Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...27 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...29 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...29 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...30 Oikaisuja Rättelser...31 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...32 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...53 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...57 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...58 Oikaisuja Rättelser...60 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...61

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /1325) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 1325/2013 av den 30 december 2013, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Kainuun Metsätoimistot (730) METSÄPALVELU KARHU OY, Puolanka, Puolanka, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Ålandsbanken (730) ÅLANDSBANKEN ABP, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AXIELL AURORA (730) AXIELL GROUP AB, Lund, Lund, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 5, 10, 35, 44 (111) (210) T (220) FIREPLUS (730) OY FINNFLAME AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kirsi Åkerlund (511) 1, 4, 7, 8, 11, 20, 21 (111) (210) T (220) VEGEKALK (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SKS INFRA OY, Lieksa, Lieksa, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HMG DISTRIBUTION OY, Kotka, Kotka, FI (740) Jarmo Sarin (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen, musta ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, vitt, svart och grått. (511) 7, 11 (111) (210) T (220) Eläköön Rakentajat! SHOW (730) MYYNTITYKIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Kuuloavain (730) KUULOVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO RY, Tampere, Tammerfors, FI, LAPCI - SISÄKORVAISTUTELASTEN VALTAKUNNALLINEN YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) TuotantoLuotsi (730) AMI-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) H & Z NORDIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy (3) (511) 16, 25, 38 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BLACK MODA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) BRUNBERG OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) FINPRO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 39, 41, 42, 44 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAPOLA OY LIHANJALOSTUSTEHDAS, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 35, 43 (111) (210) T (220) Arttimon (730) PEHKONEN, TIMO ANTERO, Kuopio, Kuopio, FI (511) 16, 20, 41 (111) (210) T (220) (730) THE NATIONAL TITANIUM DIOXIDE CO. LTD. (CRISTAL), Jeddah, Jeddah, SA (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (2) (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 2 (111) (210) T (220) HAVREFRAS (730) THE QUAKER OATS COMPANY, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 30

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ISO-KALLAN PANIMO OY, Pielavesi, Pielavesi, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 32, 33 (111) (210) T (220) BR tekee lapset iloisiksi (730) TOP-TOY A/S, Tune, Tune, DK (740) Papula Oy (511) 35, 38, 39 (111) (210) T (220) (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja tumman harmaa. (511) 35, 41, 42

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SIRÉN & CO. OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) ASASAN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) KippariJazz (730) HÄNNINEN, TAPANI, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KULJETUS J HAVERINEN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 37, 39, 40 (111) (210) T (220) Social Panorama Consultant (730) SAVIMÄKI, MARJA-LEENA, TOIMINIMEN MARJA-LEENA SAVIMÄKI MUUTOSVALMENNUS HALTIJANA, Tuusula, Tusby, FI (511) 9, 16, 41, 45 (111) (210) T (220) Crossover (730) KANANEN, JANNE, Lahti, Lahtis, FI, TÖRMÄNEN, ANTTI, Tampere, Tammerfors, FI, LAINE, SARI, Loppi, Loppi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) D-LINK CORPORATION, Taipei, Taipei, TW (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 38, 42

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENERMIX OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220) (730) RED BULL GMBH, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (740) Seppo Laine Oy (511) 32 (111) (210) T (220) Nokian Tyres Grip Like Never Before (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 12, 35 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KULJU, KARI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) OKUN KONEISTUSPALVELU OY, Outokumpu, Outokumpu, FI (591) Merkin värit ovat musta ja harmaa. - Märket utförs i svart och grått. (511) 6, 40 (111) (210) T (220) AISTIA (730) FRIBERG, KATI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 28, 44 (111) (210) T (220) Tähtiaika (730) NIEMINEN, MARI INKERI, Lahti, Lahtis, FI (511) 24, 25

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KALLIO STS (730) PUUTOIMI TAPIO OUTINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 19 (111) (210) T (220) (730) OLLA SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11, 42 (111) (210) T (220) Olli (730) SANIFRAM OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WELLQUIP OY, Pori, Björneborg, FI (740) Petri Marjanen (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja punainen. - Märket utförs i svart, blått och rött. (511) 6, 7, 37 (111) (210) T (220) datapen (730) ACCEPTA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 16, 18, 35, 36 (111) (210) T (220) lounaspaikka.fi (730) NORTH SIXTY-ONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) PK-Excellence kehittämisprosessi, Evaluation, Boost, Arviointivaihe, Tehostamisvaihe (730) JÄRVINEN, MARTTI, Vihti, Vichtis, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CHEMIGATE OY, Pori, Björneborg, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, vitt och svart. (511) 1, 16 (111) (210) T (220) (730) CHEMIGATE OY, Pori, Björneborg, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat turkoosi, valkoinen, musta ja harmaa. - Märket utförs i turkos, vitt, svart och grått. (511) 1, 16 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RLO EVENTS OY, Sipoo, Sibbo, FI (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) RLO EVENTS OY, Sipoo, Sibbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleankeltainen ja vihreä. - Märket utförs i ljusgult och grönt. (511) 16, 21, 25, 41 (111) (210) T (220) Magnireader (730) JUURINEN, TIMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) PICMILLER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 40, 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Työstä unelmaa (730) HIQ FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) M!ust, Miust (730) HUURINAINEN, LOTTA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 16, 18, 20, 28 (111) (210) T (220) PASSION FOR DANCE (730) HEIKKINEN, HEIDI, Turku, Åbo, FI (511) 14, 16, 21, 25, 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ONSER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SPINFIRE OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) Spinfire (730) SPINFIRE OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) MAINIO CLOTHING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HUSKO (730) HUSKO SAVUKALATUKKU OY, Lieto, Lindo, FI (511) 16, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) HUSKO SAVUKALATUKKU OY, Lieto, Lindo, FI (511) 16, 29, 30 (111) (210) T (220) Taikapuu (730) CASHMERE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 30 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOOVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 9, 10, 40, 44 (111) (210) T (220) Riittävöinti (730) INTRAFIX OY, Turku, Åbo, FI, SELIN CONSULTING OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Sulamo (730) NORTHMASTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 25, 42, 44 (111) (210) T (220) HYVÄSTI HUONO PÄIVÄ

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FUTMED OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 5, 10 (111) (210) T (220) LEANPARK (730) LEANPARK OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) TTL SUOJAINASIANTUNTIJA (730) TYÖTERVEYSLAITOS (ARBETSHÄLSOINSTITUTET), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) Q-TRADING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, valkoinen, musta, ruskea, punainen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i grönt, gult, vitt, svart, brunt, rött och ljusgrönt. (511) 22, 28, 35

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KOSSUKOLA (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION (UNIVERSAL NUTRITION), New Jersey, New Jersey, US (740) Papula Oy (511) 5 (641) Kantahakemus numero T stamansökan nummer T (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION (UNIVERSAL NUTRITION), New Jersey, New Jersey, US (740) Papula Oy (511) 5 (641) Kantahakemus numero T stamansökan nummer T

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) ICOPAL DANMARK A/S, Herlev, Herlev, DE (111) 37448, (730) PIV DRIVES GMBH, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (111) (730) OY PARTIO SCOUT AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) POLYPLASTIC GROEP B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) (730) PARLOPHONE RECORDS LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) JAMES L. THRONEBURG, Pohjois-Carolina, Norra, Carolina, US (111) 93548, , (730) ADDIVANT SWITZERLAND GMBH, Reinach BL, Reinach BL, CH (111) (730) LYRECO FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SAURER AG, Wattwil, Wattwil, CH (111) (730) LION NATHAN BRANDS COMPANY LIMITED, Auckland, Auckland, NZ (111) (730) KUOPION KYLPYLÄ OY, Kuopio, Kuopio, FI

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , (730) METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) REFLEX PREMIUM PAPIER GMBH, Düren, Düren, DE (111) (730) A. AHLSTRÖM KIINTEISTÖT OY, Pori, Björneborg, FI (111) (730) NUORI KULTTUURI - SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OK SNACKS A/S, Ejstrupholm, Ejstrupholm, DK (111) (730) CA, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) VKR HOLDING A/S, Hørsholm, Hørsholm, DK (111) (730) VEETI OTTO OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) OLENTO GAMES OY, Kotka, Kotka, FI (111) (730) BENELIFE OY, Espoo, Esbo, FI

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) (730) KIRKKOPALVELUT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, violetti, oranssi, punainen ja sininen. _ Märket utförs i grönt, violett, orange, rött och blått. (111) (730) LEHTINEN, PASI JUHANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, ruskea, valkoinen, beige ja punainen. - Märket utförs i svart, brunt, vitt, beige och rött.

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 30 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 24/13: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 24/13: (111) (151) (210) T (220) (730) VEKARA PÄIVÄKODIT OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin väri ovat sininen, punainen, keltainen, vihreä, oranssi, vaaleanpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött, gult, grönt, orange, ljusrött och vitt. (511) 41, 43 Kuulutuksessa virheellinen kuva. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen angavs en felaktig bild. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag.

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /1325) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 1325/2013 av den 30 december 2013, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) CHARLES FARAUD, Monteux, Monteux, FR (591) Merkin värit ovat tumma violetti, valkoinen, oranssi, vaaleanpunainen, vihreä ja keltainen. - Märket utfös i mörk violett, vitt, orange, rosa, grönt och gult. (511) 29, 43 NCL(9) (111) (151) VIERI (730) VIERI HAUTE JOAILLERIE SA, Zürich, Zürich, CH (511) 3, 14, 25 NCL(9)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) AL MATTGAR AL ARABY - OMER ABD EL AZIZ ATTAIA BARAKA, Kairo, Kairo, EG (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 6, 8, 20 NCL(9) (111) (151) Nextrema (730) SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, Mainz, Mainz, DE (511) 21 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "MIND LABS", Moskova, Moskva, RU (511) 9, 28, 32, 41, 42, 45 NCL(9) (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 Protec

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BWF TEC GMBH & CO. KG, Offigen, Offigen, DE (511) 24 NCL(9) (111) (151) (320) (330) DE (310) /08 multi-star (730) MTD PRODUCTS INC., Ohio, Ohio, US (511) 8, 21 NCL(9) (111) (151) Golden needle (730) FREY MEDICAL TECHNOLOGIES AG, Lausanne, Lausanne, CH (511) 3, 5, 10, 14, 16, 35, 41, 43, 44 (111) (151) Pharmazell (730) PHARMAZELL GMBH, Raubling, Raubling, DE (511) 1, 3, 5 (111) (151) TOURINOS

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & CO. KG, Polch, Polch, DE (511) 29, 30 (111) (151) (730) BELLOCO HOLDINGS LIMITED, Limassol, Limassol, CY (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on LISA I SOBAKI. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är LISA I SOBAKI. (511) 33 (111) (151) (730) TEPLOVOE OBORUDOVANIE, Tosno, Tosno, RU (511) 11 (111) (151) (320) (330) CH (310)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAT-TECH AG, Freienbach, Freienbach, CH (511) 3, 7, 9, 37 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "LUDING", Moskova, Moskva, RU (511) 32, 33, 35, 39, 43 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, tummanvihreä, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt, mörkgrönt, gult, vitt och svart. (511) 5, 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TDF, Montrouge, Montrouge, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 38, 41 (111) (151) BERYL (730) BERYL, Nancy, Nancy, FR (511) 18 (111) (151) (730) MALLY, KARL, Meerbusch, Meerbusch, DE, BERENTZEN, JAN BERND DR., Haselünne, Haselünne, DE (511) 3, 18, 24, 25 (111) (151) Briatore (730) MALLY, KARL, Meerbusch, Meerbusch, DE, BERENTZEN, JAN BERND DR., Haselünne, Haselünne, DE (511) 3, 18, 24, 25 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1887/2012

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GULF OIL MARKETING GMBH (AUSTRIA CORPORATION), Baden, Baden, AT (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, blått och vitt. (511) 3, 12, 14, 25 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ Osaetuoikeus - Delprioritet (730) BB DISTRIBE, Laval sur Vologne, Laval sur Vologne, FR (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, oranssi ja musta. - Märket utförs i grönt, gult, orange och svart. (511) 10, 21 (111) (151) (320) (330) CZ (310)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt, brunt och vitt. (511) 5, 16, 35 (111) (151) (730) ZATECKÝ PIVOVAR, SPOL. S.R.O., Zatec, Zatec, CZ (511) 32 (111) (151) (730) RAWLLIN INTERNATIONAL INC. A.J.K. CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, Road Town, Road Town, VG (511) 9, 38, 41 (111) (151) (730) RAWLLIN INTERNATIONAL INC. A.J.K. CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, Road Town, Road Town, VG (511) 9, 38, 41

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) THERADIAG, Marne la Vallée, Marne la Vallée, FR (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 5, 9, 10, 42 (111) (151) (730) QUANZHOU HENGANG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD., Quanzhou City, Fujian Province, Quanzhou City, Fujian Province, CN (511) 20 (111) (151) (730) XINJIYUAN (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., LTD., Fujian, Fujian, CN (511) 25

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SEÇIL ETEK GIYIM SANAYI VE TICARET LTD. STI., Balgat-Ankara, Balgat-Ankara, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ SPARKLE AND LIVE YOUR LIFE (730) PERNOD RICARD, Pariisi, Paris, FR (511) 33 (111) (151) (320) (330) SE (310) (730) PLUS LICENS AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 3, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) UA (310) m (730) XADO-HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY, Kharkiv, Kharkiv, UA (511) 35 (111) (151) (730) GUANGZHOU JARGEON HOME APPLIANCE AND ELECTRONICS CO., LTD., Guangzhou City, Guangdong Province, Guangzhou City, Guangdong Province, CN (511) 8 (111) (151) GLI PortaLED (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 11 (111) (151) REPLAY

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FASHION BOX S.P.A, Asolo Frazione Casella (Treviso), Asolo Frazione Casella (Treviso), IT (511) 9 (111) (151) (730) CHONGQING HIJOY INDUSTRY GROUP CO., LTD., Chongqing, Chongqing, CN (511) 12 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "ROSEL", Pietari, Sankt Petersburg, RU (561) Merkin translitteraatio on Photon. - Translitteration av märket är Photon. (511) 9, 11, 17 (111) (151) (320) (330) CH (310) 62995/2012 HYDROCK

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KERRHAWE S.A., Bioggio, Bioggio, CH (511) 10 (111) (151) (730) ORION VERSAND GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT, Flensburg, Flensburg, DE (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 3, 5 (111) (151) (730) VIORICA-COSMETIC S.A., Chisinau, Chisinau, MD (511) 3 (111) (151) COSMEPLANT (730) VIORICA-COSMETIC S.A., Chisinau, Chisinau, MD (511) 3 (111) (151)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELVACIZADE GIDA ILAÇ KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Konya, Konya, TR (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vaaleansininen. - Märket utförs i svart, vitt och ljusblått. (511) 3, 5, 29, 30, 31 (111) (151) (730) DATAWIN GESELLSCHAFT FüR SYSTEMENTWICKLUNG MBH, Ergolding, Ergolding, DE (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i rött, svart och ljusgrått. (511) 9, 16, 37, 42, 45 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) DVCA DANISH VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, grått, svart och vitt. (511) 35, 36, 41

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 4641/2012 UNLIMINT (730) ALIOT HOLDING GMBH, Wien, Wien, AT (511) 36, 38, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) INOVA FRANCE SAS, Aix en Provence, Aix en Provence, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) RU (310) VEALAST (730) OJSC SIBUR HOLDING, Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 1, 17, 35, 42 (111) (151) (320) (330) RU (310) ALTAVYL

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 19 15.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN

LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN LUOMUTUKKUHINNASTO VKO 3 PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN Toim. kg/kpl Tuote Maa kg/ltk erä hinta 197 LUOMUTUOTTEET HEDELMÄT I 197001 REILUN KAUPAN LUOMU BANAANI PE 18,5 LTK 1,929 197077 LUOMUAPPELSIINI

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot