Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005"

Transkriptio

1 Kaavaselostus Ehdotus WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaava karttaa. ALUEEN MÄÄRITTELY ALUEEN SIJAINTI KAAVAPROSESSIN VAIHEET Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen koskee osaa Tervamäen ranta-asemakaavasta. Suunnittelualue muodostuu Jyväskylän (86. kaupunginosa) Veijon kylässä (451) sijaitsevan Tervamäen tilan RN:o Päijänteen puoleisista rantaalueista. Tilan alueelle sijoittuu lisäksi pienemmät lammet Alainen ja Keskinen Vehkajärvi. Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 11 sekä siihen liittyvät maa- ja metsätalousalueet. Kumoaminen koskee Tervamäen ranta-asemakaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta. Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylän kaupunkiin Korpilahdelle. Alue sijaitsee Päijänteen rannalla Heinosniemessä ja Rutaniemessä, noin 10 km:n etäisyydellä Korpilahden keskustasta länteen. Suunnittelualueen laajuus on noin 27,7 ha ja rantaviiva siihen kuuluu noin 1,12 kilometriä. Suunnittelutyö aloitettiin maanomistajan päätöksellä elokuussa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Vireille tulo Ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan Kaava lainvoimainen

3 2 Sisältö Yhteenveto 1 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne Muut suunnitelmat ja selvitykset Maanomistus ja väestö Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Pohjakartta Kaavamerkinnät ja määräykset 13 2 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet Kaavan rakenne Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät 22 3 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 22 Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Emätilaselvitys - Tilastolomake Kartat Kaavakartta 1:5000 merkintöjen selityksineen ja kaavamääräyksineen

4 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Tervamäen ranta-asemakaavan muutos koskee Jyväskylän Korpilahdella (86. kaupunginosa), Veijon kylässä sijaitsevaa Tervamäen tilaa RN:o Tilan alueelle sijoittuu lisäksi pienemmät lammet Alainen ja Keskinen Vehkajärvi. Kohde sijoittuu Korpilahdelle Päijänteen rannalle Heinosniemeen, noin 10 km:n etäisyydelle Korpilahden keskustasta. Suunnittelualueena on osa Tervamäen ranta-asemakaavaa. Kuva: Kaava-alueen yleissijainti Suunnittelualueeseen laajuus on noin 27 ha (kumottava alue 6,6 ha) ja siihen kuuluu Päijänteen rantaviivaa noin 1,12 kilometriä.

5 2 Kuva: Suunnittelualueen rajaus 1.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Keski-Suomen liitto on aloittanut myös vaihemaakuntakaavan valmistelun.

6 3 1. vaihemaakuntakaavalla varataan maa-alue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman vaihemaakuntakaavassa varataan alueita maa-aineshuoltoon ja tarkistetaan vahvistettavana olevan maakuntakaavan pohjavesija maa-ainesalueita (POSKI -hanke). Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 2. vaiheen maakuntakaavan vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä tuulivoimaa. Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen laatimispäätöksellä Tuulivoima liitettiin mukaan Vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistunut vaihemaakuntakaava. Keski-Suomen maakuntahallitus päätti käynnistää Keski-Suomen maakuntakaavan laatimisen. Maakuntakaava laaditaan vahvistetun kokonaismaakuntakaavan jälkeen sitä täydentävänä neljäntenä vaihekaavana. Vaihekaavan tavoitevuosi on Kaava-alueen sijainti Kuva: Ote maakuntakaavasta Alueelle sijoittuu maakuntakaavan virkistyskohde (45), Tervamäen valtakunnallinen veneulkoilualue. Päijänne on osoitettu kyseisellä alueella tärkeänä vesialueena merkinnällä W. Lähellä rantaa kulkee laivaväylä. Merkinnällä osoitetaan laivaliikennettä palveleva vesiväylä. Väylällä on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

7 4 Yleiskaava Suunnittelualue sijoittuu Päijänteen rantayleiskaava-alueelle. Rantayleiskaava on vahvistettu Ranta-asemakaavan sisältö on osoitettu yleiskaavallisesti. Kuva: Ote Päijänteen rantayleiskaavasta. Tervamäen ranta-asemakaava. Kuvaan on rajattu koko

8 5 Ranta-asemakaava Alueella voimassa oleva Tervamäen ranta-asemakaava on vahvistettu Kaavaan kuuluu Päijänteen sekä Keskinenja Alainen Vehkajärven ranta-alueita. Tervamäen ranta-asemakaava-alueella on vahvistunut tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 koskeva Tervamäen rantaasemakaavan muutos ja laajennus, joka on hyväksytty Jyväskylän kaupunginvaltuustossa Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Kaava-alueen pohjoisosa.

9 6 Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Kaava-alueen eteläosa. Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Keskinen- ja Alainen Vehkajärven ranta-alueet

10 7 Kuva: Tervamäen ranta-asemakaavan rajaus sekä ranta-asemakaavaa koskevien muutosten rajaukset. Tervamäen ranta-asemakaava-alue Tervamäen ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus (kv ). Suunnittelualue. Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen. Kumottava alue

11 Muut suunnitelmat ja selvitykset Korpilahden kunnan arkeologinen perusinventointi, v Museovirasto Korpilahden maisemaselvitys, Ulla Tuimala opinnäytetyö v Korpilahden maankäytön esiselvitys 2008 (ESSU) Emätilaselvitys Luontoselvityksen tarkistus, Pöyry Finland Oy Maanomistus ja väestö 1.4 Rakennettu ympäristö Kokonaisrakenne Suunnittelualueella maanomistajana on UPM-Kymmene Oyj. Suunnittelualue sijoittuu Korpilahden kirkonkylän ja Muuramen kunnan väliselle hyvin harvaan asutulle alueelle. Lähin asutuskeskittymä on Korpilahden kirkonkylä. Suunnittelualue on rakentamatonta maa- ja metsätalousmaata. Alueen takareunalla kulkee Viherin yksityistie. Tie on ympärivuotisessa käytössä oleva tieyhteys Tervamäen alueella sijaitseville loma-asunnoille. Alueen lähiympäristö muodostuu pääasiassa Päijänteen rannoille sijoittuvista loma-asunnoista. Alueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 1.5 Luonnonympäristö Asemakaavamuutosta varten tehtiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa alueen luonnonympäristön yleispiirteet sekä selvittää, onko siellä maankäytön suunnittelussa huomioon otettavia luontoarvoja. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Lähtötiedot ja menetelmät Selvitysalue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Korpilahden alueella Päijänteeseen rajoittuvassa Heinosniemessä (kuva 1). Noin 2 kilometrin mittaisella rantaosuuden keskiosassa on jo lomarakennuspaikkoja, jotka jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Yleispiirteiltään selvitysalue on rakennuspaikkojen ulkopuolella

12 9 metsäistä maastoa. Eteläosassa on Päijänteen virkistysalueyhdistyksen omistama Tervamäen valtakunnallinen veneulkoilualue. Rannan tuntumassa kulkee tie läpi selvitysalueen. Ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelun ja Eliölajit -tietojärjestelmän perusteella alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia luontokohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä. Etelässä alue rajoittuu alueeseen, johon on tehty rantaasemakaavan muutosta varten luontoselvitys (Pöyry Environment Oy 2009). Alueelle tehtiin luontoselvitystä varten maastokäynti Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. Luonnonympäristön yleispiirteet Geologia, vesistöt ja pohjavesi Selvitysalue sijoittuu Heinosniemen itäosan mäkiseen kalliomoreenimaastoon. Selvitysalueen eteläosassa rinne on louhikkoinen ja kohoaa melko jyrkästi noin 20 metriä Päijänteen pinnan tason (+78,6 mpy) yläpuolelle. Selvitysalueen pohjoisosassa ranta on loivapiirteinen. Ranta on huuhtoutunutta kivikkoa ja soraa, ja suojaisimpiin kohtiin on kasautunut hiekkaa. Irtolohkareita on näkyvissä sekä vesirajassa että muualla alueella. Selvitysalue rajoittuu Päijänteen Rutasalmeen ja etelässä avautuvaan Mustanselkään. Pohjoisosassa erottuu kaksi

13 10 ojauomaa. Pintaveden ekologinen tila on arvioitu alueella hyväksi (Keski-Suomen ELY-keskus 2011). Selvitysalue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kasvillisuus ja eläimistö Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen. Eliömaakuntana on Etelä-Häme. Selvitysalueen eteläosan louhikkoisen rinteen kiviä ja lohkareita peittävät sammalet. Puustossa on harvakseltaan varttuneita mäntyjä sekä nuoria koivuja, haapoja ja pihlajaa (kuva 2). Rinteen alla on kapea tasanne, joka levenee pohjoista kohti mentäessä. Tasanteen alueella on mäntypuustoa, joka muuttuu mökkien eteläpuolella varttuneita koivuja ja kuusia kasvavaksi sekametsäksi. Aluskasvillisuus on aukkoista, ja sen tavallisia lajeja ovat mustikka, puolukka, vanamo, metsätähti, metsäkastikka, kevätpiippo, kielo ja riidenlieko. Pienet nimenkärjet ovat kasvillisuudeltaan karumpia kasvaen mm. variksenmarjaa. Rehevimmällä sekametsäisellä alueella esiintyy sananjalkaa, nuokkuhelmikkää ja lillukkaa. Siihen liittyen on rinteen alla pienellä alueella lehtokasvillisuutta. Mökkien pohjoispuolisella alueella on tien ja rannan välissä kapeana kaistaleena kuusivaltaista varttunutta sekametsää. sen aluspuustossa on tiheässä nuoria kuusia, koivua, harmaaleppää ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa on lehtomaisen kankaan lajistoa kuten mustikkaa, lillukkaa, käenkaalia, oraanmarjaa ja metsäkastikkaa. Alueen läpi kulkee kaksi kaivettua ojauoma, joiden varrella on vähän metsäalvejuurta. Kuva 2. Rantapuustoa eteläosassa ja pohjoisosassa. Vesi- ja rantakasvillisuus on selvitysalueen kohdalla melko niukkaa, mutta rantakivikoiden kohdalla on kuitenkin pieninä kasvustoina

14 11 järviruokoa. Vesirajassa kasvaa mm. suursaroja ja rantakukkaa. Rantaa reunustavat tervalepät, joista osa on kookkaita monirunkoisia puita. Pohjoisosassa on kaksi järeää haapaa lähellä rantaa. Niiden alta tai muualta selvitysalueelta ei löytynyt liitooravan papanoita tai lajille sopivia pesäpaikkoja. Luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet 1. Eteläosan louhikkorinne Selvitysalueen eteläosan louhikkorinne on huomionarvoinen, vaikka vastaavan tyyppisiä kivikoita onkin Päijänteen alueella runsaasti (kuva 3). Louhikkoa voidaan pitää metsälain (10 ) erityisen tärkeänä elinympäristönä, sillä sen puusto on kohtalaisen iäkästä. 2. Eteläosan hiekkaranta Suunnittelualueen ulkopuolella, selvitysalueen eteläosassa on kasautunut kivikon suojaan hiekkaa noin parikymmentä metriä pitkäksi kielekemäiseksi hiekkarantamuodostumaksi (kuva 3). Sen rannan puolella kasvaa mm. hietakastikkaa, saroja ja leskenlehteä. Kohde on liian pienialainen täyttääkseen luonnonsuojelulain (29 ) suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvan luonnontilaisen hiekkarannan kriteerit. Kuva 3. Louhikkorinne ja eteläosan pieni hiekkaranta 3. Eteläosan lehtolaikku Rinteen alla on pienialainen rehevä kohta, jossa kasvaa mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, näsiää ja lehtokuusamaa. Puustossa on varttuvia kuusia ja nuoria haapoja. Lehtolaikkua voidaan pitää metsälain (10 ) erityisen tärkeänä elinympäristönä.

15 12 4. Järeät haavat Selvitysalueen pohjoisosassa kasvaa lähekkäin kaksi järeää haapaa. Puissa ei havaittu koloja eikä niiden alla todettu syksyn maastokäynnillä liito-oravan papanoita. Koska syksy ei ole lajin toteamisen kannalta luotettava ajankohta, on puut ja niiden lähipuut suositeltavaa ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon, niin ettei niitä kaadeta Kuva 4. Luontoarvoiltaan huomionarvoisten kohteiden sijainti. Johtopäätökset Selvitysalue on luontoarvoiltaan melko tavanomaista ja seudulle tyypillistä aluetta. Siellä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 ) kriteerit suojelluista luontotyypeistä tai olisivat vesilain (1 luku, 15a ja 17a ) tarkoittamia luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä. Louhikkoa ja lehtolaikkua voidaan pitää metsälain (10 ) erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Alueella ei todettu kohteita, joilla voisi olla erityistä merkitystä uhanalaisille lajeille tai luontodirektiivilajeille tai jotka linnustoltaan olisivat

16 13 erityisen monipuolisia. Kaksi järeää haapaa on suositeltavaa säilyttää, sillä syksyn maastokäynnin perusteella ei voida täysin sulkea pois mahdollisuutta, etteikö liito-orava voisi käyttää niitä pesäpuina. Todetut luontokohteet on suositeltavaa ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon, mutta ne eivät ole voimakkaasti suunnittelua rajoittavia. Uusi rakentaminen on syytä pyrkiä sijoittamaan olemassa olevien rakennuspaikkojen ja tieyhteyden lähelle, niin että muu osa rannasta säilyy yhtenäisenä viher- ja virkistysalueena. Lähteet Geologian tutkimuskeskus 2010: Geokartta-palvelu. Keski-Suomen ELY-keskus 2011: Keski-Suomen ELY-keskuksen alueen pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila. Pöyry Environment Oy 2009: Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys. 4 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus. Valtion ympäristöhallinnon virastojen OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Rekisterit: Valtion ympäristöhallinnon virastojen Eliölajit-tietojärjestelmä Pohjakartta 1.7 Kaavamerkinnät ja määräykset Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään Tervamäen rantaasemakaavan pohjakarttaa 1:5000. Kartta on hyväksytty Pohjakarttaa on täydennetty ajantasaisella kiinteistöraja-aineistolla. Kaavamerkinnät ja määräykset ovat ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset.

17 14 2 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 2.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve Maankäyttö- ja rakennuslain 73 :n mukaisesti ranta-asemakaavaa käytetään pääasiassa loma-asumisen järjestämiseksi. Rantaasemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Tervamäen tilan alueelle kaksi uutta rakennuspaikkaa. 2.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 2.3 Osallistuminen ja yhteistyö Ranta-asemakaavan laadinta käynnistettiin maanomistajien päätöksellä elokuussa Maanomistaja on jättänyt asemakaavan muutoshakemus kaupungille Kaavahanke käsiteltiin Jyväskylän kaupungin sisäisessä palaverissa (SILLISSÄ) Osalliset Maanomistajat ja asukkaat Kaava-alueen maanomistajat ja asukkaat Kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaiset ja yhteisöt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Tonttituotanto Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Muut osalliset Sähkö- ja teleyhtiöt Päijänteen virkistysalueyhdistys Vireilletulo Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä ja Keskisuomalaisessa

18 15 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö 2.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleistavoitteet Kaavasta tiedottaminen tehdään kaupungin ilmoitustaululla, lehdessä ja erillistiedoksiannolla ulkopaikkakuntalaisille osallisille. Lisäksi kaavatyön etenemistä ja suunnitelmia voi tarkastella Jyväskylän kaavoitusosaston internetsivuilla osoitteessa Luonnosvaiheessa sekä kaavoituksen myöhemmissä vaiheissa tullaan tarvittaessa neuvottelemaan osallisten kanssa. Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n sekä -asetuksen 30 :n määräysten mukaisesti välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa sekä Korpilahden yhteispalvelupisteessä. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta sekä Keski-Suomen liitolta ja luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaava-aineistoon tehtiin pieniä, lähinnä teknisiä tarkistuksia. Mm. ohjeellisen ajoyhteyden linjausta tarkistettiin nykytilanteen mukaiseksi ja ajoyhteyden kaavamääräystä täydennettiin voimassa olevan rantaasemakaavan mukaiseksi. Mielipiteisiin ja lausuntoihin on annettu kaavanlaatijan vastineet. Ehdotusvaiheessa kaava tulee uudelleen nähtävillä, jolloin osalliset voivat tarvittaessa jättää muistutuksia. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski- Suomen ympäristökeskuksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti huomioitu ja niiden toteutumista pyritään edistämään. Maakuntakaava Ranta-asemakaava ei ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan kanssa.

19 16 Yleiskaava Voimassa olevan ranta-asemakaavan sisältö on osoitettu Päijänteen rantayleiskaavassa yleiskaavallisesti. Jäljempänä esitetyt tavoitteet poikkeavat Päijänteen rantayleiskaavan ratkaisusta, koska aikoinaan rantayleiskaavaan on osoitettu vain ranta-asemakaavan mukaiset rakennuspaikat. Mitoituksen sallimaa rakennusoikeutta ei ole kokonaisuudessaan rantayleiskaavaan osoitettu. Suunnittelun tavoitteet Kaavamuutoksen lähtökohtana on Keski-Suomen lääninhallituksen päätös jättää vahvistamatta vahvistetusta Tervamäen ranta-asemakaavasta kortteli kolme, johon kuului kolme rakennuspaikka. Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatiminen on aloitettu maanomistajan UPM-Kymmene Oyj:n toimesta vuonna Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaksi kolmesta vahvistamatta jääneestä rakennuspaikasta omistamilleen mailleen. Rakennuspaikat osoitetaan voimassa olevan Tervamäen ranta-asemakaavan alueelle. Yksi kolmesta vahvistamatta jääneestä rakennuspaikasta on osoitettu Tervamäen tilan naapuritilalle Kiviniemi 1:412, tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 koskevalla Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksella. Kaavamuutos on hyväksytty Tätä kaavoitustyötä on edeltänyt emätilan rakennusoikeuden selvittäminen sekä UPM-Kymmene Oyj:n käymä neuvottelu alueellisen ELY- keskuksen ja Jyväskylän kaupungin kanssa vahvistamatta jääneiden rakennuspaikkojen osoittamisesta Tervamäen tilalle. Laaditusta emätilaselvityksestä käy ilmi, että emätilalla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Lisäksi ELY - keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että silloisen lääninhallituksen perusteet rakennuspaikkojen poistamiselle eivät ole olleet riittäviä. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisäksi ranta-asemakaava-alueen rajauksen tarkistaminen mm. metsänhoidollisista syistä kumoamalla osa, noin 5,7 ha:n suuruinen alue maa- ja metsätalousalueesta, ranta-asemakaava-alueen eteläosasta. Ranta-asemakaavassa osoitettuihin tieyhteyksiin tehdään muutos ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvan RA korttelin 11 kohdalla. Tavoitteena on siirtää tien linjausta etäämmälle

20 17 rantaviivasta riittävien rakentamisetäisyyksien varmistamiseksi korttelialueella. Kaavamuutoksen yhteydessä ajantasaistetaan rantaasemakaavamääräyksiä rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden osalta Päijänteen rantayleiskaavassa sekä Tervamäen ranta-asemakaavassa annettujen rakennusoikeuksien määrästä sekä ympäristöä koskevien kaavamääräysten osalta. Rakennusoikeuden määrää nostaminen RA alueella tullaan tekemään rakennusjärjestyksen puitteissa ja määrä saatetaan vastaamaan nykyistä tasoa. Suurempaa rakennusoikeutta perustellaan sillä, että uudet rakennuspaikat ovat suuria, pintaalaltaan noin 5000 m 2, ja syviä, jolloin etäisyys rantaviivasta mahdollistaa suuremman loma-asunnon rakentamisen. Rakennusoikeuden nostoa perustellaan lisäksi tarkentuneilla mm. alinta lattiatason korkeutta ja rakentamistapaa ohjaavilla kaavamääräyksillä sekä määräyksillä rantaviivan jättämisellä luonnonmukaiseksi ja maisemallisesti merkittävän puuston säilyttämisellä. Kaavamuutoksessa poistetaan säilytettävän venevalkaman pohjoisja eteläpuolelle osoitetut yleiseen käyttöön tarkoitetut virkistysalueet. Voimassa olevassa kaavan mukaisesti virkistysalueiden käyttö on ollut tarkoitus määritellä alueiden toteuttamisvaiheessa. Ranta-asemakaava on ollut ratkaisultaan ns. omarantainen eikä kaava-alueen omaan käyttöön tarvita virkistysalueita. Koska virkistysalueet ovat jääneet toteutumatta, eikä niiden osoittamiselle ole tarvetta, poistetaan ne kaavamuutoksen yhteydessä. Tervamäen rantakaava-alueella säilyy lähes 9 ha:n suuruinen Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n yleiseen käyttöön tarkoitettu virkistysalue. Virkistysalue rajautuu suunnittelualueeseen. Ympäristön laatutavoitteet Ympäristöarvot otetaan huomioon suunnittelussa siten, ettei arvokkaiden ja huomionarvoisten luontokohteiden olemassaolo vaarannu. Rakennuspaikat sijoitetaan rakentamiseen soveltuville rantaalueille. Ympäristöarvoiltaan arvokkaat tai huomionarvoiset alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle.

21 Kaavan rakenne Emätilaselvitys Mitoitus Ranta-alueella rakennusoikeuden määrittämisessä sovelletaan muunnetun rantaviivan laskentaperiaatetta ja kantatilatarkastelua. Kaavatyötä varten tehty mitoitustarkastelussa on noudatettu Päijänteen rantayleiskaavan mitoitusperiaatteita. Emätilatarkastelussa on käytetty poikkileikkausajankohtaa Emätilaan kuuluviksi tiloiksi lasketaan em. ajankohdan jälkeen emätilasta erotetut, tällä hetkellä voimassa olevat tilat. Mitoituslukemana on käytetty alueelle laaditun rantayleiskaavan mitoitusta, joka on 5 loma-asuntoa/rantakilometri. Tilakohtaisen rakennusoikeuden määrittämisessä käytetty muunnettu rantaviiva lasketaan peruskartalta rantaviivan muodot yleistäen. Rantaviivan muodot huomioidaan seuraavasti: metrin levyisten kapeikkojen (niemet tai salmet) rantaviivasta otetaan huomioon puolet, kerroin 0,5 - Alle 50 metrin levyisten kapeikkojen rantaviivasta huomioidaan kapeikon kanta Suunnittelualueella em. poikkileikkausajankohdan mukainen emätila on Heinosniemi RN:o 1:99, nykyinen RN:o 1:427. Emätilaselvityksessä on huomioitu kyseisestä emätilasta muodostetut ja tällä hetkellä voimassa olevat tilat. Emätilan käytetty rakennusoikeus on selvitetty siten, että käytettynä rakennusoikeutena on huomioitu emätilan alueella voimassa olevissa kaavoissa osoitetut rantarakennuspaikat. Emätilaselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Muutettavassa Tervamäen ranta-asemakaavassa rantaviivaa on yhteensä 6,9 km. Kaavassa on osoitettu yhteensä 27 lomarakennuspaikkaa. Kaavan kokonaismitoitus on 4 lomaasuntoa/rantaviivakilometri vahvistuneen Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus huomioiden Tervamäen ranta-asemakaavan sekä kaavan muutos- ja laajennusalueen rantaviivan kokonaispituus kasvoi 7,35 km:iin. Rakennuspaikkojen lukumääräksi muodostui 29. Suunnittelualueen rantaviivan pituus on yhteensä 1120 m. Korttelialueisiin kuuluvan rannan osuus 163 m ja vapaan rannan osuus on 957 metriä. Kaavamuutoksella osoitetaan kaksi rakennuspaikkaa.

22 19 Aikaisemman ja nyt tilaa 1:436 koskevan ranta-asemakaavan muutoksen myötä Tervamäen ranta-asemakaavan rakennuspaikkojen kokonaislukumääräksi muodostuu 31. Koko Tervamäen ranta-asemakaavan kokonaismitoitukseksi muodostuu siten 4,22 loma-asuntoa/rantaviivakilometri. Ranta-asemakaavan muutoksessa emätilamitoitus ei myös poikkea Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaisesta mitoituksesta, joka on 5 lomaasuntoa/ muunnettu rantaviivakilometri. Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä 21,8636 ha. Koko kaavamuutosalueen aluetehokkuus on e= 0,002. Rantaasemakaavan kumoamisalueen pinta-ala on 5,6660 ha. Palvelut Alueelle ei sijoitu uusia palveluita, vaan alue nojaa kuten tähänkin asti jo oleviin lähiseudun palveluihin, jotka sijaitsevat Korpilahden kirkonkylällä. Ympäristön laatutavoitteiden toteutuminen 2.6 Aluevaraukset Ympäristöarvot on otettu huomioon suunnittelussa siten, ettei arvokkaiden ja huomionarvoisten luontokohteiden olemassaolo vaarannu. Kaavamääräyksissä on annettu ohjeita rakennuspaikkojen vesi- ja jätehuollosta, ympäristön hoidosta sekä rakentamisesta. Kaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialue, venevalkama sekä maa- ja metsätalousalueet. Loma-asuntojen korttelialue Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksessa osoitetaan lomaasuntojen korttelialue 11 merkinnällä RA. Rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. RA -alueiden pinta ala on yhteensä 8945 m 2. Aluetehokkuus e= 0,06. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen loma-asuinrakennuksen, erillisen saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten ja rakennelmien yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään viisi. Enintään 100 k-m 2 suuruisen loma-asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään

23 20 Muut alueet 30 metriä ja yli 100 k-m 2 suuruisen lomarakennuksen 50 metriä. Talousrakennusten etäisyys edellä mainitusta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja enintään 25 k-m 2 suuruisen saunarakennuksen vähintään 15 metriä. Rantaviivasta ulottuva 15 metrin levyinen vyöhyke on osoitettu istutettavana alueenosana. Alueenosa tulee säilyttää luonnontilaisena. Alueen kasvillisuus tulee säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. LV Venevalkama. RA korttelin pohjoispuolelle on osoitettu venevalkama säilytetään kaavassa voimassa olevan rantaasemakaavan mukaisesti. LV -alueen laajuus on 0,1774 ha. s-1 Alueenosa, jossa ympäristön arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Merkinnällä on osoitettu luontoselvityksen mukaiset arvokkaat luontokohteet. M Maa- ja metsätalousalue, jolla rakentaminen on kielletty. Muilta osin kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueena. Alue on tarkoitettu ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Rakentaminen on kokonaan siirretty rakentamisen sallivalle RA alueelle. M-alueen laajuus on yhteensä 20,5170 ha. ajo/yk Ohjeellinen ranta-asemakaava-alueen yhteiskäyttöön tarkoitettu ranta-asemakaavatie. Tiellä voi olla myös ranta-asemakaavaalueen ulkopuolisia osakkaita. 2.7 Kaavan vaikutukset Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti tarkastellaan kaavan vaikutuksia luontoon, ympäristöön sekä yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin, maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä kaavan sosiaalisia vaikutuksia. Vaikutukset luontoon ja ympäristöön Kaavaratkaisu on sopusoinnussa laaditun luonto- ja maisemaselvityksen kanssa. Korttelialueet on sijoitettu rakentamiseen parhaiten soveltuville alueille siten, että rakentamista huonosti kestävät sekä ympäristöarvoja omaavat alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kaava-alueelle sijoittuvat arvokkaat luonnonympäristön kohteet on osoitettu kaavassa asianmukaisella kaavamerkinnällä, joka säilyttää kohteen arvokkaat ominaispiirteet.

24 21 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Toteutuessaan kaava jossain määrin tiivistää ranta-alueiden yhdyskuntarakennetta. Loma-asukkaiden määrän kasvulla on myönteistä vaikutusta lähialueen palveluiden kannalta. Kokonaisuudessaan vaikutukset kahden rakennuspaikan lisäyksestä jo loma-asutukseen muodostuneella ja hyvin rakentamiseen soveltuvalla alueella ovat melko vähäiset. Vaikutukset maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentamatonta metsämaata. Lähialueen rannoille sijoittuu tasaisesti lomarakentamista. Vaikutukset maisemakuvaan arvioidaan kuitenkin vähäisiksi, koska rakennuspaikkojen ranta tulee säilyttää luonnontilaisena, jolloin suojapuuston ansiosta rakennusten näkyvyys järvelle pienenee. Kaavassa annetaan myös seuraavanlaisia rakentamismääräyksiä rakentamisen sopeuttamiseksi maisemaan: Rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja julkisivumateriaalina tulee käyttää pääasiassa puuta. Katonvärin tulee olla väritykseltään tumma kaikissa rakennuksissa. Kokonaisuudessaan kaavan vaikutusten arvioidaan olevan vähäiset. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kaavoitushankeen yhteydessä on selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutusta alueen maankäyttöön sekä toisaalta alueen toteutumisen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset alueelle saattavat kohdistua tulvina ja vedenpinnan nousuna. Alue sijaitsee Päijänteeseen viettävässä loivassa rinteessä. Korkeuseroa Päijänteen pinnan tasosta kaavaalueen takareunalle on noin 5 metriä. Rantaan osoitetut lomarakennuspaikat sijaitsevat alueilla joissa maaperä on hyvin rakentamiseen soveltuvaa, loivaa rinnemaastoa. Alueella säilyy myös laajempi metsäinen alue, millä puolestaan on myönteistä vaikutusta alueen pienilmaston kannalta. Toisaalta kuitenkin alueen sijainti etäällä taajamasta ja palveluista lisää yksityisautoilua ja kasvattaa liikenteestä johtuvia pakokaasupäästöjä. Kaavan toteutuessa sen aiheuttamat vaikutukset ilmastonmuutokseen arvioidaan vähäisiksi.

25 22 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset korostuvat lähinnä virkistyksen kannalta. Ranta-asemakaavan kumoamisen vaikutukset 2.8 Ympäristön häiriötekijät Ranta-asemakaavan noin 5.7 ha:n suuruisen maa- ja metsätalousalueen kumoamisella ei ole erityisiä vaikutuksia alueen maankäyttöön tai luonnonympäristöön. Ranta-asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan maanomistajan metsänhoidolliset työt alueella eikä kyseessä olevan alueen metsänhoidosta synny maanomistajalle ylimääräisiä kustannuseriä. Rannan edustalla Heinosniemen ja Mustiensaarten välissä kulkee laivaväylä noin 300 metrin etäisyydellä rannasta. Alueelle saattaa kohdistua jonkin verran vesiliikenteestä aiheutuvaa häiriötä. 3 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 3.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 3.2 Toteuttaminen ja ajoitus 3.3 Toteutuksen seuranta Niiltä osin mitä kaavassa ei ole määrätty, noudatetaan rakentamisessa Jyväskylän kaupungin voimaan tullutta rakennusjärjestystä. Kaavan toteutumiselle ei ole laadittu aikataulua. Toteutuminen tapahtuu maanomistajakohtaisesti kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan toteutumisen seuranta on Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnalla. Pöyry Finland Oy/kaupunki- ja aluesuunnittelu Jyväskylä Kimmo Kautto Suunnittelupäällikkö Arkkitehti SAFA Outi Toikkanen Suunnittelija Maanmittausinsinööri (AMK)

26 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16WWE /päivitetty ja UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa (Korpilahti) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 16WWE Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT Tehtävän määrittely Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Aiemmat suunnitelmat ja tehdyt selvitykset Tehdyt selvitykset Tehtävät selvitykset Vaikutusalue 10 2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osalliset Hyväksyminen 12 3 KAAVAN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Ilmastonmuutoksen vaikutukset 12 4 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 13 5 YHTEYSTIEDOT 13 Copyright Pöyry Finland Oy

27 2 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT 1.1 Tehtävän määrittely Tervamäen ranta-asemakaavan muutos koskee Jyväskylän Korpilahdella (86.. kaupunginosa), Veijon kylässä sijaitsevaa Tervamäen tilaa RN:o Tila sijoittuu Päijänteen rannalle Heinosniemeen, noin 10 km:n etäisyydelle Korpilahden keskustasta. Tilan alueelle sijoittuu lisäksi pienemmät lammet Alainen ja Keskinen Vehkajärvi. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Tervamäen tilan alueelle kaksi uutta rakennuspaikkaa. Kaavamuutoksella kumotaan osa Tervamäen ranta-asemakaavasta. Kumoaminen koskee ranta-asemakaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta. Kuva: Tervamäen ranta-asemakaavan sijainti Copyright Pöyry Finland Oy Copyright Pöyry Finland Oy 16WWE Rakennuspaikkojen arvioitu sijainti Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus sekä osoitettavien rakennuspaikkojen arvioitu sijainti.

28 4 1.2 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Kaavamuutoksen lähtökohtana on Keski-Suomen lääninhallituksen päätös jättää vahvistamatta vahvistetusta Tervamäen rantaasemakaavasta kortteli kolme, johon kuului kolme rakennuspaikka. Tervamäen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatiminen on aloitettu maanomistajan UPM-Kymmene Oyj:n toimesta vuonna Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaksi kolmesta vahvistamatta jääneestä rakennuspaikasta omistamilleen mailleen. Rakennuspaikat osoitetaan voimassa olevan Tervamäen ranta-asemakaavan alueelle. Yksi kolmesta vahvistamatta jääneestä rakennuspaikasta osoitetaan Tervamäen tilan naapuritilalle Kiviniemi 1:412, tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 koskevalla Tervamäen rantaasemakaavan muutoksella. Tätä kaavoitustyötä on edeltänyt emätilan rakennusoikeuden selvittäminen sekä UPM-Kymmene Oyj:n käymä neuvottelu alueellisen ELYkeskuksen kanssa vahvistamatta jääneiden rakennuspaikkojen osoittamisesta Tervamäen tilalle. Laaditusta emätilaselvityksestä käy ilmi, että emätilalla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Lisäksi ELY -keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että silloisen lääninhallituksen perusteet rakennuspaikkojen poistamiselle eivät ole olleet riittäviä. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisäksi ranta-asemakaava-alueen rajauksen tarkistaminen mm. metsänhoidollisista syistä sekä ranta-asemakaavassa osoitettuihin tieyhteyksiin tehtävät muutokset. 1.3 Aiemmat suunnitelmat ja tehdyt selvitykset Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Keski-Suomen liitto on aloittanut myös 1 4. vaihemaakuntakaavan valmistelun. 1. vaihemaakuntakaavalla varataan maa-alue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman vaihemaakuntakaavassa varataan alueita maa-aineshuoltoon ja tarkistetaan vahvistettavana olevan maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-ainesalueita (POSKI -hanke). Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 2. vaiheen maakuntakaavan Copyright Pöyry Finland Oy 16WWE vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä tuulivoimaa. Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen laatimispäätöksellä Tuulivoima liitettiin mukaan Vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistunut vaihemaakuntakaava. Keski-Suomen maakuntahallitus päätti käynnistää Keski-Suomen maakuntakaavan laatimisen. Maakuntakaava laaditaan vahvistetun kokonaismaakuntakaavan jälkeen sitä täydentävänä neljäntenä vaihekaavana. Vaihekaavan tavoitevuosi on Kaava-alueen sijainti Kuva: Ote maakuntakaavasta Alueelle sijoittuu maakuntakaavan virkistyskohde (45), Tervamäen valtakunnallinen veneulkoilualue. Päijänne on osoitettu kyseisellä alueella tärkeänä vesialueena merkinnällä W. Lähellä rantaa kulkee laivaväylä. Merkinnällä osoitetaan laivaliikennettä palveleva vesiväylä. Väylällä on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Copyright Pöyry Finland Oy

29 6 Rantayleiskaava Suunnittelualue sijoittuu Päijänteen rantayleiskaava-alueelle. Rantayleiskaava on vahvistettu Ranta-asemakaavan sisältö on osoitettu yleiskaavallisesti. Kuva : Ote Päijänteen rantayleiskaavasta. Copyright Pöyry Finland Oy 16WWE Ranta-asemakaava Alueella voimassa oleva Tervamäen ranta-asemakaava on vahvistettu Kaavaan kuuluu Päijänteen sekä Keskinen- ja Alainen Vehkajärven ranta-alueita. Tervamäen ranta-asemakaava-alueella on käynnissä tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 koskeva Tervamäen ranta-asemakaavan muutos. Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Kaava-alueen pohjoisosa. Copyright Pöyry Finland Oy

30 8 Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Kaava-alueen eteläosa. Kuva: Ote Tervamäen ranta-asemakaavasta. Keskinen- ja Alainen Vehkajärven rantaalueet Copyright Pöyry Finland Oy 16WWE Kuva: Tervamäen ranta-asemakaavan rajaus sekä ranta-asemakaavaa koskevien muutosten rajaukset. Tervamäen ranta-asemakaava-alue Tervamäen ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus (kv ). Suunnittelualue. Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen. Kumottava alue Copyright Pöyry Finland Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16WWE0247 11.3.2011/päivitetty 5.4.2011 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa (Korpilahti) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos Rn86:005 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 1 67090238.ABJ1 4.9.2009/päivitetty 18.1.2011 Jyväskylän kaupunki 86. kaupunginosa (Korpilahti) Veijon kylä (451) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67090238.ABJ1 4.9.2009/19.10.2009/24.3.2010 Jyväskylän kaupunki 88. kaupunginosa (Korpilahti, Heinosniemi) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Koskien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aijasahon ranta-asemakaavan muutos JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 76. KAUPUNGINOSA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aijasahon ranta-asemakaavan muutos JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 76. KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.12.2013 Aijasahon ranta-asemakaavan muutos JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 76. KAUPUNGINOSA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Tehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16USP0041 21.9.2011/16.1.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 76. kaupunginosa Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Rn 76:001 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT 2 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67080500.ABJ 14.1.2009/16.2.2009/14.9.2009 Jyväskylän kaupunki Muuratjärven kylä Tapanilan ranta-asemakaava Tiloja Tapanila RN:o 9:77, Tuuliharju RN:o 9:47 ja Piilopirtti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67080500.ABJ 14.1.2009/päivitetty 27.11.2012 Jyväskylän kaupunki 87. kaupunginosa TAPANILAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVA 1 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Kaavaselostus. Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Koskien tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 Veijon (451) kylässä EHDOTUS 18.1.

Kaavaselostus. Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Koskien tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 Veijon (451) kylässä EHDOTUS 18.1. Kaavaselostus 67080546.BBJ Jyväskylän kaupunki 86. kaupunginosa (Korpilahti) Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Koskien tiloja Kuhaniemi1:114 ja Kiviniemi 1:412 Veijon (451) kylässä EHDOTUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.2009 / päivitetty 27.11.2012 / 4.5.2015 Jyväskylän kaupunki 87. kaupunginosa TAPANILAN TILAN RANTA-ASEMAKAAVA 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI AIJASAHON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 76. KAUPUNGINOSA 10.12.2013/20.10.2014 2 SISÄLTÖ 3 SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT 3 TAVOITTEET 4 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2012 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 62. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 101 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS - JA VESIALUEILLE Kaavatunnus 62:031

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67040620 12.9.2011/10.10.2011 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 74. kaupunginosa Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.9.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKISTEN ETELÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVOJEN KUMOAMINEN Oittilan kylän Vahon 1:81 ja Ylä-Tihtarin 1:37 tilojen rantakaavan (hyv. 23.5.1985) kumoaminen sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEIPOMONKUJA 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS Kaavatunnus:

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS ) INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS ) 5.9.2018 RANTA-ASEMAKAAVA, KURJENNIEMI Kunta : JYVÄSKYLÄ Tila : 179-430-33-20 1. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Maanomistaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VUOHENSALON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.9.2012 P15411 1 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelutehtävä ja lähtökohdat... 2 1.1.

Lisätiedot

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, 2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavasta.

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, 2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavasta. Pöyry Finland Oy UPM-Kymmene Oyj Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Päiväys 14.1.2013 Viite 16WWE0247 Sivu 1 (5) KAAVOITTAJAN VASTINEET 16.2.2012 PÄIVÄTYSTÄ JA 20.4. 21.5.2012 NÄHTÄVILLÄ

Lisätiedot

Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen

Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 67040620 26.6.2012/13.12.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 74. kaupunginosa Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA

Lisätiedot

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601623 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 76 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 28.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄOJANTIE 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTILLE 6 Kaavatunnus 47:046 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67080443.BBJ 24.10.2008/1.12.2008 Lehtimäen kunta Mustaniemen Suninsalmen alueen osayleiskaava 1 Esipuhe Lehtimäen kaikkia kunnan vesistöjä koskeva rantayleiskaava

Lisätiedot

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Planeko Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnos 121-D2885 21.9.2009 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I 21.9.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.5.2017 (1/2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kivelänrannan virkistysalue ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYS- JA VESIALUETTA Kaavatunnus

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN-LEIKLUOTO RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 3.10.2018 Lempyyn osayleiskaavan OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ASIKKALA, PÄIJÄNNE RISTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVA

ASIKKALA, PÄIJÄNNE RISTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALA, PÄIJÄNNE RISTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2019 Kaava-alueen rajaus Insinööritoimisto Poutanen Oy Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 309-RAK1712 KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄLKÄNE. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE. Osallistumis ja arviointisuunnitelma LIITE 1 PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015, 9.10.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 243-RAK1605 UUSIKAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 26.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

LIITE 2. Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA

LIITE 2. Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA LIITE 2 Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA 1 Tarkastus Elina Saine Päivämäärä 14.1.2015 Päivitetty Laatija Hyväksyjä Kuvaus Nina Marjoniemi Pihtiputaan

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot