Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, yhteistoiminnasta yrityksissä (kuntakonsernin yhteisöt) sekä koulutuksen korvaamisesta edellyttävät, että kunta laatii yhteistoimintaa noudattaen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Suunnitelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä vuosittain. Käsittelyn yhteydessä arvioidaan edellisen vuoden asiakirjan muutostarpeita sekä suunnitelman toteutumista. Tässä suunnitelmassa esitetyt henkilömäärät ovat tilanteen mukaisia, ellei erikseen muuta mainita. Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja ikärakenne Kalajoen kaupungin palveluksessa on 1078 työntekijää, joista päivittäisessä työssä on noin 900 henkilöä. Vuonna 2013 henkilöstöä oli henkilötyövuosina 965,46 (= palkallinen palvelussuhde). Naisten osuus työntekijöistä on 81,3 % ja miesten 18,7 %. Työsuhteessa on 814 henkilöä ja virkasuhteessa 264 henkilöä. Ammattinimikkeistä yleisimpiä ovat: Lähihoitaja 130 Maatalouslomittaja 81

2 Perhepäivähoitaja 74 Luokanopettaja 61 Laitoshuoltaja 48 Sairaanhoitaja 45 Lehtori 43 Koulunkäyntiavustaja 40 Kodinhoitaja 35 Periaate: Henkilökuntaa palkataan vain talousarvion määrärahojen puitteissa. Täyttölupamenettely on käytössä kaikissa vakinaisissa tehtävissä sekä kaikissa yli 3 kk:n määräaikaisuuksissa. Ennen palkkausta on selvitettävä tehtävien tarkoituksenmukaisuus ja välttämättömyys kaupungin toiminnan kannata. Tässä yhteydessä harkitaan voidaanko olemassa olevia tehtäviä järjestellä uudellaan siten, että uudelle rekrytoinnille ei mahdollisesti ole tarvetta. Ikärakenne Kalajoen kaupungin henkilökunnan keski-ikä on 48 vuotta. Työntekijöistä 44,6 % on yli 50-vuotiaita ja yli 60-vuotiaita on 11,5 %. Alle 30-vuotiaita on puolestaan 9,9 %. Osa-aikaiset työntekijät Osa-aikatyötä tekee 201 henkilöä. Näistä osa-aikaeläkkeellä on 14 hlöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 17 henkilöä. Osittaista hoitovapaata käytetään jonkin verran.

3 Osa-aikaisessa työajassa on myös kokonaisia ammattiryhmiä, kuten esimerkiksi koulunkäyntiavustajat. Periaate: Osa-aikatyön tekemiseen suhtaudutaan Kalajoen kaupungilla myönteisesti. Edellytyksenä on kuitenkin, että osa-aikatyöhön liittyvät järjestelyt pystytään hoitamaan. Määräaikaiset työntekijät Määräaikaisessa palvelussuhteessa on 308 henkilöä, joka vastaa 28,3 % koko henkilöstöstä. Henkilömäärässä ovat mukana myös palkkatukityöllistetyt henkilöt. Määräaikaisuuden perusteista yleisin on sijaisuus, joita on noin ¼ osaa kaikista määräaikaisuuksista. Sijaisuus on määräaikaisuuden perusteena perusteltu, kun se kenen sijaisuudesta on kysymys, on määritelty asiallisesti. Muita yleisiä määräaikaisuuden perusteita ovat toiminnan uudelleen organisointi, joka liittyy tällä hetkellä mm. kouluverkon ja ruokahuollon uudistamiseen. Hanketyössä ja palkkatuella työskentelevien osalta perusteltu syy on ulkopuolinen rahoitus.

4 Periaate: Määräaikainen palvelussuhde voidaan solmia vain perustellusta syystä, joka on kirjattava työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen. Perusteltuihin syihin kuuluvat mm. sijaisuuden hoitaminen, harjoittelu, ulkoisella rahoituksella hoidettavat projektitehtävät, kausityö, ulkoisista tekijöistä johtuva väliaikainen työvoiman tarve ja määrätty työkokonaisuus tai tehtävä. Määräaikaisuuden perusteen lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että määräaikaisia työsuhteita ei tarpeettomasti ketjuteta. Määräaikaisten työntekijöiden osaamisen kehittämisen toimenpiteet riippuvat määräaikaisuuden pituudesta. Pitempiaikaisten määräaikaisten työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut ja varmistetaan, että heillä on hoidettavan tehtävän kannalta riittävä osaaminen. Koulutusta tarjotaan määräaikaisessa työsuhteessa oleville tilanteen ja tarpeen mukaan. Määräaikaisten työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan myös siten, että yli 6 kk kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa olevilla on oikeus käyttää kaupungin tarjoamia henkilöstöetuuksia ja työterveyshuollon kaikkia palveluita. Erityisryhmien tarpeet Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaamisen kehittämisen mahdollisuudet koskevat kaikkia Kalajoen kaupungin työntekijöitä elämäntilanteesta ja iästä riippumatta. Kalajoen kaupunki on työnantaja, jonka palveluksessa on mahdollista kehittää osaamistaan omien kehittymissuunnitelmien mukaisesti ja palvelujen tuottamisen edellyttämällä tavalla. Johtamisessa huomioidaan työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Ikääntyvät työntekijät Kalajoen kaupungin henkilökunnasta 15,2 % on iältään yli 58-vuotiaita. Naisten suuri osuus joukosta ilmenee alla olevasta kaaviosta. Merkittävä osa tähän ryhmään kuuluvista työskentelee vakituisessa työ/virkasuhteessa.

5 Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä ja työsuojelutarkastuksissa kiinnitetään huomiota siihen, että työympäristö palvelee työkyvyn säilymistä. Työfysioterapeutti tarkastaa työpisteiden ergonomiaa ja kiinnittää työpaikkaselvitysten yhteydessä huomiota työn fyysiseen kuormittavuuteen. Ikääntyvillä työntekijöillä on kokemukseen perustuvaa ns. hiljaista tietoa, jonka siirtämisestä muun työyhteisön käyttöön huolehditaan aktiivisesti. Mahdollisuudet työn keventämiseen selvitetään työkyvyn ollessa uhattuna. Käytännön toimina kyseeseen tulevat mm. siirtyminen kolmivuorotyöstä kaksivuorotyöhön ja työtehtävien järjesteleminen esimerkiksi siten, että raskaiden tavaroiden nostelua voidaan välttää. Riskialttiissa työssä työterveyshuolto järjestää terveystarkastuksen tihennetysti. Myös työn henkiseen kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota esim. tukemalla siirtymistä johtotehtävistä asiantuntijatehtäviin työuran loppupuolella.

6 Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen periaatteet Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen edellyttää työntekijän ja esimiehen välistä yhteistä näkemystä asiasta. Osa-aikaeläkkeelle siirtymisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin osa-aikaisessa työssä eli osa-aikatyöhön liittyvien järjestelyjen kautta (sijaisuus, työtehtävien muutos) huolehditaan siitä, että perustehtävä tulee hoidettua. Osa-aikaisessa työskentelyssä (50 %) on käytännössä kaksi päävaihtoehtoa: henkilö työskentelee vuoroviikoin tai kahden viikon jaksoissa täysaikaisena ja on vastaavasti samat ajanjaksot kokonaan poissa työssä. Käytännössä pitkät poissaolojaksot työpaikalta ovat osoittautuneet palvelutuotannon kannalta haastavaksi ja ensisijaisesti onkin suositeltavaa, että osa-aikaisuus toteutetaan siten, että henkilö työskentelee osaviikkoisesti. ratkaisee kuitenkin viime kädessä, mikä vaihtoehto on työnantajan kannalta paras. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista pyritään helpottamaan järjestämällä mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen. Vapaa voidaan järjestellä joko lyhennettynä työaikana tai lyhennettynä työviikkona. Etätyömahdollisuutta voidaan harkita yksittäistapauksissa, mikäli se on työtehtävien kannalta mahdollista eikä kuormita työyhteisöä. Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet Osatyökykyisten työntekijöiden työssäolo voidaan mahdollistaa työn osa-aikaistamisella. Tämä edellyttää kuitenkin, että työ saadaan järjesteltyä aiheuttamatta kuormitusta muulle työyhteisölle. Työhönpaluu mahdollisen pidemmän sairausloman jälkeen tapahtuu työkokeilun kautta. Suunnittelussa on mukana myös työterveyshuolto. Osatyökyvyttömyyseläke on myös yksi vaihtoehto. Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja koulutussuunnitelma Kehittymisen ja kehittämisen vaihtoehtoja Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. Kehittymistä ja kehittämistä tapahtuu esimerkiksi työparityöskentelyssä, perehdyttämisessä, tutustumiskäynneillä, työnohjauksessa, tehtäväkierrossa, sijaisuuksien ja varajärjestelyjen kautta, kehityskeskusteluissa sekä työkykyä ylläpitävässä toiminnassa.

7 Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu, jossa käsitellään mennyttä kautta ja pohditaan osaamistarpeita sekä työn toimintaedellytyksiä, kuten hyvinvointia työilmapiiriä ja yhteistyötä. Seuraavalle kaudelle suunnitellut kehittämiskohteet kirjataan ja niiden toteuttamisaikataulusta sovitaan. Koulutuskorvaus Koulutuskorvaus perustuu lakiin koulutuksen korvaamisesta. Korvausta haetaan Työttömyysvakuutusrahastolta ja sitä voi saada vuosittain enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuspäivän tulee kestää vähintään 6 tuntia, vähintään yhden tunnin mittaisissa jaksoissa. Koulutuskorvausta ei saada tavanomaisesta perehdyttämisestä tai tehtävien omaksumisesta. Korvauksen määrä on 10 % kaupungin keskimääräisestä päiväpalkasta kerrottuna koulutuspäivien lukumäärällä. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu ennalta hyväksyttyyn koulutussuunnitelmaan. Henkilöstökoulutuksen periaatteet Kalajoen kaupunki järjestää henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulusta siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Aloite koulutukseen hakeutumisesta voi tulla työntekijältä, hänen esimieheltään tai koulutuksesta päättävältä viranhaltijalta. Henkilöstön koulutustarpeet ja -toiveet käydään läpi kehityskeskustelussa. ten tulee edistää koulutukseen hakeutumisen tasapuolisuutta työntekijöidensä keskuudessa. Järjestettävän koulutuksen tarkoitus on parantaa tai ylläpitää henkilöstön osaamista omassa työtehtävässään sekä tarjota valmiuksia toimia muuttuvassa työympäristössä. Ammatillista täydennyskoulutusta voidaan hankkia vapaasti järjestäjästä tai järjestämistavasta riippumatta. Ammatillisen täydennyskoulutuksen hankinta tehdään ensisijaisesti lähialueilta, jolloin matka- ja majoituskustannukset pysyvät kohtuullisina. Ryhmille suunnattua koulutusta pyritään järjestämään työpaikalla. Koulutustarvetta voidaan täyttää myös viranomaisten järjestämien, usein maksuttomien tiedotus- ja ajankohtaistapahtumien kautta. Henkilön palvelussuhteen pysyvyys on huomioitava koulutuspäätöksen harkinnassa, vaikka palvelussuhteen kesto ei sinällään voi olla harkintaperuste. Hankittavan koulutuksen ensisijaisena tarkoituksena on oltava työnantajan käytössä olevan osaamisen kasvattaminen. Eri henkilöstöryhmiä tulee kohdella koulutuspäätöksissä tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, palvelussuhteen kestosta tai osa-aikaisuudesta riippumatta. Osaamisen kehittämistoimet Tavoite Keinot Vastuu Seuranta Aikataulu

8 Osaamisen säilyttäminen nykytasolla Perehdyttäminen Hyvien käytäntöjen ylläpito Työntekijä Palveluvastaava Jatkuvaa Osaamisen kehittäminen vastaamaan muutosta Osaamistarpeen analyysi esim. osaamiskartoituksel la tai SWOT-analyysilla Työntekijä Palveluvastaava Palveluvastaava Johtoryhmä Jatkuvaa Johtoryhmä Konkreettisten koulutustarpeiden määrittely Kehityskeskustelu Työntekijä Vuosittain Koulutusten määrän seuranta Palveluittain toistaiseksi excel-taulukolla Johtoryhmä Vuosittain Koulutuskorvausten hakeminen Kaupunkitasoinen tieto toteutuneista koulutuksista Vuosittain Työkykyasiat Varpu-malli Työntekijä Palvelut Jatkuvaa Sairauspoissaoloje n ja varhe-maksujen seuranta Työterveyshuolto Työsuojelu Yhteisiä tunnistettuja koulutustarpeita ovat: ammatillinen koulutus hankintatoimi johtaminen ja esimiestyö projektinhallinta ja prosessit sopimushallinta

9 työhyvinvointi ja työsuojelu Seuranta Kalajoen kaupungilla ei ole tällä hetkellä työvälinettä, jolla koulutustietoja voitaisiin keskitetysti kerätä. Käytössä ei ole myöskään kokonaistilannetta kuvaavaa tietoa tämänhetkisestä osaamistasosta tai koulutustaustasta esim. perusosaaja ammattiosaaja erityisosaaja luokituksella määriteltynä eikä osaamisen kehittämisen järjestelmää. Toistaiseksi kukin palvelu tekee oman arvionsa osaamistarpeista ja vastaa työntekijöidensä koulutuksesta. Vuoden 2015 aikana selvitetään esim. Kunta HR järjestelmän käyttöönottoa. Tämän henkilöstöjohtamisen ohjelmistopalvelun avulla voidaan työstää mm. osaamisen kehittämistä, seurata toteutuneita koulutuksia ja tukea varhaisen tuen (Varpu) mallin käyttöä. Vuodelle 2015 ei määritellä kaupunkitasoista koulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen tullen ja määrärahojen puitteissa. Painopiste on ammattialakohtaisissa ammatillisissa koulutuksissa.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot