Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 D: 1/25

2 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 Lukijalle Käsitteitä Henkilöstövahvuus Henkilöstömenot Henkilöstön osaaminen Henkilöstön tila Henkilöstöpalvelut Henkilöstötuloslaskelma... 14

3 HKL:n kuudes henkilöstöraportti on valmistunut. Tiedot on koottu HKL:n omista sekä kaupungin henkilöstökeskuksen tiedostoista. Henkilöstöraportti kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstöpalveluiden suoritteita ja kustannuksia sekä työhyvinvointia ja työterveyttä. Raportissa on mukana ensimmäistä kertaa henkilöstötuloslaskelma. Suurin osa sen tiedoista saadaan suoraan ehijatista ja SAP:sta ja osa on jouduttu kokoamaan eri tietolähteistä. Henkilöstötuloslaskelman kehittäminen jatkuu. Henkilöstöraportti kertoo, miten HKL:n henkilöstön työelämä sujui viime vuonna. Sairastavuusluvut aiheuttavat huolta lähes kaikissa ammattiryhmissä. Toivon, että tämä raportti osaltaan virittää keskustelua ja antaa pohjaa parannustoimenpiteille. Raportin numerotietojen takana on henkilöstöpalvelun henkilöstö. Matts Hägg on koonnut raportin ja häneltä voi myös kysyä lisätietoja. Henkilöstöraportti löytyy HKL:n intrasta ja raporttimonisteen voi pyytää myös henkilöstöpalveluista. henkilöstöpalvelupäällikkö 2

4 Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstöraportissa niitä HKL:n palveluksessa olevia henkilöitä, joiden viikkotyöaika on vähintään 19 tuntia ja joilla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Työllisyysvaroin palkattuja ei ole laskettu lukuihin mukaan. Henkilöstö jakautuu kuukausipalkkaiseen ja tuntipalkkaiseen henkilöstöön. Tuntipalkkaisia ovat ne henkilöt, joiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntipalkkaisten työehtosopimuksen mukaan. Muut ovat kuukausipalkkaisia. Henkilöstö jakautuu myös vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Määräaikaiset kuljettajat on kuitenkin tilastoitu vakinaisten kuljettajien lukuihin. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia. Osa tiedoista (vaihtuvuus- ja poissaolotiedot, henkilötyövuosilaskelmat) on kuitenkin koottu koko vuodelta. HKL:n palveluksessa oli vuoden 24 lopussa 2 38 päätoimista henkilöä. Heistä oli vakinaisessa ja 41 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kaksi työntekijää oli palkattu työllisyysvaroin. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 lisäksi 17 työntekijää, joille ei ole määritelty viikkotyöaikaa. Kuva 1. Henkilöstömäärän kehitys 2 15 Henkilöä Henkilöstömäärä

5 Kuva 2. Henkilöstömäärä yksiköittäin RL 496 (+ 31) ML 189 (+ 3) RAY toteutetun rata- ja kiinteistönhoidon uudelleenorganisoinnin myötä HKL:n yksiköiden henkilöstömäärissä on tapahtunut suurehkoja muutoksia. Edelliseen vuoteen verrattuna suurin henkilöstölisäys oli HKL-Raitioliikenteessä, yhteensä 31 henkilöä. Hallinto- ja talousyksikön henkilöstö pieneni 4 henkilöllä. Organisaatiomuutoksessa HKL-Rata- ja kiinteistöpalvelut lakkautettiin ja Rakennusyksikkö perustettiin. BL 128 (- 17)!" HTY 138 (- 4) SUY 3 (- 8) BL Bussiliikenne RL Raitioliikenne ML Metroliikenne RAY Rakennusyksikkö HTY Hallinto- ja talousyksikkö SUY Suunnitteluyksikkö Henkilöstön määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella toimintaa on pyöritetty. Osa henkilöstöstä on ollut pitkillä sairauslomilla, vanhempainlomilla, hoitovapailla, opintovapailla jne. tai tehtäviä on hoidettu osaaikaisen henkilöstön voimin. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi voidaan käyttää apuna käsitettä henkilötyövuosi. Henkilötyövuodella tarkoitetaan tässä raportissa täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja. Kuvasta 3 selviävät HKL:n keskimääräinen henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet vuonna 24. Kuva 3. Henkilötyövuodet Henk.työvuodet Henk.määrä Henkilötyövuodet on laskettu siten, että palveluksessaolopäivistä on vähennetty muut poissaolopäivät kuin vuosilomapäivät ja erotus on jaettu 365:llä. Osa-aikaisen henkilön työpanos on otettu huomioon osa-aikaprosentin mukaan. Tiedot on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT:iin vietyihin palvelussuhdetta kuvaaviin tietoihin (palvelussuhteen kesto, työaika jne.). Laskentatavan ja tietojärjestelmien kehittymisen vuoksi vertailu aikaisempien vuosien lukuihin ei ole tarkoituksenmukaista. Jos henkilöstön kokonaistyöajan jakaantumista vertaillaan Helsingin kaupungin keskiarvoihin, huomataan, että tehty työaika on pitempi kuin koko kaupungilla, mutta sairauspoissaoloja on HKL:llä enemmän. 4

6 Taulukko 1. Kokonaistyöajan jakauma (%) Vuosi- Sairaus- ja Perhe- Opinto- Muu Tehty loma tapaturma 1 vapaat vapaa työaika HKL 11,5 (+,3) 7,5 (+ 1,1),9 (+,1),3 (+,1) 2,4 (+,2) 77,6 (- 1,6) Helsinki 11, (+,8) 5,2 (+,3) 3,9 (+,2),6 (+,1) 4,5 (+,1) 76, (-,3) # Suurin ikäryhmä vuonna 24 olivat 57-vuotiaat (9 henkilöä). 5-vuotiaita tai sitä vanhempia oli henkilöstöstä 36,8 prosenttia (23: 37,5 prosenttia; 22: 39 prosenttia). Kuva 4. Henkilöstön ikäjakauma Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopulla 45,4 vuotta (23: 45,5 vuotta; 22: 45,7 vuotta). Kuljettajien keski-ikä oli 44, vuotta (23: 43,8 vuotta). Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus kaikista palvelussuhteista on viimeiset viisi vuotta pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Vuonna 24 palvelussuhteista oli määräaikaisia vajaat kaksi prosenttia. Naisia oli HKL:n henkilöstöstä noin viidennes. Koko kaupungin henkilöstöstä naisten osuus oli 72 prosenttia. Kuvassa 6 on sukupuolijakauma esitetty yksiköittäin. Kuva 5. Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma Hallinto- ja talous Suunnitteluyksikkö Rakennusyksikkö Raitioliikenne Metroliikenne Bussiliikenne Naiset Miehet Poissaolot kuntoutusloman johdosta sisältyvät lukuihin. 5

7 Kuljettajan tehtävissä toimi yhteensä 195 naista (23: 194). Suhteessa eniten naiskuljettajia on metroliikenteessä, 44 prosenttia. Naisten osuus henkilökuntamäärästä ei ole viime vuosina paljoakaan muuttunut. Monikulttuurisuus on viime vuosina lisääntynyt HKL:ssä. Karkean arvion mukaan noin 83 prosentilla henkilöstöstä oli vuonna 24 äidinkielenään suomi (23; 85 %). Ruotsinkielisiä on noin 4 prosenttia ja muiden (n. 13 prosenttia) äidinkieli on jokin muu. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden työntekijöiden ryhmä, jonka äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä. Kuva 6. Henkilöstön äidinkieli (muu kuin suomi, %) % Muu ,2 12,9 Ruotsi ,8 $ %& Henkilöstömenoihin kuuluvat kaikki palkat ja palkkiot. Palkkoihin sisältyvät esimerkiksi sunnuntai-, ilta-, yö- ja kaksiosaisen päivän korvaukset. Muihin henkilöstömenoihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, kaupungin oman eläkejärjestelmän kustannukset, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut. Kuva 7. Palkat ja muut henkilöstömenot Muut henkilöstömenot Palkat HKL:n palkkasumma kasvoi vuodesta 23 vuoteen 24 noin 3,6 prosentilla, kun keskimääräinen henkilöstömäärä samana aikana pieneni 4,8 prosentilla. Ylityökorvauksia maksettiin vuonna 24 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, mikä oli 635 edellistä vuotta enemmän. 6

8 HKL:n henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 24 hieman korkeampi kuin kuntasektorilla. Helsingin kaupunkiin ja kaikkiin palkansaajiin verrattuna keskiansio oli sitä vastoin matalampi. Kuvasta 8 ilmenevät palkat ovat täyttä työaikaa tekevän henkilöstön säännöllisen työajan keskiansioita. Miesten keskiansio oli euroa kuukaudessa ja naisten 2 67 euroa kuukaudessa. Määräaikaisen henkilöstön ja työllistettyjen palkat sisältyvät lukuihin. Kuva 8. Säännöllisen työajan keskiansiot HKL Helsinki Kuntasektori Kaikki palkansaajat ' &% (! #! Kuvasta 9 näkyvät miesten ja naisten koulutusasteen jakaumat. Koulutusasteen luokitus on vuoden 1997 koulutusluokituksen mukainen. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään tallennettujen tietojen mukaan noin 57 prosentilla henkilöstöstä on vähintään keskiasteen koulutus (23: 55 prosentilla). Keskiasteen koulutus oli noin 54 prosentilla henkilöstöstä ja sitä korkeampi koulutus 3 prosentilla. Kuva 9. Koulutusasteen suhteellinen jakauma Miehet Naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste,1 1,2,9 1,2,4 3,2 1, Keskiaste 32,9 59, Muut tai tuntematon 38,6 61,4 %, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

9 ! Henkilöstökoulutuksen kustannukset olivat vuonna 24 hieman edellistä vuotta suuremmat. Sekä oman että ulkopuolisen koulutuksen kustannukset olivat yhteensä noin 337 euroa. Kuva 1. Henkilökuntakouluksen kustannuskehitys () Yhteensä () ) Helsingin kaupungin kaikissa virastoissa ja laitoksissa toteutettiin työhyvinvointikysely syksyllä 24. Kyselyllä haluttiin saada kattava kuva kaupungin henkilöstön ja erityisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin tilasta. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen apuvälineenä. Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 23 ja tarkoituksena on toteuttaa vastaava tutkimus vuosittain. HKL:ssä kyselyyn vastasi yhteensä 677 henkilöä, eli noin 33 prosenttia koko henkilökunnasta. Matalia indeksilukuja annettiin kysymykseen työn tavoitteiden tiedostamisesta ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koettiin erityisesti kuljettajien keskuudessa pieniksi. Työpaikan ilmapiiri ja omat voimavarat työn suorittamiseen koettiin melko hyviksi. Kuvissa 11 ja 12 on tutkimuksen tuloksia henkilöstöryhmittäin. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti viimevuotisia tuloksia paremmat. Kuva 11. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Johtaminen Työpaikan ilmapiiri Työn tavoitteet Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 8

10 Kuva 12. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Työyhteisön toimivuus Ammatillinen osaaminen Työolot Omat voimavarat Yhteensä Työterveysasemalla oli vuonna 24 sairaanhoitoon liittyviä käyntejä yhteensä ja terveystarkastuksia tehtiin Edelliseen vuoteen verrattuna sairaanhoitoon liittyvien käyntien määrä väheni 1 316:lla ja terveystarkastuskäyntien määrä lisääntyi 122:lla. Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi HKL:n ja Helsingin kaupungin työterveydenhuollon kustannukset viimeisten kuuden vuoden ajalta. Taulukko 2. Työterveydenhuollon kustannukset Vuosi Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kustannukset Kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset Kelan korvauksen Kelan korvauksen (HKL) /hlö (HKL) /hlö (Hki) jälkeen /hlö (HKL) jälkeen /hlö (Hki) ## *+##,# #,!#!! Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuonna 24 olivat 6,8 prosenttia kokonaistyöajasta. Kuukausipalkkaisen henkilöstön sairauspoissaolot nousivat,3 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Tuntipalkkaisten poissaolot lisääntyivät selkeästi vuonna 24: sairauspoissaolot 2,3 prosenttiyksikköä ja tapaturmapoissaolot 1, prosenttiyksikköä. Pitkien poissaolojen osuus sairaus- ja tapaturmapoissaoloista oli huomattavan suuri. Kuva 13. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 1, 8, % 6, 4, 2,, HKL 2 HKL HKL HKL HKL Kp 2 Kp 21 Kp 22 Kp 23 Kp 24 Tp 2 Tp 21 Tp 22 Tp 23 tapaturma,2,3,3,2,5,2,3,2,2,3,3,3,4,2 1,2 sairaus 5,7 5, 5,4 5,6 6,3 5,5 5,1 5,3 5,6 5,9 6,4 4,8 5,8 5,6 7,9 Tp 24 9

11 Kuva 14. Sairauspoissaoloprosentti ikäryhmittäin 4 3 Henkilöt Henkilöt Poissaolo % 1, 1,6 2,5 4,3 9,1 6,6 4,3 6, 11,6 19, Sairauspoissaolo % Viime vuosina henkilöstön työssäoloprosentti on ollut hieman laskussa. Vähiten kuukausipalkkaisen henkilöstön sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja on hallinto- ja talous- sekä suunnitteluyksiköissä. Kuvasta 15 ilmenevät kuukausipalkkaisen henkilöstön työssäoloprosentit ja kuvasta 16 liikennehenkilökunnan työssäoloprosentit vuosina Hallinto- ja talousyksikön, suunnitteluyksikön ja rakennusyksikön tiedot ovat ajalta Kuva 15. Työssäoloprosentit yksiköittäin , 95, 9, 85, 8, HKL HTY SUY RAY RL ML BL 23 93,6 93,6 95,2 92, ,9 94,5 98,7 89,3 91,6 94,4 92,3 Kuva 16. Liikennehenkilökunnan työssäoloprosentti , 95,3 94,7 94,4 94,4 94,4 93,1 93,1 93,1 93,3 92,4 91,8 91,3 89,9 88,9 94,6 93,5 93,4 92,7 92, , 94,4 93,9 93,2 92,3 91,6 9,9 9,991,1 9,7 84 Matkalippujen tarkastajat Raitiovaununkuljettajat Metrojunan kuljettajat Läntinen BL kuljettajat Pohjoinen BL kuljettajat Itäinen BL kuljettajat Tiedot sairaus- ja tapaturmapoissaoloista on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT-henkilöstötietojärjestelmään viedyistä palvelussuhdetta kuvaavista tiedoista. Kuntoutuslomalla olevien poissaolot eivät sisälly yllä mainittuihin lukuihin. 1

12 &#*##+#!# Osa-aikaeläkkeelle voi siirtyä 58 vuotta täyttänyt työntekijä (vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneillä alaikäraja on 56 vuotta), joka siirtyy jatkuvasta kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työaikaa lyhennetään työnantajan ja työntekijän yhdessä sopimalla tavalla. Vuonna 24 HKL:ssä oli osa-aikaeläkkeellä 37 miestä ja 15 naista (23: 4 miestä ja 16 naista). Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut sairauden vuoksi. Ansiot osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voivat olla enintään 6 prosenttia kokoaikatyön ansioista. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 yhteensä 14 miestä ja 6 naista osatyökyvyttömyyseläkkeellä (23: 26 miestä ja 11 naista). -#- Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 24 oli 6,2 prosenttia (23: 7,4 prosenttia). Palvelussuhde päättyi 15 henkilöltä 2. Palveluksesta eronneita oli 68 ja 2 henkilön palvelussuhde päättyi muusta syystä. Eläkkeelle jäi 62 henkilöä. Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 49 2, ,7 64 2, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 2,9 3,14 3,14 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,9 2,9 3,12 Työkyvyttömyyseläke 17,8 23 1,5 14,65 23,96 Eläkkeet yhteensä 68 3,2 87 3, , ,83 Eronneet palvelussuhteesta 84 3, , ,2 68 2,83 Muu syy 19,9 16,74 6,32 2,84 YHTEENSÄ 171 8, , , ,24 Taulukko 4. HKL:n lähtövaihtuvuus 24 Kuljettajat Muut kk-palkkaiset_ Tuntipalkkaiset_ HKL yhteensä_ Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 17 1,16 1 2,43 5, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 1,24 2,38 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,49 1,19 3,12 Työkyvyttömyyseläke 18 1,23 1,24 4,76 23,96 Eläkkeet yhteensä 35 2, ,4 12 2, ,83 Eronneet palvelussuhteesta 58 3,96 1 2, ,83 Muu syy 17 1,16 1,24 2,38 2,84 YHTEENSÄ 11 7, ,7 14 2, ,24 HKL:n henkilöstön keskimääräinen palvelusaika on viime vuosina hieman lyhentynyt. Kuvasta 19 ilmenee, että 54 prosenttia henkilöstöstä on ollut HKL:n palveluksessa vähintään 1 vuotta (23: 56 prosenttia, 22: 64 prosenttia) ja vähintään 2 vuotta HKL:n palveluksessa olleita on 32 prosenttia (23: 33 prosenttia, 22: 38 prosenttia). Alle 1 vuotta palveluksessa olleita miehiä oli vuonna 24 yhteensä 792, mikä vastaa 39 prosenttia koko henkilöstöstä. Kyseinen ryhmä kasvoi 4 henkilöllä vuonna 24. Yli 2 vuotta, mutta alle 3 vuotta palvelleiden ryhmä pieneni samana ajanjaksona 61 henkilöllä. 2 Luvuissa eivät näy määräaikaisessa työsuhteessa olleet henkilöt, joiden työsopimuksia ei jatkettu määräaikaisuuden päätyttyä. 11

13 Kuva 17. Henkilöstön palveluaika 1 8 henkilöä v v v v v. Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön ikärakenteesta johtuen eläkkeelle lähtevien määrä on lähivuosina korkea. Kuvasta 18 ilmenee, kuinka moni nykyhenkilöstöstä saavuttaa kunakin vuonna vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Lukuihin ei sisälly HKL-Bussiliikenteen henkilöstöä bussiliikenteen yhtiöittämisen johdosta. Eläkkeelle lähtevien tarkkaa määrää on kuitenkin uuden eläkelainsäädännön johdosta vaikea ennustaa. Kuva 18. Eläkeiän saavuttavat Henkilöä (!!# Vuonna 24 käsiteltiin yhteensä 63 aloitetta, joista palkittiin 24. Palkituista aloitteista yksi oli liikenteeseen liittyvä, 16 teknisiä ja seitsemän muita. Palkkiosumma vuonna 24 oli yhteensä euroa. Suurin palkkio vuonna 24 oli 2 euroa. Alla olevasta kuvasta käy ilmi käsiteltyjen aloitteiden määrät

14 Kuva 19. Käsiteltyjen aloitteiden määrä käsiteltyjä liikenteellisiä teknillisiä muita !,##!# Henkilöstön ruokailua on vuonna 24 tuettu yhteensä eurolla. Henkilöä kohden laskettuna kustannukset olivat noin 22 euroa. Vuosina 22 ja 23 toimipaikkaruokailun kustannukset olivat edellisten vuosien kustannuksia pienemmät Kallion virastotalon peruskorjauksen johdosta. Vuoden 24 alentuneet kustannukset selittyvät sillä, että laskutusperusteita on tarkennettu tehtäväksi henkilökuntaruokaloiden todellisten kävijämäärien perusteella. Kuva 2. Toimipaikkaruokailun kustannukset (# -"#! HKL:llä oli vuonna 24 yhteensä 23 aravalainoitettua ja 179 vapaarahoitteista palvelussuhdeasuntoa. Vuonna 24 palvelussuhdeasunto oli noin 2 prosentilla henkilöstöstä. Asukkaat vaihtuivat 11 asunnossa. HKL:n maksaman vuokrasubvention kokonaismäärä vuonna 24 oli yhteensä euroa (23: euroa). Korjauskustannukset olivat noin euroa (23: euroa) ja saamatta jääneitä vuokria oli noin euroa (23: euroa). Tyhjillä olon kustannukset olivat yhteensä euroa vuonna 24. Korjauskustannusten nousu selittyy Töölönkadun palvelussuhdeasuntojen korjauksista. 13

15 Kuva 21. Kustannukset palvelussuhdeasunnoista Vuokrasubventiot Korjauskustannukset Saamatta jääneet vuokrat Tyhjillä olon kustannukset !+#!# Henkilöstön virkistysrahat vuonna 24 olivat euroa. Vuotta aiemmin ne olivat euroa. Lukuihin sisältyvät avustukset henkilökuntakerhoille, kuntoilun tukeminen, tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä henkiseen virkistäytymiseen ja hyvinvointiin liittyvä sosiaalitoiminta. Kuva 22. Henkilöstön virkistysrahat /hlö ## Henkilöstökassan jäsenmäärä HKL:ssä on ollut lievässä laskusuunnassa viime vuosina. HKL:n henkilöstöllä oli vuonna 24 yhteensä 1 25 käyttötiliä (23: 1 374) ja 9 (93) kerhotiliä. Tämän lisäksi henkilöstöllä oli 138 (184) määräaikaistiliä. / & % Henkilöstötuloslaskelma on virallisen tuloslaskelman muunnettu versio, jossa henkilöstömenot on eritelty yksityiskohtaisemmin kuin virallisessa tuloslaskelmassa. Henkilöstöön liittyvät kulut on ryhmitelty hieman virallisesta tuloslaskelmasta poikkeavasti, joten tiedot eivät ole henkilöstökulujen osalta täysin vertailukelpoisia. Muut menot on sitä vastoin henkilöstötuloslaskelmassa niputettu yhteen. HKL:n henkilöstötuloslaskelman laadinnassa on professori Guy Ahosen (Henkilöstötilinpäätös yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen, Helsinki 2) suosituksen mukaisesti eritelty palkkojen ja palkkioiden lisäksi henkilöstön uusiutumis-, kehittämis- ja rasituskulut. 14

16 HKL:N HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA % liike- % henkilöstö % liike- % henkilöstövaihdosta kuluista vaihdosta kuluista LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖKULUT Varsinaisen työajan palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat ,7% 54,3% ,4% 54,2% Työaika- ja olosuhdekorvaukset Lisä- ja ylityökorvaukset Iltatyökorvaukset Lauantaityökorvaukset Sunnuntaityökorvaukset Erikoispyhäkorvaukset Yötyökorvaukset Kaksiosaisen päivän korvaus Nivellisät ,9% 11,7% ,6% 11,2% Palkkiot Palkkiot ja henkilökohtaiset lisät Tasken maksamat palkkiot Tulospalkkiot Liikenneturv. palkkio Rationalisointi- ja aloitepalkkiot ,2%,5% ,2%,5% PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ ,7% 66,5% ,3% 65,9% Henkilöstön uusiutumiskulut Rekrytointikulut Vuosilomapalkat, kp Vuosiloma-ajan tuntipalkat Lomarahat Lomapalkkojen jaksotus Vanhuuseläkemaksut Sosiaaliturvamaksut ,1% 26,6% ,9% 26,4% Henkilöstön kehittämiskulut Henkilöstökoulutus Koulutusajan palkat Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä) Työsuojelukulut Kuntoilun tukeminen Henkilöstöruokailu Avustukset henkilökuntakerhoille Palvelussuhdeasuntokustannukset Vuokrat harrastus- ja kuntotiloista YTV henkilökunnan seutulippu Muut sosiaalitoiminnan kulut ,5% 3,6% ,6% 3,9% Henkilöstön rasituskulut Sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, tp Sairaus- ja äitiyslomapalkat, kp Sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset Tapaturmavakuutusmaksut Tapaturma-ajan palkat, kp Tapaturmakorvaukset Työkyvyttömyyseläkemaksut Yksilöll. varhaiseläkemaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työterveyshuolto (sairaanhoito) ,4% 3,4% ,6% 3,8% HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,7% ,4% ALIHANKINTANA TEHDYT TYÖT ,9% ,% TYÖVOIMAN VUOKRAUS ,2% ,2% ASIANTUNTIJAPALVELUT ,5% ,4% MUUT KULUT ,7% ,% TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9%,% 15

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot