Työtuloksen synnyn kaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työtuloksen synnyn kaava"

Transkriptio

1 Sosiaalinen hyvinvointi yhteisön voimavarana Miten rakennan yhteisöllisyyttä? Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, HUMAK, Keski-Suomen opisto ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Jyväskylän aikuisopisto, Auditorio Oivallus, Viitaniementie 1 A, Jyväskylä Mitkä tekijät vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin ja miten niitä voidaan mitata? KTT, finanssineuvos Veli-Matti Lehtonen Valtiovarainministeriö

2 Työtuloksen synnyn kaava MOTIVAATIO (työtyytyväisyys) ONNISTUMISEN x x KYVYT MAHDOLLISUU- = TYÖ- DET TULOS arvot ja asenteet, sitoutuminen, työn sisältö ja haastavuus, valtuuttaminen, kehittymisen mahdollisuudet, henkilön saama palaute, kannustava palkinta osaaminen, hiljainen tieto, fyysinen työkunto, psyykkinen työkunto, sosiaalinen työkunto töiden organisointi ja prosessointi, tavoitteiden asetanta, työilmapiiri, työtoverituki, työvälineet, laadukas johtaminen Veli-Matti Lehtonen

3 Tuloksellinen ja asiakaspalvelukeskeinen työkulttuuri tarvitaan toimivia organisaatiokokonaisuuksia ja -rakenteita, joissa johtamis- ja palveluprosessit toimivat hyvin ja vaikuttavasti tarvitaan verkostoitumista ja kumppanuuksia asiakasorganisaatioiden ja muiden, myös sektorin ulkopuolisten, organisaatioiden kanssa yhdessä tekeminen niin organisaatio- kuin yksilötasollakin nousee kestävän tuloksellisuustyön yhdeksi keskeiseksi kulmapilariksi Veli-Matti Lehtonen

4 Se, mitä organisaatio henkilöstövoimavaroilla ja muilla tuotannontekijöillä saa aikaan, riippuu henkilöstön erilaisista osaamisista ja niiden yhdistämisestä, motivaatiosta työkyvystä siitä, miten henkilöstövoimavarat on yhdistetty muihin tuotannontekijöihin, kuten esim. tieto- ja informaatioteknologiaan Osaamispääoman kasvattamiseen liittyy tiedon ja tietämyksen jako ja yhdistäminen ( älyllinen ristiinpölytys ). Tuloksena ei ole yksittäisten henkilöiden osaamisten summa vaan paljon enemmän, mikä näkyy koko organisaation oppimisena. Veli-Matti Lehtonen

5 Työelämän laatu ja motivaatio Työelämän laatu ilmenee henkilöstön motivaationa terveytenä sitoutumisena työyhteisöön ja sen tavoitteisiin eli kyse on myös organisaation työkulttuurista hyvinä asiakastuloksina Motivaatio- ja työtyytyväisyyden taso riippuu yksilötasolla siitä mitkä valmiudet henkilöllä on selviytyä työstään (osaamisesta) miten valmis henkilö on antamaan työpanoksensa työnantajalle Motivaatiotasoon voidaan vaikuttaa mm. laadukkaalla johtamisella tehtävien oikealla organisoinnilla tarjoamalla henkilölle monipuolisia ja haastavia tehtäviä oikeudenmukaisella ja kannustavalla palkinnalla työnteon itsenäisyydellä ja työn sisällön haastavuudella Veli-Matti Lehtonen

6 Innovaatiotavoitteinen ja henkilöstön osallistumiseen perustuva toimintatapa luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on vähän jännittyneisyyttä ja ristiriitoja johdon ja henkilöstön sekä henkilöstön keskinäisissä suhteissa moniäänisyys yhteiseksi tekeminen ylimmän johdon aito läsnäolo avoin vuoropuhelu henkilöstön kanssa avoin tiedonvälitys (muutos hyväksytään parhaiten, kun tiedetään tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi) kohtalainen varmuus työpaikan säilyttämisestä esim. työpanosta vähentävien palvelu- ja tuotantoprosessien uudistustoimenpiteiden jälkeen. Veli-Matti Lehtonen

7 Taloudellisuus Talo-udellisuus T6 Henkilöstöprosessit johtamisen keskiössä organisaation tuloksellisessa toiminnassa Kohdentaminen Hankinta Osaamisen johtaminen Tuottavuus Tuottavuuden johtaminen Henkilöstövoimavarat Hyvin - voinnin johtaminen Suorituksen johtaminen Palkitseminen Vaikuttavuus Asiakasvaikuttavuus Veli-Matti Lehtonen

8 Konkreettisia esimerkkejä johtamistoimenpiteiden vaikutuksista henkilöstön tuloksellisuuteen Muutetaan HRM toimenpiteet ja niiden seuraukset kustannuksiksi tuloksellisuudeksi (asiakkaat/sidosryhmät) osaamiseksi työhyvinvoinniksi Kiinnitetään huomiota tehtyyn työaikaan, ei säännölliseen teoreettiseen työaikaan (vrt. tuottavuusmittarit) vaikutukset henkilöstöpanoksiin (htv) nettotuotot (nettosäästöt), euroa Henkilöstöinvestointien tuottoaste = X 100 investoinnit, euroa Lasketaan eri toimenpiteiden tuotot ja kustannukset loppuun (vrt. pitemmän ajan vaikutukset) Tieto päätöksenteon perustana Veli-Matti Lehtonen

9 Yhteisöllinen/sosiaalinen näkökulma KeTu-indeksissä Paino KeTu indeksi Yhteensä 1,00 Asiakastyytyväisyys (ulkoinen) (1-5 indeksi*100) 0,20 Johtajuusindeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,10 Osaamisen johtamisen indeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,10 Työhyvinvointi-indeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,05 Koulutusinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,10 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Työterveysinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Työyhteisön kehittämisinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Sairauspoissaolot, tpv/htv (suhteessa valtioon) 0,10 100=minimi, 80=alakvartiili, 60=mediaani, 40=yläkvartiili, 20=maksimi Lähtövaihtuvuus, % (suhteessa valtioon) 0,05 100=minimi, 80=alakvartiili, 60=mediaani, 40=yläkvartiili, 20=maksimi Eläkkeelle siirtymisikä, vuotta (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Sosiaalisen median käyttöaste (0-100 %) 0,05 Toteuma-aste: (0=ei, 20=alhainen, 40, 60, 80, 100=erittäin suuri) Inovaatiot, jotka liittyen yhteisöllisyyteen/sosiaalisuuteen 0,10 Toteuma-aste: (0=ei, 20=alhainen, 40, 60, 80, 100=erittäin suuri) Veli-Matti Lehtonen

10 Säännöllisen vuosityöajan jakaantuminen eri tekijöihin ja tehty vuosityöaika valtiolla vuonna % a. Koulutus (0,7%) 80 % vuosiloma (12,5%) 60 % 99,3 lapsen syntymä ja hoito (0,6%) sairaus ja tapaturmat (3,7%) 40 % 20 % 86,8 86,2 82,5 81,9 56,9 muut palkalliset vapaat (0,6%) motivaatio- yms. tekijöistä johtuvat "työajan menetykset" (25%) A. Tehty vuosityöaika 0 % 1henkilötyövuoden tekemiseen tarvittava henkilölukumäärä: 1,01 1,15 1,16 1,21 1,22 1,76 Veli-Matti Lehtonen

11 Työtyytyväisyyden määräytymisen päätekijät VMBaro: 1 Johtaminen 2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3 Palkkaus 4 Kehittämisen tuki 5 Työilmapiiri ja yhteistyö 6 Työolot 7 Tiedon kulku 8 Työnantajakuva Yhteensä Veli-Matti Lehtonen

12 Valtion budjettitalouden henkilöstön työtyytyväisyys vuosina Vastausasteikko: 1 = erittäin tyytymätön; 2 = tyytymätön; 3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen; 4 = tyytyväinen; 5 = erittäin tyytyväinen Johtaminen 3,35 3,39 3,36 3,30 3, Esimiehen antama tuki työnteossa ja sen edellytysten luonnissa 3,57 3,59 3,57 3,51 3, Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,13 3,16 3,15 3,07 3,04 Esimiehen palaute työtuloksista, ammatinhallinnasta ja kehittymisestä 3,30 3,26 3,22 3,18 3, Oikeudenmukainen kohtelu esimiehen taholta 3,62 3,53 3,50 3,44 3, Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,01 2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,63 3,67 3,65 3,64 3, Tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys 3,45 3,51 3,49 3,48 3, Työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön 3,77 3,82 3,79 3,80 3, Työn haastavuus 3,83 3,84 3,81 3,82 3, Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo 3,49 3,50 3,49 3,46 3,43 3 Palkkaus 2,80 2,87 2,77 2,67 2, Palkkauksen perusteiden selkeys ja ymmärrettävyys 2,99 3,08 2,97 2,85 2, Palkkauksen suhde työn asettamaan vaativuuteen 2,75 2,83 2,71 2,59 2, Palkkauksen muuttuminen työsuorituksen muutoksen myötä2,67 2,75 2,69 2,61 2, Palkkauksen oikeudenmukaisuus 2,77 2,82 2,72 2,63 2,66 4 Kehittymisen tuki 3,14 3,26 3,22 3,21 3, Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä 3,11 3,13 3,11 3,05 3, Työpaikkakoulutusmahd. ja muut osaamisen kehittämistoimenp. 3,29 3,39 3,32 3,37 3, Tulos-/kehityskeskust. toimivuus osaamisen kehittämisessä2,94 Veli-Matti Lehtonen

13 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,70 3,69 3,68 3,62 3, Sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri työyhteisössä 3,54 3,55 3,53 3,47 3, Oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden taholta 3,86 3,87 3,85 3,81 3, Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä 3,61 3,61 3,58 3,53 3, Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä 3,78 3,74 3,76 3,64 3,60 6 Työolot 3,54 3,53 3,51 3,50 3, Mahdollisuudet yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä 3,74 3,68 3,63 3,63 3, Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa 3,51 3,47 3,48 3,42 3, Jaksaminen ja energisyys 3,35 3,37 3,37 3,32 3, Työtilat ja työvälineet 3,55 3,63 3,57 3,65 3,67 7 Tiedon kulku 3,00 3,12 3,07 3,04 3, Sisäinen viestintä ja tiedonkulku työyhteisössä 3,08 3,21 3,15 3,12 3, Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 2,93 3,03 2,98 2,95 2,91 8 Työnantajakuva 3,18 3,20 3,18 3,14 3, Työpaikan maine hyvänä työnantajana 3,37 3,39 3,33 3,31 3, Arvojen selkeys ja ymmärrettävyys 3,25 3,27 3,28 3,24 3, Arvojen toteutuminenn käytännössä 2,94 2,93 2,94 2,87 2,87 Y Yhteensä 3,33 3,37 3,33 3,29 3,29 9 Halukkuus henkilökiertoon 1,57 1,59 1,57 1,58 1,58 10 Aikomus vaihtaa työpaikkaa siihen tyytymättömyyden vuoksi 1,82 1,83 1,82 1,79 1,80 Nykyisen työpaikkasi suositteluhalukkuus ystävällesi A1.1(1=kyllä, 2=ei) 1,31 Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua B2.1työssä (1=täysin eri mieltä... 5=täysin samaa mieltä) 3,18 C3.1Oma arvio työhyvinvoinnista kouluasteikolla ,55 JO Johtajuusindeksi 3,25 3,30 3,26 3,21 3,19 OS Osaamisen johtamisindeksi 3,40 3,53 3,50 3,50 3,48 Veli-Matti Lehtonen TY Työolojen johtamisindeksi 3,58 3,62 3,60 3,56 3,54

14 Työtyytyväisyysindeksi yht. (1-5) Osaamistason vaikutus työtyytyväisyyteen 1) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,9 4,6 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0 2,7 2, Osaamistaso 1) Osaamistasoindeksi = (0,5 * koulutustasoindeksi) + (0,35 * (sisäinen työkokemus, vuotta / 2,1)) + (0,15 * (ulkopuolinen työkokemus, vuotta / 1,8)) Veli-Matti Lehtonen

15 Sairauspoissaolot tpv/htv Esimiehen tuen merkitys sairauspoissaolojen hallinnassa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 23,8 22,0 20,2 18,3 16,5 14,7 12,9 11,0 9,2 5,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Työtyytyväisyys esimiehen tukeen työhön liittyvissä kysymyksissä ja työnteon edellytysten luonnissa (1-5) Veli-Matti Lehtonen

16 Lähtövaihtuvuus, % Työtyytyväisyys Vaihtuvuus Korvaamiskustannukset Työtyytyväisyyden yhteys lähtövaihtuvuuteen 300 hengen organisaatio Työtyyty- Lähtövaih- Korvaamisväisyys tuvuus kustannuk- (1-5) % henkeä set, euroa 3,5 1, ,0 6, ,5 10, hengen organisaatio ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Työtyytyväisyys yht. (1-5) Työtyyty- Lähtövaih- Korvaamisväisyys tuvuus kustannuk- (1-5) % henkeä set, euroa 3,5 1, ,0 6, ,5 10, Veli-Matti Lehtonen

17 Sisäinen vaihtuvuus, % Työtyytyväisyyden yhteys sisäiseen vaihtuvuuteen Työtyytyväisyyden yhteys sisäiseen vaihtuvuuteen 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Työtyytyväisyys yhteensä (1-5) Veli-Matti Lehtonen

18 Työtyyytyväisyys yht. (1-5) Suorituspalkkauksen yhteys työtyytyväisyyteen 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3, Suorituksen perusteella palkankorotuksen saaneet, % Veli-Matti Lehtonen

19 Työtyytyväisyys johtamiseen (1-5) Johtaminen/johtamistyytyväisyys 4,00 Suoritusjohtamisen yhteys johtamistyötyytyväisyyteen Johtamistyötyytyväisyyteen suoraviivaisessa riippuvuussuhteessa olevien muuttujien selitysosuudet, % 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Suoritusjohtamisindeksi 46 Suoritusjohtamisindeksi = ((kirjallisten tulostavoitteiden omaavien henkilöiden Muut %- osuus) + (osaamiskartoituksen omaavien %-osuus)+ (kirjallisten kehittymis-suunnitelmien tekijät omaavien %-osuus) + ( kehityskeskusteluja käyneiden %-osuus))/4 Veli-Matti Lehtonen Henkilöstö koulutus säännöll. työajasta, % Tavoitteiden asettelu HTP:n tunnusluvuille Vuosi

20 Työtyytyväisyysindeksi yhteensä (1-5) Työtyytyväisyyden selittäjät Koulutuskustannusten yhteys työtyytyväisyyteen 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2, Koulutuskustannukset kiintein hinnoin, euroa/htv Veli-Matti Lehtonen

21 Henkilöstötyötyytyväisyydeltään hyvän organisaation tunnuspiirteitä verrattuna alhaisen työtyytyväisyyden omaavaan organisaatioon (henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut) vähemmän sairauspoissaoloja tapaturmavakuutusmaksut alhaisemmat alhaisemmat työterveyshuollon kustannukset investoidaan enemmän koulutukseen investoidaan enemmän henkilöstön kehittämiseen ja työkykyyn tehdään vähemmän ylitöitä parempi ulkoinen asiakastyytyväisyys Veli-Matti Lehtonen

22 Työtyytyväisyystietojen hyväksikäyttöprosessi organisaatiossa Organisaation strategiat, ml. henkilöstöstrategia sekä toiminnalliset ja henkilöstöstrategiset tavoitteet Työtyytyväisyysindeksit ja muut tunnusluvut (oma organisaatio > yksiköt > muut luokitukset); vertailutiedot muista organisaatioista Tietojen analysointi (taso, kehitys, vertailu) ja muut tekijät Koko henkilöstön kattavien purkutilaisuuksien toteutus sekä kehittämis-/parantamiskohteista päättäminen Seuranta ja mittaaminen Toimenpiteiden tehostaminen Työyhteisön yhteisöllisyys ja oppiminen Parantamisen toimenpidesuunnitelman tekeminen ja tekemisen aikataulutus, vastuutus ja resurssointi Tavoitteiden asetanta (numeerisia, seurattavia) Toimenpiteiden toteutus (hyvät tapausesimerkit) Veli-Matti Lehtonen

23 Organisaation johto ja esimiestehtävissä olevien vaikutustavat henkilöstön työtyytyväisyyteen toimimalla aidosti läsnäollen esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä (edestä johtaminen), laadukkaalla suorituksen johtamisella, jossa henkilöille asetetaan selkeät ja ymmärrettävät odotukset ja tulostavoitteet auttamalla ja tukemalla henkilöitä työnteossa sekä varmistamalla organisaation ja sen henkilöstön osaamisen sekä taloudelliset ja muut ulkoiset resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi, huolehtimalla siitä, että työtehtävät ovat mielekkäitä ja haastavia ja oikein organisoituja sekä käytettävissä oleviin henkilöresursseihin nähden oikein mitoitettuja, luomalla organisaatiokulttuurin, jossa töiden toteuttamiseen liittyy päätöksentekovapaus ja innovatiivisuuteen kannustava, innostava ja läsnäoleva johtamisen työilmapiiri, jossa niin johto, esimiehet kuin henkilöstö ottavat vastuuta, motivoimalla henkilöstöä em. hyvällä johtamisella ja siihen saumattomasti liittyvällä kannustavalla palkinnalla (palkintaan liittyvät rahallisen palkkauksen lisäksi myös muut raha-arvoltaan pienet hyvään tulokseen, esimerkilliseen toimintaan työyhteisön jäsenenä, innovatiivisuuteen yms. liittyvät pienet monimuotoiset palkitsemiset) investoimalla ja muuten panostamalla niin yksilö- kuin organisaatiotason yhteisen osaamisen ylläpitoon ja parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin (ura- ja tehtäväkehitys, työssäoppiminen, mentorointi, mestari-kisälli-työskentely, jatko-, täydennys- ja tilannekohtainen koulutus, verkottuminen, työnohjaus, coaching, henkilökierto ja muu osaamista edistävä liikkuvuus sekä osaamisen jako, yhdistäminen ja kasvattaminen organisaatiossa) sekä huolehtimalla monimuotoisesti ja yksilökeskeisesti henkilöstön psyykkisestä ja fyysisestä työkyvystä. Veli-Matti Lehtonen

24 Sairauspoissaolojen määrä valtion budjettitaloudessa vuonna 2009 vuoden 2010 virastorakenteella Sairauspoissaoloja 9,9 työpäivää/henkilötyövuosi naisilla sairauspoissaoloja 3 tpv/htv enemmän kuin miehillä 1-3 työpäivän sairauspoissaoloja poissaolotapauksista 75 % Sairauspäivinä mitaten sairauspoissaolotyöpäivistä 1-3 työpäivän poissaoloja 27 % 4-10 työpäivän poissaoloja 25 % työpäivän poissaoloja 25 % yli 45 työpäivän poissaoloja 22 % Terveysprosentti 38 (virastojen terveysprosenttien keskiarvo) Lähde: oissaoloja.pdf Veli-Matti Lehtonen

25 Sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset valtion budjettitaloudessa vuonna 2009 vuoden 2010 virastorakenteella Sairaustyöpäivä maksaa työnantajalle euroa Sairauspoissaolojen vuoksi menetetään vuositasolla henkilötyövuotta hinta työvoimakustannuksina 176 milj. euroa (4 % työvoimakustannuksista) hinta kokonaiskustannuksina 257 milj. euroa Vaativimmissa tehtävissä on huomattavasti vähemmän sairauspoissaoja kuin alimpien vaativuustason tehtävissä Veli-Matti Lehtonen

26 Sairauspoissaolojen haittavaikutuksia sairauspoissaolot maksavat työnantajalle euroa/tpv (työvoimakustannukset) vaikuttaa taloudellisuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat asiakastuloksiin ja muuhun tuloksellisuuteen lisäävät työssäolijoiden ylitöiden tekoa vaikuttavat muiden työyhteisön jäsenten hyvinvointiin ja työstressiin ja aiheuttavat työtyytymättömyyttä, sairauspoissaoloja ja työpaikan vaihdoksia pitkät sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyttä (VK: jos 45 vuotias e/kk ansaitseva henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin työkyvyttömyden kustanukset ennen eläkeikää ovat euroa) Veli-Matti Lehtonen

27 Yhdestä sairauspäivästä työnantajalle kohdistuvat kustannukset ja tuottavuuden menetykset vuonna 2009 valtion kokoaikaisen henkilön keskiansiotason mukaan määriteltynä (arvio) Sairauspäivän Tuottavuu- Sijaisen palk- Kokonaiskustankustannus den menetys kaamisen työ- nus, e/työpäivä e/työpäivä e/työpäivä voimakustannus netto Sairausajan kesto Brutto 1 Netto 2 itse 3 muut 4 e/työpäivä 5 minimi maksimi A B C D E B+C+D B+E+D 1-10 arkipäivää yli 10 arkip.enintään 90 virkavapauspäivää virkavapauspäivää yli 180 virkavapauspäivää Työnantajalle aiheutuva yhden kokoaikaisesti työskentelevän henkilön työpäivän brutttotyövoimakustannuskustannus. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista (=sivukuluprosentti) 58,9 % ja työvoimakustannusten osuus palkasta 125,2 % (sarake A) 12 Työnantajalle aiheutuva työpäivän bruttotyövoimakustannus sairausajan kestäessä virkavapauspäivää, jolloin palkasta maksetaan 75 % (sarake A) 13 Työnantajalle aiheutuva työpäivän bruttotyövoimakustannus sairausajan kestäessä yli 180 virkavapauspäivää, jolloin palkasta maksetaan 60 % (sarake A) 2 Yli 10 arkipäivää kestäneen sairaupäivän kustannuksia alentavana on otettu huomioon KELAn työnantajalle maksama sairauspäiväraha (arvioitu 25 %:iksi) 3 Arviotu tuottavuuden menetys työpäivältä, kun henkilö on sairaana (=henkilön tehdyn työajan päiväpalkka) 4 Arvioitu muiden työntekijöiden tuottavuuden aleneminen, kun he paikkaavat sairaana olevan työpanosta (=20 % tehdyn työajan päiväpalkasta, jonka päälle on lisätty 58,9 % sivukuluja) 5 Jos henkilön sairausloman ajaksi on otettu sijainen, kustannus on arvioitu 80 % sairaana olevan työpäivän työvoimakustannuksista (palkka pienempi, koska työpanos ei ole sama) Veli-Matti Lehtonen

28 Sairastavuuden merkitys erikokoisissa organisaatioissa 50 hengen organisaatio 100 hengen organisaatio Sairauspoissaoloja Menetyksiä Sairauspoissaoloja Menetyksiä työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työvuosi työvuosia työvuosi työvuosia hengen organisaatio 800 hengen organisaatio Sairauspoissaoloja Menetyksiä Sairauspoissaoloja Menetyksiä työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työvuosi työvuosia työvuosi työvuosia Veli-Matti Lehtonen

29 Sairausaika säännöllisestä työajasta, % Ylityöt Sairauspoissaolot Poissaolokustannukset Ylitöiden teon vaikutus sairauspoissaolpoihin 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Ylityökorvaukset palkkasummasta, % 300 hengen organisaatio Ylityökorva- Sairausaika Sairausukset palk- % sään- Työpäivää/ ajan kuskasum- nöllisestä henkilötyö- tannukset 2) masta, % työajasta 1) vuosi 1) 0,0 3,3 8, ,5 3,7 9, ,0 4,0 10, ,5 4,3 11, ,0 4,7 11, ,0 5,3 13, ,0 6,0 15, ,0 6,6 16, ) Säänöllisenä työaikana on laskelmissa 253 työpäivää/vuosi 2) Sairauspäivän kustannuksena on käytetty 300 euroa Veli-Matti Lehtonen

30 Sairauspoissaolojen suorat vaikutukset eri kokoisissa organisaatioissa henkilötyövuosina ja työvoimakustannuksina (peruste vuoden 2009 keskimääräiset poissaolot, 8,6 tpv/htv) Sairauspoissaolojen (8,6 tpv/htv) Organisaation suorat vaikutukset (menetykset) koko, henkilö- henkilötyö- työvoimakustatyövuotta vuosina nuksina, euroa 100 3, , , , , , ) ) Koko valtion budjettitalous vuoden 2010 alun virastorakenteella Koko valtio v. 2009: Sairauspoissaoloja tpv (=2 901 htv * 252 tpv/htv), (jos sairauspoissaolo maksaa esim. 300 e/tpv) = euroa/vuosi Veli-Matti Lehtonen

31 Terveysprosentin (tpv/htv) vaihtelua virastoissa selittävät keskeisimmät tekijät Mitä enemmän on määräaikaisia sitä korkeampi on terveysprosentti Mitä enemmän virastossa on naisia, sitä alhaisempi on terveysprosentti Mitä iäkkäämpää henkilöstö on sitä korkeampi on terveysprosentti Veli-Matti Lehtonen

32 Sairauspoissaolojen (tpv/htv) vaihtelua virastoissa selittävät keskeisimmät tekijät Mitä työtyytyväisempää (erityisesti työtyytyväisyys esimiehen tukeen työnteossa ja sen edellytysten luonnissa) henkilöstö on sitä vähemmän on sairauspoissaoloja Mitä korkeampi koulutustaso (osaaminen) on sitä vähemmän sairauspoissaoloja Henkilöstön keski-ikä ei selitä sairauspoissaolojen vaihtelua kun tarkastelussa ovat mukana muut sairauspoissaolotekijät Veli-Matti Lehtonen

33 Keinoja ja toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi Esimiehet tukevat yksilökeskeisesti alaisiaan heidän työssään ja luovat johtamistoimenpitein henkilöstön työlle sisäiset ja ulkoiset menestymisen edellytykset. Organisaatiossa huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on heidän tehtäviensä mukainen, mieluummin laaja-alainen osaaminen Huolehditaan siitä, että virastossa kunkin henkilön tehtävät ovat merkityksellisiä ja haastavia ja henkilöillä on tulostavoitteidensa puitteissa mahdollista päättää itse töidensä tekotavasta ja innovatiivisesta kehittämisestä Henkilöt kohdennetaan oikein tehtäviin heidän ammattitaitoaan ja työkykyään vastaavasti ja huolehditaan henkilöresurssien ja viraston tehtävien oikeasta suhteesta. Viraston henkilöstöjohdon ja työhyvinvoinnista vastaavien asiantuntijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja informaation vaihtoa työterveyspalvelujen tuottajien kanssa tulee parantaa ja keskittyä sairauksien hoidon ohella entistä enemmän ennakoivaan työterveystyöhön. Veli-Matti Lehtonen

34 Lähtövaihtuvuus, % Lähtövaihtuvuuden yhteys työn tuottavuuteen ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Työn tuottavuuden muutos, % Veli-Matti Lehtonen

35 SYIDEN JA SEURAUSTEN KETJU Henkilöstösuunnittelun puuttuminen, hallitsemattomat virkavapaudet, työelämän joustot, muut virkavapaudet Työtehtävien/resurssien epäsuhta Sairauspoissaolojen lisääntyminen Osaamisvajeet Ylitöiden suuri määrä/kasvu Työtyytymättömyys Lähtövaihtuvuuden kasvu Työvoimakustannusten nousu Tuottavuuden/asiakasvaikuttavuuden lasku Veli-Matti Lehtonen

36 SYIDEN JA SEURAUSTEN KETJU Henkilöstön kehittämispanostukset Osaamistason nousu Työtyytyväisyyden parantuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Vaihtuvuuden lasku Työvoimakustannusten lasku Tuottavuuden/asiakasvaikuttavuuden paraneminen Veli-Matti Lehtonen

37 Kirjallisuutta/viitteitä liittyen henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen VM: Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa (2005) Miten strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan ja henkilöstösuunnittelun avulla toteutetaan liike- ja toimintastrategioita tukevaa henkilöstöjohtamista 4Haaste/96504.pdf VM: Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa II (2007) Henkilöstötunnusluvut strategisen muutoksen ohjaajina ja todentajina 9Haaste/852114_nettiin.pdf VM:Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa III (2008) Valtioyhteisön henkilöstöstrateginen ohjaus) 7Haaste/haasteena.pdf Veli-Matti Lehtonen: Henkilöstöjohtamisen tehostaminen valtionhallinnossa henkilöstötilinpäätösinformaation avulla Veli-Matti Lehtonen. Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen, Valtiovarainministeriö, Marraskuu M/VMBaro_opas_2010.pdf Veli-Matti Lehtonen: Miten hallita sairauspoissaoloja? spoissaoloja.pdf Inhimillisten voimavarojen johtamishanke Kestävän tuottavuuden ja innovaatiojohtamisen hankkeet Veli-Matti Lehtonen

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron version vaihto- ja esittelytilaisuus 9.2.2009 Valtiovarainministeriö, henkilöstöäosasto, Mariankatu 9 A Veli-Matti Lehtonen Työtyytyväisyyden määräytymisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 01.04.2010 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012

Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012 Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012 Tilanneanalyysi ja kehitysehdotukset perustuen työtyytyväisyystutkimuksiin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin perustuva analyysi

Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin perustuva analyysi Valtiokonsernin organisaatioiden toimintakulttuurin ja henkilöstön valmiudet tulokselliselle ja uudistuvalle toimintatavalle sekä työurien jatkamiselle Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Sisäisen toimivuuden perusulottuvuudet Palvelutyytyväisyys Sisäinen toimivuus Työelämän laatu

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen Suorituksen johtaminen Vaasan yliopisto Kevät 2010 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@hse.fi 3/28/2010 Juhani Kauhanen 1 Suorituksen johtaminen Esityksen tavoitteet: - määritellä asiantuntijuus - kuvata esimieheltä

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla Kymenlaakson kauppakamari Satu Huber 14.11.2012. LähiTapiola Eläkeyhtiö/Satu Huber 14.11.

Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla Kymenlaakson kauppakamari Satu Huber 14.11.2012. LähiTapiola Eläkeyhtiö/Satu Huber 14.11. Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla Kymenlaakson kauppakamari Satu Huber 14.11.2012 14.11.2012 1 Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla 1. Työhyvinvoinnin taustatekijät 2. Yhteiseen hyvään tarvitaan kaikkien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa?

Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa? Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa? Video Työkaarimallin taustat Työuria on saatava pitenemään alusta, keskeltä ja lopusta Työmarkkinajärjestöjen raamisopimus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Perheystävällisyyden alkukartoitus

Perheystävällisyyden alkukartoitus Perheystävällisyyden alkukartoitus 1. Taustatiedot Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia pohjana työpaikan perheystävällisyyden alkukartoituksen tekemiselle ja ohjata kehittämissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ

HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ VITAL-seminaari II Otaniemi 15.5.2006 HYVINVOINTI VIRTUAALITYÖSSÄ Niina Kokko TKK, BIT tutkimuskeskus Esityksen sisältö 1. Vaikuttaako virtuaalisuus työhyvinvointiin? 2. Kuinka stressaantuneinta virtuaalisen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot