LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT Sukupuoli Ikäjakauma Asuinmuoto Asuinpaikka 7 4 ASIAKASPALVELU Yhteydenoton syy Tyytyväisyys tiedotusvälineisiin ja Internettiin Tiedon riittävyys Tietoa on ollut riittävän ajoissa ennen päätöstä Asian ymmärrettävyys Avoimuus Tiedon luotettavuus 14 5 KADUT JA LIIKENNE Yleisin kulkuväline

4 Mitä katua tai risteystä pitäisi ruuhkaisuuden tai turvallisuuden takia parantaa? Miten? Jos haluatte rakennettavan uuden jalankulku- ja pyörätien tai uuden jalankulku- ja pyörätietunnelin, niin mihin? Jos haluatte uuden leikkipuiston, niin mihin? 17 6 PALVELUIDEN TASO Tyytyväisyys palveluiden tasoon kaikki kunnat Tyytyväisyys palveluiden tasoon Asikkala Tyytyväisten osuus kokonaisuudessaan palveluiden tasoon Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen Kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät 27 7 YHTEENVETO Taustatiedot Asiakaspalvelu Kadut ja liikenne Palveluiden taso Katuympäristön yleinen viihtyvyys Puistojen yleinen viihtyvyys 30

5 7.7 Kuntakeskuksen viihtyvyys 31 8 LÄHTEET 32 9 LIITTEET

6 6 1 JOHDANTO Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy aloitti toimintansa , kun Lahti, Hollola, Nastola, Asikkala ja Orimattila siirsivät kuntatekniset tuotantonsa uuden seudullisen liikelaitoksen hoidettavaksi. Lahden Seudun Kuntatekniikan päätoimialat ovat liikenne- ja yleisten alueiden ylläpito ja kunnallistekninen rakentaminen. Kunnat toimivat palveluiden tilaajina ja liikelaitos tuottajana. Suoritetun kvantitatiivisen kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Asikkalan kunnan asukkaiden mielipiteitä kunnallisteknisten palveluiden osalta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada ajankohtaista ja realistista tietoa kuntalaisten tyytyväisyydestä palveluihin ja samalla saada kehitys- ja parannusehdotuksia. Kyselyn avulla voidaan myös ohjata Kuntatekniikkaa tarkoituksen mukaiseen suuntaan. Asukastyytyväisyys kysely tehtiin tänä vuonna jo seitsemättä kertaa Nastolan, Orimattilan, Hollolan ja Asikkalan osalta Lahden Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena on jatkaa seurantaa vuosittain, jolloin saadaan vertailuarvoja toiminnalle.

7 7 1 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeet (LIITE 2) postitettiin vuoden 2012 syyskuussa (viikolla 38) 400:lle satunnaisotannalla valitulle Asikkalalaiselle. Kyselyn saaneilla oli 2 viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kysely suoritettiin samansisältöisenä Asikkalan lisäksi myös Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Kaikkien kyselyihin vastanneiden kesken arvottiin 10 kpl 50 euron arvoista lahjakorttia Osuuskauppa Hämeenmaan liikkeisiin. Asikkalasta palautui 110 lomaketta, joten vastausprosentti on 27,5 prosenttia. Vastausprosentti laski hieman edellisvuodesta (31,2 %), mutta sitä voidaan silti pitää hyvänä ja täten tuloksia luotettavina. Saaduista vastauslomakkeista ei hylätty yhtään kappaletta. Kaikki kyselyyn osallistuneet eivät vastanneet kaikkiin kohtiin, jolloin näissä kohdissa vastaajien määrä vaihtelee. Lisäksi osalla vastanneista ei ollut mielipidettä kaikkiin kysymyksiin tai he eivät olleet vastanneet ohjeiden mukaisesti. Vastanneiden määrä on mainittuna jokaisessa kysymyksessä erikseen. Tutkimuksen toteuttivat n liiketalouden koulutusalan toisen ja kolmannen vuosikurssin tradenomiopiskelijat, ohjattuna opiskelijatyönä.

8 8 2 TIIVISTELMÄ Kysely lähetettiin 400 täysi-ikäiselle asikkalalaiselle viikolla 38, joista vastasi 110 henkilöä. Vastanneista 54,4 prosenttia on naisia ja 45,6 prosenttia miehiä. Eniten vastauksia saatiin omakotitalossa asuvilta (61 %). Rivitalossa asuu 17 prosenttia vastaajista ja kerrostalossa puolestaan 19 prosenttia. Heistä keskustaajamassa asuu 62 prosenttia ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella. Yleisin kulkuneuvo on ylivoimaisesti henkilöauto (66 %). Tutkimuksen perusteella yleisin syy asiointiin oli kadut (30 %). Muita syitä olivat muun muassa rakennusluvat (15 %) ja ympäristöasiat (13 %). Palveluiden tasoon oltiin melko tyytyväisiä katujen ja pyöräteiden osalta. Vähiten tyytyväisiä oltiin oman asuinkadun kuntoon (49 %) ja eniten tyytyväisiä puolestaan kuskustaajaman katujen siisteyteen (87 %). Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen tyytyväisiä oli 48 prosenttia ja keskustaajaman puistojen hoitoon 79 prosenttia. Katujen viihtyvyyttä suurin osa parantaisi katupäällysteiden kunnon parantamisella (23 %) sekä liikenneturvallisuuden parantamisella (18 %). Puistojen viihtyvyyden osalta, niiden puhtaanapidossa ja siivouksessa olisi eniten parannettavaa (36 %). Kuntakeskuksen viihtyvyyteen yleisesti vastaajien mielestä vaikuttaa juuri ympäristön siisteys, puhtaus, rauhallisuus, turvallisuus sekä liikenteen sujuvuus.

9 9 3 TAUSTATIEDOT 1 Sukupuoli Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma (n = 103). Kuviossa yksi on vertailtu väestön sekä kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumaa. Kyselyyn vastanneista naisia on 54,4 prosenttia ja miehiä 45,6 prosenttia. Väestön rakenteesta taas naisia on 50,3 prosenttia ja miehiä 49,7 prosenttia (Väestötiedot 10/2012).

10 10 2

11 11 Ikäjakauma Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=107 ). Kuviosta kaksi ilmenee kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia on vuotiaita, 23 prosenttia on vuotiaita ja 7 prosenttia on vuotiaita. Yli 65-vuotiaita on 17 prosenttia ja vuotiaita on 9 prosenttia. Loput neljä prosenttia ovat vuotiaita. 3

12 12 Asuinmuoto Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden asuinmuoto (n = 106). Kuvion kolme mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista (61 %) asuu omakotitalossa. Rivitalossa asuu 17 prosenttia, kerrostalossa 19 prosenttia ja paritalossa 3 prosenttia. 4

13 13 Asuinpaikka Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden asuinpaikka (n = 104). Kuvio neljä kuvaa kyselyyn vastanneiden asuinpaikkaa. Suurin osa (62 %) asuu kes kustaajamassa ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella.

14 14 4 ASIAKASPALVELU Tutkimuksessa mitatiin Asikkalan asukkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalvelun tasoon kysymällä heiltä, ovatko asukkaat asioineet Kuntatekniikan kanssa teknisten tai ympäristöpalveluiden takia viimeisen vuoden aikana ja mitä asiaa yhteydenotto koski. Tutkimuksessa selvitettiin myös mitä mieltä he ovat olleet tiedotusvälineiden ja Internetin kautta välitettävään tietoon tarkoittaen asioita, jotka liittyvät katuihin, liikenteeseen tai puistoihin. Tuloksia saatiin tiedon riittävyydestä, oikea-aikaisuudesta, ymmärrettävyydestä, avoimuudesta ja luotettavuudesta. 1 Yhteydenoton syy Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden yhteydenoton syy (n = 47). Kuvio kuvaa kyselyyn vastanneiden asiointia teknisten tai ympäristöpalveluiden osalta Kuntatekniikassa. Suurin osa vastaajien asioinneista koski katuja (30 %) tai rakennuslupaa (15 %).

15 15 2 Tyytyväisyys tiedotusvälineisiin ja Internettiin Taulukot kuvaavat vastaajien mielipidettä tiedotusvälineisiin ja niissä käsiteltävään tietoon teknisten ja ympäristöpalveluiden osalta. Ensin tarkastellaan vastaajien tyytyväisyyttä kokonaisuudessa Kuntatekniikan tiedotusvälineisiin ja Internetissä tiedotettavaan tietoon. Tämän jälkeen kyselyn kysymysten perusteella tarkastellaan lähemmin viittä eri näkökulmaa, josta tyytyväisyys koostuu. Kuvio 6. Tyytyväisyys tiedotukseen. Yllä oleva kuvio kertoo kyselyyn vastanneiden tyytyväisyyden kokonaisuudessaan tie dotus välineisiin ja Internettiin. Vastanneista 70 prosenttia on tyytyväisiä tiedotusvälineisiin ja Internettiin. Vastaavasti 30 prosenttia on tyytymättömiä. Tyytyväisten osuus kasvoi edellisvuoteen nähden (2011) 7 prosenttia. 1

16 16 Tiedon riittävyys välitettävään tietoon toimi alan asioista (n = 100). Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden mielipide tiedotusvälineiden kautta Kuvio seitsemän kertoo vastaajien mielipiteen siitä, ovatko tiedostusvälineet ja Internet sisältäneet riittävästi tietoa. Yli puolet vastaajista on melko samaa mieltä (51 %), siitä, että tietoa on ollut riittävästi ja 13 prosenttia täysin samaa mieltä. Melko eri mieltä on 19 prosenttia vastaajista, täysin eri mieltä 8 prosenttia ja 9 prosentilla ei ollut mielipidettä lainkaan. 2

17 17 Tietoa on ollut riittävän ajoissa ennen päätöstä riittävän ajoissa ennen pää töksen tekoa (n = 97). Kuvio 8. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko tietoa ollut saatavilla Kuvio kahdeksan kuvaa vastanneiden mielipidettä siitä, onko tietoa ollut saatavilla riittävän ajoissa ennen päätöstä. Tiedon saantiin ajoissa tyytyväisiä yhteensä on ollut 52 prosenttia vastaajista. Täysin eri mieltä on 9 prosenttia vastaajista. Melko eri mieltä on 26 prosenttia ja 12 prosentilla ei ollut mielipidettä lainkaan. 3

18 18 Asian ymmärrettävyys västi (n = 99). Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko asia esitetty ymmärrettä- Kuvio yhdeksän kuvaa kyselyyn vastanneiden mielipidettä siitä, onko asiat esitetty ymmärrettävästi. Vastaajista tyytyväisiä on 66 prosenttia. Heistä on melko samaa mieltä 47 prosenttia ja täysin samaa mieltä 19 prosenttia. Melko eri mieltä vastaajista on 21 prosenttia ja täysin eri mieltä on 3 prosenttia. Vastaajista 9 prosentilla ei ole mielipidettä asiaan. 4

19 19 Avoimuus Kuvio 10. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko asiasta kerrottu avoimesti (n = 96). Yllä oleva kuva kertoo kyselyyn vastanneiden mielipiteen siitä, onko asioista kerrottu avoimesti. 59 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että asioista on kerrottu avoimesti. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että asia on kerrottu melko avoimesti (45 %). Vastaajista melko eri mieltä on 21 prosenttia. Täysin eri mieltä vastaajista on 9 prosenttia. Mielipidettä asiaan ei ole 11 prosentilla. 5

20 20 Tiedon luotettavuus Kuvio 11. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko tieto ollut luotettavaa (n = 97). Kuvio yksitoista kertoo vastanneiden mielipiteen siitä, onko tieto ollut luotettavaa. Suurin osa vastanneista kokee, että tieto on ollut luotettavaa (yhteensä 66 %). Täysin eri mieltä tiedon luotettavuudesta on 5 prosenttia vastanneista ja melko eri mieltä 13 prosenttia. Mielipidettä asiaan ei ole 15 prosentilla vastaajista.

21 21 5 KADUT JA LIIKENNE 1 Yleisin kulkuväline Kuvio 12. Kyselyyn vastanneiden yleisimmin käyttämät kulkuvälineet (n = 105). Kuviosta 12 selviää kyselyyn vastanneiden yleisin kulkuväline työhön, kouluun tai asioille kyselyyn vastaamista edeltäneen viikon aikana. Selkeästi suosituin matkustusmuoto on henkilöauto. Vastanneista 66 prosenttia ilmoitti käyttäneensä henkilöautoa pääasiallisena kulkuvälineenään. Toisiksi suosituin oli polkupyörä (14 %) ja kolmanneksi kävely (13 %). Vain 3 prosenttia vastaajista oli liikkunut ensisijaisesti linja-autolla. Kyselyssä oli mahdollisuus valita myös vastausvaihtoehto jokin muu tapa, mikä?. Vastanneista 4 prosenttia ilmoitti kulkevansa jollakin muulla tavalla ja näitä olivat muun muassa moottoripyörä. 2

22 22 Mitä katua tai risteystä pitäisi ruuhkaisuuden tai turvallisuuden takia parantaa? Miten? Kyselyn kohdassa kahdeksan vastaajat saivat esittää kritiikkiä ruuhkaisista tai turvallisuuden kannalta puutteellisista kaduista ja risteyksistä. Lisäksi vastaajat saivat antaa parannusehdotuksia näihin katuihin ja risteyksiin. Kyselyyn vastanneista 66,3 prosenttia (n=73) antoi palautetta kaduista ja risteyksistä. Hajonta vastausten kesken oli suurta ja suurin osa kehityskohteista mainittiin vain kerran. Seuraavaksi on esiteltynä vastauksissa selkeästi muita useammin esiintynyttä kehityskohdetta. Vastauksista 18 kappaletta (24,6 %) käsitteli jollain tavalla Rantakulmantietä. Toiseksi eniten kritiikkiä sai Kanavatie. Rantakulmantiehen kohdistuva kritiikki käsitteli useampaa risteystä. Mainittuja Rantakulmantien kanssa risteäviä teitä olivat mm. Aniantie, Anianpellontie, Kanavatie ja Jukolantie. Risteyksiin kohdistuva kritiikki koski pääosin huonoja liittymisolosuhteita ja kehnoa näkyvyyttä Rantakulmantielle. Kehitysehdotuksissa toivottiin mm. Anian- ja Rantakulmantien risteykseen liikennevaloja sekä Kanavavatien risteykseen kiertoliittymää. Useissa Anianpellon risteyksissä mainittiin kasvillisuuden ja pensasaitojen tuomat näkyvyyshaitat. Myös Kanavatiellä mainittiin olevan näkyvyyshaittoja. Risteyksessä olevat puut estävät vastaajan mukaan näkyvyyden kanavalle päin. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 3)

23 23 3 Jos haluatte rakennettavan uuden jalankulku- ja pyörätien tai uuden jalankulku- ja pyörätietunnelin, niin mihin? Yhdeksännessä kohdassa vastaajat saivat antaa ehdotuksia siitä, mihin tulisi ra-kentaa uusi jalankulku- tai pyörätie tai jalankulku- ja pyörätietunneli. Kyselyyn vastanneista (n=44) 40 prosenttia antoi palautetta kohdassa yhdeksän. Kohtaan yhdeksän vastanneista 15 (34 %) toivoi Vesivehmaalle johtavaa kevyenliikenteenväylää. Erityisesti Vääksy-Vesivehmaa välin kattavaa pyörätietä pi-dettiin tarpeellisena. Lisäksi useammassa vastauksessa toivottiin Lahteen asti kat-tavaa pyörätieverkostoa. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 4) 4 Jos haluatte uuden leikkipuiston, niin mihin? Kymmenennessä kohdassa vastaajilla oli mahdollisuus antaa ehdotuksia, mihin heidän mielestään tulisi rakentaa uusi leikkipuisto. Vastausten määrä oli 20,9 prosenttia (n=23). Näistä vastaajista 11 koki uuden leikkipuiston rakentamisen tarpeellisena ja esitti kehitysehdotuksia. Muutamassa vastauksessa toivottiin jo olemassa olevien leikkipuistojen parannusta. Uutta leikkipuistoa toivottiin muun muassa Kivirinteentielle, torin läheisyyteen, Rantakulmalle ja Länsi-Asikkalan koululle. Kolme vastaajista (27,2 %) toivoi uutta leikkipuistoa keskustaan. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 5)

24 24 6 PALVELUIDEN TASO 1 Tyytyväisyys palveluiden tasoon kaikki kunnat

25 25

26 26 Kuvio 13. Tyytyväisten osuus palveluiden tasoon; kadut ja pyörätiet. Kaikki kunnat. Kuvio 13 kuvaa kyselyyn vastanneiden tyytyväisten osuutta palveluiden tasoon kaikkien kyselytutkimuksessa mukana olleiden kuntien osalta. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan keskustaajaman katujen puhtauteen ja siisteyteen, jossa tyytyväisten osuus oli kaikkien kuntien osalta yli 83 prosenttia. Myös keskustaajamaan johtavien kunnan pääkatujen kuntoon oltiin kaikissa kunnissa melko tyytyväisiä, tyytyväisten osuus oli kaikissa kunnissa yli 72 prosenttia. Tyytymättömimpiä oltiin kaikissa kunnissa lumenauraukseen omalla asuinkadulla kadulla (tyytyväisiä 48 % - 54 %) ja oman asuinkadun kuntoon (41 % - 60 %). Kaikkiin palveluihin oltiin kaikissa kunnissa jotakuinkin yhtä tyytyväisiä. Edellisvuonna kohdassa jalankulku ja pyöräteiden kunto, oltiin Orimattilassa ja Nastolassa huomattavasti tyytymättömämpiä kuin Hollolassa ja Asikkalassa. Tänä vuonna tyytyväisten osuus tasaantui hieman.

27 27 Kuvio14. Tyytyväisten osuus palvelujen tasoon; puistot ja metsät. Kaikki kunnat Kuvio 14 kuvaa tyytyväisten osuutta oman kunnan puisto- ja metsäalueisiin. Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen oltiin kaikissa kunnissa melko tyytymättömiä, tyytyväisten osuus oli alle puolet vastanneista kaikissa kunnissa.

28 28 Tyytyväisten osuus oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoitoon oli kaikissa kunnissa 50 prosenttia tai enemmän, paitsi Nastolassa (sielläkin lähes puolet tyytyväisiä 49 %). Tyytyväisten osuus oli suurin Orimattilassa (66 %) ja Hollolassa (65 %). Keskustaajaman puistojen hoitoon oltiin kaikissa kunnissa melko tyytyväisiä. Asikkalassa ja Orimattilassa oltiin selvästi tyytyväisimpiä, tyytyväisten osuus Asikkalassa 79 prosenttia ja Orimattilassa 76 prosenttia. 2 Tyytyväisyys palveluiden tasoon Asikkala

29 29 pyörätiet Ku vio 15. Ty yty väi ste n osu us pal veluide n tasoo n vu osi na ; kadut ja

30 30 Kuvio 15 kuvaa Asikkalan asukkaiden tyytyväisyyttä palveluiden tasoon, katujen ja pyöräteiden osalta. Kuntalaisten mielestä kaikkein parhaiten tänä vuonna on hoitunut keskustaajaman katujen puhtaus ja siisteys; 87 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä. Viime vuoteen verrattuna luku on laskenut viisi prosenttiyksikköä. Keskustaajamaan johtavien kunnan pääkatujen kunto koetaan myös hyvin hoidetuksi. Tyytyväisyys on noussut tässä 81 prosentista 84 prosenttiin. Alhaisimmat tyytyväisyyslukemat sai oman asuinkadun kunto (49 %). Luku on laskenut viime vuodesta 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyysprosenttien vaihteluväli on melko suuri; prosenttia. Yleisesti voidaan sanoa, että keskustaajaman katujen ja sinne johtavien teiden kunto ja siisteys on hoidettu hyvin. Näissä kohdissa tyytyväisiä on vähintään 78 prosenttia vastaajista. Pienempien katujen kuntoon ja lumenauraukseen tyytyväisiä on prosenttia vastaajista. Lumenauraus ja katujen hiekoitus koetaan keskustaajaman ja sinne suurimmilla johtavilla kaduilla paremmin hoidetuksi, sillä kaikissa kohdissa tyytyväisiä vähintään 75 prosenttia vastaajista. Jalankulku- ja pyöräteiden kunnon osalta tyytyväisyys on laskenut neljä prosenttiyksikköä 67 prosentista 63 prosenttiin.

31 31 Kuvio 16. Tyytyväisten osuus palvelujen tasoon; puistot ja metsät Kuvio 16 kertoo Asikkalan kunnan asukkaiden tyytyväisyyden palveluiden tasoon puistojen ja metsien hoidon osalta. Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksen sekä keskustataajaman puistojen hoidon osalta tyytyväisten määrä on noussut edellisvuodesta. Leikkipaikkojen varustukseen on nyt tyytyväisiä 48 prosenttia. Nousua edellisvuoteen on 8 prosenttiyksikköä. Puistojen ja viheralueiden hoitoon

32 32 omalla asuinalueella on tyytyväisiä 55 prosenttia vastaajista. Luku on laskenut hieman edellisvuodesta, 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyys keskustaajaman puistojen ja viheralueiden hoitoon on sen sijaan noussut hieman edellisvuodesta, jolloin se oli 76 prosenttia ja nyt se on 79 prosenttia. 3

33 33 Tyytyväisten osuus kokonaisuudessaan palveluiden tasoon Kuvio 17. Tyytyväisyys palveluiden tasoon. Kuvio 17 osoittaa vastanneiden tyytyväisyyden palveluiden tasoon kokonaisuudessaan. Vastaajista 70,31 prosenttia on tyytyväisiä palveluiden tasoon, kun taas 29,70 prosenttia on tyytymättömiä. Tyytyväisyys palveluiden tasoon laski noin 1,7 % edellisvuoteen (2011) verrattuna. Vertailussa käytettiin apuna Excelin Chi-testiä. 4

34 34 Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen Kuvio 18. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Kuvio 18 osoittaa, mitkä toimenpiteet vastaajat kokivat tärkeiksi keskustaajaman katuympäristön yleisen viihtyvyyden parantamiseksi. Vastaajat saivat valita enintään kaksi vaihtoehtoa. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi vastaajat valitsivat katupäällysteen kunnon parantamisen (23 %) ja liikenneturvallisuuden parantamisen (18 %). 5

35 35 Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen viihtyvyyteen. Kuvio 19. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen Kuviossa 19 nähdään, mitkä toimenpiteet vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen. Vastaajat saivat valita enintään kaksi vaihtoehtoa. Kaikkein tärkeimmäksi vastaajat kokivat puistojen viihtyvyydessä puistojen puhtaanapidon ja siivouksen (36 %). lisäksi arvostettiin nurmikonhoitoa (21 %) ja kukkaistutuksia (12 %). 6

36 36 Kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät Ku vio 20. Ku nta kes ku kse n vii hty vyy tee n vai kut tavat tekijät. Kuvio 20 osoittaa, mitkä toimenpiteet vastaajat kokivat tärkeiksi kuntakeskuksen viihtyvyyden parantamisessa. Vastaajat saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa. Tärkeimmiksi viihtyvyystekijöiksi vastaajat valitsivat ympäristön siisteyden ja puhtauden (31 %) ja ympäristön rauhallisuuden ja turvallisuuden (20 %).

37 37 7 YHTEENVETO 1 Taustatiedot Kysely lähetettiin 400 täysi-ikäiselle asikkalalaiselle ja vastauksia saatiin 110 kappaletta ja näin ollen vastausprosentiksi muodostui 27,5 prosenttia. Vastaajista 54 prosenttia oli naisia ja 46 prosenttia miehiä. Vastaajista 61 prosenttia asuu omakotitalossa, 19 prosenttia kerrostalossa, 17 prosenttia rivitalossa ja 3 prosenttia paritalossa. Näistä luvuista suurin osa (62 %) asuu keskustaajamassa ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella. 2 Asiakaspalvelu Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, mistä syistä he ovat asioineet Kuntatekniikan kanssa. Tekemisissä Kuntatekniikan kanssa on ollut 42,7 prosenttia kyselyyn vastanneista. Heidän yhteydenottonsa koski yleisimmin katuja (30 %) tai rakennuslupaa (15 %). Tiedotusvälineiden käyttöön (kuten lehdet, radio ja tv) ja Internetin kautta välitettävään tietoon toimialan asioista (kadut, liikenne, puistot) vastaajat olivat tyytyväisiä. Vastaajista 64 prosenttia on sitä mieltä, että tietoa on ollut riittävästi. Kyselyyn vastaajista 59 prosenttia on sitä mieltä, että asioista on kerrottu avoimesti. Tulos kasvoi 50 prosentista 59 prosenttiin. Vastaajista 66 prosenttia on sitä mieltä, että asia on esitetty ymmärrettävästi. Suurin osa vastaajista eli 66 prosenttia on myös sitä mieltä, että tieto on ollut luotettavaa. 3 Kadut ja liikenne

38 38 Vastaajilta tiedusteltiin heidän yleisintä kulkutapaansa kouluun, töihin tai asioille viimeksi kuluneen viikon aikana. Selvästi suosituin matkustusmuoto on henkilöauto, jota ilmoitti käyttävänsä 66 prosenttia vastaajista, joko kuljettajana (89 % henkilöautoilijoista) tai matkustajana (11 % henkilöautoilijoista). Seuraavaksi suosituin kulkutapa oli polkupyörä, jota käytti 14 prosenttia vastaajista. Vähiten kuljettiin kävellen (13 %) ja linja-autolla (3 %). Vastanneista 4 prosenttia ilmoitti kulkevansa jollakin muulla tavalla ja näitä olivat muun muassa moottoripyörä. Useampaan Rantakulmantien risteykseen toivottiin parempia liittymisolosuhteita. Muun muassa Kanavatie Anianpellontie Rantakulmantie risteykseen toivottiin liikennevaloja tai kiertoliittymää. Myös parempaa valaistusta toivottiin Rantakulmantielle. Kevyenliikenteenväylää toivottiin erityisesti Vääksy-Vesivehmaa välille. Anianpellontielle sekä Mikkolantielle toivottiin lisää valvontaa ja pienempiä nopeusrajoituksia sillä alueella liikkuu paljon lapsia ja vanhuksia (koulu ja päiväkoti lähellä). Useissa Anianpellon risteyksissä mainittiin kasvillisuuden ja pensasaitojen tuomat näkyvyyshaitat. Muutamat vastaajat toivoivat uutta leikkipuistoa keskustan alueelle ja Rantakulmalle. Muuten kaivattiin lähinnä olemassa olevien leikkipuistojen kunnostusta ja parannusta. 4 Palveluiden taso Kunnittain verrattaessa kaduissa ja pyöräteissä, Asikkala pärjäsi tänä vuonna hyvin. Kolmessa arvostelukohdassa asikkalalaiset olivat tyytyväisempiä omaan kuntaansa kuin muut omiinsa. Muissakin arvostelukohdissa tyytyväisyys oli muihin tutkimuksen kuntiin verrattuna hyvä. Asikkalan vastaukset sijoittuivat 49 -

39 39 87 prosentin välille. Asikkalalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä keskustaajaman katujen puhtauteen ja siisteyteen, jossa tyytyväisyys oli 87 prosenttia. Tyytyväisyys puistoihin ja metsiin pysyi melko samana kuin edellisvuonna. Tyytyväisyys oman asuinalueen viheralueiden ja puistojen hoitoon on laskenut hieman (59 % 55 %), kuten myös tyytyväisyys keskustaajaman puistojen hoitoon (79 % 76 %). Tyytyväisyys oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksessa oli hieman matalampi (48 %) kuin edellä mainituissa kohdissa, mutta tyytyväisten osuus on kuitenkin noussut 40 prosentista 48 prosenttiin. Verrattaessa Asikkalan tämänvuotisia tuloksia edellisvuotisiin tuloksiin, on nähtävissä sekä laskuja että nousuja, tai tulos on pysynyt melko samana. Huomattava tyytyväisyyden lasku oli liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, joka oli laskenut 67 prosenttista 57 prosenttiin. Myös oman asuinkadun kunto oli laskenut 53 prosentista 49 prosenttiin, sekä keskustaajaman katujen siisteys ja puhtaus oli laskenut 92 prosentista 87 prosenttiin. Sen sijaan keskustaajaman ulkopuolisten katujen siisteys ja puhtaus oli noussut 69 prosentista 78 prosenttiin. Puistojen ja viheralueiden hoidossa huomattava nousu oli ollut oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksessa, jossa tyytyväisten osuus oli noussut 40 prosentista 48 prosenttiin. Kokonaistyytyväisyys oli palveluiden osalta 70,3 %. Lasku edellisvuoteen tapahtui noin puolentoista prosentin verran (72,0 % vuonna 2011). Muutos on tilastollisesti varsin pieni. Vertailussa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelman Chi-testiä. 5 Katuympäristön yleinen viihtyvyys

40 40 Eniten katuympäristön viihtyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi nostettiin katupäällysteen kunnon parantaminen (23 %). Toiseksi tärkeimpänä toimenpiteenä pidetään liikenneturvallisuuden parantamista (18 %). 6 Puistojen yleinen viihtyvyys Tärkeimmäksi puistojen yleistä viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi nousi puistojen puhtaanapito ja siivous (36 %). Seuraavaksi eniten arvostetaan nurmikonhoitoa (21 %) ja kolmanneksi kukkaistutuksia (12 %). 7 Kuntakeskuksen viihtyvyys Vastaajien mielestä kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttaa eniten ympäristön siisteys ja puhtaus (31 %). Myös ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus nostetaan tärkeäksi kuntakeskuksen viihtyvyyttä edistäväksi tekijäksi. Vastaajista 20 prosenttia pitää tätä tekijää tärkeänä.

41 41 8 LÄHTEET Tilastokeskus [viitattu ] Saatavissa:

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4 3.1 Sukupuoli 4 3.2 Ikäjakauma 5 3.3 Asuinmuoto 6 3.4 Asuinpaikka 7

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 13.12.2015 Hämäläinen Lääveri Mäkelä SISÄLLYS JOHDANTO 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 3 Jakautuminen

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 18.12.2014 Sari Kaariste Pekka Pölönen Timo Siponen SISÄLLYS JOHDANTO 1 Tutkimuksen taustat

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA Katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen, ajoratojen auraukseen ja hiekoitukseen sekä asfaltin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 20 Tutkimuksen taustat ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukkaiden tyytyväisyyttä isännöinti-,

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

WWW-käyttäjäkysely 2010

WWW-käyttäjäkysely 2010 WWW-käyttäjäkysely 2010 Tampereen kaupungin 14. www-käyttäjäkysely järjestettiin 19.10. 12.11.2010. Vastauksia kyselyyn tuli 223, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2009, jolloin kyselyyn tuli

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Liikennevirasto 18.10.2012

Liikennevirasto 18.10.2012 n tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2012 Liikennevirasto 18.10.2012 Tutkija: Kati Valta Työnro: 220102072 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO... 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 000 FORSSA YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssassa..00 Projektityöntekijä Pia Kautonen ympäristö- ja terveystekniikan

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot