KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)"

Transkriptio

1 Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö Esk Vulukka rukapalvelupäällikkö-siivustyönhjaaja Leena Ahla sivistystimen hallintsihteeri Marja Salmi hallintpäällikkö Antti Luukkanen

2 Sisällysluettel Kh I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA YLEISTÄ Määritelmiä ja käsitteitä Hankintahjeiden sveltaminen ja yleiset hankintaperiaatteet Hankintatiminnan tavitteet YHTEIS- JA ERILLISHANKINNAT HANKINTOJEN VALMISTELUN TARKISTUSLISTA... 6 II LUKU HANKINTAMENETTELYT PIENHANKINNOISSA JA KYNNYSARVON YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVAT HANKINNAT (PIENHANKINNAT) Hankinnat kilpailuttaen Avin menettely kynnysarvn alittavassa hankinnassa Rajitettu menettely kynnysarvn alittavassa hankinnassa Hankinta ilman kilpailuttamista (sura hankinta) Pienhankinnissa humiitava Vähäinen pienhankinta ja sura st KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄT HANKINNAT Avin menettely kynnysarvn ylittävissä hankinnissa Rajitettu menettely kansallisen kynnysarvn ylittävässä hankinnassa Neuvttelumenettely Neuvttelumenettely itsenäisenä hankintamenettelynä Puitejärjestelyt Hankinnat ilman kilpailuttamista (sura hankinta) EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄT HANKINNAT EU-kynnysarv Erityisaljen hankinta Hankinnat kilpailuttaen Hankinta ilman kilpailuttamista (sura hankinta) III HANKINTAPROSESSI HANKINTAPROSESSIN VAIHEET Ennakksuunnittelu Hankintailmitus Tarjuspyyntö Tarjuspyynnön sisältö Kelpisuuden tarkistaminen ja tarjusvertailu Tarjusten hylkääminen Tilaajavastuulaki Hankintapäätös ja sen tiedksiant Hankintapäätöksen pöytäkirjaus Hankintaspimus Spimuksessa tulee ttaa humin seuraavat asiat: Tilaaminen ja spimuksen tteutumisen seuranta Tavaran vastaantt sekä palvelujen ja urakan hyväksyminen Laskun maksu IV ERINÄISET MÄÄRÄYKSET ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA SALASSAPITO OIKEUSTURVAKEINOT JA MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA Hankintaikaisu Markkinaikeus Oikaisuvaatimus VAARALLISET TYÖYHDISTELMÄT HANKINTOJA TEHTÄESSÄ MYYJÄN TOIMITUSVIRHEET JA REKLAMAATIO HANKINTA-ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS LIITTEET Hankintihin liittyvä lainsäädäntö Yleiset spimusehdt JYSE Eri aljen hankinnat Karkkilan kaupungissa (hjeellinen) /37

3 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA Kh YLEISTÄ 1.1. Määritelmiä ja käsitteitä Hankinta: Tavariden ja palvelujen stamista, vukraamista tai siihen rinnastettavaa timintaa sekä urakalla teettämistä taludellista vastiketta vastaan. Hankintailmitus: Ilmitus, jlla annetaan mahdllisuus sallistua tarjuskilpailuun tai tehdä sallistumishakemus. Hankintayksikkö tässä n Karkkilan kaupunki. HILMA Internetissä leva julkisten hankintjen ilmituskanava, jnne tulee tehdä hankintailmitus kansalliset kynnysarvt ylittävistä hankinnista; Pienhankinnalla tarkitetaan hankintaa, jka n alle kansallisen kynnysarvn. Puitespimus: Spimus, jka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palvelutimittajan taikka urakitsijan kanssa ja jssa svitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintihin svellettavista hinnista, määristä tai muista ehdista. Kynnysarvt ylittävissä hankinnissa puitespimuksia kutsutaan puitejärjestelyiksi. Vaarallinen työyhdistelmä n tilanne, jssa esim. tavaran tilaaja ja tavaran vastaanttaja/laskun maksaja n sama henkilö. Vähäisenä pienhankintana Karkkilan kaupungissa pidetään: Tavara- ja palveluhankinnissa, alle < hankintaa (alv 0 %), ssiaali- ja terveydenhulln palveluissa, alle < hankintaa (alv 0 %) ja rakennusurakissa, alle < hankintaa (alv 0 %). Hankintamenettelyt eli hankintalaissa mainitut tavat tteuttaa hankintakilpailu: Avin menettely: Hankintamenettely, jssa kaikki halukkaat timittajat vivat tehdä tarjuksen. Neuvttelumenettely: Hankintamenettely, jssa kunta hankintailmituksessa tai tarjuspyynnössä mainituin tavin kilpailuttaa ja erityisin perustein neuvttelee yhden tai useamman timittajan kanssa spimuksen ehdista. Puitejärjestely: Puitespimuksiin kuuluva hankintalaissa mainittu erityinen menettely hankinnan tteuttamiseksi. Rajitettu menettely: Hankintamenettely, jssa kunta pyytää tarjuksen valitsemiltaan ehdkkailta eli rajitetulta määrältä ehdkkaita hankintalain mukaisesti. Surahankinta: Hankintamenettely, jssa hankinta tehdään ilman tarjuskilpailua yhdeltä tai usealta timittajalta. 3/37

4 1.2. Hankintahjeiden sveltaminen ja yleiset hankintaperiaatteet 4/37 Kh Hankintalaki ei puutu siihen, miten kunta palvelunsa järjestää. Tavaran ja palvelun tuttaminen hankintayksikön mana työnä ei velvita nudattamaan hankintalakia. Sen sijaan kunnan tulee kilpailuttaa ne palvelut tai tavarat, jtka hankitaan kunnan rganisaatin kuulumattmalta palveluntuttajalta. Hankintalainsäädäntö velvittaa julkisten hankintjen kilpailuttamiseen sekä kilpailumenettelyyn sallistuvien tasapuliseen ja syrjimättömään khteluun. Esimerkiksi yrityksiä ei saa susia eikä syrjiä ktipaikan mukaan. Hankinta vidaan surittaa vain vahvistelun talusarvin ja käyttösuunnitelman puitteissa. Kaupunginhallitus hjaa ja valv hankintatimea. Keskitetysti hankittavista tutteista, niistä päättävistä viranmaisista ja hankintarajista päättää kaupunginhallitus, mikäli hallintsäännöllä ei le tisin määrätty. Sen lisäksi mitä julkisista hankinnista annetussa hankintalainsäädännössä ja kuntalaissa sekä kaupungin hallintsäännössä määrätään, nudatetaan Karkkilan kaupungin hankinnissa näitä hjeita. Hankinnat jakaantuvat taludellisen arvn perusteella klmeen eri ryhmään 1) kansallisen kynnysarvn alittavat (eli pienhankinnat) 2) kansallisen kynnysarvn ylittävät ja 3) EU-kynnysarvn ylittävät hankinnat. Kansallisen kynnysarvn alittavissa hankinnissa kaupunki määrittää surahankinnan/vähäisen pienhankinnan rajan itse. Hankintjen tulee perustua suunnitelmallisuuteen. Hankintjen tulee perustua vusittaisiin hankintasuunnitelmiin, jissa määritellään mitä, millin ja miten hankintja tehdään. Hankintasuunnitelmien avulla n mahdllisuus saada riittävän ajissa selville kunnan kaikki yksittäiset samaa tuteryhmää kskevat, tistuvat hankinnat sekä hankintjen ennakidun arvn määrittämiseksi että mien puitespimusten kilpailuttamisen phjaksi. Hankinnat n suritettava taludellisesti ja tarkituksenmukaisesti, käytettävä hyväksi lemassa levat kilpailulsuhteet ja nudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avimuuden, tasapulisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Tarjuksista tulee hyväksyä se, jka n hinnaltaan halvin tai kknaistaludellisesti edullisin, sen mukaan kuin tarjuspyynnössä n esitetty. Hankinnissa n tettava humin mahdllisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet eli tutteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset. Hankinnissa tulee kiinnittää humita tutteiden/palveluiden kk elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastinnista, käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn asti. Susituksena n, että Karkkilan kaupunki hyödyntää kaikissa mahdllisissa hankinnissa KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja aina kun se n mahdllista.

5 1.3. Hankintatiminnan tavitteet Hankintatiminnan tulee lla tehkasta ja lainmukaista ja tteutettavien hankintjen tulee palvella hankintayksikölle ja sen timialille asetettujen tehtävien ja tulstavitteiden saavuttamista. Hankintjen tehkkuus saavutetaan hulellisella hankintjen suunnittelulla keskitetyllä hankintajärjestelmällä (hankintayksiköt ja pisteet) ammattitaitisella hankintahenkilöstöllä tilausten ptiminnilla eli tilausrytmin ja tilausten kn ikeellisuudella vusi ja puitespimusten käytön lisäämisellä käyttämällä timivaa hankinta-alan tietjärjestelmää timinnan kustannustietisuudella (hankinnan tunnusluvut ja mittarit) hankintahenkilöstön täydennyskulutuksella asianmukaisilla reklamaatiilla ja hyvällä yhteistyöllä timittajien kanssa. Hankintjen lainmukaisuus saavutetaan: ammattitaitisella hankintahenkilöstöllä kilpailuttamisvelvitteen täyttämisellä tarjajien tasapulisella, luttamuksellisella ja syrjimättömällä khtelulla Yksittäisten henkilöiden n tehtävä selvä er kunnan hankintjen ja mien henkilökhtaisten hankintjensa välille. Kaupungin rganisaati ei tee hankintja työntekijöiden henkilökhtaiseen käyttöön. 2. YHTEIS- JA ERILLISHANKINNAT Hankinnat tteutetaan jk yhteistyössä esimerkiksi muiden kuntien tai kuntayhtymien tai KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tai kuntien erillishankintina. Yhteishankintjen kilpailuttamisesta päätetään erikseen. Hankinnasta vastaa svittu kunta tai kuntayhtymä, KL-Kuntahankinnat Oy tms. tapauksesta riippuen tai hankintatiimi kuntien valtuuttamana. Erillishankinnat kilpailutetaan tapauksesta riippuen jk Karkkilan kaupungin timesta tai yhteishankintjen timintatapaa nudattaen. Karkkilan kaupunki tekee erillishankinnasta itse hankintapäätöksen. 5/37

6 3. HANKINTOJEN VALMISTELUN TARKISTUSLISTA Ennen hankinnan alittamista n hyvä varmistaa, että Hankinta perustuu välttämättömään tarpeeseen ja että stetaan tarpeeseen nähden tarkituksenmukaista laatua Hankinta n laillinen ja liittyy yksikön tehtäviin Hankinnalle n varattu määräraha Hankinnantteutuksen salta n etukäteen tehty ratkaisu: ma työ, st vai vukraus yksin, yhteistyössä kuntien/kuntayhtymien kanssa tai timeksiantna surahankinta vai kilpailutus kilpailutuksessa käytettävä hankintamenettely n humiitava hankintihin kuluva aika: mm. EU kynnysarvn ylittävässä hankinnassa määräaika tarjusten vastaanttamiselle n vähintään 52 päivää. hankinnan ilmittaminen; kynnysarvn ylittävissä Hilmassa pakllinen kansallisissa hankinnissa tarjuspyynnön saajien määrä, js saajien määrää rajitetaan valitaank yksi vai useampi timittaja kuinka pitkä n spimuskausi mikä n kilpailutettava kknaisuus hankinnan riskit. 6/37

7 II LUKU HANKINTAMENETTELYT PIENHANKINNOISSA JA KYNNYSARVON YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA 4. KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVAT HANKINNAT (PIENHANKINNAT) Kansallisen kynnysarvn alittaviin hankintihin ei svelleta hankintalakia. Näistä hankinnista ei siten vi hakea muutsta markkinaikeudelta. Kansalliset kynnysarvt ilman arvnlisävera (alv 0 %) vat: Tavara- ja palveluhankinnat, käyttöikeusspimukset ja suunnittelukilpailut eura Liitteen B terveydenhit- ja ssiaalipalvelut (ryhmä 25) ja eräät työvimahallinnn kulutuspalvelut yhteishankintana eura Rakennusurakat ja käyttöikeusurakat eura Hankintalain sveltamisalan ulkpulelle jäävät pienhankinnat n tehtävä taludellisesti ja tehkkaasti ja tehtyjen päätösten tulee lla avimesti arviitavissa. Myös pienhankinnissa tulee pyrkiä hyödyntämään markkinilla levaa tarjntaa ja kilpailua. Samin n nudatettava tasapulista khtelua tarjajia khtaan Hankinnat kilpailuttaen Kansallisen kynnysarvn alittavissa hankinnissa hankintamenettelyn valinta n kaupungin harkinnassa. Neuvttelumenettelyä ja surahankintaa ilman tarjuskilpailua käytetään sillin, kun tavanmukainen kilpailuttaminen ei le hankkeen erityinen laatu tai vähäisyys humin ttaen perusteltua, esimerkiksi kilpailuttamisesta jhtuvien kustannusten tai siihen kuluvan ajan jhdsta. Hankintjen jakaminen siin kansallisen kynnysarvn, mainittujen eurmäärien tai hankintavaltuusrajan alittamiseksi n ehdttmasti kielletty. Hankinnan siin jakamisen tulee aina perustua taludellisiin tai teknisiin seikkihin, jtka kaupungin tulee myöhemmin pystyä näyttämään tteen. Tämä siksi, että hankintjen pilkkmista kskeva hakemus vidaan saattaa markkinaikeuden tutkittavaksi, vaikka hankinta lisikin alle kansallisen kynnysarvn. Tarjukset tulee pienhankinnissa ensisijaisesti pyytää kirjallisella tarjuspyynnöllä. Tämä n tärkeää siksi, että kukin tarjaja saa varmasti yhtäläiset tiedt hankinnan khteesta ja menettelystä. Suullista tarjuspyyntöä vidaan käyttää kiireellisissä hankinnissa tai hankinnissa, jissa surahankinnan edellytykset täyttyvät (HankL 27, 28 ja 67 ). Saadut tiedt n suullisessa menettelyssä kirjattava ylös. 7/37

8 Tarjuspyynnön määrittelee ja hyväksyy hankintavaltuudet maava viranmainen tai vähäisiksi katsttavien hankintjen salta asiaa valmisteleva henkilö. Kaupunki määrittää henkilöiden ratkaisuikeudet. Kansalliset kynnysarvt alittavaan ja alle eurn hankintaan liittyviä asiakirjja ei diariida, ellei erityinen syy näin edellytä. Vastuu asiakirjista n hankintaa tekevällä viranhaltijalla. Yli eurn hankinnista n tehtävä kirjallinen hankintapäätös asianhallintajärjestelmään Avin menettely kynnysarvn alittavassa hankinnassa Avimessa menettelyssä hankinnasta ilmitetaan julkisesti kaupungin parhaaksi katsmalla tavalla. Ilmituksen perusteella kaikilla halukkailla timijilla n mahdllisuus pyytää tarjuspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjus. Avimessa menettelyssä tarjajien määrän rajaaminen ei le mahdllista. Avinta menettelyä käytetään erityisesti sillin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tutteita tai palveluita ja kun kysymyksessä n hankinta, jka vidaan ratkaista vain hinnan perustella. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjusten perusteella Rajitettu menettely kynnysarvn alittavassa hankinnassa Rajitetussa menettelyssä tarjuksia pyydetään määrätyltä juklta timittajia, jtka arviidaan lutettaviksi ja timituskykyisiksi surittamaan aittu hankinta tai muu tehtävä. Mahdllisimman tasapulisen kilpailutilanteen lumiseksi tarjuspyyntö lähetetään riittävän mnelle yritykselle. Susiteltavana määränä pienissä hankinnissa vidaan pitää vähintään klmea (3) timittajaa. Rajitettua menettelyä käytetään erityisesti sillin, kun humita n kiinnitettävä ehdkkaiden sveltuvuuteen ja kun timittajan valinta suritetaan tarjusten kknaistaludellisuuden perusteella. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjusten perusteella. Tarjajien kanssa vidaan avimessa ja rajitetussa hankintamenettelyssä kansalliset kynnysarvt alittavissa hankinnissa tarvittaessa käydä neuvtteluja, jiden tarkituksena n vain selventää tai täsmentää tarjusten sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjajien tasapulinen khtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvttelun käyminen yksinmaan tarjushinnan tarkistamiseksi (ns. tinkimiskierrs) n kiellettyä. 8/37

9 4.4. Hankinta ilman kilpailuttamista (sura hankinta) Surat hankinnat mudstavat aina pikkeuksen yleiseen hankintakäytäntöön. Surassa hankinnassa kunta surittaa tilauksen ilman tarjuspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjuskilpailua järjestämättä vain yhdeltä timittajalta pyydetyn tarjuksen perusteella. Suran hankinnan perusteet ilmenevät hankintalaista (27, 28 ja 67 ). Sura hankinta n hankintalaissa mainittujen perusteiden lisäksi mahdllista esimerkiksi, kun tarjuskilpailussa mahdllisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdt eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia tavaran tai palvelun laatu ja hintatas vat tiedssa, tai kun hankittavaa tavaraa ei le muualta saatavissa tai kysymyksessä n pikkeuksellisen kiireellinen hankinta hankinnan arv n vähäinen ja kilpailuttaminen n muutin epätarkituksenmukaista. Vähäisen arvn määrittelyssä tulee ttaa humin hankintihin käytettävissä levat varat, hankintjen lunne, määrärahjen käyttövaltuudet ja muut erityisseikat. Hankinnat ns. kiertäviltä kaupustelijilta n Karkkilan kaupungissa kielletty Pienhankinnissa humiitava Hankintakknaisuuden ja sen arvn määrittämisessä n tettava humin: miten usein hankinta tistuu miten hankintatarve n ennakitavissa mitkä tuteryhmät kannattaa hankkia yhtenä hankintana (taludellisesti, tehkkaasti sekä tarkituksenmukaisesti) ja miten em. seikat vaikuttavat kilpailun syntymiseen. Kyseessä n pienhankinta eli pienhankintana vidaan tteuttaa, mikäli hankinnan khdetta ei vida hankkia j lemassa levien spimusten puitteissa tilaamalla (esim. puitejärjestelystä); hankinta ei tistu useampaan kertaan esim. vuden kuluessa; ja hankinnan khde ei le sa suurempaa hankintakknaisuutta (esim. kynät ja kumit sa kulutarvikehankintja). Kaupunki pystyy pienhankintjen keskittämisellä vähentämään hankintihin liittyviä välittömiä (tutteen hinta) ja välillisistä kustannuksista kuten laskun maksusta ja tavaran vastaantsta aiheutuvia kustannuksia. Pientarvikkeiden hankinnassa ja myös arvltaan vähäisten palveluiden stamisessa laskun käsittelyprsessi ja itse pientarvikkeiden hankintjen surittamiseen käytetty työaika n merkittävä kustannustekijä, jissakin tapauksissa suurempi kuin itse tutteen/palvelun arv. Pientarvikkeita (pieniä palveluita ttaa vastaan) vidaan nutaa kaupungin hjeen mukaisesti kaupungin henkilökrtilla tai hankkijan henkilötdistuksella kaupungin määrittämistä spimuskumppanien timipisteistä tai ns. st-situksen kanssa esim. 9/37

10 spimus kirjakaupasta, js hankintayksiköllä sellainen n, ratkaisuikeuksien puitteissa ja/tai esimiehen luvalla. Käteisstja ei krvata ilman erityisiä perusteita. Alle 10 eurn kertastksia tulee ehdttmasti välttää. Tällaiset pienhankinnat tulee pyrkiä keskittämään suuremmiksi kknaisuuksiksi niistä aiheutuvien välillisten kustannusten ptimimiseksi. Pienhankinnat tulee vida pystyä perustelemaan aina selkeästi. Mikäli jltakin timittajalta tehdään tistuvia pienhankintja, pyritään arviimaan k. tavariden / palveluiden vutuinen kustannusarvi. Tällä arvilla vidaan tarvittaessa tehdä ns. kevennetty kilpailutus; jllin tarjukset pyydetään kirjallisena alueella timivilta yrityksiltä/timittajilta (esim. klmelta timittajalta). valitaan paras tarjus ja tehdään hankintaspimus/sttilaus k. timittajan kanssa (hankinta alle kansallisen kynnysarvn) Vähäinen pienhankinta ja sura st Vähäisenä pienhankintana Karkkilan kaupungissa pidetään: Tavara- ja palveluhankinnat < (alv 0 %) Ssiaali- ja terveydenhulln palvelut < (alv 0 %) Rakennusurakat, suunnittelu- ja kehittämishankkeet < (alv 0 %) Erillinen hankintapäätös tehdään kirjallisesti asianhallintajärjestelmään ja se perustellaan, kun hankinnan arv ylittää eura (alv 0 %). Hankintapäätökseen tulee antaa myös hjeet hankintaikaisun tekemiseen sekä muutksenhakuun markkina-ikeudelta, ei kuitenkaan markkinaikeuteen kynnysarvn alittavissa hankinnissa. Myös vähäisissä pienhankinnissa tulee pyrkiä hyödyntämään kilpailua ja markkinilla leva tarjntaa ja vähäiset pienhankinnat tulee vida myös perustella hankintapäätöksen tekijälle. Kaikkein pienimpien kansalliset kynnysarvt alittavien hankintjen khdalla vi lla kyse tsiasiallisesta timinnasta, jllin sttapahtumaa ei edellä kirjallinen päätös, paitsi js hankinnan arv ylittää eura (alv 0 %). Tällöin muutksenhakuhjausta ei käytännössä le mahdllista antaa ja hankintapäätös vidaan tehdä allekirjittamalla sttilaus (+ nimenselvennys). Osttilauksen vi allekirjittaa se henkilö, jlla siihen n ratkaisuikeus/lupa ratkaisuikeuden maavalta henkilöltä/esimieheltä. Pienhankinnissa erillisen spimuksen tekemisen tarkituksenmukaisuutta n harkittava tapauskhtaisesti. Js erillistä spimusta ei laadita, n syytä varmistaa, että hankinnan keskeiset ehdt ilmenevät hankinnan muista asiakirjista (esim. kirjallisessa tarjuspyynnössä). Sura st pienhankinnissa ei le sama asia kuin kynnysarvn ylittävissä hankintalain mukainen surahankinta, jnka käytölle n säädetty mat perusteet. 10/37

11 5. KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄT HANKINNAT Kh Kansallisen kynnysarvn ylittävissä hankinnissa nudatetaan hankintalakia. Kansallisen kynnysarvn suuruus alkaen (ilman arvnlisävera eli alv 0 %): tavara- ja palveluhankinnissa n eura, ssiaali- ja terveydenhulln palveluhankinnissa eura ja rakennusurakissa eura. Tähän ryhmään kuuluvat myös ns. tissijaisia hankintja kskevat palvelut, jita vivat käytännössä surittaa vain paikalliset tai kansalliset palvelun tuttajat. Esimerkkeinä mainittakn htelli- ja ravintlapalvelut, turvallisuuspalvelut, avustavat kuljetuspalvelut, kulutuspalvelut, terveydenhit- ja ssiaalipalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. Tähän ryhmään kuuluvissa hankinnissa hankinta suritetaan pääsääntöisesti tarjuskilpailuna avinta tai rajitettua menettelyä käyttäen. Neuvttelumenettelyä, kilpailullista neuvttelumenettelyä, puitejärjestelyä ja surahankintaa ilman tarjuskilpailua käytetään ainastaan hankintalaista ilmenevin erityisin perustein. Tarjuspyyntö tehdään kirjallisesti. Kansallisen kynnysarvn ylittävissä hankinnissa hankintapäätöksen yhteyteen liitetään muutksenhakusitus markkinaikeuteen sekä hjeet hankintaikaisun tekemisestä. Kansalliset kynnysarvt ylittävistä hankinnista n ilmitettava kaupungin ktisivuilla. Menettelynä vi lla esimerkiksi viittaus tai linkki HILMA:n sivuille k. hankintailmituksen khdalle taikka yhteystiedt, jsta saa lisätietja a. hankinnasta. [Vastaus valtuustalitteeseen kv / kaupungin urakiden tarjuspyyntöjen ilmittaminen myös paikallislehdissä: Julkisia hankintja kskevien säännösten pääperiaatteita vat hankintjen avin ja tehkas kilpailuttaminen sekä tarjajien tasapulinen ja syrjimätön khtelu. Avimuuden periaate mm. edellyttää, että hankinnista ilmitetaan riittävän laajasti. Tasapulisuuden ja syrjimättömyyden periaate pulestaan tarkittaa tarjajien yhdenvertaista khtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Karkkilan kaupungin internet -ktisivulla n erikseen alasivu "hankinnat". Sieltä löytyy maininta, että Karkkilan kaupunki ilmittaa kaikki kansallisen kynnysarvn ylittävät hankintansa Työ- ja elinkeinministeriön ylläpitämässä Julkiset hankinnat HILMAn sivuilla sitteessa HILMA:n sivuilta n linkit palveluihin, jilla hankinnista kiinnstunut yritys vi ilmittautua sivujen seuraajaksi ja yrityksellä n näin mahdllisuus saada ilmittamiensa kriteerien mukaisista hankinnista tiedn suraan yrityksen maan sähköpstiin. Kaupungin sähköisiä asiintimutja n tarkitus lisätä ja kehittää. Yhtenä khteena n hankintaprtaalin kehittäminen lähivusina. Vastauksena alitteeseen tdetaan, että Karkkilan kaupunki pyrkii ilmittamaan kullistenkin hankintjen vireillälsta kaupungin ktisivuilla. Lisäksi pyritään ilmittamaan asiasta niille timittajille, jiden kanssa kaupungilla n vimassaleva ja a. hankinnan khdetta kskeva spimus.] 11/37

12 5.1. Avin menettely kynnysarvn ylittävissä hankinnissa Avimessa menettelyssä kaikki halukkaat vivat tehdä tarjuksen. Tarjuskilpailusta julkaistaan ilmitus kansallisessa julkisten hankintjen sähköisessä ilmituskanavassa (HILMA - Avinta menettelyä käytetään erityisesti sillin, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tutteita tai palveluita. Avimessa menettelyssä mahdllisesti saatavien lukuisten tarjusten jhdsta usein n tarkituksenmukaista ttaa hankinnan ratkaisuperusteeksi halvin hinta, jtta tarjusten käsittely lisi khtuudella hallittavissa. Käytettäessä valintaperusteena tarjusten kknaistaludellista edullisuutta, arviintikriteereitä n syytä lla vain khtuullinen määrä, jtta avimessa menettelyssä mahdllisesti saatavien tarjusten runsas määrä n hallittavissa tarjusten vertailuvaiheessa. Tarjusten tekemiseksi n varattava riittävä aika ttaen humin hankinnan laatu, lunne ja laajuus. Ennen saatujen tarjusten käsittelyä arviidaan tarjuksen jättäneiden yritysten kelpisuus. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjusten perusteella tarjuspyynnössä mainituin valintaperustein ja arviintikriteerein Rajitettu menettely kansallisen kynnysarvn ylittävässä hankinnassa Rajitettu hankintamenettely n kaksivaiheinen. Timittajien löytämiseksi rajitetusta tarjuskilpailusta julkaistaan ilmitus HILMAssa. Hankinnasta kiinnstuneiden yritysten tulee ilmittautua eli jättää sallistumishakemuksensa hankintayksikölle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjuksia pyydetään etukäteen määrätyltä sallistumishakemusten jättäneeltä juklta timittajia, jtka tarjusta pyydettäessä arviidaan lutettaviksi ja timituskykyisiksi surittamaan aittu hankinta tai muu tehtävä. Osallistumishakemusten jättämistä varten n varattava riittävä aika, jka määräytyy hankinnan lunteen ja laajuuden mukaan. Tarjuskilpailuun hyväksyttävät timittajat n valittava niiden sallistumishakemuksen lähettäneiden ehdkkaiden juksta, jtka täyttävät hankintalain edellyttämät ja hankintayksikön asettamat minaisuudet ja muut vaatimukset. Nämä n suhteutettava hankinnan laatuun ja kkn nähden. Hankintayksikkö vi ennalta rajata niiden ehdkkaiden lukumäärän, jille tarjuspyyntö lähetetään. Lukumäärä tai sitä kskeva vaihteluväli n ilmitettava hankintailmituksessa. Tarjuskilpailuun n rajitetussa menettelyssä kutsuttava vähintään viisi (5) ehdkasta, jllei sveltuvia ehdkkaita le vähemmän. Tarjuspyyntöasiakirjat lähetetään hankintayksikön valitsemille ehdkkaille samanaikaisesti. Tarjuspyyntöjä ei saa tällöin timittaa muille, kska ehdkkaat n j valittu 12/37

13 sallistumishakemusten kautta. Tarjusten tekemiseksi varattavan ajan tulee lla riittävä ttaen humin hankittavan tavaran, palvelun tai urakan laajuus ja lunne. Riittäväksi ajaksi n katsttu 2-3 viikka. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjusten perusteella tarjuspyynnössä mainituin edellytyksin ja perustein. Erityisin perustein tarjajien kanssa vidaan avimessa ja rajitetussa hankintamenettelyssä käydä hankintaneuvtteluja, jiden tarkituksena n selventää tai täsmentää tarjuksen sisältöä taikka tilaajan vaatimuksia. Tarjajien tasapulinen khtelu ei kuitenkaan saa vaarantua. Neuvttelut tulee käydä kaikkien tarjusten tekijöiden kanssa, ellei pikkeavaan menettelyyn le saatujen tarjusten perusteella erityistä syytä. Neuvttelut yksinmaan tarjushinnan tarkistamiseksi eli ns. tinkimiskierrkset vat kiellettyjä. Tässä tarkitettu neuvttelu n ertettava jäljempänä mainittavasta neuvttelumenettelystä ja kilpailullisesta neuvttelumenettelystä Neuvttelumenettely Pikkeuksellisesti hankinta vidaan surittaa hankintalaista ilmenevällä neuvttelumenettelyllä. Neuvttelumenettely pikkeaa avimesta ja rajitetusta menettelystä siinä, että timittajaa valittaessa sallitaan siirryttäväksi neuvttelumenettelyyn tai neuvttelumenettelyä käytetään itsenäisenä etukäteen ilmitettuna valintamenettelynä. Sen sijaan sattumanvaraisten kesken hankintamenettelyjen käydyt neuvttelut vat pääsääntöisesti kiellettyjä, kska neuvttelut saattavat jhtaa kiellettyihin tinkimiskierrksiin. Neuvttelumenettelyyn vidaan siirtyä hankintalain 66 ja 25 :ssä säädetyin edellytyksin esimerkiksi sillin kun yhtäkään saatua tarjusta ei vida sellaisenaan hyväksyä tai kun muuten n ilmeistä, ettei ilman neuvtteluja päästä tyydyttävään tulkseen. Vastaavasti neuvttelumenettelyyn vidaan siirtyä, js saadut tarjukset ylittävät lennaisesti talusarvissa varatut määrärahat ja hankinta aitaan kuitenkin tteuttaa supistetussa tai muuten muutetussa mudssa. Neuvttelumenettely ei ikeuta muutin pikkeamaan aidsta kilpailutuksesta eikä saatujen tarjusten tasapulisesta käsittelystä. Päätös neuvttelumenettelyyn siirtymisen tarpeellisuudesta n kilpailussa mukana leville ilmitettava ja lpullisessa päätöksessä perusteltava. Neuvttelumenettely itsenäisenä hankintamutna, jsta julkaistaan ilmitus, n hankintalain 25.2 :n ja 66 :n mukaan mahdllista erityisin perustein. Neuvttelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvttelumenettelyssä ehdkkaita n kutsuttava vähintään klme, jllei sveltuvia ehdkkaita le vähemmän. 13/37

14 5.4. Neuvttelumenettely itsenäisenä hankintamenettelynä Kh Neuvttelumenettely itsenäisenä hankintamenettelynä tulee kysymykseen esim. sellaisissa palveluhankinnissa, jissa tavanmukainen kilpailuttaminen ei le mahdllista. Tyypillisenä esimerkkinä hankinnista, jissa neuvttelumenettelyn käyttämismahdllisuus tteutuu, mainittakn saamispalveluihin liittyvät palveluhankinnat, kuten knsulttien valinnat ja tietliikenteen edellyttämät hankinnat. Vastaavasti neuvttelumenettely n mahdllista muissakin palveluhankinnissa, mikäli tehtävän määrittelyä tai tarvittavien laitteiden laatua ja minaisuuksia ei vida etukäteen riittävän tarkasti määritellä. Neuvttelumenettely n sallittu ilman erityisiä perusteita kansallisen kynnysarvn ylittävissä, mutta EU-kynnysarvt alittavissa tavara- ja palveluhankinnissa, jiden ennakitu kknaisarv n Tavara- ja palveluhankinnat alle eura Rakennusurakat alle eura 14/37

15 5.5. Puitejärjestelyt Puitejärjestelynä hankintalaissa tunnettu hankintamenettely vastaa pääsääntöisesti perinteistä puitespimusten kilpailuttamista. Hankintayksikön n valittava timittajat puitejärjestelyyn avimella tai rajitetulla menettelyllä. Hankintayksikkö vi valita puitejärjestelyn timittajat myös Hankintalain 25 :ssä säädetyin edellytyksin neuvttelumenettelyllä tai tekemällä 27 :ssä säädetyin edellytyksin surahankinnan. Puitejärjestelyjen mukaiset spimukset vat eräänlaisia raamispimuksia, jiden kaikki ehdt, kuten suritemäärät, eivät le selvillä kilpailuttamisen aikana. Puitejärjestelyä käytettäessä spimuskauden aikana vidaan tarkistaa esimerkiksi palveluiden tai tutteiden hinta kilpailuttamalla (ns. minikilpailutus) puitejärjestelyssä mukana levat yritykset. Puitejärjestelyyn perustuvat hankintaspimukset n tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten sapulten kesken. Puitejärjestelyn ehtihin ei saa tehdä humattavia muutksia sen vimassalaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajittavalla tai estävällä tavalla. Puitejärjestelyn kest saa lla enintään neljä vutta. Hankinnan khteen välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely vi lla pikkeuksellisesti kestltaan pidempi. Puitejärjestelyn käytön edellytykset selviävät hankintalaista (65 sekä ). Usean timittajan kanssa tehtävään puitejärjestelyyn n valittava vähintään klme timittajaa, jllei kelpisuusehdt täyttäviä tarjajia ja hyväksyttäviä tarjuksia le vähemmän Hankinnat ilman kilpailuttamista (sura hankinta) Surassa hankinnassa hankintayksikkö surittaa tilauksen ilman tarjuspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjuskilpailua järjestämättä vain yhdeltä tai usealta timittajalta pyydetyn tarjuksen perusteella. Suran hankinnan yksityiskhtaiset edellytykset ilmenevät hankintalaista. Suraa hankintaa saa hankintalain 27 :n 28 :n sekä 67 :n mukaan käyttää julkaisematta hankintailmitusta, js avimessa tai rajitetussa menettelyssä ei le saatu lainkaan ehdkkuushakemuksia (sallistumishakemuksia) tai tarjuksia taikka spivia tarjuksia edellyttäen, että alkuperäisiä spimusehtja ei lennaisesti muuteta, teknisistä tai taiteellisista taikka yksinikeuden sujaamiseen liittyvistä syistä ainastaan tietty timittaja vi valmistaa tai timittaa hankittavan tavaran tai palvelun taikka ainastaan tietty urakitsija vi tteuttaa hankkeen spimuksen tekeminen suraan yrityksen kanssa n välttämätöntä hankintayksiköstä riippumattmasta ennalta arvaamattmasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuksi, tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kkeilua, tutekehitystä tai tieteellistä tarkitusta varten eikä valmistus tapahdu tellisesti tai tutkimusja kehittämiskustannusten kattamiseksi 15/37

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE pöytäkirjan liite nr 35 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY 10.8.2011) Kaupunginhallitus 15.8.2011 krvaa kaupunginhallituksen hyväksymät hankintahjeet kh 11.4.2011 121 lisätty maininta TEM:n hjeista

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1 TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1. Hankinnan khde Pyydämme tarjustanne Kymenlaaksn maakuntahistriateksen kustantamisesta. Tarkemmat tiedt vat seuraavat: Laajuus: Frmaatti:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka.

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka. TARJOUSPYYNTÖ 1(8) KONSULTOINTI JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖ Jensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy pyytää tarjustanne knsultinti ja asiantuntijapalveluista. Jensuun seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA Helsingin Satama (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää ehdkkaita lähettämään sallistumishakemuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ ALTEKIN HANKINNOISSA

DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ ALTEKIN HANKINNOISSA DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ ALTEKIN HANKINNOISSA INFOTILAISUUS TARJOAJILLE 21.4.2016 kl 12-14 Altekin rakennusmateriaali- ja rakennustarvikehankinnat Viherlandia, Kammintie 6, Jyväskylä Asiat u Avaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot