Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013

2 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 2 TURVALLISUUSJOHTAMISEN HARJOITUSTYÖ 2013 Kurssivaatimuksiin kuuluu yrityksiin tehtävä harjoitustyö, jonka aihe on "Turvallisuuden hallinta työpaikalla, työpaikan auditointi HALMERI -menetelmällä". Ensimmäinen tehtävänne kurssilla on muodostaa neljän hengen työryhmä harjoitustyötä varten. Harjoitustyö tehdään yrityksiin. Koettakaa löytää harjoitustyökohteeksi yritys, jonka tunnette. Olette olleet yrityksessä esimerkiksi kesätöissä! NOPASSA kansiossa Muu materiaali: Kohdeyrityksiä on työsuojeluviranomaiselta (Aluehallintovirasto, työsuojeluvastuualue, entinen Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri) saatu lista yrityksistä, joista voi tiedustella mahdollisuutta harjoitustyön tekemiseen. Huomatkaa, että työsuojeluviranomaisen osoitetiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Nimet ja etenkin puhelinnumerot vaihtuvat tiuhaan tahtiin! Yliopisto on tehnyt yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa ainakin vuodesta 2000 alkaen. Yritysten työturvallisuutta on auditoitu vuosien varrella eri menetelmillä. Vaikka auditointi on hyvä tehdä 2-3 vuoden välein, teidän ei ehkä kannata ottaa yhteyttä yritykseen, jossa opiskelijamme ovat käyneet lähi aikoina, katso kansio: Muu materiaali: Tehdyt Auditoinnit Yritysten teille antamat tiedot ovat luottamuksellisia. Ne jäävät yrityksen, teidän ja kurssin vastaavan välisiksi, eikä HALMERI- raportti mene edes Aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tietoon. Yrityksen turvallisuusauditoinnissa opiskelijat perehtyvät yrityksen turvallisuustoimintaan, havainnoivat sen vahvuuksia ja puutteita sekä esittävät kehittämisehdotuksia. Harjoitustyössä haastatellaan yritysjohtoa sekä työntekijöitä ja tulokset kirjataan HALMERI-lomakkeille. Ottakaa ajoissa yhteyttä valitsemaanne yritykseen ja sopikaa tapaaminen. Haastatelkaa mm. yritysjohtoa, työsuojelupäällikköä ja työsuojeluvaltuutettuja, sekä muita työsuojeluorganisaation jäseniä. Tehkää muistiinpanoja yrityksen edustajien perusteluista sekä merkitkää myös omat kommenttinne. Pyytäkää saada tutustua yrityksen toimintaan joko ennen tai jälkeen haastattelun. Jos mahdollista, haastatelkaa myös työntekijöitä ja kyselkää heidän mielipiteitään yrityksen työilmapiiristä ja turvallisuudesta. Harjoitustyöstä ryhmä voi saada yhteensä 25 pistettä. Työn arvosteluun vaikuttavat mm. työn laajuus, ulkoasu, käsittelytapa ja tehdyt turvallisuuden parannusehdotukset. Harjoitustyön painokeroin on 0.4. Ennen yritysvierailua suosittelen tutustumista kurssikirjoihin sekä seuraavaan materiaaliin: Haavoittuvuusanalyysi hyvä keino aloitta riskienhallinta Työsuojeluvastuu/ työsuojelutoiminta työpaikalla, työturvallisuuslaki TUKES julkaisut/ : Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus: vahvuudet ja kehityshaasteet suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa Yritysturvallisuus-kurssin kirjallisuus ja luentomateriaali Turvallisuusjohtaminen kurssin materiaali

3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 3 HARJOITUSTYÖVINKKEJÄ Ottakaa ajoissa yhteyttä firmaan. Firmoilla on omat kiireensä! Varautukaa siihen, että yhteystiedot ja henkilöt ovat saattaneet muuttua Myykää itsenne yritykselle o ensimmäinen auditointi o toisto kahden kolmen vuoden välein Korostakaa oppimistilannetta puolin ja toisin Tiedot ovat luottamuksellisia, raportti ei mene Aluehallintovirastoon Kertokaa esimerkiksi puhelimitse aiheet, joista haluatte tietoa Kysykää mistä asiasta yritys haluaisi saada tietoa Kysykää ajo-ohjeet Kysykää saatteko valokuvata Kerratkaa Yritysturvallisuus-kurssin keskeisemmät asiat Valmistautukaa lukemalla oheismateriaalia Tehkää itsellenne termistöt selväksi Tutustukaa Työturvallisuuslakiin Tutustukaan Pelastustoimilakiin Sopikaa työnjaosta Jos tarvetta, niin tulkaa juttelemaan luennoitsijan kanssa ennen yritykseen menoa! Haastattelutilanne; ovatko työnantajan edustajat ja työntekijöiden edustajat läsnä yhtä aikaa Työntekijöiden mielipiteet Omat havaintonne ja vaikutelmat o asiantuntemus o onko yritys tietoinen mitä siltä vaaditaan o siisteys o ammattitaito o suhtautuminen opiskelijoihin Ottaisitteko tämän yrityksen alihankkijaksenne? Harjoitustyö luovutetaan Juhani Kuroselle (huone 4450) viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. Harjoitustyön voi jättää myös Turvallisuusjohtamisen postilaatikkoon. Muistakaa toimittaa raportti myös yritykselle!

4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 4 Toimitusketjun johtamisen ilmoitustaulu

5 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 5 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditiointi HALMERI- menetelmällä OY KONEPAJA AB Lappeenranta xx xyzx Teemu Teekkari tuta 4 xzyz Tiina Teekkari ente 4 yyxx Brian Kottarainen kote 4 zzzz Taneli Turva tite 4

6 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 6 OHJEELLINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto yrityksen nimi osoite toimiala työntekijämäärä toimitusjohtajan, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen nimet ja yhteystiedot haastatteluun valmistautuminen 2. Yrityksen kuvaus, toiminta-ajatus visio 3. Yrityksen työsuojeluorganisaation kuvaus turvallisuuspolitiikka turvallisuusjohtamisjärjestelmä laatupolitiikka työsuojeluohjelma vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi tapaturmien ja läheltä- piti tapausten tutkiminen työterveyshuollon järjestäminen TYKY- toimina päihdeongelmaisten hoitoonohjaus tasa-arvo-ohjelma (yli 30 työntekijää) 4. Haastattelutilanteen kuvaus 5. HALMERIN 26 kohtaa +liite kohdan tulos sanallinen kuvaus nykyisestä toiminnasta omat kommentit ja perustelut kyseiseen kohtaan yritysjohdon kommentit työsuojeluhenkilöiden kommentit työntekijöiden kommentit 6. Ehdotuksia yritykselle turvallisuustoiminnan kehittämiseksi ehdotus työsuojelupolitiikasta ehdotus työsuojeluohjelmasta ehdotus riskien tunnistamisohjelmista Juhani Kuronen yliopisto-opettaja turvallisuusjohtaminen huone 4450 puh

7 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 7 Halmeri Audit Ohjeet arvioinnin tekemistä varten Halmeri Audit menetelmällä selvitetään työturvallisuuslain mukaisten turvallisuuden johtamismenettelyjen toteutumista työpaikalla. Se on työpaikan käyttöön laadittu sovellus Työsuojeluhallinnon Halmeri tarkastusmenetelmästä. Halmeri menetelmä sisältää yleisiä työsuojelutoiminnan organisointia, työntekijöiden opetusta ja ohjausta, esimiesten toimintaa, sisäisiä tarkastuksia ja ilmoitusmenettelyjä sekä vaarojen selvitystä ja hallintaa koskevia kysymyksiä. Jokaiseen kysymykseen liittyy lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin perustuva kriteeristö, joiden perusteella arvioidaan onko asia kunnossa vai onko siinä korjattavaa. Auditointiin työpaikalta voivat osallistua esimerkiksi johdon edustaja, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Auditoinnissa pyritään selvittämään miten asiat ovat käytännössä, eikä pelkästään miten ne ovat paperilla. Käytännön todentamiseksi menetelmään kuluu työpaikan kolmen merkittävimmän vaara- ja kuormitustekijän hallinnan tarkempi tarkastelu työpisteisiin tutustumalla. Hyväksi todettu auditoinnin etenemisjärjestys on seuraava: Käydään läpi lomakkeen 1. sivu (Työsuojelun yhteistoiminta ja organisointi) Arvioidaan yhdessä mitkä ovat 3 merkittävintä vaara- ja kuormitustekijää, esimerkiksi liitteen 1 listan avulla. Täytetään vaara- ja kuormitustekijöiden hallintasivun ongelmaa ja sen hallintaa kuvailevat osuudet (kohdat 14 16) Tehdään käynti työkohteisiin, joissa ovat merkittävimmät vaaratekijät ja tarkastellaan niiden hallinnan riittävyyttä käytännössä, keskustellaan valtuutetun ja työntekijöiden edustajien kanssa Täydennetään lomakkeen kohtia edellä tehtyjen havaintojen perusteella Käydään läpi muut Halmeri lomakkeen kohdat Lopuksi tehdään yhteenveto Auditoinnista laaditaan raportti, jossa selostetaan auditoinnin kulku, siihen osallistuneet henkilöt ja auditoijan arvio hyvin hoidetuista ja korjaamista kaipaavista asioista. Lisäksi siihen voi sisältyä auditoijan suosituksia, miten työpaikka voi kehittää toimintaansa. Raportin liitteenä ovat täytetyt lomakkeet lisätietoineen.

8 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 8 Halmeri Audit lomakeen täyttöohje Työsuojelun yhteistoiminta ja organisointi Kunnossa Korjattavaa 1 Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunta Työpaikan työsuojeluyhteistyö on järjestetty asianmukaisesti, esim. työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut vähintään 10 hengen työpaikalla ja työsuojelutoimikunta tai vastaava vähintään 20 hengen työpaikalla. Työpaikan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja toimikunnan jäsenten yhteystiedot on ilmoitettu työsuojeluhenkilörekisteriin.. 2 Työsuojeluhenkilöstön koulutus Työsuojeluhenkilöstö on koulutettu tehtäviinsä. 3 Työsuojelun toimintaohjelma Työpaikalla on työsuojelun toimintaohjelma. 4 Tiedottaminen henkilöstölle Työsuojeluasioista tiedotetaan työntekijöille esim. henkilöstökokouksissa ja ilmoitustaululla, työpaikkaa koskeva työlainsäädäntö on työntekijöiden nähtävänä. 5 Ensiapuvalmius Työpaikalla on riittävästi (työterveyshuollon suosittelema määrä) ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. On järjestetty myös koulutusta tai harjoituksia tulipalon/onnettomuuden varalta. 6 Työaikakirjanpito ja ylityöt (työajan hallinta) Työpaikalla on lainmukainen työaikakirjanpito ja ylityön enimmäismäärät pysyvät lain sallimissa rajoissa. Muistiinpanoja

9 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 9 Vaarojen selvitys ja arviointi Kunnossa Korjattavaa 7 Työn vaarojen selvitys ja arviointi Vaarojen selvitys- ja arviointiprosessi on käynnissä ja siinä toteutuu yhteistoiminta henkilöstön kanssa. 8 Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla. 9 Muut selvitykset Tarpeellisiksi katsottavat muut työolojen selvitykset, kuten ergonomiset tai työhygieeniset (melu, ilman epäpuhtaudet jne.) selvitykset on tehty. 10 Vaarojen selvitys kattaa eri tehtävät Vaarojen selvitys kattaa kaikki erilaiset työtehtävät ja työkohteet, myös harvemmin tehtävät työt sekä häiriö- ja poikkeustilanteet. Vaarojen selvitys tehdään myös muutosten yhteydessä ja uuden työn suunnitteluvaiheessa. 11 Vaarojen selvitys kattaa fyysisen työympäristön Vaarojen selvitys kattaa tärkeimmät fyysisen työympäristön tekijät, kuten mahdolliset tapaturman vaarat, kemialliset ja biologiset tekijät sekä melun, tärinän ja säteilyt. 12 Vaarojen selvitys kattaa TULE kuormitustekijät Vaarojen selvitys kattaa myös tärkeimmät tuki- ja liikuntaelinten (TULE) kuormitustekijät, esimerkiksi käsin tehtävät nostot, yläraajan toistotyön ja näyttöpäätetyön. 13 Vaarojen selvitys kattaa henkiset kuormitustekijät Vaarojen selvitys kattaa myös tärkeimmät henkiset (psykososiaaliset) kuormitustekijät, esimerkiksi väkivallan uhan, epäasiallisen kohtelun sekä muut työn laadulliset ja määrälliset kuormitustekijät. Muistiinpanoja

10 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 10 Vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta 14 Mikä on merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy Kunnossa Korjattavaa Vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta 15 Mikä on 2. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy Kunnossa Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä Korjattavaa Vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta 16 Mikä on 3. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä Kunnossa Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä Korjattavaa

11 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 11 Työntekijöiden opetus ja ohjaus Kunnossa Korjattavaa 17 Perehdytys työpaikan yleisiin työsuojeluasioihin Työntekijöiden perehdyttämiseksi työpaikan työsuojeluasioihin on toimiva menettelytapa. Heille selvitetään ainakin työterveyshuolto työpaikan / yhteisen työpaikan vaara- ja kuormitustekijät turvallisuusohjeet sekä toiminta hätätilanteissa ja ensiavun tarpeessa työntekijän vastuu omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta työntekijän velvollisuus ilmoittaa vioista, puutteista ja vaaratilanteista työntekijän velvollisuus kohdella toisia asiallisesti. Perehdytys on annettava kunkin työntekijän ymmärtämällä kielellä. 18 Opetus ja ohjeet työhön Kaikki työntekijät, tarvittaessa myös ns. vuokratyöntekijät, opastetaan työhönsä ja varmistetaan että he osaavat turvalliset ja terveelliset työtavat ennen itsenäistä työskentelyä. Opastusta annetaan tarvittaessa tehtävien muuttuessa ja pitkän poissaolon jälkeen. Opastus kattaa esimerkiksi työasennot ja työpisteen ergonomisen säätämisen työvälineiden, turvallisuuslaitteiden ja henkilösuojainten käytön vaaranarvioinnissa todetut erityiset vaarat, esim. häiriö- ja uhkatilanteet ja vaarallisten aineiden käsittely myös harvemmin toistuvat tehtävät, esim. puhdistus-, huoltoja korjaustyöt. Opetus ja ohjeet on annettava kunkin työntekijän ymmärtämällä kielellä. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain pätevä työntekijä. Muistiinpanoja

12 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 12 Esimiesten ja organisaation toiminta Kunnossa Korjattavaa 19 Esimiesten toimintaedellytykset työsuojeluasioissa Esimiehillä on asianmukaiset toimintaedellytykset hoitaa työnantajan edustajina lain vaatimia työsuojelutehtäviä. tietävät työturvallisuuslain velvoitteet on riittävästi asiantuntemusta (koulutus, kokemus) on riittävästi työaikaa ja resursseja hoitaa lain velvoitteet. 20 Esimiesten valvontatehtävät Esimiesten tehtäviin kuuluu käytännössä työympäristön jatkuva valvonta ja vaaraa aiheuttaviin epäkohtiin puuttuminen työtapojen turvallisuuden jatkuva valvonta ja vaarallisiin työtapoihin puuttuminen työyhteisön vuorovaikutuksen jatkuva seuraaminen ja esimerkiksi epäasialliseen käytökseen puuttuminen. 21 Kunnossapito Työpaikan rakennukset, piha-alueet sekä koneet ja laitteet pidetään turvallisessa kunnossa. Esimerkiksi ilmanvaihto- ja sähkölaitteet huolletaan asianmukaisesti ulkoalueiden liukkaudentorjunta on riittävä myös ongelmakeleillä ajoneuvot, kuljetus ja nostovälineet sekä tuotantokoneet huolletaan asianmukaisesti tarvittavat määräaikaistarkastukset tehdään määräysten mukaisesti. kunnossapito tarkastaa riittävän usein turvalaitteiden toiminnan. 22 Suunnittelu ja hankinnat Terveys- ja turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon työtilojen ja menetelmien suunnittelussa työn suunnittelussa ja mitoituksessa työvälineiden, koneiden, tarvikkeiden, materiaalien ja kemiallisten aineiden hankinnoissa Muistiinpanoja

13 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 13 Omat työsuojelutarkastukset ja työoloja koskevat aloite- ja ilmoitusmenettelyt Kunnossa Korjattavaa 23 Työpaikan omat työsuojelutarkastukset Työympäristöä ja työtapoja seurataan toistuvasti sisäisillä tarkastuksilla, havainnointikierroksilla tai mittauksilla. Havaitut puutteet korjataan. 24 Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut Työyhteisön vuorovaikutusta (tilaa) seurataan toistuvasti esimerkiksi henkilöstökyselyjen avulla tai esimies- alaiskeskusteluissa (kehityskeskusteluissa). Ilmi tulleisiin ongelmiin puututaan ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan. 25 Työntekijöiden ilmoitus- ja aloitemenettelyt Työpaikalla on toimiva menettely työntekijöiden työoloihin liittyvien ongelmien ja vaaratilanteiden (läheltäpiti-tilanteiden) ilmoituksille sekä parannusehdotuksille. menettely on kaikkien tiedossa ja ilmoittamista aktivoidaan ilmoitukset ja aloitteet tutkitaan ja niiden johdosta tehdään tarvittaessa toimenpiteitä ilmoituksen/aloitteen tekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle annetaan palaute, mihin toimenpiteisiin ilmoitus mahdollisesti johtaa. 26 Työtapaturmien ja terveyshaittojen tutkinta Kaikki poissaoloon johtaneet työtapaturmat tutkitaan ja havaitut puutteet korjataan. Ammattitauteihin ja työperäisiin sairauksiin johtaneet olosuhteet selvitetään ja korjataan. Muistiinpanoja

14 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 14 LIITE 1: Vaara- ja kuormitustekijöiden tarkistuslista Tarkistuslistaa voi käyttää apuna kohdissa kysyttyjen vaaratekijöiden valinnassa. Ota huomioon kaikki työtehtävät, joissa vaara voi esiintyä. Rastita sen mukaan missä tehtävässä vaara on suurin. Huomio vaaran vakavuus, ei niinkään tapaturman tai sairauden todennäköisyyttä. Todennäköisyyteen vaikuttaa miten hyvin vaara on hallinnassa. Työpaikan vaara- ja kuormitustekijät Työn fyysiset kuormitustekijät 1) näyttöpääte-ergonomia 2) käsin tehtävät nostot tai siirrot (rasitusvammat, tapaturmat) 3 toistotyö; samana alle puolen minuutin välein toistuva yläraajan liike (ei näyttöpäätetyö) 4) työpisteen mitoitus; työasento, mahdollisuus vaihdella sitä, tuki kädelle / keholle 5) työväline-ergonomia; käden asento, otteen saaminen, voiman tarve, tärinä, lämpö 6) työn muu fyysinen kuormittavuus tai raskaus Työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät 7) henkinen työkuormitus, työskentely suorituskyvyn äärirajoilla 8) väkivalta ja sen uhka 9) epäasiallinen kohtelu työpaikalla 10) tehtävä- ja vastuualueiden epäselvyys 11) työntekijän opetus ja ohjaus turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin 12) työntekijän kuuleminen ja tiedonkulku omaa työtä koskevassa asiassa 13) tuen ja avun saaminen esimieheltä Fysikaaliset työympäristötekijät 14) melu, jatkuva melu, iskumelu 15) lämpöolosuhteet, lämpötila, ilman liike, kosteus 16) valaistus, yleis- ja kohdevalaistus 17) tärinä, käsiin kohdistuva, kehoon kohdistuva 18) säteilyt, ionisoiva, UV, laser Kemialliset ja biologiset työympäristötekijät 19) ilman epäpuhtaudet, pölyt, homeet, kaasut, huurut 20) ihon kautta altistuminen kemikaaleille 21) kemikaalipakkaukset, putkistot, varastot 22) käyttöturvallisuustiedotteet 23) tartuntatautien vaarat Tapaturmavaarat 24) ensiapu- ja pelastusvalmius 25) työpaikan järjestys ja siisteys; kulkutiet, poistumistiet 26) liukkaudentorjunta; ulkoalueilla, sisällä 27) kulkuteiden ja työtasojen rakenne, portaat, luiskat, kaiteet, aukkosuojat (putoamissuojaus) 28) tilapäiset kulkutiet ja työtasot, telineet, työpukit, tikkaat 29) paloturvallisuus, palokuorma, tulityöt, sähkölaitteet, hälytysjärjestelmät, sammutusvälineet 30) koneiden ja laitteiden kunto, hallinta- ja suojalaitteet, merkinnät 31) sisäinen liikenne, ajoneuvot, trukit, kuljetusreitit, liikennesuunnitelma 32) lastaus- ja purkupaikat 33) nostotyöt, nosturit, nostoapuvälineet, tarkastukset 34) henkilönostimet 35) ajaminen yleisessä liikenteessä, ajo- ja lepoajat Muu tekijä (mikä?) 36) 1) Vähäinen vaara = Vaaratekijää ei ole työpaikalla tai se voi aiheuttaa vain vähäisiä terveyshaittoja 2) Kohtalainen vaara = Voi aiheuttaa lieviä vammoja tai sairauksia jossain työtehtävässä (1-30 pv sairasloma) 3) Vakava vaara = Voi aiheuttaa vakavia vammoja tai sairauksia (yli 30 pv sairausloma), pysyvän vamman tai hengen menetyksen jossain työtehtävässä

15 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 15 Halmeri Auditin kysymysten tulkintaohjeita Kysymys 1. Työnantajan on järjestettävä työntekijöille edellytykset valtuutetun valintaan, kun työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Valittu valtuutettu on vapautettava työsuojelutehtävien hoitoon alan sopimusten tai vähintään 4 tunnin ajaksi neljän peräkkäisen viikon aikana. Kysymys 2. Valtuutetuilla on oikeus asianmukaiseen koulutukseen. Koulutustarvetta ja -järjestelyjä on käsiteltävä yhteistoiminnassa kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Sisällöistä voi olla tarkennuksia työehtosopimuksissa ja koulutussopimuksissa. Työpaikan tai toimialan erityispiirteistä voi johtua erikoiskoulutusvaatimuksia. Esimerkiksi työsuojelun peruskurssi ja tarvittaessa jatkokurssit ovat sopivia koulutuksia. Työsuojelupäällikön tulee tuntea työsuojelusäännökset, työpaikan olosuhteet ja hänellä on oltava kykyä hoitaa työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. Suositeltavaa on käydä esim. työsuojelupäällikkökurssi, päällikön perustietokurssi tai työsuojelun perus/jatkokurssi. Kysymys 3. Työnantajalla on oltava kirjallinen työsuojelun toimintaohjelma, ja toimintaohjelmaan pohjautuvia tavoitteita on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Ohjelma on johdon tahdon ilmaus, jossa johto sitoutuu nivomaan turvallisuuden osaksi liiketoimintaa ja asettaa toiminnan päämäärät ja yleiset periaatteet sekä vastuut organisaation eri tasoille. Johdon on sitouduttava vähintään lakisääteiseen turvallisuustasoon ja jatkuvaan parantamiseen. Kysymys 4. Työntekijöiden nähtävillä on oltava mm. ilmoitus työterveyshuollosta, työterveyshuollon työpaikkaselvitys, ilmoitus tapaturmavakuutuksen hoitavasta vakuutusyhtiöstä, työsuojelupäällikön ja valittujen työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot, työvuoroluettelo, ensiapuohjeet, ensiapukoulutettujen nimet, ohjeet toiminnasta onnettomuustilanteessa, työsuojeluviranomaisten yhteystiedot ja työpaikalla sovellettava työlainsäädäntö. Työnantajan on tiedotettava ajoissa työturvallisuuteen vaikuttavista asioista, selvityksistä ja suunnitelmista. Työpaikkakokoukset ovat hyvä tiedotustapa. Kysymys 5. Työterveyshuolto antaa tarvittaessa ohjeet ensiapuvalmiudesta. Riittävä ensiapuvalmius on yleensä oltava vähintään 5 % paikalla olevasta henkilökunnasta. Ensiapuvälineiden on oltava ajan tasalla ja helposti saatavilla. Työpaikan nimi ja täydellinen hälytyspuhelinnumero on hyvä olla oikeissa paikoissa näkyvillä avun hälyttämistä varten. Kysymys 6. Työpaikalla on oltava työaikakirjanpito, josta selviää jokaisen henkilön tekemät kaikki työtunnit ja erikseen lisä-, yli-, ja sunnuntaityötunnit sekä hätätyöt. On oltava työvuoroluettelo, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymisajat ja lepoajat, ellei alan työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Kysymys 7. Työnantajan on selvitettävä työn vaarat. Hyvän vaarojen selvitysprosessin ensimmäinen vaihe on strategisten työturvallisuus- ja terveysriskien selvitys käyttäen työpaikan parasta asiantuntemusta. Johdon tehtävänä on sen perusteella määrittää tavoitteet ja hallinnan periaatteet pahimmille riskeille. Se antaa hyvän pohjan kaikkien töiden vaarojen selvitykselle, joka on hyvä tehdä tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vaarojen selvityksistä on annettava tiedot työntekijöille ja niitä on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Selvityksillä ei ole määrämuotoa, mutta yleensä niiden on oltava dokumentoituja. Tämä kohta merkitään kunnossa, kun työpaikalla on käynnistetty vaarojen selvitysprosessi, vaikka se ei ole valmis eikä sisällöltään täytä kaikkia vaatimuksia. Jos työpaikalla ei ole edes aloitettu selvitystä ja arviointia, merkitään Korjattavaa sekä tähän kohtaan, että kohtiin

16 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 16 Kysymys 8. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on oltava ja se on päivitettävä, kun olosuhteet olennaisesti muuttuvat. Työpaikkaselvitys ja vaarojen selvitys on edullista laatia koordinoidusti eri ammattilaisten asiantuntemusta hyödyntäen ja päällekkäistä työtä välttäen. Kysymys 9. Erityisiä työolojen selvityksiä tarvitaan etenkin, jos työpaikalla on oireilua tai tarkastuksella tulee esille epäily terveysvaaroista, joita on vaikea todentaa tai poistaa ilman tarkempia selvityksiä. Selvityksen tarve voi koskea myös psykososiaalista (henkistä) kuormitusta. Työnantajan on myös selvitettävä kuormitustekijät saatuaan tiedon työntekijän mahdollisesta kuormittumisesta terveyttä vaarantavalla tavalla. Kysymys 10. Vaarojen selvityksen on katettava työpaikan erityyppiset tehtävät, kuten toimistotyöt, tuotantotyöt, kuljetustyöt, huoltotyöt, siivoustyöt. Tarvittaessa sen on katettava myös ulkopuoliselta ostetut (ulkoistetut) tehtävät, joita tehdään työpaikan omissa tiloissa. Samoin on katettava oman henkilökunnan tehtävät kiinteän työpaikan ulkopuolella. Kysymykset Fyysisen työympäristön, TULE -kuormitustekijöiden ja henkisten kuormitustekijöiden osalta selvityksen on otettava huomioon alalle tyypilliset tekijät ja työpaikan erityispiirteet. Kattavuus edellyttää siten myös sattuneiden vaaratilanteiden, tapaturmien ja ammattitautien ottamista huomioon, minkä tulisi ilmetä selvityksestä. TULE- ja henkiset tekijät voivat tulla riittävästi selvitettyä työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, kun se on osa vaarojen selvitystä. Selvityksen kattavuus on kyseenalainen, jos selkeä työpaikalla oleva vaara- tai kuormitustekijä on selvityksessä jätetty huomiotta tahi arvioitu mitättömäksi ilman erityisiä perusteita. Riittävä peruste voi olla esim. asian oleminen erityisen hyvin hallinnassa. Kysymykset Kohdissa kysytään työpaikan merkittävimpiä vaara- ja kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Vaaran merkittävyyttä arvioitaessa otetaan tässä huomioon mahdollisen terveyshaitan vakavuus, ei niinkään sen todennäköisyyttä. Merkittävimpiä ovat tekijät, jotka voisivat aiheuttaa hengenvaarallisen tai pysyvän vamman tai sairauden, jos hallintatoimenpiteet syystä tai toisesta eivät käytännössä ole riittävät tai ne jossain tilanteessa pettävät. Voit käyttää tarvittaessa apuna liitteenä olevaa vaarojen tarkistuslistaa. Kysymyksillä selvitetään ovatko työpaikan keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät lain edellyttämällä tavalla hallinnassa. Se edellyttää asioiden todentamista itse työkohteissa, eli käydään kyseisissä työpisteissä tarkastamassa asioiden hallinta. Vaatimukset vaarojen hallinnalle on määritelty työtuvallisuuslaissa ja muissa säädöksissä. Minimivaatimukset työolojen osalta on täytettävä. Hallintakeinoja voivat olla esimerkiksi vaaran poistaminen tai lieventäminen, tekniset suojauskeinot, työjärjestelyt, opastus ja ohjaus, oikeiden työtapojen valvonta, henkilösuojaimet ja suojavaatetus, altistumisen seuranta, ja työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioiminen. Työpisteisiin tutustumisen yhteydessä voi ilmetä esimerkiksi, että työntekijät eivät ole tietoisia vaarasta tai heillä ei ole tietoa miten toimia vaara- tai uhkatilanteessa. Työntekijät eivät kenties käytä tarvittavia suojavarusteita tai ottavat riskejä. Nämä voivat olla osoituksia siitä, että opastus taikka valvonta ei ole riittävää. Tarkastuksella voi myös ilmetä työympäristön puutteita, jotka voivat olla osoitus esimerkiksi työympäristön valvonnan, tarkastustoiminnan tai kunnossapidon puutteista. Tämä tietysti vaikuttaa myös jäljempänä tulevien kysymysten arviointiin.

17 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 17 Kysymys 17. Perehdyttämisvaatimus koskee soveltuvassa laajuudessa sekä omia, että ulkopuolisia työntekijöitä riippumatta työskentelyn pituudesta. Yleensä perehdyttäminen edellyttää asioiden kertomista, pelkkä kehotus lukea asiat intranetistä tms. ei riitä. Perehdytyksessä on kerrottava menettelytavat myös mahdollisissa ongelmatilanteissa, kuten tapaturman tai vaaratilanteen sattuessa, työntekijän havaitessa epäasiallista kohtelua tai terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Suositeltavaa on käyttää kirjallista perehdytyksen tarkistuslistaa tms. johon perehdytettävä myös kuittaa asiat nimikirjoituksellaan. Monikielisessä työpaikassa riittävä perehdytys on annettava kunkin työntekijän ymmärtämällä kielellä. Kysymys 18. Työnopastuksen on oltava sitä perusteellisempi mitä vaarallisempi työ on ja mitä vähemmän työntekijä sitä tuntee. Opastuksen perillemeno on hyvä varmistaa kuittauksella ja valvonnalla erityisesti itsenäisen työskentelyn alkuvaiheessa. Nuorten opetukseen ja ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Monikielisessä työpaikassa kunkin on saatava tarpeellinen opastus sekä työ- ja käyttöohjeet ymmärtämällään kielellä. Työnopastuksen ja perehdytyksen menettelytavat on käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Vaarallisissa töissä opastuksen tulee perustua kirjallisiin työohjeisiin tai tarkistuslistoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaspalvelutehtävät, joissa on väkivallan uhka, työ tapaturmavaaraa aiheuttavilla koneilla, vaaraa aiheuttavat huolto-, puhdistus- ja korjaustyöt, rakennusten purkutyöt, korkea työskentely, säiliössä työskentely, trukin kuljettaminen, henkilönostot ja muut vaativat nostot sekä kemiallisia ja biologisia vaaroja aiheuttavat työt, tulityöt, tilapäiset sähköasennukset, sekä työskentely tiellä ja kadulla. Joitakin töitä varten on olemassa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden vaatimia koulutuksia/pätevyyskortteja, esim. tulityökortti, joita voi suositella. Erityistä vaaraa aiheuttavia töitä saa tehdä vain riittävän koulutuksen saanut pätevä työntekijä. Kysymys 19. Esimiesten työsuojelutehtävät ja -vastuut on määriteltävä riittävän tarkasti, on oltava mm. tiedossa keiden turvallisesta työskentelystä kukin esimies on vastuussa. Työnantajan on perehdytettävä ja opastettava myös esimiehet tehtäviensä vaatimalla tavalla, ja opastuksen perillemeno on varmistettava. Suositeltavaa on, että tehtävät on määritelty kirjallisesti ja että työsuojelutietämys on kartoitettu ja laadittu tarvittaessa koulutussuunnitelma. Esimiehillä on oltava riittävät valtuudet ja resurssit pitää työolot lain edellyttämässä kunnossa. Kysymys 20. Valvonnan on oltava sitä tehokkaampaa, mitä vaarallisempaa työ on ja mitä heikommin työntekijä sen hallitsee. Nuorten työskentelyä on valvottava erityisen hyvin. Muutos- ja poikkeustilanteet vaativat yleensä tavallista tehokkaampaa valvontaa. On valvottava myös perehdytyksen ja opastuksen toteutumista. Valvontaan kuuluu välitön puuttuminen havaittuihin epäkohtiin. Esimiehen on estettävä vaaraa aiheuttava työskentely, esimerkiksi suojavarusteiden käyttämättä jättäminen. On myös puututtava työympäristössä havaittaviin vaaroihin, kuten kulkuteiden epäjärjestykseen ja puutteellisiin suojavarusteisiin. Samoin on puututtava työyhteisössä havaittaviin terveyttä vaarantaviin ongelmiin, kuten liialliseen kuormittumiseen ja epäasialliseen käytökseen. Esimiehen on reagoitava työntekijöiden tekemiin ilmoituksiin ja aloitteisiin. Hänen on tiedotettava omalle esimiehelleen puutteista, joiden korjaamiseen omat toimivaltuudet eivät riitä. Kysymys 21. Kunnossapidolta edellytetään ripeyttä vaaraa aiheuttavien olosuhteiden korjaamisessa. Valmistajan antamia huolto-ohjeita on noudatettava. Vikojen ilmoittamiseksi on oltava toimiva menettely. Kaikki työvälineet on tarkastettava ainakin vuosittain, joidenkin laitteiden tarkastukset on tehtävä useammin. Suositeltavaa on järjestelmällinen ennakkohuolto, jonka ennakoivat tarkastukset kattavat myös turvalaitteet ja kulkutiet.

18 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 18 Kysymys 22. Työsuojeluun vaikuttavat muutokset ja hankinnat on suunniteltava yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Suunnittelun yhteydessä on tehtävä vaarojen selvitys. Suunnittelijoilla on oltava riittävä asiantuntemus myös suunnittelukohteen työturvallisuusvaatimuksista. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta. Kysymys 23. Sisäisillä työsuojelutarkastuksilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi työsuojeluorganisaation tekemiä tarkastuksia. Ne täydentävät esimiesten tekemää jatkuvaa tarkkailua. Kaikki työvälineet on tarkastettava ainakin vuosittain jonkun toimesta työpaikalla. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu perehtyä työympäristöön ja työyhteisön tilaan, jota voi toteuttaa myös tarkastusluontoisesti. Standardoitujen tarkistuslistojen ja havaintomenetelmien (esimerkiksi Elmeri -menetelmät ja TR-mittari) käyttö yleensä parantaa tarkastusten tuloksellisuutta. Kysymys 24. Työyhteisön tilan seuranta on velvoite. Hyviä menettelyjä ovat esimerkiksi säännölliset kehityskeskustelut, työpaikkakokoukset sekä henkilöstökyselyt, joiden tuloksia käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa. Kysymys 25. Työntekijöiden ilmoituksia varten on oltava selkeä menettely, joka kerrotaan perehdytyksen yhteydessä. Ilmoitusmenettelyn tulee koskea myös esimerkiksi väkivallan uhkatilanteita ja henkisiä kuormitustilanteita. Yleensä ilmoitusten kirjaaminen on tarpeen, muuten niitä on vaikea mm. ottaa huomioon vaarojen selvityksessä. Esimerkiksi teollisissa työpaikoissa kirjattujen vaaratilanneilmoitusten runsaus liittyy yleensä pieneen tapaturmien määrään. Se voi olla siten merkki pikemmin hyvästä turvallisuuskulttuurista kuin työpaikan vaarallisuudesta. Keskisuurilla ja suurilla työpaikoilla tehokas ilmoitusmenettely edellyttää yleensä asianmukaista kaikkien koko henkilöstön käytössä olevaa tietoverkossa olevaa tietojärjestelmää ja toimenpiteitä ilmoitusaktiivisuuden kannustamiseksi. Kysymys 26. Kaikki työtapaturmat on tutkittava riittävällä tarkkuudella niiden torjunnan kehittämiseksi. Ne ilmoitetaan myös vakuutusyhtiölle. Vakavaan henkilövahinkoon johtaneet on ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaiselle. Työntekijöille on perehdytyksen yhteydessä selvitettävä, miten menetellä työtapaturman sattuessa. Sattuneista työtapaturmista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä on hyvä tiedottaa henkilöstölle. Liite 1. Liitteen luettelon voi käyttää työpaikan vakavimpien vaarojen tunnistamiseen (kysymykset 14 16), elleivät ne aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella tiedossa. Luettelon käytössä on huomioitava, että arvioidaan vain mahdollisen terveyshaitan vakavuutta, ei sen todennäköisyyttä. Tarkoituksena on seuloa vakavimmat terveyden vaarat ja varmistua, että ne ovat lain edellyttämällä tavalla hallinnassa. Terveyden vaarojen hallinnan tasosta riippuu paljolti miten todennäköisiä terveyshaitat ovat. Esimerkiksi kova melu työpaikalla on vakava riski (3). Kuulovammojen todennäköisyys on kuitenkin pieni, jos työntekijät käyttävät asianmukaisesti kuulonsuojaimia. Jotkin listan seikat eivät sinällään ole vaaroja. Tällaisia ovat esimerkiksi opetus ja ohjaus, käyttöturvallisuustiedotteet ja ensiapuvalmius. Puuttuessaan tai ollessaan puutteelliset ne voivat kuitenkin aiheuttaa välillisesti vaaraa. Esimerkiksi puuttuva tieto kemikaalin vaaroista ja suojautumisesta voi johtaa vaaralliseen altistumiseen aineen käsittelyssä. Tekijät, jotka eivät koske työpaikkaa (esim. ei ole henkilönostimia), rastitaan kohtaan 1 (vähäinen vaara).

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 1

CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 1 Turvallisuusjohtaminen 25.2.2013 Juhani Kuronen, juhani.kuronen@lut.fi puh. 040 71 82 536 huone 4450, vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 14-1515 CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi

Lisätiedot

Halmeri tarkastuksen ohje

Halmeri tarkastuksen ohje Halmeri tarkastuksen ohje Tarkistuslistan läpikäynti Tarkastuslista käydään läpi haastatellen työpaikan edustajia. Tarkastajan tehtävänä on määrittää ovatko kysytyt asiat kriteerien mukaisessa kunnossa

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Jarmo Vorne, erityisasiantuntija Työturvallisuusopashankkeen toteutus Opashanke toteutettiin 2014-2015 Lähtöaineistona käytettiin olemassa olevaa tutkimus- ja työsuojelutietoa

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus 1 Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Kaupunginhallitus 13.11.2017 2 LOIMAAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimintaohjelman tavoitteet Taustaa Loimaa kaupungin työsuojelutoiminta tukee

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1 Hyvinvointia työstä Esimerkki 1 Työsuojelun yhteistoiminta Jarmo Vorne Jaana Luomanen Yhteistoiminnan ydin Johtaminen päätöksenteko, tavoitteet Yhteistoiminta suunnittelu, koordinointi, tiedonvälitys Työn

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 (7) Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma sisältää toimintasuunnitelman työsuojelun kehittämiseksi. 1. Yrityksen Yrityksen nimi tiedot Osoite Puhelin Vastuuhenkilö Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot