Sepsis ja munuaiset. Nefrologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sepsis ja munuaiset. Nefrologia"

Transkriptio

1 Nefrologia Ville Pettilä ja Seija Peltonen Sepsis on infektion aiheuttama elimistön tulehduksellinen tila, jonka vaikeaan muotoon liittyy elintoimintojen häiriöitä. Munuaisten akuutin vajaatoiminnan on osoitettu liittyvän vaikeaan sepsikseen 23 %:ssa ja septiseen sokkiin 51 %:ssa tapauksista. Sairaalakuolleisuus sepsikseen liittyvässä munuaisten akuutissa vajaatoiminnassa on jopa 70 %. Munuaisten vajaatoiminnan toistettujen ja jatkuvien hoitojen välillä ei ole osoitettu olevan eroa kuolleisuuden eikä munuaisten toiminnan korjaantumisen kannalta, mutta sepsispotilaat sietävät hemodynaamisesti paremmin jatkuvia hoitoja. Riittävän intensiivinen hemofiltraatiohoito saattaa vähentää sepsispotilaiden kuolleisuutta. Alkuvaiheen määrätietoinen ja tavoitteen mukaan ohjattu nestehoito sekä munuaisten riittävän perfuusiopaineen ylläpito sepsiksessä tarvittaessa noradrenaliini infuusiolla ovat keskeisiä akuutin vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa. Sen sijaan pieniannoksisesta dopamiinista, furosemidista tai mannitolista ei ole hyötyä, ja niiden vaikutukset saattavat olla jopa haitallisia. S epsis on infektion aiheuttama elimistön tulehduksellinen tila, jonka vaikeaan muotoon liittyy elintoimintojen kuten hengityksen ja munuaisten toiminnan äkillinen häiriytyminen. Vaikean sepsiksen vuosittainen ilmaantuvuus on noin 0,8 3,0 tapausta tuhatta henkilöä kohti (Angus ym. 2001). Munuaisten akuutti vajaatoiminta (acute renal failure, ARF) on oireyhtymä, jossa glomerulusten suodatusnopeuden (glomerular filtration rate, GFR) pieneneminen äkillisesti tuntien tai päivien aikana johtaa munuaisten kyvyttömyyteen ylläpitää neste ja suolatasapainoa ja erittää aineenvaihdunnan lopputuotteita. ARF:n on osoitettu liittyvän vaikeaan sepsikseen 23 %:ssa ja septiseen sokkiin 51 %:ssa tapauksista (Schrier ja Wang 2004). Vaikeaan sepsikseen ja septiseen sokkiin liittyvä sairaalakuolleisuus on % ja ARF:n komplisoidessa tilannetta jopa 70 % (de Mendonca ym. 2000, Hoste ym. 2003, Schrier ja Wang 2004, Yegenaga ym. 2004). Metnitzin ym. (2002) valikoimattomassa kohorttiaineistossa alle 40 vuotiailla sairaalakuolleisuus munuaisten Duodecim 2006;122:231 5 korvaushoitoa (renal replacement therapy, RRT) vaativassa ARF:ssä oli 35 % ja yli 60 vuotiailla 70 %. ARF:n riskitekijöitä ovat hypotensio, hypovolemia, kohonnut vatsaontelon sisäinen paine, kudoshypoksia, nefrotoksiset aineet, rabdomyolyysi, maksan vajaatoiminta ja korkea ikä (Schrier ja Wang 2004, Yegenaga ym. 2004). Jos ARF kehittyy sepsiksessä, noin % tarvitsee munuaisten korvaushoitoa (Brivet ym. 1996). ARF on akuutin keuhkovaurion ohella huonoennusteisin elinhäiriö; tilan liittyessä muihin elinhäiriöihin sairaalakuolleisuus on jopa 80 % (Vincent ym. 1998). Suomalaisessa tuoreessa laajassa 711 potilaan aineistossa 28 vuorokauden kuolleisuus oli korvaushoitoa saaneilla 41 % ja vuoden kuolleisuus 57 % (Åhlström ym. 2005). Akuutti tilanne korjautuu viikkojen aikana, ja selviytyneet ajautuvat munuaisten krooniseen vajaatoimintaan onneksi vain harvoin, alle 5 %:ssa tapauksista. Tapausverrokki (Metnitz ym. 2002) ja monimuuttuja analyyseissa (de Mendonca ym. 2000) ARF on lisäksi osoitettu itsenäiseksi kuoleman riskitekijäksi. 231

2 Patofysiologia Munuaisten hapentarve on noin 18 ml/min, ja munuaisten kuorikerroksen verenkierto on noin 20 kertainen ydinosaan (medulla) verrattuna. Medullan ulkokerros on erityisen herkkä hapenpuutteelle, koska sen verenkierto on normaalioloissa kaikkein vähäisintä. Kokeellisissa malleissa furosemidi ja mannitoli huonontavat juuri tämän alueen verenvirtausta. Sepsikseen liittynee systeeminen, pääasiassa typpioksidivälitteinen verisuonten laajeneminen sekä munuaisten tuovien arteriolien kompensatorinen hormonaalinen ja neuraalinen supistuminen (Schrier ja Wang 2004), mutta tästä ei ole yksimielisyyttä (kuva). Iskemiavaurion edetessä tubuluksen epiteelisolut ja kapillaarien endoteelisolut turpoavat ja iskemiaa seuraavat tulehdusreaktio ja reperfuusiovaurio. Vasokonstriktio ja munuaiskapillaarien läpäisevyyden väheneminen huonontavat glomeruluspainetta, jolloin seurauksena on GFR:n pieneneminen. Lopulta proksimaalisten tubulusten villusrakenne hajoaa, mikä johtaa epiteelisolujen nekroosiin ja apoptoosiin. Lisääntynyt prokoagulanttiaktiivisuus yleistyneessä hyytymishäiriössä johtaa glomerulusverenkierron mikrotrombooseihin ja munuaisten vajaatoimintaan (Shimamura ym. 1983). Diagnostiikka Munuaisten akuutin vajaatoiminnan määritelmä ja diagnostiikka eivät ole yhtenäisiä. Suomessa ARF:n määritelmänä ja luokituksena teho osastoilla on yhtenäisimmin käytetty SOFA luokitusta (the Sequential Organ Failure Assessment) seerumin tai plasman kreatiniinipitoisuuden ja diureesin perusteella (Vincent ym. 1998). Kansainvälinen tutkimusyhteisö (Acute Dialysis Quality Initiative, ADQI, on ehdottanut määritelmän yhdenmukaistamiseksi uusia ns. RIFLE kriteerejä (risk, injury, failure, loss, end stage renal disease). Niihin kuuluu kreatiniinipitoisuuden suhteellinen muutos ja diureesi suhteutettuna painoon. Jatkotutkimukset osoittavat uuden luokituksen mahdolliset edut. Tässä yhteydessä kaivataan tuloksia myös Suomesta. Bakteremia ja endotoksemia Natriumia ja vettä pidättävä munuaisten vasokonstriktio Typpioksidisyntaasin muodostuminen Typpioksidin välittämä valtimoiden laajeneminen RAA-järjestelmän lisääntynyt aktiivisuus Lisääntynyt sympaattinen tonus Lisääntynyt ADH:n eritys Valtimoiden alitäyttö ja baroreseptoreiden aktivoituminen Keskushermoston sydäntä säätelevä keskus Kuva. Munuaisten akuutin vajaatoiminnan patofysiologiset mekanismit sepsiksessä (mukailtu Schrierin ja Wangin (2004) artikkelista). ADH = antidiureettinen hormoni, RAA = reniini angiotensiini aldosteronijärjestelmä. 232 V. Pettilä ja S. Peltonen

3 Kreatiniinipitoisuuden käytön ongelmia ovat plasmatilavuuden vaikutus, aktiivinen tubuluseritys ja arvon myöhäinen suureneminen vasta, kun GFR on alle 50 % normaalista. Korvaushoidon kriteerinä usein käytetty seerumin ureapitoisuuden määritys sisältää myös lukuisia ongelmia: keskeisimpinä riippuvuus proteiiniaineenvaihdunnasta, ravinnon proteiineista ja maksan toiminnasta. Lisäksi urean tubulaarinen reabsorptio aiheuttaa ARF:n yliarvioinnin. Uusista merkkiaineista seerumin kystatiini C:tä syntyy tasaisella nopeudella ja se poistuu vain glomerulusfiltraation kautta eikä reabsorboidu eikä erity tubuluksissa. Tämän teoreettisesti ideaalisen merkkiaineen määritys ei kuitenkaan vaikuttaisi tuovan lisähyötyä eikä nopeutta ARF:n diagnostiikkaan ainakaan tehohoitopotilailla (Åhlström ym. 2004). Laskennallinen GFR kreatiniinipitoisuuden, iän, sukupuolen ja painon perusteella soveltuu vain munuaisten kroonisen vajaatoiminnan arviointiin (Saha 2004). Munuaistenkorvaushoidot Jo kehittyneessä ARF:ssä hoitomuodon valinnalla (jaksoittainen hemodialyysi tai filtraatio eli IHD/IHDF taikka jatkuva venovenoosinen hemodialyysi tai hemodiafiltraatio eli CVVHD/ CVVHDF) ei ole osoitettu olevan vaikutusta ennusteeseen kuolleisuuteen eikä munuaisten toiminnan korjaantumiseen meta analyysien (Kellum ym. 2002, Tonelli ym. 2002) ja käynnissä olevien satunnaistettujen tutkimusten alustavien tulosten perusteella. Jatkuvat hoidot ovat kuitenkin sepsispotilailla hemodynaamisesti paremmin siedettyjä ja siksi suositeltavia (John ym. 2001). Roncon ym. (2000) laajassa satunnaistetussa tutkimuksessa arvioitiin monielinvauriosta kärsivillä tehohoitopotilailla tarvittavan hemofiltraatiohoidon riittävyyttä suodatusnopeuksilla 20, 35 ja 45 ml/kg/h. Viidentoista päivän kuolleisuus hoidon lopetuksen jälkeen oli näissä nopeusryhmissä 59 %, 43 % ja 42 %. Sepsispotilaita ei ollut satunnaistettu ryhmiin, mutta ryhmässä 45 ml/kg/h näiden potilaiden kuolleisuus oli 53 % ja pienempien suodatusnopeuksien ryhmissä 78 %. Tämän ja myöhempien tutkimusten perusteella suositellaan riittävän intensiivistä hemofiltraatiohoitoa, nopeudeltaan yli 35 ml/kg/h (Cariou ym. 2004). Vielä nopeamman suodatuksen (esim. 130 ml/kg/h) hyödystä sepsiksen alkuvaiheessa proinflammatoristen välittäjäaineiden poistamiseksi (Bellomo ym. 1993, Cole ym. 2002, Morgera ym. 2004) ilman ARF: ää ei ole vakuuttavaa näyttöä. Asiasta on tehty vain kontrolloimattomia tutkimuksia (Honore ym. 2000, Joannes-Boyau ym. 2004). Jaksoittainen päivittäinen dialyysihoito on myös ennusteen kannalta edullisempi joka toinen päivä toteutettuun verrattuna (kuolleisuus 28 % vs 46 %). Schifflin ym. (2002) tutkimuksessa se myös nopeutti ARF:n korjautumista (9,2 vrk vs 16,6 vrk), joskin tässä aineistossa sepsispotilaiden osuus oli vain 36 %. Munuaistenkorvaushoidon tehoa seurataan käytännössä päivittäin kreatiniini, urea, elektrolyytti ja happo emästasapainomäärityksin. Käynnistyvä tai lisääntyvä spontaani diureesi on yleensä lupaava merkki tilan muuttumista parempaan suuntaan. Muut tukihoidot Alkuvaiheen määrätietoinen tavoitteen mukaan ohjattu nestehoito (Rivers ym. 2001) ja munuaisten riittävän perfuusiopaineen ylläpito ovat kes y d i n a s i a t Kansainvälinen tutkijayhteisö on ehdottanut uusia RIFLE kriteerejä munuaisten akuutin vajaatoiminnan kuvaamiseksi. Kun munuaisten akuutti vajaatoiminta komplisoi vaikeaa sepsistä, sairaalakuolleisuus on jopa 70 %. Sepsispotilaan hemofiltraatioon suositellaan nopeutta yli 35 ml/kg/h. 233

4 keisiä septisen ARF:n ehkäisyn ja ennusteen kannalta. Nestehoidossa ei ole selvää näyttöä kolloidien tai kristalloidien paremmuudesta. Kolloideista gelatiini ei vaikuttane munuaisten toimintaan haitallisesti (Beyer ym. 1997), mutta vaikeassa sepsiksessä hydroksietyylitärkkelyksen käyttö havaittiin ARF:n itsenäiseksi riskitekijäksi verrattaessa sitä gelatiiniin satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa (Schortgen ym. 2001). Pieniannoksisesta dopamiinista (Bellomo ym. 2000), furosemidista (Cantarovich ym. 2004) tai mannitolista ei ole hyötyä, ja furosemidin vaikutukset ovat mahdollisesti jopa haitallisia (Mehta ym. 2002, Cantarovich ym. 2004). Normaalisti munuaisten verenkierron säätely toimii yli 75 mmhg:n keskiverenpaineella, mutta kun vatsaontelonsisäinen paine on kohonnut, tavoiteltavan keskiverenpaineen tulee olla vastaavasti korkeampi, yli mmhg (Ronco 2004). Verenpainetta kohottavan lääkityksen valinta on huonosti tutkittu alue. Noradrenaliinia suositellaan vaikeassa sepsiksessä nesteytykseen reagoimattoman hypotension hoitoon (Ruokonen ym. 2005), koska sen tiedetään parantavan munuaisten verenkiertoa keskiverenpaineen noustessa (Bellomo ym. 1993) ja satunnaistamattoman kohorttitutkimuksen monimuuttuja analyysin mukaan (Martin ym. 2000) se lisää eloonjäämisen todennäköisyyttä. Meta analyysin perusteella satunnaistettujen tutkimusten antama näyttö noradrenaliinista on kuitenkin vielä vaillinainen septisen sokin osalta (Mullner ym. 2004). Vaikka muiden vasopressoreiden tarve väheneekin vasopressiinia annettaessa (Dunser ym. 2003) ja vaikka eläintutkimuksissa on todettu vasopressiinin edullinen vaikutus munuaisten perfuusioon (Albert ym. 2004), negatiiviset vaikutukset suoliston alueen verenkiertoon ja riittämätön tutkimustieto yhteydestä ennusteeseen eivät tue vasopressiinin käyttöä sepsiksessä tai septisessä sokissa. Tämän potilasryhmän rutiinihoitoon kuuluvat myös septisen fokuksen hallinta, asianmukainen antibioottihoito, glukoosikontrolli (van den Berghe ym. 2001), pieniannoksinen hydrokortisonihoito septisessä sokissa ja rajatuin aihein aktivoituneen proteiini C:n anto vaikeassa sepsiksessä (Bernard ym. 2001). Munuaistenkorvaushoidossa aktivoitunut proteiini C ei tarvitse rinnalleen muuta antikoagulanttihoitoa (de Pont ym. 2003). Proteiini C:n annon loputtua tarvitaan jatkuvissa munuaistenkorvaushoidoissa usein niihin soveltuvaa antikoagulaatiota. Hydrokortisonin vaikutusta septisessä sokissa munuaisten vajaatoiminnan kehittymiseen ja ennusteeseen ei ole tutkittu erikseen satunnaistetussa asetelmassa. Glukoosipitoisuuden pitäminen tiukasti tavoitetasolla 4,4 6,1 mmol/l vähensi van den Berghen ym. (2001) aineiston kirurgisilla tehohoitopotilailla kuolleisuutta (4,6 % vs 8 %) ja korvaushoitoa vaativaa munuaisten vajaatoimintaa (41 %). Vaikka tässä tutkimuksessa sepsispotilaita oli alun perin vain pieni osa, ei liene syytä olettaa suuren glukoosipitoisuuden haitallisten vaikutusten olevan tässä ryhmässä toisenlaisia. Tuoreessa suomalaisessa sepsiksen Käypä hoito suosituksessa pyrkimystä normoglykemiaan suositellaan (Ruokonen ym. 2005). Lopuksi Sepsikseen liittyy usein munuaisten akuutti vajaatoiminta, jolloin sairaalakuoleman riski on merkittävä ja vähintään yhtä suuri kuin muuhun syyhyn liittyvässä ARF:ssä (Metnitz ym. 2002, Åhlström ym. 2005). Munuaisten riittävä perfuusiopaine ja nesteytys ovat keskeisiä ARF:n ehkäisyssä, jossa muutoin noudatetaan yleisiä vaikean sepsiksen hoitolinjoja. Jos munuaisten vajaatoiminta kehittyy, näyttää varhainen jatkuva hemofiltraatio hemodynaamisesti parhaiten siedetyltä, ja riittävän intensiivinen hoito parantaa selviytymistä. Septisen munuaisten vajaatoiminnan hoito onkin lähitulevaisuuden tärkeimpiä kliinisiä tutkimushaasteita tehohoitolääketieteen ja akuuttinefrologian aloilla. Ainakin läpäisevien (ns. high flux) kalvojen, suuritilavuuksisten filtraatiohoitojen sekä apoptoosin ja sytokiinigenotyyppien merkityksen osalta kaivataan kipeästi lisätutkimuksia. 234 V. Pettilä ja S. Peltonen

5 Kirjallisuutta Acute Dialysis Quality Initiative. RIFLE criteria. Internet osoitteessa: www. adqi.net. Albert M, Losser MR, Hayon D, Faivre V, Payen D. Systemic and renal macro- and microcirculatory responses to arginine vasopressin in endotoxic rabbits. Crit Care Med 2004;32: Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med 2001;29: Bellomo R, Chapman M, Finfer S, Hickling K, Myburgh J. Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebocontrolled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. Lancet 2000;356: Bellomo R, Tipping P, Boyce N. Continuous veno-venous hemofiltration with dialysis removes cytokines from the circulation of septic patients. Crit Care Med 1993;21: Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, ym. Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. N Engl J Med 2001;344: Beyer R, Harmening U, Rittmeyer O, ym. Use of modified fluid gelatin and hydroxyethyl starch for colloidal volume replacement in major orthopaedic surgery. Br J Anaesth 1997;78: Brivet FG, Kleinknecht DJ, Loirat P, Landais PJ. Acute renal failure in intensive care units causes, outcome, and prognostic factors of hospital mortality; a prospective, multicenter study. French Study Group on Acute Renal Failure. Crit Care Med 1996;24: Cantarovich F, Rangoonwala B, Lorenz H, ym. High-dose furosemide for established ARF: a prospective, randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter trial. Am J Kidney Dis 2004;44: Cariou A, Vinsonneau C, Dhainaut JF. Adjunctive therapies in sepsis: an evidence-based review. Crit Care Med 2004;32 (11 suppl): S Cole L, Bellomo R, Hart G, ym. A phase II randomized, controlled trial of continuous hemofiltration in sepsis. Crit Care Med 2002;30: de Mendonca A, Vincent JL, Suter PM, ym. Acute renal failure in the ICU: risk factors and outcome evaluated by the SOFA score. Intensive Care Med 2000;26: de Pont AC, Bouman CS, de Jonge E, Vroom MB, Buller HR, Levi M. Treatment with recombinant human activated protein C obviates additional anticoagulation during continuous venovenous hemofiltration in patients with severe sepsis. Intensive Care Med 2003; 29:1205. Dunser MW, Mayr AJ, Ulmer H, ym. Arginine vasopressin in advanced vasodilatory shock: a prospective, randomized, controlled study. Circulation 2003;107: Honore PM, Jamez J, Wauthier M, ym. Prospective evaluation of short term, high volume isovolemic hemofiltration on hemodynamic course and outcome in patients with intractable circulatory failure resulting from septic shock. Crit Care Med 2000;28: Hoste EAJ, Lameire NH, Vanholder RC, ym. Acute renal failure in patients with sepsis in surgical ICU: predictive factors, incidence, comorbidity, and outcome. J Am Soc Nephrol 2003;14: Joannes-Boyau O, Rapaport S, Bazin R, Fleureau C, Janvier G. Impact of high-volume hemofiltration on hemodynamic disturbance and outcome in septic shock. ASAIO J 2004;50: John S, Griesbach D, Baumgartel M, ym. Effects of continuous haemofiltration vs intermittent haemodilaysis on systemic haemodynamics and splanchnic regional perfusion in septic shock patients: a prospective, randomized trial. Nephrol Dial Transplant 2001;16: Kellum JA, Angus DC, Johnson JP, ym. Continuous versus intermittent renal replacement therapy: a meta-analysis. Intensive Care Med 2002;28: Martin C, Viviand X, Leone M, Thirion X. Effect of norepinephrine on the outcome of septic shock. Crit Care Med 2000;28: Mehta RL, Pascual MT, Soroko S, Chertow GM; PICARD Study Group. Diuretics, mortality, and nonrecovery of renal function in acute renal failure. JAMA 2002;288: Metnitz PGH, Krenn CG, Steltzer H, ym. Effect of acute renal failure requiring renal replacement therapy on outcome in the critically ill patients. Crit Care Med 2002;30: Morgera S, Slowinski T, Melzer C, ym. Renal replacement therapy with high-cutoff hemofilters: impact of convection and diffusion on cytokine clearances and protein status. Am J Kidney Dis 2004; 43: Mullner M, Urbanek B, Havel C, Losert H, Waechter F, Gamber G. Vasopressors for shock. Cochrane Database Syst Rev 2004 (3): CD Rivers E, Nguyen B, Havstad S, ym. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001; 345: Ronco C, Bellomo R, Homel P, ym. Effects of different doses in continuous veno-venous haemofiltration on outcomes of acute renal failure: a prospective randomised trial. Lancet 2000;355: Ronco C. Early goal directed therapy and goal directed ultrafiltration therapy for critically ill patients with acute kidney injury. Int J Artif Organs 2004;27: Saha H. Mitä teen kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Duodecim 2004;120: (Kaavan oikaisu Duodecim 2004;120:2918). Schortgen F, Lacherade JC, Bruneel F, ym. Effects of hydroxyethylstarch and gelatin on renal function in severe sepsis: a multicentre randomised study. Lancet 2001;357: Schrier RW, Wang W. Acute renal failure and sepsis. N Engl J Med 2004; 351: Schiffl H, Lang SM, Fischer R. Daily hemodialysis and outcome of acute renal failure. N Engl J Med 2002;346: Shimamura K, Oka K, Nakazawa M, Kojima M. Distribution patterns of microthrombi in disseminated intravascular coagulation. Arch Pathol Lab Med 1983;107: Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Aikuisten vaikean sepsiksen hoito. Käypä hoito suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Internetissä: hoito.fi. Tonelli M, Manns B, Feller-Kopman D, ym. Acute renal failure in the intensive care unit: a systematic review of the impact of dialytic modality on mortality and renal recovery. Am J Kidney Dis 2002; 40: van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, ym. Intensive insulin therapy in the critically ill patients. N Engl J Med 2001;345: Vincent JL, de Mendonca A, Cantraine F, ym. Use of SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective study. Crit Care Med 1998; 26: Yegenaga I, Hoste E, van Biesen W, ym. Clinical characteristics of patients developing ARF due to sepsis/systemic inflammatory response syndrome: results of a prospective study. Am J Kidney Dis 2004;43: Åhlstrom A, Tallgren M, Peltonen S, Pettilä V. Evolution and predictive power of serum cystatin C in acute renal failure. Clin Nephrol 2004;62: Åhlström A, Tallgren M, Peltonen S, Räsänen P, Pettilä V. Survival and quality of life in patients requiring acute renal replacement therapy. Intensive Care Med 2005 (painossa). Ville Pettilä, dosentti, ylilääkäri HYKS, kirurgian toimiala, anestesiologia ja tehohoito PL 340, HUS Seija Peltonen, LT, erikoislääkäri HYKS, sisätautien toimiala, nefrologian klinikka Meilahden sairaala Haartmaninkatu Helsinki 235

Aikuisten akuutti munuaisvaurio FINNAKI-tutkimus alkaa Suomessa

Aikuisten akuutti munuaisvaurio FINNAKI-tutkimus alkaa Suomessa Aikuisten akuutti munuaisvaurio FINNAKI-tutkimus alkaa Suomessa Anna-Maija Korhonen, Maija Kaukonen ja Mikko Haapio Akuutin munuaisvaurion (AKI) ilmaantuvuus on lisääntynyt väestön ikääntymisen myötä.

Lisätiedot

Vaikean sepsiksen alkuhoito. LT Maija Kaukonen Teho-osasto 20 Meilahden sairaala

Vaikean sepsiksen alkuhoito. LT Maija Kaukonen Teho-osasto 20 Meilahden sairaala Vaikean sepsiksen alkuhoito LT Maija Kaukonen Teho-osasto 20 Meilahden sairaala Vaikean sepsiksen määritelmä 1. Infektio 2. Yleistynyt tulehdusvaste 3. Akuutti elintoimintähäiriö Vaikea sepsis - septinen

Lisätiedot

Antikoagulaatio jatkuvassa munuaisten korvaushoidossa: daltepariini-infuusion ja sitraatti-kalsiumtekniikan vertailu

Antikoagulaatio jatkuvassa munuaisten korvaushoidossa: daltepariini-infuusion ja sitraatti-kalsiumtekniikan vertailu Eliisa Uljas, Markku Karjalainen, Suvi Vaara ja Matti Reinikainen ALKUPERÄISTUTKIMUS Antikoagulaatio jatkuvassa munuaisten korvaushoidossa: daltepariini-infuusion ja sitraatti-kalsiumtekniikan vertailu

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Munuaisvaurio (akuutti)

Käypä hoito -suositus. Munuaisvaurio (akuutti) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.1.2014 Käypä

Lisätiedot

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala Neurokirugisen potilaan nestehoito LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala 80% brain tissue 10% blood 10% cerebrospinal fluid Nestehoidon tavoitteet riittävä verenkierto: aivojen perfuusiopaine

Lisätiedot

Mitä meidän tulisi tietää

Mitä meidän tulisi tietää Suvi Vaara LT, erikoistuva lääkäri Hyks, ATEK suvi.vaara[a]helsinki.fi Sara Nisula LL, erikoislääkäri Hyks, ATEK sara.nisula[a]hus.fi Mitä meidän tulisi tietää akuutista munuaisvauriosta? Akuutti munuaisvaurio

Lisätiedot

Aivokuoleman tyypillisimmät syyt ovat

Aivokuoleman tyypillisimmät syyt ovat Elinluovuttajan hemodynamiikan hoito Tero Martikainen Suomessa ja myös maailmalla yksi merkittävin elinsiirtoja rajoittava tekijä on elinten riittämättömyys. Yhtään elintä ei ole varaa menettää huonon

Lisätiedot

Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö

Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö Mitä kaikkea me vaadimme hyvältä sepsiksen biomarkkerilta? Ennustetta parantavan hoidon

Lisätiedot

Lipokaliini 2, NGAL. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin 5.2.2010

Lipokaliini 2, NGAL. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin 5.2.2010 Lipokaliini 2, NGAL Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin akuutin munuaisvaurion uusi merkkiaine Dos. MarttiLalla 5.2.2010 Mistä puhun NGAL 5.2.2010 / ML 1. Yleistä munuaistutkimuksista it tki kit

Lisätiedot

Leikkauspo*laan nestehoidon yleisperiaa3eet aikuisella

Leikkauspo*laan nestehoidon yleisperiaa3eet aikuisella Leikkauspo*laan nestehoidon yleisperiaa3eet aikuisella Anestesiakurssi 2013, Naantali Eija Jun6la, LT Anestesiologian ja tehohoidon el, OYS Elimistön neste*lat ja elektrolyy*t Doherty M, Buggy DJ. BJA

Lisätiedot

AKUUTTI MUNUAISVAURIO

AKUUTTI MUNUAISVAURIO EH1 AKUUTTI MUNUAISVAURIO Acute Kidney Injury (AKI) Eero Honkanen HUS/HYKS Medisiininen tulosyksikkö nefrologian klinikka 20.8.2012 Dia 1 EH1 Eero Honkanen Eero Honkanen; 28.8.2011 Munuaiset pettävät:

Lisätiedot

11 th World Federation of Critical Care Congress 2013

11 th World Federation of Critical Care Congress 2013 matkakertomus Juha Korhonen LT, FM, erikoistuva lääkäri Hyks, ATEK juha.t.korhonen[a]hus.fi 11 th World Federation of Critical Care Congress 2013 Katse antibioottihoitoon ja kloridiin! 28.8. 1.9.2013 Durban

Lisätiedot

Munuaisten akuutin vajaatoiminnan merkkiaineet palovammapotilailla

Munuaisten akuutin vajaatoiminnan merkkiaineet palovammapotilailla Munuaisten akuutin vajaatoiminnan merkkiaineet palovammapotilailla Ilmari Rakkolainen, LK 29.9.2011 Tutkielma Ohjaaja: dos. Jyrki Vuola Helsingin Yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta ilmari.rakkolainen@helsinki.fi

Lisätiedot

Hyponatremian uudet lääkehoidot

Hyponatremian uudet lääkehoidot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Na + H 2 O Hyponatremian uudet lääkehoidot Timo Sane HYKS, Endokrinologian klinikka Sisätautilääkäripäivät 23.11.2012 Sidonnaisuudet 2010-2012: luentopalkkiot (Novo

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Sepsis (aikuiset)

Käypä hoito -suositus. Sepsis (aikuiset) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 2.1.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

EBM ja kliininen tutkimus. Esko Ruokonen teho-osasto KYS

EBM ja kliininen tutkimus. Esko Ruokonen teho-osasto KYS EBM ja kliininen tutkimus Esko Ruokonen teho-osasto KYS Harry S Truman 33rd President of the US (1884-1972) If you cannot convince them, confuse them. Biostatistiikka mukaan tutkimusten suunnitteluun vasta

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

AKUUTIN MUNUAISVAURION UUDET MERKKIAINEET

AKUUTIN MUNUAISVAURION UUDET MERKKIAINEET AKUUTIN MUNUAISVAURION UUDET MERKKIAINEET - SKKY ja Sairaalakemistit ry 16.11.2012 Mikko Haapio Sisät ja nefr erikoislääkäri HYKS Nefrologian klinikka mikko.haapio@hus.fi Esityksen aiheina Akuutti munuaisvaurio

Lisätiedot

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Päivystyksessä Paljon potilaita Paljon infektioita Harvalla paha tauti Usein kiire Usein hoito ennen

Lisätiedot

Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS

Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS Vaikea sepsis ja septinen sokki "Severe sepsis and septic shock are clinical manifestations of a dysregulated immune response

Lisätiedot

Munuaisten toiminnallinen perusyksikkö on

Munuaisten toiminnallinen perusyksikkö on KUVAT KERTOVAT Munuaisen toiminta 1: Glomerulus Hannu Jalanko Munuaisten toiminnallinen perusyksikkö on nefroni (kuva 1). Niitä on yhdessä munuaisessa vajaa miljoona. Nefronit kehittyvät ennen syntymää,

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Duodecim 2007;123(20):2510 4 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Sydämensiirtojen tulokset ja pullonkaulat

Sydämensiirtojen tulokset ja pullonkaulat LUKU 3 Sydämensiirtojen tulokset ja pullonkaulat KARL LEMSTRÖM JANNE J. JOKINEN JYRI LOMMI JORMA SIPPONEN Johdanto Sydämensiirtojen määrää olisi Suomessa mahdollista lisätä, ja näin tulisikin mitä pikimmin

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen Näin tutkin HEIKKI SAHA Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen tutkimuksen lisäksi hyvin yksinkertaiset ja

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Akuutin munuaisvaurion uudet merkkiaineet

Akuutin munuaisvaurion uudet merkkiaineet Mikko Haapio ja Johan Lassus KATSAUS Akuutin munuaisvaurion uudet merkkiaineet Munuaisten akuutti vajaatoiminta on kasvava kliininen ongelma etenkin sairaalapotilailla. Vasta viime vuosina on luotu yhtenäisiä

Lisätiedot

Kardiorenaalinen oireyhtymä

Kardiorenaalinen oireyhtymä Johan Lassus ja Mikko Haapio KATSAUS Kardiorenaalisella oireyhtymällä on kirjallisuudessa yleensä tarkoitettu sydämen vajaatoiminnan myötä syntyvää samanaikaista munuaisten vajaatomintaa, jossa toisen

Lisätiedot

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Katsaus Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Monielinhäiriö ja sekundaari-infektiot ovat tärkeimmät syyt tehohoitopotilaiden kuolemaan ja hoidon pitkittymiseen. Tehohoidon

Lisätiedot

Vaikea intra-abdominaali-infektio: Milloin sekundaari laparotomiaan?

Vaikea intra-abdominaali-infektio: Milloin sekundaari laparotomiaan? Vaikea intra-abdominaali-infektio: Milloin sekundaari laparotomiaan? Juha Saarnio dosentti, osastonylilääkäri Leikkaus- ja tehohoiton tulosyksikkö OYS Helsinki 06.05.2010 Milloin sekundaari laparotomiaan?

Lisätiedot

Critical Care Medicine 2007; 35: 1509-16

Critical Care Medicine 2007; 35: 1509-16 Esko Ruokonen Professori, ylilääkäri KYS, Tehohoidon osasto esko.ruokonen[a]kuh.fi haaste Critical Care Medicine 2007; 35: 1509-16 Randomization in clinical trials of titrated therapies: unintended consequences

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI THORAXKIRURGIAN ALKU RINTAONTELON AVAUS ENSIMMÄINEN INEN PERFUUSIO ENSIMMÄINEN INEN KONE -55 SYDÄNSIIRTO lion heart HEART

Lisätiedot

Akuutin munuaisten vajaatoiminnan syyt ja patofysiologia

Akuutin munuaisten vajaatoiminnan syyt ja patofysiologia Akuutin munuaisten vajaatoiminnan syyt ja patofysiologia Päivi Ylä-Kolu Munuaisten akuutti vajaatoiminta (jatkossa MAV) on tila, jossa glomerulusfiltraatio (GRF) laskee nopeasti tuntien / päivien kuluessa,

Lisätiedot

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA?

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS KUNTOOTUS KOHALLEEN KUOPIO 10.-11.9.2015 MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? Heli Sätilä LT, Lastenneurologi Ylilääkäri Päijät-Hämeen ks Liiallinen syljeneritys: johdanto Esiintyy

Lisätiedot

Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012

Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012 Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012 Termejä positiivinen inotropia lisää sydämen pumppausvoimaa positiivinen kronotropia lisää sydämen lyöntitiheyttä preload eli esivenytys myokardiumin venyttymisen määrä,

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Turvallinen teho-osasto

Turvallinen teho-osasto Turvallinen teho-osasto Hannu Syrjälä Infektiontorjunta Operatiivinen tulosalue OYS Tehoalkuinen infektio - itsenäinen kuolleisuutta ennustava tekijä: OR 4,0 (95 % CI 1,99 7,88) - jos potilaalla ei infektiota

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)?

Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)? Aihe: Kannattaako korkeaa verenpainetta hoitaa ace-estäjillä? Löytyykö aiheesta näyttöön perustuvia tutkimuksia (EBM)? Tampereen yliopisto Terveystieteiden osastokirjasto Maritta Tuhkio Erja Kymäläinen

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Munuaiskorvaushoito lapsilla. Heikki Valkonen SULAT 2015 Helsinki

Munuaiskorvaushoito lapsilla. Heikki Valkonen SULAT 2015 Helsinki Munuaiskorvaushoito lapsilla Heikki Valkonen SULAT 2015 Helsinki Sisältö Sisältö Lasten akuutti munuaisvaurio Eri munuaiskorvaus modaliteetit Ei sisälly Biomarkkerit Krooninen munuaisten vajaatoiminta

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

ENDOTELIINIRESEPTORIT MUNUAISTEN VAJAATOIMINNASSA

ENDOTELIINIRESEPTORIT MUNUAISTEN VAJAATOIMINNASSA ENDOTELIINIRESEPTORIT MUNUAISTEN VAJAATOIMINNASSA Maria Sariola Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos / sisätaudit tammikuu/2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa

Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa Tero Ala-Kokko oyl., prof. (ma.oa.) OYS/Tehohoito OY/Tehohoitolääketiede Tehohoidon erityispiirteet Valmiiksi korkean

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tämän suosituksen yksityiskohdat esitetään jäljempänä.

Tämän suosituksen yksityiskohdat esitetään jäljempänä. Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista 52 Tieteelliset

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Hoitomääräykset: Täydentävä Ohje

Hoitomääräykset: Täydentävä Ohje Hoitomääräykset: Täydentävä Ohje nordicmedcom.fi Kuinka tätä ohjetta käytetään Tässä ohjeessa esitellään 5-askeleen menetelmä, joka helpottaa potilaan halutun hoitotavoitteen saavuttamista. Askel 1: Askel

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Arto Rantala Dosentti, vastaava ylilääkäri Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TYKS 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3. Leikkausalueen

Lisätiedot

Milloin ja kenelle aloitan dialyysihoidon?

Milloin ja kenelle aloitan dialyysihoidon? Leena Martola ja Maarit Wuorela NÄIN HOIDAN Milloin ja kenelle aloitan dialyysihoidon? Dialyysihoito on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Hoitojen tekniikat ovat kehittyneet, mutta toisaalta

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Lääkäriliite 2013. Akuutti munuaisvaurio syistä ja hoidosta... 3. Vaikuttava ja kustannustehokas hoitomuoto kotihemodialyysi HUS:ssa...

Lääkäriliite 2013. Akuutti munuaisvaurio syistä ja hoidosta... 3. Vaikuttava ja kustannustehokas hoitomuoto kotihemodialyysi HUS:ssa... Livsvillkor Lääkäriliite 2013 Akuutti munuaisvaurio syistä ja hoidosta... 3 Vaikuttava ja kustannustehokas hoitomuoto kotihemodialyysi HUS:ssa... 5 Biologiset merkkiaineet Puumala-virusinfektiossa... 6

Lisätiedot

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille.

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille. 26 11 2014/MB, SH TUTKIMUSTIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI 2014 (590300) HELSINGIN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Marja Blom, Farmasian tiedekunta, HY Vastuukoordinaattori: Yliopisto-opettaja, proviisori

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot. 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot

Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot. 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot Vaikean keuhkoinfektion tukihoidot 6.5.2010 Leena Mildh HUS Teho-osastot Vaikea hengitysvajaus Hengityskoneessa oleva potilaan Happeutumishäiriö Tuulettumishäiriö Tulehdusvaurio alveoleissa & verisuonissa

Lisätiedot

SGLT2-estäjät Valtakunnallinen diabetespäivä Leo Niskanen Ylilääkäri, endokrinologia, HUS

SGLT2-estäjät Valtakunnallinen diabetespäivä Leo Niskanen Ylilääkäri, endokrinologia, HUS SGLT2-estäjät Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 Leo Niskanen Ylilääkäri, endokrinologia, HUS Figure 1 Schematic representation of the distribution of sodium glucose cotransporters along an unrolled

Lisätiedot

Aorttaläppäsairauksien hoito katetritekniikalla

Aorttaläppäsairauksien hoito katetritekniikalla Aorttaläppäsairauksien hoito katetritekniikalla Osastonylilääkäri Sydänyksikkö, KSSHP Aorttastenoosi * Prevalenssi yli 75 v 3% (Bach ym.) * Yli 80 v leikkauskuolleisuus 5,8-6,7% (Vasquez ym. N =13000)

Lisätiedot

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus:

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Palaute tai ehdotus: Vastasyntyneen vaikeasti sairaan lähettäminen ECMO-centeriin ulkomaille: kriteerit lähettämisestä, kuka päättää

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta Maarit Wuorela, LT, oyl Turun kaupungin hyvinvointitoimiala erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin LT, tutkimustyö hypertensiosta ja nefrologiasta sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri European

Lisätiedot

ONKO YLIPAINEHAPPIHOITO VAIKUTTAVAA?

ONKO YLIPAINEHAPPIHOITO VAIKUTTAVAA? kirje toimitukselle ONKO YLIPAINEHAPPIHOITO VAIKUTTAVAA? Tarkastelemme nykytietämystä ylipainehappihoidon (HBOT) vaikuttavuudesta sukeltajantaudin, häkämyrkytyksen ja vaikeiden pehmytkudosinfektioiden

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Verituotteiden komponenttiterapia

Verituotteiden komponenttiterapia Seppo Hiippala LT, erikoislääkäri Hyks, ATEK, Meilahden sairaalan leikkausosasto seppo.hiippala[a]hus.fi Komponenttiterapia Vuodon hoidon jakaminen kolmeen osa-alueeseen selkeyttää hoidon toteutusta ja

Lisätiedot

Munuaissairauksien ja virtsateiden laboratoriotutkimukset

Munuaissairauksien ja virtsateiden laboratoriotutkimukset Munuaissairauksien ja virtsateiden laboratoriotutkimukset Timo Kouri LKT, dosentti, vastuuyksikön päällikkö Meilahden sairaalan laboratorio Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue HUSLAB HY, Lääket

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Venofundin 60 mg/ml infuusioneste, liuos Tetraspan 60 mg/ml / Tetraspan 100 mg/ml infuusioneste, liuos Päivämäärä 31.3.2014, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen

Lisätiedot

Munuaisten vajaatoiminta ja kardiovaskulaariset sairaudet

Munuaisten vajaatoiminta ja kardiovaskulaariset sairaudet Nefrologia Niina Koivuviita, Risto Tertti ja Kaj Metsärinne Munuaisten vajaatoiminta ja kardiovaskulaariset sairaudet Sydän ja verisuonisairaudet ovat munuaispotilailla tavallisia, ja niiden esiintyvyys

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon?

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Kim Pettersson-Fernholm LT, Sisätautien ja Nefrologian Erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Sidonnaisuudet

Lisätiedot

TALVI JA IHMISEN TERVEYS

TALVI JA IHMISEN TERVEYS TALVI JA IHMISEN TERVEYS Talvitutkimuspäivät 26-27..2009 Simo Näyhä Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Työterveyslaitos Paleltumat Vuodenaika, lämpötila ja sairaudet Finriski-kylmätutkimus HYPOTERMIAKUOLLEISUUS

Lisätiedot