Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus"

Transkriptio

1 Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta Työsuojelutoimikunta Henkilöstöjaosto Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus Työsuojelutoimikunta Yhtymähallitus Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus PKSSK, työsuojelun toimintaohjelma

2 1 Sisällys Sisällys Johdanto Työhyvinvointisopimuksen tavoite Mitä työhyvinvointi tarkoittaa Miten työhyvinvointia edistetään Työhyvinvointisopimuksen sisältö Työterveyshuolto edistää työhyvinvointia Sopijaosapuolten tehtävät ja vastuu Seuranta Päivämäärä ja allekirjoitukset TYÖRYHMÄ: Johanna Bjerregård Madsen Helena Hanhinen Ismo Rouvinen Mikko Simonen Kati Tolvanen Eeva-Maria Varpenius

3 2 1. Johdanto Käsillä oleva Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus on toinen laatuaan kuntayhtymässämme. Edellinen sopimus oli valtakunnan ensimmäinen sopimusmuotoinen asiakirja työhyvinvoinnin kehittämiseksi työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä. Vanhan sopimuksen jälkimmäiset vuodet osuivat ajankohtaan, jossa kuntatalouden kiristymisen myötä myös kuntayhtymämme joutui tervehdyttämään talouttaan. Yhteistyössä henkilöstön kanssa on saatu aikaan ratkaisuja, jotka pidemmällä aikavälillä ovat kestäviä ja tavoitteita tukevia. Ratkaisuilla on pystytty välttämään lomautukset ja irtisanomiset. Vakinaisten palvelussuhteiden pysyminen on merkittävä yksilön työhyvinvointia tukeva tekijä. Lähihistoria on edellyttänyt henkilöstöltä sopeutumista ja joustamista. Henkilöstöltä tulleen palautteen perusteella muutosvaihe on ollut raskas, ja joillakin työhyvinvoinnin osa-alueilla kehityksen on koettu heikentyneen. Puutteet kehityskeskusteluissa, yhteisötyönohjauksissa ja edellisen työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäymisessä ovat palautteiden perusteella asioita, joissa on kehittämisen tarvetta. Sairauspoissaolojen kasvun taittaminen on kaikkien osapuolten yhteinen huoli. Näihin ja muihin kehittämistä vaativiin tavoitteisiin tarvitsemme työhyvinvoinnissa sote-järjestämislakiesityksen hengen mukaisesti ehkäiseviä, korjaavia, hoitavia ja kuntouttavia toimenpiteitä, joita tällä työhyvinvointisopimus- reseptillä tavoitellaan. Työhyvinvointisopimuksessa määritellään työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet, keinot ja eri osapuolten roolit. Työhyvinvointisopimus on työyksiköille tarkoitettu toimintaohje työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Sopimus sitoo koko henkilöstöä ja toimielimiä. Työnantaja ja esimiehet työnantajan edustajina ovat työturvallisuuslain mukaisessa vastuussa työhyvinvoinnin johtamisesta sekä terveellisten ja turvallisten työolojen järjestämisestä työntekijöilleen. Jokaisella on kuitenkin asemastaan riippumatta velvollisuus noudattaa yhteisesti sovittuja käytäntöjä, toimia toisia kohtaan kunnioittavasti ja arvostavasti sekä tuoda esimiesten tietoon terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät. Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on jokaisen asia. Työhyvinvointisopimus on samalla työturvallisuuslain 9 :n edellyttämä työsuojelun toimintaohjelma. Sopimus otetaan huomioon kuntayhtymän kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Ilkka Naukkarinen Kuntayhtymän johtaja Kati Tolvanen Sairaanhoitaja, henkilöstöjärjestöjen edustaja

4 3 2. Työhyvinvointisopimuksen tavoite Työhyvinvointisopimuksen tavoite on, että kuntayhtymän strategian päämäärät saavutetaan ja henkilöstö voi hyvin. Rakentavasti yhdessä toimien olemme valmiita valtakunnalliseen sotemuutokseen vuonna Sopimuksen tarkoituksena on, että työhyvinvoinnin edistämisestä tulee osa jokapäiväistä työtä: toimielimet, johto, esimiehet ja työntekijät hoitavat työhyvinvointiin ja sen osa-alueisiin kuuluvat asiat osana omia tehtäviään onnistuneesti. Työhyvinvointisopimus on työhyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen työväline. Sopimuksessa konkretisoidaan kuntayhtymän strategian ja henkilöstösuunnitelman tavoitteita ja periaatteita työhyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstökertomuksessa arvioidaan vuosittain, miten työhyvinvoinnin edistämisessä on onnistuttu ja mitä on otettava huomioon tulevien vuosien toiminnassa (kuva alla).

5 4 3. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa Kuntayhtymässä työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että on mukava tulla töihin ja lähteä töistä, kun on saanut hyvää aikaan. Työhyvinvointia syntyy silloin, kun työhön liittyvät voimavaratekijät ja työn vaatimukset ovat tasapainossa työntekijän työ- ja toimintakykyyn nähden. Korjaavilla toimenpiteillä voidaan tukea työssä selviytymistä silloin, kun työntekijän työkyvyn ja työn vaatimusten välillä on epäsuhta. Korjaavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työtehtävien uudelleen järjestely, työympäristön muokkaaminen tai kuntoutus (kuva alla). Työhyvinvoinnin tasapainomalli ja toimenpiteet

6 5 4. Miten työhyvinvointia edistetään Kuntayhtymän johto on arvioinut keskeisimmiksi työhyvinvointia ja työturvallisuutta vaarantaviksi tekijöiksi kuntayhtymässä: 1. Työn henkisen ja sosiaalisen kuormittavuuden 2. Yksipuolisen tai raskaan ruumiillisen kuormituksen ja ergonomiset puutteet 3. Sisäilmaongelmat Vaaratekijät vaihtelevat toiminta-alueittain ja työyhteisöittäin. Vireillä olevat hallinnolliset ja organisatoriset muutokset aiheuttavat kuormitusta kaikissa työyhteisöissä. Raskas ihmissuhdetyö kuormittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Ruumiillista kuormitusta on vuodeosastoilla sekä laitos- ja ravintopalveluissa. Sisäilmaongelmia on edelleen useissa kiinteistöissä, vaikka ongelmallisia kiinteistöjä on purettu sitä mukaa, kun uusia kiinteistöjä on valmistunut. Vaarat tunnistamalla ja riskit arvioimalla jokainen työyhteisö löytää keskeisimmät työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kehittämiskohteet. Riskienarviointi on osa jokapäiväistä työtä ja johtamista. Kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaan työyksiköissä tehdään vuosittain systemaattinen riskien arviointi esimiehen johdolla. Arvioinnin perusteella vaaratekijät poistetaan tai niiden aiheuttamat riskit minimoidaan hyväksyttävälle tasolle. Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvät asiat käsitellään työpaikkakokouksissa. Työhyvinvointia ja turvallisuutta voidaan edistää: Vahvistamalla työhön liittyviä voimavaratekijöitä, jotka tekevät työstä mielekkään ja auttavat selviytymään, jopa nauttimaan työstä myös silloin, kun työ on vaativaa ja muutokset koettelevat työyhteisöjä. Voimavaratekijöitä ovat muun muassa oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja kannustava palaute onnistumisista. Vähentämällä tai poistamalla työhyvinvointia ja turvallisuutta haittaavia vaaratekijöitä, kuten epäoikeudenmukainen kohtelu, väkivallan uhka ja ergonomiset ongelmat. Kehittämällä omaa palvelutuotantoa yhteistyössä työntekijöiden ja esimiesten kanssa. Kehittämistyössä hyödynnetään työntekijöiden osaamista.

7 6 5. Työhyvinvointisopimuksen sisältö Työhyvinvointisopimuksen sisältö perustuu kuntayhtymän strategiaan ja henkilöstösuunnitelmaan Strategisen työhyvinvoinnin tukijalat ovat: Tehokas ja tavoitteellinen johtaminen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Luottamuksellinen yhteistyö. Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia. Tasapainoinen talous. Strateginen työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että hyvinvointi edistää kuntayhtymän perustehtävän toteutumista ja työn tuloksellisuutta. Jos edellä mainitut tukijalat eivät ole kunnossa, ei työhyvinvointikaan voi kehittyä. Työhyvinvoinnin tukitoiminnot (työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstöruokailu, virkistystoiminnan tuki) edistävät työhyvinvoinnin johtamisessa onnistumista. Työhyvinvointisopimus tehdään työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tällä työhyvinvointisopimuksella osapuolet sitoutuvat työhyvinvoinnin edistämiseen ja johtamiseen seuraavalla tavalla: Työntekijä Keskijohto ja lähiesimies Johtoryhmä ja johtajisto 1. Meillä johdetaan oikeudenmukaisesti ja henkilöstöä kuunnellen Yhtymähallitus ja -valtuusto Osallistun työtäni koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon, koska haluan kehittää työtäni. Sitoudun tekemään töitä esimieheni johdon ja valvonnan alaisena. Vien esimiehen tietoon työyhteisön työhyvinvointia uhkaavat havaintoni. Sanon omat mielipiteeni selkeästi ja avoimesti ja perustelen sanomiseni. Arvostan vuorovaikutusta ja kuuntelen työntekijöitä, joten järjestän työyhteisössä tilaisuuksia, joissa voimme keskustella yhteisistä asioista säännöllisesti. Johdan työtä selkeillä työohjeilla ja perustelluilla päätöksillä oikeudenmukaisesti. Seuraan työyhteisön hyvinvointia, puutun ripeästi epäkohtiin ja ryhdyn toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Kehitämme johtamisrakennetta, jonka osana työyhteisön tilaisuudet ovat. Haluamme varmistaa johtamisrakenteen avulla tiedon liikkumisen molempiin suuntiin; johdosta työyhteisöihin ja takaisin johtoon. Seuraamme päätösten vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja kuuntelemme henkilöstöä. Ryhdymme toimenpiteisiin epäkohtien ratkaisemiseksi. Arvioimme ennen päätöksiä myös niiden vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin. Seuraamme päätösten vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin.

8 7 2. Meillä on osaava ja motivoitunut henkilöstö Pidän yllä osaamistani ja minulla on oikeus pyytää perehdytystä ja kehityskeskusteluja. Kiinnitän huomiota onnistumisiimme ja annan palautetta niistä. Järjestän hyvän perehdytyksen ja kehityskeskustelut, joiden avulla voin edistää työyhteisön kehittymistä ja perustehtävän osaamista. Pidän yllä johtamisosaamistani ja minulla on oikeus pyytää perehdytystä ja kehityskeskusteluja. Arvostan hyvin tehtyä työtä ja annan palautetta onnistumisesta. 3. Puhallamme yhteen hiileen Teen yhteistyötä kaikkien kanssa yhteisen tavoitteen hyväksi. Johdan yhteistyötä yhteisen tavoitteen hyväksi. Luon mahdollisuudet yhteiselle keskustelulle olemalla läsnä työyhteisössä. Järjestän kehityskeskustelut ja varmistan operatiivisen johtotason osaamisen sekä ajankäytön johtamiseen ja yhteistoimintaan. Pidän yllä johtamisosaamistani ja minulla on oikeus pyytää perehdytystä ja kehityskeskusteluja. Arvostamme hyvin tehtyä työtä ja annamme palautetta onnistumisesta operatiiviselle johdolle ja henkilöstölle. Johdamme yhteistyötä yhteisen tavoitteen hyväksi. Kehitämme yhteistoiminnassa johtamisrakennetta, joka luo rakenteen tiedon välittämiselle sekä henkilöstön kuulemiselle ja vaikutusmahdollisuuksille. Tutustumme huolellisesti toimialaan ja kokousasiakirjoihin. Seuraamme päätösten vaikutuksia ja henkilöstön työhyvinvointia. Arvostamme hyvin tehtyä työtä ja annamme palautetta onnistumisesta. Huolehdimme omalta osaltamme henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisesta ja edistämisestä. Käyttäydyn asiallisesti ja luon hyvää työilmapiiriä. Käyttäydyn asiallisesti ja edistän hyvää työilmapiiriä. Käyttäydyn asiallisesti ja edistän hyvää työilmapiiriä. 4. Meillä on turvalliset ja toimivat työtilat ja laitteet Noudatan turvallisista työtavoista annettuja ohjeita, koska toiminnallani on aina vaikutus myös muihin ihmisiin. Toimin yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan. Ilmoitan havaitsemistani vioista ja puutteista aina esimiehilleni, jos en niitä itse pysty poistamaan. Huolehdin, että ohjeet ovat selkeät ja ajan tasalla. Toimin yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan. Ryhdyn heti toimenpiteisiin, kun saan tiedokseni korjaamista vaativat asiat. Vastaamme siitä, että työtilat ovat turvalliset ja terveelliset. Toimin yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan. Huolehdimme, että kuntayhtymässä on osaamista ja toimivat mallit työtiloihin liittyvien ongelmien ratkaisuun. Turvaamme resurssit ja mahdollisuudet siihen, että työtilat ovat toimivat ja turvalliset (investoinnit) Huolehdimme, että kuntayhtymässä on osaamista ja toimivat mallit työtiloihin liittyvien ongelmien ratkaisuun.

9 8 5. Kehitymme jatkuvasti Kehitän itseäni ja osallistun työn kehittämiseen. Varmistan, että työ on sujuvaa. Hyödynnän asiantuntijoita työn kehittämisessä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Mahdollistamme kehittämiseen tarvittavat resurssit ja seuraamme kehittämisen onnistumista. Huolehdimme, että työtä kehitetään yhdessä yli ammatti- ja organisaatiorajojen. Tarkastelemme reaaliaikaista tietoa palvelujen tarpeesta asiakaskunnassa. Luomme taloudelliset ja ajalliset resurssit osaamisen kehittämiselle. 6. Noudatamme Myö ja Työ -hyvinvointisopimusta Tutustun sopimukseen ja noudatan sitä. Osallistun yhteiseen keskusteluun siitä, kuinka noudatamme sopimusta. Tutustun sopimukseen ja noudatan sitä. Järjestän työyhteisölle tilaisuuksia, joissa keskustelemme sopimuksen noudattamisesta ja seurannasta työyhteisössä. Tutustumme sopimukseen ja noudatamme sitä. Vastaamme, että sopimus viedään käytäntöön ja seuraamme sen noudattamista ja vaikutuksia johtamisrakenteen kautta. 7. Seuraamme työhyvinvointisopimuksen toteutumista Arvioin, noudatanko sopimusta. Osallistun työyhteisössä yhteiseen keskusteluun, jossa arvioidaan sopimuksen noudattamista työyhteisössä. Vastaan työhyvinvointikyselyyn. Osallistun vaarojen tunnistukseen ja riskienarviointiin työyhteisössä. Arvioin, noudatanko sopimusta. Järjestän työyhteisössä tilaisuuksia, jossa voimme yhdessä arvioida sopimuksen noudattamista. Vastaan esimies- ja työhyvinvointikyselyyn. Käyn työhyvinvointikyselyn tulokset läpi työyhteisössäni ja keskustelemme jatkotoimenpiteistä. Vastaan siitä, että työyhteisössä päivitetään vaarojen tunnistus ja riskienarviointi vuosittain. Arvioimme säännöllisesti, noudatammeko sopimusta. Seuraamme sopimuksen noudattamista organisaatiossa ja sen johtamisessa. Vastaan esimies- ja työhyvinvointikyselyyn. Tarkastelemme henkilöstön työhyvinvointia osavuosikatsauksittain. Vuosittain arvioimme henkilöstön työhyvinvointia henkilöstökertomuksen avulla ja teemme korjaavia toimenpiteitä. Onnistumisen seuranta: =toteutunut hyvin, = toteutunut osittain, =ei ole toteutunut Tutustumme sopimukseen ja noudatamme sitä. Arvioimme säännöllisesti, noudatammeko sopimusta. Seuraamme sopimuksen noudattamista organisaatiossa ja sen johtamisessa. Tarkastelemme henkilöstön työhyvinvointia osavuosikatsauksittain. Vuosittain arvioimme henkilöstön työhyvinvointia henkilöstökertomuksen avulla.

10 9 6. Työterveyshuolto edistää työhyvinvointia Kuntayhtymän työntekijöillä on oikeus maksuttomiin työterveyshuoltopalveluihin. PKSSK järjestää henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut. Tämä tarkoittaa lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluiden lisäksi yleislääkäritasoisia, työterveyspainotteisia sairaanhoitopalveluja (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Joensuun Työterveys tuottaa kuntayhtymän henkilöstölle hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset työterveyshuollon palvelut: Työpaikkaselvitykset Työterveystarkastukset Työhyvinvointia tukeva toiminta ja työkyvyn seuranta Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus Ensiapuvalmiuden arviointi Työterveyshuollon toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi Työterveyshuollon toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kuntayhtymän johdon sekä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Työterveyshuollon puitesuunnitelmassa sovitaan toimintakauden tavoitteet ja painopistealueet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimintaalueittain tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelmat, jotka päivitetään vuosittain. Suunnitelmat on luettavissa intrassa työterveyshuollon kotisivulla. Kuntayhtymän johto, työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta seuraavat ja arvioivat työterveyshuollon toimintaa. Työterveyshuollon toimintaraportit ja sairauspoissaoloraportit käsitellään osavuosikatsausten yhteydessä.

11 10 7. Sopijaosapuolten tehtävät ja vastuu Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii monenlaista osaamista ja yhteistyötä. Työhyvinvointisopimuksessa jokaisella osapuolella on oma roolinsa. Toimijat ja toimijoiden tehtävät ja vastuu on esitetty alla olevassa taulukossa. TOIMIJA TEHTÄVÄT JA VASTUU Yhtymävaltuusto Hyväksyy kuntayhtymän strategian. Yhtymähallitus, johtoryhmä ja johtajisto Keskijohto ja lähiesimiehet Ammattijärjestöt Mahdollistaa työhyvinvointisopimuksen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen toteutusta osavuosikatsauksittain ja henkilöstökertomuksen avulla. Hyväksyy työhyvinvointisopimuksen työnantajan puolesta. Johtaa työhyvinvoinnin kokonaiskehittämistä. Kehittää johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä. Edistää henkilöstöä, toiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa koskevien käytäntöjen yhdensuuntaisuutta ja johdonmukaisuutta. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen toteutusta. On ylimmässä työturvallisuuslain tarkoittamassa työnantajavastuussa työturvallisuudesta. Kehittää työyhteisöään, työtä ja työnhallintaa. Kehittää omia esimiestaitojaan. Johtaa työyhteisönsä työhyvinvointia ja turvallisuutta. Seuraa ja arvioi työyhteisönsä työhyvinvointia. On työturvallisuuslain tarkoittamassa työnantajavastuussa työturvallisuudesta työyhteisössä. Vie työhyvinvointisopimuksen käytäntöön omassa työyhteisössään, seuraa sen toteutusta ja raportoi johtajistolle sopimuksen totetumisesta. Hyväksyy työhyvinvointisopimuksen työntekijöiden puolesta. Tekee työhyvinvointisopimuksen sisältöä tutuksi jäsenistölleen. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen toteutumista. Tekee työntekijöiden edunvalvontaa. Henkilöstö Sitoutuu yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaiseen toimintaan. Ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Tuo esiin työturvallisuutta ja työhyvinvointia uhkaavia vaaroja ja

12 11 Henkilöstöpalvelut Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio Työterveyshuolto epäkohtia. Kehittää omia työyhteisötaitojaan ja huoltaa omaa työkykyään. Valmistelee henkilöstösuunnitelman ja työhyvinvointisopimuksen sekä tekee niitä tutuksi kuntayhtymässä. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen toteutusta ja raportoi siitä. Toteuttaa työhyvinvointikyselyn ja raportoi tulokset. Tuottaa työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita. Tuottaa henkilöstökertomuksen vuosittain ja tiedottaa siitä. Ohjaa, neuvoo ja kehittää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämistä. Tekee työhyvinvointisopimusta tutuksi työpaikoilla. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen toteutusta. Tuottaa työsuojelun asiantuntijapalveluita. Toimii ulkopuolisena työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen asiantuntijana. Tukee ja seuraa henkilöstön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Edistää ja seuraa työyhteisön terveyttä ja työhyvinvointia. Käsittelee työhyvinvointisopimuksen. Seuraa ja arvioi työhyvinvointisopimuksen käyttöönottoa ja toteutusta. Yhteistyötoimikunta 8. Seuranta Jokainen sopimuksen osapuoli seuraa sopimuksen toteutumista omalla kohdallaan asteikolla toteutunut hyvin, toteutunut osittain, ei toteutunut, ja tekee tarvittavat muutokset omassa toiminnassaan. Työyhteisöissä arvioidaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa työpaikkakokouksissa tai vastaavissa tilaisuuksissa työhyvinvointisopimuksen toteutumista ja suunnitellaan tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Esimiehet huolehtivat siitä, että tilaisuudesta tehdään muistio ja se lähetetään ao. järjestön luottamusmiehelle sähköpostiosoitteella Luottamusmiehet yhdessä tekevät yhteenvedon pidetyistä tilaisuuksista eri yksiköissä. Yhteenveto käsitellään yhteistyötoimikunnassa osavuosikatsauksittain.

13 12 Tärkeä työhyvinvointisopimuksen käytäntöön viennin ja seurannan kanava on uusi johtamisjärjestelmä, jossa on neljä tasoa: ylin johto, keskijohto, lähiesimiehet ja henkilöstö. Johtamisjärjestelmä selkeyttää johtamistasojen toimintaa ja tehostaa vuorovaikutusta organisaatiossa. Johtoryhmä ja johtajisto johtavat sopimuksen käytäntöön viemistä ja seuraavat sen toteuttamista osavuosikatsauksittain. Yhtymähallitus, yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnat seuraavat Työhyvinvointisopimuksen toteutusta osavuosikatsauksittain. Henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan työhyvinvointikyselyn avulla. Työhyvinvointisopimuksen toteutumista ja henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa arvioidaan henkilöstökertomuksessa. 9. Päivämäärä ja allekirjoitukset Joensuussa POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ TEHYN POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVDELUJEN KUNTAYHTYMÄN AM- MATTIOSASTO 602 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JHL:N AM- MATTIOSASTO 212 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SUPERIN AMMATTIOSASTO 517 JOENSUUN SEUDUN JYTY ry TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN ry

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot