TK Henkilöstöstrategiset toimintalinjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TK-10-1170-10. Henkilöstöstrategiset toimintalinjaukset 2010-2015"

Transkriptio

1 TK Henkilöstöstrategiset toimintalinjaukset

2 2 Johdanto Vuosien aikana keskeisiä henkilöstöstrategisia haasteita ovat: tiukka taloustilanne ja henkilötyövuosikehys sekä samaan aikaan kasvavat tuottavuusvaatimukset asiantuntijoiden eläköityminen ja muu vaihtuvuus sekä koveneva kilpailu osaajista työmarkkinoilla tilastotyön osaamisvaatimusten nopeat muutokset tietotekniikan kehittyessä sekä tietotarpeiden ja laatuvaatimusten kasvaessa tilastoalalla tehokkuus- ja joustavuusvaatimusten korostuminen työn organisoinnissa, prosessien kehittämisessä sekä sisäisessä ja ulkoisessa työnjaossa ja verkottumisessa Tilastokeskuksen henkilöstöstrategiset tavoitteet on määritelty toimintastrategiassa Osaamisstrategissa 2008 on tarkennettu tulevien vuosien osaamishaasteita ja keinoja niihin vastaamiseksi. Johtamispolitiikassa (2005) on kuvattu hyvän johtamisen periaatteet. Tässä asiakirjassa määritellään strategioista johdetut toimintalinjaukset henkilöstön rakenteelliselle ja toiminnalliselle kehittämiselle. Linjaukset ovat jatkoa Henkilöstö ohjelmalle. Toimintalinjaukset on jaettu kolmeen toisiaan täydentävään ja tukevaan kehittämisalueeseen: Osaamisen kehittäminen Työn tekemisen uudistuvat muodot ja toimintatavat Hyvinvoiva työyhteisö. Toimintalinjaukset on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja käsitelty Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa ja yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksessa 6. päivänä lokakuuta 2010 Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Vs. hallintojohtaja Pirkko Härö

3 3 Visio vuonna 2015 Tilastokeskus on alansa huippuyksikkö, joka on tunnustettu sekä kotimaassa että kansainvälisesti laadukkaasta tietotuotannostaan, osaamisestaan sekä yhteistyö- ja palvelukyvystään. Tilastokeskus on kiinnostava ja kilpailukykyinen työnantaja. Se tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittäviä, monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä kansainvälisessä tilastoyhteisössä. Työyhteisö toimii joustavasti, uudistuvasti ja tuloksekkaasti. Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa. Työn arvopohjana säilyvät vahva tilastoeettisyys ja luotettavuus. Henkilöstöstrategiset kehittämisalueet 1. Osaamisen kehittäminen Osaamisen johtamisen tavoitteena on tunnistaa ja ennakoida osaamistarpeiden muutokset, varmistaa riittävä ydinosaaminen sekä kohdentaa osaaminen ydinprosesseihin ja niitä tukeviin toimintoihin oikein. Osaamisen kehittämistoimin edistetään henkilöstön kykyjä selviytyä työn haasteista, joita ovat erityisesti henkilöstön vaihtuvuus, nopea tietotekninen kehitys, tilastoalan korkeat laatuvaatimukset ja toiminnan kansainvälisyyden asettamat haasteet. Monipuolisessa ja muuttuvassa tilastotyössä tarvitaan sekä erityisasiantuntijoita että moniosaajia. Henkilöstöltä edellytetään entistä enemmän joustavuutta ja uudistumiskykyä. Uusrekrytoinneilla ja sisäisellä liikkuvuudella varmistetaan osaltaan ydinosaaminen. Sisäisiä työmarkkinoita käytetään mahdollisimman laajasti ja avoimesti henkilöstön liikkuvuuden sekä osaamisen kehittymisen ja jakamisen tukemiseksi. Puuttuvaa osaamista hankitaan ulkoisin rekrytoinnein. Sisäinen ja ulkoinen rekrytointi keskitetään pääosin henkilöstö- ja lakipalveluihin, joka suuntaa oikeanlaiset osaajat tulosyksiköihin osaamistarpeiden mukaan osaamispoolin ja ryhmärekrytointien avulla. Tilastokeskuksen henkilöstön vankka koulutus- ja tutkintopohja luo hyvän perustan kasvaa tilasto-osaajaksi työssä oppimalla ja osaamisen jakamisen keinoin. Henkilöstö perehdytetään Tilasto-osaamisen koulutusohjelman perusosassa (perus-tiko) ja tilasto-osaamista laajennetaan koulutusohjelman syventävässä osassa (syventävä TIKO). Oppimista ja uudistumista vahvistetaan verkottumalla, mentoroinnilla sekä käyttämällä projektimaista työskentelyä. Sekä kokeneiden että uusien asiantuntijoiden urakehitystä tukee toimiminen projekteissa ja kehittämishankkeissa. Ura- ja kehittymissuunnitelmissa otetaan huomioon erityisesti laadullisessa henkilöstösuunnittelussa tunnistetut avainosaamisalueet. Urasuunnittelu sidotaan entistä kiinteämmin osaksi kehityskeskusteluja.

4 4 Osaamisen kehittämisen mittarit Rekrytointi, ulkoiset rekrytoinnit Ammatillinen osaamiseni on ajan tasalla ja kehittymässä (Henk.kys.) Voin käyttää monipuolisesti omia kykyjäni (Henk.kys.) TIKO-koulutusten vaikuttavuus (uusi mittari/ Hela) Kirjall. kehittymis- (kehityskeskustelu) ja/tai urasuunnitelma tehty (Henk.tilinpäätöksen tunnusluvut-kysely) ulkoiset rekrytoinnit, lkm/ v 3,92 >> 4,1 3,87 >> 4,0 seuranta alk. syksy ,7 % >> 100 % henkilöstöstä 2. Työn tekemisen uudistuvat muodot ja toimintatavat Prosesseja tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Hyviä käytäntöjä, työmuotoja ja toimintatapoja levitetään innovatiivisen työkulttuurin tukemiseksi. Töiden organisoinnilla ja johtamiskäytännöillä huolehditaan siitä, että henkilöstön osaaminen on joustavasti käytössä organisaatiossa. Verkostomaisten sekä projekti- ja prosessimaisten työtapojen käyttöä terävöitetään osaamisen ja tuottavuuden parantamiseksi. Pari- ja pienryhmätyöskentelyllä, varamiesjärjestelyillä, ajantasaisella dokumentaatiolla ja tiimimäisellä työotteella turvataan toimintojen jatkuvuus ja osaamisen riittävyys. Työryhmien rinnalla käytetään entistä laajemmin asiantuntijavalmistelua tehokkaan työskentelyn tukemiseksi. Työssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uusia teknologioita ja viestintävälineitä kuten sosiaalista mediaa sekä joustavia tila- ja työaikaratkaisuja. Sisäisen liikkuvuuden käytäntöjä kehitetään mm. laatimalla yleisiä tehtäväkuvauksia. Henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan tehtäviä 3-5 vuoden välein. Joustavuudesta, uudistumiskyvystä ja hyvästä suoriutumisesta palkitaan. Työn tekemisen uudistuvien muotojen ja toimintatapojen mittarit Työn sisältö ja haasteellisuus (VMBaro) TK:ssa muutokset toteutetaan suunnitelmallisesti (Henk.kys.) Tulosyksikössäni reagoidaan riittävästi yhteiskunnan muutoksiin ja niistä seuraaviin kehitystarpeisiin (Henk.kys.) Sisäinen liikkuvuus (ehrminfo) sis. työmarkkinat (haku) henkilökierto (ilmoitt.menettely) uudelleensijoitus (muutosturva) 3,68 >> ylläpidetään 3,03 >> 3,5 3,23 >> 3,5 sisäinen vaihtuvuus, lkm/ v, 69>> 90 sisäiset työmarkkinat, lkm/ v henkilökierto, lkm/ v, 4 >> 20 uudelleensijoitus, lkm/ v

5 5 3. Hyvinvoiva työyhteisö Muutosten onnistunut toteutus ja joustava vastaaminen toimintaympäristön haasteisiin edellyttävät toimivaa työyhteisöä ja motivoitunutta henkilöstöä. Yhtenäisten toimintatapojen ja selkeiden pelisääntöjen tärkeys korostuu sisäisen liikkuvuuden ja muun vaihtuvuuden lisääntyessä. Rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhtenäisin menettelyin sekä henkilöstöä osallistamalla. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin tukeminen on osa jokapäiväistä työtä. Hyvinvointityötä tehdään koordinoidusti hyödyntäen sisäisiä verkostoja ja tekemällä suunnitelmallista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Työyhteisön kehittämistoimet valitaan kohdennettujen, työyksikkökohtaisten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten sekä henkilöstö-, esimies-, sisäisten asiakastyytyväisyys- sekä ITE-arviointikyselyjen perusteella. Hyvällä henkilöstöjohtamisella ja työyhteisötaidoilla tuetaan työyhteisöjen hyvinvointia ottaen huomioon eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat työntekijät sekä töiden tasapuolinen jakaminen. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on osaltaan vastuu työyhteisön toimivuudesta. Avoimella viestinnällä ja vuorovaikutuksella tuetaan uudistumista ja muutosten läpivientiä sekä yhteisöllisyyden ja hyvän työilmapiirin säilyttämistä. Hyvinvoivan työyhteisön mittarit Työilmapiiri ja yhteistyö (VMBaro) Koen voivani vaikuttaa työyhteisöni toimintaan (Henk.kys.) Sairauspoissaolopäivät työpv/ htv (Henk.tilinpäätös) Kohdennetut (yksikkökohtaiset) terveystarkastukset (Diacor) Esimiesten motivointi- ja vuorovaikutustaidot, (esimieskys.) Työyhteisön sisäinen viestintä ja tiedon kulku (VMBaro) 3,65 >> ylläpidetään 3,49 >> 3,5 10,2 >> ylläpid./ laskeva x/10 yksikkötarkastusta tehty 3,82 (v. 2009) >> ylläpidetään 3,2 >> 3,5

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot