FSD2292. EVAn kansallinen asennetutkimus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2292. EVAn kansallinen asennetutkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2292 EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :34: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2292. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) & Yhdyskuntatutkimus: EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 139 B Kyselylomake ruotsiksi 147 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 Aineiston nimi englanniksi: EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2006 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) Yhdyskuntatutkimus Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat arvot; asenteet; globalisaatio; hyvinvointivaltio; identiteetti; integraatio; kansainvälisyys; naisen asema; politiikka; talous; tasa-arvo; työelämä; ulkomaalaiset; vaikuttaminen; verotus; yhteiskunta; ympäristökysymykset; yrittäjyys Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: kulttuuri- ja kansallinen identiteetti; poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: EVA:n kansalliset asennetutkimukset Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) kansallisia asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984 alkaen kahden vuoden välein. Niissä on tutkittu suomalaisten yhteiskunnallisia asenteita ja arvoja sekä käsityksiä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tutkimussarjalla pyritään mittaamaan ja erittelemään kansalaisten kokemuksia yhteiskunnan toimivuudesta ja sen eri sektoreista. Aineistot mahdollistavat kansalaismielipiteen yksityiskohtaisen empiirisen tarkastelun ja muutosten systemaattisen seurannan. Kussakin aineistossa on mukana sekä uusia, kyselyhetkellä ajankohtaiseksi nousseita aihepiirejä että pysyviä teemoja, joita on samoilla kysymyksillä seurattu sarjan aiemmissa tutkimuksissa. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. demokratia, markkinatalous, hyvinvointi, ympäristö, yhteiskunta ja politiikka, Suomen kansainvälinen asema, lama, taloudellinen kasvu, suomalaisten identiteetti ja suomalaisten suhtautuminen tulevaisuuteen. Tutkimukset on toteuttanut EVAn toimeksiannosta pääosin Yhdyskuntatutkimus. Lisätietoja asennetutkimuksista saa EVAn Arvopankista. Tietoarkistoon on arkistoitu myös EVAn tekemiä yritysjohtajien arvoja ja asenteita kartoittavia tutkimuksia (esimerkiksi FSD1091), joissa on käytetty osin samoja kysymyksiä kuin näissä kansallisissa asennetutkimuksissa. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Aluksi vastaajat kertoivat mielipiteensä useista väittämistä, jotka liittyivät mm. työelämään ja työelämän tasa-arvoon, hyvinvointiin, ympäristöasioihin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, päätöksentekoon, politiikkaan, talouteen, globalisaatioon ja vallankäyttöön. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin millä tavalla eri aihealueita tulisi painottaa hallituksen toiminnassa. Aihepiirejä olivat mm. työllisyys, verotus, koulutus, terveydenhuolto, ympäristönsuojelu, sosiaaliturva, aluepolitiikka ja tasa-arvo. Lisäksi tiedusteltiin, onko eri yhteiskunnallisilla vaikuttajilla (kuten ammattiyhdistysliikkeellä, kirkolla, markkinavoimilla, poliisilla, medialla ja kansalaisilla) liian paljon, sopivasti vai liian vähän valtaa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Seuraavien kysymysten aihepiiri oli verotus. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä mm. siitä, onko verotus Suomessa kaiken kaikkiaan liian ankaraa, ovatko suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus ja palvelut hyvä vastine veroille, pitäisikö Suomen kokonaisverotus alentaa EU-maiden keskimääräiselle tasolle, pitäisikö verotuksen painopistettä siirtää työn verottamisesta kuluttamisen verottamiseen ja kokevatko vastaajat oman verotuksensa epäoikeudenmukaiseksi. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien mielipidettä toivottavimmasta, ei-toivottavimmasta ja todennäköisimmästä hallituspohjasta. Heiltä kysyttiin myös, mitä puoluetta tulevan hallituksen pääministerin tulisi edustaa. Lisäksi haluttiin tietää, miten erilaisten arvojen tulisi painottua suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Arvioitavia periaatteita ja arvoja olivat mm. sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo, valmius rohkeisiin uudistuksiin, kilpailun ja yrittämisen vapaus sekä yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista. Mielipiteitä naisten asemasta työelämässä kartoitettiin usealla väittämällä. Vastaajat kertoivat mielipiteensä mm. siitä, tekevätkö naiset yleensä paremmin harkittuja päätöksiä kuin miehet, ovatko naispoliitikot aivan yhtä kovaluonteisia ja laskelmoivia kuin miestoverinsa, mitä mieltä vastaajat ovat kiintiöistä esimerkiksi yritysten hallinnossa ja onko väärin, ettei nainen vieläkään aina saa samasta työstä samaa palkkaa kuin mies. Lopuksi esitettiin kolme kysymystä liittyen EU-jäsenyyteen, euroon ja EU:n laajentumiseen. Taustakysymyksiä olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, koulutus ja toimiala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Yhdyskuntatutkimus Aineiston tuottajat: Elinkeinoelämän valtuuskunta Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 42,7 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 196 muuttujaa ja 1923 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Kyselyn alkuperäisenä kohdejoukkona oli 4500 henkilöä satunnaisesti poimittuna koko maan vuotiaasta väestöstä (pl. Ahvenanmaa). Vastaajat saivat oman äidinkielensä mukaisesti joko suomen- tai ruotsinkielisen lomakkeen. Analyysikelpoisia lomakkeita palautettiin Tutkimusaineisto on sisäiseltä rakenteeltaan edustava. Keskeiset demografiset, sosiaaliset ja alueelliset tekijät vastaavat väestörakennetta verraten tarkoin. Vinoutumaa havaitaan lähinnä ikära- 3

10 1. Aineiston kuvailu kenteessa. Vanhemmat henkilöt ovat olleet jonkin verran innokkaampia vastaajia kuin nuoremmat. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Arter, David & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014). Measuring the Extent of Party Institutionalisation. The Case of a Populist Entrepreneur Party. West European Politics 37(5), doi: / Erola, Marko & Haavisto, Ilkka & Hokkanen, Eveliina & Kauhanen, Antti & Koskinen, Seppo & Malm Lindberg, Henrik & Makkula, Janne & Vihriälä, Vesa (2018) [verkkodokumentti]. Työn uudet ehdot raportti. Miten avaamme työmarkkinoiden umpisolmut? Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta. EVA Raportti. [viitattu ] Haavisto, Ilkka & Kiljunen, Pentti & Nyberg, Martti (2007). Satavuotias kuntotestissä: EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2007 [verkkodokumentti]. Helsinki: Taloustieto. Saatavissa: [viitattu ]. Kilpi, Elina (2008). Prejudice as a response to changes in competitive threat. Finnish attitudes towards immigrants [online]. Working paper number , Department of Sociology, University of Oxford, March / pdf [cited ]. Kilpi-Jakonen, E. (2015). Explaining temporal trends and regional variation in attitudes towards foreign workers: group conflict theory and Finland Research on Finnish Society, 8, Penttilä, Katariina (2017). Ympäristöhuolen muutos ja sukupuolittuneisuus Suomessa Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiologian kandidaatin tutkielma. Savolainen, Riikka (2015). Essays on Empirical Political Economics. Aalto University. Department of Economics. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 171/ Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Haavisto, Ilkka & Kiljunen, Pentti & Nyberg, Martti (2007). Satavuotias kuntotestissä : EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2007 [verkkodokumentti]. Helsinki : Taloustieto. Saatavissa: [viitattu ]. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1923 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1923 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1923 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Mielipide väittämästä: Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä asioita Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä asioita 8

15 Q1_3 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_2] Mielipide väittämästä: Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_3] Mielipide väittämästä: Ikääntyvien työntekijöiden työpanosta aliarvostetaan Suomessa suotta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ikääntyvien työntekijöiden työpanosta aliarvostetaan Suomessa suotta 9

16 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_4] Mielipide väittämästä: Naiset ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-arvoisia Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Naiset ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-arvoisia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_5] Mielipide väittämästä: Taloudellisen hyvinvoinnin kehittäminen vielä nykyistä korkeammalle tasolle lisää henkistä pahoinvointia Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Taloudellisen hyvinvoinnin kehittäminen vielä nykyistä korkeammalle tasolle lisää henkistä pahoinvointia 10

17 Q1_7 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_6] Mielipide väittämästä: Mikäli naiset saisivat päättää enemmän työelämässä, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Mikäli naiset saisivat päättää enemmän työelämässä, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_7] Mielipide väittämästä: On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen 11

18 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_8] Mielipide väittämästä: Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_9] Mielipide väittämästä: Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista 12

19 Q1_11 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_10] Mielipide väittämästä: Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_11] Mielipide väittämästä: Vaikka yksittäinen kansalainen ei voi paljonkaan vaikuttaa maan asioihin, äänestäminen kannattaa aina Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 13

20 2. Muuttujat Vaikka yksittäinen kansalainen ei voi paljonkaan vaikuttaa maan asioihin, äänestäminen kannattaa aina Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_12] Mielipide väittämästä: Olisi hyvä, jos Suomen puoluekenttä kehittyisi kohti kaksipuoluejärjestelmää (kahden johtavan puolueen järjestelmää, esim. porvaripuolue ja vasemmistopuolue ) Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Olisi hyvä, jos Suomen puoluekenttä kehittyisi kohti kaksipuoluejärjestelmää (kahden johtavan puolueen järjestelmää, esim. porvaripuolue ja vasemmistopuolue ) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q1_14 [Q1_13] Mielipide väittämästä: Saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_14] Mielipide väittämästä: Perintöverosta tulisi luopua Suomessa kokonaan Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Perintöverosta tulisi luopua Suomessa kokonaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_15] Mielipide väittämästä: Mikäli maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Mikäli maassamme suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_16] Mielipide väittämästä: On samantekevää mitkä puolueet istuvat kevään eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, asiat/harjoitettava politiikka ei siitä muutu Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? On samantekevää mitkä puolueet istuvat kevään eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, asiat/harjoitettava politiikka ei siitä muutu 16

23 Q1_18 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_17] Mielipide väittämästä: Mikäli työntekijät saisivat osallistua ja vaikuttaa yritysten päätöksentekoon nykyistä enemmän, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Mikäli työntekijät saisivat osallistua ja vaikuttaa yritysten päätöksentekoon nykyistä enemmän, siitä hyötyisi koko yhteiskunta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_18] Mielipide väittämästä: Ulkomaalaisten lisääntyvä työskentely Suomessa toisi maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ulkomaalaisten lisääntyvä työskentely Suomessa toisi maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita 17

24 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_19] Mielipide väittämästä: Suomeen pitäisi rakentaa viidennen lisäksi kuudeskin ydinvoimala Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomeen pitäisi rakentaa viidennen lisäksi kuudeskin ydinvoimala Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_20] Mielipide väittämästä: Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 18

25 Q1_22 Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_21] Mielipide väittämästä: Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_22] Mielipide väittämästä: Tulevaisuudessa maamme eläkejärjestelmät romahtavat eikä edes jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 19

26 2. Muuttujat Tulevaisuudessa maamme eläkejärjestelmät romahtavat eikä edes jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_23] Mielipide väittämästä: Työntekijöiden ja työnantajien edut ovat Suomessa nykyään pitkälti yhteneväiset Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Työntekijöiden ja työnantajien edut ovat Suomessa nykyään pitkälti yhteneväiset Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_24] Mielipide väittämästä: On hyvä asia, että Suomessa porvarilliset puolueet ja vasemmistopuolueet mahtuvat istumaan samassa hallituksessa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 20

27 Q1_25 On hyvä asia, että Suomessa porvarilliset puolueet ja vasemmistopuolueet mahtuvat istumaan samassa hallituksessa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_25] Mielipide väittämästä: Luonnonsuojelun nimissä rajoitetaan taloudellista ja teollista toimintaa liian paljon Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Luonnonsuojelun nimissä rajoitetaan taloudellista ja teollista toimintaa liian paljon Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q1_26] Mielipide väittämästä: Vaikka julkisista palveluista muodostuva turvaverkko on tärkeä, yhteiskunnan hyvinvoinnin moottori ja ylläpitäjä on yksityinen yritystoiminta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vaikka julkisista palveluista muodostuva turvaverkko on tärkeä, yhteiskunnan hyvinvoinnin moottori ja ylläpitäjä on yksityinen yritystoiminta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_27] Mielipide väittämästä: Ennenaikaiselle eläkkeelle pääsee maassamme nykyään aivan liian helposti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ennenaikaiselle eläkkeelle pääsee maassamme nykyään aivan liian helposti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q1_29 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_28] Mielipide väittämästä: Suomen ei tulisi lisätä riippuvuuttaan Venäjän energiasta Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomen ei tulisi lisätä riippuvuuttaan Venäjän energiasta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_29] Mielipide väittämästä: Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan 23

30 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_30] Mielipide väittämästä: Suomen porvaripuolueiden tulisi Ruotsin tapaan liittoutua vaaleissa tiiviiseen yhteistyöhön Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomen porvaripuolueiden tulisi Ruotsin tapaan liittoutua vaaleissa tiiviiseen yhteistyöhön Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_31] Mielipide väittämästä: Ennen ihmiset olivat onnellisempia kuin nykyään Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ennen ihmiset olivat onnellisempia kuin nykyään 24

31 Q1_33 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_32] Mielipide väittämästä: Pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta myös itsensä Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta myös itsensä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_33] Mielipide väittämästä: Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa 25

32 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_34] Mielipide väittämästä: Viiden vuoden kuluttua monet asiat ovat Suomessa paremmin kuin nykyään Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Viiden vuoden kuluttua monet asiat ovat Suomessa paremmin kuin nykyään Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_35] Mielipide väittämästä: Elintaso maassamme on niin korkea, että meillä pitää olla varaa huolehtia nykyistä paremmin vanhuksista, sairaista, vammaisista ja yleensäkin huono-osaisista lähimmäisistämme Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Elintaso maassamme on niin korkea, että meillä pitää olla varaa huolehtia nykyistä paremmin vanhuksista, sairaista, vammaisista ja yleensäkin huono-osaisista lähimmäisistämme 26

33 Q1_37 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_36] Mielipide väittämästä: Suomen tulisi liittyä NATOon Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomen tulisi liittyä NATOon Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_37] Mielipide väittämästä: Asiat maassamme muuttuisivat paremmiksi suhteellisen nopeastikin, mikäli vain oikeat puolueet ja poliitikot pääsisivät valtaan ja päättämään asioista Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Asiat maassamme muuttuisivat paremmiksi suhteellisen nopeastikin, mikäli vain oikeat puolueet ja poliitikot pääsisivät valtaan ja päättämään asioista 27

34 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_38] Mielipide väittämästä: Voittoa tavoittelevat yritykset eivät sovellu julkisten palvelujen tuottajiksi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Voittoa tavoittelevat yritykset eivät sovellu julkisten palvelujen tuottajiksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_39] Mielipide väittämästä: Olen kiinnostunut politiikasta ja seuraan sitä aktiivisesti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Olen kiinnostunut politiikasta ja seuraan sitä aktiivisesti 28

35 Q1_41 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_40] Mielipide väittämästä: Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuutemme kilpailukyvystä Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuutemme kilpailukyvystä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_41] Mielipide väittämästä: Hyvinvointiyhteiskuntaa tulisi kehittää nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 29

36 2. Muuttujat Hyvinvointiyhteiskuntaa tulisi kehittää nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_42] Mielipide väittämästä: Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus väestöryhmien välillä on kasvanut maassamme liian suureksi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus väestöryhmien välillä on kasvanut maassamme liian suureksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q1_44 [Q1_43] Mielipide väittämästä: Suomalainen teollisuus ja elinkeinoelämä toimii nykyisin ympäristöasioissa vastuullisesti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomalainen teollisuus ja elinkeinoelämä toimii nykyisin ympäristöasioissa vastuullisesti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_44] Mielipide väittämästä: Olennaista julkisissa palveluissa ei ole se, kuka ne tuottaa, vaan se että ne ovat kaikkien saatavilla Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Olennaista julkisissa palveluissa ei ole se, kuka ne tuottaa, vaan se että ne ovat kaikkien saatavilla Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_45] Mielipide väittämästä: Suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla ja niin kovan paineen alla, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla ja niin kovan paineen alla, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_46] Mielipide väittämästä: Etujärjestöillä on maassamme aivan liian paljon vaikutusvaltaa popliittiseen päätöksentekoon Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Etujärjestöillä on maassamme aivan liian paljon vaikutusvaltaa popliittiseen päätöksentekoon 32

39 Q1_48 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_47] Mielipide väittämästä: Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_48] Mielipide väittämästä: Naisten vähäinen osuus työelämän johtotehtävissä johtuu hyvin pitkälti siitä, että naiset ovat vähemmän kunnianhimoisia kuin miehet Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Naisten vähäinen osuus työelämän johtotehtävissä johtuu hyvin pitkälti siitä, että naiset ovat vähemmän kunnianhimoisia kuin miehet 33

40 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_49] Mielipide väittämästä: Suomen pitäisi osallistua nykyistä voimakkaammin kansainväliseen verokilpailuun ja alentaa niin palkka-, yrityskuin pääomaverotustakin tuntuvasti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomen pitäisi osallistua nykyistä voimakkaammin kansainväliseen verokilpailuun ja alentaa niin palkka-, yritys- kuin pääomaverotustakin tuntuvasti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_50] Mielipide väittämästä: Kansainvälisen talouden ns. globalisaatiokehitys johtaa hyvinvoinnin maailmanlaajuiseen lisääntymiseen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 34

41 Q1_51 Kansainvälisen talouden ns. globalisaatiokehitys johtaa hyvinvoinnin maailmanlaajuiseen lisääntymiseen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_51] Mielipide väittämästä: Mikäli tuloerojen annettaisiin maassamme nykyisestään kasvaa, taloudellinen toimeliaisuus lisääntyisi voimakkaasti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Mikäli tuloerojen annettaisiin maassamme nykyisestään kasvaa, taloudellinen toimeliaisuus lisääntyisi voimakkaasti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q1_52] Mielipide väittämästä: Globaalistuminen merkitsee sitä, että ns. halpatyövoiman maat vievät Suomesta enenevästi työpaikkoja Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Globaalistuminen merkitsee sitä, että ns. halpatyövoiman maat vievät Suomesta enenevästi työpaikkoja Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_53] Mielipide väittämästä: Suomen tulisi luopua yleisestä asevelvollisuudesta ja perustaa palkka-armeija Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomen tulisi luopua yleisestä asevelvollisuudesta ja perustaa palkka-armeija Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q1_55 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_54] Mielipide väittämästä: Suomalaisten tyytymättömyyden ja kriittisyyden kasvu ei johdu siitä, että asiat maassamme olisivat huonontuneet, vaan ennemminkin siitä, että vaatimustasomme on noussut Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomalaisten tyytymättömyyden ja kriittisyyden kasvu ei johdu siitä, että asiat maassamme olisivat huonontuneet, vaan ennemminkin siitä, että vaatimustasomme on noussut Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_55] Mielipide väittämästä: Yhdysvallat toimii maailmanpolitiikassa oikein ja ansaitsee myös suomalaisten tuen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Yhdysvallat toimii maailmanpolitiikassa oikein ja ansaitsee myös suomalaisten tuen 37

44 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_56] Mielipide väittämästä: Vaikka Venäjällä on omat ongelmansa, suomalaisilla ei ole nykyisin mitään syytä suhtautua suureen naapuriinsa kielteisesti Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vaikka Venäjällä on omat ongelmansa, suomalaisilla ei ole nykyisin mitään syytä suhtautua suureen naapuriinsa kielteisesti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_57] Mielipide väittämästä: On oikein, että Suomeen houkutellut ulkomaalaiset huippuosaajat maksavat pienempää tuloveroa kuin tavalliset suomalaiset Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 38

45 Q1_58 On oikein, että Suomeen houkutellut ulkomaalaiset huippuosaajat maksavat pienempää tuloveroa kuin tavalliset suomalaiset Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_58] Mielipide väittämästä: Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti hänen oma toimintansa ja tahtonsa, ei yhteiskunta eikä olosuhteet Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [Q1_59] Mielipide väittämästä: Presidentin valtaoikeuksia on karsittu maassamme liikaa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Presidentin valtaoikeuksia on karsittu maassamme liikaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_60] Mielipide väittämästä: Maamme julkisista palveluista suuri osa tulisi ulkoistaa yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi, jotta palveluitten tuotanto tehostuisi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Maamme julkisista palveluista suuri osa tulisi ulkoistaa yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi, jotta palveluitten tuotanto tehostuisi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q1_62 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_61] Mielipide väittämästä: Tunnen itseni nykyisin paitsi suomalaiseksi, yhä selvemmin myös eurooppalaiseksi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Tunnen itseni nykyisin paitsi suomalaiseksi, yhä selvemmin myös eurooppalaiseksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_62] Mielipide väittämästä: Suomalaisten varauksellinen suhtautuminen ulkomaalaisia kohtaan on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasisimia Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Suomalaisten varauksellinen suhtautuminen ulkomaalaisia kohtaan on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä tai rasisimia 41

48 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_63] Mielipide väittämästä: Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen kunnioituksen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen kunnioituksen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_64] Mielipide väittämästä: Demokratia toimii Suomessa niin hyvin, että puheet kansalaisten huonoista vaikutusmahdollisuuksista ovat vailla pohjaa Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 42

49 Q1_65 Demokratia toimii Suomessa niin hyvin, että puheet kansalaisten huonoista vaikutusmahdollisuuksista ovat vailla pohjaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_65] Mielipide väittämästä: Markkinatalous toimii Suomessa nykyisin hyvin kaikkien kansalaisten parhaaksi Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Markkinatalous toimii Suomessa nykyisin hyvin kaikkien kansalaisten parhaaksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q1_66] Mielipide väittämästä: Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Työllisyyden parantaminen/työttömyyden vähentäminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Työllisyyden parantaminen/työttömyyden vähentäminen? Paljon enemmän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q2_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Valtiontalouden hoitaminen, tarkka taloudenpito? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Valtiontalouden hoitaminen, tarkka taloudenpito? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Valtion velan vähentäminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? 45

52 2. Muuttujat Valtion velan vähentäminen? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Valtionyhtiöiden yksityistäminen, osakkeiden myynti sijoittajille? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Valtionyhtiöiden yksityistäminen, osakkeiden myynti sijoittajille? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q2_6 [Q2_5] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Verotuksen alentaminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Verotuksen alentaminen? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen? Paljon enemmän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Sosiaaliturvan kehittäminen yleensä? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Sosiaaliturvan kehittäminen yleensä? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? 48

55 Q2_9 Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_9] Miten asian tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa: Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen? Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan? Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen? Paljon enemmän Hieman enemmän Kuten nykyisin Hieman vähemmän Paljon vähemmän En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)