Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...58 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...59 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...60 Oikaisuja Rättelser...63 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...64 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...66 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...87 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...89 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...91

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) CONTOUR (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (511) 10 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) SCANPHARMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5 NCL(8)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TRAFOTEK OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9 NCL(8) (111) (210) T (220) Steadfast Capital (730) STEADFAST CAPITAL GMBH, Frankfurt, Frankfurt, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INTERBASIC HOLDING S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Leitzinger Oy (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ALLNEUTRAL (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 21 (111) (210) T (220) KOTIJÄÄTELÖ - HYVÄÄ LUVASSA (730) NESTLE DANMARK A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 29, 30, 35, 39, 43 (111) (210) T (220) Helsinki City Run (730) SUOMEN URHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Naisten Kymppi (730) SUOMEN URHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) POCO LOCO (730) BASBOGA, ALETTIN, Lahti, Lahtis, FI (511) 43 (111) (210) T (220) FENESTRA NON-FROST (730) FENESTRA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Papula Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i vitt och grönt. (511) 9, 35, 45 (111) (210) T (220) JOGURTTIKOULU (730) LINDAHLS MEJERI PRODUKTER AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 29

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 36, 45 (111) (210) T (220) (730) IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 36, 45 (111) (210) T (220) REIMA

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) REIMA OY (3), Kankaanpää, Kankaanpää, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 18, 28, 35 (111) (210) T (220) Autoklinikka (730) AUTOKLINIKKA-YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy (511) 39 (111) (210) T (220) Burleskitanssi (730) INNANEN, PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUNDEN ANKKURI OY, Turku, Åbo, FI (740) Ari Setälä (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i svart, vitt och brunt. (511) 5, 30, 31 (111) (210) T (220) North warm (730) SCANOFFICE OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220) VITAPOLIS (730) JYKES KIINTEISTÖT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 37, 41, 43 (111) (210) T (220) Smart Cutter (730) PICOTE OY LTD, Porvoo, Borgå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 8

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ECOFILL (730) EKA CHEMICALS AB, Bohus, Bohus, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) ZEIS (730) KOIVUPUISTO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 24 (111) (210) T (220) ÄSSÄ MIX LAKRITSI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) KOTISIISTIX OY PUKKILA, Pukkila, Pukkila, FI (511) 24, 27 (111) (210) T (220) Hay Day (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN TYÖVÄEN OPTINEN PALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) POUTTU JYTKY (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) PIRTA (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 14, 16, 17, 22 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MERTA LOGISTIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) BioCare (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) BioSmart (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 37, 42 (111) (210) T (220) Elämänkaari -kahvila

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IITTALAN KOULUVANHEMMAT R.Y., Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) TAPIO Forester (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) TAPIO Cumulus (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i färgen rött. (511) 16, 36, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SKV KIINTEISTÖNVÄLITYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220) BeHot -liikuntatunti (730) BERGSTRÖM, ANNA-LIISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) BILL ROI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja punainen. - Märket utförs i grönt och rött. (511) 30, 32 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI JUUSTOKUU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Hyogo, Hyogo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) Aalto (730) JALKAFYSIO ABOA AVOIN YHTIÖ, Turku, Åbo, FI (511) 10 (111) (210) T (220) Systemic Business Coach (730) BOMENTIS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PAMPAS-spelet (730) HERBERTS, KJELL ERIK MARTIN, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) SYNCRON TECH OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått och vitt. (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Nakukymppi (730) HEINO, AARNE JUHO HENRIK, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Ultimaattinen Gämblääjä

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINNONMAA, JARI ARTO OLAVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Aisavälilaatikko (730) BRIONE OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 21, 24 (111) (210) T (220) IdeaExpedition (730) IDEASCOUT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 42

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Heat for Home (730) VEHVILÄINEN, MARIANNE KRISTINA, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 6, 11, 19 (111) (210) T (220) (551) Leijonaemo (730) LEIJONAEMOT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LashLovers (730) MIETTINEN, KAISA, TOIMINIMEN KAISA MIETTINEN STUDIO GLAMOUR STAR HALTIJANA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Green Teen

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PELTONEN, ULLA KATARIINA, Lahti, Lahtis, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) PEAK PRESS & PRODUCTIONS OY, Loviisa, Lovisa, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) BENEMILK (730) RAISIO OYJ, Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 31 (111) (210) T (220) Northfur (730) KEMIN NAHKATARVIKE OY, Keminmaa, Keminmaa, FI (511) 18, 45

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN VERKKODEMOKRATIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja tummansininen. - Märket utförs i blått och mörkblått. (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 44, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 44, 45 (111) (210) T (220) VAASAN ISOÄIDIN TUHTI LIHAPIIRAKKA (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Shariko Design (730) VEITTIRANTA, SARI HANNELE, Alavus, Alavo, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) GeoHiili (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 19, 31 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning olemus (730) HEDMAN, SUSAN ELISABET, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Käännä selkäsi meille (730) SUOMEN KIROPRAKTIKKOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) TALOTUKI - Kontrolli (730) TALOTUKI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 12, 35 (111) (210) T (220) (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i ljusblått, blått, vitt och svart. (511) 11 (111) (210) T (220) (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAUSTISEN KUNTA, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 15, 16, 25, 28, 41, 43 (111) (210) T (220) KULPA Kuluttajapalveluanalyysi (730) PROPDEA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220) KESTOX (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Human Security Finland -HSF (730) KUOPIO INNOVATION OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 38, 39, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VAASAN PIKKUPUUSTI

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Kodintola (730) HAVAHDUS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 43, 45 (111) (210) T (220) Teachers Without Borders (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Opettajat ilman rajoja (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Lärare utan gränser (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KERRYFILL (730) ERMOS OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 24 (111) (210) T (220) (730) PUNANAAMIO OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Astrea Oy (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) PUNANAAMIO

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PUNANAAMIO OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Astrea Oy (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) OPTIPROFIT (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 35, 36, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) OPTIPRO (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 35, 36, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FITNER OY, Lapua, Lappo, FI (511) 9, 41, 42

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KAVLI (730) KAVLI HOLDING AS, Bergen, Bergen, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Yrttiset (730) RAKERI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) OY VASA CAMP LTD, Kuusamo, Kuusamo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja oranssi. - Märket utförs i brunt och orange. (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MÄKELIN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, harmaa ja musta. - Märket utförs i mörkgrönt, grått och svart. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) PO CAPITAL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) EGE-FINANCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Saunoa (730) GRÜNEWALD VEREDELINGS B.V., s-gravenzande, s-gravenzande, NL (740) Asianajotoimisto Bützow Oy (2) (511) 31 (111) (210) T (220) (730) MAINOSTAJIEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PIVASET OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 11

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Wild Nordic FINLAND (730) YLLÄKSEN MATKAILU OY, Kolari, Kolari, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) FreeNest Product Platform (730) NESTRONITE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Elämän eepos (730) KUUMUSSA VIRTAA OY, Kuhmo, Kuhmo, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Turvallisuusvastaavan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Tiimivastaavan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MULTIMARINE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 22 (111) (210) T (220) Gymtail Jumppahäntä (730) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Pori, Björneborg, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) ORASTAVA AURINKO OY, Forssa, Forssa, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi, keltainen, harmaa ja vihreä. - Märket utförs i svart, orange, gult, grått och grönt. (511) 29, 31, 41 (111) (210) T (220) MAXSPORT

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAXSPORT.TV OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) HARMONIA - RUOKAVALIO (730) BENE OY SUUNNITTELUTOIMISTO, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 44 (111) (210) T (220) PANNUKKA (730) BENE OY SUUNNITTELUTOIMISTO, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Zipit (730) LILJA, LOTTA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 24 (111) (210) T (220) DNet

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALUWELL OY, Raisio, Reso, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) PCP PARTNER OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja punainen. - Märket utförs i grått, svart och rött. (511) 42 (111) (210) T (220) Lämmin vihreä (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220) Lämmin vihreä. Ekovilla (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 37

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt och mörkgrönt. (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt och mörkgrönt. (511) 16, 17, 37 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BALANCE CONTROL OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) BIOS FINLAND OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, violetti ja musta. - Märket utförs i orange, violett och svart. (511) 24 (111) (210) T (220) Iltasatu (730) STEMMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Maija Ranta (511) 20 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOPIO NIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja vihreä. - Märket utförs i violett och grönt. (511) 9, 35, 40 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN RUOSTEENESTOLIIKKEIDEN OSUUSKUNTA, Espoo, Esbo, FI (511) 37 (111) (210) T (220) PICORION (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) KAPELI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REKA KAAPELI OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 9, 37 (111) (210) T (220) MIES EI VOI ODOTTAA (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) HETI AJOON (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JIN, ZHAOYU, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, sininen, vihreä, oranssi, keltainen ja violetti. - Märket utförs i svart, vitt, blått, grönt, orange, gult och violett. (511) 4 (111) (210) T (220) Cuusamo (730) TARVAINEN, JUHA KALLE ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) (730) SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 35

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Naku (730) HAPPIMAA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 6, 7, 12, 19, 37, 40 (111) (210) T (220) ILON LAULU (730) TÄHDENVALO, TIINA ANNIINA, TOIMINIMEN VALKOISET SIIVET HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 16, 41, 44, 45 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PalveluLuotain (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) HUOMENTAINA OY, Reisjärvi, Reisjärvi, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja violetti. - Märket utförs i grönt, blått och violett. (511) 9, 35, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O., Varsova, Warszawa, PL (740) Papula Oy (511) 33

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Projektitohtori (730) PERIGEUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (511) 30 (111) (210) T (220) DC Sport Fashion (730) SAVOLAINEN, KARI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O., Varsova, Warszawa, PL (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Wisseli (730) TH-LINE OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 9 (111) (210) T (220) SINETTI (730) PAULIG AB (PAULIG OY), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LYYTINEN, HENRI, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) kuviokioski (730) ACHREN, TIINA ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) BeardedSoul (730) JÄRVINEN, JANNE MARKUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 12402, (730) NUPLEX RESINS B.V., Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, NL (111) 13134, 13135, (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SERB, Pariisi, Paris, FR (111) 25021, 28546, 64665, 85228, 95245, 95755, , , , , , , (730) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., Joure, Joure, NL (111) (730) DRAEGER MEDICAL SYSTEMS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINANCIERA DE PARFUMERIA, S.A., Panama City, Panama City, PA (111) 26482, 44156, 51571, 58880, (730) EMERY OLEOCHEMICALS GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) 29156, (730) MEDA PHARMA S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 32606, 51037, 55655, 89443, 92563, 94573, 98048, 98049, , , , , , , (730) AVENTISUB II INC., Delaware, Delaware, US (111) 40258, (730) COMASEC SAS, Gennevilliers, Gennevilliers, FR

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00

302554-11 -06 2 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 2011. PERJANTAINA 15.4.2011 klo 18.00 0 - -0 sis.alv VAALIRAVIT & TAMMASARJA 0 PERJANTAINA..0 klo.00 0 NÄIN LUET KÄSIOHJELMAA : -0-,a.000 e 0: --,a. e Yht: 0-- CLASSICO MERETT (IT) 0:,aly,ke 0.0 e v prn o Coktail Jet - P Korpi S 0.. 00/,a

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

302554-11 -09 2 sis.alv. Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga. MAANANTAINA 30.5.2011 klo 18.00

302554-11 -09 2 sis.alv. Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga. MAANANTAINA 30.5.2011 klo 18.00 0 - -0 sis.alv Montén SM-karsinta & Amatööriohjastajien SM-liiga MAANANTAINA 0..0 klo.00 0 NÄIN LUET KÄSIOHJELMAA : -0-,a.000 e 0: --,a. e Yht: 0-- CLASSICO MERETT (IT) 0:,aly,ke 0.0 e v prn o Coktail

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Lauantaina 23.4. klo 13 nro 9/2011 2,00 sis. alv

Lauantaina 23.4. klo 13 nro 9/2011 2,00 sis. alv Lauantaina 23.4. klo 13 nro 9/2011 2,00 sis. alv PORI KULTALOIMI TAPIOLA SATAKUNTA SENIOR Ravit1 NÄIN LUET OHJELMAA 1. hevosen numero, verryttelyvärit näet lähtönumeron oikealta puolelta 2. hevosen nimi

Lisätiedot

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6 17Marketing 2284287-4 24Rental Network Oy 2430020-0 360 REM Oy 2403405-3 A Kaasalainen Oy 2077772-2 A S Alfons Hakans, Suomen sivuliike 2622832-9 A to B Finland 2330772-6 AA Fortune Oy 2163222-6 Aallon

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3 Hovioikeuksien tapauksia 1 Yleistä Tämä aineisto koostuu pääosin maistraattien

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % (ROE) Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus

Lisätiedot