Työtuloksen synnyn kaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työtuloksen synnyn kaava"

Transkriptio

1 Sosiaalinen hyvinvointi yhteisön voimavarana Miten rakennan yhteisöllisyyttä? Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, HUMAK, Keski-Suomen opisto ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Jyväskylän aikuisopisto, Auditorio Oivallus, Viitaniementie 1 A, Jyväskylä Mitkä tekijät vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin ja miten niitä voidaan mitata? KTT, finanssineuvos Veli-Matti Lehtonen Valtiovarainministeriö

2 Työtuloksen synnyn kaava MOTIVAATIO (työtyytyväisyys) ONNISTUMISEN x x KYVYT MAHDOLLISUU- = TYÖ- DET TULOS arvot ja asenteet, sitoutuminen, työn sisältö ja haastavuus, valtuuttaminen, kehittymisen mahdollisuudet, henkilön saama palaute, kannustava palkinta osaaminen, hiljainen tieto, fyysinen työkunto, psyykkinen työkunto, sosiaalinen työkunto töiden organisointi ja prosessointi, tavoitteiden asetanta, työilmapiiri, työtoverituki, työvälineet, laadukas johtaminen Veli-Matti Lehtonen

3 Tuloksellinen ja asiakaspalvelukeskeinen työkulttuuri tarvitaan toimivia organisaatiokokonaisuuksia ja -rakenteita, joissa johtamis- ja palveluprosessit toimivat hyvin ja vaikuttavasti tarvitaan verkostoitumista ja kumppanuuksia asiakasorganisaatioiden ja muiden, myös sektorin ulkopuolisten, organisaatioiden kanssa yhdessä tekeminen niin organisaatio- kuin yksilötasollakin nousee kestävän tuloksellisuustyön yhdeksi keskeiseksi kulmapilariksi Veli-Matti Lehtonen

4 Se, mitä organisaatio henkilöstövoimavaroilla ja muilla tuotannontekijöillä saa aikaan, riippuu henkilöstön erilaisista osaamisista ja niiden yhdistämisestä, motivaatiosta työkyvystä siitä, miten henkilöstövoimavarat on yhdistetty muihin tuotannontekijöihin, kuten esim. tieto- ja informaatioteknologiaan Osaamispääoman kasvattamiseen liittyy tiedon ja tietämyksen jako ja yhdistäminen ( älyllinen ristiinpölytys ). Tuloksena ei ole yksittäisten henkilöiden osaamisten summa vaan paljon enemmän, mikä näkyy koko organisaation oppimisena. Veli-Matti Lehtonen

5 Työelämän laatu ja motivaatio Työelämän laatu ilmenee henkilöstön motivaationa terveytenä sitoutumisena työyhteisöön ja sen tavoitteisiin eli kyse on myös organisaation työkulttuurista hyvinä asiakastuloksina Motivaatio- ja työtyytyväisyyden taso riippuu yksilötasolla siitä mitkä valmiudet henkilöllä on selviytyä työstään (osaamisesta) miten valmis henkilö on antamaan työpanoksensa työnantajalle Motivaatiotasoon voidaan vaikuttaa mm. laadukkaalla johtamisella tehtävien oikealla organisoinnilla tarjoamalla henkilölle monipuolisia ja haastavia tehtäviä oikeudenmukaisella ja kannustavalla palkinnalla työnteon itsenäisyydellä ja työn sisällön haastavuudella Veli-Matti Lehtonen

6 Innovaatiotavoitteinen ja henkilöstön osallistumiseen perustuva toimintatapa luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on vähän jännittyneisyyttä ja ristiriitoja johdon ja henkilöstön sekä henkilöstön keskinäisissä suhteissa moniäänisyys yhteiseksi tekeminen ylimmän johdon aito läsnäolo avoin vuoropuhelu henkilöstön kanssa avoin tiedonvälitys (muutos hyväksytään parhaiten, kun tiedetään tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi) kohtalainen varmuus työpaikan säilyttämisestä esim. työpanosta vähentävien palvelu- ja tuotantoprosessien uudistustoimenpiteiden jälkeen. Veli-Matti Lehtonen

7 Taloudellisuus Talo-udellisuus T6 Henkilöstöprosessit johtamisen keskiössä organisaation tuloksellisessa toiminnassa Kohdentaminen Hankinta Osaamisen johtaminen Tuottavuus Tuottavuuden johtaminen Henkilöstövoimavarat Hyvin - voinnin johtaminen Suorituksen johtaminen Palkitseminen Vaikuttavuus Asiakasvaikuttavuus Veli-Matti Lehtonen

8 Konkreettisia esimerkkejä johtamistoimenpiteiden vaikutuksista henkilöstön tuloksellisuuteen Muutetaan HRM toimenpiteet ja niiden seuraukset kustannuksiksi tuloksellisuudeksi (asiakkaat/sidosryhmät) osaamiseksi työhyvinvoinniksi Kiinnitetään huomiota tehtyyn työaikaan, ei säännölliseen teoreettiseen työaikaan (vrt. tuottavuusmittarit) vaikutukset henkilöstöpanoksiin (htv) nettotuotot (nettosäästöt), euroa Henkilöstöinvestointien tuottoaste = X 100 investoinnit, euroa Lasketaan eri toimenpiteiden tuotot ja kustannukset loppuun (vrt. pitemmän ajan vaikutukset) Tieto päätöksenteon perustana Veli-Matti Lehtonen

9 Yhteisöllinen/sosiaalinen näkökulma KeTu-indeksissä Paino KeTu indeksi Yhteensä 1,00 Asiakastyytyväisyys (ulkoinen) (1-5 indeksi*100) 0,20 Johtajuusindeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,10 Osaamisen johtamisen indeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,10 Työhyvinvointi-indeksi (VMBaro-indeksi *20) 0,05 Koulutusinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,10 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Työterveysinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Työyhteisön kehittämisinvestoinnit, e/htv (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Sairauspoissaolot, tpv/htv (suhteessa valtioon) 0,10 100=minimi, 80=alakvartiili, 60=mediaani, 40=yläkvartiili, 20=maksimi Lähtövaihtuvuus, % (suhteessa valtioon) 0,05 100=minimi, 80=alakvartiili, 60=mediaani, 40=yläkvartiili, 20=maksimi Eläkkeelle siirtymisikä, vuotta (suhteessa valtioon) 0,05 20=minimi, 40=alakvartiili, 60=mediaani, 80=yläkvartiili, 100=maksimi Sosiaalisen median käyttöaste (0-100 %) 0,05 Toteuma-aste: (0=ei, 20=alhainen, 40, 60, 80, 100=erittäin suuri) Inovaatiot, jotka liittyen yhteisöllisyyteen/sosiaalisuuteen 0,10 Toteuma-aste: (0=ei, 20=alhainen, 40, 60, 80, 100=erittäin suuri) Veli-Matti Lehtonen

10 Säännöllisen vuosityöajan jakaantuminen eri tekijöihin ja tehty vuosityöaika valtiolla vuonna % a. Koulutus (0,7%) 80 % vuosiloma (12,5%) 60 % 99,3 lapsen syntymä ja hoito (0,6%) sairaus ja tapaturmat (3,7%) 40 % 20 % 86,8 86,2 82,5 81,9 56,9 muut palkalliset vapaat (0,6%) motivaatio- yms. tekijöistä johtuvat "työajan menetykset" (25%) A. Tehty vuosityöaika 0 % 1henkilötyövuoden tekemiseen tarvittava henkilölukumäärä: 1,01 1,15 1,16 1,21 1,22 1,76 Veli-Matti Lehtonen

11 Työtyytyväisyyden määräytymisen päätekijät VMBaro: 1 Johtaminen 2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3 Palkkaus 4 Kehittämisen tuki 5 Työilmapiiri ja yhteistyö 6 Työolot 7 Tiedon kulku 8 Työnantajakuva Yhteensä Veli-Matti Lehtonen

12 Valtion budjettitalouden henkilöstön työtyytyväisyys vuosina Vastausasteikko: 1 = erittäin tyytymätön; 2 = tyytymätön; 3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen; 4 = tyytyväinen; 5 = erittäin tyytyväinen Johtaminen 3,35 3,39 3,36 3,30 3, Esimiehen antama tuki työnteossa ja sen edellytysten luonnissa 3,57 3,59 3,57 3,51 3, Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,13 3,16 3,15 3,07 3,04 Esimiehen palaute työtuloksista, ammatinhallinnasta ja kehittymisestä 3,30 3,26 3,22 3,18 3, Oikeudenmukainen kohtelu esimiehen taholta 3,62 3,53 3,50 3,44 3, Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,01 2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,63 3,67 3,65 3,64 3, Tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys 3,45 3,51 3,49 3,48 3, Työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön 3,77 3,82 3,79 3,80 3, Työn haastavuus 3,83 3,84 3,81 3,82 3, Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo 3,49 3,50 3,49 3,46 3,43 3 Palkkaus 2,80 2,87 2,77 2,67 2, Palkkauksen perusteiden selkeys ja ymmärrettävyys 2,99 3,08 2,97 2,85 2, Palkkauksen suhde työn asettamaan vaativuuteen 2,75 2,83 2,71 2,59 2, Palkkauksen muuttuminen työsuorituksen muutoksen myötä2,67 2,75 2,69 2,61 2, Palkkauksen oikeudenmukaisuus 2,77 2,82 2,72 2,63 2,66 4 Kehittymisen tuki 3,14 3,26 3,22 3,21 3, Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä 3,11 3,13 3,11 3,05 3, Työpaikkakoulutusmahd. ja muut osaamisen kehittämistoimenp. 3,29 3,39 3,32 3,37 3, Tulos-/kehityskeskust. toimivuus osaamisen kehittämisessä2,94 Veli-Matti Lehtonen

13 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,70 3,69 3,68 3,62 3, Sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri työyhteisössä 3,54 3,55 3,53 3,47 3, Oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden taholta 3,86 3,87 3,85 3,81 3, Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä 3,61 3,61 3,58 3,53 3, Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä 3,78 3,74 3,76 3,64 3,60 6 Työolot 3,54 3,53 3,51 3,50 3, Mahdollisuudet yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä 3,74 3,68 3,63 3,63 3, Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa 3,51 3,47 3,48 3,42 3, Jaksaminen ja energisyys 3,35 3,37 3,37 3,32 3, Työtilat ja työvälineet 3,55 3,63 3,57 3,65 3,67 7 Tiedon kulku 3,00 3,12 3,07 3,04 3, Sisäinen viestintä ja tiedonkulku työyhteisössä 3,08 3,21 3,15 3,12 3, Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 2,93 3,03 2,98 2,95 2,91 8 Työnantajakuva 3,18 3,20 3,18 3,14 3, Työpaikan maine hyvänä työnantajana 3,37 3,39 3,33 3,31 3, Arvojen selkeys ja ymmärrettävyys 3,25 3,27 3,28 3,24 3, Arvojen toteutuminenn käytännössä 2,94 2,93 2,94 2,87 2,87 Y Yhteensä 3,33 3,37 3,33 3,29 3,29 9 Halukkuus henkilökiertoon 1,57 1,59 1,57 1,58 1,58 10 Aikomus vaihtaa työpaikkaa siihen tyytymättömyyden vuoksi 1,82 1,83 1,82 1,79 1,80 Nykyisen työpaikkasi suositteluhalukkuus ystävällesi A1.1(1=kyllä, 2=ei) 1,31 Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua B2.1työssä (1=täysin eri mieltä... 5=täysin samaa mieltä) 3,18 C3.1Oma arvio työhyvinvoinnista kouluasteikolla ,55 JO Johtajuusindeksi 3,25 3,30 3,26 3,21 3,19 OS Osaamisen johtamisindeksi 3,40 3,53 3,50 3,50 3,48 Veli-Matti Lehtonen TY Työolojen johtamisindeksi 3,58 3,62 3,60 3,56 3,54

14 Työtyytyväisyysindeksi yht. (1-5) Osaamistason vaikutus työtyytyväisyyteen 1) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,9 4,6 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0 2,7 2, Osaamistaso 1) Osaamistasoindeksi = (0,5 * koulutustasoindeksi) + (0,35 * (sisäinen työkokemus, vuotta / 2,1)) + (0,15 * (ulkopuolinen työkokemus, vuotta / 1,8)) Veli-Matti Lehtonen

15 Sairauspoissaolot tpv/htv Esimiehen tuen merkitys sairauspoissaolojen hallinnassa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 23,8 22,0 20,2 18,3 16,5 14,7 12,9 11,0 9,2 5,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Työtyytyväisyys esimiehen tukeen työhön liittyvissä kysymyksissä ja työnteon edellytysten luonnissa (1-5) Veli-Matti Lehtonen

16 Lähtövaihtuvuus, % Työtyytyväisyys Vaihtuvuus Korvaamiskustannukset Työtyytyväisyyden yhteys lähtövaihtuvuuteen 300 hengen organisaatio Työtyyty- Lähtövaih- Korvaamisväisyys tuvuus kustannuk- (1-5) % henkeä set, euroa 3,5 1, ,0 6, ,5 10, hengen organisaatio ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Työtyytyväisyys yht. (1-5) Työtyyty- Lähtövaih- Korvaamisväisyys tuvuus kustannuk- (1-5) % henkeä set, euroa 3,5 1, ,0 6, ,5 10, Veli-Matti Lehtonen

17 Sisäinen vaihtuvuus, % Työtyytyväisyyden yhteys sisäiseen vaihtuvuuteen Työtyytyväisyyden yhteys sisäiseen vaihtuvuuteen 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Työtyytyväisyys yhteensä (1-5) Veli-Matti Lehtonen

18 Työtyyytyväisyys yht. (1-5) Suorituspalkkauksen yhteys työtyytyväisyyteen 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3, Suorituksen perusteella palkankorotuksen saaneet, % Veli-Matti Lehtonen

19 Työtyytyväisyys johtamiseen (1-5) Johtaminen/johtamistyytyväisyys 4,00 Suoritusjohtamisen yhteys johtamistyötyytyväisyyteen Johtamistyötyytyväisyyteen suoraviivaisessa riippuvuussuhteessa olevien muuttujien selitysosuudet, % 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Suoritusjohtamisindeksi 46 Suoritusjohtamisindeksi = ((kirjallisten tulostavoitteiden omaavien henkilöiden Muut %- osuus) + (osaamiskartoituksen omaavien %-osuus)+ (kirjallisten kehittymis-suunnitelmien tekijät omaavien %-osuus) + ( kehityskeskusteluja käyneiden %-osuus))/4 Veli-Matti Lehtonen Henkilöstö koulutus säännöll. työajasta, % Tavoitteiden asettelu HTP:n tunnusluvuille Vuosi

20 Työtyytyväisyysindeksi yhteensä (1-5) Työtyytyväisyyden selittäjät Koulutuskustannusten yhteys työtyytyväisyyteen 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2, Koulutuskustannukset kiintein hinnoin, euroa/htv Veli-Matti Lehtonen

21 Henkilöstötyötyytyväisyydeltään hyvän organisaation tunnuspiirteitä verrattuna alhaisen työtyytyväisyyden omaavaan organisaatioon (henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut) vähemmän sairauspoissaoloja tapaturmavakuutusmaksut alhaisemmat alhaisemmat työterveyshuollon kustannukset investoidaan enemmän koulutukseen investoidaan enemmän henkilöstön kehittämiseen ja työkykyyn tehdään vähemmän ylitöitä parempi ulkoinen asiakastyytyväisyys Veli-Matti Lehtonen

22 Työtyytyväisyystietojen hyväksikäyttöprosessi organisaatiossa Organisaation strategiat, ml. henkilöstöstrategia sekä toiminnalliset ja henkilöstöstrategiset tavoitteet Työtyytyväisyysindeksit ja muut tunnusluvut (oma organisaatio > yksiköt > muut luokitukset); vertailutiedot muista organisaatioista Tietojen analysointi (taso, kehitys, vertailu) ja muut tekijät Koko henkilöstön kattavien purkutilaisuuksien toteutus sekä kehittämis-/parantamiskohteista päättäminen Seuranta ja mittaaminen Toimenpiteiden tehostaminen Työyhteisön yhteisöllisyys ja oppiminen Parantamisen toimenpidesuunnitelman tekeminen ja tekemisen aikataulutus, vastuutus ja resurssointi Tavoitteiden asetanta (numeerisia, seurattavia) Toimenpiteiden toteutus (hyvät tapausesimerkit) Veli-Matti Lehtonen

23 Organisaation johto ja esimiestehtävissä olevien vaikutustavat henkilöstön työtyytyväisyyteen toimimalla aidosti läsnäollen esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä (edestä johtaminen), laadukkaalla suorituksen johtamisella, jossa henkilöille asetetaan selkeät ja ymmärrettävät odotukset ja tulostavoitteet auttamalla ja tukemalla henkilöitä työnteossa sekä varmistamalla organisaation ja sen henkilöstön osaamisen sekä taloudelliset ja muut ulkoiset resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi, huolehtimalla siitä, että työtehtävät ovat mielekkäitä ja haastavia ja oikein organisoituja sekä käytettävissä oleviin henkilöresursseihin nähden oikein mitoitettuja, luomalla organisaatiokulttuurin, jossa töiden toteuttamiseen liittyy päätöksentekovapaus ja innovatiivisuuteen kannustava, innostava ja läsnäoleva johtamisen työilmapiiri, jossa niin johto, esimiehet kuin henkilöstö ottavat vastuuta, motivoimalla henkilöstöä em. hyvällä johtamisella ja siihen saumattomasti liittyvällä kannustavalla palkinnalla (palkintaan liittyvät rahallisen palkkauksen lisäksi myös muut raha-arvoltaan pienet hyvään tulokseen, esimerkilliseen toimintaan työyhteisön jäsenenä, innovatiivisuuteen yms. liittyvät pienet monimuotoiset palkitsemiset) investoimalla ja muuten panostamalla niin yksilö- kuin organisaatiotason yhteisen osaamisen ylläpitoon ja parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin (ura- ja tehtäväkehitys, työssäoppiminen, mentorointi, mestari-kisälli-työskentely, jatko-, täydennys- ja tilannekohtainen koulutus, verkottuminen, työnohjaus, coaching, henkilökierto ja muu osaamista edistävä liikkuvuus sekä osaamisen jako, yhdistäminen ja kasvattaminen organisaatiossa) sekä huolehtimalla monimuotoisesti ja yksilökeskeisesti henkilöstön psyykkisestä ja fyysisestä työkyvystä. Veli-Matti Lehtonen

24 Sairauspoissaolojen määrä valtion budjettitaloudessa vuonna 2009 vuoden 2010 virastorakenteella Sairauspoissaoloja 9,9 työpäivää/henkilötyövuosi naisilla sairauspoissaoloja 3 tpv/htv enemmän kuin miehillä 1-3 työpäivän sairauspoissaoloja poissaolotapauksista 75 % Sairauspäivinä mitaten sairauspoissaolotyöpäivistä 1-3 työpäivän poissaoloja 27 % 4-10 työpäivän poissaoloja 25 % työpäivän poissaoloja 25 % yli 45 työpäivän poissaoloja 22 % Terveysprosentti 38 (virastojen terveysprosenttien keskiarvo) Lähde: oissaoloja.pdf Veli-Matti Lehtonen

25 Sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset valtion budjettitaloudessa vuonna 2009 vuoden 2010 virastorakenteella Sairaustyöpäivä maksaa työnantajalle euroa Sairauspoissaolojen vuoksi menetetään vuositasolla henkilötyövuotta hinta työvoimakustannuksina 176 milj. euroa (4 % työvoimakustannuksista) hinta kokonaiskustannuksina 257 milj. euroa Vaativimmissa tehtävissä on huomattavasti vähemmän sairauspoissaoja kuin alimpien vaativuustason tehtävissä Veli-Matti Lehtonen

26 Sairauspoissaolojen haittavaikutuksia sairauspoissaolot maksavat työnantajalle euroa/tpv (työvoimakustannukset) vaikuttaa taloudellisuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat asiakastuloksiin ja muuhun tuloksellisuuteen lisäävät työssäolijoiden ylitöiden tekoa vaikuttavat muiden työyhteisön jäsenten hyvinvointiin ja työstressiin ja aiheuttavat työtyytymättömyyttä, sairauspoissaoloja ja työpaikan vaihdoksia pitkät sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyttä (VK: jos 45 vuotias e/kk ansaitseva henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin työkyvyttömyden kustanukset ennen eläkeikää ovat euroa) Veli-Matti Lehtonen

27 Yhdestä sairauspäivästä työnantajalle kohdistuvat kustannukset ja tuottavuuden menetykset vuonna 2009 valtion kokoaikaisen henkilön keskiansiotason mukaan määriteltynä (arvio) Sairauspäivän Tuottavuu- Sijaisen palk- Kokonaiskustankustannus den menetys kaamisen työ- nus, e/työpäivä e/työpäivä e/työpäivä voimakustannus netto Sairausajan kesto Brutto 1 Netto 2 itse 3 muut 4 e/työpäivä 5 minimi maksimi A B C D E B+C+D B+E+D 1-10 arkipäivää yli 10 arkip.enintään 90 virkavapauspäivää virkavapauspäivää yli 180 virkavapauspäivää Työnantajalle aiheutuva yhden kokoaikaisesti työskentelevän henkilön työpäivän brutttotyövoimakustannuskustannus. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista (=sivukuluprosentti) 58,9 % ja työvoimakustannusten osuus palkasta 125,2 % (sarake A) 12 Työnantajalle aiheutuva työpäivän bruttotyövoimakustannus sairausajan kestäessä virkavapauspäivää, jolloin palkasta maksetaan 75 % (sarake A) 13 Työnantajalle aiheutuva työpäivän bruttotyövoimakustannus sairausajan kestäessä yli 180 virkavapauspäivää, jolloin palkasta maksetaan 60 % (sarake A) 2 Yli 10 arkipäivää kestäneen sairaupäivän kustannuksia alentavana on otettu huomioon KELAn työnantajalle maksama sairauspäiväraha (arvioitu 25 %:iksi) 3 Arviotu tuottavuuden menetys työpäivältä, kun henkilö on sairaana (=henkilön tehdyn työajan päiväpalkka) 4 Arvioitu muiden työntekijöiden tuottavuuden aleneminen, kun he paikkaavat sairaana olevan työpanosta (=20 % tehdyn työajan päiväpalkasta, jonka päälle on lisätty 58,9 % sivukuluja) 5 Jos henkilön sairausloman ajaksi on otettu sijainen, kustannus on arvioitu 80 % sairaana olevan työpäivän työvoimakustannuksista (palkka pienempi, koska työpanos ei ole sama) Veli-Matti Lehtonen

28 Sairastavuuden merkitys erikokoisissa organisaatioissa 50 hengen organisaatio 100 hengen organisaatio Sairauspoissaoloja Menetyksiä Sairauspoissaoloja Menetyksiä työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työvuosi työvuosia työvuosi työvuosia hengen organisaatio 800 hengen organisaatio Sairauspoissaoloja Menetyksiä Sairauspoissaoloja Menetyksiä työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työpäivää/henkilö- työpäivää henkilö- kustannuksia työvuosi työvuosia työvuosi työvuosia Veli-Matti Lehtonen

29 Sairausaika säännöllisestä työajasta, % Ylityöt Sairauspoissaolot Poissaolokustannukset Ylitöiden teon vaikutus sairauspoissaolpoihin 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Ylityökorvaukset palkkasummasta, % 300 hengen organisaatio Ylityökorva- Sairausaika Sairausukset palk- % sään- Työpäivää/ ajan kuskasum- nöllisestä henkilötyö- tannukset 2) masta, % työajasta 1) vuosi 1) 0,0 3,3 8, ,5 3,7 9, ,0 4,0 10, ,5 4,3 11, ,0 4,7 11, ,0 5,3 13, ,0 6,0 15, ,0 6,6 16, ) Säänöllisenä työaikana on laskelmissa 253 työpäivää/vuosi 2) Sairauspäivän kustannuksena on käytetty 300 euroa Veli-Matti Lehtonen

30 Sairauspoissaolojen suorat vaikutukset eri kokoisissa organisaatioissa henkilötyövuosina ja työvoimakustannuksina (peruste vuoden 2009 keskimääräiset poissaolot, 8,6 tpv/htv) Sairauspoissaolojen (8,6 tpv/htv) Organisaation suorat vaikutukset (menetykset) koko, henkilö- henkilötyö- työvoimakustatyövuotta vuosina nuksina, euroa 100 3, , , , , , ) ) Koko valtion budjettitalous vuoden 2010 alun virastorakenteella Koko valtio v. 2009: Sairauspoissaoloja tpv (=2 901 htv * 252 tpv/htv), (jos sairauspoissaolo maksaa esim. 300 e/tpv) = euroa/vuosi Veli-Matti Lehtonen

31 Terveysprosentin (tpv/htv) vaihtelua virastoissa selittävät keskeisimmät tekijät Mitä enemmän on määräaikaisia sitä korkeampi on terveysprosentti Mitä enemmän virastossa on naisia, sitä alhaisempi on terveysprosentti Mitä iäkkäämpää henkilöstö on sitä korkeampi on terveysprosentti Veli-Matti Lehtonen

32 Sairauspoissaolojen (tpv/htv) vaihtelua virastoissa selittävät keskeisimmät tekijät Mitä työtyytyväisempää (erityisesti työtyytyväisyys esimiehen tukeen työnteossa ja sen edellytysten luonnissa) henkilöstö on sitä vähemmän on sairauspoissaoloja Mitä korkeampi koulutustaso (osaaminen) on sitä vähemmän sairauspoissaoloja Henkilöstön keski-ikä ei selitä sairauspoissaolojen vaihtelua kun tarkastelussa ovat mukana muut sairauspoissaolotekijät Veli-Matti Lehtonen

33 Keinoja ja toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi Esimiehet tukevat yksilökeskeisesti alaisiaan heidän työssään ja luovat johtamistoimenpitein henkilöstön työlle sisäiset ja ulkoiset menestymisen edellytykset. Organisaatiossa huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on heidän tehtäviensä mukainen, mieluummin laaja-alainen osaaminen Huolehditaan siitä, että virastossa kunkin henkilön tehtävät ovat merkityksellisiä ja haastavia ja henkilöillä on tulostavoitteidensa puitteissa mahdollista päättää itse töidensä tekotavasta ja innovatiivisesta kehittämisestä Henkilöt kohdennetaan oikein tehtäviin heidän ammattitaitoaan ja työkykyään vastaavasti ja huolehditaan henkilöresurssien ja viraston tehtävien oikeasta suhteesta. Viraston henkilöstöjohdon ja työhyvinvoinnista vastaavien asiantuntijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja informaation vaihtoa työterveyspalvelujen tuottajien kanssa tulee parantaa ja keskittyä sairauksien hoidon ohella entistä enemmän ennakoivaan työterveystyöhön. Veli-Matti Lehtonen

34 Lähtövaihtuvuus, % Lähtövaihtuvuuden yhteys työn tuottavuuteen ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Työn tuottavuuden muutos, % Veli-Matti Lehtonen

35 SYIDEN JA SEURAUSTEN KETJU Henkilöstösuunnittelun puuttuminen, hallitsemattomat virkavapaudet, työelämän joustot, muut virkavapaudet Työtehtävien/resurssien epäsuhta Sairauspoissaolojen lisääntyminen Osaamisvajeet Ylitöiden suuri määrä/kasvu Työtyytymättömyys Lähtövaihtuvuuden kasvu Työvoimakustannusten nousu Tuottavuuden/asiakasvaikuttavuuden lasku Veli-Matti Lehtonen

36 SYIDEN JA SEURAUSTEN KETJU Henkilöstön kehittämispanostukset Osaamistason nousu Työtyytyväisyyden parantuminen Sairauspoissaolojen väheneminen Vaihtuvuuden lasku Työvoimakustannusten lasku Tuottavuuden/asiakasvaikuttavuuden paraneminen Veli-Matti Lehtonen

37 Kirjallisuutta/viitteitä liittyen henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen VM: Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa (2005) Miten strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan ja henkilöstösuunnittelun avulla toteutetaan liike- ja toimintastrategioita tukevaa henkilöstöjohtamista 4Haaste/96504.pdf VM: Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa II (2007) Henkilöstötunnusluvut strategisen muutoksen ohjaajina ja todentajina 9Haaste/852114_nettiin.pdf VM:Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa III (2008) Valtioyhteisön henkilöstöstrateginen ohjaus) 7Haaste/haasteena.pdf Veli-Matti Lehtonen: Henkilöstöjohtamisen tehostaminen valtionhallinnossa henkilöstötilinpäätösinformaation avulla Veli-Matti Lehtonen. Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen, Valtiovarainministeriö, Marraskuu M/VMBaro_opas_2010.pdf Veli-Matti Lehtonen: Miten hallita sairauspoissaoloja? spoissaoloja.pdf Inhimillisten voimavarojen johtamishanke Kestävän tuottavuuden ja innovaatiojohtamisen hankkeet Veli-Matti Lehtonen

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012

Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012 Motivoiva johtaminen sekä innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö valtion työpaikkojen tuloksellisuuden perustana vuonna 2012 Tilanneanalyysi ja kehitysehdotukset perustuen työtyytyväisyystutkimuksiin

Lisätiedot

Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin perustuva analyysi

Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin perustuva analyysi Valtiokonsernin organisaatioiden toimintakulttuurin ja henkilöstön valmiudet tulokselliselle ja uudistuvalle toimintatavalle sekä työurien jatkamiselle Vuoden 2010 työtyytyväisyystutkimusten tuloksiin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa. Markku Seuri Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa Markku Seuri 16.3.2016 Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia? Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen Yksittäisessä

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitys vuodesta 2006 alkaen

Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitys vuodesta 2006 alkaen Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitys vuodesta 2006 alkaen Tilanneanalyysi ja kehitysehdotuksia Veli-Matti Lehtonen Maaliskuu 2012 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Työtyytyväisyyden

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Valtion työtyytyväisyys ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti vuonna 2015

Valtion työtyytyväisyys ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti vuonna 2015 Valtion työtyytyväisyys ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti vuonna 2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Veli-Matti Lehtonen Valtio työnantajana 2 Sisältö 1 Valtion budjettitalouden organisaatiot

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Työtyytyväisyys- ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti 2014

Työtyytyväisyys- ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti 2014 Työtyytyväisyys- ja henkilöstövoimavarojen analyysiraportti 2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Veli-Matti Lehtonen Valtio työnantajana 2 Sisältö 1 Valtion budjettitalouden organisaatiot osana

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika KKI päivät 2016, Oulu 16 17.3., Hotelli Lasaretti Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika Guy Ahonen Professori Intangibles Management Finland www.imafi.fi Työeläkkelle

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU Työntekijä Nimike Esimies Keskustelun päivämäärä Kehityskeskusteluun valmistautuminen: - Mitkä ovat tehtävät ja vastuut? - Mitä on aiemmin sovittu? Miten tavoitteet

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö Valtio Expo 20.5.2014 ohjelmapäällikkö Tero Meltti VM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano UM ohjelmajohtaja, Marko

Lisätiedot