Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka"

Transkriptio

1 Toni Seppälä, Sanna-Kaisa Herukka ja Anne M. Remes KATSAUS Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka Alzheimerin tauti (AT) on havaittavissa neuropatologisena etenevänä prosessina jo yli 20 vuotta ennen kliinisten oireiden ilmenemistä. Muutokset, joita laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla voidaan käyttää taudin diagnostisina merkkitekijöinä, muuttuvat hypoteettisesti ennakoitavassa järjestyksessä. Magneettikuvaus (MK) on kliinisessä käytössä saatavilla oleva varhaisdiagnostiikan väline, mutta selkäydinnesteen pro teiinimäärityksiä voidaan käyttää erotusdiagnostisissa ongelmatapauksissa. Tutkimusmenetelmien käyt tö kliinisessä työssä on vielä rajallista, mutta niiden saatavuuden ennakoidaan paranevan ja myöhemmin siirtyvän myös diagnostiseen käyttöön. Lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivien potilaiden varhaisella AT-diagnoosilla voidaan kohdentaa seuranta ja lääkitys sitä tarvitseville potilaille, mutta biologisten merkkitekijöiden kliinistä käyttöä AT:n patologisten muutosten tunnistamiseksi oireettomilla potilailla ei pidetä sallittavana, ennen kuin sairauteen on olemassa tautiprosessiin vaikuttavaa rekisteröityä lääkehoitoa. Koska uudet tutkimusmenetelmät mahdollistavat Alzheimerin taudin (AT) aivomuutosten toteamisen jo ennen dementiaa, tulisi erikseen puhua AT:n patofysiologisesta prosessista eli prekliinisestä AT:sta, joka voi johtaa tai olla johtamatta AT:n dementiaan (McKhann ym. 2011). AT:n dementian diagnostiset kriteerit on uudistettu konsensustyössä 2011 (TAULU- KOT 1 ja 2). AT:n tautiprosessin tunnistaminen ennen dementiavaihetta asettaa eettisiä rajoitteita riippuen siitä, tehdäänkö tutkimuksia seulonta-ajatuksella vai subjektiivisen tai todetun kognitiivisen oireen, kuten muistihäiriön, syyn selvittämiseksi. Oireettomia potilaita tutkittaessa tulee huomioida, että vielä tällä hetkellä ei kovista ponnisteluista huolimatta ole taudin molekulaariseen tapahtumaketjuun vaikuttavaa hoitoa. Toisaalta taas uusien lääkehoitojen tutkimus edellyttää taudin toteamista, jo ennen kuin mittavia hermosolutuhoja on tapahtunut. Biologisten merkkitekijöiden ( biomarkkereiden ) kliinistä käyttöä AT:n tunnistamiseksi oireettomilla potilailla ei pidetä sallittavana, ennen kuin sairauteen on olemassa tautiprosessiin vaikuttavaa rekisteröityä lääkehoitoa (Blennow ym. 2010). Tutkimuskäyttöön on luotu luokittelu prekliinisen AT:n tunnistamista varten, mutta sillä ei ole toistaiseksi käyttötarkoitusta kliiniseen työhön (Sperling ym. 2011). AT:n patologista tautiprosessia seuraa siis AT:n kliininen ilmentymä eli lievä kognitiivinen heikentyminen tai AT:n dementia. Siksi on huomioitava, että osa yksilöistä, joilla on tällä hetkellä käytössä olevin menetelmin osoitettavissa AT:lle tyypillinen patologinen prosessi, ei välttämättä koskaan ilmennä taudin oireita. Ajattelua voi verrata esimerkiksi sepelvaltimotautiin, jossa suurentunut kolesterolipitoisuus ja valtimokovettumat edeltävät tukkeutuvia verisuonia ja sydäninfarktia. Prekliinisesti yhtä lailla havaittavia muita sairauksia ovat tyypin II diabetes, verenpainetauti tai vaikkapa osteoporoosi. On ongelmallista, että AT:n osalta ei voida varmasti sanoa, mitkä aivokudoksen muutoksista tai niiden merkkitekijöistä varmasti tai parhaiten kuvaavat taudin kliinistä ilmenemistä tai kenelle kliinisiä oireita ehtii puhjeta. Vallalla olevan hypoteesin mukaan beta-amyloidi-oligomeerien (Aβ) kertyminen ja toksiset vaikutukset aivojen solunulkoisessa tilassa olisivat tämän tapahtumaketjun alullepanija, jota seuraisivat havaittavien plakkien ilmaantuminen, synaptinen virhetoiminta ja edelleen hermosolujen tuhoutuminen, jotka nähdään tau-proteiinin ja neurofilamenttikimppujen kertymisenä hermosoluihin. Muutokset, joi Duodecim 2013;129:

2 KATSAUS 2004 TAULUKKO 1. Todennäköisen Alzheimerin taudin diagnostiset kriteerit (McKhann ym. 2011). Pääkriteeri A Varhainen ja merkittävä tapahtumamuistin (episodisen muistin) heikkeneminen tieto potilaalta tai läheiseltä todetaan myös testauksessa (CERAD, neuropsykologinen tutkimus) voi olla ainoana oireena tai siihen voi liittyä muita kognitiivisia oireita AT:n alussa tai sen edetessä Tukevat piirteet B Sisemmän ohimolohkon atrofia MK:ssa C Poikkeava selkäydinnesteen biologinen merkkiaine pieni Aβ42-, suurentunut p-tau, suurentunut taupitoisuus D Tyypillinen PET-tutkimuksen löydös vähentynyt glukoosiaineenvaihdunta molemmin puolin temporoparietaalisesti amyloidin osoittaminen merkkiaineella (esim. PIB-PET) E Varmennettu autosomisesti dominantisti periytyvä mutaatio lähisukulaisella Poissulkukriteeri Sairaushistoria Äkillinen alku Varhainen kävelyhäiriö, epileptiset kohtaukset tai käytösoireet Kliiniset löydökset Paikalliset neurologiset löydökset kuten toispuolinen halvaus, tuntohäiriö, näkökenttäpuutos Varhaiset ekstrapyramidioireet Muut sairaudet, jotka voisivat aiheuttaa muisti oireita tai muita kognitiivisia oireita: Muut muistisairaudet Vakava masennus Aivoverenkiertosairaus Toksiset ja aineenvaihdunnan häiriöt Tulehdukseen tai aivoverenkierron sairauteen sopiva MK, FLAIR- tai T2-signaalimuutos sisemmässäohimolohkossa TAULUKKO 2. Alzheimerin taudin varman diagnoosin kriteerit (McKhann ym. 2011). Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät ja aivobiopsia- tai obduktionäytteeseen perustuva histopatologinen varmistus Alzheimerin taudista tai Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät ja geneettinen (kromosomin 1, 14 tai 21 mutaatio) näyttö Alzheimerin taudista ta laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla voimme käyttää merkkitekijöinä, tapahtuvat ja saavuttavat muutoksensa huipun ikään kuin järjestyksessä ( Jack ym. 2013). Lisäksi useat muut tekijät, kuten hermosolujen ja synapsien määrä, kognitiivinen lähtötaso ja reservit, säätelevät aivojen sietokykyä muutoksia vastaan eli vaikuttavat taudin kliiniseen ilmenemiseen. Lievä kognitiivinen heikentyminen ja biomarkkerit Lievä kognitiivinen heikentyminen (mild cognitive impairment, MCI) määritellään siten, että henkilöllä on subjektiivinen muistioire tai oire muulla tiedonkäsittelyn osa-alueella ja lisäksi objektiivisesti eli neuropsykologisessa tutkimuksessa todettu tiedonkäsittelyn yhden tai useamman osa-alueen selvä heikkeneminen aikaisemmasta suoritustasosta (tieteessä käytetään usein rajana 1,5-kertaisen keski hajonnan verran keskimääräisestä suoritustasosta) (Pirttilä 2008). Jokapäiväisistä toimista selviytyminen ei kuitenkaan ole vaikeutunut merkittävästi, eivätkä siten dementian tai minkään muistisairauden diagnostiset kriteerit täyty (TAULUKKO 3). Amnestinen MCI (amci) määritellään nimenomaan muistioireiseen rajoittuneeksi MCI:ksi aiemman määritelmän mukaan (Petersen ym. 2010). Mayo Clinicin tutkimuksessa MCI:n esiintyvyys oli 16 % vuotiaiden väestöotoksessa, josta 11 prosenttiyksikköä oli amci:a. MCI:n esiintyvyys on yleisempi miehillä; ikäryhmässä vuotta se on noin 1,5-kertainen (Petersen ym. 2010). MCI:n muuntumisnopeus AT:ksi on väestöpohjaisissa aineistoissa 5 10 % ja muistipoliklinikka-aineistoissa %. AT:n todennäköisyyttä lievässä kognitiivisessa heikentymisessä ja jopa ennen sitä voidaan arvioida käyttämällä AT:n yleisesti tunnustettuja merkkitekijöitä, jotka sisältyvät myös diagnostisiin kriteereihin (TAULUKOT 4 ja 5). Tilanteesta, jossa biomarkkerit viittaavat alkavaan AT:iin, mutta kliinisesti tilanne on vielä oireinen MCI eikä täytä dementian ja AT:n diagnostisia kriteereitä, käytetään termiä prodromaalinen AT. T. Seppälä ym.

3 Kuvantamistutkimukset TAULUKKO 3. Alzheimerin taudista johtuvan lievän kognitiivisen heikentymisen arviointi (mukailtu Albertin ym diagnostisista suosituksista). Kliiniset kognitiiviset kriteerit Kognitiivinen ongelma heijastaa muutosta tieto potilaalta tai läheiseltä Objektiivinen osoitus heikkenemisestä yhdellä tai useammalla kognition osa-alueella tyypillisesti muisti kognition testaus, jolla osa-alueet arvioidaan Päivittäistoimintojen säilyminen Ei dementiaa Viite MCI:n liittymisestä AT:n tautiprosessiin Poissuljettu muut sairaudet vaskulaariset syyt traumaattiset syyt muut sairaudet mahdollisuuksien mukaan Objektiivinen osoitus etenevästä kognition oireesta Magneettikuvaus (MK) on suositeltavin kuvantamistutkimus AT:n diagnostiikassa. Sen ensisijainen tarkoitus kliinisessä käytössä on sulkea pois kallonsisäiset syyt potilaan oireille, mutta sen käytettävyyttä varhaisdiagnostiikassa lisäävät laskentapohjaiset kuvantulkintasovellukset ja kuvanlaadun paraneminen tietokonetomografiaan nähden. MK:ssa näkyvät muutokset edustavat merkkitekijöitä, jotka kuvaavat hermosolujen rappeutumista ja edelleen rakenteiden surkastumista, eli ne ilmenevät lähempänä oireiden alkamista kuin amyloidipatologiaa edustavat merkkitekijät. Ohimolohkon keskiosien atrofia on yleistä AT:ssa mutta ei taudille spesifistä. Hippokampuksen tilavuuden pieneneminen on yhteydessä neurofilamenttikimppujen lisääntymiseen aivokudoksen histologiassa ( Jack ym. 2002). Hippokampuksen ja entorinaalisen aivokuoren pieneneminen näyttävät vastaavan varhaista muistin heikkenemistä ja ennakoivan lievää kognitiivista heikkenemistä ja edelleen AT:n kehittymistä (Reiman ja Jagust 2012). Ohimolohkon keskiosien surkastuminen ennakoi nopeampaa AT:n dementian ilmaantumista lievässä kognitiivisessa heikentymisessä, minkä lisäksi selkäydinnestemääritysten yhdistäminen MK:n tulkintaan lisää ennustevoimaa (Heister ym. 2011). Lisäksi hippokampuksen pieneneminen korreloi suurentuneisiin selkäydinnesteen tau-proteiinin ja sen hyperfosforyloituneen muodon p taun pitoisuuksiin. Pitkittäisseurannassa MK näyttää ennustavan AT:n puhkeamista, mutta kliinisessä käytössä sen tarkkuus varhaisdiagnostiikassa ei ole täysin riittävä arvioimaan lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivien potilaiden AT-riskiä (Reiman ja Jagust 2012). Positroniemissiotomografiassa (PET) voidaan 11 C- tai 18 F-perustaista (Scheinin ym. 2008) radioligandia (esim. PIB tai florbetapiiri) käyttämällä havaita fibrilloituneen amyloidin kertyminen aivokuoren solunulkoiseen tilaan noin 15 vuotta ennen oletettua oireiden alkamista (Bateman ym. 2012). Amyloidin poikkeavaa kertymistä PET:ssa ei nähdä juuri lainkaan vuotiailla oireettomilla ihmisillä, mutta sitä nähdään jopa kolmanneksella oireettomista vuotiaista, mikä vastaa hyvin ruumiinavauslöydösten jakaumaa (Morris ym. 2010). Koska amyloidi-pet:in paljastama amyloidin kertyminen näyttää korreloivan hyvin AT:ssa ensimmäisenä surkastuvien aivoalueiden vaurioitumisen ja varhaisen kognitiivisen suoriutumisen kanssa, sen käyttöä pidetään erityisen hyödyllisenä AT:n varhaisessa toteamisessa (Ewers ym. 2011). Ne, joilla lievässä kognitiivisessa heikentymisessä todetaan suuri amyloidikertymän määrä PET-kuvantamisessa, omaavat suuren riskin saada AT:n dementia, kun taas pienen kertymän potilailla on tähän hyvin pieni riski (Nordberg ym. 2010). Selkäydinnesteen pienentynyt Aβ42-pitoisuus ja amyloidi-pet:ssa havaittu amyloidin lisääntynyt kertyminen korreloivat hyvin toistensa kanssa ( Jagust ym. 2009), ja niitä voidaan pitää melko samanarvoista informaatiota tuottavina tutkimuksina ajatellen AT:n varhaista tunnistamista. Amyloidi-PET:n herkkyydeksi erottaa terveet verrokit AT-potilaista arvioitiin uudehkossa katsauksessa % ja tarkkuudeksi % riippuen viitearvoista (Klunk 2011). Amyloidi-PET:n käyttöä rajoittaa tutkimuksen saatavuus, koska muun muassa yleisen PIB-radioligandin ly hyen puoliintumisajan vuoksi se on käytettävä maantieteellisesti lähellä aineen tuottanutta syklotronia Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka

4 KATSAUS TAULUKKO 4. Biologisten merkkitekijöiden hyöty Alzheimerin taudista johtuvan lievän kognitiivisen heikentymisen arvioinnissa (mukailtu Albertin ym diagnostisista suosituksista). Amyloidipatologia Hermosoluvaurio AT:n PET tai selkäydinneste tau, MK tai FDG-PET todennäköisyys Epäselvä Epäselvä Epäinformatiivinen Positiivinen Ei tietoa Kohtalainen Ei tietoa Positiivinen Kohtalainen Positiivinen Positiivinen Suuri Negatiivinen Negatiivinen Pieni TAULUKKO 5. Biologisten merkkitekijöiden hyöty prekliinisen Alzheimerin taudin luokittelussa (mukailtu Sperlingin ym diagnostisista suosituksista). Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Kuvaus Oireeton aivojen amyloidoosi Oireeton aivojen amyloidoosi + hermosoluvaurio Aivojen amyloidoosi + hermosoluvaurio + kognitiivinen/ käytöksen muutos Amyloidipatologia PET tai selkäydinneste Hermosoluvaurio tau, MK tai FDG-PET MCI:tä lievempi kognitiivinen muutos Todettavissa Ei todettavissa Ei todettavissa Todettavissa Todettavissa Ei todettavissa Todettavissa Todettavissa Todettavissa 2006 PET-kuvantamisella voidaan tutkia myös aivojen glukoosimetaboliaa sekä kolinergisia ja dopaminergisia välittäjäainejärjestelmiä. Erityisesti 18-fluorodeoksiglukoosilla tehtävä kuvantaminen on kohtalaisen hyvin saatavilla oleva tutkimus, jolla voidaan havaita etenevä glukoosiaineenvaihdunnan heikkeneminen AT:lle tyypillisillä aivoalueilla. Ohimo-päälaen alueen, otsalohkon ja pihtipoimun (gyrus cingulus) takaosan assosiatiivisten alueiden kuorikerroksessa nähtävä hypometabolia tunnistaa AT:n noin 90 %:n herkkyydellä, minkä avulla voidaan ennakoida lievän kognitiivisen heikentymisen syntyminen ja muuttuminen AT:n dementiaksi (Nordberg ym. 2010). Vähentynyt aineenvaihdunta näyttää alkavan etukiilan (precuneus) alueella jopa kymmenen vuotta ennen oletettua oireiden alkamista (Bateman ym. 2012). Koska glukoosiaineenvaihdunnan ajatellaan edustavan hermosolujen rappeutumisesta johtuvia muutoksia, sen yhteys kognitiivisen suoriutumisen heikkenemiseen amyloidikertymän jälkeen on selkeä, ja sen herkkyys taudin ennakoimisessa vahvistuu vasta lähempänä AT:n oireiden alkua kuin amyloidi-pet:lla (Landau ym. 2012). 18FDG-PET on katsottu kliinisesti hyödylliseksi AT:n erotusdiagnostiikassa otsalohkodementiasta, ja se korvataan muun muassa Yhdysvalloissa Medicare-järjestelmässä (Nordberg ym. 2010). Yksifotoniemissiokuvantaminen (SPECT) on Suomessa kohtalaisen hyvin saatavilla oleva kuvantamismenetelmä, jonka aivojen verenkiertomuutoksia koskevat tulokset ovat samankaltaisia kuin FDG-PET:n hypometaboliaan liittyvät löydökset, mutta sen herkkyys on heikompi, ja siten PET:n yleistyminen on korvaamassa tutkimuksen käytön (Reiman ja Jagust 2012). Selkäydinnesteen merkkiainetutkimukset Beta-amyloidin kertymistä ilmentävät merkkitekijät alkavat muuttua jopa 25 vuotta ennen oletettua oireiden alkamisikää (Bateman ym. 2012), mikä nähdään ensimmäisenä aivoselkäydinnesteen 42:n aminohapon pituisen amyloidipeptidi Aβ42:n pitoisuuden pienenemisenä. Näyttää myös siltä, että amyloidi saavuttaa selkäydinnesteessä pienimmän tasonsa T. Seppälä ym.

5 Epänormaali Beta-amyloidin kertyminen (PET, selkäydinneste) Tau-proteiiniin liittyvä hermosoluvaurio (selkäydinneste) Aivojen rakenteellinen atrofia (MK) Muisti Toimintakyky Normaali Normaali kognitio MCI AT:n dementia KUVA. Alzheimerin taudin biologisten merkkitekijöiden hypoteettinen muuttuminen sairauden prekliinisessä vaiheessa ja taudin edetessä (mukailtu Jack ym. 2013). jo 5 10 vuotta ennen AT:n dementian ilmenemistä (Buchhave ym. 2012). Aβ42:n määrä selkäydinnesteessä vähenee AT:ssa noin 50 % (Mattsson ym. 2009a) ja on selvästi yhteydessä sekä ruumiinavausnäytteistä (Tapiola ym. 2009) että biopsioista todettuun (Seppälä ym. 2012) aivokudoksen amyloidin lisääntymiseen. Kolmanneksella vuotiaista ja puolella vuotiaista oireettomista selkäydinnesteen Aβ42-pitoisuus on pieni (Morris ym. 2010). Amyloiditason pieneneminen aivo-selkäydinnesteestä lienee seurausta aivokudoksen vähentyneestä kyvystä erittää sitä (Blennow ym. 2010). Kokeellisissa olosuhteissa Aβ:n eritysnopeus aivo-selkäydinnesteeseen vähenee noin 30 % AT:ssa verrattuna terveisiin aivoihin (Mawuenyega ym. 2010). Amyloidin kertyminen aivoihin ei välttämättä yksin aiheuta myöhempää hermosolutuhoa, mutta on mahdollista, että suora Aβ-oligomeerien toksisuus aiheuttaisi neuronien kuoleman. Toisaalta voi olla, että amyloidin kertymisen jälkeen tapahtuu jokin toinen isku, joka aiheuttaa synapsitoiminnan heikkenemisen, neurofilamenttikimppujen muodostumisen ja hermosolujen rappeutumisen. Vallalla olevan teorian perusteella amyloidin kertyminen aivoihin on välttämätön muttei yksin riittävä tapahtuma aiheuttamaan AT:n oireita (Sperling ym. 2011). Neurodegeneratiiviset merkkitekijät esimerkiksi tauopatia ja edellä esitettyjen aivoalueiden atrofia korreloivatkin selvästi paremmin kognition heikkenemisen kanssa kuin amyloidin kertyminen. Tau-proteiinista koostuvien neurofilamenttikimppujen ilmeneminen aivokudoksessa on toinen AT:n neuropatologinen tunnusmerkki. Selkäydinnesteen merkkiaineista tätä ilmeisimmin amyloidin kertymisen tai haitallisuuden seurauksena syntynyttä kehitystä kuvaavat tau-proteiinin ja p-taun kohonneet pitoisuudet. Selkäydinnesteen tau-pitoisuus on normaali useissa varhaisen AT:n erotusdiagnostisissa vaihtoehdoissa kuten masennuksessa tai Parkinsonin taudissa (Blennow ym. 2010), mutta se korreloi hyvin neurofilamenttikimpuissa immunohistologisesti värjäytyvän taun määrään AT:ssa (Tapiola ym. 2009). Taun pitoisuus selkäydinnesteessä on kohonnut MCI:ssa niillä, joilla tila etenee AT:n dementiaan (Herukka ym. 2005) ja on AT:ssa noin kolminkertainen verrattuna terveisiin (Blennow ja Zetterberg 2009). Tauopatian kehittyminen ei sinällään edellytä amyloidin läsnäoloa, koska esimerkiksi monissa iskeemisissä tai traumaattisissa sairauksissa tauopatiaa voidaan tavata ilman merkkejä edeltävästä amyloidikertymästä. Tau on kuitenkin selvästi yhteydessä hermosolutuhon etenemiseen ja näyttää olevan epäspesifinen solun tuhoutumista ennakoiva ja sen jälkeen 2007 Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka

6 KATSAUS 2008 YDINASIAT 88Muistisairauksien diagnoosiin tulisi päästä varhain silloin kun on oireita. 88Työkaluja varhaisdiagnostiikkaa varten on olemassa. 8 8 Alzheimerin taudin merkkitekijöiden käyttö soveltuu varhais- ja erotusdiagnostiikkaan sekä taudin seurantaan. ilmenevä aksonivaurion merkki, kun taas nimenomaan hyperfosforyloitumista pidetään spesifisempänä AT:lle. Myös p-taun pitoisuus selkäydinnesteessä korreloi hyvin neuropatologisiin tau-muutoksiin (Buerger ym. 2006) mutta ei suurene esimerkiksi aivoinfarktin seurauksena. Suuri selkäydinnesteen p-taupitoisuus ennakoi MCI:ssa jyrkempää suorituskyvyn alentumista (Buerger ym. 2005), mutta sen käytettävyys yksin AT:n tunnistamisessa on heikohko 82 %:n herkkyydellä ja 65 %:n tarkkuudella (Mitchell 2009). p-taun paras ominaisuus lienee erotusdiagnostinen potentiaali ohimolohko-, Lewyn kappale- ja vaskulaariseen dementiaan nähden, ja se palvelee parhaiten ennen kaikkea yhdistämällä se Aβ42:n määritykseen. Yhdistämällä selkäydinnesteen kaksi tai kolme keskeistä merkkiainetta saavutetaan tarkempi diagnostinen tulos kuin käyttämällä yksittäistä merkkiainetta (Blennow ym. 2010). Aβ42:n, taun ja p-taun yhdistelmällä saavutetaan 95 %:n herkkyys ja 83 %:n tarkkuus varhaisen AT:n tunnistamisessa potilailla, joilla havaitaan MCI (Ballard ym. 2011). Selkäydinnesteen merkkiaineproteiinien yhdistelmällä saavutetaan 94 %:n yhteneväisyys neuropatologiseen erotusdiagnoosiin, kun taas kliinisellä diagnostiikalla kognitiivisten oireiden jo ilmetessä ilman biomarkkereita päästään vain noin 85 %:n yhteneväisyyteen (Schoonenboom ym. 2012). Useat laajat monikeskustutkimukset vahvistavat selkäydinnestenäytteen käyttökelpoisuuden AT:n tunnistamisessa silloin, kun potilaalla havaitaan MCI:n kriteerit täyttävät oireet ja löydökset (Mattsson ym. 2009b; Remes ym. 2009) (TAULUKKO 1C). Erotusdiagnostinen apu muihin dementioihin ei ole yhtä erinomainen, mutta merkkiaineista saattaa olla erityisesti hyötyä frontotemporaalisen dementian ja Lewyn kappale dementian erotusdiagnostiikassa (Blennow ym. 2010). Aivo-selkäydinnesteen merkkiaineiden seuraamisesta toistomittauksin ei ole voitu osoittaa merkittävää hyötyä AT:n oireiden alkamisen jälkeen, koska muutokset ovat jo luultavasti tapahtuneet miltei täydessä laajuudessaan, mutta Aβ42:n pitoisuus saattaa pienentyä vielä lievästi lisää (Seppälä ym. 2011). Muut tutkimusmenetelmät Plasman merkkiaineita on tutkittu 2000-luvulla laajalti melko ristiriitaisin tuloksin. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että plasman matala Aβ42/Aβ40-pitoisuus on yhteydessä myöhempään kognitiiviseen heikentymiseen pitkäaikaisseurannassa (Yaffe ym. 2011). Koska vereen amyloidia tuottavat myös perifeeriset kudokset eivätkä ainoastaan aivot ja plasman amyloidin kiertokulku on hyvin nopea, pitoisuuksille on vaikea löytää normaaliarvoja, ja näin ollen muutokset näkyvät tilastollisesti merkitsevinä vain hyvin suurissa aineistoissa. Genetiikka. Erittäin harvoin AT on seuraus ta autosomisesti dominantista mutaatiosta, joka johtaa hyvin varhain alkavaan tautiin. Näitä mutaatioita on tunnistettu kolme (APP, PSEN1, and PSEN2), jotka kaikki johtavat Aβ:n liikatuotantoon. Näiden geenien mutaatiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, eikä niitä käytetä kliinisen diagnostiikan tukena, ellei suvussa ole jo todettu tunnettua todettuna. Satunnaisen AT:n geneettisiä merkkitekijöitä etsittäessä vain yksi on ollut ylitse muiden APOE:n alleeli ε4, jota sitäkin voidaan pitää enemmän riskitekijänä kuin biomarkkerina. Yksi APOE4-alleeli suurentaa AT-riskin noin nelinkertaiseksi ja homotsygotia noin kymmenkertaiseksi, mikä on suurin piirtein saman verran kuin muiden geenien muodostama riski yhteensä (Eisenstein 2011). Terveillä hippo- T. Seppälä ym.

7 kampuksen tilavuuden pieneneminen on nopeampaa APOE4:n kantajilla ja amyloidi alkaa kertyä aivoihin useammin ja aiemmin kuin APOE4-negatiivisilla. Myös APOE4:ää harvinaisempia riskigeenejä on löytynyt ja löytynee edelleen. Näitä voidaan mahdollisesti hyödyntää AT:a ennakoivien uusien merkkitekijöiden kehittämisessä (Hiltunen ym. 2013). Lopuksi Alzheimerin taudin diagnosoimiseksi käytettävien tutkimusten valinnan tulee toistaiseksi perustua todettuun kognitiiviseen ongelmaan, eivätkä kaikki muistiongelmat vaadi edellä esitettyjä tutkimuksia. Tutkimusten on myös sisällettävä aina muistisairauksien hoitosuosi- tusten mukaiset poissulkututkimukset, kuten depressioseula ja laboratoriokokeet. Tosiasia kuitenkin on, että AT:n tutkimiseksi alkaa olla yhä enemmän ja yhä varhemmin käytettävissä olevia menetelmiä, joita potilaat osaavat aktiivisesti etsiä ja kysyä. Tutkimuksilla on mahdollista saada tietoa, jonka merkitystä maallikon on hyvin vaikea ymmärtää ja tämän käsittelemiseksi lääkärin on tiedettävä kokeiden taustat. AT:n varhainen tunnistaminen on tärkeää, jos oireita jo esiintyy olivatpa ne itse koettuja tai omaisen havaitsemia koska nykyisilläkin lääkehoidoilla viivytystaistelun aloittaminen kannattaa. MCI:n toteaminen on aina hyödyllistä jatkossa tapahtuvan seurannan ja mahdollisesti dementiaan etenevän taudinkuvan toteamisen kannalta. TONI SEPPÄLÄ, LT Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos neurologian ja neurotieteen yksikkö SANNA-KAISA HERUKKA, FM, LL, FT Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos neurologian ja neurotieteen yksikkö neurologian klinikka KYS:n neurokeskus ANNE M. REMES, professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos neurologian ja neurotieteen yksikkö neurologian klinikka KYS:n neurokeskus SIDONNAISUUDET Toni Seppälä: Ei sidonnaisuuksia Sanna-Kaisa Herukka: Ei sidonnaisuuksia Anne M. Remes: Asiantuntijapalkkio (Sanofi-Aventis), luentopalkkio (Bayer, Sanofi-Aventis, Teva) Summary Early diagnosis of Alzheimer s disease As a progressive neuropathologic process, Alzheimer s disease is detectable already more than 20 years before the appearance of clinical symptoms. Magnetic resonance imaging is the tool for early diagnosis. Protein assays of the cerebrospinal fluid are available for differential diagnostic problem cases. While early diagnosis of patients suffering from mild cognitive impairment enables targeting of follow-up and medication to the patients in need thereof, the clinical use of biological markers for the recognition of the disease in symptomless patients is not considered allowed before effective registered drug therapy is available for the disease Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka

8 KATSAUS KIRJALLISUUTTA Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, ym. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alz heimer s disease. Alzheimers Dement 2011;7: Ballard C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C, Aarsland D, Jones E. Alzheimer s disease. Lancet 2011;377: Bateman RJ, Xiong C, Benzinger TL, ym. Clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer s disease. N Engl J Med 2012;367: Blennow K, Zetterberg H. Cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer s disease. J Alzheimers Dis 2009;18:4137. Blennow K, Hampel H, Weiner M, Zetterberg H. Cerebrospinal fluid and plasma biomarkers in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol 2010;6: Buchhave P, Minthon L, Zetterberg H, Wallin AK, Blennow K, Hansson O. Cerebro spinal fluid levels of β-amyloid 1-42, but not of tau, are fully changed already 5 to 10 years before the onset of Alzheimer dementia. Arch Gen Psychiatry 2012; Buerger K, Ewers M, Pirttilä T, ym. CSF phosphorylated tau protein correlates with neocortical neurofibrillary pathology in Alzheimer s disease. Brain 2006;29: Buerger K, Ewers M, Andreasen N, ym. Phosphorylated tau predicts rate of cognitive decline in MCI subjects: a comparative CSF study. Neurology 2005;65: Eisenstein M. Genetics: finding risk factors. Nature 2011;475:S20 2. Ewers M, Frisoni GB, Teipel SJ. Staging Alzheimer s disease progression with multimodality neuroimaging. Prog Neurobiol 2011;95: Heister D, Brewer JB, Magda S, Blennow K, McEvoy LK. Alzheimer s Disease Neuroimaging Initiative. Predicting MCI outcome with clinically available MRI and CSF biomarkers. Neurology 2011;77: Herukka SK, Hallikainen M, Soininen H, Pirttilä T. CSF Abeta42 and tau or phosphorylated tau and prediction of progressive mild cognitive impairment. Neurology 2005;64: Hiltunen M, Haapasalo A, Soininen H. Alzheimerin taudin uudet riskigeenit tautia ennakoivat biomarkkerit? Duodecim 2013;129: Jack CR Jr, Dickson DW, Parisi JE, ym. Antemortem MRI findings correlate with hippocampal neuropathology in typical aging and dementia. Neurology 2002;58: Jagust WJ, Landau SM, Shaw LM, ym. Relationships between biomarkers in aging and dementia. Neurology 2009;73: Klunk WE. Amyloid imaging as a biomarker for cerebral β-amyloidosis and risk prediction for Alzheimer dementia. Neurobiol Aging 2011;32 S1:S Landau SM, Mintun MA, Joshi AD, ym. Amyloid deposition, hypometabolism, and longitudinal cognitive decline. Ann Neurol 2012;72: Mattsson N, Blennow K, Zetterberg H. CSF biomarkers: pinpointing Alzheimer pathogenesis. Ann N Y Acad Sci 2009(a); 1180: Mattsson N, Blennow K, Zetterberg H. CSF biomarkers and incipient Alzheimer disease in patients with mild cognitive impairment. JAMA 2009(b);302: Mawuenyega KG, Sigurdson W, Ovod V, ym. Decreased clearance of CNS betaamyloid in Alzheimer s disease. Science 2010;330:1774. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, ym. The diagnosis of dementia due to Alzheimer s disease: Recommendations from the National Institute on Aging- Alzheimer s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer s disease. Alzheimers Dement 2011;7: Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, ym. Tracking pathophysiological processes in Alzheimer s disease: an updated hypothetical model of dynamic biomarkers. Lancet Neurol 2013;12: Mitchell AJ. CSF phosphorylated tau in the diagnosis and prognosis of mild cognitive impairment and Alzheimer s disease: a meta-analysis of 51 studies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80: Morris JC, Roe CM, Xiong C. APOE predicts amyloid-beta but not tau Alzheimer pathology in cognitively normal aging. Ann Neurol 2010;67: Nordberg A, Rinne JO, Kadir A, Långström B. The use of PET in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol 2010;6: Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS. Prevalence of mild cognitive impairment is higher in men. The Mayo Clinic Study of Aging. Neurology 2010;75: Pirttilä T. Lievä kognitiivinen heikentyminen ennusteeltaan heterogeeninen oireyhtymä. Duodecim 2008;124: Reiman EM, Jagust WJ. Brain imaging in the study of Alzheimer s disease. Neuro Image 2012;61: Remes A. Leikola M, Majamaa K. Alzheimerin taudin merkkitekijöiden käyttö muistisairauksien diagnostiikassa. Duodecim 2009;125: Scheinin NM, Kemppainen N, Rinne JO. Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa. Duodecim 2008;124: Schoonenboom NS, Reesink FE, Verwey NA, ym. Cerebrospinal fluid markers for differential dementia diagnosis in a large memory clinic cohort. Neurology 2012;78: Seppälä TT, Nerg O, Koivisto AM, ym. CSF biomarkers for Alzheimer disease correlate with cortical brain biopsy findings. Neurology 2012;78: Seppälä TT, Koivisto AM, Hartikainen P, Helisalmi S, Soininen H, Herukka SK. Longitudinal changes of CSF biomarkers in Alzheimer s disease. J Alzheimers Dis 2011;25: Sperling RA, Aisen PS, Beckett LA, ym. Toward defining the preclinical stages of Alzheimer s disease: Recommendations from the National Institute on Aging- Alzheimer s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer s disease. Alzheimers Dement 2011;7: Tapiola T, Alafuzoff I, Herukka SK, ym. Cerebrospinal fluid beta-amyloid 42 and tau proteins as biomarkers of Alzheimertype pathologic changes in the brain. Arch Neurol 2009;66: Yaffe K, Weston A, Graff-Radford NR, ym. Association of plasma beta-amyloid level and cognitive reserve with subsequent cognitive decline. JAMA 2011;305: T. Seppälä ym.

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

Selkäydinneste Alzheimerin taudin peilinä. Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Neurologia

Selkäydinneste Alzheimerin taudin peilinä. Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Neurologia Selkäydinneste Alzheimerin taudin peilinä Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Neurologia Sidonnaisuudet Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön Biomarkkerilaboratorion

Lisätiedot

Selkäydinneste vai geenitutkimus?

Selkäydinneste vai geenitutkimus? Selkäydinneste vai geenitutkimus? 19.5.2016 Anne Remes, professori, ylilääkäri, Itä-Suomen yliopisto, KYS, Neurokeskus Nuorehko muistipotilas, positiivinen sukuhistoria Päästäänkö diagnostiikassa tarkastelemaan

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten?

Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten? Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten? Mikko Hiltunen, FT, dosentti Tutkimusjohtaja, Akatemiatutkija Kliininen lääketiede Neurologia, ISY mikko.hiltunen@uef.fi Translationaalinen tutkimus, mitä?

Lisätiedot

Alzheimerin taudin merkkitekijöiden käyttö muistisairauksien diagnostiikassa

Alzheimerin taudin merkkitekijöiden käyttö muistisairauksien diagnostiikassa Anne Remes, Mika Leikola, Kari Majamaa, Matti Nikkanen, Lotta-Iiris Ruokonen, Minna Rusanen, Tero Tapiola, Pauli Ylikotila, Anna-Maija Vallittu ja Tuula Pirttilä ALKUPERÄISTUTKIMUS Alzheimerin taudin merkkitekijöiden

Lisätiedot

Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa

Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa Noora Suhonen Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM OYS, OY, HY Neurologia-seminaari: Käytösoireet muistisairauksissa

Lisätiedot

SPECT/PET -kuvantaminen: keskeiset kliiniset sovellukset neurologian näkökulmasta

SPECT/PET -kuvantaminen: keskeiset kliiniset sovellukset neurologian näkökulmasta SPECT/PET -kuvantaminen: keskeiset kliiniset sovellukset neurologian näkökulmasta Jukka Kemppainen, dos Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Valtakunnallinen PET-keskus TYKS Diagnostisten PET tutkimusten

Lisätiedot

Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011. Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto

Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011. Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011 Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto Luonteen muuttuminen Kognition muuttuminen FTD: Frontotemporaalinen dementia Muu

Lisätiedot

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Sidonnaisuudet LT, dosen6i, neurologian erikoislääkäri, lääkärikoulu6ajan

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Dementoivien aivosairauksien FDG-PET-kuvantaminen

Dementoivien aivosairauksien FDG-PET-kuvantaminen Dementoivien aivosairauksien FDG-PET-kuvantaminen Jukka Kemppainen CT koulutusta isotooppilääkäreille PET / SPECT muistihäiriöiden/dementian diagnostiikassa PET ja SPECT eivät ole rutiinidiagnostiikan

Lisätiedot

Alzheimerin taudin lääkkeet

Alzheimerin taudin lääkkeet Alzheimerin taudin lääkkeet Esa Korpi Lääketieteellinen tiedekunta biolääketieteen laitos farmakologia Alois Alzheimer (1864-1915) Neurodegeneratiiviset sairaudet Amyloidiplakit Neurofibrillikimput Lewy

Lisätiedot

Jos muisti menee? Muistisairauksien ehkäisyn ja varhainen toteaminen Neurologiapäivät Hilkka Soininen. UEF // University of Eastern Finland

Jos muisti menee? Muistisairauksien ehkäisyn ja varhainen toteaminen Neurologiapäivät Hilkka Soininen. UEF // University of Eastern Finland Jos muisti menee? Muistisairauksien ehkäisyn ja varhainen toteaminen Neurologiapäivät 2.11.2017 Hilkka Soininen Fokuksessa muistisairaudet Suomessa vuosikymmenien tutkimusperinne Muistisairauksien diagnostiikan

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Anne Koivisto, Dosen'i, lääkärikoulu'aja, Erikoislääkäri Kliininen ope'aja Itä-Suomen yliopisto, KYS Neurologia www.uef.fi/neuro Uudistuva muistisairauksien

Lisätiedot

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA . MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA ERITYISRYHMIEN MUISTIONGELMAT Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Alzheimerin tauti ja sen hoito

Alzheimerin tauti ja sen hoito Alzheimerin tauti ja sen hoito Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Menestyksellinen ikääntyminen Ikääntymiseen liittyvät muistimuutokset

Lisätiedot

Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä

Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä 27.9.2018 Muistisairaudet Kognitiivisia kykyjä heikentäviä aivosairauksia Yleensä eteneviä Periaatteessa tunnetaan myös korjaantuvia tiloja ja

Lisätiedot

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA Olli Tenovuo Ylilääkäri, yksikön johtaja TYKS Aivovammakeskus HISTORIAA Aivovammojen historia on yhtä vanha kuin ihmisenkin historia Antiikin

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Muistisairauksien uusia tuulia

Muistisairauksien uusia tuulia Muistisairauksien uusia tuulia Juha Rinne Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET keskus ja neurotoimialue Turun yliopisto ja TYKS PL 52 20521 Turku Puh: 02 313 1866 E-mail: juha.rinne@tyks.fi

Lisätiedot

ALKAVAN MUISTISAIRAUDEN JA MASENNUKSEN NEUROPSYKOLOGINEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA

ALKAVAN MUISTISAIRAUDEN JA MASENNUKSEN NEUROPSYKOLOGINEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA ALKAVAN MUISTISAIRAUDEN JA MASENNUKSEN NEUROPSYKOLOGINEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Psykologien alueellinen koulutuspäivä 11.11.2016 Carina Saarela, yliopisto-opettaja, psykologi,

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Alzheimerin taudin ehkäisy

Alzheimerin taudin ehkäisy Alzheimerin taudin ehkäisy Tiia Ngandu MD, PhD 5.9.2012 Karjalan XII Lääketiedepäivät/ Tiia Ngandu 1 Alzheimerin taudin ennaltaehkäisy Taustaa Vaara- ja suojatekijät Interventiotutkimukset 5.9.2012 Karjalan

Lisätiedot

MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMINEN JA HOITO

MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMINEN JA HOITO MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMINEN JA HOITO LK Lauri Aitokari ja LK Sakari Vähä-Tuisku Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Maaliskuu 2017 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Noora Scheinin, Nina Kemppainen ja Juha O. Rinne KATSAUS Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Alzheimerin taudin etiologia on edelleen tuntematon, mutta aivomuutoksia ajatellaan syntyvän jopa vuosikymmenien

Lisätiedot

Keski-ikäisen naisen hahmottamisongelmat posteriorisen kortikaalisen atrofian oireina

Keski-ikäisen naisen hahmottamisongelmat posteriorisen kortikaalisen atrofian oireina Tero Tapiola, Pirjo Tuomainen ja Matti Nikkanen TAPAUSSELOSTUS Keski-ikäisen naisen hahmottamisongelmat posteriorisen kortikaalisen atrofian oireina Posteriorinen kortikaalinen atrofia (PKA) aiheut taa

Lisätiedot

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell HIVpotilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu HeikinheimoConnell Sidonnaisuudet HUS neurologian klinikka, HYKS Professio puheenjohtajuus Konferenssimatkat Bayer, Orion,

Lisätiedot

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki 31.10.2018 Fabryn tauti Lysosomaalinen kertymäsairaus Glykosfingolipidisubstraattien kertyminen plasmaan, virtsaan

Lisätiedot

Alzheimerin taudin parantava hoito viipyy yhä onko amyloidiplakkihypoteesi väärä lähtökohta?

Alzheimerin taudin parantava hoito viipyy yhä onko amyloidiplakkihypoteesi väärä lähtökohta? Heikki Tanila KATSAUS Alzheimerin taudin parantava hoito viipyy yhä onko amyloidiplakkihypoteesi väärä lähtökohta? Viimeisen reilun 25 vuoden ajan Alzheimerin taudin tutkimusta ja lääkekehitystä on ohjannut

Lisätiedot

Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa?

Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa? Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa? Juha Rinne Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Valtakunnallinen PET keskus ja neurologian klinikka Turun yliopisto ja TYKS PL 52 20521 Turku Puh: 02 313 1866

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Kognitiivinen ikääntyminen. Susanna Tuomainen ja Tuomo Hänninen

Kognitiivinen ikääntyminen. Susanna Tuomainen ja Tuomo Hänninen Katsaus Kognitiivinen ikääntyminen Susanna Tuomainen ja Tuomo Hänninen Ikääntymisen myötä yksilöiden väliset erot kognitiivisessa suoriutumisessa lisääntyvät, koska useat muutkin kuin varsinaiset keskushermostosairaudet

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistisairauksien varhainen tunnistaminen Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistiliiton perustehtävänä on toimia valtakunnallisena muistisairaiden ihmisten

Lisätiedot

1. TOM-PERUSVALMENNUS

1. TOM-PERUSVALMENNUS 1. TOM-PERUSVALMENNUS Muisti ja muistisairaudet Aivot jakautuvat oikeaan ja vasempaan puoliskoon, jotka ovat aivokurkiaisen välityksellä yhteydessä toisiinsa. 2 1 3 1. Isoilla aivoilla on tärkeä rooli

Lisätiedot

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Mitä tämä voisi olla? Perusselvitykset. 17.5.2016 Ari Rosenvall, yleislääket. el. Perusselvitykset Varhaisen diagnostiikan peruskivi on varhainen havaitseminen.

Lisätiedot

NEUROLOGIA-SEMINAARI: Käytösoireet muistisairauksissa

NEUROLOGIA-SEMINAARI: Käytösoireet muistisairauksissa NEUROLOGIA-SEMINAARI: Käytösoireet muistisairauksissa Aika torstai 18.5.2017 klo 12.00 16.00 Biomedicum, luentosali 2, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki Järjestäjät HY neurologian koulutusohjelma, HUS Neurologian

Lisätiedot

Aivojen FDG-PET/TT-kuvantaminen muistisairauksien diagnostiikassa

Aivojen FDG-PET/TT-kuvantaminen muistisairauksien diagnostiikassa Aivojen FDG-PET/TT-kuvantaminen muistisairauksien diagnostiikassa Niko Metsämuuronen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / Kliininen

Lisätiedot

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Viime aikoina paljon lisätietoa Eri muistisairauksien

Lisätiedot

Kahvin ja kofeiinin yhteys kognitiivisiin toimintoihin ja dementiaan

Kahvin ja kofeiinin yhteys kognitiivisiin toimintoihin ja dementiaan CARDIOVASCULAR RISK FACTORS, AGING AND INCIDENCE OF DEMENTIA - Sydän- ja verisuonitautien Riskitekijät, Ikääntyminen ja Dementia www.uef.fi/caide Kahvin ja kofeiinin yhteys kognitiivisiin toimintoihin

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia.

Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 3.osa Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia. Muisti on monimutkainen älyllinen toiminto, joka perustuu aivojen hermoverkkojen laajaalaiseen yhteistoimintaan.

Lisätiedot

Muistisairauksien diagnosointi

Muistisairauksien diagnosointi Muistisairauksien diagnosointi Geriatri Pirkko Jäntti Lääkärimeeting 2.2.2016 Muistisairaudet käypä hoito-suositus 13.8.2010 Käsittelee muistisairauksien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja lääkehoitoa

Lisätiedot

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Mitä yhteistä autismilla (A) ja kehitysvammalla (KV)? Elinikäiset tilat Oireita, ei sairauksia Diagnoosi tehdään sovittujen kriteereiden

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

11.4.2010. Aivoviikko vk 11. Ohjelma. Seminaari 18.3.2010 ANNA AIKAA AIVOILLE

11.4.2010. Aivoviikko vk 11. Ohjelma. Seminaari 18.3.2010 ANNA AIKAA AIVOILLE ANNA AIKAA AIVOILLE Aivoviikko vk 11 Aivot tarvitsevat luovaa lekottelua, ne kärsivät kiireestä: jos aivot ovat väsyneet ja kuormittuneet, ihminen tukeutuu rutiineihin Neurologi Kiti Müller Seminaari 18.3.2010

Lisätiedot

Muistisairaudet ja ikääntyneiden kuntoutus 29.01.2015

Muistisairaudet ja ikääntyneiden kuntoutus 29.01.2015 Muistisairaudet ja ikääntyneiden kuntoutus 29.01.2015 Ayl Ulla-Marja Louhija Psykiatrian, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri HYKS Vanhuspsykiatria Kehitys 2033 2 Yli 65-vuotiaiden osuus koko

Lisätiedot

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä Jaakko Valvanne Geriatrian professori 5.10.2011 Valmisteltu yhteistyössä kahden suomalaisen huippuasiantuntijan

Lisätiedot

Tietoa muistisairauksista Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Maija-Helena Keränen

Tietoa muistisairauksista Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Maija-Helena Keränen Tietoa muistisairauksista 21.2.2017 Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Maija-Helena Keränen Muisti ei ole yksi kokonaisuus, se koostuu osista Aistimuisti Työmuisti i Säilömuisti Taitomuisti

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkkeetön hoito Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Muistisairauksien erityispätevyys

Muistisairauksien lääkkeetön hoito Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Muistisairauksien erityispätevyys Muistisairauksien lääkkeetön hoito Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Muistisairauksien erityispätevyys 23.11.2018 Muistisairauksien lääkkeetön hoito Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon

Lisätiedot

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Alzheimerin taudin NYKYLÄÄKEHOITO JA LÄÄKEKEHITYKSEN HAASTEET

Lisätiedot

Biopankit miksi ja millä ehdoilla?

Biopankit miksi ja millä ehdoilla? Suomalaisen Tiedeakatemian 100 v-symposium, Helsinki 4.9.2008 Biopankit miksi ja millä ehdoilla? Juha Kere Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige ja Helsingin yliopisto Tautien tutkimus Geeni/ valkuaisaine

Lisätiedot

Varhainen muistisairaus. Nina Kemppainen LT, Neurologian erikoislääkäri 26.10.2015

Varhainen muistisairaus. Nina Kemppainen LT, Neurologian erikoislääkäri 26.10.2015 Varhainen muistisairaus Nina Kemppainen LT, Neurologian erikoislääkäri 26.10.2015 Muistisairauksien yleisyys Joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65- vuotias ilmoittaa muistioireita Etenevien muistisairauksien

Lisätiedot

Kahvin juonti keski-iässä ja myöhäisiän dementiariski: väestöpohjainen CAIDE -tutkimus

Kahvin juonti keski-iässä ja myöhäisiän dementiariski: väestöpohjainen CAIDE -tutkimus CARDIOVASCULAR RISK FACTORS, AGING AND DEMENTIA - Sydän- ja verisuonitautien Riskitekijät, t, Ikää ääntyminen ja Dementia Kahvin juonti keski-iässä ja myöhäisiän dementiariski: väestöpohjainen CAIDE -tutkimus

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

DEMENTIAN VAIKEUSASTE DIAGNOSOINTIVAIHEESSA VUOSINA 1998 JA 2008 JA DIAGNOSTIIKAN TEHOSTUMINEN KYSEISELLÄ AIKAVÄLILLÄ

DEMENTIAN VAIKEUSASTE DIAGNOSOINTIVAIHEESSA VUOSINA 1998 JA 2008 JA DIAGNOSTIIKAN TEHOSTUMINEN KYSEISELLÄ AIKAVÄLILLÄ 1 DEMENTIAN VAIKEUSASTE DIAGNOSOINTIVAIHEESSA VUOSINA 1998 JA 2008 JA DIAGNOSTIIKAN TEHOSTUMINEN KYSEISELLÄ AIKAVÄLILLÄ Sara Korpela Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen

Lisätiedot

Parkinsonin tauti on monitekijäinen tauti, jonka synnyssä erilaisilla elämän aikana vaikuttavilla tekijöillä ja perimällä on oma osuutensa.

Parkinsonin tauti on monitekijäinen tauti, jonka synnyssä erilaisilla elämän aikana vaikuttavilla tekijöillä ja perimällä on oma osuutensa. 1 1/2011 Parkinsonin taudin perinnöllisyys Geenien ja ympäristötekijöiden vuorovaikutus sairastumisen taustalla Parkinsonin tauti on monitekijäinen tauti, jonka synnyssä erilaisilla elämän aikana vaikuttavilla

Lisätiedot

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi Juha Puustinen osastonylilääkäri LT, neurologian erikoislääkäri, kliinisen lääkehoidon dosentti ALS on yleisin motoneuronitauti Motoneuronitaudit ALS ALS plus oireyhtymät

Lisätiedot

Alzheimerin taudin uudet riskigeenilöydökset. tautia ennakoivat biomarkkerit?

Alzheimerin taudin uudet riskigeenilöydökset. tautia ennakoivat biomarkkerit? Mikko Hiltunen, Annakaisa Haapasalo ja Hilkka Soininen KATSAUS Alzheimerin taudin uudet riskigeenit tautia ennakoivat biomarkkerit? Alzheimerin taudin syntymekanismeja on tutkittu paljon 20 viime vuoden

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Vanhus ja muisti. Vanhuudenhöperyyttä vai orastavaa Alzheimeria? Geriatria

Vanhus ja muisti. Vanhuudenhöperyyttä vai orastavaa Alzheimeria? Geriatria Geriatria Miia Kivipelto ja Matti Viitanen Vanhus ja muisti Vanhuudenhöperyyttä vai orastavaa Alzheimeria? Kognitiivinen heikentyminen ja dementia lisääntyvät nopeasti ikääntyvässä väestössä ja onkin arvioitu,

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta PÄIHDELÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 8.3.2019 SH KATJA ORANEN HELSINGIN SAIRAALA / SUURSUON SAIRAALA, AKUUTTI PÄIHDEKUNTOUTUSOSASTO 12 Suursuon sairaala os. 12 Akuutti päihdekuntoutusosasto

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE

MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE Kehitysvammaisten muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen OPAS SEURANTAVÄLINEEN KÄYTTÖÖN MUISTIKKA-SEURANTAVÄLINE KEHITYSVAMMAISTEN MUISTISAIRAUKSIEN VARHAISEEN TUNNISTAMISEEN

Lisätiedot

MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE Kehitysvammaisten muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen OPAS SEURANTAVÄLINEEN KÄYTTÖÖN

MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE Kehitysvammaisten muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen OPAS SEURANTAVÄLINEEN KÄYTTÖÖN MUISTIKKA - SEURANTAVÄLINE Kehitysvammaisten muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen OPAS SEURANTAVÄLINEEN KÄYTTÖÖN Sisältö TAUSTA JA TARVE MUISTISAIRAUDEN TUNNISTAMINEN KEHITYSVAMMAISELTA HENKILÖLTÄ

Lisätiedot

MUISTISAIRAUKSIEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA KYS:N MUISTIPOLIKLINIKALLA

MUISTISAIRAUKSIEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA KYS:N MUISTIPOLIKLINIKALLA 1 MUISTISAIRAUKSIEN EROTUSDIAGNOSTIIKKA KYS:N MUISTIPOLIKLINIKALLA Milla Kurikka Syventävien opinnäytetyö Lääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos/ Terveystieteiden tiedekunta 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Muistisairaudet. TPA Tampere: Muistisairaudet

Muistisairaudet. TPA Tampere: Muistisairaudet Muistisairaudet 1 Perustieto Termejä Yleisimpien muistisairauksien oireet Muistisairauksien hoito Käytösoireet Muistisairauden ennuste Syventävä tieto Riskitekijät CPS vs. MMSE Lääkehoito 2 Muistisairaus:

Lisätiedot

Kati Juva Dosentti, neurologian erikoislääkäri HUS/HYKS Psykiatrian klinikka

Kati Juva Dosentti, neurologian erikoislääkäri HUS/HYKS Psykiatrian klinikka Kati Juva Dosentti, neurologian erikoislääkäri HUS/HYKS Psykiatrian klinikka Muistin osa-alueet Episodinen eli tapahtumamuisti Tapahtuneet asiat, elämänkertatieto Semanttinen eli tietomuisti Faktat, yleissivistys,

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Huono muisti ja heikot jalat molempi pahempi

Huono muisti ja heikot jalat molempi pahempi Huono muisti ja heikot jalat molempi pahempi Sini Siltanen TtM, väitöskirjatutkija JYU. Since 1863. 27.11.2018 1 Minä olen - TtM, terveyskasvatus, 01/2017 - Tohtorikoulutettava, gerontologia, GEREC, 1.3.2017

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory)

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Käytösoireet muistisairauksissa seminaari, 18.5.2017, Helsinki Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Ilona Hallikainen, PsT, psykologi, tutkija Itä-Suomen Yliopisto, Aivotutkimusyksikkö

Lisätiedot

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Mammografiapäivät 25-26.5.09 Tampere-Talo ayl Anna-Leena Lääperi TAYS, Kuvantamiskeskus, Radiologia Uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia rintadiagnostiikassa

Lisätiedot

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa.

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa.

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa.

Muistisairaudet. Päivitetty PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista MUISTI JA MUISTIHÄIRIÖT Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti

Lisätiedot

Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö

Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö Katsaus Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö Matti Uhari Diagnostiikka on ensimmäinen vaihe potilaan hoitamisessa. Se aloitetaan oireiden ja löydösten kartoittamisella. Tämän jälkeen luodaan

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

Normaali ikääntyminen ja muistisairaudet

Normaali ikääntyminen ja muistisairaudet 14 Normaali ikääntyminen ja muistisairaudet Mira Karrasch, Laura Hokkanen, Tuomo Hänninen, Marja Hietanen Normaali ikääntyminen ja kognitio 225 Muistisairaudet 226 Lievä kognitiivinen heikentyminen 226

Lisätiedot

Aivovammoihin liittyvät kielelliset oireet, millaisia ne ovat ja mitä tällä hetkellä tutkitaan?

Aivovammoihin liittyvät kielelliset oireet, millaisia ne ovat ja mitä tällä hetkellä tutkitaan? Aivovammoihin liittyvät kielelliset oireet, millaisia ne ovat ja mitä tällä hetkellä tutkitaan? Marjaana Raukola-Lindblom Erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt, FL Yliopisto-opettaja Työnohjaaja

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

Ikääntyvän muisti ja aivoterveys

Ikääntyvän muisti ja aivoterveys Ikääntyvän muisti ja aivoterveys 13.4.2016 Varusmestarintie 15, 20360 Turku (Runosmäki) www.muistiturku.fi Elina Rannikko fysioterapeutti, sosionomi amk Liiku ja Muista-projekti (2015-2017) Ikääntyminen

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot