TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus

2 Työsuojelun toimintaohjelma (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA TOIMINTAOHJELMAN TAVOITE Toivakan kunnan työsuojelutoiminnan tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja niin, että työtapaturmat ja työperäiset sairaudet sekä niistä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Työsuojelua toteutetaan opastamalla, tarkastamalla, suorittamalla työpaikkakäyntejä sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta. Työsuojelutoiminnalla luodaan ja ylläpidetään turvallisia työoloja, laitteita ja työmenetelmiä kaikille kunnan työntekijöille työturvallisuuslain ja työsuojelua koskevien muiden lakien periaatteiden mukaisesti. Työsuojelutoimintaa tehdään työterveyshuollon kanssa yhteistyössä, jonka päätarkoituksena on ohjaus ja ennaltaehkäisy työpaikan ja työntekijöiden terveydellisissä asioissa. Työterveyshuolto suorittaa yhtenä tärkeimmistä tehtävistään työntekijöiden työterveystarkastukset ja ohjaa tarvittaessa esim. kuntoutukseen. Työnantajalla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa, mutta työntekijä tai viranhaltija on omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Työsuojelu on osa jokapäiväistä työelämää ja työympäristön jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Tarkoituksena on lisätä työmotivaatiota ja työniloa ja päästä parempaan työn hallintaan ja työssä jaksamiseen. 2. TOIMINTAOHJELMAN VAATIMUKSET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 3. TYÖTURVALLISUUSLAIN TARKOITUS Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 4. TYÖSUOJELUVASTUU Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Toivakan kunnan jokaisella työyhteisön jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työsuojelun toteuttamisesta. Työturvallisuuslaki määrää molemmat osapuolet, sekä työnantajan että työntekijän yhteistoiminnassa ylläpitämään ja tehostamaan turvallisuutta työpaikalla. Kokonaisvastuu työsuojelun toteuttamisesta on työnantajalla, jota työpaikalla edustaa esimies. Hänellä on myös tiedostusvastuu työsuojeluasioista.

3 Työsuojelun toimintaohjelma (9) 4.1. Työsuojeluvastuun jakaminen Luottamushenkilöstö Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvien valtuuston ja kunnanhallituksen tehtävänä on - työsuojelun toteuttamisen rakenteellisten edellytysten turvaaminen - määrärahojen myöntäminen - työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset - yleinen valvonta Ylin johto Ylimpään johtoon kuuluvat kunnanjohtaja ja hallintokuntien johtajat. Ylimmän johdon vastuulla on - yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen - suunnittelu ja hankinnat - muiden esimiesasemassa olevien ohjaaminen ja valvonta - työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta - esitysten tekeminen luottamuselimille Hallintokunnan johtaja tai vastuualueen esimies vastaa viime kädessä omaa päävastuualuettaan tai vastuualuettaan koskevien työsuojelutavoitteiden toteuttamisesta. Keskijohto Keskijohtoon luetaan kuuluvaksi vastuualueiden esimiehet. Keskijohdon vastuulla on - suunnittelu ja hankinnat - työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen - välittömän työsuojelutoiminnan organisointi - työsuojelutietouden välittäminen - työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu - epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle Työnjohto Työnjohtoon kuuluvat toimipisteiden esimiehet, jotka päivittäin valvovat työtehtävien suorittamista. Työnjohdon vastuulla on - työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta - henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus ja neuvonta - työympäristön jatkuva tarkkailu - epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle Työntekijä Jokaisella Toivakan kunnan palveluksessa työskentelevällä henkilöllä on velvollisuus - noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia ohjeita ja määräyksiä - noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta

4 Työsuojelun toimintaohjelma (9) - saamansa kokemuksen, opetuksen ja ohjauksen ja ammattitaitonsa mukaisesti huolehtia käytettävissä olevin keinoin niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä - työpaikalla välttää sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa - viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista - huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle antamia henkilösuojaimia ja muita varusteita - työssään käyttää asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa - noudattaa turvallisia työtapoja Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palaute. Tiimityö Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajien edustajilla. Jos työntekijät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tarpeellinen työsuojeluosaaminen. Työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos he toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työsuojeluasioissa Työsuojelun käytännön toteuttaminen Hallintokunnat ovat velvollisia valvomaan vastuualueensa työolosuhteita ja työmenetelmiä sekä huolehtimaan tapaturman tai terveydelle vaaraa aiheuttavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta. Keskeistä on työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvien vaarojen ja haittojen arviointi ja toimenpiteet niiden poistamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi hallintokunnan on tunnettava omaa vastuualuettaan koskevat lainsäädännön velvoittavat ohjeet ja määräykset. Lisäksi on valvottava ja huolehdittava; - työpaikan olosuhteiden turvallisuudesta huomioimalla työympäristön sekä fysikaaliset että kemialliset ympäristötekijät - käytettävien koneiden ja laitteiden kunnosta ja siitä, että ne täyttävät työturvallisuusmääräykset - työtä suorittaessa käytettäväksi määrättyjen suojuksien ja henkilökohtaisten suojaimien käytöstä - työmenetelmien turvallisuudesta, työmenetelmäohjeiden antamisesta ja työhön opastamisesta - vaara- ja tapaturmatapausten selvittämisestä - työpaikalla ilmenevien turvallisuutta vaarantavien epäkohtien ja puutteiden korjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta korjaavalle yksikölle 5. VAAROJEN JA HAITTOJEN TUNNISTAMINEN Työpaikan työsuojelutoiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä on keskeistä selvittää työolot ja niiden nykytila. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää työn aiheuttamat vaarat ja haitat sekä arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tämä riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan.

5 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Riskienhallinta on prosessi, jossa on kolme peräkkäistä vaihetta; - vaarojen ja haittojen tunnistaminen - riskin suuruuden arviointi - riskien torjunta tai pienentäminen Riskin suuruus määräytyy haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaan. Riskin suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon lainsäädännön määräykset ja ohjearvot. Riski on sitä tärkeämpää välttää, mitä todennäköisemmin jokin haitta voisi toteutua ja mitä suuremmat vahingot ja vakavammat seuraukset se toteutuessaan aiheuttaisi. Riskien arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Arviointi on tarkastettava aina olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Työn vaarojen ja haittojen arviointi tulee toteuttaa henkilöstön kanssa yhteistyössä ja sen tuloksista tulee tiedottaa kaikille työpaikan työntekijöille Työsuojelutarkastukset Työsuojelutarkastukset työpaikoilla perustuvat työturvallisuuslakiin ja työsuojelun valvontalakiin. Tarkastuksia suorittavat työsuojeluviranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa laissa, asetuksissa ja valtioneuvoston päätöksissä annettujen sitovien normien noudattamista sekä ohjata ja neuvoa työsuojelukysymyksissä. Tarkastuksissa työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö ja niihin osallistuvat asianomaisen yksikön edustajan lisäksi työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelupäällikkö välittää tarkastuspöytäkirjoissa kirjatuista huomautuksista tiedon asianomaiselle yksikölle ja pyytää ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Työsuojeluorganisaation nimetyt henkilöt ja työterveyshuolto suorittavat yhdessä työpaikkakäyntejä työpaikoilla työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. 6. PEREHDYTTÄMINEN, OPASTUS JA KOULUTUS Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Perehdyttäminen alkaa työhönotosta ja jatkuu työyksikössä työympäristöön perehdyttämisellä ja varsinaisella työnopastuksella. Mikäli yksikössä on tarkempia kuvauksia perehdyttämisestä, sovelletaan näitä. Muussa tapauksessa edetään seuraavassa esitetyn perehdyttämissuunnitelman kohtien mukaisesti: 1. Tutustuminen omaan työyksikköön 2. Käytännön toimenpiteet 3. Palvelussuhdeasiat 4. Työturvallisuus, työterveyshuolto, työsuojelu 5. Omat työtehtävät 6. Sisäinen tiedottaminen 7. Muut asiat Päävastuu perehdyttämisestä on asianomaisen henkilön esimiehellä. Perehdyttämisestä täytetään kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, joka toimitetaan perehdyttämisen jälkeen hallintojohtajalle. Työnopastus on tärkeä osa perehdyttämistä. Se on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on antaa opastettavalle tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet tehtävien hoitamiseksi. Työturvallisuuslain ja ohjeiden mukaan työtapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi henkilöstölle on annettava riittävä koulutus. Työsuojelutoimikunta koordinoi työsuojelu- ja ensiapukoulutusta.

6 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Esimiesten tulee huolehtia ja järjestää myös opiskelijoiden, harjoittelijoiden, työllistettyjen, siviilipalveluksessa olevien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien perehdyttäminen ja työturvallisuuskoulutus. Huomioitava on myös, että näitä ryhmiä koskee aivan samalla tavalla kuin muitakin työntekijöitä työturvallisuuslain säädökset. 7. SUOJAVAATETUS JA HENKILÖSUOJAIMET Suojavaatetuksen ja henkilökohtaisen suojauksen tarve arvioidaan työtehtäväkohtaisesti tehtävän ja työsuojelullisten olosuhteiden mukaan, vähimmäistasona noudatetaan kunnallisen alan suojavaatesopimusta. Työpaikoilla suoritetaan tarvittavat katselmukset. Henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä on määrätty työturvallisuuslaissa, valtioneuvoston päätöksissä ja työmenetelmäohjeissa. Henkilökohtaisten suojainten käytössä on ensisijainen vastuu käyttäjillä. Esimiehillä on valvonta ja opetusvastuu. Vastuualueet huolehtivat suojavaatteiden ja henkilösuojainten hankinnasta ja ylläpidosta. 8. TYÖVÄLINEIDEN JA KONEIDEN HANKINNAT JA HUOLTO Hankintojen yhteydessä velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset sekä selvitetään ennakolta niiden vaikutukset turvallisuuteen sen henkilön / henkilöstön kanssa, joita hankinta koskee. Turvallisuusvaatimusten täyttyminen selvitetään työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa aluehallintoviraston kanssa. Samoin menetellään suunniteltaessa työmenetelmien muutoksia. Tulosalueet huolehtivat työvälineiden ja koneiden hankinnoista. Huolto toteutetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9. TYÖTAPATURMAT JA LÄHELTÄ PITI- TILANTEET Työtapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu henkilön tahtomatta työssä tai työmatkalla. Työpaikalla tulee olla järjestelmällinen menettely sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden kirjaamiseen. Menettelyn tulee rohkaista ilmoituksen tekoon, eikä siihen saa liittyä syyllistämisen tai rangaistuksen pelkoa. Työtapaturmasta ilmoitetaan aina lähimmälle esimiehelle ja täytetään tapaturman esitietolomake. Esimiesten tulee ilmoittaa kaikista sattuneista työtapaturmista työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia tapaturmia, jotka eivät johda vakuutusyhtiölle tehtäviin tapaturmailmoituksiin. Väkivaltatilanteista on ilmoitettava kuten muistakin tapaturmista. Työpaikalta tulee löytyä käyttöturvallisuustiedotteet ja toimintaohjeet kemikaalitapaturman varalta. Työantaja on velvollinen ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle ja poliisille sellaisesta työtapaturmasta, jonka seurauksena on tullut vaikealaatuinen vamma tai kuolema. Työsuojeluviranomaiset tekevät tapahtumapaikalla tapaturmatutkinnan ja poliisi poliisitutkinnan. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuuttamisvelvollisuus perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Ammattitautilain mukaan ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta velvoittaa lääkärin ilmoittamaan todetut ammattitaudit työsuojeluviranomaiselle.

7 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja tapaturmavakuutuslaissa. Poliisille tehtävän ilmoituksen laiminlyönnistä on säädetty rangaistus tapaturmavakuutuslaissa. Läheltä piti tilanteet ovat tilanteita, joissa työntekijä ei vahingoitu, mutta toistuessaan ne voivat johtaa työtapaturmiin. Näillä tarkoitetaan myös fyysisen väkivallan uhkatilanteita. On tärkeää ilmoittaa kaikista läheltä piti tilanteista esimiehelle sekä työsuojelutoimikunnalle. Läheltä piti tilanteen ilmoittamisen yhteydessä täytetään myös oma lomake. Kaikissa työpisteissä tulee olla ohjeistus ja yllämainitut lomakkeet helposti saatavilla. 10. TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointia koskevan toiminnan perusstrategioita ovat ihmisten arvostaminen, elinikäinen oppiminen, muutosten hallinta, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, työympäristön ja työkuormituksen optimointi, erilaisuus voimavarana, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen ja muu elämän tasapaino. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Muutosvalmiuden edistämiseksi johdon on aktiivisesti seurattava kehitystä ja kerrottava tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista henkilöstölle. Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen ovat esimiesten keskeisiä tehtäviä. Terveydelle haitallisen ja epäasiallisen kohtelun hallinta kuuluu olennaisena osana työyhteisöjen toimintaan. 11.TYKY -TOIMINTA Työkykyä ylläpitävää toimintaa on kaikki toiminta, jolla työnantaja, työntekijät ja työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Toivakan kunta maksaa työntekijälle 5 kertaa vuodessa fysikaalista hoitoa, jos lähete on työterveyslääkäriltä. Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen kuukausittaisella liikunta-arvonnalla, tarjoamalla ilmaisia liikunta- ja kuntosalivuoroja sekä jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Toivakan kunnassa järjestetään kaikkien työntekijöiden yhteinen TYKY -päivä kerran vuodessa. Lisäksi järjestetään erilaisia työntekijöiden vapaa-ajalla tapahtuvia fyysistä ja psyykkistä työkykyä ylläpitäviä tapahtumia. 12.TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUORGANISAATIO Toivakan kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluu työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö sekä vuosille valitut työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä sekä yhteistoiminnasta on säädetty laissa: laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Työsuojelupäällikkö Piia Saarela p , Työsuojeluvaltuutettu Pentti Poikolainen, koulut p , Työsuojeluvaravaltuutettu Matti Hakkarainen, koulut

8 Työsuojelun toimintaohjelma (9) Työsuojeluvaravaltuutettu Carita Kortteinen, koulut Työsuojeluvaltuutettu Jari Bågman, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Saara Rantanen, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Marja Jokinen, tekniset alat, kunnanvirasto ja kirjasto Työsuojeluvaltuutettu Tarja Suomalainen, päivähoito p , Työsuojeluvaravaltuutettu Anneli Kauppinen, päivähoito p Työsuojeluvaravaltuutettu Sari Nieminen, päivähoito p Työsuojeluvaltuutettu Salli Marttinen, vanhushuolto p , Työsuojeluvaravaltuutettu Lea Saarelainen, vanhushuolto Työsuojeluvaravaltuutettu Sanna Salokas, vanhushuolto Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuut määritellään työsuojelun valvontalain 28 :ssä. Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyön järjestämisessä työntekijöihin, työterveyshuoltoon, työsuojeluviranomaisiin ja muihin työsuojelun asiantuntijatahoihin. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 ;ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Työsuojelupäällikkö osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja työpaikkakäynteihin Työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut Työsuojeluvaltuutetuista määrätään työsuojelun valvontalain 29 :ssä. Työsuojelun valvontalain mukaan työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä 26 :ssä tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa

9 Työsuojelun toimintaohjelma (9) työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin Työsuojelutoimikunta Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Toivakan kunnassa toimii työsuojelutoimikunta, johon kuuluu työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö ja työntekijöiden edustajina 4 työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelutoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Työsuojeluvaltuutettu on velvollinen kutsumaan työsuojeluvaravaltuutetun työsuojelutoimikunnan kokoukseen, jos ei itse pääse paikalle. Tarvittaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuvat myös työterveyshoitaja ja hallintojohtaja. Työsuojelutoimikunta valmistelee Toivakan kunnan työsuojelun toimintaohjelman ja siihen kuuluvat liitteet sekä seuraa sen toteutumista. Työsuojelutoimikunta käsittelee: - työolojen tilaa ja kehitystä sekä tekee kehittämisehdotuksia työnantajalle - työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutumista ja seurantaa - työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä - työterveyshuollon toimeenpanoa - työsuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla - ensiapukoulutuksien tarvetta - työajan seurantaa - sairauspoissaolojen seurantaa - tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden seurantaa Työsuojelutoimikunta tekee esityksiä: - työterveyshuollon kehittämisestä - työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämisestä Työsuojelutoimikunta osallistuu kunnan TYKY -toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen annettujen määrärahojen puitteissa. Työsuojelutoimikunta seuraa sekä käynnistää toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Työsuojelutoimikunta ei vastaa hallintokuntien työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojelun tiedottamisesta vastaa työsuojelupäällikkö. Tiedottaminen tehdään ensisijaisesti sähköpostitse ja työpaikoilla esimiehet huolehtivat tiedotteet kaikkien työntekijöiden saataville.

10 Työsuojelun toimintaohjelma (9) 13.TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuolto hoitaa erityisesti työnteon terveellisyyteen sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat. Työpaikkaselvityskäynnit ja säännölliset terveystarkastukset ovat perustana ennaltaehkäisevälle työterveys- ja työsuojelutyölle. Työnantaja tarjoaa työterveyshuollossa yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Toivakan kunnalla on työterveyshoitopalveluista sopimus Työterveys Aallon kanssa. Sopimus sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä tähän liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset. Kunnan henkilöstön työterveydenhuoltoon kohdistuvat toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty erillisessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13, Jyväskylä, p (ajanvaraus) Ajanvarauksen aukioloajat: ma to klo 8 16, pe ja aattopäivinä klo 8 15 Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma pe klo , sekä ajanvarauksella muulloinkin Lääkäreiden, työfysioterapeuttien sekä työpsykologien vastaanotot aina ajanvarauksella. Työterveyshoitaja Satu Kuusamo, p Toivakassa työterveyshoitaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin / torstaisin (ja / tai sopimuksen mukaan), vastaanotto Toivakan terveysaseman yhteydessä ajanvarauksella. 14.PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014 Perehdyttämissuunnitelma otetaan järjestelmällisesti käyttöön ja käyttöönottoa seurataan. Pyritään laatimaan myös Toivakan kunnan perehdyttämisopas, johon sisällytetään tarkka ohjeistus suojavaatetuksesta Laaditaan Toivakan kunnan tasa-arvosuunnitelma. Päivitetään ensiapukoulutusta siinä laajuudessa, että jokaisella työpaikalla on riittävä määrä ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. Aletaan pitää kirjaa ensiapukoulutuksen saaneista henkilöistä. Työergonomian ja apuvälineiden käytön merkitystä korostetaan. Toivakan kunnasta savuton työpaikka alkaen. Riskien ja vaarojen selvitysten arvioinnit tarkastetaan ja kirjataan. LIITTEET Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 Toimintaohje työhön liittyvistä uhkatilanteista selviämiseen Terveydelle haitallisen ja epäasiallisen kohtelun hallinta Varhainen tuki ja tunnistaminen Päihdeohjelma Perehdyttämissuunnitelma

11 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE YRITYS TOIVAKAN KUNTA Työpaikka Osoite Toivakantie 49, TOIVAKKA Puhelin Faksi Sähköposti Toimiala Julkinen yleishallinto Toimialanumero Y tunnus Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö Pohjola Eläkevakuutusyhtiö Kuntien eläkevakuutus Yrityksen johtaja Puhelin Sähköposti Kunnanjohtaja Kalle Larsson Työterveyshuollon yhteyshenkilö yrityksessä Sari Linturi-Sahlman Puhelin Sähköposti TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMIPISTE Työterveyshuollon yhteyshenkilö (asiakkuuden hoitaja) ja varahenkilö tth Satu Kuusamo Puhelin Sähköposti Osoite Hannikaisenkatu 11 13, JYVÄSKYLÄ Puhelin (ajanvaraus) Sähköposti Ajanvarauksen aukioloajat: ma to klo 8 16, pe ja aattopäivinä klo 8 15 Toivakassa työterveyshoitaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin / torstaisin (ja / tai sopimuksen mukaan), vastaanotto ajanvarauksella. Vastaanotto Toivakan terveysaseman yhteydessä, Iltaruskontie 6. TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I) kyllä Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

12 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto (korvausluokka II) kyllä Sopimus työterveyshuollon palveluista sovittu TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelutoimikunta kyllä Työsuojelupäällikkö Nimi Piia Saarela Työsuojeluvaltuutettu kyllä Nimi Jari Bågman, Pentti Poikolainen, Salli Marttinen, Tarja Suomalainen YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN KUVAUS Yrityksen toiminnan kuvaus ja toiminnan muutokset toimintasuunnitelmakaudella Muutoksiin liittyvät haasteet työhyvinvoinnin kannalta Yrityksen henkilöstörakenne ja mahdolliset muutokset Kunnan peruspalveluista huolehtiminen - yleishallinto - sivistystoimi - perusturva - tekninen toimi Kuntamuutokset ja kuntien säästötoimet. Kunnan rakennusten remontoinnit: - terveysaseman kattoremontti - kunnantalon remontti? yksityinen päiväkoti aloittaa syksyllä 2014 Henkilöstöä yrityksessä on Naisia 136 Miehiä 21 Huomioitavaa Terveystoimi siirtynyt v 2011 K-S SHP:lle / Seututerveyskeskus Huomioitavaa Muutokset herättävät keskustelua henkilöstössä Huomioitavaa Erityistä sairastumisvaaraa aiheuttavat altisteet ja altisteiden kohderyhmät työpaikalla Fysikaaliset - melu, tärinä, lämpöolosuhteet Fyysiset / ergonomiset - nostaminen, kantaminen, staattista lihastyötä vaativat asennot Suunnitelman mukaiset työpaikkakäynnit ja ergonomiaselvitykset työpisteissä Tarpeen mukaan ilmenevät ergonomiaselvitykset Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

13 Psyykkiset - kiire, muutokset, vaatimukset Kemialliset - pölyt, kemikaalit, liuotinaineet, hitsauskaasut Biologiset - homeet, kosteusvauriomikrobit Sosiaaliset - asiakaspalvelutyö Yötyö Tapaturmavaara Ensiapuvalmius Huomio käynneillä työhyvinvointiin ja työn sujumiseen / kiireen hallintaan - tarvittaessa tehdään kohdennettuja työpaikkaselvityksiä työlähtöisin menetelmin Tarvittaessa tehdään pitoisuusmittauksia Sisäilmastokyselyt ja oireseuranta palvelukeskuksessa talvella Kunnantalon sisäilmastokysely siirtyy, vasta muiden tutkimusten jälkeen. Työpaikan ilmapiiriasiat, tietosuojaasiat, turvallisuusasiat esille työpaikkakäynnillä Esille työsuojeluohjelma. Työpaikkakäynneillä tilanteet kartoitetaan, samoin kuin EAvalmius. Käyntien yhteydessä työterveyshuolto opastaa ensiapuvälineiden ja koulutuksen hankinnassa Työtekijöiden lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa Korvausluokka I 157 Korvausluokka II 157 Päivitetty henkilöstömäärä YRITYKSEN TARPEET JA TAVOITTEET YRITYKSEN TYÖTERVEYSTOIMINNAN TAVOITTEET Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet kiireellisyysjärjestyksessä 1. Työolosuhteiden selvitys ja riskien kartoitus yhteistyössä työnantajan kanssa 2. Elämäntapojen merkityksen selventäminen työntekijän Työpaikkakäynnit ja terveystarkastukset tehdään sovittuihin kohteisiin Terveystarkastuksissa käydään läpi Toteutunut Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

14 työkyvylle ja terveydelle sekä työntekijän oma vastuutyökyvystään 3. Työolojen ja työssä jaksamisen seuranta korjauskohteisiin keskeisimpiä elämäntapojen merkityksiä työkyvylle ja tehdään terveyssuunnitelmaa Rästissä olevat tarkastukset loppuun(uudet ja ikäkausitarkastukset) Työpaikkakäynti päivähoitoon sekä jätevedenpuhdistamolle (sekä vesilaitokselle) vuoden 2014 aikana KORVAUSLUOKKA I ( terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta) TYÖPAIKKATASON TOIMINTA TYÖPAIKKASELVITYKSET Perustyöpaikkaselvitys Sovitut työpaikkaselvitykset TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS Esim. Ryhmäkohtainen ohjaus ja neuvonta (työpaikkaselvityksessä todetun tarpeen pohjalta) Ammattitautien ja Toimenpiteet toimintasuunnitelmakaudella Vuosittain tehdään työpaikkaselvityksiä ja työolojen seurantaa V.2014: päivähoito, vesilaitos Työpaikkakäyntien yhteydessä tarvittaessa tehdään mittauksia ja annetaan suosituksia. Neuvontaa ja ohjausta työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveysvaaroista ja haitoista, niiden merkityksestä ja niiltä suojautumisesta, terveellisistä ja turvallisista työmenetelmistä, ammattitautiriskeistä jne. annetaan työpaikkakäynneillä sekä tarvittaessa ryhmämuotoisissa neuvontatilaisuuksissa. Työkyvyn hallintaan liittyvää elämäntapaohjausta annetaan ryhmille tarvittaessa/sovittaessa. Työpaikkakäynneillä kiinnitetään Suunnitelma Päivähoito Jätevedenpuhdistamo ja vesilaitos syksyllä Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

15 työtapaturmien ehkäisy ja seuranta Ensiapuvalmiuden selvittäminen huomiota työturvallisuuteen ja kehitetään yhteistyössä turvallisia työskentelytapoja. Terveystarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaviin työtehtäviin ja neuvotaan altisteilta suojautumisessa. Toimenpideehdotuksia seurataan työpaikkakäynneillä ja määräaikaistarkastuksissa. Työnantaja huolehtii ensiapukoulutuksesta ja ensiapuvälineistä. Tavoitteena on henkilöstön ensiapuvalmius. Työterveyshuolto voi auttaa ensiapukoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI - varhaisen tuen toimintamalli - työhön paluun tuki - sairauspoissaolojen seuranta - päihdeohjelma On yrityksellä käytössä. Toimintamallissa on myös toimintaohjeet työhön paluun tuesta Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja pitää niistä tilastoa sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon ne sairauspoissaolot, jotka esimies ja muu terveydenhuollon yksikkö on myöntänyt. On käytössä. Työterveys osallistuu tarvittaessa hoitoonohjaukseen. SV-lain muutos : edellyttää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä selvittää työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus työterveyshuoltoon, kun sairauspäiviä on kertynyt 30. KUNTOUTUS Yksilöön kohdistuva toiminta Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Ryhmään kohdistuva toiminta Aslak Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014) Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan tarvittaessa työkykyä ylläpitävänä kuntoutuksena. Ammatillista kuntoutusta haetaan tarvittaessa yksilökohtaisesti varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Kelan valtakunnallisiin ASLAKkursseihin voidaan ohjata hakeutumaan tarvittaessa.

16 TYK Muu ryhmäkuntoutus Työyhteisön tukeminen kriisitilanteissa Tyk kuntoutusta haetaan tarpeen mukaan ryhmämuotoisena, kartoitetaan tarvetta työpaikkakäynneillä ja terveystarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa suunnitellaan muuta ryhmäkuntoutusta yhteistyössä työantajan kanssa (esim. kuntoremontit) Työterveyshuolto osallistuu kriisityöhön yhteistyössä työnantajan kanssa. Kriisitilanteessa työterveyspsykologin jälkipuinti - tilaisuus. YKSILÖTASON TOIMINTA, TERVEYSTARKASTUKSET Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon viimeistään työsuhteen alkaessa Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt Työnantaja toimittaa työterveyshuoltoon päivitetyn henkilöstölistan esim. vuosittain/ tiettyyn aikaan mennessä tai puoli vuosittain/ tiettyyn aikaan mennessä Työntekijälle annetaan terveystarkastuksesta lausunto, jonka hän toimittaa työnantajalle Työntekijälle laaditaan yhdessä hänen kanssaan tavoitteellinen terveyssuunnitelma ja terveystarkastuksista laaditaan yhteenveto työnantajalle Terveystarkastukset* - tarkastuksen sisältö kirjataan toimintasuunnitelmaan Erityisen sairastumisvaaran perusteella (VnA 1485/2001) Työhönsijoitustarkastus (VnA 1484/ ) Tarkastuksen syy Melu, pölyt, kemikaalit Vuorotyö, yötyö Kaikille uusille työntekijöille, jotka tulevat vähintään 4 kk työsuhteeseen. Lyhytaikaisissa työsuhteissa harkitaan terveystarkastuksen tarvetta työtehtävästä riippuen. Työnantaja ohjaa uuden Suunnitelma Määräaikaistarkastukset 3 vuoden välein ja / tai yksilölliseen tarpeeseen perustuen. V: 2014: - päivähoidon työntekijät - jätevesilaitoksen sekä teknisen alueen työntekijät Yötyössä 1-5 vuoden välein yksilölliseen tarpeeseen ja ikään perustuen Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

17 Muut terveystarkastukset (VnA 1484/ ) Vajaakuntoisen seurantatarkastukset (VnA 1484/ ) työntekijän terveystarkastukseen. Työkykyä edistävät terveyden seurannat Työnantaja seuraa työntekijän työssä selviytymistä ja tarvittaessa lähettää työntekijän terveystarkastukseen varhaisen tuen mallin mukaisesti Hallintokunnittain tarkastukset 5 vuoden välein. Tarvittaessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen, kuten työkyyn liittyvät ongelmat, esimiehen ohjaamana tarkastukseen tai yksilöllinen oma tarve. Ikäkausitarkastuksia 50- vuotiaasta alkaen tarpeen mukaan Erillislainsäädännön mukaiset tarkastukset Kohdennetut tarkastukset Näyttöpäätetyötä tekevien terveystarkastukset, joissa kiinnitetään erityishuomio näyttöpäätetyön vaatimuksiin. Elintarviketyö/ Tartuntatautilaki Henkilöstölle, johon tehdään myös työpaikkakäynti Toimistotyöntekijät Keittiöhenkilöstö, sopivuus elintarviketyöhön Huumausainetestaukset Rokotustoiminta Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset tehostetaan tarvittaessa terveystarkastusten yhteydessä sekä työhön liittyen annettavat B- hepatiittirokotukset. Hepatiittirokotussuoja: - vesilaitoksen työntekijät - osa hoitohenkilöstöstä (työntekijät, jotka avaavat veriteitä) KORVAUSLUOKKA II (sairaanhoito) SAIRAANHOITO Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito Muu terveydenhuolto Työnantaja tarjoaa yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Sairaanhoidon sisältö on liitteenä. Lakisääteisen terveydenhoidon ulkopuolista terveydenhoitoa työterveyshuollossa hoidetaan sairaanhoitokäynneillä. Palveluiden saatavuus koetaan tärkeänä! Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

18 Rokotustoiminta riskiryhmille Riskiryhmien rokotukset hoidetaan työterveyshuollossa sairaanhoitokäynneillä. Työterveyshuolto toimittaa työnantajalle asianmukaiset raportit sovitulla tavalla TYÖTERVEYSTOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI (VnA 1485/ ) Työpaikan työterveystoimintaa arvioidaan Toimenpiteiden vaikuttavuus työympäristössä ja työyhteisössä Tavoitteiden ja toimenpide ehdotusten toteutuminen Työntekijöiden altistuminen ja kuormittuminen Työntekijöiden terveydentila ja työkyky Työperäiset ja työhön liittyvät sairaudet Työntekijöiden sairauspoissaolot Asiakastyytyväisyys Työterveyshuollon toimintatavat toteutunut kyllä/ei/ osittain Työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Terveystarkastukset ja - haastattelut Terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnyt Terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnit Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja pitää niistä tilastoa sekä ilmoittaa työterveyshuoltoon ne sairauspoissaolot, jotka ylittävät 30 päivää Kelan uuden SV lain mukaisesti. Työterveyshuolto tekee määräajoin asiakastyytyväisyyskyselyn. Tulokset analysoidaan ja pohditaan toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä kehitetään toimintaa tämän avulla. Toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä sekä työterveyshuollon omissa kokouksissa pohditaan toimintatapoja. Kommentit Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

19 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Tarkistetaan vuosittain ja huomioidaan tarvittavat uudet toimenpiteet kyllä Toimintasuunnitelmakauden lopussa tehdään uusi toimintasuunnitelma 3 vuodelle Toimintasuunnitelma on päivitetty Työsuojelutoimikunnassa Paikka Toivakka Aika Työpaikan edustaja Työterveyshuollon edustaja tth Satu Kuusamo Hannikaisenkatu Jyväskylä Asiakaspalvelu puh. (014)

20 TOIMINTAOHJE TYÖHÖN LIITTYVISTÄ UHKATILANTEISTA SELVIÄMISEEN

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot