LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT Sukupuoli Ikäjakauma Asuinmuoto Asuinpaikka 7 4 ASIAKASPALVELU Yhteydenoton syy Tyytyväisyys tiedotusvälineisiin ja Internettiin Tiedon riittävyys Tietoa on ollut riittävän ajoissa ennen päätöstä Asian ymmärrettävyys Avoimuus Tiedon luotettavuus 14 5 KADUT JA LIIKENNE Yleisin kulkuväline

4 Mitä katua tai risteystä pitäisi ruuhkaisuuden tai turvallisuuden takia parantaa? Miten? Jos haluatte rakennettavan uuden jalankulku- ja pyörätien tai uuden jalankulku- ja pyörätietunnelin, niin mihin? Jos haluatte uuden leikkipuiston, niin mihin? 17 6 PALVELUIDEN TASO Tyytyväisyys palveluiden tasoon kaikki kunnat Tyytyväisyys palveluiden tasoon Asikkala Tyytyväisten osuus kokonaisuudessaan palveluiden tasoon Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen Kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät 27 7 YHTEENVETO Taustatiedot Asiakaspalvelu Kadut ja liikenne Palveluiden taso Katuympäristön yleinen viihtyvyys Puistojen yleinen viihtyvyys 30

5 7.7 Kuntakeskuksen viihtyvyys 31 8 LÄHTEET 32 9 LIITTEET

6 6 1 JOHDANTO Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy aloitti toimintansa , kun Lahti, Hollola, Nastola, Asikkala ja Orimattila siirsivät kuntatekniset tuotantonsa uuden seudullisen liikelaitoksen hoidettavaksi. Lahden Seudun Kuntatekniikan päätoimialat ovat liikenne- ja yleisten alueiden ylläpito ja kunnallistekninen rakentaminen. Kunnat toimivat palveluiden tilaajina ja liikelaitos tuottajana. Suoritetun kvantitatiivisen kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Asikkalan kunnan asukkaiden mielipiteitä kunnallisteknisten palveluiden osalta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada ajankohtaista ja realistista tietoa kuntalaisten tyytyväisyydestä palveluihin ja samalla saada kehitys- ja parannusehdotuksia. Kyselyn avulla voidaan myös ohjata Kuntatekniikkaa tarkoituksen mukaiseen suuntaan. Asukastyytyväisyys kysely tehtiin tänä vuonna jo seitsemättä kertaa Nastolan, Orimattilan, Hollolan ja Asikkalan osalta Lahden Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena on jatkaa seurantaa vuosittain, jolloin saadaan vertailuarvoja toiminnalle.

7 7 1 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeet (LIITE 2) postitettiin vuoden 2012 syyskuussa (viikolla 38) 400:lle satunnaisotannalla valitulle Asikkalalaiselle. Kyselyn saaneilla oli 2 viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kysely suoritettiin samansisältöisenä Asikkalan lisäksi myös Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Kaikkien kyselyihin vastanneiden kesken arvottiin 10 kpl 50 euron arvoista lahjakorttia Osuuskauppa Hämeenmaan liikkeisiin. Asikkalasta palautui 110 lomaketta, joten vastausprosentti on 27,5 prosenttia. Vastausprosentti laski hieman edellisvuodesta (31,2 %), mutta sitä voidaan silti pitää hyvänä ja täten tuloksia luotettavina. Saaduista vastauslomakkeista ei hylätty yhtään kappaletta. Kaikki kyselyyn osallistuneet eivät vastanneet kaikkiin kohtiin, jolloin näissä kohdissa vastaajien määrä vaihtelee. Lisäksi osalla vastanneista ei ollut mielipidettä kaikkiin kysymyksiin tai he eivät olleet vastanneet ohjeiden mukaisesti. Vastanneiden määrä on mainittuna jokaisessa kysymyksessä erikseen. Tutkimuksen toteuttivat n liiketalouden koulutusalan toisen ja kolmannen vuosikurssin tradenomiopiskelijat, ohjattuna opiskelijatyönä.

8 8 2 TIIVISTELMÄ Kysely lähetettiin 400 täysi-ikäiselle asikkalalaiselle viikolla 38, joista vastasi 110 henkilöä. Vastanneista 54,4 prosenttia on naisia ja 45,6 prosenttia miehiä. Eniten vastauksia saatiin omakotitalossa asuvilta (61 %). Rivitalossa asuu 17 prosenttia vastaajista ja kerrostalossa puolestaan 19 prosenttia. Heistä keskustaajamassa asuu 62 prosenttia ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella. Yleisin kulkuneuvo on ylivoimaisesti henkilöauto (66 %). Tutkimuksen perusteella yleisin syy asiointiin oli kadut (30 %). Muita syitä olivat muun muassa rakennusluvat (15 %) ja ympäristöasiat (13 %). Palveluiden tasoon oltiin melko tyytyväisiä katujen ja pyöräteiden osalta. Vähiten tyytyväisiä oltiin oman asuinkadun kuntoon (49 %) ja eniten tyytyväisiä puolestaan kuskustaajaman katujen siisteyteen (87 %). Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen tyytyväisiä oli 48 prosenttia ja keskustaajaman puistojen hoitoon 79 prosenttia. Katujen viihtyvyyttä suurin osa parantaisi katupäällysteiden kunnon parantamisella (23 %) sekä liikenneturvallisuuden parantamisella (18 %). Puistojen viihtyvyyden osalta, niiden puhtaanapidossa ja siivouksessa olisi eniten parannettavaa (36 %). Kuntakeskuksen viihtyvyyteen yleisesti vastaajien mielestä vaikuttaa juuri ympäristön siisteys, puhtaus, rauhallisuus, turvallisuus sekä liikenteen sujuvuus.

9 9 3 TAUSTATIEDOT 1 Sukupuoli Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma (n = 103). Kuviossa yksi on vertailtu väestön sekä kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumaa. Kyselyyn vastanneista naisia on 54,4 prosenttia ja miehiä 45,6 prosenttia. Väestön rakenteesta taas naisia on 50,3 prosenttia ja miehiä 49,7 prosenttia (Väestötiedot 10/2012).

10 10 2

11 11 Ikäjakauma Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=107 ). Kuviosta kaksi ilmenee kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia on vuotiaita, 23 prosenttia on vuotiaita ja 7 prosenttia on vuotiaita. Yli 65-vuotiaita on 17 prosenttia ja vuotiaita on 9 prosenttia. Loput neljä prosenttia ovat vuotiaita. 3

12 12 Asuinmuoto Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden asuinmuoto (n = 106). Kuvion kolme mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista (61 %) asuu omakotitalossa. Rivitalossa asuu 17 prosenttia, kerrostalossa 19 prosenttia ja paritalossa 3 prosenttia. 4

13 13 Asuinpaikka Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden asuinpaikka (n = 104). Kuvio neljä kuvaa kyselyyn vastanneiden asuinpaikkaa. Suurin osa (62 %) asuu kes kustaajamassa ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella.

14 14 4 ASIAKASPALVELU Tutkimuksessa mitatiin Asikkalan asukkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalvelun tasoon kysymällä heiltä, ovatko asukkaat asioineet Kuntatekniikan kanssa teknisten tai ympäristöpalveluiden takia viimeisen vuoden aikana ja mitä asiaa yhteydenotto koski. Tutkimuksessa selvitettiin myös mitä mieltä he ovat olleet tiedotusvälineiden ja Internetin kautta välitettävään tietoon tarkoittaen asioita, jotka liittyvät katuihin, liikenteeseen tai puistoihin. Tuloksia saatiin tiedon riittävyydestä, oikea-aikaisuudesta, ymmärrettävyydestä, avoimuudesta ja luotettavuudesta. 1 Yhteydenoton syy Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden yhteydenoton syy (n = 47). Kuvio kuvaa kyselyyn vastanneiden asiointia teknisten tai ympäristöpalveluiden osalta Kuntatekniikassa. Suurin osa vastaajien asioinneista koski katuja (30 %) tai rakennuslupaa (15 %).

15 15 2 Tyytyväisyys tiedotusvälineisiin ja Internettiin Taulukot kuvaavat vastaajien mielipidettä tiedotusvälineisiin ja niissä käsiteltävään tietoon teknisten ja ympäristöpalveluiden osalta. Ensin tarkastellaan vastaajien tyytyväisyyttä kokonaisuudessa Kuntatekniikan tiedotusvälineisiin ja Internetissä tiedotettavaan tietoon. Tämän jälkeen kyselyn kysymysten perusteella tarkastellaan lähemmin viittä eri näkökulmaa, josta tyytyväisyys koostuu. Kuvio 6. Tyytyväisyys tiedotukseen. Yllä oleva kuvio kertoo kyselyyn vastanneiden tyytyväisyyden kokonaisuudessaan tie dotus välineisiin ja Internettiin. Vastanneista 70 prosenttia on tyytyväisiä tiedotusvälineisiin ja Internettiin. Vastaavasti 30 prosenttia on tyytymättömiä. Tyytyväisten osuus kasvoi edellisvuoteen nähden (2011) 7 prosenttia. 1

16 16 Tiedon riittävyys välitettävään tietoon toimi alan asioista (n = 100). Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden mielipide tiedotusvälineiden kautta Kuvio seitsemän kertoo vastaajien mielipiteen siitä, ovatko tiedostusvälineet ja Internet sisältäneet riittävästi tietoa. Yli puolet vastaajista on melko samaa mieltä (51 %), siitä, että tietoa on ollut riittävästi ja 13 prosenttia täysin samaa mieltä. Melko eri mieltä on 19 prosenttia vastaajista, täysin eri mieltä 8 prosenttia ja 9 prosentilla ei ollut mielipidettä lainkaan. 2

17 17 Tietoa on ollut riittävän ajoissa ennen päätöstä riittävän ajoissa ennen pää töksen tekoa (n = 97). Kuvio 8. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko tietoa ollut saatavilla Kuvio kahdeksan kuvaa vastanneiden mielipidettä siitä, onko tietoa ollut saatavilla riittävän ajoissa ennen päätöstä. Tiedon saantiin ajoissa tyytyväisiä yhteensä on ollut 52 prosenttia vastaajista. Täysin eri mieltä on 9 prosenttia vastaajista. Melko eri mieltä on 26 prosenttia ja 12 prosentilla ei ollut mielipidettä lainkaan. 3

18 18 Asian ymmärrettävyys västi (n = 99). Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko asia esitetty ymmärrettä- Kuvio yhdeksän kuvaa kyselyyn vastanneiden mielipidettä siitä, onko asiat esitetty ymmärrettävästi. Vastaajista tyytyväisiä on 66 prosenttia. Heistä on melko samaa mieltä 47 prosenttia ja täysin samaa mieltä 19 prosenttia. Melko eri mieltä vastaajista on 21 prosenttia ja täysin eri mieltä on 3 prosenttia. Vastaajista 9 prosentilla ei ole mielipidettä asiaan. 4

19 19 Avoimuus Kuvio 10. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko asiasta kerrottu avoimesti (n = 96). Yllä oleva kuva kertoo kyselyyn vastanneiden mielipiteen siitä, onko asioista kerrottu avoimesti. 59 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että asioista on kerrottu avoimesti. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että asia on kerrottu melko avoimesti (45 %). Vastaajista melko eri mieltä on 21 prosenttia. Täysin eri mieltä vastaajista on 9 prosenttia. Mielipidettä asiaan ei ole 11 prosentilla. 5

20 20 Tiedon luotettavuus Kuvio 11. Kyselyyn vastanneiden mielipide, onko tieto ollut luotettavaa (n = 97). Kuvio yksitoista kertoo vastanneiden mielipiteen siitä, onko tieto ollut luotettavaa. Suurin osa vastanneista kokee, että tieto on ollut luotettavaa (yhteensä 66 %). Täysin eri mieltä tiedon luotettavuudesta on 5 prosenttia vastanneista ja melko eri mieltä 13 prosenttia. Mielipidettä asiaan ei ole 15 prosentilla vastaajista.

21 21 5 KADUT JA LIIKENNE 1 Yleisin kulkuväline Kuvio 12. Kyselyyn vastanneiden yleisimmin käyttämät kulkuvälineet (n = 105). Kuviosta 12 selviää kyselyyn vastanneiden yleisin kulkuväline työhön, kouluun tai asioille kyselyyn vastaamista edeltäneen viikon aikana. Selkeästi suosituin matkustusmuoto on henkilöauto. Vastanneista 66 prosenttia ilmoitti käyttäneensä henkilöautoa pääasiallisena kulkuvälineenään. Toisiksi suosituin oli polkupyörä (14 %) ja kolmanneksi kävely (13 %). Vain 3 prosenttia vastaajista oli liikkunut ensisijaisesti linja-autolla. Kyselyssä oli mahdollisuus valita myös vastausvaihtoehto jokin muu tapa, mikä?. Vastanneista 4 prosenttia ilmoitti kulkevansa jollakin muulla tavalla ja näitä olivat muun muassa moottoripyörä. 2

22 22 Mitä katua tai risteystä pitäisi ruuhkaisuuden tai turvallisuuden takia parantaa? Miten? Kyselyn kohdassa kahdeksan vastaajat saivat esittää kritiikkiä ruuhkaisista tai turvallisuuden kannalta puutteellisista kaduista ja risteyksistä. Lisäksi vastaajat saivat antaa parannusehdotuksia näihin katuihin ja risteyksiin. Kyselyyn vastanneista 66,3 prosenttia (n=73) antoi palautetta kaduista ja risteyksistä. Hajonta vastausten kesken oli suurta ja suurin osa kehityskohteista mainittiin vain kerran. Seuraavaksi on esiteltynä vastauksissa selkeästi muita useammin esiintynyttä kehityskohdetta. Vastauksista 18 kappaletta (24,6 %) käsitteli jollain tavalla Rantakulmantietä. Toiseksi eniten kritiikkiä sai Kanavatie. Rantakulmantiehen kohdistuva kritiikki käsitteli useampaa risteystä. Mainittuja Rantakulmantien kanssa risteäviä teitä olivat mm. Aniantie, Anianpellontie, Kanavatie ja Jukolantie. Risteyksiin kohdistuva kritiikki koski pääosin huonoja liittymisolosuhteita ja kehnoa näkyvyyttä Rantakulmantielle. Kehitysehdotuksissa toivottiin mm. Anian- ja Rantakulmantien risteykseen liikennevaloja sekä Kanavavatien risteykseen kiertoliittymää. Useissa Anianpellon risteyksissä mainittiin kasvillisuuden ja pensasaitojen tuomat näkyvyyshaitat. Myös Kanavatiellä mainittiin olevan näkyvyyshaittoja. Risteyksessä olevat puut estävät vastaajan mukaan näkyvyyden kanavalle päin. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 3)

23 23 3 Jos haluatte rakennettavan uuden jalankulku- ja pyörätien tai uuden jalankulku- ja pyörätietunnelin, niin mihin? Yhdeksännessä kohdassa vastaajat saivat antaa ehdotuksia siitä, mihin tulisi ra-kentaa uusi jalankulku- tai pyörätie tai jalankulku- ja pyörätietunneli. Kyselyyn vastanneista (n=44) 40 prosenttia antoi palautetta kohdassa yhdeksän. Kohtaan yhdeksän vastanneista 15 (34 %) toivoi Vesivehmaalle johtavaa kevyenliikenteenväylää. Erityisesti Vääksy-Vesivehmaa välin kattavaa pyörätietä pi-dettiin tarpeellisena. Lisäksi useammassa vastauksessa toivottiin Lahteen asti kat-tavaa pyörätieverkostoa. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 4) 4 Jos haluatte uuden leikkipuiston, niin mihin? Kymmenennessä kohdassa vastaajilla oli mahdollisuus antaa ehdotuksia, mihin heidän mielestään tulisi rakentaa uusi leikkipuisto. Vastausten määrä oli 20,9 prosenttia (n=23). Näistä vastaajista 11 koki uuden leikkipuiston rakentamisen tarpeellisena ja esitti kehitysehdotuksia. Muutamassa vastauksessa toivottiin jo olemassa olevien leikkipuistojen parannusta. Uutta leikkipuistoa toivottiin muun muassa Kivirinteentielle, torin läheisyyteen, Rantakulmalle ja Länsi-Asikkalan koululle. Kolme vastaajista (27,2 %) toivoi uutta leikkipuistoa keskustaan. Kaikki vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan työn lopusta liitteenä. (LIITE 5)

24 24 6 PALVELUIDEN TASO 1 Tyytyväisyys palveluiden tasoon kaikki kunnat

25 25

26 26 Kuvio 13. Tyytyväisten osuus palveluiden tasoon; kadut ja pyörätiet. Kaikki kunnat. Kuvio 13 kuvaa kyselyyn vastanneiden tyytyväisten osuutta palveluiden tasoon kaikkien kyselytutkimuksessa mukana olleiden kuntien osalta. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan keskustaajaman katujen puhtauteen ja siisteyteen, jossa tyytyväisten osuus oli kaikkien kuntien osalta yli 83 prosenttia. Myös keskustaajamaan johtavien kunnan pääkatujen kuntoon oltiin kaikissa kunnissa melko tyytyväisiä, tyytyväisten osuus oli kaikissa kunnissa yli 72 prosenttia. Tyytymättömimpiä oltiin kaikissa kunnissa lumenauraukseen omalla asuinkadulla kadulla (tyytyväisiä 48 % - 54 %) ja oman asuinkadun kuntoon (41 % - 60 %). Kaikkiin palveluihin oltiin kaikissa kunnissa jotakuinkin yhtä tyytyväisiä. Edellisvuonna kohdassa jalankulku ja pyöräteiden kunto, oltiin Orimattilassa ja Nastolassa huomattavasti tyytymättömämpiä kuin Hollolassa ja Asikkalassa. Tänä vuonna tyytyväisten osuus tasaantui hieman.

27 27 Kuvio14. Tyytyväisten osuus palvelujen tasoon; puistot ja metsät. Kaikki kunnat Kuvio 14 kuvaa tyytyväisten osuutta oman kunnan puisto- ja metsäalueisiin. Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen oltiin kaikissa kunnissa melko tyytymättömiä, tyytyväisten osuus oli alle puolet vastanneista kaikissa kunnissa.

28 28 Tyytyväisten osuus oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoitoon oli kaikissa kunnissa 50 prosenttia tai enemmän, paitsi Nastolassa (sielläkin lähes puolet tyytyväisiä 49 %). Tyytyväisten osuus oli suurin Orimattilassa (66 %) ja Hollolassa (65 %). Keskustaajaman puistojen hoitoon oltiin kaikissa kunnissa melko tyytyväisiä. Asikkalassa ja Orimattilassa oltiin selvästi tyytyväisimpiä, tyytyväisten osuus Asikkalassa 79 prosenttia ja Orimattilassa 76 prosenttia. 2 Tyytyväisyys palveluiden tasoon Asikkala

29 29 pyörätiet Ku vio 15. Ty yty väi ste n osu us pal veluide n tasoo n vu osi na ; kadut ja

30 30 Kuvio 15 kuvaa Asikkalan asukkaiden tyytyväisyyttä palveluiden tasoon, katujen ja pyöräteiden osalta. Kuntalaisten mielestä kaikkein parhaiten tänä vuonna on hoitunut keskustaajaman katujen puhtaus ja siisteys; 87 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä. Viime vuoteen verrattuna luku on laskenut viisi prosenttiyksikköä. Keskustaajamaan johtavien kunnan pääkatujen kunto koetaan myös hyvin hoidetuksi. Tyytyväisyys on noussut tässä 81 prosentista 84 prosenttiin. Alhaisimmat tyytyväisyyslukemat sai oman asuinkadun kunto (49 %). Luku on laskenut viime vuodesta 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyysprosenttien vaihteluväli on melko suuri; prosenttia. Yleisesti voidaan sanoa, että keskustaajaman katujen ja sinne johtavien teiden kunto ja siisteys on hoidettu hyvin. Näissä kohdissa tyytyväisiä on vähintään 78 prosenttia vastaajista. Pienempien katujen kuntoon ja lumenauraukseen tyytyväisiä on prosenttia vastaajista. Lumenauraus ja katujen hiekoitus koetaan keskustaajaman ja sinne suurimmilla johtavilla kaduilla paremmin hoidetuksi, sillä kaikissa kohdissa tyytyväisiä vähintään 75 prosenttia vastaajista. Jalankulku- ja pyöräteiden kunnon osalta tyytyväisyys on laskenut neljä prosenttiyksikköä 67 prosentista 63 prosenttiin.

31 31 Kuvio 16. Tyytyväisten osuus palvelujen tasoon; puistot ja metsät Kuvio 16 kertoo Asikkalan kunnan asukkaiden tyytyväisyyden palveluiden tasoon puistojen ja metsien hoidon osalta. Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksen sekä keskustataajaman puistojen hoidon osalta tyytyväisten määrä on noussut edellisvuodesta. Leikkipaikkojen varustukseen on nyt tyytyväisiä 48 prosenttia. Nousua edellisvuoteen on 8 prosenttiyksikköä. Puistojen ja viheralueiden hoitoon

32 32 omalla asuinalueella on tyytyväisiä 55 prosenttia vastaajista. Luku on laskenut hieman edellisvuodesta, 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyys keskustaajaman puistojen ja viheralueiden hoitoon on sen sijaan noussut hieman edellisvuodesta, jolloin se oli 76 prosenttia ja nyt se on 79 prosenttia. 3

33 33 Tyytyväisten osuus kokonaisuudessaan palveluiden tasoon Kuvio 17. Tyytyväisyys palveluiden tasoon. Kuvio 17 osoittaa vastanneiden tyytyväisyyden palveluiden tasoon kokonaisuudessaan. Vastaajista 70,31 prosenttia on tyytyväisiä palveluiden tasoon, kun taas 29,70 prosenttia on tyytymättömiä. Tyytyväisyys palveluiden tasoon laski noin 1,7 % edellisvuoteen (2011) verrattuna. Vertailussa käytettiin apuna Excelin Chi-testiä. 4

34 34 Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen Kuvio 18. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat katuympäristön yleiseen viihtyvyyteen. Kuvio 18 osoittaa, mitkä toimenpiteet vastaajat kokivat tärkeiksi keskustaajaman katuympäristön yleisen viihtyvyyden parantamiseksi. Vastaajat saivat valita enintään kaksi vaihtoehtoa. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi vastaajat valitsivat katupäällysteen kunnon parantamisen (23 %) ja liikenneturvallisuuden parantamisen (18 %). 5

35 35 Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen viihtyvyyteen. Kuvio 19. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat puistojen yleiseen Kuviossa 19 nähdään, mitkä toimenpiteet vaikuttavat puistojen yleiseen viihtyvyyteen. Vastaajat saivat valita enintään kaksi vaihtoehtoa. Kaikkein tärkeimmäksi vastaajat kokivat puistojen viihtyvyydessä puistojen puhtaanapidon ja siivouksen (36 %). lisäksi arvostettiin nurmikonhoitoa (21 %) ja kukkaistutuksia (12 %). 6

36 36 Kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät Ku vio 20. Ku nta kes ku kse n vii hty vyy tee n vai kut tavat tekijät. Kuvio 20 osoittaa, mitkä toimenpiteet vastaajat kokivat tärkeiksi kuntakeskuksen viihtyvyyden parantamisessa. Vastaajat saivat valita enintään kolme vaihtoehtoa. Tärkeimmiksi viihtyvyystekijöiksi vastaajat valitsivat ympäristön siisteyden ja puhtauden (31 %) ja ympäristön rauhallisuuden ja turvallisuuden (20 %).

37 37 7 YHTEENVETO 1 Taustatiedot Kysely lähetettiin 400 täysi-ikäiselle asikkalalaiselle ja vastauksia saatiin 110 kappaletta ja näin ollen vastausprosentiksi muodostui 27,5 prosenttia. Vastaajista 54 prosenttia oli naisia ja 46 prosenttia miehiä. Vastaajista 61 prosenttia asuu omakotitalossa, 19 prosenttia kerrostalossa, 17 prosenttia rivitalossa ja 3 prosenttia paritalossa. Näistä luvuista suurin osa (62 %) asuu keskustaajamassa ja 38 prosenttia keskustaajaman ulkopuolella. 2 Asiakaspalvelu Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, mistä syistä he ovat asioineet Kuntatekniikan kanssa. Tekemisissä Kuntatekniikan kanssa on ollut 42,7 prosenttia kyselyyn vastanneista. Heidän yhteydenottonsa koski yleisimmin katuja (30 %) tai rakennuslupaa (15 %). Tiedotusvälineiden käyttöön (kuten lehdet, radio ja tv) ja Internetin kautta välitettävään tietoon toimialan asioista (kadut, liikenne, puistot) vastaajat olivat tyytyväisiä. Vastaajista 64 prosenttia on sitä mieltä, että tietoa on ollut riittävästi. Kyselyyn vastaajista 59 prosenttia on sitä mieltä, että asioista on kerrottu avoimesti. Tulos kasvoi 50 prosentista 59 prosenttiin. Vastaajista 66 prosenttia on sitä mieltä, että asia on esitetty ymmärrettävästi. Suurin osa vastaajista eli 66 prosenttia on myös sitä mieltä, että tieto on ollut luotettavaa. 3 Kadut ja liikenne

38 38 Vastaajilta tiedusteltiin heidän yleisintä kulkutapaansa kouluun, töihin tai asioille viimeksi kuluneen viikon aikana. Selvästi suosituin matkustusmuoto on henkilöauto, jota ilmoitti käyttävänsä 66 prosenttia vastaajista, joko kuljettajana (89 % henkilöautoilijoista) tai matkustajana (11 % henkilöautoilijoista). Seuraavaksi suosituin kulkutapa oli polkupyörä, jota käytti 14 prosenttia vastaajista. Vähiten kuljettiin kävellen (13 %) ja linja-autolla (3 %). Vastanneista 4 prosenttia ilmoitti kulkevansa jollakin muulla tavalla ja näitä olivat muun muassa moottoripyörä. Useampaan Rantakulmantien risteykseen toivottiin parempia liittymisolosuhteita. Muun muassa Kanavatie Anianpellontie Rantakulmantie risteykseen toivottiin liikennevaloja tai kiertoliittymää. Myös parempaa valaistusta toivottiin Rantakulmantielle. Kevyenliikenteenväylää toivottiin erityisesti Vääksy-Vesivehmaa välille. Anianpellontielle sekä Mikkolantielle toivottiin lisää valvontaa ja pienempiä nopeusrajoituksia sillä alueella liikkuu paljon lapsia ja vanhuksia (koulu ja päiväkoti lähellä). Useissa Anianpellon risteyksissä mainittiin kasvillisuuden ja pensasaitojen tuomat näkyvyyshaitat. Muutamat vastaajat toivoivat uutta leikkipuistoa keskustan alueelle ja Rantakulmalle. Muuten kaivattiin lähinnä olemassa olevien leikkipuistojen kunnostusta ja parannusta. 4 Palveluiden taso Kunnittain verrattaessa kaduissa ja pyöräteissä, Asikkala pärjäsi tänä vuonna hyvin. Kolmessa arvostelukohdassa asikkalalaiset olivat tyytyväisempiä omaan kuntaansa kuin muut omiinsa. Muissakin arvostelukohdissa tyytyväisyys oli muihin tutkimuksen kuntiin verrattuna hyvä. Asikkalan vastaukset sijoittuivat 49 -

39 39 87 prosentin välille. Asikkalalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä keskustaajaman katujen puhtauteen ja siisteyteen, jossa tyytyväisyys oli 87 prosenttia. Tyytyväisyys puistoihin ja metsiin pysyi melko samana kuin edellisvuonna. Tyytyväisyys oman asuinalueen viheralueiden ja puistojen hoitoon on laskenut hieman (59 % 55 %), kuten myös tyytyväisyys keskustaajaman puistojen hoitoon (79 % 76 %). Tyytyväisyys oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksessa oli hieman matalampi (48 %) kuin edellä mainituissa kohdissa, mutta tyytyväisten osuus on kuitenkin noussut 40 prosentista 48 prosenttiin. Verrattaessa Asikkalan tämänvuotisia tuloksia edellisvuotisiin tuloksiin, on nähtävissä sekä laskuja että nousuja, tai tulos on pysynyt melko samana. Huomattava tyytyväisyyden lasku oli liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, joka oli laskenut 67 prosenttista 57 prosenttiin. Myös oman asuinkadun kunto oli laskenut 53 prosentista 49 prosenttiin, sekä keskustaajaman katujen siisteys ja puhtaus oli laskenut 92 prosentista 87 prosenttiin. Sen sijaan keskustaajaman ulkopuolisten katujen siisteys ja puhtaus oli noussut 69 prosentista 78 prosenttiin. Puistojen ja viheralueiden hoidossa huomattava nousu oli ollut oman asuinalueen leikkipaikkojen varustuksessa, jossa tyytyväisten osuus oli noussut 40 prosentista 48 prosenttiin. Kokonaistyytyväisyys oli palveluiden osalta 70,3 %. Lasku edellisvuoteen tapahtui noin puolentoista prosentin verran (72,0 % vuonna 2011). Muutos on tilastollisesti varsin pieni. Vertailussa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelman Chi-testiä. 5 Katuympäristön yleinen viihtyvyys

40 40 Eniten katuympäristön viihtyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi nostettiin katupäällysteen kunnon parantaminen (23 %). Toiseksi tärkeimpänä toimenpiteenä pidetään liikenneturvallisuuden parantamista (18 %). 6 Puistojen yleinen viihtyvyys Tärkeimmäksi puistojen yleistä viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi nousi puistojen puhtaanapito ja siivous (36 %). Seuraavaksi eniten arvostetaan nurmikonhoitoa (21 %) ja kolmanneksi kukkaistutuksia (12 %). 7 Kuntakeskuksen viihtyvyys Vastaajien mielestä kuntakeskuksen viihtyvyyteen vaikuttaa eniten ympäristön siisteys ja puhtaus (31 %). Myös ympäristön rauhallisuus ja turvallisuus nostetaan tärkeäksi kuntakeskuksen viihtyvyyttä edistäväksi tekijäksi. Vastaajista 20 prosenttia pitää tätä tekijää tärkeänä.

41 41 8 LÄHTEET Tilastokeskus [viitattu ] Saatavissa:

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Tekninen ja ympäristötoimiala Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat Selin Essi Isotalo Ida Tiilikainen Anni SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely Tulokset Asukastyytyväisyyskysely 201 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa asukkaiden

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 20 Tutkimuksen taustat ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukkaiden tyytyväisyyttä isännöinti-,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 18.12.2014 Sari Kaariste Pekka Pölönen Timo Siponen SISÄLLYS JOHDANTO 1 Tutkimuksen taustat

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

WWW-käyttäjäkysely 2010

WWW-käyttäjäkysely 2010 WWW-käyttäjäkysely 2010 Tampereen kaupungin 14. www-käyttäjäkysely järjestettiin 19.10. 12.11.2010. Vastauksia kyselyyn tuli 223, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2009, jolloin kyselyyn tuli

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 000 FORSSA YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssassa..00 Projektityöntekijä Pia Kautonen ympäristö- ja terveystekniikan

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot