TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA

2 Sisällys 1. Hankinnan perustiedt YTHS Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus Hankinnan arv Spimuskausi Hankintamenettely Hankinnasta ilmittaminen ja lisätiedt Tarjuksen jättäminen ja tarjusten avaamistilaisuus Tietjen ikeellisuuden tarkistaminen Asiakirjajulkisuus Hankintamenettelyn kieli Osatarjukset Tarjuksen tekemisen muut ehdt Hankintamenettelyn kulku Hankintapäätös Tarjajien sveltuvuuden arviinti Laillisten velvitteiden täyttäminen Sidnnaisuuksia kskevat vaatimukset Rahitukselliseen ja taludelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ammatillinen pätevyys Tarjukselle asetetut vaatimukset Hintjen ilmittaminen Palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja niiden ilmittaminen Spimusehdt Tarjajan sähköisen yhteystiedn ilmittaminen Tarjuksen vimassalaika Vittavan tarjuksen valinta Hinta (painarv 50%)

3 5.2 Laatu (painarv 50 %) Hankintaspimus Spimuksen valmistelu Hankintaspimuksen slmiminen ja spimuskausi Hankintaspimuksen laadinta ja tulkinta Hankintaspimukseen sisällytettävät ehdt Yhteenvet tarjuksen tekemisestä ja lisätiedt

4 1. Hankinnan perustiedt 1.1 YTHS YTHS tarjaa terveyden- ja sairaanhidn, mielenterveystyön sekä suun terveydenhulln palveluja ylipistjen ja tiede- ja taidekrkeakulujen piskelijille. YTHS n valtakunnallinen rganisaati, timipisteitä n 15 paikkakunnalla. Ylipistjen ja krkeakulujen sivutimipistekaupungeissa YTHS:n palvelut tutetaan stpalveluina. Timipiiriin kuuluu yhteensä nin piskelijaa. Vastaantttiminnan lisäksi YTHS tekee mnipulista työtä piskelijiden terveyden edistämiseksi. YTHS timii aktiivisesti yhteistyössä mm. piskelijajärjestöjen, ylipistjen sekä muiden terveydenhulln alan järjestöjen kanssa. Säätiön kknaisment vat nin 41 miljnaa eura ja timintaa rahittavat piskelijat, Kansaneläkelaits, ylipistkaupungit ja petusministeriö. Nin viidennes tulista kertyy piskelijiden käyntimaksuista ja ylippilaskuntien maksamista terveydenhitmaksuista. YTHS:n palveluksessa työskentelee yli 600 terveydenhulln ammattilaista, muun muassa yleisja erikislääkäreitä, terveydenhitajia, sairaanhitajia, perushitajia, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä, hammashitajia, psykiatreja ja psyklgeja. 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus Hankinnan arv Hankinnan khteena n YTHS:n ptilastietjärjestelmäpalvelun hankinnan, tteutuksen ja käyttööntn tukemisessa tarvittava asiantuntijapalvelu hankkeen hanketimistlle puitejärjestelynä. Ptilastietjärjestelmäpalvelun hankinnan valmistelua kuvataan liitteessä 1. (liite 1. Hankinnan valmisteludkumentaati ja alustava aikataulu.pptx). Hankkeen vaiheet ja arviitu aikataulu n kuvattu liitteessä 1. Asiantuntijapalvelun hankinnan tavitteena n varmistaa ptilasjärjestelmähankkeen hanketimistlle sen tarvitsema tuki järjestelmän käyttöönttn asti siten, että hanke etenee suunnitellusti Spimuskausi Hankinnan arviitu arv n eura ja se ylittää EU-kynnysarvn. Hankintaan ei kuulu vähimmäisstvelvitetta. Spimus syntyy vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimuksen. Spimuskausi päättyy kun uusi ptilastietjärjestelmä n tettu käyttöön. Spimuskauden enimmäispituus n kuitenkin neljä (4) vutta. 4

5 2. Hankintamenettely Hankinnassa ja spimuksen laadinnassa nudatetaan hankintalainsäädäntöä ja julkisten hankintjen yleisiä spimusehtja sveltuvin sin. Hankinta tteutetaan avinta hankintamenettelyä käyttäen ja tarjuskilpailun khteena n puitespimus asiantuntijapalveluiden timittamisesta. YTHS pidättää ikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjukset. 2.1 Hankinnasta ilmittaminen ja lisätiedt EU-hankintailmitus n lähetetty Hilma-tietkantaan Tarjuspyyntö julkaistaan myös YTHS:n ktisivuilla Tarjuspyyntöä kskevia lisäkysymyksiä vi lähettää sähköpstisitteeseen Aihekenttään tulee merkitä: Ptilastietjärjestelmän hankeknsultin kilpailutus Kysymykset n esitettävä sumen kielellä. Lisäkysymykset n esitettävä viimeistään kl mennessä ja niihin vastataan yllä mainituilla verkksivuilla viimeistään Tarjuspyynnön mahdllisista täsmennyksistä ilmitetaan edellä mainitussa Internet-sitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan Tarjuksen jättäminen ja tarjusten avaamistilaisuus Kirjalliset tarjukset liitteineen tulee timittaa yhtenä (1) kappaleensa paperille tulstettuna, sekä yhtenä kappaleena tallennettuna sähköisessä mudssa USB-tikulle. Liite 5 tulee skannata sähköiseksi liitteeksi USB-tikulle. Tarjukset tulee timittaa suljetuissa kirjekurissa kl mennessä YTHS:lle. Kureen tulee merkitä YTHS:n ptilastietjärjestelmä: asiantuntijapalvelun hankinta. Timitussite: Ylippilaiden terveydenhitsäätiö Hankejhtaja Minna Järvi Töölönkatu 37 A Helsinki Määräajan jälkeen saapunutta tarjusta ei teta käsittelyyn. 5

6 Määräaikana saapuneet tarjukset avataan tarjusten avaustilaisuudessa , jka ei le julkinen. 2.3 Tietjen ikeellisuuden tarkistaminen YTHS tarkistaa alustavan tarjusvertailun perusteella vittajaksi arviidun tarjajan sveltuvuutta (ks. luku 3) kskevien tietjen sekä nimettyjen asiantuntijiden kkemusta kskevien tietjen paikkansapitävyyden. YTHS ttaa yhteyttä k. tarjajaan, jnka jälkeen k. tarjajan n timitettava 5 arkipäivän kuluessa YTHS:lle tarjuspyynnön luvussa 3 ja khdassa 4.2 mainitut asiakirjat, jista tiedt tarkistetaan. 2.4 Asiakirjajulkisuus Hankintapäätös ja tarjukset tulevat asiansaisjulkisiksi kun hankintapäätös n allekirjitettu. Tarjuksiin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule asiansaisjulkisiksi ja YTHS ja YTHS:n palveluksessa leva henkilöstö n vaitilvelvllinen niistä. Tarjajan n merkittävä erilliseen tarjuksen liitteeseen kaikki tarjukseen sisältyvät tiedt, jita se pitää liike- tai ammattisalaisuuksinaan ei mitään muuta, kuin liike- ja ammattisalaisuuksina pitämiään tietja. Js tarjaja ei ilmita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, YTHS:llä n ikeus katsa, että tarjajan tarjus ei sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Se, vatk liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmitetut tiedt salassa pidettäviä tietja, vai asiansaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella. Hinta ei vi lla liikesalaisuus. 2.5 Hankintamenettelyn kieli 2.6 Osatarjukset Hankintamenettely tapahtuu sumen kielellä. Tarjuksen ja kaikkien siihen liittyvien asiakirjjen n ltava sumenkielisiä. Tarjajan nimeämien asiantuntijiden tulee lla sumenkielentaitisia. Tässä hankinnassa ei sallita satarjuksia. 2.7 Tarjuksen tekemisen muut ehdt Jättämällä tarjuksen tähän tarjuspyyntöön tarjaja hyväksyy tarjuspyynnössä 6

7 ja sen liitteenä levissa asiakirjissa levat ehdt. Tarjajalla ei le ikeutta saada krvausta tekemästään tarjuksesta. 2.8 Hankintamenettelyn kulku 2.9 Hankintapäätös Saatuaan ja avattuaan kirjalliset tarjukset YTHS käsittelee tarjukset seuraavasti 1. tarkistaa, vatk tarjajat vakuuttaneet täyttävänsä sveltuvuutta kskevat ehdt (ks. tarjuspyynnön khta 3). Js tarjaja ei le mainittua vakuutusta antanut, vidaan tarjaja sulkea uls tarjuskilpailusta. 2. tarkistaa tarjajien tarjusten tarjuspyynnön mukaisuuden (ks. tarjuspyynnön khta 4) ja sen, että tarjaja n vakuuttanut tarjamiensa asiantuntijiden täyttävän tarjuspyynnön vaatimukset. Js tarjus ei le tarjuspyynnön mukainen, se vidaan hylätä. 3. vertailee tarjuksia tisiinsa tarjuspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti ja valitsee näistä vittavan tarjuksen (ks. tarjuspyynnön khta 5) 4. tarkistaa, että alustavan tarjusvertailun vittaneen tarjajan vakuutus sveltuvuudestaan tdella pitää paikkansa. Tätä varten YTHS pyytää k. tarjajalta tarjuspyynnön khdassa 3 mainitut asiakirjat ja tarkistaa vakuutuksen paikkansapitävyyden. Js sittautuu, että tarjaja ei vakuutuksestaan hulimatta täyttänyt sveltuvuusehtja, hylkää YTHS tarjajan tarjuksen, ja tarkistaa seuraavaksi parhaiten tarjusvertailussa pärjänneen tarjajan sveltuvuuden. 5. tarkistaa, että alustavan tarjusvertailun vittaneen tarjajan nimeämät asiantuntijat vastaavat saamiseltaan ja kkemukseltaan tarjuksessa ilmitettua tasa. Tätä varten YTHS pyytää k. tarjajalta nimetyistä asiantuntijista CV:t, jista tietjen tulee ilmetä (khta 4.2). Js sittautuu, että tarjajan nimeämät asiantuntijat eivät tarjajan vakuutuksesta hulimatta vastanneet tait- ja kkemustasltaan tarjuksessa väitettyä, hylkää YTHS tarjajan tarjuksen. 6. tekee hankintapäätöksen, jssa tarjusvertailun krkeimmat pisteet saanut sveltuvuusehdt täyttävä tarjuspyynnön mukaisen tarjuksen tehnyt tarjaja valitaan tarjuskilpailun vittajaksi. Hankintapäätös timitetaan kaikille asiansaisille sähköpstitse. Tätä varten tarjajan tulee tarjuksessaan ilmittaa sähköpstisite, jhn tiet timitetaan. Pyydetty yhteystiet n ilmitettava tarjuksessa mana khtanaan liitteessä 2. Hankintapäätöksen tultua lainvimaiseksi YTHS ttaa yhteyttä tarjuskilpailun vittajaan hankintaspimuksen laatimista varten. 7

8 3. Tarjajien sveltuvuuden arviinti Tarjajien tulee timittaa allekirjitettu vakuutus (liite 5) siitä, että ne täyttävät kaikki tässä luvussa nimetyt ehdt, ja että tiedt n tarvittaessa tarkistettavissa tässä luvussa esitetyistä asiakirjista. Hankintayksikkö tarkistaa näin annetun vakuutuksen ikeellisuuden ja pyytää alla mainitut tdistukset ja selvitykset vain siltä tarjajalta, jka näyttää alustavan tarjusvertailun perusteella vittavan tarjuskilpailun. Js tarjaja ei täytä tässä luvussa nimettyjä ehtja, se suljetaan pis tarjuskilpailusta. 3.1 Laillisten velvitteiden täyttäminen Tarjajan n täytettävä laista jhtuvia velvitteita kskevat vaatimukset sekä pyynnöstä timitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainitut selvitykset. Selvitykset eivät saa lla klmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Vaatimus 1: vert, ssiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut Tarjaja n hulehtinut verjen, ssiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Js tarjaja käyttää alihankkijita, tulee tarjajan timittaa myös alihankkijita kskien tämän vaatimuksen mukaiset selvitykset. Tarjaja vidaan kuitenkin hyväksyä, js maksujen laiminlyöntiä vidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen salta n viranmaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjajan n pyynnöstä timitettava itsestään ja käyttämistään alihankkijista: - Verviranmaisen tdistus maksetuista verista ja ssiaaliturvamaksuista tai vervelkatdistus tai selvitys siitä, että vervelkaa kskeva maksusuunnitelma n tehty. - Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön tdistus eläkevakuutuksen ttamisesta ja eläkevakuutusmaksujen surittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja kskeva maksuspimus n tehty. Edellä mainittuina tdistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranmaisen antamat tdistukset ja selvitykset, js ne n antanut yleisesti lutettavana pidetty muu arviija tai tietjen ylläpitäjä. 8

9 Vaatimus 2: kauppa-, ennakkperintä- ja työnantajarekisteri sekä arvnlisävervelvllisten rekisteri Tarjajan ja sen mahdllisten alihankkijiden n ltava rekisteröityneitä kaupparekisteriin, ennakkperintälain mukaiseen ennakkperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvnlisäverlain mukaiseen arvnlisävervelvllisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, js lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. YTHS tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietjärjestelmästä. Js tarjaja ei le rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, n tämän timitettava YTHS:n pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi Tarjajan n timitettava pyynnöstä hankintayksikölle tarjajaa kskeva kaupparekisterite tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, js tarjaja ei kuulu kauppa-, ennakkperintä-, työnantaja- tai arvnlisävervelvllisten rekisteriin. Tarjajan n pyynnöstä timitettava itsestään ja käyttämistään alihankkijista: - kaupparekisterite tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, js tarjaja tai sen alihankkija ei kuulu kauppa-, ennakkperintä-, työnantaja- tai arvnlisävervelvllisten rekisteriin. Ulkmaisen tarjajan n timitettava pyynnöstä vastaavat tiedt sijittautumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterintteella, jka n käännetty sumen kielelle. 3.2 Sidnnaisuuksia kskevat vaatimukset Tätä hankintaa kskevan spimuksen aikana tarjajalla tai palveluun nimetyllä henkilöllä ei saa lla asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin sellaista spimus- tai sidssuhdetta, jka vi tarjuksen pyytäjän harkinnan mukaan vaarantaa asiakas- ja ptilastietjärjestelmäpalvelun hankintamenettelyn tasapulisuuden. Tarjajan tulee situtua siihen (liite 5), että tarjajalla tai palveluun nimetyllä henkilöllä ei le asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin sellaista spimus- tai sidssuhdetta, jka vaarantaa hankintamenettelyn tasapulisuuden. Tarjajan tulee pyydettäessä antaa selvitys sidnnaisuuksistaan. 3.3 Rahitukselliseen ja taludelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjajan n täytettävä seuraavat rahituksellista ja taludellista tilannetta, kskevat vaatimukset sekä pyynnöstä timitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Selvitykset eivät saa lla klmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Tarjaja, jka ei timita pyydettyä selvitystä, vidaan sulkea tarjuskilpailusta pis. 9

10 Vaatimus 1: vastuuvakuutus Tarjajalla n vimassaleva vastuuvakuutus ja tarjaja n hulehtinut vastuuvakuutukseen khdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Pyynnöstä timitettava selvitys: - Vakuutusyhtiön tdistus vastuuvakuutuksen vimassalsta ja vakuutusmaksujen surittamisesta. Tarjaja suljetaan tarjuskilpailun ulkpulelle, js tällä ei le vastuuvakuutusta. Vaatimus 2: taludelliset edellytykset Tarjajalla n hankinnan kkn ja laatuun nähden taludelliset edellytykset hankinnan surittamiseen. Tätä minaisuutta arviidaan tarjajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luttkelpisuudesta saatujen tietjen perusteella. YTHS vi tarkistaa tarjajan taludelliset edellytykset ja lutttiedt yleisesti käytetyistä rekistereistä. Pyynnöstä timitettava selvitys: - Tarjajaa kskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjaja ei vi timittaa tilinpäätöstietja, kska yritys n vasta alittanut timintansa, tarjajalla n mahdllisuus timittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. 3.4 Ammatillinen pätevyys Kansainvälisen kkemuksen varmistamiseksi tarjajalta edellytetään yhtä referenssiä liittyen terveydenhulln ptilastietjärjestelmän tai muun merkittävän ja laaja-alaisen terveydenhulln tietjärjestelmän hankintaan Sumen ulkpulelta EU-alueella. Tarjajan n vakuutettava liitteellä 5, että sillä n yllä kuvattu referenssi, ja että tarjaja pystyy pyydettäessä antamaan referenssikhteesta sellaiset tiedt, että referenssikhteen lemassal ja vastaavuus yllä levaan kuvaukseen nähden vidaan tdentaa. 4 Tarjukselle asetetut vaatimukset 10

11 Tarjuksen tarjuspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjus liitteineen n tehty tämän tarjuspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa mudssa ja että kaikki pyydetyt tiedt n ilmitettu pyydetyssä mudssa. Alla leviin vaateisiin n kuhunkin vastattava tarjuksessa. 4.1 Hintjen ilmittaminen Hinta n ilmitettava liitteessä 4 esitetyllä tavalla. Tarjushinta n ilmitettava henkilötyöpäivän (7,5 h) hintana eurina ilman alv:tä liitteellä 4, ransseissa sluissa. Mikään annetuista hinnista ei saa lla alle 50% krkeimmasta annetusta hinnasta. Ilmitetut hinnat vat sitvia, eikä tarjajalla le ikeutta muuttaa niitä spimuskauden aikana. 4.2 Palvelun laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja niiden ilmittaminen Tarjuksessa n nimettävä liitteeseen 3 asiantuntijat tait- ja kkemustasihin 2 (seniriasiantuntija) ja 3 (erityisasiantuntija) kullekin saamisalueelle (alueet A-E). Yksi henkilö vi, js kkemus riittää, kattaa useammankin saamisalueen. Lisäksi tarjajalla n ltava käytettävissään tait- ja kkemustasn 1 asiantuntija jkaiselle saamisalueelle. Nimettyjen asiantuntijiden tulee lla YTHS:n käytettävissä spimuskauden aikana tarjuksessa ilmitetulla hinnalla. Tait- ja kkemustasihin liittyy kkemusvaatimuksia, jiden lisäksi saan saamisalueista liittyy alakhtaisia vähimmäisvaatimuksia, jtka jkaisen k. saamisalueeseen nimettävän asiantuntijan n täytettävä. Tait- ja kkemustast: Tait- ja kkemustas 1: Asiantuntija Perustasn asiantuntija, kykenee itsenäisesti surittamaan annettuja tehtäviä. Asiantuntija n sallistunut saamisalueen sisällön mukaisten prjektien tai hankkeiden tteutukseen. Vähimmäisvaatimus: Kahden (2) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Tait - ja kkemustas 2: Seniriasiantuntija Kkenut asiantuntija, jka n vastannut tai timinut avainhenkilönä saamisalueen mukaisten prjektien tai hankkeiden sakknaisuuksien suunnittelussa tai tteutuksessa. 11

12 Vähimmäisvaatimus: Viiden (5) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Tait - ja kkemustas 3: Erityisasiantuntija Erittäin kkenut asiantuntija, jka n vastannut saamisalueen mukaisten mittavien hankkeiden, liiketiminnan ja timintamallien muutksen läpiviemisestä. Vähimmäisvaatimus: Seitsemän (7) vuden kkemus hankinnan khteen mukaisissa kkpäiväisissä tehtävissä Osaamisalueet: A. Prjektin-/hankehallinta: suunnittelut, tteuttanut ja/tai vastannut vastaavan kklukan hankkeista ja/tai prjekteista, Vähintään kaksi läpivietyä vastaavan kkista (tarjtun asiantuntijapalvelun kknaismäärä yli 200 htp) tietjärjestelmäprjektia/- hanketta B. Terveydenhulln timinnanhjaus-, tiet- ja järjestelmäarkkitehtuureihin, rajapintihin ja integraatiihin liittyvä saaminen. Vähintään kaksi timeksianta viimeisten 3 vuden ajalta C. Oikeudellista saamista Julkisista hankinnista annetun lain mukaisten tietjärjestelmähankintjen neuvttelumenettelystä. Vähintään kaksi timeksianta, jissa asiantuntija n avustanut hankintaa tekevää taha, viimeisten 5 vuden aikana. Ktimaisiin ja kansainvälisiin ICT-spimuksiin ja ICT-palveluspimuksiin liittyvä saaminen. Vähintään kaksi timeksianta, jista vähintään tinen terveydenhulln alalta, viimeisten 5 vuden aikana D. Terveydenhulln ICT-timialan spimusten liiketiminnallisten ja taludellisten vaikutusten arviintiin, elinkaarikustannusten laskentaan ja kustannushyötyanalyysien tekn liittyvä saaminen E. Terveydenhulln timinnallinen kehittäminen. Kehityskhteina tulee lla llut jhtaminen, raprtinti ja timinnan tehstaminen Tarjajan tulee liitteessä 5 vakuuttaa, että sen liitteessä 3 nimeämät asiantuntijat täyttävät yllä kuvatut vaatimukset. YTHS tarkistaa vakuutuksen paikkansapitävyyden alustavassa tarjusvertailussa parhaat pisteet saaneelta tarjajalta pyytämällä sitä timittamaan nimettyjen henkilöiden CV:t, jista tulee ilmetä, miten asiantuntijan väitetty kkemus ja saaminen n mudstunut. Js tarjajan tarjamien asiantuntijiden saamis- tait- ja kkemustas ei tarkistuksessa vastaa tarjuksessa ilmitettua, tarjus hylätään tarjuspyynnön vastaisena. 12

13 4.3 Spimusehdt Tarjus ei saa lla ristiriidassa hankintaspimusta kskevien ehtjen kanssa. Hankintaspimusta kskevat ehdt n kuvattu tarjuspyynnön khdassa 6 ja sen alakhdissa, sekä julkisten palveluhankintjen yleisissä spimusehdissa (JYSE 2009 Palvelut). 4.4 Tarjajan sähköisen yhteystiedn ilmittaminen Tarjajan n ilmitettava tarjuksessaan sähköpstisitteensa hankintapäätöksen sähköistä tiedksianta varten. Pyydetty yhteystiet n ilmitettava tarjuksessa mana khtanaan liitteessä Tarjuksen vimassalaika Tarjuksen tulee lla sitvasti vimassa vähintään saakka. 5. Vittavan tarjuksen valinta Parhaan tarjuksen valintaperusteena n kknaistaludellinen edullisuus. Ne tarjukset, jtka täyttävät tarjajille ja tarjuksille asetetut vähimmäisvaatimukset (khta 4) vertaillaan seuraavilla kriteereillä ja periaatteilla: 5.1 Hinta (painarv 50%) Annetuista hinnista saadaan vertailtava hinta laskemalla hintjen paintettu keskiarv sekä saamisalueittain että kkemustasittain. Hinnat tulee ilmittaa khdassa 4.1 annettujen hjeiden mukaisesti. Osaamisalueilla n seuraavat painkertimet: saamisalue A (prjektinhallinta) 40 %, saamisalue B (teknlgia-saaminen) 40 % saamisalue C (hankinta- ja spimusjuridiikka) 15 % saamisalue D (talussaaminen) 5% Tait- ja kkemustasilla n seuraavat painkertimet: tait- ja kkemustas 1 (asiantuntija) 20 % tait- ja kkemustas 2 (seniriasiantuntija) 50 % tait- ja kkemustas 3 (erityisasiantuntija) 30 % Tarjusten arviinnissa halvin vertailtava hinta (edellä kuvattu paintettu keskiarv) saa 50 vertailupistettä. Muiden tarjusten pisteet lasketaan seuraavasti: Halvimman tarjuksen hinta jaettuna k. tarjuksen hinnalla x

14 5.2 Laatu (painarv 50 %) Laatupisteet määrittyvät referenssien (0-26p) ja työnäytteiden (0-24p) perusteella Referenssit (0-26/50 laatupistettä) Referensseillä mitataan tässä khdassa yrityksen nimeämien asiantuntijiden saamista ja kkemusta YTHS:n ptilastietjärjestelmähankintaa vastaavissa hankkeista. Arviinnin khteena n siis asiantuntemus, jnka liitteellä 3 nimetyt asiantuntijat vat saaneet referenssikhteista, ja kuinka hyvin saatu kkemus n hyödynnettävissä YTHS:n hankkeessa. Referenssejä saa lla kaikkiaan enintään neljä (4), jista kahden (2) n kskettava terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita ja kahden (2) referenssin hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja. Referenssien tulee lla viimeisten viiden vuden ajalta, tteutettuja tai meneillään levia. Referenssistä n käytävä ilmi: hankkeen timeksiantaja yhteystietineen (sähköpsti ja puhelin) hankkeen laajuus (mitä kaikkia sa-alueita se sisälsi) ja kk (esim. hinta tai työmäärä) tarjajan ja liitteellä 3 (vähimmäisvaatimukset) nimettyjen asiantuntijiden rli, vastuut ja keskeisimmät tehtävät terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita kskevista referensseistä n käytävä ilmi mitä kaikkia terveydenhulln sa-alueita se kski, käyttäjämäärän tai timipiirin laajuus ja mitä kaikkia vaiheita hankkeeseen kuului (esim. tarvemäärittely, timitus, käyttööntt, ylläpit, tuki) hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä n käytävä ilmi hankinnan kklukka eurina ja hankintakhteen kmpleksisuus ja esimerkiksi sen markkiniden kypsyysaste Referenssien pisteytyksessä arviidaan: kaikkien referenssien pisteytyksessä arviidaan Liitteessä 3 nimettyjen asiantuntijiden rli, vastuut ja tehtävät: mitä suurempi ja merkittävämpi rli, sen arvkkaampi pisteytyksessä. mitä laaja-alaisempi hanke, sen arvkkaampi pisteytyksessä Laaja-alaisen ptilastietjärjestelmän hankinnan ja käyttööntn tuki arvstetaan pisteytyksessä krkeimmalle. hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä arviidaan lisäksi mitä kmpleksisempi hankinnan khde ja kypsymättömämpi markkina, sen mnimutkaisempi neuvttelumenettely ja siksi se n sitä arvkkaampi pisteytyksessä. Referenssejä tarkastellaan kknaisuutena. Terveydenhulln tietjärjestelmähankkeita kskevista referensseistä saa pisteitä 0-7 kustakin. Hankintalain alaisen neuvttelumenettelyn tai kilpailullisen neuvttelumenettelyn avulla tteutettuja tietjärjestelmähankintja kskevista referensseistä saa pisteitä 0-6 kustakin. Yhteensä referensseistä saa enintään 26 pistettä. 14

15 Referenssikuvausten yhteispituus saa lla enintään 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Sähköisten versiiden tallennusmudn n ltava.dcx-mudssa. Yhteispituuden ylittämisestä vähennetään 5 pistettä Työnäytteet (0-24/50 laatupistettä) Työnäytteillä mitataan yrityksen saamista ja kkemusta YTHS:n ptilastietjärjestelmähankintaa kskien. Työnäytteitä pyydetään yhteensä 3 ja ne vat seuraavat: 0-9 pistettä: neuvttelumenettelyn valmisteluvaiheen (ks. liitteessä 1 määrittely- ja hankintaprjektit) tteuttamissuunnitelma: sisältäen alustavien timinnallisten vaatimusten kkaminen kaikille palvelun sa-alueille, mahdlliset tietpyynnöt, vaatimusmäärittelyn tarkennuksen, järjestelmäkartitukset ja integraativaatimusten selvittämisen sekä muut tarpeelliseksi katsmanne kknaisuudet). Enintään viisi (5) A4-sivua, pituuden ylittämisestä vähennetään kaksi pistettä. 0-9 pistettä: YTHS:lle spivien ptilastietjärjestelmien markkinakatsaus. Enintään 2000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Sähköisten versiiden tallennusmudn n ltava.dcx-mudssa. Pituuden ylittämisestä vähennetään kaksi pistettä. 0-6 pistettä: Spimusrunk ptilastietjärjestelmän timittajan kanssa slmittavasta spimuksesta. Kunkin työnäytteen tekemiseen sallistuneet asiantuntijat täytyy ilmittaa, päävastuullinen erikseen ilmitettuna. Kunkin työnäytteen pisteytyksessä arviidaan kuinka hyvin työnäyte vastaa nimenmaisesti YTHS:n ptilastietjärjestelmähankkeen tarpeisiin tarjuspyynnöstä ja sen liitteistä esiin tulevien tietjen valssa. Työnäytteiden käytännönläheisyys ja knkreettisuus. Sitä, miten työnäyte kuvastaa saamisalueiden A, B, C, D ja E (ks. khta 4.2) asiantuntemusta. 15

16 6. Hankintaspimus 6.1 Spimuksen valmistelu Tarjaja situtuu velituksetta tarkentamaan YTHS:n valmistelemaa prjektisuunnitelmaa yhdessä YTHS edustajien kanssa ennen spimuksen allekirjittamista. Tämän phjalta svitaan hankkeeseen nimettävät asiantuntijat. Hankkeeseen nimettävien asiantuntijiden hinnat määräytyvät tarjttujen hintjen phjalta. Ne hinnat, jtka n annettu tarjuksessa (khta 4.1 ja liite 4) vat sitvia ja siirretään sellaisenaan spimukseen. Muiden hankkeeseen mahdllisesti nimettävien asiantuntijiden henkilötyöpäivähinnat määritellään spimuksen ten yhteydessä ja niiden hintatasn n ltava linjassa tarjuksessa ilmitettujen hintjen kanssa. 6.1 Hankintaspimuksen slmiminen ja spimuskausi Hankintaspimus tehdään kirjallisena. Kirjalliset hankintaspimukset allekirjitetaan vasta, kun hankintapäätös (ks. khta 2.7) n tullut lainvimaiseksi. Spimuksen sitvuus syntyy vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimusasiakirjat. Spimus n vimassa siihen asti, kunnes ptilastietjärjestelmä, jnka hankinnan, tteutuksen ja käyttööntn tukemiseen hankintaspimuksella stetaan asiantuntijapalvelua, n tettu käyttöön. Spimuksen enimmäiskest n kuitenkin neljä (4) vutta. 6.2 Hankintaspimuksen laadinta ja tulkinta Spimuksen tekemisessä nudatetaan asiakirjjen etusijajärjestyksen salta tisiaan täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti: 1. Hankintapäätös 2. Tarjuspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintjen yleiset spimusehdt (JYSE 2009) sveltuvin sin 4. Timittajan tarjus liitteineen Hankintaspimuksen tulkinnassa nudatetaan asiakirjjen etusijajärjestyksen salta edellä mainittua järjestystä tisiaan täydentäen muutin paitsi, että ensimmäisenä n tehty hankintaspimus. Hankintaspimus laaditaan sumen kielellä ja yhteydenpit spimuskauden aikana tapahtuu sumen kielellä. 16

17 6.3 Hankintaspimukseen sisällytettävät ehdt Laskutustiedt Laskutus tapahtuu kuukausittain. Tuntiraprtinti tehdään viikittain, tuntimäärät ilmitetaan henkilöittäin ja aihealueittain Työn surituspaikka YTHS:llä n ikeus tarvittaessa sittaa asiantuntijatasn (tait- ja kkemustas 1) työntekijöiden työn surituspaikaksi YTHS:n timipiste Laskujen maksaminen, maksueht, laskun viivästyskrk ja timituksen viivästyminen Maksut suritetaan maksuehdn mukaisesti laskutuksen phjalta. Laskua kskevat humautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun sapuli sai tietnsa laskun perusteet. Maksuehdn tulee lla vähintään 30 pv nett. Laskutuslisiä, timitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä ja niiden tulee sisältyä tarjttaviin tutkimushintihin. Viivästyskrk saa lla enintään krklain mukainen Sidnnaisuuksista pidättäytyminen Palveluntuttaja ja palveluun nimetyt henkilöt situtuvat pidättäytymään kaikista sellaisista taludellisista ja muista sidnnaisuuksista asiakas- tai ptilastietjärjestelmiä timittaviin yrityksiin, mitkä visivat tarjuksen pyytäjän harkinnan mukaan vaarantaa hankintamenettelyn tasapulisuuden. Sidnnaisuuksista pidättäytymisen laiminlyönti sekä asian kannalta lennaisten sidnnaisuuksien salaaminen lasketaan lennaiseksi spimusrikkmukseksi. 17

18 7. Yhteenvet tarjuksen tekemisestä ja lisätiedt 1. Tarjukseen n sisällytettävä a. Tarjuspyynnön liitteet 2, 3 ja 4 täytettynä hjeiden mukaisesti b. Tarjuspyynnön liite 5, kaikkiin khtiin n ltava vastattu c. Liite, jhn n kttu tiedt, jita tarjaja pitää liike- ja ammattisalaisuuksinaan d. Referenssit (max. 4kpl) e. Työnäytteet (3kpl), jihin kuhunkin n lisätty tiet, ketkä niiden tekemiseen vat sallistuneet 2. Tarjukseen ei saa sisältyä tarjuspyynnön ja siihen sisällytettyjen spimusehtjen (mukaan lukien JYSE 2009 palvelut) vastaisia ehtja. 3. Tarjus tulee timittaa suljetussa kirjekurissa kl mennessä YTHS:lle. Kureen tulee merkitä YTHS:n ptilastietjärjestelmä: asiantuntijapalvelun hankinta. Timitussite: Ylippilaiden terveydenhitsäätiö Hankejhtaja Minna Järvi Töölönkatu 37 A Helsinki 4. Tarjuspyyntöä kskevia lisäkysymyksiä vi lähettää sähköpstisitteeseen tarjuspyynnön khdan 2.1 mukaisesti. Lisäkysymykset n esitettävä viimeistään kl mennessä ja niihin vastataan YTHS:n verkksivuilla viimeistään Tarjuspyynnön mahdllisista täsmennyksistä ilmitetaan edellä mainitussa Internet-sitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan. 5. Tarjajan n varauduttava esittämään sveltuvuuttaan kskevat asiakirjat (ks. khta 3) ja tarjuksessa mainittujen asiantuntijiden CV:t (ks. khta 4.2) pyydettäessä 5 arkipäivän kuluessa pyynnöstä. LIITTEET 1. Hankinnan valmisteludkumentaati ja alustava aikataulu 2. Yhteystiedt 3. Vähimmäisvaatimukset 4. Hintatiet 5. Situmus-asiakirja 18

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot