HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha Liite

2 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 3 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4.1 Palvelussuhteet 4.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne 4.3 Eläkkeelle siirtyminen 4.4 Palvelussuhteen pituus 4.5 Vaihtuvuus 4.6 Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen 5 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 6 OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 6.1 Koulutustaso 6.2 Osaamisen kehittäminen 6.3 Johtamisen kehittäminen 7 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7.1 Sairauspoissaolot 7.2 Kuntoutus ja työterveydenhuolto 7.3 Työn kuormittavuuden arviointi 7.4 Työhyvinvointi ja työilmapiirimittaukset 8 INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 8.1 Aloitetoiminta 8.2 Sisäinen tiedottaminen 8.3 Kehittämishankkeet 8.4 Yhteistoiminta 8.5 Asiakastyytyväisyys 8.6 Seutu- ja aluekeskusyhteistyö 8.7 Yhteisösuhteet 9 PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 9.1 Palkkausjärjestelmät ja keskituntiansiot 9.3 Henkilöstökustannukset 9.3 Muut välilliset kustannukset LIITTEET

3 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 3 Forssan ammatti-instituutti voitti ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun v Vuonna 2010 on jälleen mahdollisuus hakea laatupalkintoa. Oppilaitos onkin valmistautunut vuoden 2009 aikana uuteen kilpailuun. Oppilaitos on myös vuosittain sijoittunut hyvin ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusvertailuissa. FAI:n opiskelijat ovat vuosittain menestyneet erinomaisesti valtakunnallisissa ammattitaitoa mittaavissa kilpailuissa. Hyvä menestys on osoitus opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvästä tasosta, motivaatiosta ja toiminnasta. Vakinaisen henkilöstön keski-iän ollessa varsin korkea tulee edelleenkin kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen vaativassa työssä suuntaamalla resursseja ja toimenpiteitä erityisesti mm. osaamisen, tiedon ja suorituksen johtamiseen sekä yksilön terveyden ja voimavarojen edistämiseen, aktiiviseen työympäristön kehittämiseen ja kannustavaan palkitsemiseen. Henkilöstöraportti toimii yhtenä välineenä tiedon keräämiseksi henkilökunnasta sekä seurannan ja tulevien toimenpiteiden suunnittelun pohjana. 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI ON MONIALAINEN, KEHITTYVÄ JA TYÖ- ELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVA OPPILAITOS, JOKA TUKEE OPISKELIJOI- DEN YKSILÖLLISTÄ KASVUA AMMATTIIN. Visio 2015: 1) monialainen koulutustarjonta 2) laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä 3) haluttu opiskelu- ja työpaikka 4) osaava ja motivoitunut henkilöstö 5) aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa 6) opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin 7) toiminta taloudellista ja tuloksellista FAI:n arvot: 1) asiakaslähtöisyys, 2) yksilöllisyys, 3) oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys 4) yhteiskunnallinen vastuu ja 5) yhteistyö 3 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen ohjelma ja tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty ja siinä on henkilöstöpolitiikan avainalueiksi valittu seuraavat: henkilöstön saatavuuden varmistaminen johtamiskulttuurin kehittäminen osaamisen kehittäminen perehdyttämiskoulutuksen systemaattinen järjestäminen työaikamuotojen kehittäminen työssä jaksamisen edistäminen palkkausjärjestelmien uudistaminen henkilöstön yksilöllinen huomioiminen

4 4 henkilöstövoimavarojen oikea käyttö ja mitoitus. 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4.1 Palvelussuhteet Päätoiminen opetushenkilöstö : Perus- Vak. Avoimina Vak. Määrä- Yhteensä tettuja lehtorin- olevia tunti- aikaisia lehtorin viran lehtorin opettajia tuntivirkoja haltijoita virkoja opettajia TEKLI/ammatilliset aineet TEKLI/yhteiset aineet RATA/ammatilliset aineet VIE/ammatilliset aineet KOL/ammatilliset aineet KOL/yhteiset aineet SOTE/ammatilliset aineet *) KÄTA/ammatilliset aineet KÄTA/yhteiset aineet MOL/ammatilliset aineet Yhteensä *) yksi lehtori vuorotteluvapaalla Muu henkilöstö (tummennetulla merkityt ovat virkasuhteisia): Perus- Vak. Avoimina Vak. työ- Määrä- Yhteensä tettuja viran- olevia sopimus- aikaisia virkoja haltijoita virkoja suhteisia työsop. Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Opinto-ohjaaja Palkkasihteeri Laskentasihteeri Reskontranhoitaja Toimistosihteeri Opintosihteeri Koulutussihteeri Atk-suunnittelija Kirjastonhoitaja Koulunkäyntiavustaja Ammatillinen ohjaaja Koulukuraattori Asuntolanhoitaja Ruokapalveluesimies Ruokahuollon varastonhoitaja Suurtalouskokki Keittiöapulainen ) Siivoustyönohjaaja Siivooja Kiinteistöesimies Kiinteistönhoitaja Muu henkilöstö ) Keittiöapulaisen toimi ei ollut käytössä, mutta tulee jatkossa olemaan Henkilöstön kokonaismäärä oli 122, johon sisältyy 18 osa-aikaeläkkeellä olevaa (joista opettajia 14) ja 1 osa-aikainen tukipalveluhenkilö. Vakinaisen henkilöstön (96) osuus kokonaishenkilöstömäärästä v oli 78,7 % (v vastaavasti 83,1 %). Määräaikaisen henkilöstön määrään vaikuttaa melko paljon so-

5 siaali- ja terveysalan työllisyys- ja oppisopimusteoriakoulutuksen volyymi sekä tekniikan ja liikenteen opettajien pätevyystilanne. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt , että kaksi virkaa muutetaan nykyisiin aineyhdistelmiin sopiviksi ja perustetaan kaksi uutta virkaa, jotka täytetään lukien. Kuntayhtymässä on opettajavirkojen lisäksi 8 muuta sellaista virkaa, jotka on kuntalain 44 :n 2 momentin perusteella katsottavaksi sellaisiksi, joissa käytetään julkista valtaa ja jotka tulee hoitaa virkasuhteessa. Palkatun henkilöstön määrän kehitys toimipisteittäin vv (31.12.): Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä FORSSAN TOIMIPISTE Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Opinto-ohjaaja Päätoimiset opettajat Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Tukipalveluhenkilöstö 29,5 29, ,5 31,8 83,5 82, ,5 108,8 TAMMELAN TOIMIPISTE Osastonjohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö LIESJÄRVEN TOIMIPISTE Osastonjohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö 3,5 2, ,5 2,2 8,5 6, ,5 6,2 Yhteensä Jos em. palvelussuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi, (osa-aikaeläkkeellä olevat ja osaaikaiset työntekiijät tekevät noin 2/3 kokoaikaisen henkilön työpanoksesta) saadaan n. 109,5 htv v Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50 v 11 kk (vuotta aiemmin 50 v 9 kk). Alle 40-vuotiaiden osuus oli vain 17,7 % (17hlöä) vakinaisesta henkilöstöstä. Yli 55- vuotiaiden osuus oli vastaavasti 42,7 % (41 hlöä). Vakinaisesta palvelussuhteesta eläkkeelle v siirtyneiden (6 hlöä) keski-ikä oli 62 v 8 kk. Vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutui yksi henkilö.

6 6 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUTUMA Henkilöitä Ikäluokka Miehiä Naisia Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 59,8 % (62,7% v. 2006). Sosiaali- ja terveysalalla sekä ravitsemis- ja matkailualalla on opetushenkilöstö miltei yksinomaan naisia. Kaupan ja hallinnon sekä kulttuurin alallakin n. 2/3 opetushenkilöstöstä on naisia. Sen sijaan tekniikka ja liikenne sekä luonnonvara-ala ovat varsin selkeästi miesopettajavaltaisia. Tukipalveluhenkilöistä n. 21 % on miehiä. Siivoushenkilöstö on yksinomaan naisia, kun taas kaikki kiinteistönhoitajat ovat miehiä. 4.3 Eläkkeelle siirtyminen Eläkkeelle siirtyminen vv : Henkilöstö- Osa-aika- Kokonaan eläkkeelle siirtyneet määrä eläkkeelle siirtyneet lkm % henkilöstöstä ,00 % ,00 % ,47 % ,14 % ,76 % ,05 % ,05 % ,31 % ,54 % ,36 % ,20 % ,61 % ,42 % ,92 % Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen oli voimakkainta vv Kokonaan eläkkeelle siirtyi henkilöstöä vv yhteensä 15 henkilöä eli n. 12% koko henkilöstöstä.

7 Vanhuuseläkkeelle siirtyisi laskennallisen eläkeiän perusteella vuosina mennessä 25 työntekijää eli n. 20,5 % nykyisestä henkilöstöstä (keskim. n. 5,1 % /vuosi), mutta eläkkeelle siirtyminen painottuisi vuosille 2011 ja Laskennallisen eläkeiän perusteella vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuisivat seuraavat virat ja toimet vv : Opetushenkilöstö Ammatilliset aineet (KMT) 1 Ammatilliset aineet (AKT) 1 1 Ammatilliset aineet (RATA) 1 1 Ammatilliset aineet (RAK) 1 Ammatilliset aineet (VIE) 1 Ammatilliset aineet (KOL) 2 2 Ammatilliset aineet (KOL) Ammatilliset aineet (SOTE) 1 Ammatilliset aineet (KÄTA-puu) Ammatilliset aineet (MOL) 1 Yhteiset aineet (englanti/ruotsi) 1 Yhteiset aineet (mat/fys/tietotekn) 1 Yhteiset aineet (muu) 1 2 Tukipalveluhenkilöstö Hallinto 1 1 Toimisto Ruokahuolto 1 1 Siivous Kiinteistönhoito 1 Muu toiminto 1 1 Yhteensä Osuus henkilöstöstä 4,9 % 3,3 % 8,2 % 3,3 % 5,7 % lukien tuli voimaan kunta-alan eläkeuudistus, jonka mukaan työntekijällä on oman valintansa perusteella oikeus jäädä eläkkeelle vasta 68-vuotiaana. Tätä mahdollisuutta on käytetty melko niukasti. Tähän mennessä FAI:n henkilöstöstä n. 60 % on käyttänyt tarjoutuneen osa-aikaeläkevaihtoehdon miltei heti kun se on ollut mahdollista. Vuoden 2009 aikana siirtyi osa-aikaeläkkeelle viisi henkilöstön jäsentä. Lähivuosinakin jäänee 2-3 työntekijää vuosittain osa-aikaeläkkeelle. 4.4 Palvelussuhteen pituus PALVELUSAIKA FAI:SSA (myös sitä edeltävissä oppilaitoksissa) v. alle 5 v. 5-9 v. alle 5 vuotta 5-9 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 25 vuotta

8 8 Henkilökunnasta lähes joka toinen on ollut palveluksessa yli 10 vuotta. Peräti 15 %:lla palvelusaika ylittää 20 vuotta. 4.5 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus ja muutokset työnkuvassa Vuonna 2009 tapahtuivat seuraavat henkilöstömuutokset: talouspäällikkö siirtyi eläkkeelle ja hänen tilalleen siirrettiin henkilö taloussuunnittelijan työtehtävistä koulutustarkastaja jäi osa-aikaeläkkeelle ja hänet siirrettiin koulutussuunnittelijan työsuhteeseen, josta hän siirtyi eläkkeelle Koulutustarkastajaksi siirrettiin auto-osaston osastonjohtaja Tammelan toimipisteen lakkautettavasta koulutusalajohtajan virasta siirrettiin viranhaltija suostumuksellaan Forssan toimipisteen opinto-ohjaajan virkaan. ammatillisen ohjaajan työsuhde vakinaistettiin lukien. opintosihteerin työsuhde vakinaistettiin lukien atk-tukihenkilön nimike muutettiin ATK-suunnittelijaksi lukien Ammatillisten aineiden tuntiopettaja siirrettiin ammatillisten aineiden (ravitsemis- ja talousala) lehtorin virkaan varastonhoitaja jäi eläkkeelle kaupan ja hallinnon tuntiopettaja jäi eläkkeelle Liesjärven yksiköstä siirrettiin suuratalouskokki Forssan toimipisteen keittiöapulaisen vakituiseen toimeen Hän teki kuitenkin syksyn 2009 suurtalouskokin sijaisuutta. neljä tuntiopettajaa siirrettiin lehtorin virkoihin (kaksi uutta virkaa ja kaksi muutettua virkaa) siivooja jäi eläkkeelle äidinkielen opettaja irtisanoutui virasta lukien keittiöapulainen jäi eläkkeelle Vuoden 2009 aikana valittiin: 6 uutta määräaikaista tuntiopettajaa 1 koulukuraattori Ns. lähtövaihtuvuusprosentti v oli 0,8 % (vastaavasti 2,4 % v ja 4,0 % v. 2007). Vuoden 2009 aikana irtisanoutui pysyvästä palvelussuhteesta: äidinkielen tuntiopettaja

9 Henkilöstön asuinpaikkakunnat: 9 Henkilöstö verotuskunnittain Urjala 2 % Muut kunnat 16 % Ypäjä 1 % Somero 2 % Jokioinen 6 % Forssa 47 % Tammela 21 % Humppila 5 % FAI:n henkilöstöstä 16 % asuu kuntayhtymän toimialueen ulkopuolella. Toimialueen ulkopuolelta vakinaisestikin valitut työntekijät eivät pääosin näytä muuttavan seutukunnalle, vaan käyvät muualta instituutin toimipisteissä työssä. Kun joka kuudennella työntekijällä on varsin pitkä päivittäinen työmatka, se aiheuttaa jonkin verran henkilöstövaihtuvuutta. 4.6 Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen Forssan ammatti-instituutissa on eläkkeelle (myös osa-aikaeläkkeelle) siirtyminen ollut viime vuosina suhteellisen suurta. Sen seurauksena on menetetty jonkin verran osaamista ja hyviä työtapoja, joista uusi työntekijä perehdytysvaiheessa usein kaipaa enemmän tietoa. Toisaalta oppilaitoksessa on koettu erityisesti muodollisesti pätevän ja tietyn ammatillisten aineiden osaamisalueen hyvin hallitsevan opetushenkilöstön saatavuuteen liittyviä ongelmia. Vuosina Forssan ammatti-instituuttiin tehdään uusi henkilöstösuunnitelma, jonka osina ovat mm. perehdyttämissuunnitelma ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Muodolliset kelpoisuusehdot täyttävien eri alojen ammatillisten aineiden opettajien löytäminen tuottaa vuosi vuodelta enemmän vaikeuksia. Eläkkeelle siirtyminen tulee Forssan ammatti-instituutissa ja koko kunta-alalla olemaan erityisen voimakasta vv Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen tulevat entisestään korostumaan. Hakijoiden määriä v. 2009: koulukuraattorin toimeen oli hakijoita yhteensä 9

10 10 5 TYÖAIKA JA TYÖPANOS Palkalliset ja palkattomat poissaolot työpäivinä vv : Sairaus Tapaturma Perhepol. syyt (äitiysloma yms.) Koulutus Vuosiloma Muu palkallinen poissaolo Opintovapaa Lomautus Kuntoutus Muu palkaton poissaolo Yhteensä OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 6.1 Koulutustaso Henkilöstön koulutustaso tilastokeskuksen koulutusalaluokituksen mukaan on viimeksi laskettu : 2007 Perusaste 3 2,4 % Keskiaste 27 21,6 % Alin korkea-aste 18 14,4 % Alempi korkeakouluaste (amk ja opistoaste) 50 40,0 % Ylempi korkeakouluaste 25 20,0 % Tutkijakoulutus 2 1,6 % Yhteensä ,0 % Suoritetut tutkinnot v. 2009: siivoustyönohjaaja suoritti siivousteknikon erikoisammattitutkinto määräaikainen koulunkäyntiavustaja suoritti koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon yksi lehtori suoritti erityisopettajan opinnot kaksi tuntiopettajaa suoritti henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon Omaehtoinen koulutus on yhtenä neljästä perusteesta FAI:n voimassa olevassa kannustuslisäjärjestelmässä. Toisaalta koulutustason nousu johtaa opetusalalla lähes poikkeuksetta OVTES:n mukaisen taulukkopalkan korotukseen. Opetushenkilöstöstä lähes 1/4:lla ei ollut viran edellyttämää muodollista kelpoisuutta, koska useimmilta määräaikaisilta opettajilta puuttuu ns. pedagoginen kelpoisuus (35 ov:n lisäopinnot). Opettajien tutkintovaatimusten noustua on rekrytoitaessa entistä vaikeampaa löytää hyvää opettajaa, jolla vaaditun ylemmän korkeakoulututkinnon tai amk-tutkinnon lisäksi on soveltuva kolmen vuoden työkokemus ja 35 ov:n pedagogiset lisäopinnot. Kuljettajalinjan ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan lisäksi liikenneopettajan kelpoisuus. Vuoden 2009 aikana yksi määräaikaisista tuntiopettajista suoritti asetuksen edellyttämiä pedagogisia lisäopintoja.

11 Osaamisen kehittäminen Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan Forssan ammatti-instituutti käytti henkilöstön kehittämiseen 3,3 % henkilöstömenoistaan. Valtakunnallisessa oppilaitosvertailussa luku oli keskimääräistä korkeampi. FAI:n kehittämishankkeisiin (esim. laatutyö, nuorten näytöt ja opettajien työelämätyöskentely) on oleellisesti liittynyt henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2009 alussa henkilöstösuunnitelman osaksi hyväksyttiin koulutussuunnitelma, jossa määritellään henkilöstökoulutuksen painopistealueet. Henkilöstökoulutuksen painopistealueet ovat seuraavat: 1) Pedagogiikka (oppi kasvatuksesta) ja didaktiikka (oppi opetuksesta) 2) Substanssiosaamisen ja työelämäyhteistyön lisääminen 3) Kansainvälisyys Tavoitteeksi on otettu, että 2 opettajaa suorittaa vuosittain 15 ov:n työelämäosaamisen diplomin (4 ov:n opettajan työelämäjakso, 3 ov:n alakohtainen työelämäosaaminen, 4 ov:n työssäoppimisen kehittäminen ja 4 ov:n näytöt ammatillisessa koulutuksessa). Työelämädiplomin edellyttämät opinnot suoritti 1 opettaja v Ammatillisten aineiden opettajista n. 15 %:lla on ko. diplomi. Tukipalveluhenkilöstön koulutuksessa on pääpaino substanssiosaamisen kehittämisess, lisääntyvän tietotekniikan hyväksi käytössä ja alati muuttuvien ohjelmien hallinnassa. 6.3 Johtamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Koko henkilöstö oli systemaattisten kehityskeskustelujen piirissä ja kehityskeskustelujen kattavuusprosentti oli 100 % v Työpaikkakokoukset Koko henkilöstö oli säännöllisten työpaikkakokousten piirissä v Koko henkilöstölle yhteisiä kokouksia järjestettiin ja Kokouksien aiheita olivat mm. tilinpäätös, laatutyö, kestävä kehitys ym. ajankohtaisia asioita. Johtamiskoulutus Johtamisen erikoisammattitutkinnon (=JET) suoritti 6 johtavaa viranhaltijaa, 6 osastonjohtajaa ja 2 vastuuhenkilöä vv ja kiinteistöpäällikön tutkinnon 1 johtava viranhaltija vuonna Neljä uutta osastonjohtajaa suorittaa JET-koulutuksen vuosina TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7.1 Sairauspoissaolot ja kuntoutus Sairauspoissaolot pituuden mukaan: Opetushenkilöstö 1-5 pv Opetushenkilöstö yli 5 pv

12 12 Muu henkilöstö 1-5 pv Muu henkilöstö yli 5 pv Yhteensä Opetushenkilöstön sairauspoissaolo-% työpäivistä oli 2,1 % v Muun henkilökunnan osalta vastaava prosentti oli 7,0 %. Sairauspoissaolot yhtä työntekijää kohti laskettuna: Opetushenkilöstö 0-5 pv 1,2 1,8 2,1 Opetushenkilöstö yli 5 pv 2,0 4,6 2,0 Muu henkilöstö 0-5 pv 2,0 2,9 4,2 Muu henkilöstö yli 5 pv 8,5 8,4 5,2 Sairauspoissaoloja koskevat em. tunnusluvut ovat kohtuulliset. Työtapaturmien takia kertyi 18 poissaolopäivää v (0 pv v. 2008). Käynnit työterveyshuollon sairaanhoitovastaanotoilla ja tutkimuksissa vv : Lääkäri Terveydenhoitaja Psykologi 6 4 Laboratoriotutkimukset Käyntien kustannukset v olivat yhteensä ,50 e (v yht ,55 e). Työterveyshuolto vv : Työpaikkaselvitykset Tietojen anto ja ohjaus Terveystarkastukset tuntia tuntia kpl Lääkärit Terveydenhoitajat 1,5 10, Fysioterapeutit 2 0,5 3 3 Psykologit 3,5 6 6 Laboratoriotutkimukset Yhteensä 4,5 18, Työterveyshuollon kustannukset v olivat 7 830,50 (v yht ,28 e). Em. kustannuksista työpaikkaselvitysten kulut olivat 1 932,00 e (v ,00 e). 7.3 Työn kuormittavuuden arviointi Työturvallisuuslain (738/2002) 25 :n mukaan jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Forssan ammatti-instituutissa suoritettiin marraskuussa 2009 työturvallisuuslain edellyttämä riskien kartoitus, jonka perusteella valmisteltiin uusi toimenpide-ehdotus ja tarkistettiin työsuojelun toiminta-ohjelmaa. Kehityskeskustelut, säännölliset työpaikkakokoukset ja johtamiskoulutus on jo todettu hyviksi menetelmiksi esille tuleviin työssäjaksamisongelmiin.

13 Työhyvinvointi, yhteistoiminta ja verkostoituminen Henkilöstölle tammikuussa 2010 järjestetyn henkilöstökyselyn tulokset (vastaajia 82): Ei lainkaan Osin Melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin Pitääkö väite paikkaansa? Olen tyytyväinen esimiestyöhön ja työn 21 organisointiin 4 % 11 % 19 % 45 % % Olen tyytyväinen organisaatiomme toimivuuteen 7 % 13 % 28 % 42 % 10 % Olen tyytyväinen työn sisältöön 0 % 11% 10 % 45 % 34 % Olen tyytyväinen työkykyyni ja voimavaroihini 1 % 6 % 22 % 37 % 34 % Olen tyytyväinen työolosuhteisiin 6 % 11 % 32 % 34 % 17 % Olen motivoitunut ja tyytyväinen kehittymismahdollisuuksista 2 % 5 % 18 % 44 % 31 % Forssan ammatti-instituuttiin laaditaan vuosina uusi henkilöstösuunnitelma, jossa yhtenä painopistealueena on henkilöstön työkyvyn ylläpito ja työssäjaksamisen lisääminen. 8 INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 8.1 Aloitetoiminta Aloitetoiminta ja aloitteellisuus on yhtenä neljästä perusteesta FAI:n voimassa olevassa kannustusrahajärjestelmässä. 8.2 Sisäinen tiedottaminen Yhden koulutusalajohtajan toimenkuvaan on lukien sisällytetty viestinnän kehittäminen ja tiedotus. FAI:lla on nyt selkeästi vastuutettu ja toimiva intranet ja tiedotuskäytäntö. Sisäistä tiedottamista on lisäksi pyritty parantamaan kehityskeskusteluilla, työpaikkakokouksilla ja henkilöstön yhteisillä kokouksilla. 8.3 Kehittämishankkeet Vuoden 2009 aikana oli FAI:ssa useita henkilöstön kehittämishankkeita, mm. työssäoppimisen ja nuorten näyttöjen kehittämisprojektit. Lisäksi toimintaa kehitettiin Voorumi ja Kokeva Osaaja ESR-projekteissa. 8.4 Yhteistoiminta

14 14 Kuntayhtymässä on 11-jäseninen yhteistoimintaryhmä, jossa 3 työnantajan edustajaa (sis. työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen) ja 8 henkilöstön edustajaa (sis. kaikki luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä kaksi työsuojeluvaltuutettua). Yhteistoimintaryhmätoimii samalla työsuojelutoimikuntana. Kokouksia pidettiin vuoden aikana neljä. 8.5 Asiakastyytyväisyys Oppilaitoksessa keskeisin asiakastyytyväismittari on vuodesta 2004 alkaen ollut kaikille opiskelijoille vuosittain tehtävä opiskelijakysely. Opiskelijakyselyn tuloksista lähemmin toimintakertomuksessa. 8.6 Seutu- ja aluekeskusyhteistyö Kuntayhtymällä on edustaja mm. Forssan seudun kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöasiain neuvottelukunnassa Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmässä Talousfoorumissa (Forssan seudun kuntien, FSTKY:n ja FAI:n talousjohto) Hämeen kauppakamarin osaamisvaliokunnassa 8.7 Yhteisösuhteet Yhteisösuhteissa on keskeisimmällä sijalla yhteydet elinkeinoelämään ja työpaikkaohjaajiin. Yhteistoiminnasta on lähemmin toimintakertomuksessa vuodelta PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 9.1 Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen Forssan ammatti-instituutissa noudatetaan seuraavia virka- ja työehtosopimuksia kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 33 kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 5 kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) o yhteiset määräykset 5 o liite 4 (ammattioppilaitos) 50 o liite 5 (kauppaoppilaitos) 14 o liite 7 (sosiaali- ja terveysalan oppilaitos) 11 o liite 8 (metsä- ja puutalousoppilaitos) 4 OVTES:n liitteiden 7 ja 8 alaiset opettajat (yhteensä 15) ovat kokonaistyöajassa. Yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaan voi johtava rehtori myöntää kannustuslisinä ryhmille 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista ja tulosaluejohtaja alaisilleen 0,2 % alaistensa kk-palkkaisten palkkamenoista seuraavin hyväksytyin kriteerein: 1) keksinnöt/aloitetoiminta, 2) aktiivisuus suuressa uudessa projektissa, 3) omaehtoinen koulutus tai 4) henkilöstön vähentämisestä aiheutuva työmäärän lisääntymisen korvaaminen.

15 15 Kannustuslisiä myönnettiin yhteensä euroa 41 työntekijälle v Kannustuslisä oli keskimäärin 385,37 euroa/työntekijä ( euroa). KVTES:n 11 :n mukaista tulospalkkiota ei kuntayhtymässä ollut käytössä. 9.2 Henkilöstökustannukset Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista v oli 67,1 % (ed. vuonna 64,7 %). Palkkojen ja sivukulujen kehitys (1 000 e): muutos Palkat ,9 % Eläkekulut ,6 % Muut henkilösivukulut ,3 % Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät ,2 % Yhteensä ,5 % Eläkekulut v olivat 24,2 % palkoista (24,3 % v. 2008). 9.3 Muut välilliset kustannukset Työterveydenhuollon kulut olivat yhteensä ,00 euroa v (23 503,33 e v. 2008). TYHY-toimintaan käytettiin 8 576,24 euroa v (8 956,61 euroa v. 2008) seuraaviin toimintoihin: TYHY-kuntoutus ja urheilutoiminta 4 105,50 sisältäen henkilöstön liikuntailtapäivän määrärahan ja Vesihelmen käytön Fysikaalinen hoito 482,50 kevät- ja syyssaunat 436,06 teatteri- ja tutustumismatkat 1 014,18 pikkujoulu 2 538, ,24 Kuntayhtymä on osallistunut fysikaalisen hoidon tukemiseen v alkaen. Kuntayhtymä maksoi enintään yhdeltä 10 jakson hoitokerralta/työntekijä/kalenterivuosi 25 % hoitojakson kustannuksista (hoitokerran hinnaksi hyväksytään enintään 30 euroa) eli enintään 75 euroa/työntekijä. Lisäksi henkilöstön käytössä on veloituksetta yksi viikoittainen TYHY-vuoro ja yksi sählyvuoro FAI:n liikuntasalissa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus veloituksetta käyttää FAI:n kuntosalia iltaisin ja viikonloppuisin. Vuodesta 2005 vuoden 2009 loppuun on käytetty ns. liikuntaseteleitä tuettaessa henkilöstön liikkumista. Vuoden 2010 alussa otettiin käyttöön Smartumin kulttuuriseteli. Arvoltaan viiden euron setelistä työntekijä maksaa puolet ja toisen puolen työnantaja.

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖHALLINTO KARVIAISESSA... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA SIJOITTUMINEN... 3 4. IKÄRAKENNE

Lisätiedot

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES)

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) 1.1.2006 1.1.2007 Ateriakorvaus virkamatkasta (ei pv rahaa) 7,50 7,75 Ateriakorvaus virantoimitusmatkalta 2,02 2,02 Kokopäiväraha 30,00 31,00

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot