAX. DEFLECTION =.8527 AT NODE NUMBER = E E E E E E E+006 Kuva 5. Vaakapalkin taipuma- ja taivutusmomenttikuva. PINTARAKENTEET Kuvassa 6. on esitetty vaakasuunnassa aksiaalisesti kuormitettu tasapaksu levyrakenne, jossa on reikäkenttä. Pystysuuntaisessa symmetrialeikkauksessa oleva vaakasuuntainen normaalijännitys olisi 200 MPa, mikäli se olisi tasan jakaantunut. Reikäkenttä aiheuttaa kuitenkin lovivaikutuksen, jolloin reiän reunalle tulee tasan jakaantunutta jännitystä suurempi normaalijännitys. FEM-laskennalla voidaan tutkia lujuusopin levyteoriaan perustuen edellä mainittua lovivaikutusta ja rakenteen käyttäytymistä yleisemminkin. 10 mm 100 MPa 10 mm 10 mm 10 mm Kuva 6. Levyrakenne. 25 mm 30 mm

4 05/4 Kuvassa 7 on esitetty eräs mahdollinen tähän tarkoitukseen soveltuva elementtiverkko. Rakenteen kaksoissymmetriaa voisi tietysti hyödyntää mallinnuksessa, mutta sitä ei ole tehty, koska muut tutkitut kuormitustapaukset eivät olleet symmetrisiä. Kuva 7. Levyrakenteen elementtiverkko. Kuvan 7 elementtiverkossa on käytetty kvadraattisia tasojännitystilan nelisivuisia elementtejä ja siinä on 1312 elementtiä sekä 4274 solmua, joista 49 on tukisolmuja. Koska levyelementin solmuilla on kaksi vapausastetta, on tämän elementtiverkon tuntemattomien vapaiden solmusiirtymien lukumäärä 8450, joka on samalla ohjelman ratkaistavaksi tulevan yhtälöryhmän dimensio. Nelisivuisen levyelementin tarkkuuden kannalta edullisin muoto on neliö, mistä johtuen reikäkentän läheisyydessä on käytetty reiät kiertävää verkkoa, jolloin elementteihin ei synny kovin teräviä kulmia. Elementtien sivusuhde on pyritty pitämään riittävän lähellä ykköstä, suurimmillaan se on pienten jännitysgradienttien alueella levyn päissä, jossa sivusuhde on kaksi. Kuvissa 8-10 on esitetty joitakin tärkeimpiä tuloksia, joita elementtimenetelmäohjelma antaa levyrakenteista. Kuvassa 8 on rakenteen siirtymäkuva sekä vaakasuuntaisen normaalijännityksen ja von Mises vertailujännityksen (VVEH) tasa-arvokäyrästö. Kuvasta 8 nähdään, että kriittisin kohta on levyn keskikohdassa ylemmän reiän reunalla loven muotoluvun ollessa 429,6 / 200 = 2, 148. Kuvassa 9 on keskikohdan ylemmän reiän lähellä muutamassa elementissä vaikuttavia pääjännityksiä kuvaava vektorikaavio, jossa nuolen pituus ilmaisee pääjännityksen suuruuden, nuolen asento sen suunnan ja väri etumerkin. Kuvassa 10 on esitetty käyränä keskikohdan ylimmän levykannaksen vaakasuuntaisen normaalijännityksen vaihtelu yläreunasta mitatun etäisyyden funktiona. Käyrästä näkyy selvästi loven aiheuttama jännitysjakautuman huomattava poikkeaminen tasaisesta jakaumasta.

5 05/5 SCALE 1/ EYE X-COORD =.0000 EYE Y-COORD =.0000 EYE Z-COORD = MAX. DEFLECTION =.1454 AT NODE NUMBER = 4436 STRESS CONTOURS OF SX Max At Node 4220 Min At Node 5582 STRESS CONTOURS OF SE Max At Node 4380 Mi n At Node 3801 Kuva 8. Siirtymäkuva ja jännitysten tasa-arvokäyrästöjä.

6 05/6 SCALE 1/.1197 EYE X-COORD =.0000 EYE Y-COORD =.0000 EYE Z-COORD = TYPE STRESS/FLUX MAX VECTOR VALUE = AT ELEMENT/GPT. = MIN VECTOR VALUE = AT ELEMENT/GPT. = VECTOR SCALE = 1/.6667E-01 Kuva 9. Pääjännitysvektorit. Kuva 10. Jännitysvaihtelu ylimmässä levykannaksessa.

7 05/7 Tarkastellaan kolmantena esimerkkinä kuvassa 11 olevaa kuorirakenteen elementtiverkkoa. Sen tuenta ja kuormitus on esitetty kuvassa 12 rakenteen puolikkaan kuvissa solmuihin kohdistuvina nuolina. Tuentanuoli tarkoittaa vastaavan suuntaisen solmusiirtymän olevan estetty ja kuormitusnuoli esittää tavallista tai ekvivalenttista solmukuormitusta. Verkossa on käytetty kaksoiskaarevia ohuen kuoren elementtejä, jotka ovat kaikki nelisivuisia ja kahdeksansolmuisia pintaelementtejä. Elementtien lukumäärä on 896 ja solmujen 2921, joista tukisolmuja on 147. Elementin nurkkasolmuilla on pelkästään kolme translaatiovapausastetta, mutta sivusolmuilla on niiden lisäksi vielä kaksi ro- Kuva 11. Kuorirakenteen elementtiverkko. taatiovapausastetta. Elementtiverkon vapausasteiden lukumäärä on noin Pintarakenteiden FEM-analyysin tuloksena saadaan solmusiirtymät ja lisäksi voimasuureista esimerkiksi normaalivoima-, leikkausvoima-, vääntömomentti- ja taivutusmomenttitiheydet, joista ohjelma laskee jännityskomponentit kuoren keski- ja reunapinnoilla sekä näistä mm. pääjännitykset ja vertailujännityksen. Kuva 12. Tuenta ja kuormitus. Kuvassa 13 on annettu esimerkkinä graafisesta siirtymätulostuksesta koko rakenteen siirtymäkuva, jossa siirtymiä on havainnollisuuden vuoksi suuresti liioiteltu. Kuvaselitteessä on suurimmaksi siirtymäresultantiksi annettu 1,021 mm, mikä on hyvin pieni verrattuna

8 05/8 kuoren mittoihin. Kuvassa 14 esitetty malliksi graafisesta voimasuuretulostuksesta kuoren toisen reunapinnan von Mises vertailujännityksen (VVEH) tasa-arvokäyrästö, josta nähdään vallitsevat jännitystasot. Kyseinen reunapinta on laippaosissa kuvassa näkyvä yläpinta ja keskiosassa kohti katsojaa oleva sylinteripinnan ulkopuoli. SCALE 1/ EYE X-COORD = EYE Y-COORD = EYE Z-COORD = MAX. DEFLECTION = AT NODE NUMBER = 2186 TYPE TOP STRESS/FLUX Kuva 13. Siirtymäkuva. Kuorielementtiverkko on melko raskas käsitellä suuresta vapausastemäärästä johtuen, mutta toisaalta se usein ainoa vaihtoehto rakenteen realistiseen mallintamiseen. Kuorielementit ovat eräs käytetyimmistä elementtityypeistä, koska monissa rakenteissa esiintyy kaarevia ohutseinäisiä osia. Esimerkissä käytetyn kaksoiskaarevan kuorielementin lisäksi ohjelmissa on tasomaisia kuorielementtejä, joita esimerkin rakenteessa olisi voitu käyttää laippaosissa tekemättä geometrista mallinnusvirhettä. Tasomaiset kuorielementit kuluttavat selvästi vähemmän laskentaresursseja kuin kaarevat elementit, joten alustavissa laskennoissa kannattaa suosia niitä. Lopullinen laskenta voidaan sitten tarvittaessa tehdä tarkemmilla kaarevilla elementeillä, kun mallin tiedetään toimivan muilta osin. TOP STRESS CONTOURS OF SE Max At Node 806 Mi n.5454 At Node 3416 Kuva 14. Vertailujännityksen tasa-arvokäyrästö.

9 05/9 3D-RAKENTEET Mikäli tarkasteltavalla rakenteella tai sen osalla ei ole mitään eri ulottuvuuksiin liittyviä geometrisia erityispiirteitä, on elementtiverkossa käytettävä 3D-solidielementtejä näitä osia mallinnettaessa. Kuvassa 15 on esitetty esimerkkinä tämän tyyppisistä rakenteista elementtiverkko, jossa on pelkästään 3D-solidielementtejä. Laskennassa tutkittu symmetrinen tuenta- ja kuormitustilanne on nähtävissä kuvassa 16 olevasta rakenteen osakuvasta. Tässä elementtiverkossa käytetty elementtityyppi on kvadraattinen tiilikivielementti, joissa on 20 solmua ja kullakin solmulla on kolme translaatiovapausastetta. Elementtien lukumäärä on 4096 ja solmujen 21125, joista 1439 solmussa on tuettuja vapausasteita. Elementtiverkon vapausasteiden lukumäärä on noin 60000, joka on Kuva 15. Solidirakenteen elementtiverkko. melko suuri tutkittavan rakenteen verraten yksinkertaista geometriaa Kuva 16. Kuormitus ja tuenta. ajatellen. Suuri verkon vapausasteiden lukumäärä johtuu valitusta kvadraattisesta elementtityypistä, joka on varsinkin 3D-laskennassa raskaskäyttöinen. FEM-ohjelmistoissa on luonnollisesti käytettävissä myös vähemmän resursseja kuluttavia lineaarisia 3Dsolidielementtejä, joita laskennan alkuvaiheessa kannattaa suosia. On kuitenkin otettava huomioon, että lineaariset elementit antavat samalla verkon tiheydellä kvadraattisia elementtejä huomattavasti epätarkempia tuloksia ja niiden avulla kaarevien reunapintojen realistinen mallinnus vaatii melko tiheän elementtijaon.

10 05/10 Kuvissa on esitetty muutamia graafisia tulosteita, joita elementtimenetelmäohjelmisto tyypillisesti antaa 3D-solidirakenteesta. Solmusiirtymien avulla voidaan laatia kuvan 17 mukainen rakenteen siirtymäkuva, jossa kuormituksen aiheuttamat geometriset muutokset näkyvät suuresti liioiteltuina. Kuvaselitteestä ilmenee suurimman siirtymäresultantin arvoksi 0,9145 mm, mikä on kappaleen mittoihin verrattuna hyvin pieni arvo. Voimasuureina 3Dsolidirakenteen elementtimenetelmässä ovat yleisen kolmiulotteisen jännitystilan kuusi jännityskomponenttia, jotka aluksi ratkaistaan globaalikoordinaatistossa ja voidaan sitten tarvittaessa muuntaa esimerkiksi elementin lokaalikoordinaatistoon. Jännityskomponenteista saadaan edelleen laskettua muun muassa pääjännitykset, pääsuunnat ja eri hypoteesien mukaiset vertailujännitykset. Kuvassa 18 on esimerkkinä graafisesta jännitystulostuksesta kappaleen ulkopinnan von Mises (VVEH) vertailujännityksen tasa-arvokäyrästö. SCALE 1/ EYE X-COORD = EYE Y-COORD = EYE Z-COORD = RESULTS FILE ID = 0 MAX. DEFLECTION =.9145 AT NODE NUMBER = 6266 Kuva 17. Siirtymäkuva. 3D-solidirakenteilla voi ulkopinnan jännityskomponenttien lisäksi saada jännitystulosteita myös kappaleeseen tehdyistä leikkauksista kuvan 19 mukaisesti, joista nähdään havainnollisesti myös kappaleen sisäosassa vallitsevat jännitykset.

11 05/11 STR ESS CONTOURS OF SE Ma x At No de 6679 M in.7375e-03 At Node Kuva 18. Vertailujännityksen tasa-arvokäyrästö. STRESS CONTOURS OF SE Max At Slice Node 1272 Min At Slice Node 435 Kuva 19. Kappaleen leikkausten vertailujännityksen tasa-arvokäyrästöt.

8. Yhdistetyt rasitukset

8. Yhdistetyt rasitukset TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle.

Lisätiedot

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta STUK-YTO-TR 57 Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta Kari Ikonen HEINÄKUU 1993 /.-.' % '.:,:%m # * tmcr^m \ SÄTEILYTURVAKESKUS I Strölsäkerhetscentralen rsc jnnrir? Finnish Centre

Lisätiedot

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA 18 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset Ville Haakana, Antti Kalliainen, Pauli Kolisoja

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeiin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot