Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 D: 1/25

2 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 Lukijalle Käsitteitä Henkilöstövahvuus Henkilöstömenot Henkilöstön osaaminen Henkilöstön tila Henkilöstöpalvelut Henkilöstötuloslaskelma... 14

3 HKL:n kuudes henkilöstöraportti on valmistunut. Tiedot on koottu HKL:n omista sekä kaupungin henkilöstökeskuksen tiedostoista. Henkilöstöraportti kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstöpalveluiden suoritteita ja kustannuksia sekä työhyvinvointia ja työterveyttä. Raportissa on mukana ensimmäistä kertaa henkilöstötuloslaskelma. Suurin osa sen tiedoista saadaan suoraan ehijatista ja SAP:sta ja osa on jouduttu kokoamaan eri tietolähteistä. Henkilöstötuloslaskelman kehittäminen jatkuu. Henkilöstöraportti kertoo, miten HKL:n henkilöstön työelämä sujui viime vuonna. Sairastavuusluvut aiheuttavat huolta lähes kaikissa ammattiryhmissä. Toivon, että tämä raportti osaltaan virittää keskustelua ja antaa pohjaa parannustoimenpiteille. Raportin numerotietojen takana on henkilöstöpalvelun henkilöstö. Matts Hägg on koonnut raportin ja häneltä voi myös kysyä lisätietoja. Henkilöstöraportti löytyy HKL:n intrasta ja raporttimonisteen voi pyytää myös henkilöstöpalveluista. henkilöstöpalvelupäällikkö 2

4 Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstöraportissa niitä HKL:n palveluksessa olevia henkilöitä, joiden viikkotyöaika on vähintään 19 tuntia ja joilla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Työllisyysvaroin palkattuja ei ole laskettu lukuihin mukaan. Henkilöstö jakautuu kuukausipalkkaiseen ja tuntipalkkaiseen henkilöstöön. Tuntipalkkaisia ovat ne henkilöt, joiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntipalkkaisten työehtosopimuksen mukaan. Muut ovat kuukausipalkkaisia. Henkilöstö jakautuu myös vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Määräaikaiset kuljettajat on kuitenkin tilastoitu vakinaisten kuljettajien lukuihin. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia. Osa tiedoista (vaihtuvuus- ja poissaolotiedot, henkilötyövuosilaskelmat) on kuitenkin koottu koko vuodelta. HKL:n palveluksessa oli vuoden 24 lopussa 2 38 päätoimista henkilöä. Heistä oli vakinaisessa ja 41 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kaksi työntekijää oli palkattu työllisyysvaroin. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 lisäksi 17 työntekijää, joille ei ole määritelty viikkotyöaikaa. Kuva 1. Henkilöstömäärän kehitys 2 15 Henkilöä Henkilöstömäärä

5 Kuva 2. Henkilöstömäärä yksiköittäin RL 496 (+ 31) ML 189 (+ 3) RAY toteutetun rata- ja kiinteistönhoidon uudelleenorganisoinnin myötä HKL:n yksiköiden henkilöstömäärissä on tapahtunut suurehkoja muutoksia. Edelliseen vuoteen verrattuna suurin henkilöstölisäys oli HKL-Raitioliikenteessä, yhteensä 31 henkilöä. Hallinto- ja talousyksikön henkilöstö pieneni 4 henkilöllä. Organisaatiomuutoksessa HKL-Rata- ja kiinteistöpalvelut lakkautettiin ja Rakennusyksikkö perustettiin. BL 128 (- 17)!" HTY 138 (- 4) SUY 3 (- 8) BL Bussiliikenne RL Raitioliikenne ML Metroliikenne RAY Rakennusyksikkö HTY Hallinto- ja talousyksikkö SUY Suunnitteluyksikkö Henkilöstön määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella toimintaa on pyöritetty. Osa henkilöstöstä on ollut pitkillä sairauslomilla, vanhempainlomilla, hoitovapailla, opintovapailla jne. tai tehtäviä on hoidettu osaaikaisen henkilöstön voimin. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi voidaan käyttää apuna käsitettä henkilötyövuosi. Henkilötyövuodella tarkoitetaan tässä raportissa täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja. Kuvasta 3 selviävät HKL:n keskimääräinen henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet vuonna 24. Kuva 3. Henkilötyövuodet Henk.työvuodet Henk.määrä Henkilötyövuodet on laskettu siten, että palveluksessaolopäivistä on vähennetty muut poissaolopäivät kuin vuosilomapäivät ja erotus on jaettu 365:llä. Osa-aikaisen henkilön työpanos on otettu huomioon osa-aikaprosentin mukaan. Tiedot on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT:iin vietyihin palvelussuhdetta kuvaaviin tietoihin (palvelussuhteen kesto, työaika jne.). Laskentatavan ja tietojärjestelmien kehittymisen vuoksi vertailu aikaisempien vuosien lukuihin ei ole tarkoituksenmukaista. Jos henkilöstön kokonaistyöajan jakaantumista vertaillaan Helsingin kaupungin keskiarvoihin, huomataan, että tehty työaika on pitempi kuin koko kaupungilla, mutta sairauspoissaoloja on HKL:llä enemmän. 4

6 Taulukko 1. Kokonaistyöajan jakauma (%) Vuosi- Sairaus- ja Perhe- Opinto- Muu Tehty loma tapaturma 1 vapaat vapaa työaika HKL 11,5 (+,3) 7,5 (+ 1,1),9 (+,1),3 (+,1) 2,4 (+,2) 77,6 (- 1,6) Helsinki 11, (+,8) 5,2 (+,3) 3,9 (+,2),6 (+,1) 4,5 (+,1) 76, (-,3) # Suurin ikäryhmä vuonna 24 olivat 57-vuotiaat (9 henkilöä). 5-vuotiaita tai sitä vanhempia oli henkilöstöstä 36,8 prosenttia (23: 37,5 prosenttia; 22: 39 prosenttia). Kuva 4. Henkilöstön ikäjakauma Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopulla 45,4 vuotta (23: 45,5 vuotta; 22: 45,7 vuotta). Kuljettajien keski-ikä oli 44, vuotta (23: 43,8 vuotta). Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus kaikista palvelussuhteista on viimeiset viisi vuotta pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Vuonna 24 palvelussuhteista oli määräaikaisia vajaat kaksi prosenttia. Naisia oli HKL:n henkilöstöstä noin viidennes. Koko kaupungin henkilöstöstä naisten osuus oli 72 prosenttia. Kuvassa 6 on sukupuolijakauma esitetty yksiköittäin. Kuva 5. Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma Hallinto- ja talous Suunnitteluyksikkö Rakennusyksikkö Raitioliikenne Metroliikenne Bussiliikenne Naiset Miehet Poissaolot kuntoutusloman johdosta sisältyvät lukuihin. 5

7 Kuljettajan tehtävissä toimi yhteensä 195 naista (23: 194). Suhteessa eniten naiskuljettajia on metroliikenteessä, 44 prosenttia. Naisten osuus henkilökuntamäärästä ei ole viime vuosina paljoakaan muuttunut. Monikulttuurisuus on viime vuosina lisääntynyt HKL:ssä. Karkean arvion mukaan noin 83 prosentilla henkilöstöstä oli vuonna 24 äidinkielenään suomi (23; 85 %). Ruotsinkielisiä on noin 4 prosenttia ja muiden (n. 13 prosenttia) äidinkieli on jokin muu. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden työntekijöiden ryhmä, jonka äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä. Kuva 6. Henkilöstön äidinkieli (muu kuin suomi, %) % Muu ,2 12,9 Ruotsi ,8 $ %& Henkilöstömenoihin kuuluvat kaikki palkat ja palkkiot. Palkkoihin sisältyvät esimerkiksi sunnuntai-, ilta-, yö- ja kaksiosaisen päivän korvaukset. Muihin henkilöstömenoihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, kaupungin oman eläkejärjestelmän kustannukset, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut. Kuva 7. Palkat ja muut henkilöstömenot Muut henkilöstömenot Palkat HKL:n palkkasumma kasvoi vuodesta 23 vuoteen 24 noin 3,6 prosentilla, kun keskimääräinen henkilöstömäärä samana aikana pieneni 4,8 prosentilla. Ylityökorvauksia maksettiin vuonna 24 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, mikä oli 635 edellistä vuotta enemmän. 6

8 HKL:n henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 24 hieman korkeampi kuin kuntasektorilla. Helsingin kaupunkiin ja kaikkiin palkansaajiin verrattuna keskiansio oli sitä vastoin matalampi. Kuvasta 8 ilmenevät palkat ovat täyttä työaikaa tekevän henkilöstön säännöllisen työajan keskiansioita. Miesten keskiansio oli euroa kuukaudessa ja naisten 2 67 euroa kuukaudessa. Määräaikaisen henkilöstön ja työllistettyjen palkat sisältyvät lukuihin. Kuva 8. Säännöllisen työajan keskiansiot HKL Helsinki Kuntasektori Kaikki palkansaajat ' &% (! #! Kuvasta 9 näkyvät miesten ja naisten koulutusasteen jakaumat. Koulutusasteen luokitus on vuoden 1997 koulutusluokituksen mukainen. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään tallennettujen tietojen mukaan noin 57 prosentilla henkilöstöstä on vähintään keskiasteen koulutus (23: 55 prosentilla). Keskiasteen koulutus oli noin 54 prosentilla henkilöstöstä ja sitä korkeampi koulutus 3 prosentilla. Kuva 9. Koulutusasteen suhteellinen jakauma Miehet Naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste,1 1,2,9 1,2,4 3,2 1, Keskiaste 32,9 59, Muut tai tuntematon 38,6 61,4 %, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

9 ! Henkilöstökoulutuksen kustannukset olivat vuonna 24 hieman edellistä vuotta suuremmat. Sekä oman että ulkopuolisen koulutuksen kustannukset olivat yhteensä noin 337 euroa. Kuva 1. Henkilökuntakouluksen kustannuskehitys () Yhteensä () ) Helsingin kaupungin kaikissa virastoissa ja laitoksissa toteutettiin työhyvinvointikysely syksyllä 24. Kyselyllä haluttiin saada kattava kuva kaupungin henkilöstön ja erityisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin tilasta. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen apuvälineenä. Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 23 ja tarkoituksena on toteuttaa vastaava tutkimus vuosittain. HKL:ssä kyselyyn vastasi yhteensä 677 henkilöä, eli noin 33 prosenttia koko henkilökunnasta. Matalia indeksilukuja annettiin kysymykseen työn tavoitteiden tiedostamisesta ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koettiin erityisesti kuljettajien keskuudessa pieniksi. Työpaikan ilmapiiri ja omat voimavarat työn suorittamiseen koettiin melko hyviksi. Kuvissa 11 ja 12 on tutkimuksen tuloksia henkilöstöryhmittäin. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti viimevuotisia tuloksia paremmat. Kuva 11. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Johtaminen Työpaikan ilmapiiri Työn tavoitteet Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 8

10 Kuva 12. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Työyhteisön toimivuus Ammatillinen osaaminen Työolot Omat voimavarat Yhteensä Työterveysasemalla oli vuonna 24 sairaanhoitoon liittyviä käyntejä yhteensä ja terveystarkastuksia tehtiin Edelliseen vuoteen verrattuna sairaanhoitoon liittyvien käyntien määrä väheni 1 316:lla ja terveystarkastuskäyntien määrä lisääntyi 122:lla. Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi HKL:n ja Helsingin kaupungin työterveydenhuollon kustannukset viimeisten kuuden vuoden ajalta. Taulukko 2. Työterveydenhuollon kustannukset Vuosi Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kustannukset Kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset Kelan korvauksen Kelan korvauksen (HKL) /hlö (HKL) /hlö (Hki) jälkeen /hlö (HKL) jälkeen /hlö (Hki) ## *+##,# #,!#!! Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuonna 24 olivat 6,8 prosenttia kokonaistyöajasta. Kuukausipalkkaisen henkilöstön sairauspoissaolot nousivat,3 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Tuntipalkkaisten poissaolot lisääntyivät selkeästi vuonna 24: sairauspoissaolot 2,3 prosenttiyksikköä ja tapaturmapoissaolot 1, prosenttiyksikköä. Pitkien poissaolojen osuus sairaus- ja tapaturmapoissaoloista oli huomattavan suuri. Kuva 13. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 1, 8, % 6, 4, 2,, HKL 2 HKL HKL HKL HKL Kp 2 Kp 21 Kp 22 Kp 23 Kp 24 Tp 2 Tp 21 Tp 22 Tp 23 tapaturma,2,3,3,2,5,2,3,2,2,3,3,3,4,2 1,2 sairaus 5,7 5, 5,4 5,6 6,3 5,5 5,1 5,3 5,6 5,9 6,4 4,8 5,8 5,6 7,9 Tp 24 9

11 Kuva 14. Sairauspoissaoloprosentti ikäryhmittäin 4 3 Henkilöt Henkilöt Poissaolo % 1, 1,6 2,5 4,3 9,1 6,6 4,3 6, 11,6 19, Sairauspoissaolo % Viime vuosina henkilöstön työssäoloprosentti on ollut hieman laskussa. Vähiten kuukausipalkkaisen henkilöstön sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja on hallinto- ja talous- sekä suunnitteluyksiköissä. Kuvasta 15 ilmenevät kuukausipalkkaisen henkilöstön työssäoloprosentit ja kuvasta 16 liikennehenkilökunnan työssäoloprosentit vuosina Hallinto- ja talousyksikön, suunnitteluyksikön ja rakennusyksikön tiedot ovat ajalta Kuva 15. Työssäoloprosentit yksiköittäin , 95, 9, 85, 8, HKL HTY SUY RAY RL ML BL 23 93,6 93,6 95,2 92, ,9 94,5 98,7 89,3 91,6 94,4 92,3 Kuva 16. Liikennehenkilökunnan työssäoloprosentti , 95,3 94,7 94,4 94,4 94,4 93,1 93,1 93,1 93,3 92,4 91,8 91,3 89,9 88,9 94,6 93,5 93,4 92,7 92, , 94,4 93,9 93,2 92,3 91,6 9,9 9,991,1 9,7 84 Matkalippujen tarkastajat Raitiovaununkuljettajat Metrojunan kuljettajat Läntinen BL kuljettajat Pohjoinen BL kuljettajat Itäinen BL kuljettajat Tiedot sairaus- ja tapaturmapoissaoloista on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT-henkilöstötietojärjestelmään viedyistä palvelussuhdetta kuvaavista tiedoista. Kuntoutuslomalla olevien poissaolot eivät sisälly yllä mainittuihin lukuihin. 1

12 &#*##+#!# Osa-aikaeläkkeelle voi siirtyä 58 vuotta täyttänyt työntekijä (vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneillä alaikäraja on 56 vuotta), joka siirtyy jatkuvasta kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työaikaa lyhennetään työnantajan ja työntekijän yhdessä sopimalla tavalla. Vuonna 24 HKL:ssä oli osa-aikaeläkkeellä 37 miestä ja 15 naista (23: 4 miestä ja 16 naista). Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut sairauden vuoksi. Ansiot osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voivat olla enintään 6 prosenttia kokoaikatyön ansioista. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 yhteensä 14 miestä ja 6 naista osatyökyvyttömyyseläkkeellä (23: 26 miestä ja 11 naista). -#- Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 24 oli 6,2 prosenttia (23: 7,4 prosenttia). Palvelussuhde päättyi 15 henkilöltä 2. Palveluksesta eronneita oli 68 ja 2 henkilön palvelussuhde päättyi muusta syystä. Eläkkeelle jäi 62 henkilöä. Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 49 2, ,7 64 2, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 2,9 3,14 3,14 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,9 2,9 3,12 Työkyvyttömyyseläke 17,8 23 1,5 14,65 23,96 Eläkkeet yhteensä 68 3,2 87 3, , ,83 Eronneet palvelussuhteesta 84 3, , ,2 68 2,83 Muu syy 19,9 16,74 6,32 2,84 YHTEENSÄ 171 8, , , ,24 Taulukko 4. HKL:n lähtövaihtuvuus 24 Kuljettajat Muut kk-palkkaiset_ Tuntipalkkaiset_ HKL yhteensä_ Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 17 1,16 1 2,43 5, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 1,24 2,38 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,49 1,19 3,12 Työkyvyttömyyseläke 18 1,23 1,24 4,76 23,96 Eläkkeet yhteensä 35 2, ,4 12 2, ,83 Eronneet palvelussuhteesta 58 3,96 1 2, ,83 Muu syy 17 1,16 1,24 2,38 2,84 YHTEENSÄ 11 7, ,7 14 2, ,24 HKL:n henkilöstön keskimääräinen palvelusaika on viime vuosina hieman lyhentynyt. Kuvasta 19 ilmenee, että 54 prosenttia henkilöstöstä on ollut HKL:n palveluksessa vähintään 1 vuotta (23: 56 prosenttia, 22: 64 prosenttia) ja vähintään 2 vuotta HKL:n palveluksessa olleita on 32 prosenttia (23: 33 prosenttia, 22: 38 prosenttia). Alle 1 vuotta palveluksessa olleita miehiä oli vuonna 24 yhteensä 792, mikä vastaa 39 prosenttia koko henkilöstöstä. Kyseinen ryhmä kasvoi 4 henkilöllä vuonna 24. Yli 2 vuotta, mutta alle 3 vuotta palvelleiden ryhmä pieneni samana ajanjaksona 61 henkilöllä. 2 Luvuissa eivät näy määräaikaisessa työsuhteessa olleet henkilöt, joiden työsopimuksia ei jatkettu määräaikaisuuden päätyttyä. 11

13 Kuva 17. Henkilöstön palveluaika 1 8 henkilöä v v v v v. Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön ikärakenteesta johtuen eläkkeelle lähtevien määrä on lähivuosina korkea. Kuvasta 18 ilmenee, kuinka moni nykyhenkilöstöstä saavuttaa kunakin vuonna vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Lukuihin ei sisälly HKL-Bussiliikenteen henkilöstöä bussiliikenteen yhtiöittämisen johdosta. Eläkkeelle lähtevien tarkkaa määrää on kuitenkin uuden eläkelainsäädännön johdosta vaikea ennustaa. Kuva 18. Eläkeiän saavuttavat Henkilöä (!!# Vuonna 24 käsiteltiin yhteensä 63 aloitetta, joista palkittiin 24. Palkituista aloitteista yksi oli liikenteeseen liittyvä, 16 teknisiä ja seitsemän muita. Palkkiosumma vuonna 24 oli yhteensä euroa. Suurin palkkio vuonna 24 oli 2 euroa. Alla olevasta kuvasta käy ilmi käsiteltyjen aloitteiden määrät

14 Kuva 19. Käsiteltyjen aloitteiden määrä käsiteltyjä liikenteellisiä teknillisiä muita !,##!# Henkilöstön ruokailua on vuonna 24 tuettu yhteensä eurolla. Henkilöä kohden laskettuna kustannukset olivat noin 22 euroa. Vuosina 22 ja 23 toimipaikkaruokailun kustannukset olivat edellisten vuosien kustannuksia pienemmät Kallion virastotalon peruskorjauksen johdosta. Vuoden 24 alentuneet kustannukset selittyvät sillä, että laskutusperusteita on tarkennettu tehtäväksi henkilökuntaruokaloiden todellisten kävijämäärien perusteella. Kuva 2. Toimipaikkaruokailun kustannukset (# -"#! HKL:llä oli vuonna 24 yhteensä 23 aravalainoitettua ja 179 vapaarahoitteista palvelussuhdeasuntoa. Vuonna 24 palvelussuhdeasunto oli noin 2 prosentilla henkilöstöstä. Asukkaat vaihtuivat 11 asunnossa. HKL:n maksaman vuokrasubvention kokonaismäärä vuonna 24 oli yhteensä euroa (23: euroa). Korjauskustannukset olivat noin euroa (23: euroa) ja saamatta jääneitä vuokria oli noin euroa (23: euroa). Tyhjillä olon kustannukset olivat yhteensä euroa vuonna 24. Korjauskustannusten nousu selittyy Töölönkadun palvelussuhdeasuntojen korjauksista. 13

15 Kuva 21. Kustannukset palvelussuhdeasunnoista Vuokrasubventiot Korjauskustannukset Saamatta jääneet vuokrat Tyhjillä olon kustannukset !+#!# Henkilöstön virkistysrahat vuonna 24 olivat euroa. Vuotta aiemmin ne olivat euroa. Lukuihin sisältyvät avustukset henkilökuntakerhoille, kuntoilun tukeminen, tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä henkiseen virkistäytymiseen ja hyvinvointiin liittyvä sosiaalitoiminta. Kuva 22. Henkilöstön virkistysrahat /hlö ## Henkilöstökassan jäsenmäärä HKL:ssä on ollut lievässä laskusuunnassa viime vuosina. HKL:n henkilöstöllä oli vuonna 24 yhteensä 1 25 käyttötiliä (23: 1 374) ja 9 (93) kerhotiliä. Tämän lisäksi henkilöstöllä oli 138 (184) määräaikaistiliä. / & % Henkilöstötuloslaskelma on virallisen tuloslaskelman muunnettu versio, jossa henkilöstömenot on eritelty yksityiskohtaisemmin kuin virallisessa tuloslaskelmassa. Henkilöstöön liittyvät kulut on ryhmitelty hieman virallisesta tuloslaskelmasta poikkeavasti, joten tiedot eivät ole henkilöstökulujen osalta täysin vertailukelpoisia. Muut menot on sitä vastoin henkilöstötuloslaskelmassa niputettu yhteen. HKL:n henkilöstötuloslaskelman laadinnassa on professori Guy Ahosen (Henkilöstötilinpäätös yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen, Helsinki 2) suosituksen mukaisesti eritelty palkkojen ja palkkioiden lisäksi henkilöstön uusiutumis-, kehittämis- ja rasituskulut. 14

16 HKL:N HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA % liike- % henkilöstö % liike- % henkilöstövaihdosta kuluista vaihdosta kuluista LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖKULUT Varsinaisen työajan palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat ,7% 54,3% ,4% 54,2% Työaika- ja olosuhdekorvaukset Lisä- ja ylityökorvaukset Iltatyökorvaukset Lauantaityökorvaukset Sunnuntaityökorvaukset Erikoispyhäkorvaukset Yötyökorvaukset Kaksiosaisen päivän korvaus Nivellisät ,9% 11,7% ,6% 11,2% Palkkiot Palkkiot ja henkilökohtaiset lisät Tasken maksamat palkkiot Tulospalkkiot Liikenneturv. palkkio Rationalisointi- ja aloitepalkkiot ,2%,5% ,2%,5% PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ ,7% 66,5% ,3% 65,9% Henkilöstön uusiutumiskulut Rekrytointikulut Vuosilomapalkat, kp Vuosiloma-ajan tuntipalkat Lomarahat Lomapalkkojen jaksotus Vanhuuseläkemaksut Sosiaaliturvamaksut ,1% 26,6% ,9% 26,4% Henkilöstön kehittämiskulut Henkilöstökoulutus Koulutusajan palkat Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä) Työsuojelukulut Kuntoilun tukeminen Henkilöstöruokailu Avustukset henkilökuntakerhoille Palvelussuhdeasuntokustannukset Vuokrat harrastus- ja kuntotiloista YTV henkilökunnan seutulippu Muut sosiaalitoiminnan kulut ,5% 3,6% ,6% 3,9% Henkilöstön rasituskulut Sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, tp Sairaus- ja äitiyslomapalkat, kp Sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset Tapaturmavakuutusmaksut Tapaturma-ajan palkat, kp Tapaturmakorvaukset Työkyvyttömyyseläkemaksut Yksilöll. varhaiseläkemaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työterveyshuolto (sairaanhoito) ,4% 3,4% ,6% 3,8% HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,7% ,4% ALIHANKINTANA TEHDYT TYÖT ,9% ,% TYÖVOIMAN VUOKRAUS ,2% ,2% ASIANTUNTIJAPALVELUT ,5% ,4% MUUT KULUT ,7% ,% TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9%,% 15

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN LASKELMAN TÄYTTÄMISESSÄ TARVITTAVAT TAUSTATIEDOT, JOTKA KANNATTAA VARATA ENNEN TAULUKON TÄYTTÄMISTÄ - v. 2013 joulukuun henkilöstömäärät voi ottaa myös

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot