Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...58 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...59 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...60 Oikaisuja Rättelser...63 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...64 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...66 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...87 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...89 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...91

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) CONTOUR (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (511) 10 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) SCANPHARMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5 NCL(8)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TRAFOTEK OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9 NCL(8) (111) (210) T (220) Steadfast Capital (730) STEADFAST CAPITAL GMBH, Frankfurt, Frankfurt, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INTERBASIC HOLDING S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Leitzinger Oy (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ALLNEUTRAL (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 21 (111) (210) T (220) KOTIJÄÄTELÖ - HYVÄÄ LUVASSA (730) NESTLE DANMARK A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 29, 30, 35, 39, 43 (111) (210) T (220) Helsinki City Run (730) SUOMEN URHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Naisten Kymppi (730) SUOMEN URHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) POCO LOCO (730) BASBOGA, ALETTIN, Lahti, Lahtis, FI (511) 43 (111) (210) T (220) FENESTRA NON-FROST (730) FENESTRA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Papula Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i vitt och grönt. (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) JOGURTTIKOULU (730) LINDAHLS MEJERI PRODUKTER AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 29

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 36, 45 (111) (210) T (220) (730) IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 36, 45 (111) (210) T (220) REIMA

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) REIMA OY (3), Kankaanpää, Kankaanpää, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 18, 28, 35 (111) (210) T (220) Autoklinikka (730) AUTOKLINIKKA-YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy (511) 39 (111) (210) T (220) Burleskitanssi (730) INNANEN, PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUNDEN ANKKURI OY, Turku, Åbo, FI (740) Ari Setälä (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i svart, vitt och brunt. (511) 5, 30, 31 (111) (210) T (220) North warm (730) SCANOFFICE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220) VITAPOLIS (730) JYKES KIINTEISTÖT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 37, 41, 43 (111) (210) T (220) Smart Cutter (730) PICOTE OY LTD, Porvoo, Borgå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 8

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ECOFILL (730) EKA CHEMICALS AB, Bohus, Bohus, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) ZEIS (730) KOIVUPUISTO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 24 (111) (210) T (220) ÄSSÄ MIX LAKRITSI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) KOTISIISTIX OY PUKKILA, Pukkila, Pukkila, FI (511) 24, 27 (111) (210) T (220) Hay Day (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN TYÖVÄEN OPTINEN PALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) POUTTU JYTKY (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) PIRTA (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 14, 16, 17, 22 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MERTA LOGISTIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) BioCare (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) BioSmart (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 37, 42 (111) (210) T (220) Elämänkaari -kahvila

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IITTALAN KOULUVANHEMMAT R.Y., Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) TAPIO Forester (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) TAPIO Cumulus (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i färgen rött. (511) 16, 36, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220) BeHot -liikuntatunti (730) BERGSTRÖM, ANNA-LIISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) BILL ROI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja punainen. - Märket utförs i grönt och rött. (511) 30, 32 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI JUUSTOKUU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Hyogo, Hyogo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) Aalto (730) JALKAFYSIO ABOA AVOIN YHTIÖ, Turku, Åbo, FI (511) 10 (111) (210) T (220) Systemic Business Coach (730) BOMENTIS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PAMPAS-spelet (730) HERBERTS, KJELL ERIK MARTIN, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) SYNCRON TECH OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått och vitt. (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Nakukymppi (730) HEINO, AARNE JUHO HENRIK, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Ultimaattinen Gämblääjä

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINNONMAA, JARI ARTO OLAVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Aisavälilaatikko (730) BRIONE OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 21, 24 (111) (210) T (220) IdeaExpedition (730) IDEASCOUT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Heat for Home (730) VEHVILÄINEN, MARIANNE KRISTINA, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 6, 11, 19 (111) (210) T (220) (551) Leijonaemo (730) LEIJONAEMOT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LashLovers (730) MIETTINEN, KAISA, TOIMINIMEN KAISA MIETTINEN STUDIO GLAMOUR STAR HALTIJANA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Green Teen

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PELTONEN, ULLA KATARIINA, Lahti, Lahtis, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) PEAK PRESS & PRODUCTIONS OY, Loviisa, Lovisa, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) BENEMILK (730) RAISIO OYJ, Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 31 (111) (210) T (220) Northfur (730) KEMIN NAHKATARVIKE OY, Keminmaa, Keminmaa, FI (511) 18, 45

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN VERKKODEMOKRATIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja tummansininen. - Märket utförs i blått och mörkblått. (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 44, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 44, 45 (111) (210) T (220) VAASAN ISOÄIDIN TUHTI LIHAPIIRAKKA (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Shariko Design (730) VEITTIRANTA, SARI HANNELE, Alavus, Alavo, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) GeoHiili (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 19, 31 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning olemus (730) HEDMAN, SUSAN ELISABET, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Käännä selkäsi meille (730) SUOMEN KIROPRAKTIKKOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) TALOTUKI - Kontrolli (730) TALOTUKI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 12, 35 (111) (210) T (220) (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i ljusblått, blått, vitt och svart. (511) 11 (111) (210) T (220) (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 15, 16, 25, 28, 41, 43 (111) (210) T (220) KULPA Kuluttajapalveluanalyysi (730) PROPDEA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) KESTOX (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Human Security Finland -HSF (730) KUOPIO INNOVATION OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 38, 39, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VAASAN PIKKUPUUSTI

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Kodintola (730) HAVAHDUS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 43, 45 (111) (210) T (220) Teachers Without Borders (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Opettajat ilman rajoja (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Lärare utan gränser (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KERRYFILL (730) ERMOS OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 24 (111) (210) T (220) (730) PUNANAAMIO OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Astrea Oy (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) PUNANAAMIO

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PUNANAAMIO OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Astrea Oy (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) OPTIPROFIT (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 35, 36, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) OPTIPRO (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 35, 36, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FITNER OY, Lapua, Lappo, FI (511) 9, 41, 42

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KAVLI (730) KAVLI HOLDING AS, Bergen, Bergen, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Yrttiset (730) RAKERI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) OY VASA CAMP LTD, Kuusamo, Kuusamo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja oranssi. - Märket utförs i brunt och orange. (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MÄKELIN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, harmaa ja musta. - Märket utförs i mörkgrönt, grått och svart. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) PO CAPITAL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) EGE-FINANCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Saunoa (730) GRÜNEWALD VEREDELINGS B.V., s-gravenzande, s-gravenzande, NL (740) Asianajotoimisto Bützow Oy (2) (511) 31 (111) (210) T (220) (730) MAINOSTAJIEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PIVASET OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 11

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Wild Nordic FINLAND (730) YLLÄKSEN MATKAILU OY, Kolari, Kolari, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) FreeNest Product Platform (730) NESTRONITE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Elämän eepos (730) KUUMUSSA VIRTAA OY, Kuhmo, Kuhmo, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Turvallisuusvastaavan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Tiimivastaavan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MULTIMARINE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 22 (111) (210) T (220) Gymtail Jumppahäntä (730) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Pori, Björneborg, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) ORASTAVA AURINKO OY, Forssa, Forssa, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi, keltainen, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, orange, gult, grått och grönt. (511) 29, 31, 41 (111) (210) T (220) MAXSPORT

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAXSPORT.TV OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) HARMONIA - RUOKAVALIO (730) BENE OY SUUNNITTELUTOIMISTO, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 44 (111) (210) T (220) PANNUKKA (730) BENE OY SUUNNITTELUTOIMISTO, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Zipit (730) LILJA, LOTTA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 24 (111) (210) T (220) DNet

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALUWELL OY, Raisio, Reso, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) PCP PARTNER OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja punainen. - Märket utförs i grått, svart och rött. (511) 42 (111) (210) T (220) Lämmin vihreä (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220) Lämmin vihreä. Ekovilla (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 37

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt och mörkgrönt. (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt och mörkgrönt. (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BALANCE CONTROL OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) BIOS FINLAND OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, violetti ja musta. - Märket utförs i orange, violett och svart. (511) 24 (111) (210) T (220) Iltasatu (730) STEMMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Maija Ranta (511) 20 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOPIO NIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja vihreä. - Märket utförs i violett och grönt. (511) 9, 35, 40 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN RUOSTEENESTOLIIKKEIDEN OSUUSKUNTA, Espoo, Esbo, FI (511) 37 (111) (210) T (220) PICORION (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) KAPELI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REKA KAAPELI OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 9, 37 (111) (210) T (220) MIES EI VOI ODOTTAA (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) HETI AJOON (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JIN, ZHAOYU, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, sininen, vihreä, oranssi, keltainen ja violetti. - Märket utförs i svart, vitt, blått, grönt, orange, gult och violett. (511) 4 (111) (210) T (220) Cuusamo (730) TARVAINEN, JUHA KALLE ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 35

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Naku (730) HAPPIMAA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 6, 7, 12, 19, 37, 40 (111) (210) T (220) ILON LAULU (730) TÄHDENVALO, TIINA ANNIINA, TOIMINIMEN VALKOISET SIIVET HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 16, 41, 44, 45 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PalveluLuotain (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) HUOMENTAINA OY, Reisjärvi, Reisjärvi, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja violetti. - Märket utförs i grönt, blått och violett. (511) 9, 35, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O., Varsova, Warszawa, PL (740) Papula Oy (511) 33

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Projektitohtori (730) PERIGEUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (511) 30 (111) (210) T (220) DC Sport Fashion (730) SAVOLAINEN, KARI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O., Varsova, Warszawa, PL (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Wisseli (730) TH-LINE OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 9 (111) (210) T (220) SINETTI (730) PAULIG AB (PAULIG OY), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LYYTINEN, HENRI, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) kuviokioski (730) ACHREN, TIINA ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) BeardedSoul (730) JÄRVINEN, JANNE MARKUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 12402, (730) NUPLEX RESINS B.V., Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, NL (111) 13134, 13135, (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SERB, Pariisi, Paris, FR (111) 25021, 28546, 64665, 85228, 95245, 95755, , , , , , , (730) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., Joure, Joure, NL (111) (730) DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINANCIERA DE PARFUMERIA, S.A., Panama City, Panama City, PA (111) 26482, 44156, 51571, 58880, (730) EMERY OLEOCHEMICALS GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) 29156, (730) MEDA PHARMA S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 32606, 51037, 55655, 89443, 92563, 94573, 98048, 98049, , , , , , , (730) AVENTISUB II INC., Delaware, Delaware, US (111) 40258, (730) COMASEC SAS, Gennevilliers, Gennevilliers, FR

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

pv pvm paikka prof Toto75 Toto65 Toto5 lr kesä Toto4 finaali Huom ke 1.1.2014 Helsinki X X uudenvuodenpv

pv pvm paikka prof Toto75 Toto65 Toto5 lr kesä Toto4 finaali Huom ke 1.1.2014 Helsinki X X uudenvuodenpv ke 1.1.2014 Helsinki uudenvuodenpv to 2.1.2014 Kouvola pe 3.1.2014 Pori pe 3.1.2014 Kaustinen la 4.1.2014 Tampere su 5.1.2014 Kuopio ma 6.1.2014 Jyväskylä loppiainen ti 7.1.2014 Seinäjoki ke 8.1.2014 Forssa

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2011

Vakuutusmeklarit 2011 1 (13) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2011 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella.

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 25.10.2015 26.3.2016 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot