Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...42 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...43 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...43 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...44 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...46 Oikaisuja Rättelser...48 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...44 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...75 Oikaisuja Rättelser...76 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...78

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) MATKAILUTILAT MR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått, gult och vitt. (511) 32 NCL(8)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Gigantti megastore (730) GIGANTTI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN AMMATTILAISPALVELUKESKUS OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 37, 45 (111) (210) T (220) BOTTOMS UP (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33, 35, 41, 43

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENTETRAINER OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) MISTRAL (730) MASERATI S.P.A. (2), Modena, Modena, IT (740) Berggren Oy Ab (511) 28 (111) (210) T (220) KASVUMARKKINOINTI (730) MAINOSTOIMISTO AAVA & BANG OY, Muurame, Muurame, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DAWANCO INDUSTRIES WLL., Al-Manama, Al-Manama, BH (740) Lammi & Partners Oy (511) 17 (111) (210) T (220) Arctic Ice Marathon (730) KEMIN KAUPUNKI, Kemi, Kemi, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) (730) DIPOINT OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lempäälä, FI, EKO MANAGEMENT OY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 28, 32, 33 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AgroSil (730) WK AGRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) SAUNAAN! (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) SUURI KÄSITYÖLEHTI (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 23, 24 (111) (210) T (220) SINGLED

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PLANMECA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 11 (111) (210) T (220) JONAS-lehti (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) FLEX LIITOS (730) PUTKIREFORMI OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Lexia Oy (2) (511) 1, 11, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/865,394

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EXIDE TECHNOLOGIES, Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 7, 9, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN, Helsinki, Helsingfors, FI, HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM, Tukholma, Stockholm, SE (740) Jan-Anders Wik (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 8 (111) (210) T (220) NORVAX MINOVA (730) INTERVET INTERNATIONAL B.V., Boxmeer, Boxmeer, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) BlackWash (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 9, 21 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FRESH SERVANT OY AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 31 (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220) SEEK FOR MORE (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 2, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220) puhelinpalsta (730) KAISLA, TONI JUHANI, Länsi-Turunmaa, Väståboland, FI (511) 16, 35, 38

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) METROSENSE (730) MARICAP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 16, 37, 39, 40 (111) (210) T (220) MyCup (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 21 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOKELA PARTNERS OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja ruskea. - Märket utförs i gult och brunt. (511) 43 (111) (210) T (220) COOL POINT (730) AHT COOLING SYSTEM GMBH, Traunstein, Traunstein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 11 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Elite-veivari (730) ELITE LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) Baile Retro (730) TANSSIKOULU JARI AALTONEN KY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 39, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OMAGURU (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Finhydrogen (730) PRIZZTECH OY, Pori, Björneborg, FI (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) TOP ITALIA TRAVEL OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart, grönt och vitt. (511) 35, 39 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt och grått. (511) 37 (111) (210) T (220) JokaPäiväMuistutus (730) OY TOTAL INKASSO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 45 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 25, 28, 38, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SyncPower (730) SYNCRON TECH OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) REVEALING EVERY WOMAN'S BEAUTY (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) ELÄINTARVIKE MURREN MURKINA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 25, 31, 35 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ECOFER (730) STEEL GROUP FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 37, 40 (111) (210) T (220) MURREN MURKINA (730) ELÄINTARVIKE MURREN MURKINA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 31, 35 (111) (210) T (220) COMPA (730) TOP-SPORT OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WOLONTIS, HENRIK MICHAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa, musta ja pinkki. - Märket utförs i rött, grått, svart och pink. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) PhysioTouch (730) HLD HEALTHY LIFE DEVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 41 (111) (210) T (220) (730) INCITY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAINE, HANNU KALEVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 (111) (210) T (220) KUASAMA (730) SOUVIJENKO, ANDREI, TOIMINIMEN KOTKAN EKO-TUOTE TMI HALTIJANA, Kotka, Kotka, FI (511) 28 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) 12 POINTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Rightware (730) RIGHTWARE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Aldea Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Torpan Tarinat (730) PIU PAU DESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21, 24 (111) (210) T (220) Aisti

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAUSERI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Työhyvinvoinnin portaat, The Stairs of Well-Being at Work (730) RAURAMO, PÄIVI KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) TEVELLA (730) TEVELLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2009/05313 (730) VIKING LINE ABP, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 25, 28, 39, 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HAKAKANSIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 41, 43 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI McWRAP (730) MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) GOCKEL, MAARIT, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 3, 4, 5, 11, 21, 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) EFC-toimintamalli (730) TYÖTEHOSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) ACTIONECO (730) ACTIONECO OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 28 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOMADE COLLECTION AB, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Kjell Renlund (511) 25 (111) (210) T (220) TUOTEVÄYLÄ (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) KIVELÄ, PETRI OLAVI, Salo, Salo, FI, KIVELÄ, PASI JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ACCU ENERGY DRINK (730) SCANDIASEC AVOIN YHTIÖ, Kouvola, Kouvola, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) TUKKULIIKE KAPPASVAIN KY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 18, 20, 24, 25 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY - LAKES, Lahti, Lahtis, FI (740) Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy (3) (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY - LAKES, Lahti, Lahtis, FI (740) Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy (3) (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Känkkäränkkä (730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 25, 28 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MIETTINEN, JONI EINO TAPIO, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange och vitt. (511) 41, 45 (111) (210) T (220) (730) GDO CATERING OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 30, 43 (111) (210) T (220) Biilisti (730) BONSWEET KY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 9, 11, 12

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OY SEMI EVENT LTD, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen, oranssi, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, blått, orange, gult och vitt. (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) (730) VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) (730) VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) LIPOSINOL (730) INQPHARM EUROPE LIMITED, Hitchin, Hitchin, GB (740) Benjon Oy (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) HIGH HEELS (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN BUSINESS PORTAALI OY, Forssa, Forssa, FI (740) Jarkko Männistö (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, orange, grått och beige. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN BUSINESS PORTAALI OY, Forssa, Forssa, FI (740) Jarkko Männistö (591) Merkin värit ovat punainen, oranssi, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, orange, grått och beige. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) RAIMONT TRADE OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 19, 35, 37

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) CLOETTA AB, Ljungsbro, Ljungsbro, SE (111) (730) OILON INTERNATIONAL OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) ISI BRANDS, INC., Michigan, Michigan, US (111) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MOVENTAS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LOGISTEP OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , , , , (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI (111) (730) POLAR SUN PRODUCTS OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (111) , (730) ONNINEN OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Paisley, Paisley, GB (791) CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley, Paisley, GB (111) (730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Paisley, Paisley, GB (791) CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley, Paisley, GB (111) (730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Paisley, Paisley, GB (791) CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley, Paisley, GB (111) (730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Paisley, Paisley, GB (791) CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley, Paisley, GB TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI (111) (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI (111) (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI (111) (730) LÄHIVAKUUTUS OSK, Espoo, Esbo, FI _

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 46 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 07/10: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 07/10: (111) (151) (210) T (220) SuomiAreena (730) PORIN KAUPUNKI, Pori, Björneborg, FI, MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 Kuulutuksessa virheellisesti luokat 35 ja 38. Vid kungörelsen angavs klasser 35 ja 38 i onödan.

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) HTX (730) WIENER BÖRSE AG, Wien, Wien, AT (511) 16, 35, 36 (111) (151) (730) COLAS S.A., Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, FR (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 1, 19, 37 (111) (151)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IGLO NEDERLAND B.V., Hendrik Ido Ambacht, Hendrik Ido Ambacht, NL (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 29, 30, 43 NCL(8) (111) (151) (320) (330) MC (310) SPORTING MONTE-CARLO (730) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Monaco, Monaco, MC (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43 NCL(8) (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FUTURE PLC, Bath, Avon, Bath, Avon, GB (511) 16 NCL(8) (111) (151) (730) GRUPO DICO EMPRESARIAL, S.L., Madrid, Madrid, ES (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 36, 37 NCL(8) (111) (151) (730) BARTOLDI GROUP SA, Wiltz, Wiltz, LU (511) 9, 14, 16, 18 NCL(8) (111) (151) (320) (330) MC (310) MONTE-CARLO JAZZ FESTIVAL

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Monaco, Monaco, MC (511) 9, 16, 38, 41 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) ACUITY BOOSTER (730) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), Charenton Le Pont, Charenton Le Pont, FR (511) 9 NCL(8) (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C POLICE (730) DE RIGO S.P.A., Longarone (Belluno), Longarone (Belluno), IT (511) 35 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BG (310) TeleLink (730) TELELINK EAD, Sofia, Sofia, BG (511) 35

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, Courbevoie, Courbevoie, FR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 21, 40 (111) (151) (320) (330) BX (310) DIAMOND ELIXIR (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) CODAN A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35, 36

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /28 K2 SPORTS (730) K2 SKI SPORT + MODE GMBH, Penzberg, Penzberg, DE (511) 18, 25, 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 (730) THEO GRÜNEWALD, Lünen, Lünen, DE (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 31 (111) (151) IDEALUBE (730) SAINT-GOBAIN ADVANCED CERAMICS CORPORATION, Massachusetts, Massachusetts, US (511) 4

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) SONNY (730) RAUCH FRUCHTSÄFTE GES.M.B.H., Rankweil, Rankweil, AT (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 GSR Prodrive (730) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 7, 8 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 (730) THEO GRÜNEWALD, Lünen, Lünen, DE (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, vihreä, tummankeltainen, keltainen, valkoinen, musta ja harmaa. - Märket utförs i mörkgrönt, grönt, mörkgult, gult, vitt, svart och grått. (511) 31

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) PL (310) Z Day After (730) KRYNICA VITAMIN SP Z O.O., Varsova, Warszawa, PL (511) 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 TEINT DELIGHT (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3 (111) (151) (730) TURHAN SAHINKAYA, Yildirim Bursa, Yildirim Bursa, TR (511) 35 (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORTUNA KAPUJA KFT., Budapest, Budapest, HU (511) 25 (111) (151) (320) (330) NO (310) NPEP Nordic Private Equity Programme (730) ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS, Bergen, Bergen, NO (511) 35, 36, 42 (111) (151) (320) (330) NO (310) NIMBO (730) DEFA LIGHTING AS, Skjetten, Skjetten, NO (511) 11 (111) (151) (320) (330) NO (310) PICCOLO RONDELL (730) DEFA LIGHTING AS, Skjetten, Skjetten, NO (511) 11 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TURHAN SAHINKAYA, Yildirim Bursa, Yildirim Bursa, TR (511) 35 (111) (151) (730) KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Konya, Konya, TR (591) Merkin värit ovat punainen ja tummansininen. - Märket utförs i rött och mörkblått. (511) 30 (111) (151) (320) (330) SG (310) T H (730) HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (511) 9 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) QUANZHOU YIYUAN SHOES CO., LTD., Fujian province, Fujian province, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2008C (730) DOLCE & GABBANA S.R.L., Milano, Milano, IT (591) Merkin värit ovat kulta, hopea ja lyijy. - Märket utför i guld, silver och bly. (511) 18, 25 (111) (151) (730) TURHAN SAHINKAYA, Yildirim Bursa, Yildirim Bursa, TR (511) 35 (111) (151) (320) (330) FR (310) MILAYA (730) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) LABORATOIRE HRA-PHARMA, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) PUBLIGROUPE S.A., Lausanne, Lausanne, CH (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2008/10674 FJÄLLBRYNT (730) FJäLLBRYNT AB, Östersund, Östersund, SE (511) 29 (111) (151) (320) (330) CH (310)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAGSONIC (730) DANIEL ROTH ET GERALD GENTA HAUTE HORLOGERIE SA, Geneve, Genève, CH (511) 14 (111) (151) (320) (330) BX (310) SURFING BOARD (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) MC CAIN ALIMENTAIRE, Harnes, Harnes, FR (511) 29 (111) (151) (320) (330) ES (310)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AURELIO ESPINOSA LOPEZ, Ciudad Real, Ciudad Real, ES (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i gult, blått och vitt. (511) 9, 11 (111) (151) (730) SILMEC S.R.L., San Zenone degli Ezzelini, San Zenone degli Ezzelini, IT (511) 20 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) INNOVASJON NORGE, Oslo, Oslo, NO (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NAILS 4 US - COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO DE UNHAS ARTIFICIAIS, LDA., Estoril, Estoril, PT (511) 3, 44 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2008C (730) IVECO S.P.A., Torino, Turin, IT (511) 16, 20, 35 (111) (151) (320) (330) US (310) SARIX (730) PELCO, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) CHAOZHOU WEIDA CERAMICS MAKING CO., LTD, Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /24 Norafin Crystalen (730) NORAFIN INDUSTRIES (GERMANY) GMBH, Mildenau, Mildenau, DE (511) 24 (111) (151) (320) (330) IT (310) RN2008C (730) IDROFOGLIA S.R.L., Lunano, Lunano, IT (511) 7, 11 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FIRST AUDIO MANUFACTURING (GUANGZHOU) CO.,LTD., Guangdong, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2008C (730) COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SOGA S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Montecchio Maggiore (Vicenza), IT (511) 7, 9 (111) (151) (730) EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFTSBANK S.A., Strassen, Strassen, LU (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 36

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) PT (310) (730) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., Sao Paio de Oleiros, Sao Paio de Oleiros, PT (591) Merkki on värillinen - Märket utförs i färger (511) 19 (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) OÜ VEESEADMED GROUP, Tallinna, Tallinn, EE (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 11, 35, 37, 42 (111) (151)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DAIRY AUSTRALIA LIMITED, Southbank VIC, Southbank VIC, AU (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16, 25, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (151) (730) OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O, Debica, Debica, PL (511) 5, 29, 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) GOLDEN BRIDGE (730) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Petersbach, Petersbach, FR (511) 33 (111) (151) (320) (330) FR (310) 08/

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAHLINI, Vertou, Vertou, FR, MARTIN CELINE, Vertou, Vertou, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) CZ (310) ZONARO (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1816/2008 WELLINA (730) IHS INFRAROT - HEIZSYSTEME GMBH, Hartberg, Hartberg, AT (511) 11, 37, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Pariisi, Paris, FR (511) 3

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Pariisi, Paris, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) FEELTHEPLANET (730) FEEL THE PLANET GMBH, Steffisburg, Steffisburg, CH (511) 25, 28, 41 (111) (151) (730) "AGROTAL 1", Tirana, Tirana, AL (591) Merkki on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 5, 29, 31

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3, 5, 16 (111) (151) (730) KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Konya, Konya, TR (511) 30 (111) (151)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOLESNIKOV BORYS VIKTOROVYCH, Donetsk, Donetsk, UA (591) Merkki on tummanruskea. - Märket utförs i mörkbrunt. (511) 30 (111) (151) (730) SANWIL S.A., Przemysl, Przemysl, PL (591) Merkki on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 17, 24, 35, 42 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2008C (730) HERNIAMESH S.R.L., Chiavasso, Chiavasso, IT (511) 5, 10 (111) (151) (320) (330) BX (310) CODEIS (730) CODEIS SECURITIES SA SOCIéTé ANONYME, Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 36

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) GE (310) (730) JSC "BANK OF GEORGIA", Tbilisi, Tbilisi, GE (591) Merkin värit ovat valkoinen, kulta ja harmaa. - Märket utförs i vitt, guld och grått. (511) 9, 35, 36 (111) (151) (320) (330) DE (310) FLEXIBOX (730) DEFA LIGHTING AS, Skjetten, Skjetten, NO (511) 11 (111) (151) DOMINATOR

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O, Debica, Debica, PL (511) 5, 29, 30, 32 (111) (151) (730) ZHEJIANG JINAODA TRADE CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 6 (111) (151) (730) OLIVPUB - SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE LDA, Carcavelos, Carcavelos, PT (591) Merkin väri on pinkki. - Märket utförs i pink. (511) 3, 10, 25

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A., Granges-Paccot, Granges-Paccot, CH (111) , , , (730) 3M SVENSKA AB, Sollentuna, Sollentuna, SE (111) (730) INKU JORDAN GMBH & CO KG, Salzburg, Salzburg, AT (111) (730) GRESPANIA, S.A., Castellon, Castellon, ES (111) , , (730) ESSENT MILIEU B.V., Wijster, Wijster, NL (111) , (730) INTERSERVICE HOLDING GMBH, Heimsheim, Heimsheim, DE (111) (730) PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A., Villastellone, Villastellone, IT (111) (730) SUZAN AZUMA, New York, New York, US, SHUN AZUMA, New York, New York, US (111) (730) ASCOTT GROUP LIMITED, Limassol, Limassol, CY (111) (A) (730) ECOWASH MOBILE PTY LIMITED, Newington, Newington, AU (111) (730) VESTEL DIS TICARET A.S., Manisa, Manisa, TR

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (A)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 04/09 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 04/09 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) Kuulutuksessa ilmoitettiin virheellisesti kansainvälinen rekisteröinti lakanneeksi. - Vid kungörelsen angavs felaktigt att den internationella registreringen har upphört. WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) Kuulutuksessa ilmoitettiin virheellisesti kansainvälinen rekisteröinti lakanneeksi. - Vid kungörelsen angavs felaktigt att den internationella registreringen har upphört. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 9/09 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 9/09 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin supistuksesta oli aiheeton. - Kungörelsen om inskräkningen av den internationella registreringen var ogrundad. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 11/09 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 11/09 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin supistuksesta oli aiheeton. - Kungörelsen om inskräkningen av den internationella registreringen var ogrundad.

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/09 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/09 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) (730) BOB-HOME GMBH, Altmünster, AT (730) ING. HARALD SPITZER, St. Marien, AT Kuulutuksessa virhe, toinen siirronsaaja puuttui. - Vid kungörelsen hade uppgiften om den andra överlåtelsetagaren fallit bort. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 21/09 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 21/09 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) B Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin uudistuksesta oli aiheeton. - Kungörelsen om förnyelsee av den internationella registreringen var ogrundad.

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa seuraavat laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 6. päivänä kesäkuuta Luettelomerkintä on voimassa viisi vuotta hyväksymispäivästä lukien, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Luetteloon hyväksyttyä tavaramerkkiä vastaan ei voi tehdä väitettä. Kuka tahansa voi vaatia tavaramerkkiä poistettavaksi luettelosta. Poistamista varten virastoon tulee toimittaa ilmoitus tavaramerkistä, joka halutaan poistettavaksi sekä ne syyt ja perustelut, miksi poistaminen tulisi tehdä. Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken: Patent- och registerstyrelsen kungör följande varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken. Förteckningen över väl kända varumärken har inrättats av Patent- och registerstyrelsen genom ett beslut den 6 juni Anteckningen i förteckningen är i kraft i fem år räknat från dagen för godkännande varefter det är möjligt att ansöka om förnyelse. En invändning kan inte göras mot ett varumärke som har tagits upp i förteckningen. Vem som helst kan begära att ett varumärke skall strykas från förteckningen. För detta ändamål skall en anmälan om sådant varumärke lämnas in till ämbetsverket samt skäl och motivering anges varför märket borde strykas. Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo Päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke Asiamies Ombud Hakija Sökande Kohderyhmä Målgrupp Tavarat/palvelut Varor/tjänster UPM Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy UPM-Kymmene Oyj Ei rajattu Ej begränsad Luokka 16: Paperi.

79

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot