Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 D: 1/25

2 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 Lukijalle Käsitteitä Henkilöstövahvuus Henkilöstömenot Henkilöstön osaaminen Henkilöstön tila Henkilöstöpalvelut Henkilöstötuloslaskelma... 14

3 HKL:n kuudes henkilöstöraportti on valmistunut. Tiedot on koottu HKL:n omista sekä kaupungin henkilöstökeskuksen tiedostoista. Henkilöstöraportti kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstöpalveluiden suoritteita ja kustannuksia sekä työhyvinvointia ja työterveyttä. Raportissa on mukana ensimmäistä kertaa henkilöstötuloslaskelma. Suurin osa sen tiedoista saadaan suoraan ehijatista ja SAP:sta ja osa on jouduttu kokoamaan eri tietolähteistä. Henkilöstötuloslaskelman kehittäminen jatkuu. Henkilöstöraportti kertoo, miten HKL:n henkilöstön työelämä sujui viime vuonna. Sairastavuusluvut aiheuttavat huolta lähes kaikissa ammattiryhmissä. Toivon, että tämä raportti osaltaan virittää keskustelua ja antaa pohjaa parannustoimenpiteille. Raportin numerotietojen takana on henkilöstöpalvelun henkilöstö. Matts Hägg on koonnut raportin ja häneltä voi myös kysyä lisätietoja. Henkilöstöraportti löytyy HKL:n intrasta ja raporttimonisteen voi pyytää myös henkilöstöpalveluista. henkilöstöpalvelupäällikkö 2

4 Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstöraportissa niitä HKL:n palveluksessa olevia henkilöitä, joiden viikkotyöaika on vähintään 19 tuntia ja joilla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Työllisyysvaroin palkattuja ei ole laskettu lukuihin mukaan. Henkilöstö jakautuu kuukausipalkkaiseen ja tuntipalkkaiseen henkilöstöön. Tuntipalkkaisia ovat ne henkilöt, joiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntipalkkaisten työehtosopimuksen mukaan. Muut ovat kuukausipalkkaisia. Henkilöstö jakautuu myös vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Määräaikaiset kuljettajat on kuitenkin tilastoitu vakinaisten kuljettajien lukuihin. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia. Osa tiedoista (vaihtuvuus- ja poissaolotiedot, henkilötyövuosilaskelmat) on kuitenkin koottu koko vuodelta. HKL:n palveluksessa oli vuoden 24 lopussa 2 38 päätoimista henkilöä. Heistä oli vakinaisessa ja 41 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kaksi työntekijää oli palkattu työllisyysvaroin. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 lisäksi 17 työntekijää, joille ei ole määritelty viikkotyöaikaa. Kuva 1. Henkilöstömäärän kehitys 2 15 Henkilöä Henkilöstömäärä

5 Kuva 2. Henkilöstömäärä yksiköittäin RL 496 (+ 31) ML 189 (+ 3) RAY toteutetun rata- ja kiinteistönhoidon uudelleenorganisoinnin myötä HKL:n yksiköiden henkilöstömäärissä on tapahtunut suurehkoja muutoksia. Edelliseen vuoteen verrattuna suurin henkilöstölisäys oli HKL-Raitioliikenteessä, yhteensä 31 henkilöä. Hallinto- ja talousyksikön henkilöstö pieneni 4 henkilöllä. Organisaatiomuutoksessa HKL-Rata- ja kiinteistöpalvelut lakkautettiin ja Rakennusyksikkö perustettiin. BL 128 (- 17)!" HTY 138 (- 4) SUY 3 (- 8) BL Bussiliikenne RL Raitioliikenne ML Metroliikenne RAY Rakennusyksikkö HTY Hallinto- ja talousyksikkö SUY Suunnitteluyksikkö Henkilöstön määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella toimintaa on pyöritetty. Osa henkilöstöstä on ollut pitkillä sairauslomilla, vanhempainlomilla, hoitovapailla, opintovapailla jne. tai tehtäviä on hoidettu osaaikaisen henkilöstön voimin. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi voidaan käyttää apuna käsitettä henkilötyövuosi. Henkilötyövuodella tarkoitetaan tässä raportissa täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja. Kuvasta 3 selviävät HKL:n keskimääräinen henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet vuonna 24. Kuva 3. Henkilötyövuodet Henk.työvuodet Henk.määrä Henkilötyövuodet on laskettu siten, että palveluksessaolopäivistä on vähennetty muut poissaolopäivät kuin vuosilomapäivät ja erotus on jaettu 365:llä. Osa-aikaisen henkilön työpanos on otettu huomioon osa-aikaprosentin mukaan. Tiedot on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT:iin vietyihin palvelussuhdetta kuvaaviin tietoihin (palvelussuhteen kesto, työaika jne.). Laskentatavan ja tietojärjestelmien kehittymisen vuoksi vertailu aikaisempien vuosien lukuihin ei ole tarkoituksenmukaista. Jos henkilöstön kokonaistyöajan jakaantumista vertaillaan Helsingin kaupungin keskiarvoihin, huomataan, että tehty työaika on pitempi kuin koko kaupungilla, mutta sairauspoissaoloja on HKL:llä enemmän. 4

6 Taulukko 1. Kokonaistyöajan jakauma (%) Vuosi- Sairaus- ja Perhe- Opinto- Muu Tehty loma tapaturma 1 vapaat vapaa työaika HKL 11,5 (+,3) 7,5 (+ 1,1),9 (+,1),3 (+,1) 2,4 (+,2) 77,6 (- 1,6) Helsinki 11, (+,8) 5,2 (+,3) 3,9 (+,2),6 (+,1) 4,5 (+,1) 76, (-,3) # Suurin ikäryhmä vuonna 24 olivat 57-vuotiaat (9 henkilöä). 5-vuotiaita tai sitä vanhempia oli henkilöstöstä 36,8 prosenttia (23: 37,5 prosenttia; 22: 39 prosenttia). Kuva 4. Henkilöstön ikäjakauma Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopulla 45,4 vuotta (23: 45,5 vuotta; 22: 45,7 vuotta). Kuljettajien keski-ikä oli 44, vuotta (23: 43,8 vuotta). Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus kaikista palvelussuhteista on viimeiset viisi vuotta pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Vuonna 24 palvelussuhteista oli määräaikaisia vajaat kaksi prosenttia. Naisia oli HKL:n henkilöstöstä noin viidennes. Koko kaupungin henkilöstöstä naisten osuus oli 72 prosenttia. Kuvassa 6 on sukupuolijakauma esitetty yksiköittäin. Kuva 5. Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma Hallinto- ja talous Suunnitteluyksikkö Rakennusyksikkö Raitioliikenne Metroliikenne Bussiliikenne Naiset Miehet Poissaolot kuntoutusloman johdosta sisältyvät lukuihin. 5

7 Kuljettajan tehtävissä toimi yhteensä 195 naista (23: 194). Suhteessa eniten naiskuljettajia on metroliikenteessä, 44 prosenttia. Naisten osuus henkilökuntamäärästä ei ole viime vuosina paljoakaan muuttunut. Monikulttuurisuus on viime vuosina lisääntynyt HKL:ssä. Karkean arvion mukaan noin 83 prosentilla henkilöstöstä oli vuonna 24 äidinkielenään suomi (23; 85 %). Ruotsinkielisiä on noin 4 prosenttia ja muiden (n. 13 prosenttia) äidinkieli on jokin muu. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden työntekijöiden ryhmä, jonka äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä. Kuva 6. Henkilöstön äidinkieli (muu kuin suomi, %) % Muu ,2 12,9 Ruotsi ,8 $ %& Henkilöstömenoihin kuuluvat kaikki palkat ja palkkiot. Palkkoihin sisältyvät esimerkiksi sunnuntai-, ilta-, yö- ja kaksiosaisen päivän korvaukset. Muihin henkilöstömenoihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, kaupungin oman eläkejärjestelmän kustannukset, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut. Kuva 7. Palkat ja muut henkilöstömenot Muut henkilöstömenot Palkat HKL:n palkkasumma kasvoi vuodesta 23 vuoteen 24 noin 3,6 prosentilla, kun keskimääräinen henkilöstömäärä samana aikana pieneni 4,8 prosentilla. Ylityökorvauksia maksettiin vuonna 24 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, mikä oli 635 edellistä vuotta enemmän. 6

8 HKL:n henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 24 hieman korkeampi kuin kuntasektorilla. Helsingin kaupunkiin ja kaikkiin palkansaajiin verrattuna keskiansio oli sitä vastoin matalampi. Kuvasta 8 ilmenevät palkat ovat täyttä työaikaa tekevän henkilöstön säännöllisen työajan keskiansioita. Miesten keskiansio oli euroa kuukaudessa ja naisten 2 67 euroa kuukaudessa. Määräaikaisen henkilöstön ja työllistettyjen palkat sisältyvät lukuihin. Kuva 8. Säännöllisen työajan keskiansiot HKL Helsinki Kuntasektori Kaikki palkansaajat ' &% (! #! Kuvasta 9 näkyvät miesten ja naisten koulutusasteen jakaumat. Koulutusasteen luokitus on vuoden 1997 koulutusluokituksen mukainen. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään tallennettujen tietojen mukaan noin 57 prosentilla henkilöstöstä on vähintään keskiasteen koulutus (23: 55 prosentilla). Keskiasteen koulutus oli noin 54 prosentilla henkilöstöstä ja sitä korkeampi koulutus 3 prosentilla. Kuva 9. Koulutusasteen suhteellinen jakauma Miehet Naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste,1 1,2,9 1,2,4 3,2 1, Keskiaste 32,9 59, Muut tai tuntematon 38,6 61,4 %, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

9 ! Henkilöstökoulutuksen kustannukset olivat vuonna 24 hieman edellistä vuotta suuremmat. Sekä oman että ulkopuolisen koulutuksen kustannukset olivat yhteensä noin 337 euroa. Kuva 1. Henkilökuntakouluksen kustannuskehitys () Yhteensä () ) Helsingin kaupungin kaikissa virastoissa ja laitoksissa toteutettiin työhyvinvointikysely syksyllä 24. Kyselyllä haluttiin saada kattava kuva kaupungin henkilöstön ja erityisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin tilasta. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen apuvälineenä. Vastaava tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa syksyllä 23 ja tarkoituksena on toteuttaa vastaava tutkimus vuosittain. HKL:ssä kyselyyn vastasi yhteensä 677 henkilöä, eli noin 33 prosenttia koko henkilökunnasta. Matalia indeksilukuja annettiin kysymykseen työn tavoitteiden tiedostamisesta ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koettiin erityisesti kuljettajien keskuudessa pieniksi. Työpaikan ilmapiiri ja omat voimavarat työn suorittamiseen koettiin melko hyviksi. Kuvissa 11 ja 12 on tutkimuksen tuloksia henkilöstöryhmittäin. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti viimevuotisia tuloksia paremmat. Kuva 11. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Johtaminen Työpaikan ilmapiiri Työn tavoitteet Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 8

10 Kuva 12. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto yksiköittäin 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Bussi Ratikka Metro RAY HTY SUY HKL Työyhteisön toimivuus Ammatillinen osaaminen Työolot Omat voimavarat Yhteensä Työterveysasemalla oli vuonna 24 sairaanhoitoon liittyviä käyntejä yhteensä ja terveystarkastuksia tehtiin Edelliseen vuoteen verrattuna sairaanhoitoon liittyvien käyntien määrä väheni 1 316:lla ja terveystarkastuskäyntien määrä lisääntyi 122:lla. Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi HKL:n ja Helsingin kaupungin työterveydenhuollon kustannukset viimeisten kuuden vuoden ajalta. Taulukko 2. Työterveydenhuollon kustannukset Vuosi Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kustannukset Kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset Kelan korvauksen Kelan korvauksen (HKL) /hlö (HKL) /hlö (Hki) jälkeen /hlö (HKL) jälkeen /hlö (Hki) ## *+##,# #,!#!! Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuonna 24 olivat 6,8 prosenttia kokonaistyöajasta. Kuukausipalkkaisen henkilöstön sairauspoissaolot nousivat,3 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Tuntipalkkaisten poissaolot lisääntyivät selkeästi vuonna 24: sairauspoissaolot 2,3 prosenttiyksikköä ja tapaturmapoissaolot 1, prosenttiyksikköä. Pitkien poissaolojen osuus sairaus- ja tapaturmapoissaoloista oli huomattavan suuri. Kuva 13. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 1, 8, % 6, 4, 2,, HKL 2 HKL HKL HKL HKL Kp 2 Kp 21 Kp 22 Kp 23 Kp 24 Tp 2 Tp 21 Tp 22 Tp 23 tapaturma,2,3,3,2,5,2,3,2,2,3,3,3,4,2 1,2 sairaus 5,7 5, 5,4 5,6 6,3 5,5 5,1 5,3 5,6 5,9 6,4 4,8 5,8 5,6 7,9 Tp 24 9

11 Kuva 14. Sairauspoissaoloprosentti ikäryhmittäin 4 3 Henkilöt Henkilöt Poissaolo % 1, 1,6 2,5 4,3 9,1 6,6 4,3 6, 11,6 19, Sairauspoissaolo % Viime vuosina henkilöstön työssäoloprosentti on ollut hieman laskussa. Vähiten kuukausipalkkaisen henkilöstön sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja on hallinto- ja talous- sekä suunnitteluyksiköissä. Kuvasta 15 ilmenevät kuukausipalkkaisen henkilöstön työssäoloprosentit ja kuvasta 16 liikennehenkilökunnan työssäoloprosentit vuosina Hallinto- ja talousyksikön, suunnitteluyksikön ja rakennusyksikön tiedot ovat ajalta Kuva 15. Työssäoloprosentit yksiköittäin , 95, 9, 85, 8, HKL HTY SUY RAY RL ML BL 23 93,6 93,6 95,2 92, ,9 94,5 98,7 89,3 91,6 94,4 92,3 Kuva 16. Liikennehenkilökunnan työssäoloprosentti , 95,3 94,7 94,4 94,4 94,4 93,1 93,1 93,1 93,3 92,4 91,8 91,3 89,9 88,9 94,6 93,5 93,4 92,7 92, , 94,4 93,9 93,2 92,3 91,6 9,9 9,991,1 9,7 84 Matkalippujen tarkastajat Raitiovaununkuljettajat Metrojunan kuljettajat Läntinen BL kuljettajat Pohjoinen BL kuljettajat Itäinen BL kuljettajat Tiedot sairaus- ja tapaturmapoissaoloista on saatu ehevy raporteista, jotka perustuvat HIJAT-henkilöstötietojärjestelmään viedyistä palvelussuhdetta kuvaavista tiedoista. Kuntoutuslomalla olevien poissaolot eivät sisälly yllä mainittuihin lukuihin. 1

12 &#*##+#!# Osa-aikaeläkkeelle voi siirtyä 58 vuotta täyttänyt työntekijä (vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneillä alaikäraja on 56 vuotta), joka siirtyy jatkuvasta kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työaikaa lyhennetään työnantajan ja työntekijän yhdessä sopimalla tavalla. Vuonna 24 HKL:ssä oli osa-aikaeläkkeellä 37 miestä ja 15 naista (23: 4 miestä ja 16 naista). Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut sairauden vuoksi. Ansiot osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voivat olla enintään 6 prosenttia kokoaikatyön ansioista. HKL:n palveluksessa oli vuonna 24 yhteensä 14 miestä ja 6 naista osatyökyvyttömyyseläkkeellä (23: 26 miestä ja 11 naista). -#- Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 24 oli 6,2 prosenttia (23: 7,4 prosenttia). Palvelussuhde päättyi 15 henkilöltä 2. Palveluksesta eronneita oli 68 ja 2 henkilön palvelussuhde päättyi muusta syystä. Eläkkeelle jäi 62 henkilöä. Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 49 2, ,7 64 2, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 2,9 3,14 3,14 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,9 2,9 3,12 Työkyvyttömyyseläke 17,8 23 1,5 14,65 23,96 Eläkkeet yhteensä 68 3,2 87 3, , ,83 Eronneet palvelussuhteesta 84 3, , ,2 68 2,83 Muu syy 19,9 16,74 6,32 2,84 YHTEENSÄ 171 8, , , ,24 Taulukko 4. HKL:n lähtövaihtuvuus 24 Kuljettajat Muut kk-palkkaiset_ Tuntipalkkaiset_ HKL yhteensä_ Lähdön syy Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Lähteneet % Vanhuuseläke 17 1,16 1 2,43 5, ,37 Yksilöllinen varhaiseläke 1,24 2,38 3,12 Varhennettu vanhuuseläke 2,49 1,19 3,12 Työkyvyttömyyseläke 18 1,23 1,24 4,76 23,96 Eläkkeet yhteensä 35 2, ,4 12 2, ,83 Eronneet palvelussuhteesta 58 3,96 1 2, ,83 Muu syy 17 1,16 1,24 2,38 2,84 YHTEENSÄ 11 7, ,7 14 2, ,24 HKL:n henkilöstön keskimääräinen palvelusaika on viime vuosina hieman lyhentynyt. Kuvasta 19 ilmenee, että 54 prosenttia henkilöstöstä on ollut HKL:n palveluksessa vähintään 1 vuotta (23: 56 prosenttia, 22: 64 prosenttia) ja vähintään 2 vuotta HKL:n palveluksessa olleita on 32 prosenttia (23: 33 prosenttia, 22: 38 prosenttia). Alle 1 vuotta palveluksessa olleita miehiä oli vuonna 24 yhteensä 792, mikä vastaa 39 prosenttia koko henkilöstöstä. Kyseinen ryhmä kasvoi 4 henkilöllä vuonna 24. Yli 2 vuotta, mutta alle 3 vuotta palvelleiden ryhmä pieneni samana ajanjaksona 61 henkilöllä. 2 Luvuissa eivät näy määräaikaisessa työsuhteessa olleet henkilöt, joiden työsopimuksia ei jatkettu määräaikaisuuden päätyttyä. 11

13 Kuva 17. Henkilöstön palveluaika 1 8 henkilöä v v v v v. Miehet Naiset Vakinaisen henkilöstön ikärakenteesta johtuen eläkkeelle lähtevien määrä on lähivuosina korkea. Kuvasta 18 ilmenee, kuinka moni nykyhenkilöstöstä saavuttaa kunakin vuonna vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Lukuihin ei sisälly HKL-Bussiliikenteen henkilöstöä bussiliikenteen yhtiöittämisen johdosta. Eläkkeelle lähtevien tarkkaa määrää on kuitenkin uuden eläkelainsäädännön johdosta vaikea ennustaa. Kuva 18. Eläkeiän saavuttavat Henkilöä (!!# Vuonna 24 käsiteltiin yhteensä 63 aloitetta, joista palkittiin 24. Palkituista aloitteista yksi oli liikenteeseen liittyvä, 16 teknisiä ja seitsemän muita. Palkkiosumma vuonna 24 oli yhteensä euroa. Suurin palkkio vuonna 24 oli 2 euroa. Alla olevasta kuvasta käy ilmi käsiteltyjen aloitteiden määrät

14 Kuva 19. Käsiteltyjen aloitteiden määrä käsiteltyjä liikenteellisiä teknillisiä muita !,##!# Henkilöstön ruokailua on vuonna 24 tuettu yhteensä eurolla. Henkilöä kohden laskettuna kustannukset olivat noin 22 euroa. Vuosina 22 ja 23 toimipaikkaruokailun kustannukset olivat edellisten vuosien kustannuksia pienemmät Kallion virastotalon peruskorjauksen johdosta. Vuoden 24 alentuneet kustannukset selittyvät sillä, että laskutusperusteita on tarkennettu tehtäväksi henkilökuntaruokaloiden todellisten kävijämäärien perusteella. Kuva 2. Toimipaikkaruokailun kustannukset (# -"#! HKL:llä oli vuonna 24 yhteensä 23 aravalainoitettua ja 179 vapaarahoitteista palvelussuhdeasuntoa. Vuonna 24 palvelussuhdeasunto oli noin 2 prosentilla henkilöstöstä. Asukkaat vaihtuivat 11 asunnossa. HKL:n maksaman vuokrasubvention kokonaismäärä vuonna 24 oli yhteensä euroa (23: euroa). Korjauskustannukset olivat noin euroa (23: euroa) ja saamatta jääneitä vuokria oli noin euroa (23: euroa). Tyhjillä olon kustannukset olivat yhteensä euroa vuonna 24. Korjauskustannusten nousu selittyy Töölönkadun palvelussuhdeasuntojen korjauksista. 13

15 Kuva 21. Kustannukset palvelussuhdeasunnoista Vuokrasubventiot Korjauskustannukset Saamatta jääneet vuokrat Tyhjillä olon kustannukset !+#!# Henkilöstön virkistysrahat vuonna 24 olivat euroa. Vuotta aiemmin ne olivat euroa. Lukuihin sisältyvät avustukset henkilökuntakerhoille, kuntoilun tukeminen, tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä henkiseen virkistäytymiseen ja hyvinvointiin liittyvä sosiaalitoiminta. Kuva 22. Henkilöstön virkistysrahat /hlö ## Henkilöstökassan jäsenmäärä HKL:ssä on ollut lievässä laskusuunnassa viime vuosina. HKL:n henkilöstöllä oli vuonna 24 yhteensä 1 25 käyttötiliä (23: 1 374) ja 9 (93) kerhotiliä. Tämän lisäksi henkilöstöllä oli 138 (184) määräaikaistiliä. / & % Henkilöstötuloslaskelma on virallisen tuloslaskelman muunnettu versio, jossa henkilöstömenot on eritelty yksityiskohtaisemmin kuin virallisessa tuloslaskelmassa. Henkilöstöön liittyvät kulut on ryhmitelty hieman virallisesta tuloslaskelmasta poikkeavasti, joten tiedot eivät ole henkilöstökulujen osalta täysin vertailukelpoisia. Muut menot on sitä vastoin henkilöstötuloslaskelmassa niputettu yhteen. HKL:n henkilöstötuloslaskelman laadinnassa on professori Guy Ahosen (Henkilöstötilinpäätös yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen, Helsinki 2) suosituksen mukaisesti eritelty palkkojen ja palkkioiden lisäksi henkilöstön uusiutumis-, kehittämis- ja rasituskulut. 14

16 HKL:N HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA % liike- % henkilöstö % liike- % henkilöstövaihdosta kuluista vaihdosta kuluista LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖKULUT Varsinaisen työajan palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat ,7% 54,3% ,4% 54,2% Työaika- ja olosuhdekorvaukset Lisä- ja ylityökorvaukset Iltatyökorvaukset Lauantaityökorvaukset Sunnuntaityökorvaukset Erikoispyhäkorvaukset Yötyökorvaukset Kaksiosaisen päivän korvaus Nivellisät ,9% 11,7% ,6% 11,2% Palkkiot Palkkiot ja henkilökohtaiset lisät Tasken maksamat palkkiot Tulospalkkiot Liikenneturv. palkkio Rationalisointi- ja aloitepalkkiot ,2%,5% ,2%,5% PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ ,7% 66,5% ,3% 65,9% Henkilöstön uusiutumiskulut Rekrytointikulut Vuosilomapalkat, kp Vuosiloma-ajan tuntipalkat Lomarahat Lomapalkkojen jaksotus Vanhuuseläkemaksut Sosiaaliturvamaksut ,1% 26,6% ,9% 26,4% Henkilöstön kehittämiskulut Henkilöstökoulutus Koulutusajan palkat Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä) Työsuojelukulut Kuntoilun tukeminen Henkilöstöruokailu Avustukset henkilökuntakerhoille Palvelussuhdeasuntokustannukset Vuokrat harrastus- ja kuntotiloista YTV henkilökunnan seutulippu Muut sosiaalitoiminnan kulut ,5% 3,6% ,6% 3,9% Henkilöstön rasituskulut Sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, tp Sairaus- ja äitiyslomapalkat, kp Sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset Tapaturmavakuutusmaksut Tapaturma-ajan palkat, kp Tapaturmakorvaukset Työkyvyttömyyseläkemaksut Yksilöll. varhaiseläkemaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työterveyshuolto (sairaanhoito) ,4% 3,4% ,6% 3,8% HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,7% ,4% ALIHANKINTANA TEHDYT TYÖT ,9% ,% TYÖVOIMAN VUOKRAUS ,2% ,2% ASIANTUNTIJAPALVELUT ,5% ,4% MUUT KULUT ,7% ,% TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9%,% 15

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyvinvointia ihmistä lähellä Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyväksytty / /2015 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot