TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA

2 Sisällys 1. Hankinnan perustiedt YTHS Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus Hankinnan arv Spimuskausi Hankintamenettely Hankinnasta ilmittaminen ja lisätiedt Tarjuksen jättäminen ja tarjusten avaamistilaisuus Tietjen ikeellisuuden tarkistaminen Asiakirjajulkisuus Hankintamenettelyn kieli Osatarjukset Tarjuksen tekemisen muut ehdt Hankintamenettelyn kulku Hankintapäätös Tarjajien sveltuvuuden arviinti Laillisten velvitteiden täyttäminen Sidnnaisuuksia kskevat vaatimukset Rahitukselliseen ja taludelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ammatillinen pätevyys Tarjukselle asetetut vaatimukset Hintjen ilmittaminen Palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja niiden ilmittaminen Spimusehdt Tarjajan sähköisen yhteystiedn ilmittaminen Tarjuksen vimassalaika Vittavan tarjuksen valinta Hinta (painarv 50%)

3 5.2 Laatu (painarv 50 %) Hankintaspimus Spimuksen valmistelu Hankintaspimuksen slmiminen ja spimuskausi Hankintaspimuksen laadinta ja tulkinta Hankintaspimukseen sisällytettävät ehdt Yhteenvet tarjuksen tekemisestä ja lisätiedt

4 1. Hankinnan perustiedt 1.1 YTHS YTHS tarjaa terveyden- ja sairaanhidn, mielenterveystyön sekä suun terveydenhulln palveluja ylipistjen ja tiede- ja taidekrkeakulujen piskelijille. YTHS n valtakunnallinen rganisaati, timipisteitä n 15 paikkakunnalla. Ylipistjen ja krkeakulujen sivutimipistekaupungeissa YTHS:n palvelut tutetaan stpalveluina. Timipiiriin kuuluu yhteensä nin piskelijaa. Vastaantttiminnan lisäksi YTHS tekee mnipulista työtä piskelijiden terveyden edistämiseksi. YTHS timii aktiivisesti yhteistyössä mm. piskelijajärjestöjen, ylipistjen sekä muiden terveydenhulln alan järjestöjen kanssa. Säätiön kknaisment vat nin 41 miljnaa eura ja timintaa rahittavat piskelijat, Kansaneläkelaits, ylipistkaupungit ja petusministeriö. Nin viidennes tulista kertyy piskelijiden käyntimaksuista ja ylippilaskuntien maksamista terveydenhitmaksuista. YTHS:n palveluksessa työskentelee yli 600 terveydenhulln ammattilaista, muun muassa yleisja erikislääkäreitä, terveydenhitajia, sairaanhitajia, perushitajia, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä, hammashitajia, psykiatreja ja psyklgeja. 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus Hankinnan arv Hankinnan khteena n YTHS:n ptilastietjärjestelmäpalvelun hankinnan, tteutuksen ja käyttööntn tukemisessa tarvittava asiantuntijapalvelu hankkeen hanketimistlle puitejärjestelynä. Ptilastietjärjestelmäpalvelun hankinnan valmistelua kuvataan liitteessä 1. (liite 1. Hankinnan valmisteludkumentaati ja alustava aikataulu.pptx). Hankkeen vaiheet ja arviitu aikataulu n kuvattu liitteessä 1. Asiantuntijapalvelun hankinnan tavitteena n varmistaa ptilasjärjestelmähankkeen hanketimistlle sen tarvitsema tuki järjestelmän käyttöönttn asti siten, että hanke etenee suunnitellusti Spimuskausi Hankinnan arviitu arv n eura ja se ylittää EU-kynnysarvn. Hankintaan ei kuulu vähimmäisstvelvitetta. Spimus syntyy vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimuksen. Spimuskausi päättyy kun uusi ptilastietjärjestelmä n tettu käyttöön. Spimuskauden enimmäispituus n kuitenkin neljä (4) vutta. 4

5 2. Hankintamenettely Hankinnassa ja spimuksen laadinnassa nudatetaan hankintalainsäädäntöä ja julkisten hankintjen yleisiä spimusehtja sveltuvin sin. Hankinta tteutetaan avinta hankintamenettelyä käyttäen ja tarjuskilpailun khteena n puitespimus asiantuntijapalveluiden timittamisesta. YTHS pidättää ikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjukset. 2.1 Hankinnasta ilmittaminen ja lisätiedt EU-hankintailmitus n lähetetty Hilma-tietkantaan Tarjuspyyntö julkaistaan myös YTHS:n ktisivuilla Tarjuspyyntöä kskevia lisäkysymyksiä vi lähettää sähköpstisitteeseen Aihekenttään tulee merkitä: Ptilastietjärjestelmän hankeknsultin kilpailutus Kysymykset n esitettävä sumen kielellä. Lisäkysymykset n esitettävä viimeistään kl mennessä ja niihin vastataan yllä mainituilla verkksivuilla viimeistään Tarjuspyynnön mahdllisista täsmennyksistä ilmitetaan edellä mainitussa Internet-sitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan Tarjuksen jättäminen ja tarjusten avaamistilaisuus Kirjalliset tarjukset liitteineen tulee timittaa yhtenä (1) kappaleensa paperille tulstettuna, sekä yhtenä kappaleena tallennettuna sähköisessä mudssa USB-tikulle. Liite 5 tulee skannata sähköiseksi liitteeksi USB-tikulle. Tarjukset tulee timittaa suljetuissa kirjekurissa kl mennessä YTHS:lle. Kureen tulee merkitä YTHS:n ptilastietjärjestelmä: asiantuntijapalvelun hankinta. Timitussite: Ylippilaiden terveydenhitsäätiö Hankejhtaja Minna Järvi Töölönkatu 37 A Helsinki Määräajan jälkeen saapunutta tarjusta ei teta käsittelyyn. 5

6 Määräaikana saapuneet tarjukset avataan tarjusten avaustilaisuudessa , jka ei le julkinen. 2.3 Tietjen ikeellisuuden tarkistaminen YTHS tarkistaa alustavan tarjusvertailun perusteella vittajaksi arviidun tarjajan sveltuvuutta (ks. luku 3) kskevien tietjen sekä nimettyjen asiantuntijiden kkemusta kskevien tietjen paikkansapitävyyden. YTHS ttaa yhteyttä k. tarjajaan, jnka jälkeen k. tarjajan n timitettava 5 arkipäivän kuluessa YTHS:lle tarjuspyynnön luvussa 3 ja khdassa 4.2 mainitut asiakirjat, jista tiedt tarkistetaan. 2.4 Asiakirjajulkisuus Hankintapäätös ja tarjukset tulevat asiansaisjulkisiksi kun hankintapäätös n allekirjitettu. Tarjuksiin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule asiansaisjulkisiksi ja YTHS ja YTHS:n palveluksessa leva henkilöstö n vaitilvelvllinen niistä. Tarjajan n merkittävä erilliseen tarjuksen liitteeseen kaikki tarjukseen sisältyvät tiedt, jita se pitää liike- tai ammattisalaisuuksinaan ei mitään muuta, kuin liike- ja ammattisalaisuuksina pitämiään tietja. Js tarjaja ei ilmita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, YTHS:llä n ikeus katsa, että tarjajan tarjus ei sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Se, vatk liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmitetut tiedt salassa pidettäviä tietja, vai asiansaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella. Hinta ei vi lla liikesalaisuus. 2.5 Hankintamenettelyn kieli 2.6 Osatarjukset Hankintamenettely tapahtuu sumen kielellä. Tarjuksen ja kaikkien siihen liittyvien asiakirjjen n ltava sumenkielisiä. Tarjajan nimeämien asiantuntijiden tulee lla sumenkielentaitisia. Tässä hankinnassa ei sallita satarjuksia. 2.7 Tarjuksen tekemisen muut ehdt Jättämällä tarjuksen tähän tarjuspyyntöön tarjaja hyväksyy tarjuspyynnössä 6

7 ja sen liitteenä levissa asiakirjissa levat ehdt. Tarjajalla ei le ikeutta saada krvausta tekemästään tarjuksesta. 2.8 Hankintamenettelyn kulku 2.9 Hankintapäätös Saatuaan ja avattuaan kirjalliset tarjukset YTHS käsittelee tarjukset seuraavasti 1. tarkistaa, vatk tarjajat vakuuttaneet täyttävänsä sveltuvuutta kskevat ehdt (ks. tarjuspyynnön khta 3). Js tarjaja ei le mainittua vakuutusta antanut, vidaan tarjaja sulkea uls tarjuskilpailusta. 2. tarkistaa tarjajien tarjusten tarjuspyynnön mukaisuuden (ks. tarjuspyynnön khta 4) ja sen, että tarjaja n vakuuttanut tarjamiensa asiantuntijiden täyttävän tarjuspyynnön vaatimukset. Js tarjus ei le tarjuspyynnön mukainen, se vidaan hylätä. 3. vertailee tarjuksia tisiinsa tarjuspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti ja valitsee näistä vittavan tarjuksen (ks. tarjuspyynnön khta 5) 4. tarkistaa, että alustavan tarjusvertailun vittaneen tarjajan vakuutus sveltuvuudestaan tdella pitää paikkansa. Tätä varten YTHS pyytää k. tarjajalta tarjuspyynnön khdassa 3 mainitut asiakirjat ja tarkistaa vakuutuksen paikkansapitävyyden. Js sittautuu, että tarjaja ei vakuutuksestaan hulimatta täyttänyt sveltuvuusehtja, hylkää YTHS tarjajan tarjuksen, ja tarkistaa seuraavaksi parhaiten tarjusvertailussa pärjänneen tarjajan sveltuvuuden. 5. tarkistaa, että alustavan tarjusvertailun vittaneen tarjajan nimeämät asiantuntijat vastaavat saamiseltaan ja kkemukseltaan tarjuksessa ilmitettua tasa. Tätä varten YTHS pyytää k. tarjajalta nimetyistä asiantuntijista CV:t, jista tietjen tulee ilmetä (khta 4.2). Js sittautuu, että tarjajan nimeämät asiantuntijat eivät tarjajan vakuutuksesta hulimatta vastanneet tait- ja kkemustasltaan tarjuksessa väitettyä, hylkää YTHS tarjajan tarjuksen. 6. tekee hankintapäätöksen, jssa tarjusvertailun krkeimmat pisteet saanut sveltuvuusehdt täyttävä tarjuspyynnön mukaisen tarjuksen tehnyt tarjaja valitaan tarjuskilpailun vittajaksi. Hankintapäätös timitetaan kaikille asiansaisille sähköpstitse. Tätä varten tarjajan tulee tarjuksessaan ilmittaa sähköpstisite, jhn tiet timitetaan. Pyydetty yhteystiet n ilmitettava tarjuksessa mana khtanaan liitteessä 2. Hankintapäätöksen tultua lainvimaiseksi YTHS ttaa yhteyttä tarjuskilpailun vittajaan hankintaspimuksen laatimista varten. 7

8 3. Tarjajien sveltuvuuden arviinti Tarjajien tulee timittaa allekirjitettu vakuutus (liite 5) siitä, että ne täyttävät kaikki tässä luvussa nimetyt ehdt, ja että tiedt n tarvittaessa tarkistettavissa tässä luvussa esitetyistä asiakirjista. Hankintayksikkö tarkistaa näin annetun vakuutuksen ikeellisuuden ja pyytää alla mainitut tdistukset ja selvitykset vain siltä tarjajalta, jka näyttää alustavan tarjusvertailun perusteella vittavan tarjuskilpailun. Js tarjaja ei täytä tässä luvussa nimettyjä ehtja, se suljetaan pis tarjuskilpailusta. 3.1 Laillisten velvitteiden täyttäminen Tarjajan n täytettävä laista jhtuvia velvitteita kskevat vaatimukset sekä pyynnöstä timitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainitut selvitykset. Selvitykset eivät saa lla klmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Vaatimus 1: vert, ssiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut Tarjaja n hulehtinut verjen, ssiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Js tarjaja käyttää alihankkijita, tulee tarjajan timittaa myös alihankkijita kskien tämän vaatimuksen mukaiset selvitykset. Tarjaja vidaan kuitenkin hyväksyä, js maksujen laiminlyöntiä vidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen salta n viranmaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjajan n pyynnöstä timitettava itsestään ja käyttämistään alihankkijista: - Verviranmaisen tdistus maksetuista verista ja ssiaaliturvamaksuista tai vervelkatdistus tai selvitys siitä, että vervelkaa kskeva maksusuunnitelma n tehty. - Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön tdistus eläkevakuutuksen ttamisesta ja eläkevakuutusmaksujen surittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja kskeva maksuspimus n tehty. Edellä mainittuina tdistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranmaisen antamat tdistukset ja selvitykset, js ne n antanut yleisesti lutettavana pidetty muu arviija tai tietjen ylläpitäjä. 8

9 Vaatimus 2: kauppa-, ennakkperintä- ja työnantajarekisteri sekä arvnlisävervelvllisten rekisteri Tarjajan ja sen mahdllisten alihankkijiden n ltava rekisteröityneitä kaupparekisteriin, ennakkperintälain mukaiseen ennakkperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvnlisäverlain mukaiseen arvnlisävervelvllisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, js lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. YTHS tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietjärjestelmästä. Js tarjaja ei le rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, n tämän timitettava YTHS:n pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi Tarjajan n timitettava pyynnöstä hankintayksikölle tarjajaa kskeva kaupparekisterite tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, js tarjaja ei kuulu kauppa-, ennakkperintä-, työnantaja- tai arvnlisävervelvllisten rekisteriin. Tarjajan n pyynnöstä timitettava itsestään ja käyttämistään alihankkijista: - kaupparekisterite tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, js tarjaja tai sen alihankkija ei kuulu kauppa-, ennakkperintä-, työnantaja- tai arvnlisävervelvllisten rekisteriin. Ulkmaisen tarjajan n timitettava pyynnöstä vastaavat tiedt sijittautumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterintteella, jka n käännetty sumen kielelle. 3.2 Sidnnaisuuksia kskevat vaatimukset Tätä hankintaa kskevan spimuksen aikana tarjajalla tai palveluun nimetyllä henkilöllä ei saa lla asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin sellaista spimus- tai sidssuhdetta, jka vi tarjuksen pyytäjän harkinnan mukaan vaarantaa asiakas- ja ptilastietjärjestelmäpalvelun hankintamenettelyn tasapulisuuden. Tarjajan tulee situtua siihen (liite 5), että tarjajalla tai palveluun nimetyllä henkilöllä ei le asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin sellaista spimus- tai sidssuhdetta, jka vaarantaa hankintamenettelyn tasapulisuuden. Tarjajan tulee pyydettäessä antaa selvitys sidnnaisuuksistaan. 3.3 Rahitukselliseen ja taludelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjajan n täytettävä seuraavat rahituksellista ja taludellista tilannetta, kskevat vaatimukset sekä pyynnöstä timitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Selvitykset eivät saa lla klmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Tarjaja, jka ei timita pyydettyä selvitystä, vidaan sulkea tarjuskilpailusta pis. 9

10 Vaatimus 1: vastuuvakuutus Tarjajalla n vimassaleva vastuuvakuutus ja tarjaja n hulehtinut vastuuvakuutukseen khdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Pyynnöstä timitettava selvitys: - Vakuutusyhtiön tdistus vastuuvakuutuksen vimassalsta ja vakuutusmaksujen surittamisesta. Tarjaja suljetaan tarjuskilpailun ulkpulelle, js tällä ei le vastuuvakuutusta. Vaatimus 2: taludelliset edellytykset Tarjajalla n hankinnan kkn ja laatuun nähden taludelliset edellytykset hankinnan surittamiseen. Tätä minaisuutta arviidaan tarjajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luttkelpisuudesta saatujen tietjen perusteella. YTHS vi tarkistaa tarjajan taludelliset edellytykset ja lutttiedt yleisesti käytetyistä rekistereistä. Pyynnöstä timitettava selvitys: - Tarjajaa kskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjaja ei vi timittaa tilinpäätöstietja, kska yritys n vasta alittanut timintansa, tarjajalla n mahdllisuus timittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. 3.4 Ammatillinen pätevyys Kansainvälisen kkemuksen varmistamiseksi tarjajalta edellytetään yhtä referenssiä liittyen terveydenhulln ptilastietjärjestelmän tai muun merkittävän ja laaja-alaisen terveydenhulln tietjärjestelmän hankintaan Sumen ulkpulelta EU-alueella. Tarjajan n vakuutettava liitteellä 5, että sillä n yllä kuvattu referenssi, ja että tarjaja pystyy pyydettäessä antamaan referenssikhteesta sellaiset tiedt, että referenssikhteen lemassal ja vastaavuus yllä levaan kuvaukseen nähden vidaan tdentaa. 4 Tarjukselle asetetut vaatimukset 10

11 Tarjuksen tarjuspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjus liitteineen n tehty tämän tarjuspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa mudssa ja että kaikki pyydetyt tiedt n ilmitettu pyydetyssä mudssa. Alla leviin vaateisiin n kuhunkin vastattava tarjuksessa. 4.1 Hintjen ilmittaminen Hinta n ilmitettava liitteessä 4 esitetyllä tavalla. Tarjushinta n ilmitettava henkilötyöpäivän (7,5 h) hintana eurina ilman alv:tä liitteellä 4, ransseissa sluissa. Mikään annetuista hinnista ei saa lla alle 50% krkeimmasta annetusta hinnasta. Ilmitetut hinnat vat sitvia, eikä tarjajalla le ikeutta muuttaa niitä spimuskauden aikana. 4.2 Palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja niiden ilmittaminen Tarjuksessa n nimettävä liitteeseen 3 asiantuntijat tait- ja kkemustasihin 2 (seniriasiantuntija) ja 3 (erityisasiantuntija) kullekin saamisalueelle (alueet A-E). Yksi henkilö vi, js kkemus riittää, kattaa useammankin saamisalueen. Lisäksi tarjajalla n ltava käytettävissään tait- ja kkemustasn 1 asiantuntija jkaiselle saamisalueelle. Nimettyjen asiantuntijiden tulee lla YTHS:n käytettävissä spimuskauden aikana tarjuksessa ilmitetulla hinnalla. Tait- ja kkemustasihin liittyy kkemusvaatimuksia, jiden lisäksi saan saamisalueista liittyy alakhtaisia vähimmäisvaatimuksia, jtka jkaisen k. saamisalueeseen nimettävän asiantuntijan n täytettävä. Tait- ja kkemustast: Tait- ja kkemustas 1: Asiantuntija Perustasn asiantuntija, kykenee itsenäisesti surittamaan annettuja tehtäviä. Asiantuntija n sallistunut saamisalueen sisällön mukaisten prjektien tai hankkeiden tteutukseen. Vähimmäisvaatimus: Kahden (2) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Tait - ja kkemustas 2: Seniriasiantuntija Kkenut asiantuntija, jka n vastannut tai timinut avainhenkilönä saamisalueen mukaisten prjektien tai hankkeiden sakknaisuuksien suunnittelussa tai tteutuksessa. 11

12 Vähimmäisvaatimus: Viiden (5) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Tait - ja kkemustas 3: Erityisasiantuntija Erittäin kkenut asiantuntija, jka n vastannut saamisalueen mukaisten mittavien hankkeiden, liiketiminnan ja timintamallien muutksen läpiviemisestä. Vähimmäisvaatimus: Seitsemän (7) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Osaamisalueet: A. Prjektin-/hankehallinta: suunnittelut, tteuttanut ja/tai vastannut vastaavan kklukan hankkeista ja/tai prjekteista, Vähintään kaksi läpivietyä vastaavan kkista (tarjtun asiantuntijapalvelun kknaismäärä yli 200 htp) tietjärjestelmäprjektia/- hanketta B. Terveydenhulln timinnanhjaus-, tiet- ja järjestelmäarkkitehtuureihin, rajapintihin ja integraatiihin liittyvä saaminen. Vähintään kaksi timeksianta viimeisten 3 vuden ajalta C. Oikeudellista saamista Julkisista hankinnista annetun lain mukaisten tietjärjestelmähankintjen neuvttelumenettelystä. Vähintään kaksi timeksianta, jissa asiantuntija n avustanut hankintaa tekevää taha, viimeisten 5 vuden aikana. Ktimaisiin ja kansainvälisiin ICT-spimuksiin ja ICT-palveluspimuksiin liittyvä saaminen. Vähintään kaksi timeksianta, jista vähintään tinen terveydenhulln alalta, viimeisten 5 vuden aikana D. Terveydenhulln ICT-timialan spimusten liiketiminnallisten ja taludellisten vaikutusten arviintiin, elinkaarikustannusten laskentaan ja kustannushyötyanalyysien tekn liittyvä saaminen E. Terveydenhulln timinnallinen kehittäminen. Kehityskhteina tulee lla llut jhtaminen, raprtinti ja timinnan tehstaminen Tarjajan tulee liitteessä 5 vakuuttaa, että sen liitteessä 3 nimeämät asiantuntijat täyttävät yllä kuvatut vaatimukset. YTHS tarkistaa vakuutuksen paikkansapitävyyden alustavassa tarjusvertailussa parhaat pisteet saaneelta tarjajalta pyytämällä sitä timittamaan nimettyjen henkilöiden CV:t, jista tulee ilmetä, miten asiantuntijan väitetty kkemus ja saaminen n mudstunut. Js tarjajan tarjamien asiantuntijiden saamis- tait- ja kkemustas ei tarkistuksessa vastaa tarjuksessa ilmitettua, tarjus hylätään tarjuspyynnön vastaisena. 12

13 4.3 Spimusehdt Tarjus ei saa lla ristiriidassa hankintaspimusta kskevien ehtjen kanssa. Hankintaspimusta kskevat ehdt n kuvattu tarjuspyynnön khdassa 6 ja sen alakhdissa, sekä julkisten palveluhankintjen yleisissä spimusehdissa (JYSE 2009 Palvelut). 4.4 Tarjajan sähköisen yhteystiedn ilmittaminen Tarjajan n ilmitettava tarjuksessaan sähköpstisitteensa hankintapäätöksen sähköistä tiedksianta varten. Pyydetty yhteystiet n ilmitettava tarjuksessa mana khtanaan liitteessä Tarjuksen vimassalaika Tarjuksen tulee lla sitvasti vimassa vähintään saakka. 5. Vittavan tarjuksen valinta Parhaan tarjuksen valintaperusteena n kknaistaludellinen edullisuus. Ne tarjukset, jtka täyttävät tarjajille ja tarjuksille asetetut vähimmäisvaatimukset (khta 4) vertaillaan seuraavilla kriteereillä ja periaatteilla: 5.1 Hinta (painarv 50%) Annetuista hinnista saadaan vertailtava hinta laskemalla hintjen paintettu keskiarv sekä saamisalueittain että kkemustasittain. Hinnat tulee ilmittaa khdassa 4.1 annettujen hjeiden mukaisesti. Osaamisalueilla n seuraavat painkertimet: saamisalue A (prjektinhallinta) 40 %, saamisalue B (teknlgia-saaminen) 40 % saamisalue C (hankinta- ja spimusjuridiikka) 15 % saamisalue D (talussaaminen) 5% Tait- ja kkemustasilla n seuraavat painkertimet: tait- ja kkemustas 1 (asiantuntija) 20 % tait- ja kkemustas 2 (seniriasiantuntija) 50 % tait- ja kkemustas 3 (erityisasiantuntija) 30 % Tarjusten arviinnissa halvin vertailtava hinta (edellä kuvattu paintettu keskiarv) saa 50 vertailupistettä. Muiden tarjusten pisteet lasketaan seuraavasti: Halvimman tarjuksen hinta jaettuna k. tarjuksen hinnalla x

14 5.2 Laatu (painarv 50 %) Laatupisteet määrittyvät referenssien (0-26p) ja työnäytteiden (0-24p) perusteella Referenssit (0-26/50 laatupistettä) Referensseillä mitataan tässä khdassa yrityksen nimeämien asiantuntijiden saamista ja kkemusta YTHS:n ptilastietjärjestelmähankintaa vastaavissa hankkeista. Arviinnin khteena n siis asiantuntemus, jnka liitteellä 3 nimetyt asiantuntijat vat saaneet referenssikhteista, ja kuinka hyvin saatu kkemus n hyödynnettävissä YTHS:n hankkeessa. Referenssejä saa lla kaikkiaan enintään neljä (4), jista kahden (2) n kskettava terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita ja kahden (2) referenssin hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja. Referenssien tulee lla viimeisten viiden vuden ajalta, tteutettuja tai meneillään levia. Referenssistä n käytävä ilmi: hankkeen timeksiantaja yhteystietineen (sähköpsti ja puhelin) hankkeen laajuus (mitä kaikkia sa-alueita se sisälsi) ja kk (esim. hinta tai työmäärä) tarjajan ja liitteellä 3 (vähimmäisvaatimukset) nimettyjen asiantuntijiden rli, vastuut ja keskeisimmät tehtävät terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita kskevista referensseistä n käytävä ilmi mitä kaikkia terveydenhulln sa-alueita se kski, käyttäjämäärän tai timipiirin laajuus ja mitä kaikkia vaiheita hankkeeseen kuului (esim. tarvemäärittely, timitus, käyttööntt, ylläpit, tuki) hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä n käytävä ilmi hankinnan kklukka eurina ja hankintakhteen kmpleksisuus ja esimerkiksi sen markkiniden kypsyysaste Referenssien pisteytyksessä arviidaan: kaikkien referenssien pisteytyksessä arviidaan Liitteessä 3 nimettyjen asiantuntijiden rli, vastuut ja tehtävät: mitä suurempi ja merkittävämpi rli, sen arvkkaampi pisteytyksessä. mitä laaja-alaisempi hanke, sen arvkkaampi pisteytyksessä Laaja-alaisen ptilastietjärjestelmän hankinnan ja käyttööntn tuki arvstetaan pisteytyksessä krkeimmalle. hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä arviidaan lisäksi mitä kmpleksisempi hankinnan khde ja kypsymättömämpi markkina, sen mnimutkaisempi neuvttelumenettely ja siksi se n sitä arvkkaampi pisteytyksessä. Referenssejä tarkastellaan kknaisuutena. Terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita kskevista referensseistä saa pisteitä 0-7 kustakin. Hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä saa pisteitä 0-6 kustakin. Yhteensä referensseistä saa enintään 26 pistettä. 14

15 Referenssikuvausten yhteispituus saa lla enintään 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Sähköisten versiiden tallennusmudn n ltava.dcx-mudssa. Yhteispituuden ylittämisestä vähennetään 5 pistettä Työnäytteet (0-24/50 laatupistettä) Työnäytteillä mitataan yrityksen saamista ja kkemusta YTHS:n ptilastietjärjestelmähankintaa kskien. Työnäytteitä pyydetään yhteensä 3 ja ne vat seuraavat: 0-9 pistettä: neuvttelumenettelyn valmisteluvaiheen (ks. liitteessä 1 määrittely- ja hankintaprjektit) tteuttamissuunnitelma: sisältäen alustavien timinnallisten vaatimusten kkaminen kaikille palvelun sa-alueille, mahdlliset tietpyynnöt, vaatimusmäärittelyn tarkennuksen, järjestelmäkartitukset ja integraativaatimusten selvittämisen sekä muut tarpeelliseksi katsmanne kknaisuudet). Enintään viisi (5) A4-sivua, pituuden ylittämisestä vähennetään kaksi pistettä. 0-9 pistettä: YTHS:lle spivien ptilastietjärjestelmien markkinakatsaus. Enintään 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Sähköisten versiiden tallennusmudn n ltava.dcx-mudssa. Pituuden ylittämisestä vähennetään kaksi pistettä. 0-6 pistettä: Spimusrunk ptilastietjärjestelmän timittajan kanssa slmittavasta spimuksesta. Kunkin työnäytteen tekemiseen sallistuneet asiantuntijat täytyy ilmittaa, päävastuullinen erikseen ilmitettuna. Kunkin työnäytteen pisteytyksessä arviidaan kuinka hyvin työnäyte vastaa nimenmaisesti YTHS:n ptilastietjärjestelmähankkeen tarpeisiin tarjuspyynnöstä ja sen liitteistä esiin tulevien tietjen valssa. Työnäytteiden käytännönläheisyys ja knkreettisuus. Sitä, miten työnäyte kuvastaa saamisalueiden A, B, C, D ja E (ks. khta 4.2) asiantuntemusta. 15

16 6. Hankintaspimus 6.1 Spimuksen valmistelu Tarjaja situtuu velituksetta tarkentamaan YTHS:n valmistelemaa prjektisuunnitelmaa yhdessä YTHS edustajien kanssa ennen spimuksen allekirjittamista. Tämän phjalta svitaan hankkeeseen nimettävät asiantuntijat. Hankkeeseen nimettävien asiantuntijiden hinnat määräytyvät tarjttujen hintjen phjalta. Ne hinnat, jtka n annettu tarjuksessa (khta 4.1 ja liite 4) vat sitvia ja siirretään sellaisenaan spimukseen. Muiden hankkeeseen mahdllisesti nimettävien asiantuntijiden henkilötyöpäivähinnat määritellään spimuksen ten yhteydessä ja niiden hintatasn n ltava linjassa tarjuksessa ilmitettujen hintjen kanssa. 6.1 Hankintaspimuksen slmiminen ja spimuskausi Hankintaspimus tehdään kirjallisena. Kirjalliset hankintaspimukset allekirjitetaan vasta, kun hankintapäätös (ks. khta 2.7) n tullut lainvimaiseksi. Spimuksen sitvuus syntyy vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimusasiakirjat. Spimus n vimassa siihen asti, kunnes ptilastietjärjestelmä, jnka hankinnan, tteutuksen ja käyttööntn tukemiseen hankintaspimuksella stetaan asiantuntijapalvelua, n tettu käyttöön. Spimuksen enimmäiskest n kuitenkin neljä (4) vutta. 6.2 Hankintaspimuksen laadinta ja tulkinta Spimuksen tekemisessä nudatetaan asiakirjjen etusijajärjestyksen salta tisiaan täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti: 1. Hankintapäätös 2. Tarjuspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintjen yleiset spimusehdt (JYSE 2009) sveltuvin sin 4. Timittajan tarjus liitteineen Hankintaspimuksen tulkinnassa nudatetaan asiakirjjen etusijajärjestyksen salta edellä mainittua järjestystä tisiaan täydentäen muutin paitsi, että ensimmäisenä n tehty hankintaspimus. Hankintaspimus laaditaan sumen kielellä ja yhteydenpit spimuskauden aikana tapahtuu sumen kielellä. 16

17 6.3 Hankintaspimukseen sisällytettävät ehdt Laskutustiedt Laskutus tapahtuu kuukausittain. Tuntiraprtinti tehdään viikittain, tuntimäärät ilmitetaan henkilöittäin ja aihealueittain Työn surituspaikka YTHS:llä n ikeus tarvittaessa sittaa asiantuntijatasn (tait- ja kkemustas 1) työntekijöiden työn surituspaikaksi YTHS:n timipiste Laskujen maksaminen, maksueht, laskun viivästyskrk ja timituksen viivästyminen Maksut suritetaan maksuehdn mukaisesti laskutuksen phjalta. Laskua kskevat humautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun sapuli sai tietnsa laskun perusteet. Maksuehdn tulee lla vähintään 30 pv nett. Laskutuslisiä, timitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä ja niiden tulee sisältyä tarjttaviin tutkimushintihin. Viivästyskrk saa lla enintään krklain mukainen Sidnnaisuuksista pidättäytyminen Palveluntuttaja ja palveluun nimetyt henkilöt situtuvat pidättäytymään kaikista sellaisista taludellisista ja muista sidnnaisuuksista asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin, mitkä visivat tarjuksen pyytäjän harkinnan mukaan vaarantaa hankintamenettelyn tasapulisuuden. Sidnnaisuuksista pidättäytymisen laiminlyönti sekä asian kannalta lennaisten sidnnaisuuksien salaaminen lasketaan lennaiseksi spimusrikkmukseksi. 17

18 7. Yhteenvet tarjuksen tekemisestä ja lisätiedt 1. Tarjukseen n sisällytettävä a. Tarjuspyynnön liitteet 2, 3 ja 4 täytettynä hjeiden mukaisesti b. Tarjuspyynnön liite 5, kaikkiin khtiin n ltava vastattu c. Liite, jhn n kttu tiedt, jita tarjaja pitää liike- ja ammattisalaisuuksinaan d. Referenssit (max. 4kpl) e. Työnäytteet (3kpl), jihin kuhunkin n lisätty tiet, ketkä niiden tekemiseen vat sallistuneet 2. Tarjukseen ei saa sisältyä tarjuspyynnön ja siihen sisällytettyjen spimusehtjen (mukaan lukien JYSE 2009 palvelut) vastaisia ehtja. 3. Tarjus tulee timittaa suljetussa kirjekurissa kl mennessä YTHS:lle. Kureen tulee merkitä YTHS:n ptilastietjärjestelmä: asiantuntijapalvelun hankinta. Timitussite: Ylippilaiden terveydenhitsäätiö Hankejhtaja Minna Järvi Töölönkatu 37 A Helsinki 4. Tarjuspyyntöä kskevia lisäkysymyksiä vi lähettää sähköpstisitteeseen tarjuspyynnön khdan 2.1 mukaisesti. Lisäkysymykset n esitettävä viimeistään kl mennessä ja niihin vastataan YTHS:n verkksivuilla viimeistään Tarjuspyynnön mahdllisista täsmennyksistä ilmitetaan edellä mainitussa Internet-sitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan. 5. Tarjajan n varauduttava esittämään sveltuvuuttaan kskevat asiakirjat (ks. khta 3) ja tarjuksessa mainittujen asiantuntijiden CV:t (ks. khta 4.2) pyydettäessä 5 arkipäivän kuluessa pyynnöstä. LIITTEET 1. Hankinnan valmisteludkumentaati ja alustava aikataulu 2. Yhteystiedt 3. Vähimmäisvaatimukset 4. Hintatiet 5. Situmus-asiakirja 18

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka.

Sopimuskausi on , jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan kuitenkin enintään 1 vuosi saakka. TARJOUSPYYNTÖ 1(8) KONSULTOINTI JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖ Jensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy pyytää tarjustanne knsultinti ja asiantuntijapalveluista. Jensuun seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu Tarjouspyyntö YTHS:n sanelupalvelu Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1 TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1. Hankinnan khde Pyydämme tarjustanne Kymenlaaksn maakuntahistriateksen kustantamisesta. Tarkemmat tiedt vat seuraavat: Laajuus: Frmaatti:

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

1. Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohde

1. Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohde 12.11.2014 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ KUVANTAMISPALVELUISTA JOENSUUHUN JA JYVÄSKYLÄÄN 1. Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohde 1.1 Hankinnan yleiskuvaus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n laboratorio- ja laboratoriokonsultaatiopalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n laboratorio- ja laboratoriokonsultaatiopalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n laboratorio- ja laboratoriokonsultaatiopalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouskilpailun kohteena ovat Sastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelijoille ja henkilöstölle kustantamat suojavaatteet ja -kengät.

Tarjouskilpailun kohteena ovat Sastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelijoille ja henkilöstölle kustantamat suojavaatteet ja -kengät. Tarjouspyyntö 1 (7) Opiskelijoiden ja henkilöstön suojavaatteet ja -kengät 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama ammatillisen ja

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

1. Hankinnan kohdetta koskevat tiedot

1. Hankinnan kohdetta koskevat tiedot TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) PESULAPALVELUT Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (jatkossa: YTHS) pyytää tarjoustanne pesulapalveluiden tuottamiseen. YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014 05.11.2014 1(11) TARJOUSKILPAILU 1. Hankinnan kohde Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut/ Siisti Espoo järjestää tarjouskilpailun töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta sekä

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA

OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JÄRJESTYKSENVALVONTA-, TURVATARKASTUS- JA VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINNASSA Helsingin Satama (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää ehdkkaita lähettämään sallistumishakemuksen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET KAUDELLE SEKÄ MAHDOLLISET OPTIOT VUOSILLE 2019 ja 2020

KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET KAUDELLE SEKÄ MAHDOLLISET OPTIOT VUOSILLE 2019 ja 2020 Asiakirjatyyppi nr 1(7) KUNNALLISTEKNISET BETONITUOTTEET KAUDELLE 1.1.2017 31.12.2018 SEKÄ MAHDOLLISET OPTIOT VUOSILLE 2019 ja 2020 Yleistä n Oulun kaupungin sisäinen kunnallinen liikelaits, jka tuttaa

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot