TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymän työsuojelutoiminnan tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen osoittaa hyvää ammattitaitoa. Työturvallisuuslaki nostaa työn henkisen ja fyysisen kuormittavuuden, ergonomian, väkivallan uhan, häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun sekä yksintyöskentelyn perinteisten kone- ja laiteturvallisuuden sekä tapaturmien ja ammattitautien torjumisen rinnalle. Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja siitä aiheutuvat vaarat. Velvollisuuksia säädetään myös työntekijöille. Työntekijää pidetään aktiivisena toimijana, jonka tulee käytettävissään olevin keinoin huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojelutoiminta kohdistuu fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön. Fyysisessä työympäristössä kiinnitetään huomiota kone- ja laiteturvallisuuteen sekä fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin ja ergonomisiin tekijöihin. Psykososiaalinen työympäristö vaikuttaa työntekijän henkiseen kuormittumiseen. Merkitystä on esim. sillä, kuinka hyvin työntekijä hallitsee työnsä ja miten yhteistyö sujuu. Hyvä psykososiaalinen työympäristö lisää työviihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia. Se saa työntekijän tuntemaan, että työ sujuu ja hän hallitsee tehtävänsä ja voi vaikuttaa omaan työhönsä. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään työsuojelun toimintamallit ja linjat sekä työsuojelun päämäärät ja tavoitteet, vastuut ja toimivallat. 1. Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta vapaan sivistystyön periaatteiden mukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa. Lisäksi tehtävänä on järjestää

2 koulutustehtävää tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa. Kuntayhtymä vastaa edellä mainittujen toimintojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Kuntayhtymä ylläpitää Vanajaveden Opisto nimistä oppilaitosta. Vanajaveden Opiston toiminta-ajatus Vanajaveden Opisto järjestää omaehtoista, paikallisesti toteutettavaa koulutusta, joka edistää ihmisen kasvua elinikäisenä oppijana sekä tukee aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanajaveden Opiston missio Visio 2017 Unelma osaavasta, aktiivisesta ja nykyajassa elävästä ihmisestä. VOPista elinvoimaa ja osaamista! VOP on vetovoimainen ja vahva oppimiskeskus ihmisten keskellä. Arvot Sivistyksellinen tasa-arvo Taloudellisuus Avoimuus Osaaminen 2. Työsuojelun vastuut ja toimivaltuudet Kuntayhtymän organisaatio muodostuu luottamushenkilöistä (yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta) sekä viran- ja toimenhaltijoista. Organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on työsuojeluasioissa valtaa ja vastuuta seuraavasti: 2.1. Yhtymähallituksen työsuojelutehtävät ja vastuu - omistajan/ylläpitäjän edustajana yhtymähallitus antaa tarvittavat resurssit työsuojelutoiminnan toteuttamista varten - nimittää työnantajan edustajan työsuojeluorganisaatioon - työsuojelun yleisvalvonta 2.2. Rehtorin työsuojelutehtävät ja vastuu - panee täytäntöön yhtymähallituksen ja työsuojeluviranomaisten päätökset ja määräykset - selkeän tehtäväjaon vahvistaminen ja työsuojelun yleisvalvonta - esitysten tekeminen yhtymähallitukselle 2.3. Koko henkilöstön työsuojelutehtävät ja vastuu - perehtyy työturvallisuusohjeisiin - noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita - huolehtii henkilökohtaisesta työturvallisuudestaan

3 - ilmoittaa havaitsemansa epäkohdat, tapaturmavaarat ja turvallisuuspuutteet lähimmälle esimiehelleen, tarvittaessa merkitsee epäkuntoisen laitteen näkyvällä merkillä ja siten estää viallisten laitteiden käytön vastaa omalta osaltaan työpaikan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta 2.4. Opettajan (päätoimisen ja tuntiopettajan) työsuojelutehtävät ja vastuu kohdan 2.3. lisäksi - vastaa työsuojelun opetuksesta siten, että opiskelija asennoituu työsuojeluun positiivisesti ja että opiskelija on perehdytetty ennen uuden työmenetelmän tai työkoneen käyttöönottoa sen vaaratekijöihin - valvoo, että opiskelija noudattaa työsuojelumääräyksiä - huolehtii ja vastaa käytössään olevan opetustilan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä sekä käytettävien laitteiden ja koneiden tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä, kuntien kouluilla tms. työskentelevien on huolehdittava siitä, että koneisiin ja laitteisiin on tilojen isännän puolesta tehty asianmukaiset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet - raportoi työturvallisuuden epäkohdista ja puutteista lähimmälle esimiehelleen ja tekee kirjallisesti esityksen niiden korjaustoimenpiteiksi, kuntien kouluilla yms. ilmoitus tehdään tiloista vastaavalle henkilölle kuten ko. koulun rehtorille - perehtyy työturvallisuusohjeisiin - pyrkii kaikin tavoin ennakoivaan työturvallisuuden toteutumiseen 2.5. Päätoimisten opettajien työsuojelutehtävät ja vastuu kohtien 2.3. ja 2.4. lisäksi - valmistelee vastuualueensa työsuojelua koskevat asiat - panee täytäntöön yhtymähallituksen ja työsuojeluviranomaisten päätökset ja määräykset, jotka koskevat hänen vastuualuettaan - laatii työturvallisuusohjeet ja valvoo niiden noudattamista - laitehankinnat määrärahojen puitteissa ja laitteiston kunnon valvonta - turvallisten työmenetelmien ja henkilösuojainten käytön valvonta - tarpeellisten esitysten tekeminen ylemmälle johdolle 2.6. Opiskelijan työsuojelutehtävät ja vastuu - perehtyy työturvallisuusohjeisiin - noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä - huolehtii henkilökohtaisesta työturvallisuudestaan ja suojavälineiden käytöstä - ilmoittaa havaitsemansa tapaturmavaarat ja turvallisuuspuutteet välittömästi opettajalle 3. Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojeluvaltuutettu Tommi Nummela 1. työsuojeluvaravaltuutettu Päivi Kantola 2. työsuojeluvaravaltuutettu Juha Mäkirinta Työsuojelupäällikkö Marja Oksanen Työsuojelutoimikunnan tehtäviä hoitaa henkilöstökokous. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö voivat muodostaa työsuojelujaoksen, joka valmistelee työsuojelua koskevat asiat henkilöstökokoukselle.

4 4. Työterveyshuolto Kuntayhtymä huolehtii henkilöstönsä työterveyshuollosta ostopalveluna. Työterveyshuollon toteuttaja on Kanta-Hämeen työterveyshuolto. Työterveyshuolto määrittää toimintansa erillisellä toimintasuunnitelmalla. 5. Riskien kartoitus Kaikkien työpisteiden riskien kartoitus tehdään kevään 2014 aikana ArkiArvi työkalulla. Johtotiimi ja työsuojeluvaltuutettu valmistelevat tarvittavat jatkotoimenpiteet. Ehdotus käsitellään henkilöstökokouksessa, jonka jälkeen toimeenpano tehdään linjaorganisaation mukaisesti. 6. Sisäiset turvallisuusohjeet Vanajaveden Opiston yleinen pelastussuunnitelma Perehdyttämisohjeet vop.fi/vop-ope -sivustolla Ainekohtaiset työturvallisuusohjeet Tekninen työ tila-, kone- tai laitekohtaiset työturvallisuusohjeet melu- ja pölyhaitoista tiedottaminen (henkilösuojainten käytöstä informointi) kemikaalit, esim. maalit ja liuottimet: käyttöturvallisuustiedotteet Tekstiilityö tila-, kone- tai laitekohtaiset työturvallisuusohjeet Taideaineet (grafiikka, posliininmaalaus, keramiikka yms.) käyttöturvallisuustiedotteet lasitteista, liuotteista, hapoista yms. Sirkuskoulu -ilma-akrobatia ym. laitteiden turvallisuusohjeet 7. Työympäristön kuvaus Opisto toimii Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien alueella. Opetuspisteiden määrä on yli sata. Vuosittainen määrällinen ja laadullinen tilatarve määräytyy kurssisuunnittelun mukaan. 8. Työolojen seurantakohteet Työsuojeluorganisaatio seuraa henkilökunnan sairauspoissaolojen kehittymistä tilastotiedoista vuosittain sekä tekee ehdotuksia työkykyä ylläpitävän toiminnan kohdentamisesta ja seuraa panostusten vaikutusta sairauspoissaoloihin. Työilmapiirikyselyllä saadaan tärkeätä tietoa henkilöstön jaksamisesta sekä psyykkisestä työhyvinvoinnista. Työtapaturmat ja läheltä piti -tapaukset raportoidaan työsuojeluorganisaatiolle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden johdosta.

5 Vuosittaisessa opetustilojen varauksessa kiinnitetään huomiota paitsi tilojen soveltuvuuteen ko. opetustoimintaan, niin myös työsuojelunäkökohtiin. Työpaikkaselvityksiä ja toimipaikkakohtaisia työsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti. 9. Työsuojeluasioiden huomioonotto Vanajaveden Opiston toiminnassa Työkykyä ylläpitävä toiminta Työssäjaksamiseen vaikuttavat olennaisesti työtehtävien jakaminen ja mitoittaminen sekä henkilöstön osaaminen. Kuormituksen tasapuoliseen jakautumiseen sekä henkilöstön ammattitaidon uusintamiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan liikunta- ja kulttuuriseteleillä, joita päätoimiselle henkilöstölle annetaan 100 eurolla vuonna Koko henkilökunnalla on oikeus osallistua yhdelle ryhmäopetuksena järjestettävälle VOPin kurssille ilmaiseksi (koskee myös tuntiopettajia, joilla vähintään 100 tuntia opetusta lukuvuodessa). Lisäksi erillisestä hakemuksesta voi saada henkilöstökoulutuksena kurssin veloituksetta. Vuosittain järjestetään koko henkilökunnan yhteinen pikkujoulu. Perehdyttäminen Työnohjaustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä käytetään hyväksi Vanajaveden Opiston prosessikuvauksia, yleistä pelastussuunnitelmaa, prosessikuvauksia, netissä julkaistavia opiston ohjeita, ammattiala- ja työpistekohtaisia koneiden ja laitteiden käyttöohjeita sekä työturvallisuus- ja suojelumääräyksiä. Tiedotus ja koulutus Työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävistä uusista työtavoista, -välineistä ja ohjeista tiedotetaan aktiivisesti henkilökunnalle ja opiskelijoille. Henkilöstö osallistuu turvallisuus- ja ensiapukoulutuksiin. LIITTEET Vanajaveden Opiston yleinen pelastussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

6 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on - edistää ja tukea kaikkien työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua Vanajaveden Opistossa - mahdollistaa kaikille työskentely opistossa ilman syrjintää ja erottelua - varmistaa, että opistoyhteisöllä on yhteisesti hyväksytyt eettiset toimintatavat ja sen jäseniä kunnioitetaan yksilöinä - mahdollistaa opistossa avoin keskustelu sekä pitää yllä työ- ja opiskelumotivaatiota - saattaa sekä työntekijät että opiskelijat tietoisiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksestä opistossa, jotta he siten voisivat omalta osaltaan vaikuttaa opiston toimintaan - edesauttaa samalla lakien toteutumista opistossa ja ohjata käytännön toimenpiteisiin, joilla tasoittaa mahdollista eriarvoisuutta Yleistä Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat samaa asiaa: tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille. Tasa-arvosuunnitelmassa painottuu syrjinnän kielto työelämässä, yhdenvertaisuussuunnitelmassa painopiste on palvelujen tarjonnassa. Työnantajan kuuluu huolehtia siitä, että yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ei rikota työpaikalla. Työsuojeluviranomaiset valvovat työnantajan toimintaa ja yhdenvertaisuuslain toteutumista työ- ja virkasuhteissa. Syrjintä yhdenvertaisuuslaissa mainituin perustein on kielletty silloin, kun kyseessä on työhönotto, työolot ja uralla eteneminen, koulutus ja ammatillisen ohjauksen saaminen. Työnantaja ei saa asettaa valittavalle työntekijälle sellaisia kielitaitoon ja tai ulkonäköön (esim. pukeutuminen) liittyviä vaatimuksia, jotka eivät ole tehtävän kannalta perusteltuja. Työnantajien on myös parannettava vammaisten työntekijöiden edellytyksiä työllistyä, selviytyä töissä ja kouluttautua. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta. Laki koskee sekä työ- että virkasuhteessa olevaa henkilöstöä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään välitön syrjintä ja välillinen syrjintä, häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä jotakuta. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat - ikä - etninen tai kansallinen alkuperä - kansalaisuus - kieli

7 - uskonto - vakaumus - mielipide - terveydentila - vammaisuus - sukupuolinen suuntautuminen - tai muu henkilöön liittyvä syy (esim. varallisuus, raskaus, perhesuhteet) Yhdenvertaisuussuunnitelman tulisi sisältää toimia, joiden avulla syrjinnän vaarassa olevat ryhmät pääsevät tasavertaisesti käyttämään opiston suunnittelemia, ohjaamia ja tuottamia palveluja. Opisto yhdenvertaisuuden edistäjänä Vanajaveden Opistolla on perustehtävänsä perusteella erinomaiset mahdollisuudet edistää toimialueensa kunnissa yhdenvertaisuuden toteutumista sekä esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumista. Opiston työtehtävät suunnitellaan siten, että ne sopivat sekä naisille että miehille. Huolehditaan siitä, että tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä nimikkeet ovat sukupuolineutraaleja. Uutta henkilökuntaa palkattaessa otetaan huomioon nykyinen henkilökunnan ikärakenne ja pyritään mahdollisimman monipuoliseen ikärakenteeseen. Arviointi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelman toteuttamisen arviointi tehdään vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Valmisteluaineisto HE 19/2014 HE 111/2014 PeVL 31/2014 vp TyVM 11/2014

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot