TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus

2 Työsuojelun toimintaohjelma (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TOIMINTAOHJELMAN TAVOITE Toivakan kunnan työsuojelutoiminnan tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja niin, että työtapaturmat ja työperäiset sairaudet sekä niistä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Työsuojelua toteutetaan opastamalla, tarkastamalla, suorittamalla työpaikkakäyntejä sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta. Työsuojelutoiminnalla luodaan ja ylläpidetään turvallisia työoloja, laitteita ja työmenetelmiä kaikille kunnan työntekijöille työturvallisuuslain ja työsuojelua koskevien muiden lakien periaatteiden mukaisesti. Työsuojelutoimintaa tehdään työterveyshuollon kanssa yhteistyössä, jonka päätarkoituksena on ohjaus ja ennaltaehkäisy työpaikan ja työntekijöiden terveydellisissä asioissa. Työterveyshuolto suorittaa yhtenä tärkeimmistä tehtävistään työntekijöiden työterveystarkastukset ja ohjaa tarvittaessa esim. kuntoutukseen. Työnantajalla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa, mutta työntekijä tai viranhaltija on omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Työsuojelu on osa jokapäiväistä työelämää ja työympäristön jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Tarkoituksena on lisätä työmotivaatiota ja työniloa ja päästä parempaan työn hallintaan ja työssä jaksamiseen. 2. TOIMINTAOHJELMAN VAATIMUKSET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 3. TYÖTURVALLISUUSLAIN TARKOITUS Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 4. TYÖSUOJELUVASTUU Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Toivakan kunnan jokaisella työyhteisön jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työsuojelun toteuttamisesta. Työturvallisuuslaki määrää molemmat osapuolet, sekä työnantajan että työntekijän yhteistoiminnassa ylläpitämään ja tehostamaan turvallisuutta työpaikalla. Kokonaisvastuu työsuojelun toteuttamisesta on työnantajalla, jota työpaikalla edustaa esimies. Hänellä on myös tiedostusvastuu työsuojeluasioista.

3 Työsuojelun toimintaohjelma (9) 4.1. Työsuojeluvastuun jakaminen Luottamushenkilöstö Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvien valtuuston ja kunnanhallituksen tehtävänä on - työsuojelun toteuttamisen rakenteellisten edellytysten turvaaminen - määrärahojen myöntäminen - työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset - yleinen valvonta Ylin johto Ylimpään johtoon kuuluvat kunnanjohtaja ja hallintokuntien johtajat. Ylimmän johdon vastuulla on - yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen - suunnittelu ja hankinnat - muiden esimiesasemassa olevien ohjaaminen ja valvonta - työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta - esitysten tekeminen luottamuselimille Hallintokunnan johtaja tai vastuualueen esimies vastaa viime kädessä omaa päävastuualuettaan tai vastuualuettaan koskevien työsuojelutavoitteiden toteuttamisesta. Keskijohto Keskijohtoon luetaan kuuluvaksi vastuualueiden esimiehet. Keskijohdon vastuulla on - suunnittelu ja hankinnat - työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen - välittömän työsuojelutoiminnan organisointi - työsuojelutietouden välittäminen - työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu - epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle Työnjohto Työnjohtoon kuuluvat toimipisteiden esimiehet, jotka päivittäin valvovat työtehtävien suorittamista. Työnjohdon vastuulla on - työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta - henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus ja neuvonta - työympäristön jatkuva tarkkailu - epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle Työntekijä Jokaisella Toivakan kunnan palveluksessa työskentelevällä henkilöllä on velvollisuus - noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia ohjeita ja määräyksiä - noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta

4 Työsuojelun toimintaohjelma (9) - saamansa kokemuksen, opetuksen ja ohjauksen ja ammattitaitonsa mukaisesti huolehtia käytettävissä olevin keinoin niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä - työpaikalla välttää sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa - viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista - huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle antamia henkilösuojaimia ja muita varusteita - työssään käyttää asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa - noudattaa turvallisia työtapoja Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palaute. Tiimityö Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajien edustajilla. Jos työntekijät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tarpeellinen työsuojeluosaaminen. Työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos he toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työsuojeluasioissa Työsuojelun käytännön toteuttaminen Hallintokunnat ovat velvollisia valvomaan vastuualueensa työolosuhteita ja työmenetelmiä sekä huolehtimaan tapaturman tai terveydelle vaaraa aiheuttavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta. Keskeistä on työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvien vaarojen ja haittojen arviointi ja toimenpiteet niiden poistamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi hallintokunnan on tunnettava omaa vastuualuettaan koskevat lainsäädännön velvoittavat ohjeet ja määräykset. Lisäksi on valvottava ja huolehdittava; - työpaikan olosuhteiden turvallisuudesta huomioimalla työympäristön sekä fysikaaliset että kemialliset ympäristötekijät - käytettävien koneiden ja laitteiden kunnosta ja siitä, että ne täyttävät työturvallisuusmääräykset - työtä suorittaessa käytettäväksi määrättyjen suojuksien ja henkilökohtaisten suojaimien käytöstä - työmenetelmien turvallisuudesta, työmenetelmäohjeiden antamisesta ja työhön opastamisesta - vaara- ja tapaturmatapausten selvittämisestä - työpaikalla ilmenevien turvallisuutta vaarantavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta korjaavalle yksikölle 5. VAAROJEN JA HAITTOJEN TUNNISTAMINEN Työpaikan työsuojelutoiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä on keskeistä selvittää työolot ja niiden nykytila. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää työn aiheuttamat vaarat ja haitat sekä arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tämä riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan.

5 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Riskienhallinta on prosessi, jossa on kolme peräkkäistä vaihetta; - vaarojen ja haittojen tunnistaminen - riskin suuruuden arviointi - riskien torjunta tai pienentäminen Riskin suuruus määräytyy haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaan. Riskin suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon lainsäädännön määräykset ja ohjearvot. Riski on sitä tärkeämpää välttää, mitä todennäköisemmin jokin haitta voisi toteutua ja mitä suuremmat vahingot ja vakavammat seuraukset se toteutuessaan aiheuttaisi. Riskien arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Arviointi on tarkastettava aina olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Työn vaarojen ja haittojen arviointi tulee toteuttaa henkilöstön kanssa yhteistyössä ja sen tuloksista tulee tiedottaa kaikille työpaikan työntekijöille Työsuojelutarkastukset Työsuojelutarkastukset työpaikoilla perustuvat työturvallisuuslakiin ja työsuojelun valvontalakiin. Tarkastuksia suorittavat työsuojeluviranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa laissa, asetuksissa ja valtioneuvoston päätöksissä annettujen sitovien normien noudattamista sekä ohjata ja neuvoa työsuojelukysymyksissä. Tarkastuksissa työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö ja niihin osallistuvat asianomaisen yksikön edustajan lisäksi työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelupäällikkö välittää tarkastuspöytäkirjoissa kirjatuista huomautuksista tiedon asianomaiselle yksikölle ja pyytää ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Työsuojeluorganisaation nimetyt henkilöt ja työterveyshuolto suorittavat yhdessä työpaikkakäyntejä työpaikoilla työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. 6. PEREHDYTTÄMINEN, OPASTUS JA KOULUTUS Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Perehdyttäminen alkaa työhönotosta ja jatkuu työyksikössä työympäristöön perehdyttämisellä ja varsinaisella työnopastuksella. Mikäli yksikössä on tarkempia kuvauksia perehdyttämisestä, sovelletaan näitä. Muussa tapauksessa edetään seuraavassa esitetyn perehdyttämissuunnitelman kohtien mukaisesti: 1. Tutustuminen omaan työyksikköön 2. Käytännön toimenpiteet 3. Palvelussuhdeasiat 4. Työturvallisuus, työterveyshuolto, työsuojelu 5. Omat työtehtävät 6. Sisäinen tiedottaminen 7. Muut asiat Päävastuu perehdyttämisestä on asianomaisen henkilön esimiehellä. Perehdyttämisestä täytetään kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, joka toimitetaan perehdyttämisen jälkeen hallintojohtajalle. Työnopastus on tärkeä osa perehdyttämistä. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on antaa opastettavalle tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet tehtävien hoitamiseksi. Työturvallisuuslain ja ohjeiden mukaan työtapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi henkilöstölle on annettava riittävä koulutus. Työsuojelutoimikunta koordinoi työsuojelu- ja ensiapukoulutusta.

6 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Esimiesten tulee huolehtia ja järjestää myös opiskelijoiden, harjoittelijoiden, työllistettyjen, siviilipalveluksessa olevien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien perehdyttäminen ja työturvallisuuskoulutus. Huomioitava on myös, että näitä ryhmiä koskee aivan samalla tavalla kuin muitakin työntekijöitä työturvallisuuslain säädökset. 7. SUOJAVAATETUS JA HENKILÖSUOJAIMET Suojavaatetuksen ja henkilökohtaisen suojauksen tarve arvioidaan työtehtäväkohtaisesti tehtävän ja työsuojelullisten olosuhteiden mukaan, vähimmäistasona noudatetaan kunnallisen alan suojavaatesopimusta. Työpaikoilla suoritetaan tarvittavat katselmukset. Henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä on määrätty työturvallisuuslaissa, valtioneuvoston päätöksissä ja työmenetelmäohjeissa. Henkilökohtaisten suojainten käytössä on ensisijainen vastuu käyttäjillä. Esimiehillä on valvonta ja opetusvastuu. Vastuualueet huolehtivat suojavaatteiden ja henkilösuojainten hankinnasta ja ylläpidosta. 8. TYÖVÄLINEIDEN JA KONEIDEN HANKINNAT JA HUOLTO Hankintojen yhteydessä velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset sekä selvitetään ennakolta niiden vaikutukset turvallisuuteen sen henkilön / henkilöstön kanssa, joita hankinta koskee. Turvallisuusvaatimusten täyttyminen selvitetään työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa aluehallintoviraston kanssa. Samoin menetellään suunniteltaessa työmenetelmien muutoksia. Tulosalueet huolehtivat työvälineiden ja koneiden hankinnoista. Huolto toteutetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9. TYÖTAPATURMAT JA LÄHELTÄ PITI- TILANTEET Työtapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu henkilön tahtomatta työssä tai työmatkalla. Työpaikalla tulee olla järjestelmällinen menettely sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden kirjaamiseen. Menettelyn tulee rohkaista ilmoituksen tekoon, eikä siihen saa liittyä syyllistämisen tai rangaistuksen pelkoa. Työtapaturmasta ilmoitetaan aina lähimmälle esimiehelle ja täytetään tapaturman esitietolomake. Esimiesten tulee ilmoittaa kaikista sattuneista työtapaturmista työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia tapaturmia, jotka eivät johda vakuutusyhtiölle tehtäviin tapaturmailmoituksiin. Väkivaltatilanteista on ilmoitettava kuten muistakin tapaturmista. Työpaikalta tulee löytyä käyttöturvallisuustiedotteet ja toimintaohjeet kemikaalitapaturman varalta. Työantaja on velvollinen ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle ja poliisille sellaisesta työtapaturmasta, jonka seurauksena on tullut vaikealaatuinen vamma tai kuolema. Työsuojeluviranomaiset tekevät tapahtumapaikalla tapaturmatutkinnan ja poliisi poliisitutkinnan. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuuttamisvelvollisuus perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Ammattitautilain mukaan ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta velvoittaa lääkärin ilmoittamaan todetut ammattitaudit työsuojeluviranomaiselle.

7 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja tapaturmavakuutuslaissa. Poliisille tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus tapaturmavakuutuslaissa. Läheltä piti tilanteet ovat tilanteita, joissa työntekijä ei vahingoitu, mutta toistuessaan ne voivat johtaa työtapaturmiin. Näillä tarkoitetaan myös fyysisen väkivallan uhkatilanteita. On tärkeää ilmoittaa kaikista läheltä piti tilanteista esimiehelle sekä työsuojelutoimikunnalle. Läheltä piti tilanteen ilmoittamisen yhteydessä täytetään myös oma lomake. Kaikissa työpisteissä tulee olla ohjeistus ja yllämainitut lomakkeet helposti saatavilla. 10. TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointia koskevan toiminnan perusstrategioita ovat ihmisten arvostaminen, elinikäinen oppiminen, muutosten hallinta, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, työympäristön ja työkuormituksen optimointi, erilaisuus voimavarana, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen ja muu elämän tasapaino. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Muutosvalmiuden edistämiseksi johdon on aktiivisesti seurattava kehitystä ja kerrottava tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista henkilöstölle. Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen ovat esimiesten keskeisiä tehtäviä. Terveydelle haitallisen ja epäasiallisen kohtelun hallinta kuuluu olennaisena osana työyhteisöjen toimintaan. 11.TYKY -TOIMINTA Työkykyä ylläpitävää toimintaa on kaikki toiminta, jolla työnantaja, työntekijät ja työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Toivakan kunta maksaa työntekijälle 5 kertaa vuodessa fysikaalista hoitoa, jos lähete on työterveyslääkäriltä. Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen kuukausittaisella liikunta-arvonnalla, tarjoamalla ilmaisia liikunta- ja kuntosalivuoroja sekä jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Toivakan kunnassa järjestetään kaikkien työntekijöiden yhteinen TYKY -päivä kerran vuodessa. Lisäksi järjestetään erilaisia työntekijöiden vapaa-ajalla tapahtuvia fyysistä ja psyykkistä työkykyä ylläpitäviä tapahtumia. 12.TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUORGANISAATIO Toivakan kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluu työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö sekä vuosille valitut työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä sekä yhteistoiminnasta on säädetty laissa: laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Työsuojelupäällikkö Piia Saarela p , Työsuojeluvaltuutettu Pentti Poikolainen, koulut p , Työsuojeluvaravaltuutettu Matti Hakkarainen, koulut

8 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Työsuojeluvaravaltuutettu Carita Kortteinen, koulut Työsuojeluvaltuutettu Jari Bågman, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Saara Rantanen, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Marja Jokinen, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto Työsuojeluvaltuutettu Tarja Suomalainen, päivähoito p , Työsuojeluvaravaltuutettu Anneli Kauppinen, päivähoito p Työsuojeluvaravaltuutettu Sari Nieminen, päivähoito p Työsuojeluvaltuutettu Salli Marttinen, vanhushuolto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Lea Saarelainen, vanhushuolto Työsuojeluvaravaltuutettu Sanna Salokas, vanhushuolto Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuut määritellään työsuojelun valvontalain 28 :ssä. Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyön järjestämisessä työntekijöihin, työterveyshuoltoon, työsuojeluviranomaisiin ja muihin työsuojelun asiantuntijatahoihin. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 ;ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Työsuojelupäällikkö osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja työpaikkakäynteihin Työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut Työsuojeluvaltuutetuista määrätään työsuojelun valvontalain 29 :ssä. Työsuojelun valvontalain mukaan työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä 26 :ssä tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa

9 Työsuojelun toimintaohjelma (9) työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin Työsuojelutoimikunta Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Toivakan kunnassa toimii työsuojelutoimikunta, johon kuuluu työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden edustajina 4 työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelutoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Työsuojeluvaltuutettu on velvollinen kutsumaan työsuojeluvaravaltuutetun työsuojelutoimikunnan kokoukseen, jos ei itse pääse paikalle. Tarvittaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuvat myös työterveyshoitaja ja hallintojohtaja. Työsuojelutoimikunta valmistelee Toivakan kunnan työsuojelun toimintaohjelman ja siihen kuuluvat liitteet sekä seuraa sen toteutumista. Työsuojelutoimikunta käsittelee: - työolojen tilaa ja kehitystä sekä tekee kehittämisehdotuksia työnantajalle - työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutumista ja seurantaa - työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä - työterveyshuollon toimeenpanoa - työsuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla - ensiapukoulutuksien tarvetta - työajan seurantaa - sairauspoissaolojen seurantaa - tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden seurantaa Työsuojelutoimikunta tekee esityksiä: - työterveyshuollon kehittämisestä - työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämisestä Työsuojelutoimikunta osallistuu kunnan TYKY -toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen annettujen määrärahojen puitteissa. Työsuojelutoimikunta seuraa sekä käynnistää toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Työsuojelutoimikunta ei vastaa hallintokuntien työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojelun tiedottamisesta vastaa työsuojelupäällikkö. Tiedottaminen tehdään ensisijaisesti sähköpostitse ja työpaikoilla esimiehet huolehtivat tiedotteet kaikkien työntekijöiden saataville.

10 Työsuojelun toimintaohjelma (9) 13.TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuolto hoitaa erityisesti työnteon terveellisyyteen sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat. Työpaikkaselvityskäynnit ja säännölliset terveystarkastukset ovat perustana ennaltaehkäisevälle työterveys- ja työsuojelutyölle. Työnantaja tarjoaa työterveyshuollossa yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Toivakan kunnalla on työterveyshoitopalveluista sopimus Työterveys Aallon kanssa. Sopimus sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä tähän liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset. Kunnan henkilöstön työterveydenhuoltoon kohdistuvat toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty erillisessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13, Jyväskylä, p (ajanvaraus) Ajanvarauksen aukioloajat: ma to klo 8 16, pe ja aattopäivinä klo 8 15 Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma pe klo , sekä ajanvarauksella muulloinkin Lääkäreiden, työfysioterapeuttien sekä työpsykologien vastaanotot aina ajanvarauksella. Työterveyshoitaja Satu Kuusamo, p Toivakassa työterveyshoitaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin / torstaisin (ja / tai sopimuksen mukaan), vastaanotto Toivakan terveysaseman yhteydessä ajanvarauksella. 14.PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014 Perehdyttämissuunnitelma otetaan järjestelmällisesti käyttöön ja käyttöönottoa seurataan. Pyritään laatimaan myös Toivakan kunnan perehdyttämisopas, johon sisällytetään tarkka ohjeistus suojavaatetuksesta Laaditaan Toivakan kunnan tasa-arvosuunnitelma. Päivitetään ensiapukoulutusta siinä laajuudessa, että jokaisella työpaikalla on riittävä määrä ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. Aletaan pitää kirjaa ensiapukoulutuksen saaneista henkilöistä. Työergonomian ja apuvälineiden käytön merkitystä korostetaan. Toivakan kunnasta savuton työpaikka alkaen. Riskien ja vaarojen selvitysten arvioinnit tarkastetaan ja kirjataan. LIITTEET Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 Toimintaohje työhön liittyvistä uhkatilanteista selviämiseen Terveydelle haitallisen ja epäasiallisen kohtelun hallinta Varhainen tuki ja tunnistaminen Päihdeohjelma Perehdyttämissuunnitelma

11 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE YRITYS TOIVAKAN KUNTA Työpaikka Osoite Toivakantie 49, TOIVAKKA Puhelin Faksi Sähköposti Toimiala Julkinen yleishallinto Toimialanumero Y tunnus Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö Pohjola Eläkevakuutusyhtiö Kuntien eläkevakuutus Yrityksen johtaja Puhelin Sähköposti Kunnanjohtaja Kalle Larsson Työterveyshuollon yhteyshenkilö yrityksessä Sari Linturi-Sahlman Puhelin Sähköposti TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMIPISTE Työterveyshuollon yhteyshenkilö (asiakkuuden hoitaja) ja varahenkilö tth Satu Kuusamo Puhelin Sähköposti Osoite Hannikaisenkatu 11 13, JYVÄSKYLÄ Puhelin (ajanvaraus) Sähköposti Ajanvarauksen aukioloajat: ma to klo 8 16, pe ja aattopäivinä klo 8 15 Toivakassa työterveyshoitaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin / torstaisin (ja / tai sopimuksen mukaan), vastaanotto ajanvarauksella. Vastaanotto Toivakan terveysaseman yhteydessä, Iltaruskontie 6. TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I) kyllä Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

12 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto (korvausluokka II) kyllä Sopimus työterveyshuollon palveluista sovittu TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelutoimikunta kyllä Työsuojelupäällikkö Nimi Piia Saarela Työsuojeluvaltuutettu kyllä Nimi Jari Bågman, Pentti Poikolainen, Salli Marttinen, Tarja Suomalainen YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN KUVAUS Yrityksen toiminnan kuvaus ja toiminnan muutokset toimintasuunnitelmakaudella Muutoksiin liittyvät haasteet työhyvinvoinnin kannalta Yrityksen henkilöstörakenne ja mahdolliset muutokset Kunnan peruspalveluista huolehtiminen - yleishallinto - sivistystoimi - perusturva - tekninen toimi Kuntamuutokset ja kuntien säästötoimet. Kunnan rakennusten remontoinnit: - terveysaseman kattoremontti - kunnantalon remontti? yksityinen päiväkoti aloittaa syksyllä 2014 Henkilöstöä yrityksessä on Naisia 136 Miehiä 21 Huomioitavaa Terveystoimi siirtynyt v 2011 K-S SHP:lle / Seututerveyskeskus Huomioitavaa Muutokset herättävät keskustelua henkilöstössä Huomioitavaa Erityistä sairastumisvaaraa aiheuttavat altisteet ja altisteiden kohderyhmät työpaikalla Fysikaaliset - melu, tärinä, lämpöolosuhteet Fyysiset / ergonomiset - nostaminen, kantaminen, staattista lihastyötä vaativat asennot Suunnitelman mukaiset työpaikkakäynnit ja ergonomiaselvitykset työpisteissä Tarpeen mukaan ilmenevät ergonomiaselvitykset Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

13 Psyykkiset - kiire, muutokset, vaatimukset Kemialliset - pölyt, kemikaalit, liuotinaineet, hitsauskaasut Biologiset - homeet, kosteusvauriomikrobit Sosiaaliset - asiakaspalvelutyö Yötyö Tapaturmavaara Ensiapuvalmius Huomio käynneillä työhyvinvointiin ja työn sujumiseen / kiireen hallintaan - tarvittaessa tehdään kohdennettuja työpaikkaselvityksiä työlähtöisin menetelmin Tarvittaessa tehdään pitoisuusmittauksia Sisäilmastokyselyt ja oireseuranta palvelukeskuksessa talvella Kunnantalon sisäilmastokysely siirtyy, vasta muiden tutkimusten jälkeen. Työpaikan ilmapiiriasiat, tietosuojaasiat, turvallisuusasiat esille työpaikkakäynnillä Esille työsuojeluohjelma. Työpaikkakäynneillä tilanteet kartoitetaan, samoin kuin EAvalmius. Käyntien yhteydessä työterveyshuolto opastaa ensiapuvälineiden ja koulutuksen hankinnassa Työtekijöiden lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa Korvausluokka I 157 Korvausluokka II 157 Päivitetty henkilöstömäärä YRITYKSEN TARPEET JA TAVOITTEET YRITYKSEN TYÖTERVEYSTOIMINNAN TAVOITTEET Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet kiireellisyysjärjestyksessä 1. Työolosuhteiden selvitys ja riskien kartoitus yhteistyössä työnantajan kanssa 2. Elämäntapojen merkityksen selventäminen työntekijän Työpaikkakäynnit ja terveystarkastukset tehdään sovittuihin kohteisiin Terveystarkastuksissa käydään läpi Toteutunut Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

14 työkyvylle ja terveydelle sekä työntekijän oma vastuutyökyvystään 3. Työolojen ja työssä jaksamisen seuranta korjauskohteisiin keskeisimpiä elämäntapojen merkityksiä työkyvylle ja tehdään terveyssuunnitelmaa Rästissä olevat tarkastukset loppuun(uudet ja ikäkausitarkastukset) Työpaikkakäynti päivähoitoon sekä jätevedenpuhdistamolle (sekä vesilaitokselle) vuoden 2014 aikana KORVAUSLUOKKA I ( terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta) TYÖPAIKKATASON TOIMINTA TYÖPAIKKASELVITYKSET Perustyöpaikkaselvitys Sovitut työpaikkaselvitykset TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS Esim. Ryhmäkohtainen ohjaus ja neuvonta (työpaikkaselvityksessä todetun tarpeen pohjalta) Ammattitautien ja Toimenpiteet toimintasuunnitelmakaudella Vuosittain tehdään työpaikkaselvityksiä ja työolojen seurantaa V.2014: päivähoito, vesilaitos Työpaikkakäyntien yhteydessä tarvittaessa tehdään mittauksia ja annetaan suosituksia. Neuvontaa ja ohjausta työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveysvaaroista ja haitoista, niiden merkityksestä ja niiltä suojautumisesta, terveellisistä ja turvallisista työmenetelmistä, ammattitautiriskeistä jne. annetaan työpaikkakäynneillä sekä tarvittaessa ryhmämuotoisissa neuvontatilaisuuksissa. Työkyvyn hallintaan liittyvää elämäntapaohjausta annetaan ryhmille tarvittaessa/sovittaessa. Työpaikkakäynneillä kiinnitetään Suunnitelma Päivähoito Jätevedenpuhdistamo ja vesilaitos syksyllä Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

15 työtapaturmien ehkäisy ja seuranta Ensiapuvalmiuden selvittäminen huomiota työturvallisuuteen ja kehitetään yhteistyössä turvallisia työskentelytapoja. Terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaviin työtehtäviin ja neuvotaan altisteilta suojautumisessa. Toimenpideehdotuksia seurataan työpaikkakäynneillä ja määräaikaistarkastuksissa. Työnantaja huolehtii ensiapukoulutuksesta ja ensiapuvälineistä. Tavoitteena on henkilöstön ensiapuvalmius. Työterveyshuolto voi auttaa ensiapukoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI - varhaisen tuen toimintamalli - työhön paluun tuki - sairauspoissaolojen seuranta - päihdeohjelma On yrityksellä käytössä. Toimintamallissa on myös toimintaohjeet työhön paluun tuesta Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja pitää niistä tilastoa sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon ne sairauspoissaolot, jotka esimies ja muu terveydenhuollon yksikkö on myöntänyt. On käytössä. Työterveys osallistuu tarvittaessa hoitoonohjaukseen. SV-lain muutos : edellyttää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä selvittää työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus työterveyshuoltoon, kun sairauspäiviä on kertynyt 30. KUNTOUTUS Yksilöön kohdistuva toiminta Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Ryhmään kohdistuva toiminta Aslak Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014) Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan tarvittaessa työkykyä ylläpitävänä kuntoutuksena. Ammatillista kuntoutusta haetaan tarvittaessa yksilökohtaisesti varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Kelan valtakunnallisiin ASLAKkursseihin voidaan ohjata hakeutumaan tarvittaessa.

16 TYK Muu ryhmäkuntoutus Työyhteisön tukeminen kriisitilanteissa Tyk kuntoutusta haetaan tarpeen mukaan ryhmämuotoisena, kartoitetaan tarvetta työpaikkakäynneillä ja terveystarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa suunnitellaan muuta ryhmäkuntoutusta yhteistyössä työantajan kanssa (esim. kuntoremontit) Työterveyshuolto osallistuu kriisityöhön yhteistyössä työnantajan kanssa. Kriisitilanteessa työterveyspsykologin jälkipuinti - tilaisuus. YKSILÖTASON TOIMINTA, TERVEYSTARKASTUKSET Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon viimeistään työsuhteen alkaessa Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt Työnantaja toimittaa työterveyshuoltoon päivitetyn henkilöstölistan esim. vuosittain/ tiettyyn aikaan mennessä tai puoli vuosittain/ tiettyyn aikaan mennessä Työntekijälle annetaan terveystarkastuksesta lausunto, jonka hän toimittaa työnantajalle Työntekijälle laaditaan yhdessä hänen kanssaan tavoitteellinen terveyssuunnitelma ja terveystarkastuksista laaditaan yhteenveto työnantajalle Terveystarkastukset* - tarkastuksen sisältö kirjataan toimintasuunnitelmaan Erityisen sairastumisvaaran perusteella (VnA 1485/2001) Työhönsijoitustarkastus (VnA 1484/ ) Tarkastuksen syy Melu, pölyt, kemikaalit Vuorotyö, yötyö Kaikille uusille työntekijöille, jotka tulevat vähintään 4 kk työsuhteeseen. Lyhytaikaisissa työsuhteissa harkitaan terveystarkastuksen tarvetta työtehtävästä riippuen. Työnantaja ohjaa uuden Suunnitelma Määräaikaistarkastukset 3 vuoden välein ja / tai yksilölliseen tarpeeseen perustuen. V: 2014: - päivähoidon työntekijät - jätevesilaitoksen sekä teknisen alueen työntekijät Yötyössä 1-5 vuoden välein yksilölliseen tarpeeseen ja ikään perustuen Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

17 Muut terveystarkastukset (VnA 1484/ ) Vajaakuntoisen seurantatarkastukset (VnA 1484/ ) työntekijän terveystarkastukseen. Työkykyä edistävät terveyden seurannat Työnantaja seuraa työntekijän työssä selviytymistä ja tarvittaessa lähettää työntekijän terveystarkastukseen varhaisen tuen mallin mukaisesti Hallintokunnittain tarkastukset 5 vuoden välein. Tarvittaessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen, kuten työkyyn liittyvät ongelmat, esimiehen ohjaamana tarkastukseen tai yksilöllinen oma tarve. Ikäkausitarkastuksia 50- vuotiaasta alkaen tarpeen mukaan Erillislainsäädännön mukaiset tarkastukset Kohdennetut tarkastukset Näyttöpäätetyötä tekevien terveystarkastukset, joissa kiinnitetään erityishuomio näyttöpäätetyön vaatimuksiin. Elintarviketyö/ Tartuntatautilaki Henkilöstölle, johon tehdään myös työpaikkakäynti Toimistotyöntekijät Keittiöhenkilöstö, sopivuus elintarviketyöhön Huumausainetestaukset Rokotustoiminta Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset tehostetaan tarvittaessa terveystarkastusten yhteydessä sekä työhön liittyen annettavat B- hepatiittirokotukset. Hepatiittirokotussuoja: - vesilaitoksen työntekijät - osa hoitohenkilöstöstä (työntekijät, jotka avaavat veriteitä) KORVAUSLUOKKA II (sairaanhoito) SAIRAANHOITO Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito Muu terveydenhuolto Työnantaja tarjoaa yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Sairaanhoidon sisältö on liitteenä. Lakisääteisen terveydenhoidon ulkopuolista terveydenhoitoa työterveyshuollossa hoidetaan sairaanhoitokäynneillä. Palveluiden saatavuus koetaan tärkeänä! Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

18 Rokotustoiminta riskiryhmille Riskiryhmien rokotukset hoidetaan työterveyshuollossa sairaanhoitokäynneillä. Työterveyshuolto toimittaa työnantajalle asianmukaiset raportit sovitulla tavalla TYÖTERVEYSTOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI (VnA 1485/ ) Työpaikan työterveystoimintaa arvioidaan Toimenpiteiden vaikuttavuus työympäristössä ja työyhteisössä Tavoitteiden ja toimenpide ehdotusten toteutuminen Työntekijöiden altistuminen ja kuormittuminen Työntekijöiden terveydentila ja työkyky Työperäiset ja työhön liittyvät sairaudet Työntekijöiden sairauspoissaolot Asiakastyytyväisyys Työterveyshuollon toimintatavat toteutunut kyllä/ei/ osittain Työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Terveystarkastukset ja - haastattelut Terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnyt Terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnit Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja pitää niistä tilastoa sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon ne sairauspoissaolot, jotka ylittävät 30 päivää Kelan uuden SV lain mukaisesti. Työterveyshuolto tekee määräajoin asiakastyytyväisyyskyselyn. Tulokset analysoidaan ja pohditaan toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä kehitetään toimintaa tämän avulla. Toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä sekä työterveyshuollon omissa kokouksissa pohditaan toimintatapoja. Kommentit Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

19 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Tarkistetaan vuosittain ja huomioidaan tarvittavat uudet toimenpiteet kyllä Toimintasuunnitelmakauden lopussa tehdään uusi toimintasuunnitelma 3 vuodelle Toimintasuunnitelma on päivitetty Työsuojelutoimikunnassa Paikka Toivakka Aika Työpaikan edustaja Työterveyshuollon edustaja tth Satu Kuusamo Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

20 TOIMINTAOHJE TYÖHÖN LIITTYVISTÄ UHKATILANTEISTA SELVIÄMISEEN

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2016

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2016 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2016 Työsuojelutoimikunta 17.12.2015 Kunnanhallitus 2.2.2016 Työsuojelun toimintaohjelma 2016 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2016 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Uusia tuulia pienten yritysten työterveyshuoltoon! Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Vuoteen 2020 mennessä Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta 37 % lisäys vrt. v 2010! 3

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KH 17.1.2017 12 LIITE 3 YTTMK 4.1.2017 2 LIITE 1 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2017 31.12.2018 2.1.2017 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SISÄLLYS sivu Tausta 2 1. Toiminta-ajatus 2 2. Työsuojeluorganisaatio 2 3. Työterveyshuolto 3 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L2- Väestön terveys 6.10.2014 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? Parikeskustelua

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot