Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen"

Transkriptio

1 UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista heistimintineen. Hankinnasta vastaa Airprt Cluster Finland / Vantaan Innvaatiinstituutti Oy. Edellistä kutsutaan jatkssa nimellä Tilaaja. Yrityksiä, jille tarjuspyyntö lähetetään, kutsutaan nimellä Tarjaja. YLEISTÄ Helsinki-Vantaan lentasema n suurin Finavian ylläpitämistä sekä yksi Eurpan arvstetuimmista lentasemista. Vusittain lentaseman läpi kulkee yli 12,6 miljnaa ihmistä ja määrän ennustetaan kasvavan tasaisesti myös tulevaisuudessa. Vunna 2009 lentaseman matkustajista 27 % li vaihtmatkustajia, jista suurin sa li peräisin Finnairin Aasian liikenteestä. Helsinki-Vantaan ptimaalinen sijainti idän ja lännen välillä mahdllistaa päivittäisen perinnin yhdellä kneella mm. useisiin Kiinan khteisiin. Vaihtmatkustajien suuri määrä ja kansallisuuksien mninaisuus asettavat lentaseman timinnille lukuisia kriteerejä. Aasian laajarunkliikenteen kneet saapuvat kaikki samaan aikaan ja haasteena nkin saada vaihdettua matkustajat ja matkatavarat jatklennille nin 40 minuutissa. Npeat, yksinkertaiset ja etenkin eri kulttuuritaustaisille henkilöille persnidut timinnt vat erinmainen tapa varmistaa npean vaihdn nnistuminen. Aihepiiriä kehitetään vimakkaasti maailmanlaajuisesti, tästä hyvänä esimerkkinä timii mm. IATA:n Fast Travel-hjelma. Ubiikki-Helsinki Vantaa n tukkuussa 2010 käynnistynyt palvelukehitysprjekti, jssa pyritään tutkimaan RFID-teknlgian hyödyntämistä lentaseman alueella kahden eri piltinnin avulla. Prjektin tarkituksena n selvittää Helsinki-Vantaan lentkentän matkustajavirtjen hallintaan liittyviä ngelmakhtia, kehittää yksilöityjä matkustajapalveluja sekä tehstaa lentkentän asematasjen timintja ja niiden turvallisuutta uusimpia teknlgiita hyödyntämällä. Langattmaan tiednsiirtn, havainnintiin ja tunnistamiseen sekä tiedn keräämiseen käytettävät teknlgiat vat kehittyneet valtavasti lähivusina. Tämä n mahdllistanut ns. ubiikin tiettekniikan yleistymisen. Ubiikki eli jkapaikan tiettekniikka timii humaamattmasti ja ympäristöönsä sulautuen ja käyttäjäänsä häiritsemättä. Lentkenttäympäristössä se vi tarkittaa lenttietjen timittamista suraan matkustajalle, asemataslla liikkuvien kulkuneuvjen merkitsemistä ja havainnintia vaaratilanteiden välttämiseksi tai henkilöstön liikkumisen helpttamista ja turvallisuuden parantamista. Piltti 2 timii prjektin tutkimuspaintteisena sina ja siinä pyritään testaamaan em. teknlgiiden timivuutta vaihtmatkustajaprsessin timinnissa. Tarjttujen laitteiden tulee lla yhteenspivia lentaseman pilttiin sittamien laitteiden ja hjelmistjen kanssa. Kysymyksessä n avimella hankintamenettelyllä suritettava hankinta. Tarjuspyyntö n julkaistu Airprt Cluster Finlandin Internet-sivuilla. Vantaan Innvaatiinstituutti Oy Teknbulevardi 3-5

2 Tarjusten vertailu suritetaan klmessa vaiheessa: 1. tarjajien kelpisuuden arviinti 2. tarjusten tarjuspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjusten kknaistaludellisuuden vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjajien lakisääteiset, taludelliset, tekniset ja timinnalliset edellytykset suriutua hankinnan tteuttamisesta tarjuspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjusten vertailusta suljetaan pis tarjus, js a. se ei täytä tarjuksen mudlle asetettuja vaatimuksia, b. siinä ei le vastattu kaikkiin tarjuspyynnössä esitettyihin seikkihin, c. tarjttu tute tai palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tarjukset, jtka täyttävät tarjajalle, tarjukselle ja tutteen laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. HANKINNAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS SEKÄ LAATUKRITEERIT Graafinen matkustajahjauskrtti Pyydämme tarjustanne lentasemalle hankittavasta graafisesta matkustajahjauskrtista sisältäen tarvittavan järjestelmäinfrastruktuurin, asennuksen ja piltintijaksn. Reaaliaikainen vaihtmatkustajahjaus kettiin lentasemahenkilökunnan haastatteluissa tarpeellisena ja mdernina matkustajille tarjttavana lisäpalveluna. Asiaa n ympäri maailman ketettu lähestyä useilta eri kanteilta, lukuisilla erilaisilla teknisillä svelluksilla. Lähtökhtana n edelleen tilanne, jssa reaaliaikainen infrmaati tulisi pystyä välittämään matkustajalla yksinkertaisesti ja helpsti. Matkustajien ei uskta vastustavan uutta teknlgiaa, js uskvat, että se tdella auttaa heidän matkantekaan. Ohjauskrtin yhtenä etuna vidaankin pitää lisäksi sen erilaisuutta ja uutuusarva krttiin ei törmää muualla jkapäiväisessä elämässä. Kk piltinnin phjan mudstaa graafinen matkustajahjauskrtti. Krtin tulee välittää persnitua, reaaliaikaista matkustustieta sekä pastaa matkustajaa terminaalissa. Krttien liikettä tulee pystyä seuraamaan esim. sektreittain terminaalirakennuksessa. Paikannusta tulee vida sveltavin sin hyödyntää myös pyörätulien ja lastenrattaiden seurantaan. Tarjtun järjestelmän tulee pitää sisällään: - matkustajahjauskrtti: kk suurimmillaan nin passin kkinen (leveys, paksuus) kevyt, <100g käyttöä kestävä yhtenäinen ja tukeva rakenne selkeä, helpsti luettavissa leva näyttö näytön tulee pystyä tistamaan tarvittaessa ennalta määrittämätöntä tekstiä sekä aasialainen merkistö uudelleenkäytettävä timinta-aika yli 24 tuntia aktiivisessa testikäytössä langatn lataus testikrttien minimimäärä 10 kpl Vantaan Innvaatiinstituutti Oy Teknbulevardi 3-5

3 Infrastruktuuri: Järjestelmän piltinti: ei saa phjautua lemassa levaan wlan-verkkn mahdllistettava tiednsiirt matkustajahjainkrteille timinta-alueena Helsinki-Vantaan lentaseman sisätilat (T1 + T2 lähtökerrkset) krttien paikannus terminaalien alueella integraati lenttietjärjestelmään asennus ja testaus vuden 2011 kesäkuun alusta alkaen 1-2kk Mahdlliset lisätiminnallisuudet (pti): navigintiminaisuus graafisen sisällön välitys ja tist TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedt vastaavin tsikin ja tietsisällöin: 1. Tarjajan haluamat saatesanat sekä tarjuksen vastuuhenkilöt yhteystietineen 2. Tarjus pyydetyillä tiedilla 3. Tarjttujen tutteiden esittely 4. Selvitys tuki-, hult-, ja asennuspalvelujen sisällöstä. HINTA Tarjushinnan tulee sisältää kknaishinta laitteet paikilleen ja käyttökuntn asennettuna. Hankinta tehdään määrärahjen puitteissa. Hankintahinta ei ylitä kunnallista kynnysarva (30000 ). Tarjushinta n esitettävä eriteltynä kiinteänä eurmääräisenä netthintana (alv 0 %), jsta kaikki myönnettävät vähennykset n vähennetty. Hinnan tulee sisältää kaikki timituksesta aiheutuvat kustannukset. TOIMITUSEHDOT TOIMITUSAIKA MAKSUEHTO LASKUTUS Timituseht n TOP Helsinki-Vantaan lentasema, Vantaa. Edellytämme, että tutteet timitetaan paikilleen ja käyttökuntn asennettuna ja pakkausmateriaalit pis vietynä. Tutteet tulee lla paikilleen asennettuna ja käyttökunnssa viimeistään mennessä. Tarkempi timitusaika n svittava tilaajan kanssa etukäteen. Tarjuksenne pyydämme maksuehdlla 30 päivää nett laskun päiväyksestä. Laskutuslisää ei hyväksytä. Laskutussite: Vantaan Innvaatiinstituutti Oy c/ Tilitimist Knt-Cnsult Huurrekuja Tuusula viite: Airprt Cluster / Ubiikki Laskun maksamisen edellytyksenä n, että timitus n hyväksyttävästi suritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja n vastaanttanut laskun. Vantaan Innvaatiinstituutti Oy Teknbulevardi 3-5

4 VIIVÄSTYSKORKO Mahdllinen viivästyskrkeht tulee mainita tarjuksessa ja rajittaa kullinkin vimassa levaan Sumen Pankin vahvistamaan viivästyskrkn. HANKINNAN JAKAMINEN Hankintaa ei jaeta. OSATARJOUKSET MUUT EHDOT Osatarjuksia ei hyväksytä Spimusasiakirjjen pätemisjärjestys n seuraava: TARJOUKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS - Tilausasiakirjat - Tarjuspyyntöasiakirjat liitteineen - Tarjusasiakirjat liitteineen Spimuksesta jhtuvat erimielisyydet, jita ei saada svittua spijapulten kesken, ratkaisee ensiasteena Vantaan käräjäikeus. Tarjuksen tulee lla vimassa vähintään klme (3) kk tarjusten viimeisestä jättöpäivästä. Timittaja eri timintihin valitaan tarjusten kknaistaludellisen edullisuuden perusteella. Vertailussa svelletaan mlempiin seuraavia arviintikriteereitä sveltuvin sin: - Hankintahinta 40 % - Laitteistn timinnallisuus 20 % surituskyky häiriönsietkyky helppkäyttöisyys - Laitteistn yhteenspivuus ja standardien mukaisuus 20 % mahdllinen laajennettavuus ja integrinti tiseen järjestelmään (esim. Finavian matkalaukkujärjestelmä) - Sveltuvuus lentasemaympäristöön 20 % materiaalit tietturvallisuus häiriönsietkyky Tarjus tulee laatia siten, että em. seikkja n mahdllista arviida tarjuksen perusteella. Airprt Cluster Finland pidättää itsellään ikeuden lla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjuksista. Mikäli tarjaja kats, että jku sa tarjuksesta n liike- tai ammattisalaisuuden lunteisena pidettävänä salassa, tulee tästä erikseen mainita tarjuksessa ja esittää tiedt erillisessä liitteessä. Hinnat vat kuitenkin julkisia. Vantaan Innvaatiinstituutti Oy Teknbulevardi 3-5

5 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET Tilaajalle kuuluvat kaikki mistus- ja immateriaaliikeudet kaikkiin tämän hankinnan yhteydessä tarjajille timitettuihin asiakirjihin ja muuhun materiaaliin. Tarjajalla n ikeus käyttää tätä materiaalia ainastaan tarjuksen valmisteluun ja laatimiseen. Tarjuspyyntöä kskevat kysymykset n timitettava mennessä. Tni Kannusmäki, Prjektipäällikkö, Ubiikki Helsinki-Vantaa puh: TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Allekirjitettu tarjus liitteineen n timitettava kl mennessä sitteella Airprt Cluster Finland / Ubiikki Lentäjäntie 1 B VANTAA Tarjuskureen n merkittävä lähettäjän tiedt ja tunnus Ubiikki. Myöhästyneitä tarjuksia ei käsitellä. Airprt Cluster Finland Tni Kannusmäki Prjektipäällikkö Vantaan Innvaatiinstituutti Oy Teknbulevardi 3-5

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 1 AJONEUVOJEN SEURANTA, ASEIDEN SEURANTA Airport Cluster Finland pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle hankittavista RFID-sovelluksista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Airport Concepts- hankkeeseen liittyvästä

Lisätiedot

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot